Felle brand vernielde of beschadigde negen Terneuzense winkelpanden GRIEP? Aanvullende werkgelegenheid West-Zeeuwsch-Vlaanderen BRANDWEER MOEST 4 UUR UIT ALLE MACHT BLUSSEN OMVERGEVALLEN OF ONTPLOFTE OLIEKACHEL OORZAAK VAN BRAND ALMANAK Aspirine helpt snel en urenlang... OOK ZEELAND IN DE KOU Negen panden bij brand betrokken D. LUITWIELER TE VLISSINGEN BEGRAVEN Rayon Oostburg is uitschieter ,De verlegen minnaar Kraamgeld voor grensarbeiders PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 10 JANUARI 1968 TERNEUZEN In het beginsta dium van de brand teas er nog slechts weinig rook, maar des te meer vuur. De hitte was tot op TERNEUZEN Een felle brand heeft dinsdagmiddag in de Ter neuzense Noordstraat in enkele uren twee winkelpanden volledig in de as gelegd. Zeven andere liepen water-, rook- of schroeischade op. De vermoedelijke oorzaak van deze grote brand in het hart van het Terneuzense winkelcentrum is een omvergevallen of ontplofte olie- kachel in het kantoor van meubelhandel en woninginrichting G. W. Naeye. Het vuur verspreidde zich met grote snelheid over het gehele gebouwencomplex (een dubbelpand) en sloeg vervolgens over naar de er naast gelegen kunsthandel Ter Nose. Volgens een voorzichtige raming bedraagt de totale schade aan alle negen winkels ongeveer een miljoen. Alle betrokkenen zijn verzekerd. De brand brak gistermiddag uit om ever over half drie. Reeds kort na het brand alarm verscheen de eerste wagon van de Terneuzense brandweer in de Noord- belhandei naar buiten. Volgens oogge tuigen reikten lange steekvlammen over de betrekkelijk smalle straat heen tot tegen de gevels vah de winkels aan de overkant. De eigenaar en het winkelpersoneel van de firma Naeye hadden de winkel en het er boven gelegen woonhuis toen al ontruimd. Terwijl aan de overzijde de Noordstraat ten te hitte één voor ruiten van vier naast winkels barstten, begonnen de vlammen ook naar buiten te lekken uit kunst handel Ter Nose. Aan de overkant van de straat ontstond een begin van brand In de etalage van fotohandel But. Bij het blussen daarvan liep brandweercom mandant C. van Strien brandwonden op aan gezicht en handen. Deze kon den worden behandeld in een hulppost van het Rode Kruis, die binnen een kwartier na het brandalarm was inge richt. De Rode-Kruismensen verleenden eveneens eerste hulp bij enkele gevallen van rookvergiftiging, qnder meer bij mensen die uit de brandende winkels waren gevlucht. de meubelhandel werd overgebracht naar de opslagruimte van een even verderop gelegen Ijzer handel. De inventaris van de naast de kunsthandel Ter Nose gelegen lunchroom annex bakkerij werd voor een deel overgebracht naar het aan grenzende café ,De Vriendschap'. De brandweer van Terneuzen zette voor het bestrijden van het vuur en het be schermen van de omliggende percelen drie wagens in. De brandweer van Sluiskil verleende assistentie, evenals de bedrijfsbrandweer van DOW. De stelde drie grote bluseenheden beschik baar, waarvan er één werd gebruikt. Om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn meerde de rederij Muller vlak bij de Axelse brug een met blusmateri- aal uitgeruste sleepboot af. Deze boot met krachtige waterkanonnen hoefde echter niet in actie te komen. Het vuur in de meubelhandel en in de kunsthandel werd rondom bestreden met tientallen stralen. In het brugpad, een smal straatje achter de brandende gebouwen ontstond grote wateroverlast. De brandweerlieden moesten tot ver over hun enkels door het water wa den. Enkele magazijntjes aan het brug- Kd eveneens ln gebruik bij meubel- ndel Naeye gingen in vlammen op. Om het vuur zo goed mogelijk te be strijden maakten de brandweerlieden gebruik van daken, muren en schuur tjes. Vooral aan de voorzijde werd het bluswerk bijzonder bemoeilijkt door een dichte rook. De krachtige oostenwind wervelde