Roof kunstschatten verontrust Engeland Op basis Gilze Rijen worden straaljagerpiloten opgeleid 10 IN EENZAME LANDHUIZEN VAN TAMME S-ll NAAR SNELLE STAKEIGHIER Concours op Hemelvaartsdag moet traditie blijven FLUORIDEREN DRINKWATER KAK SCHADELIJKE GEVOLGEN HEBBEN' Provinciaal piano- en ensembleconcours PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 16 JANUARI i9i. DRILSYSTEEM AFGESCHAFT (Van een onzer verslaggevers) Tweemaal per jaar passeren zij de poort van de vliegbasis Gilze Eijen. .Burgerjochies' noemt majoor J. van Eemenade, com mandant van de elementaire vliegeropleiding hen, want iede re lichting komt vers van de schoolbanken. Hij gebruikt die uitdrukking niet denigrerend; het is meer een plastische type ring-ten-voeten-uit. De militaire samenleving is nu eenmaal an ders, wat harder dan de burger maatschappij. Kolonel R. Hof stede, commandant van de vliegbasis Gilze Rijen, zegt: The struggle for live' begint voor de ze knapen pas als wij ze hier krijgen. Ze hebben nooit geleerd zelfstandig te zijn, een enkeling uitgezonderd'. Drieëndertig weken duurt de oplei ding tot vlieger. In die tijd worden .burgerjochies' omgesmeed tot vlie gers, die moeten voldoen aan de ho ge mentale en fysieke eisen van het jachtvllegerschap. Traditionele drilsystemen komen er niet meer aan te pas. De methode om goede vliegers te maken is gerationaliseerd en gedemocratiseerd. Het begint bij de S-ll en eindigt bij de Starfighter. De luchtmacht is een apparaat dat In vredestijd moet voldoen aan de NAVO-eisen wat betreft geoefendheid en gevechtsgereedheid. Het is een bedrijf als elk ander, een bedrijf dat in vredestijd vrijheid produceert. In deze wereld komen schooljongens op Gilze Rijen. Men zou de basis kunnen vergelijken met de .poort naar het luchtmacht-Wal halla' inclusief voetangels en klem men. Kolonel Hofstede, die van 1963 tot 1966 luchtmacht-attaché te Washington is geweest, vertelt er dit van: ,Het is merkwaardig hoe snel deze jongens zich hier aanpassen. Uiteraard worden zy begeleid. Het is de idee van de bevelhebber der luchtstrijdkrach ten geweest de vent, die zich aanmeldt om vlieger te worden, zo snel mogelijk in de kist te zetten. Nog tijdens zijn militaire vooropleiding'. Daarom zijn de luchtmacht officiers- en kader- school vroeger gevestigd in Breda en de elementaire vlie geropleiding (tot voor kort ge stationeerd op de vliegbasis Woensdrecht) op Groot-Gilze Rij en als één samengebracht. ,Ik geloof wel in zo'n integratie, hoe wel ik er in het begin huiverig te genover stond. Dat wil ik wel be kennen' Toch is de verhuizing en feitelijke samenvoeging van beide omvangrijke luchtmachteenheden opvallend snel en zonder teveel ver wikkelingen verlopen. Dat is voor een groot deel te danken aan de Amerikaanse wijze van aanpak, die kolonel Hofstede zich te Washing ton eigen heeft gemaakt. ,Ik ben in principe altijd geneigd om ,ja' te zeggen. Als ik dat prin cipe niet had gevolgd was het niet Een onzer verslaggevers heeft ,aan de wieg* van de lucht machtvlieger gestaan: de EYO (elementaire vliegoplei- ding) op de vliegbasis Gilze- Rijen, tussen Tilburg en Breda- Het aanbod van Nederlandse jongemannen om vlieger te worden is de laatste jaren ta melijk groot. Weinigen zijn echter uitverkoren. De keuring is streng en slechts de besten komen in aanmerking. Gilze Rijen is slechts een be gin op de weg naar het derne straalvliegtuig. Een langzaam begin, want de S-ll is nauwelijks sneller dan 200 km per uur. De F-104 als .einddoel' vliegt 