Matador won met 3-1 van EVVC Hoe langer u uw spaargeld kunt missen hoe meer rente de AMRO Bank u geeft. PO! I F PFIJJ EN PINGO VOLLEYBALCOMPETITIE AMRO BANK Kerknieuws AAMBEIEN Oosterbaan Le Cointre NV CORRECTOR Openbare aanbesteding Afdeling Dames Adverteren doet verkopen A. J. KALAND IN GOESCHU MOET PRESENTATIE VERBETEREN Kiezerskorps en keuze voor CHU laten onderzoeken Ek en Annemarie van Zanten exposeren in J 34 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 5 DECEMBER 1967 Met blijdschap geven wij kennis, dat op 3 december geboren is HENRIETTE ANTHONIA P. Wattel L. Wattel-Boone Magda Frans Anneke Jan Serooskcrke (W.), Kerkstraat 34 berichten wij de geboorte BAREND GUSTAAF M. J. Helderman- Coppoolse J. Helderman Domburg. 3 december 1967 Geref. pastorie Aan allen die ter gelegen heid van ons 25-jarig hu welijksfeest op 24 nov. jl op welke wijze dan ook blijk geven van hun harte lijk medeleven, betuigen wij mede namens onze kinderen onze welgemeende dank. J. Pieterse A. Pieterse-Coppoolse Middelburg (zuid), december 1967. Rentmeesterlaan 30. Voor de vele bewijzen van deelneming, welke wij moch ten ontvangen na het over lijden van onze lieve man. vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CORN. HOLLESTELLE betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam, J. Hollestelle-Schipper Kloetinge. december 1967 Buys Ballotstraat 47 CH. DE POORTER Goes, 4 december 1967 Op zijn 64ste verjaardag is in volle vrede van ons heengegaan, nujn geliefde man en zorgzame vader, behuwd- en grootvader, de heer KORNEL1S LABKLVERE echtgenoot van Martina Dina Hoefkens Zoutelande: M. D. Labruyère-Hoefkens M. J. Janse-Labruyère C. Janse Bram, Kees, Lenie Westkapelle: J. F. van Sighem-Labruyère L. van Sighem Suzan, Kees, Gertbert P. Peene-Labruyère I. Peene Zoutelande, 3 december 1967 Willibrordusplein 20 De begrafenis vindt plaats donderdag 7 december op de algemene begraafplaats te Zoutelande, om 12.00 uur. Heden is onverwachts in de Heere ontslapen mijn innig geliefde man, onze lieve vader en grootvader NICOLA AS MACH1EL DE VOS eerder weduwnaar van W. F. Weeda, op de leeftijd van S3 jaar. En, wat wissle in ons lot Nimmer keert Uw liefd', o God Hilversum: E. W. Oldemans- de Vos H. J. Oldemans Ten Boer: B. de Vos J. de Vos-Voogt Utrecht: C. de Vos P. de Vos-Kramer Wagenlngen: N M. de Vos Jr C. de Vos-Passchier En kleinkinderen Vllssingen. 4 dec. 1967 Const. I-Iuygenslaan 6 Condoleantiebezoek woensdag 6 december des avonds van 7.30-9 De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 7 dec. ver trek van Const. Huy- genslaan 6. des n m 2 uur. DRUKKERIJ - UITGEVERIJ WESTWAL 45 - GOES - TeL (01100)-7555 roept sollicitanten op voor een. door promotie, vrijgekomen plaats van Ervaring in het hanteren van de Nederlandse taal alsmede het in staat zijn zelfstandig te werken, is een eerste vereiste. Kennis van de Engelse en Franse taal strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere zijn voornemens op maandag 18 december 1967. des voormiddags te 9.30 uur. in het stadhuis van Veere in het openbaar aan te besteden. het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Zanddijk' in de gemeente Veere. Bestek en voorwaarden met drie tekeningen zijn. zolang de voorraad strekt, tegen betaling van 35.-. verkrijg baar ten kantore van de centrale dienst .Bouw- en Wo ningtoezicht op Walcheren'. Parklaan 1 te West-Sou burg, of worden op verzoek toegezonden na storting van een bedrag van 36.