De onbekende stuntman L radio televisli PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer kinderen' 1947 DINSDAG S DECEMBER 1947 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 £)e aanzienlijkste portie voer voor het kijkkastje levert waar schijnlijk wel de western. Jong en oud kan zich bijna dagelijks een indigestie eten aan de Bonanza's, de Rawhides, de Virginians en hoe al die apotheosen van romantiek, heldenmoed, schiet-, ren en valpartijen meer heten mogen. Zó verzadigd kan de tv-kijker zich niet voelen of een lekker wild-westverhaal wil er alijd nog wel in. Geen wonder dan, dat de vervaardiging van dit soort televisie- entertainment uitgroeide tot een industrie. Met de doelmatigheid en de snelheid van een feilloos werkende fabriek produceert Hol lywood dit veelgevraagde en uitermate winstgevende artikel. En zoals bij ieder goed georganiseerde massaproduktie gaat het er in de eerste plaats om, zo vlug en zo goedkoop mogelijk te werken. Tot dat doel heeft zich een efficiëncy ontwikkeld, waar de arge loze kijker geen flauw vermoeden van heeft. De meeste Westerns worden in de zelfde omgeving opgenomen: een imposant stuk wildnatuur, 120 km van Hollywood verwijderd, waar let terlijk alle gebruikelijke ingrediën ten (rotskloven, bossen, bergbeken, prairievlakten, enz.voorhanden zijn. Een voortreffelijk geschoold team technici, zorgt er voor, dat de toeschouwer dank zij een telkens wisselende camera-instelling van deze altijd eendere lokatle niets merkt. Om toch maar vooral kostbare tijd te besparen, beschikken twee pro ducenten zelfs over een zogenaam de .draaistraat'. Alle voorgevels heb ben twee kanten - het kantoor van de sheriff aan de ene, de onvermij delijke nachtclub aan de andere zij de—een druk op de knop en hét geval draait soepel om zijn eis als het geheime paneel in een griezel de tijd behoren de figuranten, die in de Westerns vrijwel allen be roepswaaghalzen. .stuntmannen' zijn. De verbluffende wijze, waarop met deze lieden gegoocheld wordt vlak voor de neus van de geachte kijker, gaat iedere voorstelling te boven. De stuntman in het Wilde Westen moet niet alleen een vol leerd acrobaat zijn, maar tevens een kampioen in razend vlugge ge daanteverwisseling. Om de kosten te drukken treden deze figuranten in vele vermom- enlge ogenblikken later als vreed zame passagiers uit het lokaaltrein tje de bloeddorstige indianen van zo even zijn de stoere cowboys van straks. Het is een kwestie van blik semsnel verkleden en grimeren. Eventuele hiaten worden aan de montagetafel handig weggewerkt. Nergens wordt van de figuratie zo veel gevergd nergens ook speelt zij zulk een overwegende (zij het nauwelijks opgemerkte) rol al* in de Western. Want belangrijker dan «Ie sterren van het drama Is hier de naamloze menigte, anders ge zegd: het korps der stuntmannen. Het legioen der onbekenden. De tv-kijker, die met een gematigd onverschillig oog deze lieden, door pijlen of kogels getroffen, in volle ren van hun paarden zien storten, dan wel bij de bestorming van ver sterkingen met ladders en al in de diepte verdwijnen, beseft maar al te weinig wat zulke prestaties voor het drama-in-kwestie betekenen en wat er aan oefening en risico mee gepaard gaat. Het is namelijk on juist te menen, dat dergelijke hals brekende toeren zonder gevaar zou den zijn en zo maar door de eerste de beste figurant kunnen worden volbracht. Nee achter de gespeel de heldhaftigheid der sterren, staat de werkelijke courage (gesteund door een geduchte training) van de stuntmannen. Zij vormen een wereldje op zich zelf met zijn eigen ere-code, tradi ties