1800 km per uur sneller. Tussen beide ty pen ligt een geweldig brok wetenschap, dat 'n jongeman van even boven de twintig zich eigen moet maken. Gevofel voor public relations, men tale souplesse en .iédere man eigen verantwoordelijkheid geven' zijn de motieven achter elk ,ja'. Zoals ge zegd: de opleiding tot vlieger is opmerkelijk gedemocratiseerd. Op aandringen van majoor Van Ke- menade is het starre systeem van vroeger verlaten. Alle zogenaamde ,slow starters' (jongemannen die zich door f- j- zamer aanpassingsmoeilijkheden lang er dan anderen vertrouwd ma- aandacht de mogelijkheid uit te gloeien tot capabele vliegers. Dat is Bewezen. Instructeur en leerling voor een tripje met de Fokker S-ll. De gemiddelde leeftijd van de cursisten ligt beneden de twin tig jaar. Leerling-vliegers die niet geschikt zijn voor straal- vlieger worden overgeheveld naar de groep lichte vliegtui- ofwel lichte vllegoplei- Nieuwe stijl De aanpassing van de opleiding aan het tempo van de leerling blijft ui teraard binnen bepaalde grenzen. ,Je kunt tenslotte niet eeuwig aan een vent blijven sleutelen'. De re sultaten zijn goed: er zijn meer ge- brevetteerden, en tijdens de voortge zette opleiding is bewezen dat de kwaliteit van de ,slow starters' later niet minder is dan die van anderen. Majoor Van Kemenade: ,We begin nen de vent een mentale instelling bij te brengen die overeenstemt met de eisen voor jachtvlieger. Dat ge beurt al tijdens de grondopleiding'. .In de eerste tien weken worden vliegerervaringen mondjesmaat toe gedeeld tijdens de vier vluchten van een half uur. Het aanpassingsvermo gen van de leerling in de lucht is erg zwak. Het is voor de meesten een vreemde situatie. Er is praktisch niemand die in de eerste vluchten iets in zich opneemt. dan nog voldoende handigheid, coör dinatievermogen en aandachtsverde ling kunnen opbrengen, dan kunnen wij hen het vliegen wel bijbrengen', zegt de majoor. Aan leerlingen die achterblijven wordt speciale aandacht besteed. De instructeur is vrij om met de jonge man te experimenteren. Hoeveel uur er aan wordt besteed is zijn zaak, uiteraard binnen de limieten van de opleiding en die zijn ruim genoeg gesteld om te weten wat de leerling kan. Er worden extra tripjes met de S-ll gemaakt. Zonodig wordt van Instructeur gewisseld als onverhoopt mocht blijken dat beide naturen van instructeur en cursist niet bij elkaar passen. Gaat het dan nog niet helemaal naar wens, dan komt de vluchtcom- mandant er aan te pas. Die gaat ook een paar uur met de .achterblijver' vliegen. Zijn laatste kans krijgt bij van majoor Van Kemenade zelf. Niet altijd is het een uitgemaakte zaak tijdens de eerste vlucht. De majoor 'n schoolvoorbeeld van loyaliteit gaat dan nog eens met de leerling vliegen. .Blijkt het dan nog niet te gaan, dan wordt er ge praat. Meestal beseffen ze zelf wel dat ze er beter mee kunnen stoppen. Maar velen vechten tot het eind als leeuwen om te kunnen blijven', al dus majoor Van Kemenade. Niet hard Wat is de oorzaak van dat falen in sommige gevallen? Majoor Van Ke menade (die de tijd van de Gloster Meteor nog heeft meegemaakt) zegt er dit van: .meestal zijn ze men taal niet hard genoeg, er is sprake van onvoldoende eoördinatievermo- gen en aandachtsverdeling'. In de cockpit van de S-l 1 een charmant ratelend propvlïegtuigje moet de leerling soms tien dingen doen bin nen een paar seconden. .Als je al leen maar gefixeerd bent op het vliegen en je vergeet je instrumen ten, clan ga je tien tegen één