-. Restitutie op de dag van aanbesteding 10.-. Bouw- en Woningtoezicht op Walcheren De dïrectéur. J. D. P. de Smit. Heden werd van ons weggenomen in het ziekenhuis Slnt-Joanna te Goes, na een lang durig lijden, onze ge liefde en zorgzame vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder SARA ROOZE, echtgenote van Pieter Marinus van den Berge, in de ouderdom van 70 jaar. Kortgene: P.M. van den Berge Kapelle: M. van Liere van den Berge M. M. van Li ere West-Souburg: S. Scherp- van den Berge J. Scherp Goes: P, M. Sulkers- van den Berge W. Sulkers En kinderen Kortgene. 3 december 1967 Torendijk 22 De begrafenis zal plaatshebben op woens dagmorgen 6 december om 10.30 u .Trefpunt'. vanaf het Heden overleed, geheel onverwachts, onze ge liefde zuster en schoon zuster MACHELINA KNUYT weduwe van Aarnout Westveer, op de leeftijd van OH jaar. Nw.- en St.-Joosland: J. Knuijt sr S. Knuijt-de Keunlng Enige en algemene kennisgeving. Op 2 december 1967 is in het verpleeghuis Ter Valcke, na een langdu rig lijden, overleden on ze geliefde vader, groot- en overgrootvader HENDRIK GOUDSWAARD weduwnaar van Jacomina de Waard, in de ouderdom van 78 jaar. Met leedwezen geven wij kennis van het nog vrij onverwacht overlij den van de heer K. LABRUYÊRE oud-voorzitter VW-Zoutelande Gedurende 21 jaar heeft hij zijn beste krachten aan onze ver eniging gegeven. Bestuur en personeel WV-Zoutelande Zoutelande. 3 december 1967 Heden overleed, geheel onverwachts, onze in nig geliefde en zorgza me moeder en oma MACHELINA KNUYT weduwe van Aarnout Westveer, op de leeftijd van 66 jaar. Terneuzen ,J. Westveer M. E. Westveer- de Kok Souburg: D. Crucq-Westveer P. Crucq En kleinkinderen Middelburg, 3 dec. 1967 Zaagmolendijk 2 De begrafenis zal plaatshebben op woens dag 6 december, ver trek verenigingsgebouw Veerstraat, Nieuw- en Sint-Joosland, om 12 uur. GEMEENTE 's-HEER-ABTSKERKE De burgemeester van s-Heer-Abtskerke maakt, ter voldoening aan het be paalde in artikel 28 lid 6. van de wet op de ruimtelij ke ordening, bekend, dat ter gemeentesecretarie vanaf 8 december 1967 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 21 novem ber 1967 4e afdeling nr. 1233/369 R.O.V. waarbij is goedgekeurd, het door de raad op 1 augustus 1967 vastgestelde .Bestemmings plan Kom 's-Heer-Abtsker- ke 1966'. met dien verstan de dat goedkeuring is ont houden aan enkele bepalin gen van de bijbehorende voorschriften. Beroep tegen het goedkeu ringsbesluit kan gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk bij de kroon- worden ingesteld door hen. die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten van Zeeland hebben gewend. 's-Heer-Abtskerke. 1. december 1967. De burgemeester voornoemd, Quarles van Ufford GEMEENTE RILLAND BATH burgemeester van Ril- land-Bath maakt ingevolge het bepaalde in artikel 26. le lid. van de wet op de ruimtelijke ordening bekend. ingaande 6 december 1967, gedurende één maand ter secretarie voor een ieder -er inzage ligt het be- itemmingsplan .Sportterrein 1967'. Gedurende genoemde ter mijn kan een ieder die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heeft gewend, bezwaren indienen bij gede puteerde staten in Zeeland tegen genoemd besluit. J. C. W. Jobse. TE KOOP: VW DE LUXE met prima banden, nieuwe accu, achteruitrijlamp, trek haak, parkeerllcht extra stekkerdoos voor looplamp en kampeerverlichting, be- lastingkaart