HONDERDEN Aardbeving verwoest steden en dorpen DODEN OP SICILIË Middelburgers - jong en oud moeten zich in nieuwe stadswijken ook thuisvoelen STORMVLOED ALARM AAN DE NOORDDUITSE KUST Woningen OVERLEVENDEN OVERNACHTEN IN OPEN LUCHT NA PANISCHE VLUCHT UIT VERNIELDE HUIZEN Grensgeschil PENGEL STELT REIS NAAR NEDERLAND UIT Vandaag in de krant... Aardbeving Transplantatie Hearing Roken of niet? Afstand D BOOREILAND OP DRIFT HOOG WATER IN H00GEVEEN MEPPEL EN HENGELO.... GERECHTELIJK ONDERZOEK INSTORTING LUCASKERK PATHET LAO VEROVERT NAM BAC SOMMIGE PLANNEN NIET BOVEN DE MIDDELMAAT; VOOR OUDE STAD MET EIGEN SFEER ONVOLDOENDE 211e jaargang 13 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 5144 (b 9 f red 350*. adv 3647/3643) Itl 3841 (bui rad 2078/3169. adv 2375) Inyrc mtd 2i larlal Kleina adv (ma. 8 ra Dinsdag 16 januari 1968 ,!K BREEK ERMEE' IN MIDDELBURG Pagina 2 o 3S9300. PZC, Mlddalburt. ROME (AFP, RTR) De aardbeving in het westen van Sicilië heeft circa 600 doden geëist, zo heeft het Italiaanse ministerie van openbare werken maandag in Rome meegedeeld. Er zouden duizenden gewonden zijn. Nauwkeurige cijfers kón het ministerie echter nog niet geven. Er waren maandagavond al 300 doden geteld. De reddingsploegen hebben verscheidene vrijwel ge heel verwoeste dorpjes en gehuchten, waaronder Santa Ninfa, echter nog niet kunnen bereiken. In deze plaatsjes liggen waarschijnlijk nog vele slacht offers bedolven onder de puinhopen. vliegtuigen voor het vervoer van bloed- [ilasma, vaccin en antibiotica. Paus Pau- us heeft een geldbedrag geschonken om de eerste nood van de slachtoffers te lenigen. Het Vatieaan heeft ook dekens en kleding naar het getroffen gebied la ten zenden. Militairen hebben tankwagens ingezet om voor drinkwater te kunnen zorgen. De politie verstrekt warme melk aan de slachtoffers. In Montevago, waar 800 huizen Het Italiaanse Rode Kruis heeft de be- schikking gekregen over particuliere zijn ingestort, zijn de meeste slachtoffers - rond 300 - gevallen. In Gibellina, dat voor 90 percent verwoest is, telde men er 150. Hier had men gisteravond 40 lijken ge borgen. Het aantal slachtoffers in Roccameno, waar 700 huizen en alle openbare gebouwen zijn inge stort, is nog niets bekend. Vijf vliegtuigen van de Italiaanse luchtmacht onderhouden een lucht brug tussen Trapani in het uiter ste westen van Sicilië en Rome voor het vervoer van levensmidde len, dekens, tenten en veldhospita len. Alle grote Romeinse zieken huizen hebben donors om bloed PARAMARIBO (ANP) Naar dc perschef van de minister-president van Suriname heeft meegedeeld, heeft pre mier Pengel met het oog op de recente ontwikkeling van het grensgeschil tus sen Suriname en Guyana, z\jn reis nunr Nederland tot een nader te bepalen tijd stip uitgesteld. Vorige week werd bekendgemaakt dat de Surinaamse minister-president einde van deze maand aan het hoofd van een delegatie uit de regering en het parle ment naar Nederland zou komen om met de Nederlandse regering en leden van het Nederlandse parlement overleg te plegen over het grensgeschil. ONTSNAPTE GEVANGENE PER TREIN NAAR HUIS... DEN HAAG (ANP) Naar thans blijkt is de 24-jarige Rotterdamse eta leur A. H. K'., na zjjn ontsnapping uit het huis van bewaring aan de Casuarle- straat, alleen weggegaan Zoals bekend was K, de enige van de vier ontsnap ten, die in preventieve hechtenis zat De man ging na zijn vlucht een auto matiek in de Haagse binnenstad in. Daar verkocht hij zijn aansteker voor tien gulden Met de u ein ging de eta leur naar Rotterdam, naar huis. Daar is hij, zoals gemeld, zondag aangehou den. MAANDAGAVOND laat waren op Sicilië al meer dan 6(10 doden ge teld als gevolg van de aardbeving die het eiland heeft getroffen. Mannen, vrouwen en kinderen brachten de koude naeht door In tenten, of zo maar onder wat de kens in de open lueht... (pagina 1). '.V NEDERLAND zal voorlopig ijeci i harttransplantatie worden uitgevoerd. Een medisch team dat ïieh met de problematiek bezig houdt heeft dat maandag in Lei den verklaard... (pagina S). DE MEERDERHEID van de Thoolse gemeenten heeft parle mentariërs te kennen gegeven, dat zij zelfstandig willen blijven, (pagina 2). EN IN Middelburg gaven veertig durvera te kennen dat zij er mee breken. Samen. Vijf dagen lang om te beginnen, (pagina B). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 9 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 4, 5 en 12 Radio- en tvpagina 7 Financieel nieuwspagina 13 Koud Duizenden Sicilianen vluchtten zon dagnacht na de eerste aardschok, in nachtkleding uit dorpen en steden naar het platteland waar een vinnige koude heerste. Men trachtte zich een beetje warm te houden bij in de haast aangelegde vuren. De verbindingen in het westen van Sicilië zijn nagenoeg verbroken. Bruggen zijn ingestort en grondver schuivingen maken de wegen onbe gaanbaar. auto of te voet. In de stad zelf zou de schade echter gering zijn. In Montevargo wist men een oud echt paar dat vijftien uur onder de puinho pen van hun ingestorte huis had gele gen, te redden. Afzienbare rijen mensen, afkomstig uit de getroffen dorpen en steden Gibellina, Salemi, Santa Ninfa, Montevago. Poggio- reale en Salaparuto trokken gisteravond steeds langs de wegen die nog open zijn voor het verkeer. In het zwart geklede vrouwen met klei ne kinderen in de armen en mannen met >mpe niger j zich, beladen met meu- (Zie slot pag. 3 kol. 6) Paniek Voor het aanbreken van de dag brak er een chaos uit in Palermo. Duizenden in paniek geraakte mensen vluchtten per *en spreekt in deze tijd 1V1 voortdurend over de gro ter wordende afstand tus sen burger en overheid, maar met evenveel recht kan ook worden gesproken over de toe nemende' afstand tussen de overheden zelf WH hebben daarvan Iets teruggevonden In de nieuwjaarsrede van de Middelburgse burgemeester, mr Drij- ber. Hij wijdde een" passage aan het Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West Nederland en wees daarbH °P het belang, ook voor Middelburg, van het pas gepubliceerde rapport van het I overlegorgaan. .Ik neem aan dat bH de verdere uitwerking van het rapport i Middelburg direct zal worden betrokken. 3i welke wijze laat ik in het midden", dus mr Drijber. Dat is een terughou dende en op dit ogenblik naar ons gevoel een wijze formulering: niet onmiddellijk I eisen lid te mogen worden van het be wuste overlegorgaan, maar slechts de verwachting uitspreken dat In een vol gende fase Middelburg bij het werk zal worden betrokken. We hebben dit ac tuele voorbeeld gekozen ter inleiding van ons betoog omdat er zo duidelijk uit spreekt dat er in onze dagen over aller lei overheden wordt gespróken en beslist door weer andere overheden zonder dat de eerstbedoelde groep veel Invloed kan uitoefenen. Er zijn echter meer voor beelden te noemen: we denken aan re cente uitlatingen van de burgemeester spraak in hebben of krijgen Middelburg vormt in dit opzicht juist de uitzonde ring, die de regel bevestigt) en slecht» kunnen afwachten wat er elders uit de 1 bus komt. NOODWEER TEISTERT WEST-EUROPA HOOGEVEEN (ANP) Door" de ingetreden dooi en aangewakkerd door de zuidwesterstorm, is het peil van de Hoogeveensehe Vaart zo hoog ge worden dat rond het dorp Noordsesehut verschillende wegen onder water staan. Men verwacht dat het peil nog zal stijgen en de wateroverlast, zal toenemen. Het water spoelt over de straat tussen Noordsesehut en Tiendeveen, die maandagmiddag voor het verkeer is gesloten. Ook het verkeer naar de dorpen Nleuw-Balinge en Niemveroord ondervindt moeilijkheden. Maandagmorgen werd