en vakbekwaamheid. Wat daar bij opvalt is de geringe mededeel zaamheid der gildebroeders. Een ongeschreven wet gebiedt een ab solute stilzwijgendheid over de in terne zaken van het metier en dit is waarschijnlijk de oorzaak, dat over deze anonymi zo weinig bij de buitenwereld bekend werd. Slechts met de grootste moeite is het hier en daar een enkeling ge lukt tot de geheimen van deze zwijgzame gemeenschap door te dringen. En het is met name de journalist Andrew Peters, die in zijn studie .Playing' with Danger' DINSDAG 5 DECEMBER 402 M- 746 KHZ. 87.85 MHZ, KA- N'AAL 27. Middag: 12.00 Stereo: Viool en piano: mo derne en klassieke muziek. 12.27 Me dedelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Overheidsvoorlichting: Uitzen ding voor de landbouw. 12.40 Sport- revue. 13.00 Nieuws. 13.10 Journaal. NRU: 13.30 De lichte muze belicht (opn.). 14.25 Rostrum of composers: internationaal forum: hedendEiagse muziek. AVRO: 15.00 Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Cox!, detective-hoorspel. 15.40 Inlei ding tot muziekbegrip, muzikale le zing. 16.00 Nieuws. 16.02 Stereo: Gi taarrecital: oude en moderne mu ziek. 16.25 Voor de jeugd. 17.15 Lich te grammofoonmuziek voor tieners. Avond: 18.00 Nieuws. 18.15 Actualiteiten. 18.25 Stereo: Kinderkoor en instru mentaal ensemble: Slnt-Nlcolaaslled- Jes. 19.00 Sinterklaas op het Kroe- poek-eiland, zangspel, uitgevoerd door AVRO's Kinderkoor met licht Instrumentaal ensemble. 19.30 Nws. 19.35 Marsepeinen Edlsons: licht programma. 21.00 Sinterklaas toen en nu, programma voor bejaarden. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. NRU: 22.55 Muziek van deze eeuw (opn.) 23.55-24.00 Nieuws. WOENSDAG Morgen VARA: 7.00 Nieuws en ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. (7.30 -7.35 Van de voorpagina). VPRO: 7.55 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws. 8.10 Actualiteiten. 8.20 Lichte gram mofoonmuziek. (8.30-8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huis vrouw). 9.00 Stereo: Klassieke gram. mofoonmuziek. 10.50 Voor de kleu ters. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de vrouw. 11.40 Belaardconcert: volks liedjes. DINSDAG 298 M. 1007 KHZ. 95.00 MHZ, KA NAAL S. Middag: KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gevarieerd programma. (Ongeveer 12.23 Voor de landbouwers. 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Actuali teiten). 14.05 Stereo: Metropole or kest: amusementsmuziek. 14.30 Piz zicato: muzikaal middag magazine. (16.00-16.02 Nieuws). 17.00 Over heidsvoorlichting: De Nanzie-verha- len in de Nederlandse Antillen. Spre ker: Henk Dennert. 17.10 Voor de kinderen. Avond: 18.00 Stereo: Pianoduo: moderne mu ziek. 18.10 Kinderkoor: Sinterklaas liedjes. 18.20 Uitzending van de Boe renpartij. 18.30 Nieuws. 18.45 Actua liteiten. 19.05 Licht ensemble en so listen. 19.40 Conciliepostbus. 19.45 Zoekend geloven: godsdienstige -vor ming in deze tijd. 20.00 Radio-Klaas '67amusementsprogramma. 22.30 Nieuws. 22.40 Overweging) 23.55 - 24.00 Nieuws. WOENSDAG Morgen: NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het leven de woord. 7.15 Klassieke grammo foonmuziek. 7.30 Nieuws. 7.32 Ac tualiteiten. 7.45 Pianorecital: moder ne muziek (gr). 8.00 Nieuws. TROS: 8.10 Lichte grammofoonmuziek en praatje. 8.30 Nieuws. 8.32 Actuali teiten. 8.35 Stereo: Lichte grammo foonmuziek. 9.15 Volksmuziek uit de Sowjet-Unie (deel H). 9.45 Voor de kleintjes. 10.00 Moderne muziek (gr). 10.30 Voor de vrouw. 11.00 Nieuws. 11.02 Piekuur: amusements- proeramma. 11.50 Actualiteiten. DINSDAG 240 M. EN FM-KANAAL 43, 99.8 MHZ. Middag: 12.00 Nieuws. 