binnen de kortste keren onderuit als een schaatsenrijder. En iemand die in de S-ll niet geconcentreerd genoeg kan vliegen, lukt dat helemaal niet in de Fouga straaltrainer op Brustem in België, de Tec-bird op Woens drecht, laat staan de nog ingewik kelder jets als Thunderstreak en Starfighter'. Een middel om de jonge vlieger nog meer mentaal te harden is de zoge naamde .combat survival', een over- levingsoefenlng, waarbij wordt aan genomen dat de vlieger boven vijan- dropped'. Het enige wat zij bij zich hebben ls een vlieger mes en een stuk parachutekoord waarvan een strik moet worden gemaakt. Instruc teurs gaan op een afstand mee. ,AIs zij die strik goed geplaatst heb ben, krijgen ze een konijntje of een kip (die al dood zijn). Die moeten ze daarna eigenhandig slachten, bo ven een houtvuurtje braden en op eten. Dat hebben ze hier uitvoerig geleerd,' zegt de majoor. De jonge vliegers komen tenslotte te voet te rug. Woensdrecht met de jetperiode aan de beurt. ,Ze snappen op het laatst precies waar het om gaat hoe groot het probleem ook wordt, ze moeten er doorheen. Dat betekent: aanpakken. We leren hen de wil op te brengen om te overleven. Dat kan later van pas komen', constateert! majoor Van Kemenade. Gilze Rijen is de eerste en de beste basis van de koninklijke luchtmacht Letterlijk en figuurlijk. Vooral zilver en porselein (Van een speciale verslaggever) LONDEN In Engeland heerst toenemende bezorgdheid over inbraken in landhuizen, waarbij kostbare kunstwerken geruisloos verdwijnen. Er zijn sterke aanwijzingen, dat dit een nieuwe vorm wordt van misda dige activiteiten - op grote schaal en dat achter de scher men bepaalde organisaties werkzaam zijn. Alleen reeds één verzekeringsfirma. Hart en Co., heeft in totaal beloningen tot een bedrag van 4,5 miljoen gulden in het vooruitzicht ge steld voor aanwijzingen, die de politie op het juiste spoor kun nen brengen. Het bedrag heeft uitsluitend betrekking op kunstdiefstallen in afgelegen landhuizen. Deze firma is be paald niet de enige, die zich op dit gebied heeft gespecialiseerd. Aangezien de aangeboden belo ning doorgaans tien procent van de waarde van de vermiste eigendommen betreft, mag wor den aangenomen dat er min stens 45 miljoen gulden mee is gemoeid. Tot de slachtoffers in het afgelopen jaar behoren de ambassadeurs van Frankrijk en Chili, verscheidene kunstliefhebbers uit de hoge Britse adel en leden van het parlement. Vele inbraken werden volgens een zelfde methode uitgevoerd. In tal rijke gevallen sloegen de daders hun slag juist nadat de verzamelingen voor het publiek waren opengesteld het De misdadigers hebben het met na me voorzien op porselein en zilver. Zij hebben blijk gegeven van grote vakkennis, niet alleen wat betreft de waarde van de objecten in kwes tie, maar ook met betrekking tot de plek waar zij zich precies be vonden. Zij komen zo'n landhuis meestal binnen door verbreking van een raam of door het slot van een achterdeur te forceren. De politie heeft geconstateerd, dat zij een voor liefde hebben voor de vrijdagavond, terwijl Iedere maand de nacht van de 18e op de 19e een speciale aan trekkingskracht blijkt uit te oefe nen. Het gestolen zilverwerk of por selein wordt ter plaatse keurig in kussenslopen of gordijnen gewikkeld om lawaai en breuk te voorkomen. Zijn zilveren voorwerpen nog in ge bruik. bijvoorbeeld als zoutvaatje of peperbus, dan wordt de inhoud stee vast netjes op een tafeltje gedepo neerd. Tot 1964 meende de politie, dat dit soort inbraken