Nederlandse landbouw heeft voor 20 miljard geinvesteerd POLLEN Voor bijna 60 procent uit eigen vermogen Uproefthet zuivere fruit AMERIKAANSE SOLDAAT WACHTTE I 18 MAANDEN LANG OP ORDERS Start eerste containerdienst Rotterdam-Tilbury Idee was bijna f 15.000 waard IaIuueiïïI IaisItIeIrI Amsterdamse effectenbeurs Overgangsbestel voor omroep verlengd Stand-in voor militaire keuring: twee boetes Eregeld voor Mari Andriessen Waar zijn onze schepen? 1967 DINSDAG 5 DECEMBER 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 PUBLIKATIE VAN HET LEI DEN HAAG (ANP) Het Land- bonw-Economisch Instituut heeft een publikatie het licht doen zien, waarin de resultaten van een on derzoek naar de financiële posi tie van de Nederlandse landbouw in de jaren 1962/»63 en 1963/'64 zyn neergelegd. De publikatie bevat een .balans van de gehele Nederlandse land bouw' per begin 1963. Daaruit blijkt dat er in de Nederlandse landbouw een bedrag van 19. miljard gulden in kapitaalgoede ren was geïnvesteerd, waarvan 75 procent in grond en gehouwen en 16 procent in de veestapel. Het totaal geïnvesteerde kapitaal voor 58% afkomstig uit eigen vermogen voor 29% uit vermogen van verpachters en voor 13% uit vreemd vermogen (voornamelijk van kredietinstellingen en familie. Laat men het verpachtersver mogen buiten beschouwing dan blijkt dat 82% van de bezittingen van de land bouwers (16.556 miljoen gulden) gefi nancierd werd met eigen vermogen (13.548 min gulden). De vermogenspositie van de landbouw is dus gunstig, aldus het LEI. Dit lijkt overigens ook uit het feit dat 40% van de pachtbedrijven (groter dan vijf ha) en 20% van de eigendomsbedrijven (gro- f ADVERTENTIE) zoeteschillen j anno 1830 andere smaken: aardbeien J abrikozen citroen frambozen kersen Voor uw longdrink of puur: VIEUX Cheval Marin" 11,40 per liter. ter dan vijf ha) ln de onderzochte jaren geheel geen schulden op lange termijn hadden. De balans vermeldt te linker zijde een bedrag van 23.156 min aan kapitaal, als volgt opgebouwd: kapitaalgoederen 19.710 min, vorderingen 573 min, liqui diteiten 2.552 min, bezittingen buiten de landbouw 321 min. De kapitaalgoederen bestaan voor 14.800 min grond en ge bouwen, voor 1.750 min uit dode inven taris, voorraden en veldinventaris, voor 3.160 min uit vee. Ter rechterzijde van de balans komt het totaalbedrag van 23.156 min weer voor als vermogen, als volgt opgebouwd: ver pachtersvermogen. dat is door niet-agra- riërs verpachte grond en gebouwen 6.600 min. Vreemd vermogen 3.008 min, eigen vermogen 13.548 min. Het vreemde vermogen bestaat voor 2.220 miljoen uit schulden op lange termijn, bij de schulden op lange termijn zijn de schuldeisers: landbouwkredietstellingen voor 592 min, familie voor 944 min, anderen voor 684 min. De publikatie bevat verder een overzicht van herkomst en bestemming van finan cieringsmiddelen op landbouwbedrijven groter dan vijf ha, over de jaren 1962/ 63 en 1963/64. Financiering Gemiddeld over deze jaren kwam op deze bedrijven een bedrag van 1.288 min gulden voor financiering ter be schikking. Van dit bedrag lavam 49% uit brutoliesparingen en 31% uit le ningen cn de rest voornamelijk uit verkochte activa. De beschikbaar gekomen financie ringsmiddelen werden voor bijna de helft aangewend voor investeringen in landbouwbedrijven (incL vervan gingsinvesteringen). Voor investerin gen en beleggingen buiten het land bouwbedrijf was 18% bestemd, voor aflossing van schulden 18%, terwijl 13% tot vergroting van de liquiditeit ten bijdroeg. Volgens het overzicht kwam gemiddeld over de genoemde twee jaren een bruto- inkomen beschikbaar van 1.872 min, waarvan 1.348 min uit landbouwbe drijf Na aftrek van belastingen (261 min) bleef een besteedbaar bruto-inko- men over van 1.611 min. Hiervan werd min gebruikt voor gezinsuitgaven, zodat de bruto-besparingen 622 min be droegen, nl 440 min netto-besparingen plus 182 min afschrijvingen. Aan de bru- to-besparingen ad 622 min uit omzet- tj'ng van activa in liquide middelen en 400 min aan bijgeleende gelden op lange termijn, zodat in totaal voor de finan ciering beschikbaar was 1.288 min gul- 1.288 min werden als volgt ge bruikt: bruto-investeringen in het bedrijf 621, bruto-investeringen en beleggingen buiten het bedrijf 232, aflossing van schulden op lange termijn 237, levens verzekering en andere oudedagsvoorzie ningen 26, toeneming van liquiditeiten 172 min gulden. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN' Amsterdam 4 december Londen 8.68—8.66(4; New York 3S9H—3.59H; Montreal 3.32,»,- 3.32(1; Parijs 73.2»—73.34; Brus.«el 7.24(4—7.24 S: Frankfort 90.23'i- 90.28(4: Stockholm 69.44(4—60.49'j ZOrlch 83.2363.34Milaan 57 59- 57.64's; Kopenhagen 18.11—48.18, Oslo 50.30(450.35(4: Wenen 13.90(4 —13.91'/,; Lissabon 12.54(4—12.55% V\**!WVWVV*A<\\<VW<^*^A/>/vVV DIENSTTIJD RUSTIG THUIS DOORGEBRACHT SAN FRANCISCO (AP) Het Ameri kaanse leger zal geen verdere stappen Er kwamen geen or ders. Tenslotte nam h(j een baantje van 130 dollar per week aan dernemen in de zaak om zichzelf en zijn tegen een dienstpiich- jarige vrouw Glenda tige, die zyn gehele in leven te houden, diensttijd van 18 maan- Hij wachtte anderhalt den thuis by zijn heeft doorgebracht. Het mooiste is, dat de man in die tyd by een andere baas 130 dollar por week verdiende. Het leger heeft be- jaar. In die tijd stuur de het leger mevrouw Smith met maat van de klok een maandelijkse cheque van 95.20 dollar ter voorziening in haar on- deze week uit de actie- den een Amerikaanse ve dienst zal worden spaarobligatie van 18.50 dollar ontvin0. Maar zijn soldij kreeg hij niet. omdat "hij niet Evenals alle andere Amerikaanse dienst plichtigen kreeg Smith na afloop van zijn ba sisopleiding in novem ber 1965 30 dagen ver lof met de mededeling, was en er dus niet kon tekenen. Op 13 juni trolc Smith zijn vrijwel nieuwe uni form aan en meldde "e dienst ontslagen te worden. ,Maak geen geintjes', riep een officier toen hij Smith' verhaal hoorde. Het leger (vil de Smith zijn 18 maan den normaal laten die nen. Bovendien wilde het de cheques en de regel- obligaties terug, i" De Amerikaanse ,bond voor de burgerlijke frrijheden' nam Smith' zaak in behandeling. Vrijdag verklaarde een woordvoerder voor het leger er niet zeker van te zijn wat er zou ge- ontving. beuren ten aanzien van de eis van het leger tol teruggave van het geld de obli- werkelijke dienst der cheques e raties. Maar liy zei te dat hij thuis orders zich op de legerbasis u»Oakland, om uit actie- moest afwachten. venvachten, dat Smith op normale wijze zou worden ontslagen en dat het geld niet zou behoeven worden te- HERO VERWACHT MINSTENS GELIJK RESULTAAT IN 1967 BREDA (ANP) Met betrek king tot de gang van zaken in NV Hero- conserven Breda in 1967 deelt de di rectie mede, dat door de weersomstan digheden begunstigd, de afdeling groen ten- en fruitconserven een aanmerke lijk hogere produktle leverde dan die van 1966, toen er sprake was van een misoogst ln doperwten. Hoewel ook de afzet een toename vertoont zullen dt voorraden aan het einde van dit kalen derjaar een vermeerdering te zien ge ven. De hogere bezettingsgraad van de ze afdeling heeft het resultaat verbe terd. In 3e afdeling vruchtendranken oefende het fraaie weer een gunstige Invloed uit op de afzet. De met een ver hoogde verkoopactiviteit gepaard gaan de kosten hebben, in de overige maan den van dit jaar, het resultaat van de ze afdeling in dien zin beïnvloed, dat de uitkomsten niet evenredig met de omzetvermeerdering zijn gestegen. Sa menvattend mag verwacht worden, dat de resultaten van de onderneming over 1967 op zijn minst zullen overeenkomen met die van 1966. ORANJEBOOMBIER KRIJGT