12.02 Zorro: program ma voor tieners. 13.00 Nieuws. 13.02 Gevarieerd platenprogramma. (14.00 Nieuws). 15.00 Nieuws. 15.02 Er-Jee- Em-Drie. 16.00 Nieuws. 16.02 Mix. (17.00 Nieuws). 17.30-18.00 Sinter klaasprogramma WOENSDAG Morgen: NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Lichte vo cale muziekjes. 10.00 Nieuws. 10.02 Mengel muze: nieuwe langspeelplaten. NRU: 11.00 Nieuws. 11.02 Operette klanken. NEDERLAND-1 KANAAL 7/29 16.00 uur: (NTS) SINTERKLAAS IS JARIG. Hij viert zijn feest in de slotzaal van kasteel Radboud In Medemblik. Het kasteel is dit jaar zijn tijdelijk hoofdkwartier. Het kasteel is versierd met kinderte keningen. De oproep van de sint na zijn aankomst in Nederland heeft enkele honderdduizenden tekeningen opgeleverd. Zelfs uit België kwamen twee postzakken vol. Een feest heeft een gastvrouw nodig. Het is Mies Bouwman. 18.55 uur: (NTS) PIPO DE CLOWN 19.00 uur: NIEUWS IN HET KORT. 19.07 uur: (NCRV) TWIEN (KLEUR). De gekleurde Twlen-ultzending telt twee .evenemen ten.' Wally Tax, de zanger van de Outsiders, wordt ontdaan van zijn meterlange haardos. Uit Engeland is de Ierse folkzanger David McWiliiams overgeko men, die in Engeland wordt gepousseerd als de nieuwste sound van deze tijd. Een grootscheepse reclamecampagne met onder andere slogans op alle Londense bussen, heeft echter nog niet veel gedaan. In Nederland ia David McWiliiams met zijn .The days of Pearly Spencer" op de top-40-lijst gekomen. 20.00 uur: JEREMY, JACK EN DE BONESTAAK (KLEUR) Een musicalfilm voor de jeugd, gemaakt door Gene Kelly met hemzelf in de hoofdrol. 21.20 uur: 80MS GEBEURT 'T. Vorig jaar, een dag voor Kerstmis, werd Leo Moens documentaire .Desondanks uitgezonden. Dit is de her haling van een fragment ui het programma. Een ou= dere vrouw vertelt haar ervaring over een avond, die eenzaam zou moeten zijn. 21.15 uur: SPEELFILM. Op bezoek bij de Amsterdamse kunstschilder Jan Stekelenburg, die een huis vol mechanisch speelgoed heeft. Er zijn veel antieke curiositeiten bij, de buit van jarenlang verzamelen en ruilen, in Nederland, zo wel aLs ln het buitenland. 21.45 uur: VARIéTé VAN PEKING Vorig jaar heeft de opera van Peking een tournee door Nederland gemaakt. De NCRV heeft toen al fragmen ten uit het programma laten zien. De opnamen worden nu uitgezonden onder de titel .Variété uit Peking', want de aanduiding opera Is misleidend, Chinese opera is een mengvorm van pantomime, acrobatiek, goochelen Het is spectaculair theater, dat alleen opgebracht kan worden door artiesten, die jarenlang getraind zijn en die meestal de zoveelste generatie vormen van groepen opera-artiesten. 22.15 uur: Er zal driedimensionale televisie rijn. In de keuken wordt het eten per computer bereid. Robots doen het huiselijk werk. Er zullen ook nieuwe woonvormen rijn. De mensen zullen samenwonen ln, nu nog on denkbare grote woonblokken. Maar elke raat in zo'n bijenkorf zal een stukje privacy bieden. Het door Moshe Safdie voor de Expo in Montreal ontworpen wooncomplex .Habitat 67' is een voorbeeld van het begin van de nieuwe bouwvormen. 20.00 uur: JOURNAAL. 20.20 uur: DUBBELSPION (KLEUR). Scott en Robinson werken voor de verandering eens een tijdje op de vissersvloot van een Griekse emigrant in Los Angeles. Zeelucht is gezond, ook voor spionnen. Maar dan verschijnt Lisa, beslist geen lelijk meisje, in het leven van hun werkgever, die haar als postorder- bruidje in Griekenland had besteld. Het is een schat van een meisje, de onschuld zelve, tenminste.... In haar bagage wordt een microfilm gevonden. 