deze rook tot ver door de straat en bezorgde brandweermensen en kIjkers ademhalingsmoeilijkheden. Ongeveer anderhalf uur na het uitbre ken van de brand slaagden technici van de ZEGAM er in een achter de bran dende percelen langs lopende gasbuis af te sluiten. Deze buis die overigens diep onder de grond zit betekende een extra bedreiging voor de nog niet door het vuur aangetaste gebouwen. Rond half vijf twee uur na het uit breken van de brand verklaarde de brandweer dat men het vuur had weten te lokaliseren tot de meubelhandel en de kunsthandel. De beide belendende percelen lunchroom Van Assche en stoffenhandel Bliek hadden toen veel waterschade opgelopen. De brand veroorzaakte in de Terneu zense binnenstad urenlang een complete verkeerschaos. Omdat het bluswater Bezwaarschrift tegen beschikking van commissie vervoers- Ontruimen vergunningen Kort na het uitbreken van de brand' werd er op grote schaal een begin; gemaakt met het ontruimen van de winkelpanden naast en tegenover dej brandende percelen. De winkelvoor raad van twee stoffen- en modeza ken naast de als een fakkel branden- Leeuwse Poes Het moest dan maar. Leuk vond die dame uit Breskens het met, maar jonge poesjes nee, dat was ook niet alles. Dus zou ze even met haar poesje naar de dierenarts die door iets te delen ivermenigvuldigen zou uitsluiten Haar ook dal was met eenvoudig. Enkele vriendinnen zouden haar op de moeilijke tocht naar de dierenarts in Sluis vergezellen maar die hadden al lang beij- Jerd, dat ze die avond de laatst' bus terug onmogelijk zouden ha len. Weshalve de drie dames én het poesje i« een tan naar Sluis reden, waar alles gereed stond Benmaaop de behandeltafe kreeg het poesje eerst een verdo vena spuitje. Maar op het mo ment, dat de werkelijke behande ling zou beginnen, kwam de ham. van de dierenarts tot rust. 't Was een katertje. Het is toen toch maar op een in- greepje uitgelopen. Maar het u natuurlijk wel wat tragisch mei een hups poesje op stap te gaan en met een gesneden kater terug te keren Maar helemédl vruch teloos is de reis niet geweest. DEN HAAG Volgende week behan delt de afdeling geschillen van bestuui van de raad van state tijdens een open bare zitting een bezwaarschrift, dat werd ingediend door de heer C. Han- newijk te Oudelande tegen een be schikking van de commissie vervoer- vergunningen, waarbij vergunning is verleend voor het uitoefenen van onge regeld vervoer met vrachtauto's tot een totaal laadvermogen van 25 ton. In zijn bezwaarschrift zegt de heer Han- newijk, dat zijn vergunning weliswaar Is verlengd tot 1 juli 1967, maar niet voor de totale verleende laadcapaciteit van 34 ton, maar voor slechts 25 ton. .In derdaad heb ik gedurende enige t|jd van de totale capaciteit slechts 25 ton op de weg in gebruik gehad, maar dit is gedaan omdat ik net als ondernemer, gezien de omstandigheden in het ver voer in het algemeen en in mijn bedrijf ln het bijzonder, verstandiger vond'. De heer Hannewfjk zegt, dat hij het voor nemen had de totale 34 ton direct, wan neer daartoe ook maar enige aanleiding bestond, weer volledig op de weg te brengen Een en ander houdt ook ver band* met het feit, dat zodra het mo gelijk zou zijn, zijn zoon in het bedrijf zou worden opgenomen. .Het behoort tot de normaal te achten vrijheid van handelen van een onder nemer om zelf uit te maken wanneer en onder welke omstandigheden wel of niet volledig van de verleende laadca paciteit gebruik wordt gemaakt. Waar een andere ondernemer wellicht aan leiding ziet vergroting van de capaci teit aan te vragen, neb ik niets an ders gedaan dan gebruik maken van de mogelijkheden, waarover werd beschikt binnen de grens van de verleende capa citeit'. Daarom meent de heer Han newijk. dat hij niet heeft gehandeld in strijd met "net algemeen belang. Hij ver zoekt de kroon de bestreden