GELIJKWAARDIGE POSITIE IN ALLIED BREWERIES ROTTERDAM (ANP) De winst btj de verenigde Nederlandse brouwerij- en d'Oranjeboom NV is over het boekjaar 1966-1967 enigszins hoger geweest dan die over 1965-1966. Dit werd maandag door de financiële directeur van de bierbrouwerij, de heer H. Moltzer, mee gedeeld op een persconferentie, waar op het bestuur het bod toelichtte, dat op de maatschappij is uitgebracht door de Engelse houdstermaatschappij van bierbrouwerijgroepen .Allied Breweries'. De financiële directeur noemde de bodkoers van 460 procent bij een In trinsieke waarde van een aandeel .d'Oranjeboom' van 380 procent (alleen nog exclusief de stille reserve in de grónd) geen onaantrekkelijk bod. Vol- fens de commerciële directeur, drs P. r, Speyer, is .d'Oranjeboom' tot de .Allied Breweries'-groep toegetreden om haar commerciële mogelijkheden nu en in de toekomst te vergroten. Het tempo, waarin de maatschappij de mar keting gaat voeren, zal een belangrijke versnelling ondergaan. De werkgelegen heid en groei binnen .d'Oranjeboom' is door deze fusie verzekerd. D'Oranje- boon zal in de groen een positie Inne men, die op een liln ligt met die var andere partners. Dr Ph. de Jongh, rectielid van d'Oranleboom, zal wor den opgenomen in de raad van com missarissen van Allied Breweries. De Engelse houdstermaatschappij laat zich bij deze fusie leiden door de overwe ging dat er in Engeland een stijgende vraag naar pilsner bier is, dat daar .la ger' heet, waarbij men gebruik wil ma ken van de ervaring en produktiemo- gelljkheden van d'Oranjeboom. De ex portbelangen van de Nederlandse bier brouwerij worden dus sterk vergroot, terwlil ook de stellige verwachting, dat Engeland op de duur zal worden toe gelaten tot de EEG een rol speelt. (Van onze Haagse redactie). DEN HAAG De European United Routes Ltd'opent maandag 15 januari de eerste geregelde volledige eontaïnerlijn- diónst van het. vasteland van Europa met de Londense havens, tussen Rotter dam en Tilbury. Met een gecharterd schip zullen ingaande die datum voor lopig drie afvaarten per week ln beide richtingen worden verzorgd. European United Routes Ltd is nieuwe maatschappij. President-direc teur is de heer D. L. J. Mortelman, te vens president-directeur van de moeder maatschappij General Steam Navigation Company, een dochteronderneming van de Britse P.- en O.-groep. Tot directeur van EUR voor Noordwest-Europa is be noemd de heer D. E. Roberts (37). In april van het volgend jaar hoopt EUR het afvaartenprogramma te kun nen uitbreiden door een tweede charter schip ln te zetten, Verder Is Steam Navi gation Company voornemens zelf con tainerschepen voor deze dienst te laten bouwen, wanneer is vastgesteld welk type schip het meest Is geschikt voor de korte vaart. Wereldluchtvaart neemt snel toe MANILLA (AFP) De associatie voor het Internationale luchttransport, de IATA. voorziet dat het passagiers vervoer door de lucht in 1975 drie maal zo groot en In 1980 vier maal zo groot als In 1965 zal zijn. Het vrachtvervoer zal dan respectievelijk verzesvoudigd en vertwaalfvoudigd zjjn, zo biykt uit een rapport van de directeur-generaal van de IATA, Knut Hammerskjöld, aan de jaarvergadering die maandag in Ma nilla begint Tweehonderd miljoen passagiers maak ten in 1966 van de luchtlijnen in de wereld gebruik, 228 miljard passagiers kilometers vertegenwoordigend. Het passagiersvervoer is met 15,2 procent toegenomen. Ten aanzien van het al gemene streven naar het gebruik van supersone vliegtuigen zegt Hammar- skjöld dat momenteel 192 van deze vliegtuigen zijn besteld, waarvan 72 Concordes en 120 Boeings. In 1975 zul len de 25 grootste vliegvelden vijf maal zoveel passagiers, zes maal meer vracht en tweemaal zoveel vliegtuigen moeten verwerken. ,Een van de dringendste problemen van het ogenblik is. de vlieg velden klaar te