21.10 uur: THE GOOD OLD DAYS. Variété in oude stijl van het Variety Theatre ln Leeds. Met acrobatiek op het slappe koord, een stunte lende goochelaar, een zangeres, een Ierse komiek, enz. 22.00 uur: TWEEDUUSTER. Aan de klachtenbalie van een groot warenhuis komt een dame, die zich beklaagt over de behandeling die ze heeft ondervonden van een verkoopster op de negen de verdieping, maar het warenhuis telt geen negen verdiepingen. De achtste etage is de hoogste. Toch is de dame zeer zeker van haar zaak. 22.30 uur: JOURNAAL. BELGIË-NED. 18.55 uur: ZA NDMANNETJE 19.00 uur: TIENERKLANKEN verdovende middelen. 19.35 uur: KWART-EEFJE Rubriek voor de vrouw met als onderwerpen sinter klaasfeest, recepten en gerins- en bejaardenhelpsters. 20.00 uur: JOURNAAL. 20.25 uur: DOCUMENTAIRE. Werkloos door de computer. 20.55 uur: TV-SPEL: DE VADER. Een dramatisch stuk van de Zweedse auteur August Strindberg over de echtelijke problemen van een rit meester wat betreft de opvoeding van dochter Bertha 22.30 uur: MEDIUM: CULTURELE ACTUALITEITEN. 23.00 uur: JOURNAAL. 18.55 (NTS) PIPO DE CLOWN 19.00 uur: NIEUWS IN HET KORT. 19.03 uur: KEES BRUSSE. presenteert .dag dinsdag'. 19.30 uur: DE 2.1STE EEUW. Vandaag: de de 21ste eeuw ln rijn huis. BELGlë FRANS KANAAL 3 EN 8 18.25 Nieuws; 18.30 Schooltelevisie; 18.55 Gastpro- gramma; 19.25 Kleuterbedtijd; 19.30 De schepselen van de goede God; 20.00 Journaal; 20.30 Amusements programma: 21.30 Martelaars van de liefde; 22.40 Truc filmpje; 23.00 Journaal. FRANKRIJK - RIJSSEL (LILLE) KANAAL 12 9.00 Schooltv: 12.30 Paris club, magazine; 13.00 Tele- midi, journaal; 18.25 Schooltv; 18.55 45 seconden; 19.20 Het huis van Toutou; 19.25 Regionaal journaal: 19.40 L'ane culotte; 20.00 Tele-soir, journaal: 20.50 Compagnons, tv-spel; 22.10 Muziek voor u; 23.05 Aan u het oordeel; 23.35 Tele-nuit, journaal. (ADVERTENTIE) Soho-kwartier is liet agentschap ge vestigd van captain Jock Easlon, een gewezen officier, die aan de filmindustrie van Europa en Ameri ka figuranten levert voor alle soor ten hachelijke karweitjes. Zijn mensen zijn merendeels oud militairen. Want de ervaring heeft geleerd, dat slechts personen, die niet alleen de nodige fysieke ge schiktheid bezitten, maar bo vendien strikt naar de letter weten te gehoorzamen, voor het vak bruikbaar zijn. Het is namelijk niet voldoende luk raak van een paard te vallen of zich uit een boom te laten schieten zonder de nek te breken dit moet ook nog natuurgetrouw en (vooral) streng volgens de aanwijzingen van regisseur en cameraman geschieden. Al deze schijnbaar toevallige acci denten dienen op het nauwkeurig vastgestelde tijdstip te gebeuren en mogen onder geen beding buiten het cameraveld vallen. ENTEREN VAN EEN TREIN ...maand lang dagelijks oefenen... Ook bij de wildste rultercharge sneuvelt iedere getroffene op de juiste plaats en op het vooraf be paalde moment. Wee de lichtvaar dige, die in het enthousiasme van het ogenblik zijn eigen stervensuur zou willen uitkiezen...hij wordt on verbiddelijk van de lijst der vak lieden geschrapt. Een van de befaamdste leden van dit keurkorps is de oud-marinier de confraters over 's mans legen darisch geworden prestatie om met een vaartje van 40 km per uur rijn motor tegen een boom te pletter te rijden. Tweemaal moest de opname •■•.orden herhaald. En voor beide krachttoeren ontving de waaghals 25 dollar. Dat was in zijn jonge ja ren later zou een reprise niet nodig zijn geweest. De ervaren stuntman neemt nimmer risico en weet zijn manoeuvre tot op een frac tie van een seconde te berekenen, zulks vanwege het altijd in tijdnood verkerende werkschema, maar te vens om het nooit afwezige levens