beschik king te vernietigen. De commissie ver- voervergunningen heeft opgemerkt, dat slechts 25 ton van de verleende 34 werd gebruikt en dat dit dan moet worden gezien als in strijd met het algemeen vervoerbelang. Carla (18) ontdekte het vuur TERNEUZEN De achttienja rige Carla Pleters uit Sluiskil, amper vijf weken werkzaam als verkoopster b(j de firma Naeye, ontdekte het vuur het eerst. Om ongeveer kwart voor drie zag ze ln het kantoortje van de winkel zwarte rook hangen. .Aanvanke lijk realiseerde ik me niet wat daar aan de hand was. Ik hielp juist een klant. Toen lk de deur eenmaal open had stond de hele omgeving ineens vol rook. waar schijnlijk afkomstig van de olte- Carla aarzelde geen ogenblik: ze ging naar de eerste etage van het gebouw, waar op dat moment de eigenaar, zijn echtgenote, enkele vertegenwoordigers en mensen van net winkelpersoneel waren. ,Toen we weer naar beneden gin gen stond alles al in lichterlaaie. We konden net op het nippertje naar bulten'. Aanvankelijk trachtte men, zo bleek ook uit het verhaal van mejuffrouw Pleters. zelf nog de vlammen rond en ln het kan toor te doven, maar dat bleek al heel gauw een hopeloze taak. ADVERTENTIE werd opgepompt uit de middenkanaal- arm konden de toevoerwegen naar de Axelse brug niet worden gebruikt en was doorgaand verkeer dus uitgeslo ten. De politie had handenvol werk om het verkeer zo goed mogelijk om te lel den. Toen dat niet lukte werd besloten de binnenstad radicaal voor alle ver keer te sluiten door het ophalen van de bruggen aan de westzijde. De ver keerschaos werd daardoor echter nog groter, omdat er nu ook geen verkeer meer Terneuzen uit kon. Er lagen toen alleen nog rokende puin hopen. De gebarsten etalageruiten wa ren dichtgetimmerd en gemeenteperso- neel begon met het opruimen van het ln de Noordstraat liggende puin. Er moesten extra maatregelen worden ge nomen om de gladheid van het met blus water overstroomde wegdek te bestrij den. Wagens met zout en zand bleken daarbij een effectief bestrijdingsmiddel. Voorzover bekend zijn bfj de brand geen ernstig gewonden gevallen. Zoals gezegd waren er een aantel gevallen van rook vergiftiging. Brandweercommandant Van Strien liep brandwonden op, een ander lid van de Terneuzense brandweer moest worden behandeld voor snfjwon- den aan de onderarm. Het nablusslngs- werk duurde vannacht voort. (Van onze weerkundige medewerker) De sneeuwval van de depressie, die gis termorgen van Engeland naar Noord- Frankrijk trok had weinig te betekenen. Ons land blijft dus verdeeld in een ge bied met geen en een gebied met veel sneeuw ten noorden van de lijn Achter hoek-Afsluitdijk. Op het vliegveld Eal- de vroor het gisternacht boven deze sneeuw 22 graden, een verschil met Zee land van ruim 20 graden, hetgeen maai zelden voorkomt. Dinsdagavond stroom de geleidelik koudere lucht binnen, waardoor ook ln Zeeland de vorst tot 4 h 7 graden ging toenemen. Er bljjft nog een kans op een sneeuwbultje aanwezig, maar overigens zal het winterweer zich de komende dagen handhaven met over dag temperaturen om het vriespunt en 's nachts matige vorst. TERNEUZEN. Bij de brand in de Terneuzense Noordstraat zijn in totaal negen panden betrok ken. De woninginrichting G. W. Naeye, waar het vuur ontstond, ging volledig verloren. Alleen de voorgevel van de textielafdeling, ondergebracht ln een afzonderlijk deel van het complex, bleef over eind. Hetzelfde beeld gaf kunst handel ,Ter Nose', een huls rechts naast de meubelzaak. De inventa ris kan ook hier als volkomen verloren worden beschouwd. Het Fiand naast de kunsthandel, de unchroom Van Assche, liep zeer zware waterschade op. Dit gold ook voor de links naast de meu belzaak gelegen stoffenwinkel van de firma Bliek, waar de toestand tijdens de duur van de brand zeer kritiek is geweest. De firma W. v. d. Cast