mRken voor het komen de luchtverkeer,' besluit het rapport. AMSTERDAM (ANP) De heer C. Warnawa, werkzaum in de schrijfma- cinefabriek van IBM Nederland NV in Amsterdam, ontving gistermiddag een bedrag van 14.350 voor een door hem Ingediende suggestie. Dit is de hoogste beloning, die tot dusver in het Neder landse bedrijfsleven voor een idee werd verleend. De suggestie heeft betrekking op een tweetal onderdelen in de koppe ling van schrijfmachinerollen. De door de heer Warnawa voorgestelde onder delen ztfn aanzienlijk goedkoper te fa briceren dan de oude, die door middel van arbeidsintensieve bewerkingen wer den vervaardigd. De 45-jarlge chef van de afdeling rollenslijperlj werd reeds acht maal voor een suggestie beloond.' Ontsparing bij RPS DEN HAAG (ANP) Bij de rijkspost spaarbank is in november 5.4 miljoen gulden meer opgenomen dan ingelegd, ïn november 1966 bedroeg de ontspa ring 1.7 miljoen gulden. In de afgelopen maand werd ingelegd 106.7 miljoon gul den (103.5 miljoen) cn opgenomen 112.1 miljoen (105.2 miljoen). Het in leggerstegoed bedroeg ultimo november 4.646 miljoen gulden (4.318,6 miljoen). fADVERTENTIE en bij zware of hardnekkige verkoudheid POTTER'S CATARRH PASTILLES Alleen bij apothekers en drogisten Honzoraaai i voorspoed; 4 rooi 8 voedsel; 10 familielid: 11 tam; 13 ln- sekt; 15 100.000 gulden; 17 zangnoot; 18 rivier in Friesland; 19 voorzetsel; 21 rund; 22 iris; 25 kinderlekkernij; 31 insekt; 32 aanhef brief, afk.; 33 klaar; 34 voegwoord; 36 droogoven; 38 pluk; 40 hogepriester in Silo; 41 reeds; 43 bij woord: 44 Himalayastaatje; 45 spoed. Verticaal: 1 klipgeit: 2 rivier in Neder land; 3 groente: 5 voorzetsel; 6 knaag dier; 7 vergrootglas; 9 aldus; 12 hou ding; 13 Trans Eur. Expr., afk.; 14 zeenond; 16 gezichtsorgaan; 18 land bouwwerktuig; 20 rivier in Italië; 23 getal; 24 lofzang; 25 zangvogel; 26 oosterlengte, afk.; 27 boom; 28 voeg woord; 30 dal; 31 betrekking: 35 ont kenning; 37 ijskegel: 39 rivier in Rus land: 40 tijdperk: 42 hereruïmtc- 43 en ando-c na/iavarf'BviiB caHiHo i nana Ml I WBZfc». ^KBE N STILLE MARKT Beursplein begon de nieuwe week ln een merendeels vaste «temming die echter met j weinig handel gepaard ging Het was bijzon-, der «til. vooral in de grote concerns die wel iswaar op hoger niveau kwamen onder In vloed van de stijging voor de Nederlandse fondsen ln New York maar die overigens geen belangstelling wisten te trekken. Zowel het publiek als de arbitrage hielden zich op! de achtergrcnd en ook ln het verdere ver loop ontbraken de factoren die aan de markt levendigheid konden verschaffen Kon Olie opende op 145,10 hetgeen bijna ander halve gulden hoger was dan vrijdag Hoewel Unilever ln Amerika vast gestemd was bleef; dit fonds in Amsterdam iels ten achte. Op notering van I0B was het namelijk nog ent onder het slot van vrijdag Daarente- wist Philips weer een opgaande richting •olgen. Op 118,80 werd wederom bl|na gulden aan de koers toegevoegd AKI' bleef ten achter en was ruim een halve guide totaai dus een verdeeld beeld Philips en Kon Olie vast gestemd Ook de cultures waren verdeeld en Arr. dam Rubber wist de hogere opening nl behouden. HVA was bijna 2 gulden lager KNSM zette de vrijdag begonnen staging voort, gestimuleerd door het communiqué over de verbeterde gang van zaken De koers liep op tot 98. Hierdoor geprikkeld wa ook andere scheepvaartpapieren hoger ge teerd O.a de HAL, Nederland Van Ommc en Scheepvaart-Unie Nederlandse stai fondsen waren opnieuw gevraagd en over gehele linie hoger De zes procent lening 1987 sprong van 98% naar 97% Onder de lokale fondsen onderscheidden zich Bierbrouwerij d'Oranjeboom Vrijdag bleef, fonds ongenoteerd op het bericht over rneming door een Engelse brouwerij daardoor steeg hel fonds tnaandag van Ook Amstel brouwerij was vast. verzekeringsaandelen trokken de aanda> Hollandsche