het werk van één man was, hetzij een bezeten verza melaar, hetzij een gewetenloze han delaar. Daarna werd de leiding van het onderzoek toevertrouwd aan commander HatheriH van Scotland Hol van de leeuw In december 1963 kreeg de politie een tip uit de onderwereld, dat zelfs de collectie van Hatherill ge vaar liep. Op het uur-U' werden overvalauto's opgesteld. Rechercheurs in burger liepen zo genaamd argeloos in de bunrt rond, sommigen kropen zelfs in struik gewas en in de toppen van bomen, geen dader kwam opdagen, alle zekerheid controleerde commander Hatherill enige tijd la ter zijn omvangrijke verzameling. Er bleek zilver ter waarde van 2500 gulden te ontbreken. Allengs ls de politie tot de over tuiging gekomen, dat er vermoede lijk niet van één dader sprake ls, maar van een aantal, werkend vol gens een vaste methode. Voorts zijn er verscheidene aanwijzingen, dat het roofgoed naar Frankrijk en de Verenigde Staten wordt gevoerd met als verzendpunt in Engeland 'n klei ne groep handelaren aan de zuidoost kust. De eigenlijke daders opereren waarschijnlijk met zijn tweeën. Zij bezichtigen landgoederen die voor het publiek toegankelijk zijn gesteld en snuffelen in de kranten naar be richtjes dat de eigenaar tijdelijk afwezig Ls, bijvoorbeeld met vakan tie, voor een zakenreis of als lid van een parlementaire delegatie. De mensen achter de schermen ma ken uit, wat moet worden gestolen en wanneer de slag dient te worden geslagen. Als na het ontdekken van het misdrijf eindelijk een lijst van de gestolen objecten kan worden verspreid. Ls het roofgoed allang het land uit. In de haven van Li verpool heeft de politie eens een container achterhaald, die volgens de papieren .antiek aardewerk' zou bevatten. Er bleek gestolen zilver ter waarde van tienduizenden gul dens In te zitten. Zowel de politie als de assurantie- firma's menen, dat de inbraken de laatste tijd een zeer bepaald oog merk hebben. De prijzen die mo menteel voor kunstvoorwerpen wor den betaald zijn dusdanig gestegen, dat 1968 wel eens een topjaar voor de Inbrekers kan worden. Gevreesd wordt, dat ook kerkgebouwen niet aan hun aandacht zullen ontsnappen. Kerstkaart Bekend Is het verhaal van een ver zamelaar, die de trotse bezitter was van een onbetaalbare collectie van 3212 zilveren munten. Even voor Kerstmis zijn zij gestolen. Merk waardig genoeg was de complet© reeks kort tevoren in de Verenigd© Staten geëxposeerd. Een verzame laar in het graafschap Bedfordshire stuurde vrienden en kennissen een kerstkaart met een plaatje van zijn unieke collectie Frans© uurwerken. Zij zijn in de nacht van 20 decem ber verdwenen. Mr E. Holland Martin te Tew*, bury stelde de afgelopen zoniet landhuis één dag open voor bete' tiging. Op 18 september maafc. inbrekers zich meester van Swansea-porselein, maar ai waardevolle objecten werden aangeraakt. Op langere termijn bezien zijn V de kunstdiefstallen bepaalde hoor. en dieptepunten van activiteit constateren. Nog altijd geldt, t zo snel mogelijke publlkaties de vermiste objecten de opsporü,,- de hand werkt. Een duidelijk vL" beeld hiervan ls de diefstal uk C landjuis Buxted Park in Sua," waarbij fraaie stukken uit de lectie porselein van Mrs Nellie te des, ter waarde van 35.000 gutfa werden ontvreemd. De politie r.