super markt nieuws Zaterdag: bulten gespeeld. 3.©§ uur. Koude wangen. Reuze trek. Wat doe je dan? Dan pak f e zo'ii lékker blikfe vlees! 198 118 189 29 49 SLACHTMAAND Kopen bij de SPAR I is sparen bij de koop! FJ0ÜD DliPVSHESKISTEN NU 675,- m ƒ775,- FABROffi (Zo'n meisje komt zich even warmen en hoopt natuurlijk op wat lekkers.) (Je zorgt voor iets warms waar ze weer op vooruit kan.) (Uitje privé-voorraadje. Frankfurters. Of gehakt. Of knakworst. Of goulash. Net waar ze trek in heeft.) GOED WOORDJE EN CADEAU VOOR YVONNE PAUL fflMMHMffli iiiiJB&aa Voorschotten op Indonesische schadeclaims Engeland schort vleesinvoer tiidel'ik on DRIE ONDERWIJSORGANISATIES WENDEN ZICH TOT 2e KAMER George Meany steunt Johnson PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 5 DECEMBER 1967 VANAVOND OP DE T.V, Ned. 1. 19.03 u. MALSBRAAD VANDAAG: 500 GRAM DOORREGEN VARKENSLAPJES 2 STUKS BIEFSTUK TARTAAR MORGEN: 500 GRAM GEHAKT HALF OM TOP TUIN VANDAAG: 500 GRAM PANKLARE UIEN MORGEN: 500 GRAM PANKLARE ITALIAANSE ANDIJVIE rapper dan roest! Bescherm uw auto tegen die f)roest. Dóór en dóór volgens de Zweedse ML-methode met originele Tectyl van Valvoline. Voor een Tectyl behandeling kunt u met uw auto terecht bij: Automobielbedrijf ,DE TOEKOMST' NV Middelburg: Seisplein 5 - Telefoon 3220 Vlissingen: Dr Stavermanstr. 33 - Tel. 3908 TECTYLSERVICE ijskoud de beste yskoud de goedkoopste 5 jaar schriftelijke garantie. Service binnen 24 uur. - - 100 SERVICE DOOR EIGEN TECHNISCHE DIENST DOMBURCS SCHUITVLOT 3 - TELEFOON 011803120 - MIDDELBURG Hedenmiddag, 2 uur, VERS RUNDVLEES KUNT NIET SLAGENT Mijn vestiging hotel-café-restaurant stel ik dienstbaar. Brieven letter Z 39, bureau PZC, Vlissingen. Vlees! Want dat is smakelijk en pikant op zo'n moment. En blikjes vlees kun je overal krijgen. Onze Nederlandse Merkfabrikanten maken samen maar liefst 23 verschillende soorten. Bon appetit. NA ARDEN (ANP) Het be stuur van de stichting nationaal hulpfonds ,Wjj komen' te Naar- den heeft zich maandag per te legram gewend tot de president van de Verenigde Staten, Lyndon B. Johnson zulks in verband met de affaire van de Nederlandse Yvonne Paul die nu al sinds 9 oktober op Schiphol wacht om weer in Amerika te worden toe gelaten. Dit telegram luidt als volgt: .President. Nederland is nog niet vergeten dat de beste zonen van uw volk hebben gevochten voor de vrijheid van Nederland. Wij zullen dit nooit vergeten. Zou er nu in de Verenigde Staten geen plaats meer zijn voor een vrouw die sinds 9 oktober op de vlieg- haven Schiphol te Amsterdam wacht om toegelaten te worden tot het land dat haar lief is?'. St.-Nicolaas en zwarte Piet brach ten maandag mej. Paul een be zoek. Het cadeautje, een brieven- map, was uitgezocht in overleg met de journalisten op Schiphol die zo vaak over haar moeten schreven. Fonds bevordering broodconsumptie UTRECHT (ANP) De NV Meelfa brieken der Nederlanclsche Bakkerij (Meneha) en de NV meelfabriek ,De Sleutels' hebben een half miljoen gul den ter beschikking gesteld voor de op richting van een onafhankelijk fonds, dat ten doel heeft de consumptie van brood in ons land te bevorderen. Het bestuur van het nieuw te vormen fonds zal worden aangewezen door de Nederlandse Bakkerij Stichting De bei de meelfabrieken hopen, dat andere branchegenoten meelfabrikanten en bakkers - zich zullen aansluiten bij dit initiatief opdat