eel, eveneens een mode huis en gelegen links van Bliek, kreeg alleen verkoopschade, door dat de voorraad ijlings moest wor den overgebracht naar een om liggende zaak. Aan de overkant van de Noord straat liep de firma Naeye Ver- straeten, woninginrichting en babyartikelen, aanzienlijke glas schade op, de er rechts naast ge legen fotohandel But kreeg schroei- en waterschade (waarbij de gevel van het pand behoorlijk werd geblakerd en datzelfde gold voor Jamin, waar de winkelruit, alsmede alle bovenramen het be gaven. Boekhandel Ververs ten slotte liep waterschade op, terwijl een etalageruit barstte. TERNEUZEN Een beeld van de bluswerkzaamheden. De Ter neuzense brandweer was spoedig VLISSINGEN Op de algemene be graafplaats te Vlissingen is dinsdag middag het stoffelijk overschot van brandweercommandant D. Luitwielor met korpseer ter aarde besteld. De heer Luitwieler overleed donderdag avond. De begrafenisstoet ging langs de brand weergarage waar het vrijwel voltallige korps voor de half uit de garage ge- brengen van de groet bij de stoet. Aan net graf voerde als eerste spreker de burgemeester van Vlissingen, drs D. Roemers, het woord. Hij liet de loop baan van de brandweercommandant de revue passeren en roemde diens vele verdiensten voor de gemeente, onder dere ln de oorlogsjaren. Namens de Nederlandse vereniging van brandweercommandanten en namens al le brandweerlieden bracht de heer A. J. W. Mathijsen, commandant van de Middelburgse brandweer, een laatste groet aan de overledene. Namens het Vllssingse brandweerkorps deed dat brandmeester J. van As. Hij memoreerde de inspanningen van de heer Luitwieler in het bijzonder om na de oorlog In een kapotte stad weer zo spoedig mogelijk een brandweer op te bouwen, die voor zijn vredestaak berekend was. Een schoonzoon van de overledene, de heer R. Stuart, sprak aan het graf een dankwoord. Deze begrafenis werd onder anderen bijgewoond door de Vllssingse wethou ders, de gemeentesecretaris, de hoofden van dienst, de commissaris van politie, de heer G. Kortus districtsinspecteur voor het brandweerwezen in Zeeland en Noord-Brabant, de brandweercom mandanten van Breda, Roosendaal en verscheidene Zeeuwse gemeenten, mr B. Kolff, oud-burgemeester van Vlissin gen en talrijke oud-brandweerlieden. Een aantal leden van het Vllssingse korps fungeerden als sllppendragers. Examens Voor het diploma kraamverzorgster zijn geslaagd de dames C. Anderson en W. Keukelaar te Goes, D. de Leeuw te Waarde en C. Slabbekoom te Kapellc- Biezellnge. Deze dames zijn verbonden aan het centrum voor kraamzorg van het Groene Kruis voor Zuid- en Noord- Beveland en Tholen te Goes. CIJFERS TONEN NOODZAAK AAN Het Groot-Limburgs Toneel is er wat de keuze van Tirso de Molina's ,De verle gen minnaar' kennelijk niet op uit ge weest voor eens en voor altijd een on- I aantastbare reputatie te vestigen, maar f men mag het gezelschap niet onthouden, I dat het gisteravond in het Terneuzense I Concertgebouw een charmante, inne mende voorstelling gaf van dit Spaanse blijspel, dat in ae Jongste bewerking van de Fransman George Brousse in vrijwel niets herinnert aan de sfeer van hel Iberië, waarin het ontstond, de eer ste helft van de zeventiende eeuw. En j nadat Guus Baas ,De verlegen minnaar* nog eens in het Nederlands had ver- I taald. was er van de Spaanse grandezza I De Molina, pseudoniem voor Broeder I briël Tellez. Madrlleen van ge boor- situeerde het spel trouwens in Por- jal weinig over. Dat heeft voor- I :en, want nu was er althans een Spaans hertoginnetje, dat het voorae- I men van haar amant ,eer te behalen het slagveld' kon torpederen met 'ig, maar die eer is meestal poet- Even ltykt het er zelfs op, dat Van het Reve de hand in de vertaling heeft gehad, als de hoofdfiguur Mire- I no, die zich uitslooft voor het hertogin- l nocje, «naar