- Sussex liet geen moment verlet-' gaan. Zij zorgde ervoor, dat f» en gedetailleerde beschrijvingen alle belanghebbenden werden stuurd. Vanaf dat moment mu- de misdadigers bij de bonafide hr del geen schijn van kans meer, tussenpersoon zorgde er dan voor, dat de meeste objecten om vallend aan de eigenaar werden I ruggegeven, uiteraard tegen t flinke beloning. Duidelijk is nu ook het risico r- geïllustreerde reportages over paalde verzamelingen in vakblsjj» De dieven die het landhuis van h- Fitzwiiliam binnendrongen, lfa.- een exemplaar van het blad ,Coe' try Life' achter. Juist in dit n®. mer was uitvoerig over de collecL geschreven. In december jongatlsfa Eubliceerde hetzelfde blad een fa undig artikel over Wimpl Ha': - het graafschap Cambridge. Bij fa artikel waren een plattegrond it de benedenverdieping, alsmede aantal foto's van de fraaiste kinr' voorwerpen afgedrukt. Vier das nadat het blad van de pers tÏ gekomen, in de nacht van 18 op s december, werd het landgoed fa doelwit van inbrekers, die van onvervangbaar Meissener por* lein meester maakten. Met andere bladen ls een taan geen publikatie meer te lenen aan bijzondere verzameltajr. tenzij op geen enkele wijze worï onthuld waar zij zich bevinden. Assurantiedeskundigen menen, de het de voorkeur zou verdienen u gestolen kunstbezit te behandik Bovendien zouden de eigenaren Z vorens een verzekering te kuis; afsluiten verplicht moeten worie duidelijke foto's van kostbare ohje ten over te leggen. Deze afbeeldt gen zouden dan eveneens op fè Cats moeten worden bijwa cht. Plannen genoeg. Tot ud? order ziet het ernaar uit, dat 1» i op landhuizen ge Bond van Zeeuws-Vlaamse muziekverenigingen: Harmonie' zal organiseren OOSTBURG De bond van muzfek- nigingen in Zeeuwscli-Vlaanderen heeft op de zaterdagmiddag in hotel ,De Eenhoorn' t© Oost&urg gehouden ver gadering besloten niet te breken met de aloude traditie het Jaarlijks bondscon- eours te houden op Hemelvaartsdag. Naar aanleiding van een by liet bestuur binnengekomen suggestie om het con cours niet meer op Hemelvaartsdag te houden werd de opinie van dc vertegen woordigers van de aangesloten vereni gingen gevraagd. Vrijwel algemeen was men van mening dat handhaving van Hemelvaartsdag de voorkeur vermende. In verband met het 75-jarig bestaan had i do vereniging .Harmonie' "te Ternuezen zich kandidaat gesteld om het bondscon- cours 1968, te houden op 23 mei. te or ganiseren. Ook dit jaar zal het weer een zaalconeours zijn, waarschijnlijk in het concertgebouw in Terncuzen. Ver wacht mag worden dat minstens zes muziekverenigingen zullen deelnemen, .ardenburg. HPRMHHHiTtmeuzen] Een bestuurslid van de vereniging uit Breskens zei goede hoop te hebben dat ook het BresKense korps zal kunnen deelnemen. Voorzitter P. A. Ocké uit Terneuzen meende dat er toch ook nog wel een of meerdere korpsen van buiten de streek zullen deelnemen, zodat een verantwoorde deelname verwacht mag worden. Een van de aanwezigen stelde de vraag of ook de drumbands kunnen meedoen. Voorzitter Ocké stelde voorop dat de Kon Ned. Federatie deze com- 1 blnatie niet toestaat, maar beloofde alles in het werk te zullen stellen om onthef- flng van dit voorschrift te krijgen, om- 1 dat er in de streek te weinig drumbands l zijn om een apart concours te houden. Behalvc het heropgerichte Schoondijkse korps trad ook als nieuw lid van de bond toe .Hosanna' uit Axel. In de jlaals van de heer A de Mulder uit Watervliet werd als nieuw bestuurslid ekozen de heer P. Ringelberg te Ter- ieuzen. Uit het verslag van de penning meester. de heer P. Rookus te Breskens. >leck dat het Bondsconcours 1967 een ■adelip saldo had nagelaten van 22,90. Over het gehele jaar 1967 moest de bond een nadelig slot Incasseren