een financieel sterk fond3 kan worden gesticht, waarmee ?en zo groot mogelijk nuttig effect kaï A-orden bereikt. Jongen in Dokkum kwam om in douchecel (Van onze correspondent.) [.EET'WARDEN Zaterdagavond om streeks zeven uur is de zestienjarige Wietse de Boer te Dokkum. thuis door verstikking om het leven gekomen de douchecel. De jongen was bezig zich te douchen waarbij hij verzuimd had het ventilatie- raam te openen. Omdat de gasgeiser in de douchecel is aangebracht heeft hij een tekort aan zuurstof gekregen, het geen zijn dood tot gevolg heeft gehad. Toen men vond dathij lang in de douchecel bleef is men gaan kijken. Hij werd liggend gevonden en is direct naar het ziekenhuis overgebracht, waar me dische hulp niet t mocht baten. Luchtvaartoverleg in Japan zonder resultaat SCHIPHOL (ANP) De uit drie 1« den bestaande Nederlandse luchtvaart- delegatie, die op 5 november van Schip hol naar Japan vertrok, heeft blijkens een bericht van Reuter uit Tokio geen concreet resultaat kunnen bereiken in haar besprekingen over uitbreiding van de luchtrechten voor Nederland. Ten behoeve van de KLM had de Ne-j derlandse delegatie gehoopt op toe stemming voor een derde vlucht over de pool naar Tokio. De wens op een nieuwe vrachtdienst vanuit Tokio over de pool naar Schiphol ging evenmin in vervulling. Volgens het Reuter-bericht heeft de delegatie tevens tevergeefs vergunning aangevraagd voor een lijn dienst op Osaka in het westen van Ja pan. DEN HAAG (ANP) De leeftydsgrens waarboven een voorschot op particulie re Indonesische schadeclaims wordt ge geven zal worden verlangd van 65 tot 60 Jaar, aldus heeft minister Luns een bijzondere tweede-kamercommissie mee gedeeld. Vóór de helft van deze maand zal mi nister Luns de verlaging van de leef tijdsgrens in een brief aan de voorzit ter van de tweede kamer meedelen. De regeling geldt ook voor erfgenamen van oorspronkelijke houdei-s van vorde ringen. LONDEN (RTR) In het lagerhuis heeft de Britse minister van landbouw, Fred Peart, maandag medegedeeld dat de Britse vleesimporteurs erin hebben toegestemd de invoer van vlees uit lan den waar mond- en klauwzeer heerst, op te schort'1 n en toezicht uit te oefenen op de opslag en de distributie van reeds door het buitenland geleverd vlees. De importeurs zullen de invoer voorlopig opschorten uit alle landen ter wereld, met uitzondering van die zeer weinige waar mond- en klauwzeer onbekend is of waar het sedert lange tijd niet is voorgekomen. Landen die niet door de opschorting worden getroffen zijn vol gens de minister: Australië. Canada. Noorwegen. Finland. IJsland. Ierland. Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en de Ver-j enigde Staten. Die landen kunnen huni vlees naar Groot-Brittannlë blijven zen-j den. WEER TWEE GRIEKSE BLADEN VERBODEN ATHENE. (RTR) De Griekse (mi litaire) regering heeft maandag op nieuw twee Athecnse dagbladen verbo. ditmaal omdat zy weigerden de aanval van de regering op ex-premier Karamanlis te publiceren. De uitgevers van de bladen, Vradinii en Apoghev, wilden de verklaring niet publiceren en kregen daarop van de| censor te horen dat hun bladen niet mochten verschijnen. In de regerings- verklaring is Karamanlis ervan schuldigd verdeeldheid te hebben willen zaaien met een verklaring in Parijs, volj LEERLINGENSCHALEN MOETEN OMLAAG Onvoldoende scholen voor bepaalde onderwijs vormen van DEN