een stuk dijk van tien meter weggeslagen langs de Nieuwe Hoogeveensehe vaart tussen Hoogeveen en Eenten. Over de afgelopen nacht werd een nog verdere stijging van het water ver wacht. Er werd een beperkte bewaking ingesteld. Meppel en omgeving hebben eveneens van wateroverlast te lijden. Sommige straten zijn over stroomd. Foto: Ook Hengelo had van het Water te lijden. Een straatbeeld van mnan- dag. DEN BOSCH (ANP) Op last van de officier van justitie mr M. J. Bruigom, is een gerechtelijk vooronderzoek gelast naar de gedeeltelijke instorting van de kerk van de parochie van de Heilige Lu cas in Den Bosch. Dit vooronderzoek zal worden gevolgd door een uitgebreid jus titioneel deskundig onderzoek Zoals bekend werd zaterdagmiddag door een instortende muur van deze kerk een jongen van twaalf jaar gedood, zijn moe der werd zeer ernstig gewond. SICILIË Ais een zwaar gebom bardeerd dorp ligt het door hevige aardbevingen geteisterde Gibellina aan de westzijde van Sicilië. Er zijn hier tientallen doden gevallen door het instorten van de huizen. Links boven: Deze moeder bracht met haar kinderen, zoals duizen den anderen, de nacht »n de open lucht door, nadat er tengevolge van de aardschokken een paniek stemming heerste. afstand tussen de overheden onder ling neemt inderdaad even sterk toe als tussen beleid en bestuurde en het is een even droevig verschijnsel. AI» Thorbecke nu nog eens zou kunnen rond kijken. zou hij zijn wijze hoofd schudden- Hij zorgde in de negentiende eeuw voor een heldere en doorzichtige opbouw van belangrijke delen van ons staatssysteem. De bevoegdheden van het centrale ge zag de regering met daarnaast die van provincie en gemeente lagen duide lijk en voor iedereen begrijpelijk vast. In deze tijd is dat systeem helaas helemaal niet meer zo overzichtelijk. Allerlei pro vinciale en gemeentelijke aangelegenhe den worden in Den Haag beslist zonder dat er veel invloed valt op uit te oefenen: men denke slechts aan het industriali satiebeleid, de aanwijzing van kernen, het geven van infra structuur-subsidies en VIENTIANE (RTR) Nam Bac. de royalistische enclave in Laos, is na een langdurig beleg door de Pathet Lao gevallen, zo is maan dag van betrouwbare militaire zij de in Vientiane vernomen. Onge veer 2000 man royalistische troe pen worden vermist. Koepraslth Abhay zei dat zijn troepen in alle richtingen waren gevlucht. Nam Bac ligt op ongeveer 130 kilome- DEN HAAG, HAMBURG, GLAS GOW (ANP, RTR, AP, DPA) - De zware storm die in de nacht van zondag op maandag Schotland zwaar heeft getroffen heeft maan dag tientallen schepen op de Noordzee in moeilijkheden ge bracht en maandagavond de Duit se Noordzeekust in groté onge rustheid gebracht. Terwijl de wind naar het noordwesten draai de werd voor de kust bij Hamburg groot alarm afgegeven. In allerijl werden rampcomités gevormd ter bewaking van de dijken die erns tig bedreigd werden. De kern van de storm lag maandagavond juist boven de Duitse bocht en drijfijs vormde een extra gevaar voor de dijken. Tegen middernacht luwde de storm en werd de toestand niet langer kritiek ge acht. Het meest spectaculaire gebeuren van maandag op 7.ee was het op drift - raken van het Britse booreiland .Sea- xerP,eS»>g te worden opgenomen quest". Het eiland verspeelde achter el- De opneming in het provinciaal zieken- kaar negen ankers en dreef snel af naar huis is geregeld in de krankzinnigen- ftantltjn wat ajl niet meer, het allemaal centraal ag. Een burge meester die het met zijn ambt ernstig neemt, moet een deel van zijn tijd besteden aan het aflopen van Haagse departementen, als een soort beroepsbedelaar voor zijn gemeente. Doet hij dat niet, dan wordt de afstand tussen Den Haag en zijn gemeente zo groot dat de laatste er schade door gaat lijden. Voorts