Sociëteit, die samen g, Amstleven trok aan tot 555 Internatio nale fondsen liepen in de 2e periode wal op, Hoogovens was 3 gulden hoger en Unilever bereikte het vorige niveau. Dell was vast op 87. HVA herstelde tot 115 KLM 4(4 gulden hoger. KNSM bleef vast op 98'4. De beurs sloot bepaald niet onvriendelijk. ANP-CBS BEURSIN'DICES 30-1] 1-12 Intern, concerns 475.1 473.6 Industrie 340.5 341.0 Scheepvaart 101.9 Bank- en verz.w. 179,9 Handel enz. 161 7 Algemeen 350.6 OBLIGATIES Stuliltnliit» en Ned 68-1-7 103*4* Ned M-2-7 103ft N'eo 80 «Ui *>(j Neder 1 64 51* MU; Nederi 64 5 88ft Neder! 58 4(* 39'. Nederi M» 4'* 86 H Nederi 4% 86% Neder) 59 4% 86(4 Nederi «0 4(4 84*4 Neder! 8) 4'* 84'i N Stafl 47 3ti 71% Nea 54 <1-1 75'4 Nederi 17 S 83% BvNG 58 59 «q, 85(4 BvNG 58 5 88ft BvNG 84 5 87*4 8vNG 4% BvNG 47 6 99'4 Mldd Cr. '62 4(4 - Fr Gf Du 4(4 83(4 KG DKVt 68'4 •Vest! NO 3% 7J PltfcMIEI.ENINGEN ACTIEVE AAN IIEI.El Am»1 Hut» 59 HVA Mij ver 113 AKU i| oom 1 57 80 Dell Mij e 64 .80* Hoogovens e 111 Philips gb 117.90 Unilever e 104.20 I Zout-Org. 150 Dordl Pelr 667 ldert> pref 661 Kori Petr 14.1.B0' 1 HAL 70*4 Kl.M 277 KNSM 94',.. Ned Stv 104% N'ie» Goudr e 120 MET-ACTIEV» Relemtlim» Aig ra» oei 1 Converto Holland Fund Nefc Robecc. Unltat V Be» I8»4 Curopafondt Eurtinion 10 Vateurop Bh nl A dan. 5b (I A da. 11 Sb (II Breda 54 \ID Heljn Amstel Br c AriiBt (Ballast Anisi Droogd Beeren Trie Bensdorp int Bergh't J A Serieel Pat Blauwhoed Blijden» Bols Bort Weiuy e Bredero's b 45.60 (4,40 13 b 13(4 'lra"l 181.6 182.41 350.3 352.3 BERT LAHR OVERLEDEN gangs bestel voor de omroep (inclusief de termjjn van de geldende mandaten) NKV OVER PARTIJRAAD VAN DE UP UTRECHT (ANP) .Het Itfkt ons toe, dat een ieder in de partijraad van de 14VP die het ernstig meent met onze politiek en met het kiezersbestand, toch weinig moeite heeft met een dergelijke resolutie'. Dit zegt het Nederlands Ka tholiek Vakverbond over de resolutie, die de groep-Bogaers heeft ingediend voor de party raad op 9 december. Zoals bekend wordt hierin gevraagd, de KVP om te vormen tot een radicaal- vooruitstrevende party, na te gaan of met andere christelijke partijen die zich voor een gelijkgericht beleid uitspreken een federatieve samenwerking of eer fusie tot stand kan worden gebracht er er naar te streven, met andere radicaal- vooruitstrevende partijen ruimschoots voor de volgende algemene verkiezingen een samenwerkingsverband te vormen dat in staat is. een parlementaire meer- .Rose Marie". Op Broadway speelde hij gje herbenoemd tot aan de dag van derheid te behalen. de stukken .Een midzomer- j inwerkingtreding van de omroepwet, De partijraad van de KVP is geen af- nachtsdroom' en .Wachten op Goaotdoch uiterlijk tot 30 november 1969. spiegeling van het katholieke klezers- Ook trad hij op voor radio en televisie.Qp verzoek van de besturen van NRU volk, maar een vertegenwoordiging van en NTS verzorgden inmiddels ook d« omroeporganisaties, de culturele orga- nisaties en enkele bijzondere zendge- partijraad voor eeD moeilijke opgaaf, machtigden de (her)-aanwijzing van Het is zonder meer duidelijk, zo zegt hun vertegenwoordigers in de verschil- het vakverbond ln zijn blad .Ruim Zicht', lendè colleges. Volgens een besluit van .dat het grootste deel van het katholieke de besturen van NRU en NTS gelden kiezersvolk bestaat uit loon- en salaris- ook deze aanwijzingen tot aan de dag trekkenden die aansturen op een pro- waarop de omroepwet in werking treedtgressief beleid. Het voegt hier echtei doch uiterlijk tot 30 november 1969. aan toe, dat de progressiviteit niet al leen is voorbehouden aan deze groep termjjn van de geldende mandaten) op 1 december is verstreken en de om roepwet op die datum nog niet in wer- Virw VORK irtri ne Amerikaan- kinS ko" treden zijn maatregelen ge- NEW YORK (RTR) De Amer