HAAG 'ANP) Nu de tweede kamer de begroting van de minister van onderwijs en we tenschappen gaat behandelen heb ben drie onderwijsorganisaties zich tot de tweede kamer gewend. Zy dringen er op aan de voorzieningen van het onderwijs in ons land zo maken, dat zy nationaal voldoen de eisen die een zich snel ontwikkelen de samenleving in toenemende mate stelt, en dat zij internationaal de toets der kritiek kunnen doorstaan. derraad voor het openbaar onderwijs, de algemene bond van onderwijzend personeel (ABOP) en de vereniging volksonderwijs. Zij achten het onaan vaardbaar. dat geen spoedige verlaging van de leerllngenschalen bij het kleu teronderwijs en het lager onderwijs wordt aangekondigd. Ook wordt gerele veerd. dat meer dan vroeger verzoe ken om boventallige leerkrachten aan te stellen worden afgewezen. Onverenigbaar De organisaties menen, dat verho ging van het kleuterschoolgeld. van het cursusgeld voor het beroepson derwijs en van de examen- en in schrijfgelden bij het wetenschappe lijk onderwijs onverenigbaar is met de gewenste en noodzakelijke demo cratisering van het onderwijs. Dat de wet op hei voortgezet onder wijs (mammoetwet) volgend jaar zal worden Ingevoerd met minimale voor zieningen als gevolg van de minimale beschikbare gelden doet de vraag rij- jlgens welke de kwestie-Cyprus iakkelijker op te lossen zou zijn ge werd daarop onder toen zij de uitgifte van haar staakt?. IN TILBURGSE MOORDZAAK T.B.R. GEËIST BREDA (ANP) Tegen de 31-jarige L. M. uit Tilburg, die in de nacht van 8 op 9 januari zijn 63-jarige schoonvader Sjef van Mierde met een hamer heeft vermoord op het erf van zijn woning in Tilburg, heeft de officier van jus titie. mr G. Temmink, maandagmiddag voor de Bredase rechtbank ontslag van rechtsvervolging geëist, alsmede plaat sing in een krankzinnigeninrichting en terbeschikkingstelling van de regering. De verdachte is door psychiaters ontoe rekeningsvatbaar bevonden. zen of de invoering dan nog verant woord kan worden geacht ten opzichte van de doelstelling van de mammoetwet, nl om betere mogelijkheden te schep pen tot voortgezet onderwijs voor meer Nederlandse kinderen. Tot slot wyzen de organisaties erop, dat vele belangstellende en ook capa bele leerlingen scholen voor bepaalde vormen van voortgezet onderwijs niet kunnen volgen doordat er onvoldoende scholen zyn. De overheid heeft niet die voorzieningen getroffen, die noodzake lijk waren in verband met de voorziene toeneming van het aantal leerlingen. KVP PRAAT MET JOKVP DEN HAAG (ANP) Het dagelijks bestuur van de KVP heeft zich maan dagavond in zijn gebruikelijke veertien daagse vergadering beraden op de ge schillen die binnen de centrale jonge rengroep zijn ontstaan. Naar aanleiding van een telegram, ver zonden door de secretaris van de cen trale jongerengroep de heer H. Duin dam. met wie de partijvoorzitter mr P. J. M. Aalberse maandag ook een ge sprek heeft gehad, alsmede gelet op de mededelingen die de voorzitter van de JOKVP de heer H. Gielen in de verga dering van het dagelijks bestuur heeft gedaan, heeft het dagelijks bestuur van de KVP besloten de heren C. F. Kleis- terlee. drs L. de Bruijn en mr F Bibo te verzoeken over deze geschillen eer gesprek te hebben met de centrale jon gerengroep en daarover rapport uit t€ brengen aan de dagelijkse leiding van de partij, aldus een mededeling van de KVP. SER-ADVIES: IN