en verzekering. Vaste prijs 750, J. VOS Irenestraat 4, Krabbendijke. schrompelen weg Pijn en jeuk wèg Zwelling verclvrijnt De wetenschap heeft thana een helende substantie ont dekt met de verbazingrwek- kende eigenschap de aambei en eenvoudig te doen weg- drogen - de pijn houdt op, zwelling verdwijnt. Toegepast in SPERTI doet deze weefsel- vernieuwende stof zelfs de nteest hardnekkige aambeien ineenschrompelen, zó afdoend dat ze nu geen probleem meer zijn. Sperti Zalf en Zetpillen SPERTI is zacht en desinfec terend - bevat géén verdo vende middelen. Voor snelle, rechtstreekse behandeling van aambeien: SPERTI Zalf f3.60, Zetpillen f4,90. VLISSINGEN. lil de overgangsklas volleybal is de Ylissingse derby tussen de héren van EVVC eii Matador geëin digd in een 31-overwinning voor Ma tador. De Matadoren klommi-n hierdoor naar de derde plaats op de ranglijst, maar teleurstellend voor hen was wel. dat. koploper Libanon '50 II geen enkele moeite had met Orawi II (30). De uitslagen zjjn: EVVCMatador 1 —3 (715. 15II, 7—15, 315). Delta II—Moller VC 0—3 13—15, 915, 915), Orawi IILibanon '50 H 0—3 (7—15, 9—15, 15—17), LVC —Sic Pugno 30 (15—5, 15—11, 1 LyceumSifrak 32 (7li 15—11. li Libanon '50 H LVC Matador Orawi II Moller VC Sifrak Lyceum Juliana II EWC Delta U Sic Pugno ■6, Tl- 15—8). 8 0 0 16 24— 2 6 0 1 12 19- 2 12 21— 1 14 22— 0 12 18— 2 10 15— 2 10 15— 3 10 15—i: 3 8 14—1 5 6 11—2' Delta LVC St-Paul EBVC MOC '17 Marathon EWC VVO RHBS trekkelijke wedstrijd geworden, waar in EVVC na een 21-voorsprong de Sint per RP-18 in Wemeldinge Zaterdag bracht Sint-Nicolaas een be zoek aan Wemeldinge. Met het vaartuig RP 18 van de rijkspolitie legde de sint het laatste stuk naar Wemeldinge af en meerde in de westsluis te Wemeldinge waar burgemeester C. N. F. van Sas de sint begroette. De muziekvereniging OKK bracht de sint een welkomstsere nade. Vooropgegaan door OKK reed de sint dor het 'drp en bracht een bezoek aan de kleuterschool, daarna bezocht hij het bejaardentehuis .Vrede Best'. Inmiddels waren op uitnodiging van de WEWICO alle kinderen in het dorps huis bijeengekomen om de sint te be groeten. Na het bezoek bleven de kin deren bijeen waarbij hun een variété programma werd gepresenteerd door het duo Hermans. stond tegenover dat dedigend dc EWC-dames meer in hun rnars hadden. 3 10 18—10' In de eerste set leek het er op dat EVVC 8 4 0 4 8 15161 i echt op de overwinning zou afsteve- 8 4 0 4 S 1518 j nen, want deze set werd een ruime 9 4 0 5 8 14201 overwinning: 615. In de tweede set 7 3 0 4 6 1315 herstelde Marathon zich echter uïtste- 8 2 0 6 4 10191 kend en met dezelfde cijfers behaalde V I 0 6 2 520 nu deze ploeg de winst. De derde set 8 0 8 0 324 I bracht vee! spanning en uiteindelijk ze- i gevierde EVVC met 1614. In de vierde set veroverden de EVVC-dames een 11 4-voorsprong. maar kennelijk bracht het uitzicht op winst hen geheel streek. In plaats rustig op de aanval te blijven spelen, gingen vele ballen het voor de tweede maal spelen o het net en dat was koren op de molen van de Marathon-aanvalsters. Mara thon greep deze set uiteindelijk met 15 —12 In de rijfde set moest een aange slagen EVVC met 159 de winst aan Mc-athon laten. EVVC—MATADOR De Vlissingse derby tussen EVVC Matador heeft niet gebracht wat i er van mocht verwachten. Beide ploe gen speelden bijzonder mat en van aan trekkelijk spel is dan ook vrijwel geen Bprake geweest. Matador was deson danks