gevaar tot een minimum te beper ken. Achter elk experiment immers hoe zorgvuldig en vakkundig ook voorbereid - loert het spooksel, dat .toeval' heet en dat onder alle om standigheden de even onberekenbare als kwaadaardige vijand van de stuntman blijft. Paddy Hayes is de specialist, die loze zekerheid weet klaar te spelen, onverschillig of hij als Griekse krij ger van de Trojaanse vestingmuren duikt, dan wel als gewonde apache in een diep ravijn moet tuimelen. Toch had het noodlot hem bijna te grazen toen hij ln ,The Grimson Pirate' uit de top van een bezaans mast werd geslingerd. De bedoe ling was. dat hij in zee terecht zou komen, maar op het kritieke mo ment bleek de golfslag niet sterk genoeg de mast helde onvoldoen de over en Hayes viel op het dek in plaats van in het water. Wonder boven wonder kwam hij er met een paar gebroken ribben af. Daar het om een val van 75 voet ging en Hayes 1 dollar per voet be rekent. werd de grap. die hem bijna zijn hachje kostte, met zegge en schrijve 75 dollar gehonoreerd. ook de wouw Uiteraard is het Rtuntmanswerk mannen-, om niet te zeggen kerels- werk. Toch blijkt het zwakke ge slacht niet geheel van de broeder schap uitgesloten. Een veelbeloven de kracht is de zeventienjarige mis* Margaret Mawer, die reeds nu als .the finest stuntwoman in the bu siness' staat aangeschreven. Zij laat zich door de glazen obsta kels werpen met een gratie en over tuiging, die vergrijsde vaklieden met respect vervullen, ook al dient genoteerd te worden, dat het meestal om ,gias' van gesmolten suiker of toffee gaat. Ten besluite: Niemand zal willen volhouden, dat het werk der stunt mannen tot het schoonste of ver heffendste behoort in de show-bu siness. Maar het spektakelstuk, en met name de Western, blijkt nu eenmaal in een dringende behoefte van de tv-programma's over de hele wereld te voorzien. En het is zonder de medewrking van deze kera-fi- guratie eenvoudig niet denkbaar, aarom leek het niet oninteressant om naast de gefingeerde heldenda den der heren Cartwright c.s. ook eens de schijnwerper te richten op het merkwaardige legioen der onbe kenden en hun werkelijke flirtation met de dood! 3800. Onderweg naar de vliegbasis, maakte vooral professor Dubois me nige dubbelzinnige opmerking over het voorjaar, de vogeltjes enzovoorts. Maar Jane en Buck reageerden nau welijks op die plagerijen. Toen Arend de wagen de parkeerplaats van Tar mac opdraaide, hadden zij al enkele interessante plannetjes gemaakt, die van grote invloed op hun toekomst zouden blijken te rijn. ,Ik breng Jane even in mijn oude draaidoos naar de stad, lui!' deelde Buck laconiek mee. .Tenminste als je 't aandurft, Jane. De vering is niet zo best als die van Arends slee, maar ze heeft me nog nooit in de steek gelaten.' Je hebt natuurlijk wel kans. dat de benzinetank straks ergens op 'n stil landweggetje leegraakt', merkte de professor droogjes op. .Je bent dus eens. Kort daarop reed het nieuwe paar met veel motorlawaai de poort uit. ,En met deze schone belofte voor de toekomst eindigt o avontuur", mompelde Arend, .en lk heb zo'n idee, dat wij 't op de volgen- DOOR ROMER GODDEN Vertaling: Frêdérique van Schouwen 19 „Maar hoe zit het met jou?" had Rob gevraagd toen hij met zijn werk begon. „Wat ga jij nu doen als je urenlang alleen bent?" „Wat je zei dat ik moest doen," zei Fanny. .Niets'. Al die tijd had ze Rob niet kunnen bijhouden; ze kon maar niet over haar moeheid heenkomen. „Nu ja. ik ben ook sinds Kerstmis al aan het pakken geweest." had ze kunnen zeg gen. Eerst moesten de kinderen haar school en pakte ik voor het laatst hun koffers. Ik