WERKLOOSHEIDSWET? DEN HAAG (ANP) De minister sociale zaken en volksgezondheid, itoolvink, heeft de Sociaal-Economische Raad gevraagd advies uit te brengen over de vraag of een mininiumdagloon In de werkloosheidswet moet worden op genomen. Hierbij zou tevens de wet werkloosheids voorziening moeten worden betrokken, aldus blijkt uit een brief van de minister aan de tweede kamer. De tweede-kamercommissie voor sociale zaken heeft er tijdens de bespreking van de begroting 1968 opnieuw op aange drongen een minimumdagloon in de werkloosheidswet in te voeren. Ook van uit de kamer zelf is de afgelopen maan den voor een dergelijke regeling gepleit, doch de sociale verzekeringsraad heeft haar ontraden. DIT JAAR 30 VISSER- NEERLAND1A- PRIJZEN DEN HAAG. (ANP) Het Algemeen Nederlands Verbond kent. dit jaar 30 Visser-Neerlandiaprijzen toe voor een totaalbedrag van f 77.500 (zevenenze ventigduizend en vyf honderd gulden) aan organisaties en personen die zich op sociaal of cultureel gebied byzonder ver. dienstelijk hebben gemaakt. Hiervan gaan 21 pryzen naar Neder land en 9 naar België, respectievelijk voor een totaal van f 46.000 en f 81.500. Bij de uitreiking van de Visser-Ncerlan- dia prijzen op 17 februari 1968 in de rolzaal te Den Haag, zal het 25 jaar geleden zijn, dat het Algemeen Neder lands Verbond werd aangewezen als uit voerder van een gedeelte van de nala tenschap van mr H. L. A. Visser. Volgens testamentaire bepaling heeft het Algemeen Nederlands Verbond dit jaar onder meer de volgende catego rieën van prijzen toegekend: karakter- prijzen: 5 prijzen voor een totaalbedrag van f 10.000, ieder f 2000: Jules de Korte, Delft, voor zijn belangeloos op treden voor verenigingen of instellin gen ten behoeve van gehandicapten in sanatoria en ziekenhuizen, waardoor hij deze mensen veel levensvreugde heeft gegeven; Jp. J. van Eil (Chaam (N-B), voor zijn hulpvaardigheid van de laatste veertig jaar, waarmee hij zijn dorpsge noten onschatbare diensten heeft bewe zen; G. J. Simonis, "s-Gravenhage. voor alles wat hij in stilte gedaan heeft en nog doet om zijn medemensen te hel pen; mevrouw A. Veldkamp-van der Linden. Aalst (N-B). voor alles wat zij buiten haar werk als gezinsverzorgsler voor haar dorpsgenoten in Niinen ge. daan heeft; mej. A. Govers. Reek iN-B), voor getoonde wilskracht en volharding door. op 16-jarige leeftijd, na de dood van haar vader, het beheer over zijn bedrijf op zich te nemen en daardoor broertjes ;r zusjes in de gelegenheid te stellen te studeren. I'i ijzen voor toneelspelen. Hiervoor is een toneelprij! schreven door het ANV een totaalbedrag van f 7500 Cauteren, Berchem-Antwerpen f 1500, voor het toneelstuk .Fiesta'Prosper de Smet, Wondelgem bij Gent. f 1500 voor het toneelstuk ,De Ondernemingsraad'; G. van Vrechem, Gent. f 1500 voor het toneelstuk .Nieuws uit het binnenland'; W. H. F Bischot. Amsterdam, f 1000 voor de eenakter .Ratten in Padenghe'; J. J. van Houwinge. Amsterdam, f 1000 voor de eenakter .Padacamae'; dr H. A. Voet. Rotterdam, f 1000 voor de eenakter .Slakken en vrouwen'. MIAMI (AFP) George Meany, voor zitter van het Amerikaanse verbond van vakverenigingen, AFL-CIO, dat l i mil joen leden telt, hoeft verklaard, dat de arbeidersbeweging de kandidatuur van president Johnson dient te steunen bü de presidentsverkiezingen in 1968.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 8