van t 59,92. Met Ingang van 1968 zal voor de I aangesloten verenigingen een nieuwe contributieregeling gelden. Tot dan j gold een contributieheffing per ver- oniging aan de hand van net aantal leden. Om de veel tijdrovende admini stratie hiervan achterwege te kunnen laten werd besloten de contributie per aangesloten vereniging, afgezien van het aantal leden, vast te stellen op 20,per jaar. Fusie van het organiseren van een sol cours aan de orde. Voorzitter Ocké zei dat de bond dit zeker ook zou toejuichen, maar dat de ervaring heeft geleerd dat hiervoor in de streek een te geringe be langstelling bestaat. Voorts werd ook nog uitvoerig gesproken over de KNF- normen Inzake de gemeentelijke subsi dies aan de muziekverenigingen. Op een vraag hoe ver het staat met de fusie van de landelijke verenigingen om te komen tot één grote muziekbond, ant woordde de heer Ocké, dat gebleken ls dat deze zaak niet zo eenvoudig schijnt te liggen. Het gaat hierbij om het samen smelten van de kon. ned. federatie, de katholieke en de christelijke bonden van muziekverenigingen In Nederland tot één algemene bond. Volgens voorzitter Ocké zal de realisering hiervan zeker in 1968 nog niet haalbaar zijn. Diefstal duiven SINT-J AN STEEN In De Klinge, Bel gië. zijn onbekenden een duivenhok binnengedrongen. De ook In Zeeuwa- Vlaamse kringen bekende duivenllef- hebber J. Schelfhout, miste vier ria- dulven en zes jongen. De schade be loopt tienduizenden francs. Huldiging van sportlieden in Breskens BRESKENS Het gemeentebestuur van Breskens zal op dinsdag 23 janu ari weei onderscheidingen en oorkon- de's uitreiken aan verenigingen en per sonen, die in het seizoen 1966-196op het gebied van de georganiseerde vrije tijdsbesteding buitengewone prestaties leverden. De huldiging vindt plaats in gebouw De Uitkomst om half icht 's avonds. De Flamingo's zorgen voor de muzikale omlijsting. Verder staan er turn- en trampollnedemonstratiea op het programma. Do\ler Brons op forumavond in Goes: Boven de 60: dan regelmatig onderzoek Het fluorideren van drlnk- vereniglng tot bevordering der homco- patie In het .Slot Ostende* te Goes ge- honden forumavond. Hot wa» net ant woord op één van de vele vragen, die er op deze uitermate druk bezochte bij eenkomst van het forum, waarin zitting hadden de artsen J. A. C. Brons, Oost- Souburg, on J. Kleinepler, Goes, als mede de apotheker J. M. H. van de Sande uit Vllsslngen werden gesteld. De opmerking uit d© zaal, dat het MIDDELBURG Reeds een aantal achtereenvolgende Jaren organiseert de vereniging .Jeugd en Muziek' In de maand april een wedstrijd voor jonge muzikanten ln Zeeland. Tot nu toe tra den op de wedstrijddagen In een bonte opeenvolging alle denkbare soorten in strumenten op. Met ingang van dit Jaar, onder andere met het oog op een /.o zuiver mogelijke beoordeling, zal slechts één instrument aan de orde worden go steld. De keuze is gevallen op de nog altjld favoriete plano. I)e ensemblespcl- wedstrijd blijft ook In de komende ja ren gehandhaafd. Deelneming aan het planoconcours staat open voor twee groepen, namelijk de leeftijdsklasse 11 tot en met 14 en de leeftijdsklasse 14 tot en met 24 jaar Voor de jongere groep staat als ver- Elicht werkje op het programma Kuh- tu'a Sonatine In C gr. t. opus 55 ur 3 en een niet langer dan drie minuten durend stukje naar eigen keuze. In de oudere groep ls het verplicht» nummer Debussy's eerste Arabeskei het werk naar eigen keuze mag .ilei langer dan zes minuten duren en dient bij voorkeur