troffen voor een verlenging van het film- en toneelacteur Bert Lahr is overgangsbestel. mnandae na m korte «takte in een. z()n op voorste, van de mü,w„ mn ziekenhuis te New York overleden. Hijcultuur, recreatie en maatschappelijk was 72 laar. werk bij Koninklijk Besluit de voorzit- ter van de NRU, zes leden van het be- Zyn bekendste films waren AVizard ofiStuur van ,je >,-ru en de voorzitter van Oz, .Love and kisses .Mr Broadway,je programmaraad tevens voorzitter .Josette', .Ship Ahoy', ,Mr 1 niverse en van <je programmacoördinatieeommis- Op Broadway speelde^ gje NRU herbenoemd tot aan de dag Tweede net BCC: alles in kleur Het tweede net van de BBC in En geland is zaterdagavond begonnen de gehele uitzending met uitzonde ring van de nieuwsbulletins in kleu ren uit te zenden. Het tweede net van de BBC zendt 29 uren per week uit en tot nog toe staat in een op de 750 Britse woningen een ontvanger voor kleurentelevisie. Tot nog toe werden slechts enkele programma's ln kleuren uitgezonden IKOR en CVK samen in kerstnachtdienst (Van onze rtv-redactie) Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse radio wordt de protestantse kerstnachtdienst uitge zonden onder gezamenlijke verant woordelijkheid van het IKOR (de herv. kerken) en het CVK (de ge- ref. kerken). De dienst komt zon dagavond 24 december van 24.00 tot 1.15 uur uitgezonden over Hilversum 1 en is eerder op de avond opgeno men in de opstandingskerk te Eind hoven. Voorgangers zjjn ds W. Rog geveen, Ned. herv. studentenpredi kant en ds A. T. Besselaar, geref. studentenpredikant. Op Hilversum 2 zendt de KRO op hetzelfde tijdstip de heilige mis uit, die wordt gecele breerd in de Expo-hal te Hilversum ter afsluiting van de Pax-Christi- voettocht. Toneelprijs voor Hugo Claus Aan de Zuidnederlandse schrijver Hngo Claus Is de .Prijs voor Neder landstalige toneelauteurs' toegekend door de .organisatiecommissie con tact Nederlandstalige toneelschrij vers uit België en Nederland,' inge steld door de vereniging van Vlaam se toneelauteurs en de vereniging van Nederlandse toneel-, radio- en el evisiesch rijvers. Tijdens net tweede colloquium Ne- ierlandstalige toneelschrijvers uit België en Nederland, dat de com- nissie op zaterdag 16 december in Maastricht zal houden, wordt de irijs 's avonds in de grote zaal van le stadsschouwburg uitgereikt aan 'Jlaus, die meegedeeld heeft de prijs .e accepteren en in ontvangst te '.uilen komen nemen Vorig jaar Uit de thans ontvangen berichten blijkt dat voor zover het de NRU betreft prof dr R. Schippers als vertegenwoordiger van de nationale raad voor maatschap pelijk welzijn zal worden opgevolgd door F. H. Landsman. Verder bracht de KRO een aan in de aanwijzing voor het Nl en het NTS-bestuur, waardoor deze omroeporganisatie in het NRU-be- stuur nu wordt vertegenwoordigd door drs A. J. J. van der Made en mr W. J. A. Wagenaar. In de twee bestaande vacatures ln de programmaraad NRU werden voorts op voorstel van de culturele organisaties door het NRU-bestuur benoemd de heer K. Siccama, directeur van de Fryske Academie te Leeuwarden, en drs O. W. Tichelaar, secretaris voorlichting en publiciteit nationale raad voor maat schappelijk welzijn. De Tros wees al eerder in de programmaraad NRU als vertegenwoordiger mr J. M. Landré aan. Komedie Claus' toneelstuk .Mama. kijk, zonder handen Op een werk vergadering overdag zullen auteurs de mogelijkheden en moeilijkheden rond het tot opvoering brengen van oorspronkelijk Nederlandstalige dra matische produkties bespreken. Voor België zijn de inleiders: de toneel schrijver Pleter de Prins en de direc teur van de koninklijke Vlaamse schouwburg te Brussel Victor de Ruyter, en voor Nederland: de to neelschrijver mr Hans Keuls en de dramaturg Karei Muller. In de al gemene middagzitting zal Guus Re- kers (VARA-tv) een inleiding hou