ontstaan nieuwe bestuurs lagen, officiële en officieuze of ergens tussen die twee in. Het havenschap Vlis- singen ls een voorbeeld van de laatste categorie, een Instelling zonder officiële status, maar wel op weg er naar toe. In feite wordt de dienst daar thans uit gemaakt door een ambtelijke werkgroep, waarin rijk. provincie en gemeente Vlia- singen zitting hebben. En nu hebben we sinds kort het overlegorgaan: daar zit ten topbestuurders van de zuidweste lijke provincies, Rijnmond en enkele ge meenten in samen met de topdeskundi gen van deze instellingen. In deze kring van uitverkorenen wordt nu het ruimte- lijk beleid voor Zuidwest-Nederland voor ter ten noorde"n van de royalistische een belangrijk deel voorbereid. Welis- hoofdstad Vientiane. waar komt deze voorbereiding op een Men zei dat de val het gevolg was van i bepaald ogenblik naar buiten zodat ook het ingrijpen van vliegtuigen van de anderen een mening kunnen laten horen, Noordvietnamese luchtmacht. De Laoti- tofh het ee? T1 |Tsk.enb?aT ^chyn- aanse minister van financiën zei later I daE1T.^€r®te lnsta"tie diverse direct- dat vier Noordvietnamese vliegtuigen i belanghebbende overheden met weten royalistische Hoepen hadden ™S?.r- °v" IZ-PmÏJTtLS?tïL'"' deerd tn de profincie Sam Neua ten!'?! met Wng™ »°"!t oosten van Nam Bac. Twee van de toestellen waren neerge schoten. Hij toonde foto's van de vliegtui- gen en enkele stoffelijke overschotten. i\A7 is het gevolg. Dat men blj- VV voorbeeld op recepties en soortge- \mnmir mm 111 n Ml1" bijeenkomsten allerlei over- I VUNNfc I AUL NAAR jheidsfiguren druk bezig ziet met jouma- i TumiL. i nun nnnn listiek-mformatief werk. Zij vragen na melijk de leden van de selecte overhelds- groepen, mensen die het dus wél weten. .of er al Iets bekend is...'. Er wordt heel SCHIPHOL (ANP) Yvonne Paul, wat getelefoneerd naar bekenden bij an- de 38-jarige vrouw die 10 dagen geleden dore overheidsinstellingen om toch maar na ,^n verblyf van drie maanden op i wat informatie te krijgen. Er zijn ge- hohiphol naar het huis van bewaring meentebesturen uit Zeeland geweest, die in Amsterdam werd gebracht, ls maan- naar Noord-Brabant reisden om in Den dag overgebracht naar het provinciaal Bosch te informeren hoe daar het Rei- ziekenhuls te Santpoort, om daar ter merswaalbeleid lag. want dan kon men er rekening mee houden. In toespraken bij bepaalde gelegenheden worden over ZIEKENHUIS IN SANTPOORT liet noordoosten. Maandagavond eiland met een onbekend aantal beman ningsleden aan boord 60 mijl ten noord westen van Den Helder. Britse slepers maakten 'n bergingscontract. De sleep boten Barendszee en Thames van L. (Zie slot pag. 9 kolom 6) wet. Het advies is uitgebracht door de psychiaters: de rechter heeft een ver zoek daartoe van de officier van justitie toegekend. Hoelang zij in Santpoort zal worden verpleegd, kan uiteraard niet worden gezegd. De medici hebben daarin het laatste woord. NIEUWJAARSREDE BURGEMEESTER MIDDELBURG Binnen de contouren van de merendeels globale bestemmingsplannen een potentiële samenleving op bouwen, waar de Middelburgers zich thuisvoelen: deze grote opgave' heeft burgemeester mr J. Drijber van Middelburg zijn raadsleden gistermiddag in zijn nieuwjaarsrede voorgehouden. Mr Drijber wilde in dit verband de werkelijkheid niet verbloe men: .Ondanks ons pogen zijn sommige van onze bestem mingsplannen tot nu toe niet boven het Nederlands gemiddel de uitgekomen'. Hij noemde dat vooral voor een oude stad met eigen sfeer een onvoldoende re sultaat, al kan de magistraat- wijk, zo gaf de burgemeester als zijn persoonlijke mening weer, één van de gelukkige voorbed den worden van het tegendeel. De heer Drijber zag echter wel de gelijk .het gevaar van de eentonige vereenzamende middelmatigheid, dat ons