duidelijk de sterkere ploeg. Alleen in de tweede set. waarin Matador niel in de sterkste opstelling speelde, kon EWC tot winst komen. Al in de eerste set liet Matador er geen twijfel over bestaan wie de sterkste ploeg was: 715. In de tweede set greep EWC verscheidene fouten van Matador gretig aan om de set in een overwinning om te zetten: 1511, maar in de derde en vierde set kregen de EWC.ers geen kans meer: 715 en 3—15. B|j de dames eindigde de wedstrijd tus sen de Missing.se 'teams Marathon en EVVC in een 3—2-0 ver winning voor Ma rathon. Delta versloeg EBVC met 30 (15—5, 155 en 1511), terwijl VVO de overwinning aan MOC '17 moest la ten: 1—3 (4—15, 15—7, 315, 8—15). LVC gaf RHBS geen kans en won met 80 (155, 1512 en 157). Enigs zins verrassend was de ruime 30- overwinning van Sarto II op St-Paul (15 —3, 154 en 1510). uitslagen van de wedstrijden, ge speeld voor de competitie van de afde ling Walcheren zijn: dames: EGVC Egaspo 3—0. EVVC II—Marathon II 1 3. Matador IIEgaspo 03. Mara thon III—EVVC III 22. Matador I— EGVC 2—2. Heren: MarathonZuidwesters 13, EVVC II—Marathon II 3—1. Matador III—Marathon I 0—3, Matador II—: tador III 3—0. Stand dames: Marathon II Matador I Egaspo MVC EGVC PZEM Matador II 4 3 0 1 6 1113 5- Sparen is goed. Maar spaart u wel goed? Eigenlijk is het logisch dat u recht hebt op meer rente naarmate u uw spaargeld langer kunt missen. En nu we het toch over uw spaargeld hebben: hoe lang staat dat alweer ergens. En krijgt u daar wel de rente voor die u toekomt? Bij de AMRO Bank geldt dat hoe langer u uw spaargeld beschikbaar stelt, hoe meer rente u krijgt. Om precies te zijn: 4%, 4^a%, 4^2%, 5%, 572% en 6% rente. Als u vandaag of morgen een AMRO-kantoor binnenloopt, zullen we u graag vertellen welke mogelijkheden dit Moderne Sparen voor u heeft. De nieuwe AMRO-spaarfolder ligt al voor u klaar. Ter overdenking. Als u bij de AMRO Bank spaart, profiteert u automatisch van de vele andere bankdiensten. Slaat u 'Het AMRO-Bankplan Voor Het Gezin' maar eens open. Een gratis boekje dat bij elk AMRO-kan- f toor op u ligt te wachten. AMSTERDAM - ROTTERDAM BANK IK WIL DR006 0\JER DE BEEK. HELP ME WEM, ezel! y Statenkring CHU bijeen NED. HERV. KERK Beroepen te Den Helder B. M. ter Haar te Usselo; beroepen te Eemes- Buiten J, Bogaard te Ernst: beroepen te Hardenberg. vac. R. J. Ydema Itoez.' A. V. de Beek te Joure. Bedankt voor 's-Gravenhage-Loosduinen (vac. W. F. de Hartog) (toez.) R. Houts- ma te Rijkersmilde. Beroepen te Andijk H. W. Doornink, Groede. GEREF. KERKEN Beroepen te Nijkerk (vac. J Koppe) L. Buitenhuis te Oosterwolde. GEREF. KERKEN (vrijgemaakt) Beroepen te Smithfeld (Ontario Cana da) H. Mosterd te Harderwijk. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Murmerswoude J. Weste rink te Kerkwerve. EVANG. LUTH. KERK Beroepen te Rotterdam mejuffrouw L. B. Poppezijn te Eindhoven. BAPT. GEMEENTEN Aangenomen naar Zwolle M. Kohen te Alphen aan de Rijn. VRIJE EVANG. GEMEENTEN Bedankt voor Amsterdam-Centrum H. Postma te Rotterdam-Centrum. Marathon III EWC III EVVC n Stand heren. Matador n Zuidwesters I EWC n Marathon I Matador V Matador III Marathon IT 4 0 13 1 4—11 4 0 0 4 0 3—12 4 2 2 0 6 10— 5 4 3 0 1 6 10— 5 4 2 0 2 4 7—7 2 0 1113—5 40131 2—11 3 0 0 3 0 1—9 I11 verband met de op 16 december a s te houden buitengewone algemene verga dering van de Christelijke-Historisclie Unie werd vrijdagavond in Poortvliet een vergadering