zijn liefde onbeantwoord meent, zichzelf m een processie afschil dert: .IK ben alleen maar de ezel, die het beeld van Maria draagt. ,Maar om- dat verder geen kleur wordt bekend, I zal dat wel niet het geval zijn. De hoogtepunten uit de tekst zjjn daar- I mee wel besproken: de bewerker liet veel kansen onbenut om van .De ver- legen minnaar' een sprookje voor groce mensen een leuke comedie te maken, wat met meer ironie en gevoel voor relativiteit binnen handbereik ligt Hoofdfiguur Mireno is een eenvoudige herdersjongen, die zijn schaapjes in de steek laat om in de stad het hart te erliezen aan Madeleine, de mooiste dochter uit de stal van de hertog van Aveiro. Het programma verzekert dan I met zuidelijk brio dat .zoals in alle i sprookjes er na heel wat knopen en ont- I knopingen alles tot een happy-end komt'. Mireno blijkt van vorstelijk bloed: z'n hemelbedje is gespreid. Aardig, en ln de periode, waarin dit blijspel ont stond uiterst progressief van uitwer- I king, maar voor deze tijd wat braafjes en trouwhartig. Althans in deze bewer king. Nu kreeg men de indruk, dat er terloops wat aan tekst en handeling I was geschaafd en stond tegenover een verlies aan authenticiteit geen actuali- teit: het was vlees noch vis. Daarom pleit het zo voor het gezel- schap, dat het deze .Verlegen minnaar' wist om te zetten in onderhoudend, aan trekkelijk toneel. Het Groot-Limburgs Toneel, in de vaardige regie van de Belg Pierre Laroche aanhanger van wat ba rokke. zwierige speeltrant, acteerde en- thousiast, met warmte. Een warmte, die men goed kon gebruiken: men had vruchteloos gepoogd de zaal van het I Concertgebouw op temperatuur te bren gen en een groot deel van de talrijke bezoekers zocht ln de pauze de garde robe op om in winterkleding het slot van dit Spaanse apel mee te maken. Het gezelschap moest niet alleen de kou wegspelen: de voorstelling begon pas, toen het publiek na ruim twintig mi- nuten wachten begon te applaudiseren en tijdens de voorstelling bleek dan nog eens, dat het podium te zware eisen stolde aan het decor, dat zich der- halve uiterst onwillig gedroeg. Van- daar, dat wij met groot respect de re acties van het Groot-Limburgs Toneel hebben gevolgd: waardig en hardnek' '~J~ -irrïgjuj Pan' die de lakei Vaco deed, was hierin on- vallende panelen, vooral Eddy Brugman, MIDDELBURG De sterke stij ging van de werkloosheid in Zee land met byna 950 in december valt het duidelijkst waar te nemen in het rayon Oostburg, dat een uit schieter vormt met een toename van het aantal werkloze mannen van 182 tot een totaal van 465. Het rayon Oostburg ligt met een ge middelde van 104 werkloze mannen per duizend loontrekkenden een fors eind boven het Zeeuwse ge middelde dat op 42 wordt gesteld. Ten departemente wordt momen teel overwogen in W'est-Zeeuwsch- Vlaanderen werkgelegenheid te scheppen, zo zei dinsdagmorgen drs L. van der Werf, hoofdinspecteur directeur voor de arbeidsvoorzie ning in Zeeland, in een nadere toe lichting op de werkloosheidscijfers in de maand december. Een van de objecten die thans in uit voering is, Is het werk aan de wallen in Sluis. Verder ligt er bij Vogelwaar de nog een recreatieobject en moge lijkheden zijn er ook btf de realisering van de werken aan de sportvelden ln Sluiskil en Sas van Gent. Niet alleen Oostburg maar ook het rayon Hulst steekt met 75 werkloze loontrekkende mannen een aardig eind boven het pro vinciale gemiddelde. De agrarische ge steldheid van de rayons speelt een gro te rol. Voor het voorjaar wordt al weer een opleving verwacht. .Oostburg is een typisch afstotingsge- bied', zo zei drs Van der Werf. Men zal naar zijn mening ook geen gouden, bergen moeten verwachten van Indu strievestigingen in West-Zeeuwsch-1 Vlaanderen- De mannelijke beroepsbe- volklng doet er goed aan, zo lang men geen permanent werk kan