den over .De toekomst van de dra maturgie.' De discussie daarover zal worden geleid door Jan-Willem Hof- stra. en dat het NKV daarom ook nooit zou pleiten voor een werknemerspartij. HAARLEM (ANP) De minister van erm, mej. mr M. A. M. Klompé, heeft besloten aan de Haarlemse beeldhou wer Mari Andriessen ter gelegenheid van diens 70ste verjaardag op maan dag 4 december met Ingang van 1968 het eregeld toe te kennen van 5000 per jaar. Deze mededeling deed het hoofd van de hoofdafdeling kunsten van het ministerie, mr J. F. M. J. Jansen, tijdens een door het gemeentebestuur van Haarlem in de vleeshal aan de beeldhouwer aangeboden receptie. De heer Jansen zei dat het eregeld enkele jaren geleden is ingesteld als blijk van waardering voor belangrijke kunste naars uit het land. De onderscheiding mag wel de hoogste voor kunstenaars worden beschouwd. Ter ere van Mari Andriessen heeft het gemeentebestuur van Haarlem een tentoonstelling in de vleeshal ingericht welke 93 werken om vat en samengesteld is door het Frans Halsmuseum. UTRECHT (ANP) De Utrechtse poli tierechter heeft vrijdagmorgen de 20- jarige magazijnbediende H. D. en de 19-jarige K. de J. beiden uit Naarden, veroordeeld tot een voorwaardelijke ge vangenisstraf van drie weken en geldboete van 250. De officier van justitie eiste een geld boete van 750. waarvan f 500 voor waardelijk. Het tweetal had dit jaar bij de keuring voor de militaire dienst valsheid in geschrifte gepleegd. K. de J. ontmoette H. D. op 22 mei dit jaar in een Naardens café. Hij vertelde hem. dat hij de volgende dag naar de keuring moest in de Krioopka- zerne in Utrecht. ,Wat moet ik nu doen om afgekeurd te worden', wilde hij we ten. D. wist hier wel raad op. Hij had immers in 1966 zelf voor de keurinj moeten komen, maar was afgekeurd Gekleed in een berenjas. een fles wijn in zijn binnenzak en een viool onder de arm had hij zich toen aangemeld en de militaire autoriteiten keurden besloten werd dat D. de volgende dag zijn plaats op de keuring zou Innemen. Beiden waren zo opgetogen over deze .stunt', dat ze de hele nacht feest 1 den D. meldde zich de volgende mor gen (ditmaal in normale kledij) de kazerne als zijnde K. de J. De der van De J belde ook nog op om te vragen of zijn zoon wel op de keuring was. omdat deze de hele nacht niet thuis was geweest. Hij kreeg een bevesti gend antwoord Enkele dagen later ver nam D. echter tot zijn grote schrik dat hij was goed gekeurd. De beide jon gens wisten toen met deze zaak geen raad en er ontstond enige paniek. Te meer daar ze ook nog een krant hadden ingelicht over hun stunt. Dt- hele zaak kwam toen uit. De .echte' De J. werd in juni alsnog gekeurd, maar bleek niet geschikt voor de dienst. De officier zei in zijn requisitoir onder meer, dat het gemakkelijk is om de overheid te bedotten, maar de overheid moet op haar beurt strenge maatrege len nemen tegen dergelijke bedriegerij- OFFICIEREN GEEN SCHULD AAN VERGAAN VAN .VIKINGBANK' AMSTERDAM (ANP) Kapitein Eg- bert Plug en eerste machinist Lubbert Ras van de sleepboot .Vikingbank' die op 18 maart op de zuiderpier van Hoek \an Holland verloren ging, zijn vry van elke schuld van deze ramp. zo luidt de conclusie van de raad voor de scheep vaart. Het schip, een motorsleepboot van de NV Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst met als standplaats de Berghaven Sn Hoek van Holland, mat 227 ton en had een bemanning van 9 koppen. Het was een zogenaamde Europoort-sleepboot speciaal gebouwd voor het assisteren van grote tankschepen. Op de fatale dag asisteerde de .Vikingbank' het ge strande Griekse motorschip .Alkyone.' Het kreeg daarbij te kampen met zwa re grondzeeën, waardoor water in de machinekamer drong en op een kritiek moment de motoren uitvielen. Het schip kwam terecht op de zuiderpier en da bemanning is op koelbloedige