gehouden van de sta tenkring Tholen en St-Pliilipsland van deze unie. Hier kwamen aan de orde de samenwerking met andere partyen, de partijstructuur en de organisatie. Voorzitter J. van de Velde uit Tholen merkte in zijn openingswoord op, dat er in CH-kringen behoefte blijkt te be slaan aan een meer christelijk radicaal j geluid. Zelf was liij van deze ontwikke ling geen voorstander. De conclusie o dat men zich achter hel rapport 18 steit. Hoewei liever de zelfstandig-j de Christelijk Historische Kiesver- Iieid behouden bleef is men er van over- tuigd dat dit niet zal kunnen. Aan een leniging te Goes sprak zaterdag de fusie met de AR wordt op korte termijn'v T i-1 nog geen behoefte gevoeld. Wel is men heer A. J. Kaland, lid van Qed. voor. dat voor oon croot drol met staten, over het zogenaamde rap- een gezamenlijk program wordt uit-' 1 gekomen. j port-Scholten, waarin aanbevelin- Le heer J. E. van Boeijen. burgemeester, gen worden gedaan omtrent reor- van Tholen, is een voorstander om het blad van de CH te doen opgaan in .Deigamsatie en vernieuwingen in de Nederlander". Tot afgevaardigde naar de vergadering in Utrecht op 16 december wordt aan-])j(j gewezen dc heer E. Ph. Nieuwkerk uit Poortvliet. Voor het hoofdbestuur wor-jde samenstelling van het rapport den kandidaat gesteld de heren Schol- ten en Schuring, beiden aftredend. I meegewerkt. Ook de gemeentelijke herindeling van het eiland Tholen kwam nog ter sprake deze avond. Inleiding over rapport-Scholten ,jCHU. De heer Kaland heeft als van de commissie Scholten aan Wethouder D. Kleppe uit Scherpen issc; merkte naar aanleiding hiervan op, dat thans op een foutieve grondslag wordt geregeerd. Dit zal bij de eerstvolgende verkiezing voor de CHU een stemmen verlies met zich meebrengen. Hij zou daarom een protest naar Den Haag willen sturen want met de huidige voor-j stellen wordt de plank mis geslagen. 1 De lieer W. J. van Doorn, burgemecsti van Poortvliet was verbaasd over snelheid, die met- de gemeentelijke ber indeling van het eiland Tholen wordt be tracht. Hij had het wetsvoorstel niet spoedig verwacht. Collecte De opbrengst van de zendingscoilecte gehouden op de dankdag tijdens de dienst van de Nederlands hervormde kerk te Wemeldinge heeft 1247.55 op gebracht. I)e heer Kaland stelde in het eerste gedeelte van zijn toespraak de orga nisatorische vernieuwing centraal. Vroeger was vaak de regionale poli tiek belangrijker dan de landelijke politiek. Dit is in de huidige struc tuur van de CHU nog herkenbaar. .Door wijziging van deze structuur is liet mogelijk het landelijk bestuursbeleid ter versterken, het contact tussen bestuur en lid te ver beteren, de voorlichting te verbete ren en de besluitvaardigheid te ver groten.' zei hij. .Met name de presentatie van de ('HU van de moderne eonuminica- tie-media zal zeer sterk moeten wor den geconcentreerd, zodat bundeling van krachten de mogelijkheden tot goede voorlichting vergroot. pelijk instituut van de CHU, de Savor- nin Lohman Stichting. In de huidige tijd is het nauwelijks mogelijk als par tij een gefundeerde bijdrage aan het beleid te levéren, indien er geen moge- irdieping door studie en onderzoek. Ten aanzien van de politieke vernieu wing merkte spreker op dat er ge streefd moet worden naar een begin sel-program-partij. De Unie moet open staan voor nieuwe structuren. Politieke stellingname zal steeds snel en duidelijk moeten plaatsvinden. Het gesprek