wist het, zij niet. Toen op Stebbings, terwijl Gwyneth de enige wist die begreep waarom. „Stebbings opgeven? Voor een flat in Londen? Fanny, je bent niet wijs," hadden Margot en Anthea uitgeroepen. Nu wisten ze wat er achter Fanny's rus tige woorden stak, toen ze zei: „Hel zal gemakkelijker zijn voor Darrell." Toen in Schotland om tante Isabels cottage te sluiten, dat vaalgrijze ste nen huisje met zijn donkere taxisha gen. Wonderlijk dat het allemaal te gelijk gekomen was, dacht Fanny, het huis van tante Isabel waar ik als kind gewoond had en dat tot mijn huwelijk mijn thuis was geweest; Stebbings en de kinderen. Ik pakte mijn hele leven in. Geen wonder dat ik doodmoe ben. Rob was ontzet geweest dat ze zo mager was. „Ik was ontzet dat jij zo mager was," zei Fanny. ,Ik ben altijd mager geweest. Jij hoort mollig te zijD en i k heb geen donkere kringen onder mijn ogen." Elke ochtend voordat hij aan het werk ging, sleepte Rob een ligstoel en kussens naar het terras en Fanny bracht de ochtenduren daar door, in de zon liggend en, dacht Fanny, weer aaneengroeiend, zoals iemand dat kan doen onverschillig hoe hij uiteen gereten werd. Toen Renato hen die eerste avond in de tuin had achtergelaten, was Fanny over het gras gelopen en had met verbazing een van de oude olijf bomen aangeraakt. De wortels van de boom hadden in het gras aardhopen opgeworpen; halverwege was hij ge spleten. hij wrong zich in vreemde kronkels en daar waar hij hol was, zag de stam er droog en wit uit, maar de boom droeg nog altijd zijn kroon van bladeren die dan eens groen, dan zilverig in de wind wieg den, bladeren waar zij van was gaan houden. De oude boom zou jaar op (aar olijven geven in stilte vrucht dragend en ik ga zo tekeer, dacht Fanny. De enige geluiden die hier te horen waren, kwamen van het meer en geen enkel geluid had iets met Fanny le maken. Riemen doken in het water als Mario met zijn boot uitvoer, nat te kleren kletsten op houten wasbor den van het eigen strand van de villa of van dat van het hotel, als Giulietts of de vrouwen van het dorp of die uit' het hotel de was deden. „We hebben maar weinig wasserijen in Italië," had Renato haar verteld. Af en toe was er het gesputter van een buiten boordmotor het fellere gebrom van een motorboot en zo om het uur het verre ronken van de stoomboten 'die van Riva naar Limone en van Limo- ae naar Malcesine voeren. Soms klonken er stemmen. Op Stebbings moest Fanny zich met alles bemoeien. Hier begreep ze niet eens wat er gezegd werd en bemoeide ze zich met niets. Zij bestelde geen vlees of melk. Celestina deed het huishouden. Het rumoer van de weg was ver weg, hoewel Rob klaagde dat er te veel auto's waren. De bus toe terde om de vier uur zijn twee no ten, maar Fanny hoefde die bus nooit te halen. 's Morgens, 's middags en des avonds hoorde ze, als het niet te hard waaide, de klokken. Als ze midden op de dag luidden, zond Celestina Giu- lietta om voor Fanny's lunch de ste nen tafel te dekken. De roze stenen bank stond om twaalf uur midden in de zon. Vaak bracht Celestina zelf de koffie en bleef wat staan praten in haar gebroken Duits-Engelse taaltje, doorspekt met veel Italiaans en ge barentaal. Fanny had heel wat over Celestina en haar familie te weten kunnen komen, over haar leven in de oorlog en haar huwelijk, maar Ce- lestina's woorden gingen haar ene oor in en het andere uit. Wat had Fanny met Celestina te maken! Na de lunch deed ze een dutje, dik wijls op het gras onder de cipressen, die boven het strand van de villa een tweede omsloten tuin vormden. Dan lag ze te luisteren naar het kabbelen van de