wijze ge red door een marinehelikopter, die de ze redding onder uiterst moeilijke om standigheden uitvoerde. Persoonlijke ongelukken deden zich dan ook niet voor, maar de nieuwe sleepboot ging verloren. Pers in Irak is genationaliseerd BAGDAD (AFP). De pers in Irak is maandag genationaliseerd. In de maandagochtend verschenen staatscou rant wordt de uitgave van zestien bla den, die beheerd worden door particulie ren, verboden. Deze worden vervangen door vjjf nieuwe bladen die toebehoren aan het .orgaan voor de pers en druk kerijen' van het ministerie voor nationa le oriëntatie. De minister voor cultuur en oriëntatie, dr Malek Douhan al Hassan, heeft ver klaard dat het niet de bedoeling is alle kranten die eigendom zijn van particu liere groepen te verbieden. De nieuw verschenen kranten zijn ,A1 Jounhou- riya' (de republiek), .Al Saoura al Ara- biya' (de Arabische revolutie'). ,A1 Mouaten' (de burger), »A1 Massa' (de avond) en de Engelstalige .Bagdad Ob server". Kongo-Rusland MOSKOU (AFP) Kongo (Kinsjasa) en de Sowjet-Unie zullen hun diploma tieke betrekkingen herstellen, aldus het persbureau Tass. Een officieel commu niqué zegt dat de betrekkingen waren verbroken door .intriges van degenen die tegen vriendschap en samenwerking tussen belde volken u-aren'. Er zullen ambassadeurs tussen Moskou en Kinsja sa worden uitgewisseld. ACILA 2 Durban n Ango Ango ALGOL 3 te Antwerpen ALAMAK dw Kaapstad 1. Doha AMERSKERK 3 te Genua AMSTELMOLEN 3 te Mojl ANDIJK 2 te Genua ANGOLAKUST 4 te Abidjan ARISTOTELES 3 te Trinidad AVEDRECHT 3 te Antwer pen BARENDRECHT 2 v Duin kerken n Valetta BENINKUST 3 te Victora CALTEX MADRID 3 te Bahrein CAMITIA 2 v Stanlow n CARTAGO 2 250 131 zw Kingston n Xew York COCCINELLE 2 Kp Vllano n Brest CONGOKUST 2 Seine n Bordeaux CRANIA 2 rede Ravenna DUIVENDRECHT 3 te Shanghai EOS 2 v Piraeus n Istanbul GREBBEDTJK 2 v New Or leans n Savannah GUINEEKITST I v Dakar r Amsterdam GULF HOI.t_ANDtR 3 te Genua HECTOR 3 te Bremen UOLLANDSDIEP 4 te Singapore KALYDON 3 te WeUing KARA 4 te Pon Elisabeth KEIZERSWAARD 2 v San tander n Curacao KELLETIA 2 te Tharnesha KHASIELLA 2 v Pto Mi ranöa n Stanlow KENNEMERLAND Z3.22 42.34 w n Maceio KINDERDIJK 2 v Lissabon n Cristobal KORENDIJK 2 v Port Ar thur n Rotterdam KORENIA 2 dw Kaapstad n Singapore KYLrX 4 pass Bornholn n Rotterdam LAARDERKERK 4 ten an ker rede Bhavnagar LEKHAVEN 3 te Bremen MAASLLOYD 2 ln Pana makanaal n Willemstad MEDITERRANEAN SPRIN TER 2 190 m zw Marseille n Casablanca VIERWELLOYD 4 te Dur- MOERDIJK 3 te Loc MOORDRECHT 2 west Palmbeaeh n Aruoa S'ETT.4 3 185 n Salonlki VUSAKAN 3 20 m Z Land'end ONOBA 2 v Mena a! Ah- madl n Rotterdam ^ERICLES 3 v Le Havre n Bilbao PG TKULIN 2 Halifax n Freeport V'Ilano PRINS DER NEDERLAN DEN 2 850 m zw Azoren n Trinidad ROTTI 2 v Koeweit a Khorramshar ROTTERDAM 2 v San Juan n New York SARPEDON Gibraltar n Piraeus SINON 2 650 m zw Azoren n Paramaribo SOCP.ATES 2 v Paramaribo n Madeira SPAARVEKERK 2 te Antwerpen STENTOR 3 te Alexandria STRAAT LUANDA 2 te Mombasa STRAAT MADURA 3 te Fremantle STRAAT RIO 3 te Saganosiki STREEFKERK 2 te Duin kerken TARA 2 te Rio de Janeiro TELAMON 3 te Hamburg TJILOVAH 2 v Brisbane n Sydney VIDENA 3 te Curacao VLIELAND 2 150 m KW Newfoundland 1 Montreal WEPTERPOK 2 170 m no Vtüano n Greenhlte WO\'0=AR! 2 -ede Bi s'nlre Z.A4NKERK 7 te Tanga ZA FR A 3 Pto Mirsrds 7ARIA 150 m zo Monrovia n r-iraeao zwT.rvnRprnr 2 iw m 020 Cape Hatteras n Avonmoutb HOOG EN I.AAG WATER 5 december uur meter uur meter uur NAP Vllssingen 4.06 233 16.31 230 10.38 Terneuzen 4.34 247 17.01 244 11.08 Zierikzee 5.29 157 18.00- 166 11.17 Hansweert 5.13 261 17.41 261 11.42 Wemeldinge 5.55 186 18.20 194 11.35 meter uur meter NAP 212 22.57 182 224 23.26 194 160 23.34 134 237 23.59 209 186 23.58 156

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 9