vinden ln dit gebiedsdeel de mogelijkheid te overwe gen naar de kanaalzone te pendelen of zelfs naar dit Industriegebied te verhul zen. ,De ouderen zijn over het algemeen nogal honkvast maar de Jongeren zul len tijdig de bakens moeten verzetten', aldus dra Van der Werf. Aanzienlijke pendel Op het ogenblik Is er al een aan zienlijke pendel vanuit West- Zeeuwsch-Vlaanderen naar de ka- te registreren. Van de dui zend West-Zeeuwsvlamingen wer ken er zevenhonderd in de kanaal zone. Er gaan er honderd naar Wal cheren. Van de zestien honderd pen delaars uit het rayon Hulst gaan er ongeveer 1200 naar de kanaauwne. De arbeidsmarkt zal volgens drs Van der Werf ln de kanaalzone nog gunsti ger worden, wanneer de verbindingen zullen zijn verbeterd en het vervoer met name op de spitsuren rationeler zal kunnen worden geregeld. Het ziet er verder naar uit, dat DOW Chemical straks de uitgerangeerde werkers aan de kanaalwerken zal gaan opvangen. Grote mogelijkheden konten <-r op Wal cheren waar de chemische Industrieën ongeveer voor de helft van het beno digde personeel Zeeuwen in dienst neemt. Dal betekent dat er een schuiving ontstaat. De mensen dó- vinden in de chemische industrie ken weer plaats voor andere Zee» •n die werkloos zijn of voor vermoeibaar. Het is moeilijk, verdere voorkeuren uit te spreken, omdat het gezelschap in deze bezetting geen zwakke plaatsen kende. André Depauw vertolkte de ti telrol en deed dat uitstekend en in Wil ly van Heesvelde Don Antonio Gaston van Erven Don Duarte Raf Reymen, hertog Alex Wille- quet Tarso en de dame3 uit het gezelschap, Polly (Madeleine), Lut Tomsin (Seraphine) en Paula Sleyp (Juana) vond h(j een formatie, die op j hetzelfde niveau acteerde. In de bijrol len zag men van de uit Hulst afkomstige Hugo Metsera een vlot gespeelde La- rlao. Raymond Renard tekende voor de fraaie kostuums en het al even fraaie, maar deze avond wat onevenwichtige decor. De voorstelling ging onder auspiciën van de te Terneuzen samenwerkende culturele Instellingen. H.H. DEN HAAG (ANP) Minister De Block en de Belgische minister van sociale voorzorg hebben in beginsel over eenstemming bereikt over een regeling, \vaarl>y in Nederland wonende en in i België werkende en ook ln België wo nende en ln Nederland werkende arbei ders opnieuw kraamgeld zal worden uit- i gekeerd. Dit deelt de minister mee in antwoord op schriftelijke vragen van de tweede kamerleden J. H. J. Maenen en C. J. van der Ploeg (belden kvp). Sinds 1 Januari 1966 werd. als gevolg van de vervanging van de kraamgeldultkering door kraamveretrekking ln" natura aan In Nederland wonende en ln Belgie wer kende arbeiders geen .geboortegeld' meer uitgekeerd Dit was een gevolg van het feit, dat sinds die datum ook Belgische grensarbeiders geen kraam geld meer ontvingen. Minister De Block I heeft de ziekenfondsraad gevraagd haar oordeel te geven over de maatregel die Nederland denkt to nemen om aan de I bestaande toestand een eind tc maken. I Herbenoeming van kantonrechter plaatsvervanger te Oostburg DEN HAAG Bij koninklijk besluit van 15 december 1967 nr 47 is mr W. Le Malr herbenoemd tot kantonrech- ter-plaatsvervanger in hot kanton Oost burg. Dc herbenoeming gaat 25 maart I 1968 In. r men- hun boterham ln de scheepvaart verdienden maar die liever een baan aan wal willen hebben. Onderwijzers De verontrusting onder de onderwijzers over de plaatsingsmogelijkheden wordt niet geschraagd door cyfers in Zee land, Er staan er momenteel veertien ENKELE SNEEUWBUIEN' Opklaringen, maar ook hier en daar een sneeuwbui. Matige, af en toe vrjj krach tig© wind tussen noord en noordwest. In de ochtend matige tot strenge, in de mid dag over het algemeen lichte vorst. ZON EN MAAN 11 januari Zon op 08.45 onder 16.51 Maan op 13.03 onder 05.13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 2