golven totdat ze in slaap viel. „Je ziet eruit of je in geen maan den geslapen hebt," zei Rob tegen Fanny. „Dat heb ik ook niet." „Nu kun je slapen." Ze kon maar niet genoeg slapen; er waren zoveel nachten geweest op Stebbings of in het huisje van tante Isabel waar ze in haar oude kamer tje had lopen ijsberen, of in hotels in Londen niet had kunnen slapen omdat het er zo bedompt was en Fanny sliep of ze verdoofd was. Als" ze wakker werd, ging ze er vaak met de auto op uit. Het was een nieuwe verrukking. Robs Mercedes te besturen na al die jaren in de oude Rover In het begin was Rob bezorgd geweest. „Zul je er wel aan denken rechts te rijden? En Italianen rijden hard," maar Fanny had gelachen. „Ik heb meer dan mijn halve leven voor chauffeur gespeeld." „Veel te lang," zei Rob. Het was een nieuwe ervaring voor Fanny niet te mogen rijden als ze moe was. Gedurende die middagen reed ze naar Riva naar de stomerij, de tintoria waar een reeks jonge meisjes aan hun strijkplanken ston den, gereed om de kleren op te per sen, terwijl de klant erop wachtte. Ze reed naar Malcesine om kranten te kopen of voor Rob naar het post kantoor te gaan en de mensen wisten weldra wie zij was en groetten haar, maar als ze kinderen zag die op de piazza speelden of kleuters die de duiven voerden op de trappen van de kerk, liep ze er haastig langs. Soms reed ze verder om het meer heen, langs de stadjes met hun ha ventjes en hun roze huizen, hun olij ven, cipressen en oleanders, hun kraampjes met sinaasappelen en ci troenen: langs Torri, Bardolino met zijn wijngaarden, Lazise met zijn ro de, oude kasteel, Garda, zoveel klei ner dan je verwachtte voor een stad die haar naam aan het meer had ge geven en door naar Peschieri. „Zou Je Verona niet willen zien, Mantua of Cremona?" vroeg Rob soms, maar het was of Fanny a»n het meer vastzat: zij had het gevoel dat zij de betovering van hun geluk zou verbreken als ze uit het gezicht van het blauwe water ging en waar ze ook de middag had "doorgebracht, altijd was ze op tijd terug voor Rob en altijd sloeg haar hart wat vlugger als ze de laatste bocht van de weg langs het meer nam en de cipressen van de villa zag, de lichten aan in de keuken en in Robs raam erboven. Ze reed het hek binnen, liet de wagen staan voor Mario die hem in de gara ge zou zetten en ging stilletjes naar haar kamer om te baden, zich te ver kleden en in de zitkamer of op het terras te wachten tot Rob beneden kwam. Dat was het uur waarvan ze het meest hield, als ze samen met hem in de schemering zat of wandelde, wanneer de bergen aan de overkant donker werden en scherp tegen de hemel afstaken. Wolken die roze tintte, het meer dat zijn het mat zilver was. Af een licht, rood of groen, van een pas serende stoomboot. En altijd was er die ene ster precies aan de overkant alsof die daar hing voor de villa. „De avondster," zei Fanny, maar ze be schouwde hem als hun ster. De ster scheen zo fel dat hij een lichtpijl over het watei wierp tot bijna aan hun voeten, maar hij zakte altijd met bui tengewone snelheid achter de berg. Dan verschenen de bekende kralen- lichtjes langs de kust en in trossen op de bergen. „Tijd om naar binnen te gaan," zei Rob dan. „Ik ben uitge hongerd en ik snak naar een drankje." (wordt vervolgd) de ondergaande weerspiegelden zie t zijn kleur verloor i zon zich in totdat SPECIALIST IN DE.. BETERE DAf/ES EN HERENCÖNEECTIÉ HULST TERNEUZEN GOES we zijn totaal over stuur carol.londos praat of wij al eigenaar is at is hij niet en wordt hij nooit. f let op [carol,daar L KOMT HU k aan!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 7