dreigt nu Middelburg snel uit groeit. Alom in den lanae zien wij treffende voorbeelden". Toch was mr Drijber niet zo vreselyk ongerust. ,Ik heb er nu wel ver trouwen in', zo verzekerde hy, ,dat mits door het gemeentebestuur voortdurend gesteund ons stede- bouwkundig bureau en de door ons aangetrokken siipervisoren en archi tecten in liet uiteindelijk 7000 hui zen omvattende Zuid woningen en wijken zuilen creëren, die op men selijke maat zijn gesneden, waar een zekere beslotenheid het zich thuisvoe len en de nodige variatie de open heid geenszins uitsluit.' Die variatie zou dan niet alleen betrekking moeten hebben op wo ningtypen. maar ook op bedry- De burgemeester herinnerde daarbij onder andere aan de toespraak, die hij hield bij de herdenking van het 750-jarig bestaan van de stad. Hij noemde toen de vormgeving van de nieuwe stadsdelen dé grote opgaaf voor de komende tientallen jaren. Er kort in zijn nieuwjaarsrede op doorgaande zei mr Dryber nu: .Volbrengen wij die opgaaf niet. dan zullen wij al ontwikkelend en industrialiserend Middelburg doen uitgroeien en vergroeien tot een gelijkgeschakeld middelgroot wooncentrum zonder meer. Vol brengen wij die taak wel, dan biyft Middelburg geïndustria liseerd em uitgegroeid zijn ge heel eigen aard en voor velen magnetische aantrekkingskracht als woonstad behouden.' In optimistische bewoordingen kon de burgemeester over de woningbouw spreken. Zoals bekend zou in dc eerst komende jaren de woningproduktie gemiddeld 400 moeten bedragen. In 1965, 1966 en 1967 haalde Middel burg dit aantal niet: achtereenvol gens kwamen 280, 327 en 311 wonin gen klaar, te weinig dus. De be langrijkste recente oorzaak: de in 1966 opgetreden langdurige vertra ging in de woningwetbouw." Het getal 400 als voorzichtig gemid delde legt de plicht op in 1968 en 1969 een groter aantal woningen op te leveren. ,En gelukkig', zo ver- (Zie slot pag. 4 kol. 1 dergelijke dingen bedekte of openlijke uitspraken gedaan met als doel op deze manier te pogen toch nog invloed uit te oefenen. Enfin, zo kan men met het opsommen doorgaan: stuk voor stuk verschijnselen van een groter wordende afstand tussen kringen van de overheid. Een afstand die Thorbecke vermoedelijk ernstig zou hebben verontrust. nieuig burgemeester de grenzen van zijn gemeente ais een veren ging van zijn burgemeestertij k bestaan voelt. Hij mag slechts optreden binnen die grenzen, terwijl hij elke dag opnieuw ervaart hoe juist buiten die grenzen vér gaande beslissingen ook voor zijn ge meente worden genomen. Beslissingen, waarop hij niet of slechts onvoldoende invloed kan uitoefenen. Dat kan hem een gevoel van grote onzekerheid geven, dit weten dat elders in den lande een groep beleidsfiguren met deskundigen zit te vergaderen over de toekomst van óók zijn gemeente zonder dat hij zelfs maar aan de deur kan of mag luisteren. In het gunstigste geval komt er na enige tijd vanachter die deuren een rapport, waaruit hy dan kan lezen hoe zijn ge- meeente is gewaardeerd in een groter geheel. Dan mag hij vervolgens weer af wachten of hij te eniger tijd mag mee praten. Tegen deze achterstand gezien zijn de hier gesignaleerde opmerkingen van Middelburgs burgemeester (maar wij herhalen: ook anderen hebben ze ge maakt) het overwegen waard. Over de toenemende af3tand tussen bestuur en bestuurde worden kranten vol geschre ven: het wordt tijd ook de afstand tussen de overheden zelf tot dit probleem te rekenen. De haven van Zeebrugge heeft in 1967 3232 aangekomen schepen geregis treerd met een gezamenlijk tonnage van 5,7 miljoen ton. tegen 2543 schepen met 4 miljoen ton in 1966. De nieuwe dage lijkse autoveerdienst naar Dover heeft in 1967 116.900 passagiers en 91.500 ton eoedaren vervoerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 1