met de ARP en de KVP zal snel moeten uitmonden in een gezamenlijk program ma. Op korte termijn zag de heer Ka land samenwerking als de meest ge wenste mogelijkheid. Op langere ter mijn zou echter een grotere eenheid te realiseren zijn. Dat de CHU zwak zou zijn door de verschillende aanwezige stromingen werd van de hand gewezen] ten bij dc met verwijzing naar praktisch alle an-1 Terneuzen. dere partijen, waarin ook meerdere Ek van Zanten werd in 1933 in Zalt- stromïngen voorkomen. bommel geboren. Hij ontving zijn oplei ding bij Johan Polct. aan de rijksaca demie onder leiding van professor Es- ser en het Hoger Instituut te Brussel Charles Leplae. van Zanten debuteerde op Sonsbeek Hoewel de standpunten van ue chris-in 1955 en k in datzelfde jaar ten-radicalen de heer'IvaJand op «li-;d3 pris de Rome In 1963 vervrierf hij verse punten wat te ver gingen,] de gemeentelijke cultuurprijs van de stad sprak ij de hoop uit, dat zich Hilversum. Ook Annemarie van Zanten geen scheiding der geesten' zou vol- Verd in 1933 geboren in Amsterdam). a radicalen inizij ontving haar 0ple.ding aan de rljks- -?cst.eld. 7?"den «orden een akademie onder leiding van professor TERNEUZEN Van 8 tot 25 december worden in Galerie J. 34 aan de Temen- zense Grcnulaan plastieken van Ek van Zanten en schilderijen cn gouaches van Annemarie van Zanten-Eilers geëxpo seerd. Deze belangwekkende tentoon stelling zal vrijdagavond 8 december om aelit uur worden geopend. Het inleidend u-oord is van de heer H. J. Ruis, voorzitter van de culturele ad viesraad Terneuzen. De tentoonstelling zal nagenoeg sa menvallen met de plaatsing van het beeld .Bokspringers" van Ek van Zan- rijver in het sportpark te rl !den Geen scheidingl»b» duidelijke invloed uit le oefenen op een nieuw partijprogramma. Veel waardering werd getoond voor liet optreden van de Christelijk Histo rische Jongeren Organisatie, die met frisse, nieuwe ideeën een belangrijke bijdrage levert om de verstarring, waarvan binnen liet Nederlandse po litieke leven sprake was, te doorbre ken. lii de discussie kwam de duidelijke wens naar voren tot nauw-ere samenwerking met de ARP en de KVP, op basis van een gezamenlijk nieuw program. Met klem werd voorts aangedrongen op een duidelijke en snelle standpuntbepaling. Op vragen, welke de huidige structuur van de maatschappij betroffen ant woordde de spreker, dat naar zijn me ning veranderingen zich steeds langs evoluerende wegen dienen te voltrek ken. Een democratie functioneert niet op plaatsen waar getracht wordt ver anderingen op revolutionaire wijze in gang te doen vinden. B|j 'n goede evolu tie blijft het contact tussen leider en ach Röling en professor Jan Wiegers. Ze werkte in Frankrijk en Italië en ex poseerde onder meer in Rome. De expo sitie is geopend (van 8 tot 25 december) elke dag, ook zondag, van 2 tot 6 uur. Op de woensdag- en vrijdagavond houdt galeriehouder Jan Juffermans zijn deur bovendien van 7 tot 9 uur (w|jd) open. terban aanwezig, zodat de ontwikke ling zich evenwichtig kan voltrekken. In dit verband noemde de heer Kaland nog de wijziging van de ondernemings structuur. Door evolutie zal een gelijk waardige inbreng van de factoren arbeid en kapitaal tot stand kunnen komen. zoek, dat er op gericht zou moeten zijn na te gaan hoe het kiezerskorps van de CHU is samengesteld en welke factoren ccn keuze voor de CHU bepalen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 6