een compositie uit de twin tigste eeuw te ziln. In beide deelne- mersgroepen worden twee geldprijzen 'leschikbaar gesteld: een eerste pr(js an vijftig gulden en een tweede ory.s van vijfentwintig gulden. De jury wordt gevormd door de i Ru Sevenhuijsen, directeur van Jeugd en Muziek Nederland te Amsterdam: mevrouw Miep van Luln, planopedago ge te Heemstede en de heer Hans Oerk- sen, hüofdleraar pianospel aan het r bant Conservatorium. Wat betreft de te stellen eisen aan 1e ensemblesnel groepen- deze moeten uit minstens drie spelers bestaan; leeftijd ls naar vrije keuze: moderne amuse ments- en jazzmuziek is op dit klas sieke' concours buitengesloten De prijs voor het winnend ensemble bedraagt honderd mrtden. Bovendien looft Jeugd en Muziek Nederland voor uitzonder lijke muzikale prestaties noE een extra -jrfls uit: een gratis verblijf in het na- ;ionale zomermuziekkamp 1968 >n Zeist. Voor Inlichtingen en aanmeldingen kan men terecht bij de Zeeuwse Muziek school in Middelburg. fluorideren van drinkwater een dwsg- maatregel ls en daarom zeker niet tw gepast mag worden, werd met upplia Ingestemd. Gevraagd werd ook of te drinken van volle melk door klndete nadelige Invloed kan hebben. Volgt1 dokter Brons is dat niet het geval, cc- dat melk een natuurprodukt la. ffs ontraadde hij aan kinaeren ongekoofa melk te geven omdat hierdoor bad-1- rlën van de koe op de mens kunne: worden overgedragen. Over de (ristte- nostlek zei de arts, dat deze ln o'J land weinig wordt toegepast, in tegen stelling tot Duitsland, waar er züi een school van ls. Het forum achtte het zeer nuttig! dat mensen van boven de ztKI; zich regelmatig aan een geneeskffi- dig onderzoek onderwerpen. Ook Af schillende andere zaken hadden di aandacht als: verhouding homeop- thie-allopathie, middelen tegen kerzlekte en of homeopatische gt- neesmiddclcn alleen maar uit natuur- produkten dan wel uit chemlscbt stoffen worden bereid. Bestuur afdeling kreeg deze avond ook deel gestalte mot het benoemen i een definitief bestuur. Hierin kre?s zitting de heren J van den Berge, w meldinge; G. Donker, Middelburg; A F- Knuyt, Goes; J Moerland, Goes; W.I Pleters, Oostburg; L. Brandes, VHs& gen; P. C. Geluk. Vllsslngen en mejuf frouw T. Joossc, Goes. Verder zal getracht worden nog bestuurslid aan te trekken uit Oor.- Zeeuwsch-Vlaanderen Het was de n« J. van den Berge die de forumavoa! leidde en aan het slot mededeelde, zich staande de vergadering 42 nleu« leden en gezinsleden hadden aangemeft waardoor het totaal van de afdelltf Is gekomen op 193 Een groot ledentu achtte de heer Van den Berge onont beerlijk wanneer zo mogelijk een air- vraag zal worden Ingediend een hom«- pathlsche leerstoel te krygen. In verband kon hij mededelen, dat het lan delijk ledencyfer thans schommelt ti» sen de 2500 en 3000. Ds H. B. de Neeling predikante in Hulst en Hontenisse HULST Mejuffrouw ds H. B. Neeling uit Zuidzande, zai zoü gemeld zondag 28 januari haar in trede doen in Hulst. Zij zal worden W- vestlgd door ds K R. ter Steege "it Bergen (N-H). De dienst vindt plMö In de Nederlands hervormde kerk Voer het geval deze te klein mocht blijken, heeft men de beschikking over de ba siliek De pastoor-deken van Hulst he« hiervoor toezeggln gEedaan Dc intre de- en bevcstlglngsdienst begint °n 14 uur. Examens Aan de rijkskweekschool te Middelburg slaagde voor de hoofdakte (volledig* bevoegdheid voor onderwijzeres) Juffrouw M. A. de Muynck te Borwek-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 10