■AGENDAh Data en tijden PZC-tournee 5 REGERING, VOER DOELBEWUSTE WERKGELEGENHEIDSPOLITIEK' WALCHEREN Begroting 1968 in raad Wemeldinge Rattenbestrijding op W.-Beveland Quick Up't is goed. Ko drinkt 't. MARKTBERICHTEN LET OP DATA EN TIJDEN DINSDAG 5 DECEMBER 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gewestelijk bestuur PvdA-Vrouwenbond: Geringer schoolkeus zeer nadelig GOES Op de jaarvergadering liet gewestelijk bestuur van de vrou wenbond van de Partij van de Arbeid in Zeeland, is het volgende voorstel ge daan: j)e groep Ternenzen verzoekt, de ge westelijke vergadering er bij de bevoeg de instanties op aan te dringen, dat door de regering een doelbewuste werk- gelegenheid.spolitïek wordt gevoerd. Daarbij wijst de groep in het bijzonder naar de provincie Zeeland. Alle aandacht van de regering is nu gevestigd op de Noordelijke provincies. Men is Kennelijk van mening, dat Zee land geen bijzondere aandacht vereist. Indien echter ook in deze provincie niet de nodige stimulansen worden gegeven of worden gecontinueerd, zal ook hier de volledige werkgelegenheid gevaar lo pen'. De vergadering, welke bestond uit le den van de vrouwenbond uit: Vlissin- gen, Middelburg, Goes, Terneuzen, Zie- rlkzee. Kortgene, Bruinisse, Groede, Oostburg en Yerseke, toonde grote in stemming met dit voorstel. Het gewestelijk bestuur van de vrou wenbond van de Partij van de Arbeid in Zeeland wil dan ook met klem uit drukkelijke aandacht voor dit onderwerp vragen. In Zeeland heerst de vrees, dat de rege ring, van de veronderstelling uitgaat dat Zeeland zich op dit moment zelf kwel kan redden; het werkloosheidscijfer in Zee land is immers niet angstaanjagend. Men vergeet, hierbij echter, zo wordt gesteld, gemakkelijk, dat onze groot vaders vanuit Zeeland vertrokken zjjn om elders werk te zoeken, als de eigen omgeving geen werk bood. Tot 1966 is er steeds een vertrekoverschot geweest in Zeeland, zonder dat op de vcrtrek- kenden van regeringswege enige s drang diende te worden uitgeoefend of steun behoefde te worden verleend. Het is dan ook om deze reden, dat het inwonertal in Zeeland laag bleef, met alle gevolgen van dien. De ontwikkeling in Zuid-west-Nederland kan het mogeiijk maken, dat Zeeland voor het gehele land een belangrijke functie zal kunnen gaan vervullen. De Zeeuwen houden zich hiervoor ge reed. Er wordt in dit gewest alles in Doorgereden na aanrijdingen VLISSINGEN Twee automobilisten zijn in Vlissingen doorgereden, nadat zij met hun auto aanrijdingen hadden op respectievelijk de Nieuwendijk en het Bellamypark. Maandagmiddag om streeks 6 uur kreeg de Duitse mevr. M. L. laltschade aan de linkervoorzijde van haar auto op de Nieuwendijk, omdat, volgens haar verklaring, een tegemoet komende auto te veel naar links zwenk te. De automobilist reed door. Mevrouw L. reed over de Nieuwendijk in de richting van het Bellamypark. De nacht ervoor was de geparkeerde auto van de Vlissïnger Van L. op het Bellamypark beschadigd door een nog onbekende automobilist. ADVERTENTIE zonder inhoud, wit fietspompje, enkele bankbiljetten, metalen meetlint, dames polshorloge, blauwe tas met sportkle- ding, notenschrift met dictaat, plastic handtas, jonge duif, rood zakmes, groen met. zwarte das, zaklantaarn, paai-se vulpen, leesboekje, kettinkje met bedel tje. zwarte ceintuur, gele tas, wit hemd, blauw broekje, broodmes, pop, gouden damesring met zwarte steen. 2 dozen babbelaars, zwarte oorbel, bruine para plu, pakje postzegels, jonge hond, bril, doos met kinderkleding, groene regen jas, veelkleurige sjaal, etui met passer, enkele AH-zegels, zaklampje, enkele centen, linnen tasje, schrift en reken boekje, groene overgooier, groene jack, blauwe sjaal, gele emmer met blik en veger, wieldop van Simca, manchet knoop, enkele fietsen en brommers. In dien voorwerpen bij particulieren wor den afgehaald gelieve men daarvan ken nis te geven aan het bureau van politie te Middelburg. Koster Goudswaard gaat met pensioen MIDDELBURG Koster A. J. Gouds waard van de hervormde gemeente in Middelburg gaat na ruim veertig jaar kostersehap met pensioen. Het afscheid is in een informele bijeenkomst op 27 december a s. De heer Goudswaard wordt als koster van de Nieuwe Kerk en beheerder van het Kerkcentrum opgevolgd door de heer ,T. Boone, Hendrikstraat 15 in Mid delburg. De vader van de heer Boone was eveneens koster in Middelburg. Voor vele Middelburgers is de heer Goudswaard geen onbekende, vooral niet voor de hervormde gemeente, omdat .kos ter Goudswaard', zoals de meesten hem kennen, zoveel jaren de scepter heeft gezwaaid in de verschillende kerkgebou wen. Ruim veertig jaar geleden werd de heer Goudswaard benoemd tot hulp-koster in de Nieuwe Kerk en In 1940 werd hij koster van de Oostkerlc en de Concert zaal. In 1961 volgde een benoeming tot koster van de Nieuwe Kerk en beheer- MIDDELBURG 8 uur jazz trio Dinsdag 5 december HULST Boekhandel Van Geyt. 9-18 uur: tentoonstelling .Zeeland en Vlaanderen ln de BChilderkunst' MIDDELBURG - Zeeuws museum. Wage- Daarslraat: tentoonstelling werken Anton Heyboer. Ben d'Armagnac de Castanet en Gert Dekker Rijksarchief Zeeland, Slnt-Pieterslraat 39. 9 30-12.30 en 13.30-17.30 uur: tentoonstelling •Curieuze archiefstukken' Van Benthem en Jutting. 10-16 uur grafiek- tentoonstelling .Schermutselingen aan de grens' van J. C van Schagen TERNEUZEN Galerie .1 34. 14-18 uur ten toonstelling .Kunst voor Sint-Nlcolaas' WESTDORPE Galerie Troutzaerte. 9-18 uur: tentoonstelling Els Boone. Theo Dobbel- Rudy Bierman. MIDDELBURG City. 20 uur .Dalll Jaar. OOSTBURG Ledel. 20 uur; .Dodendans dei- Apachen', 1-1 Jaar. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: .De vrouw die drie mannen beminde' 18 jaar OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC - VLISSINGEN «TEL. 01184-5144-TOESTEL 43 het werk gesteld, een goed klimaat tc scheppen voor een gezonde industriële ontwikkeling. Maar het is duidelijk dat hulp van de landelijke overheid hier niet kan ontbreken. Zeer veel aandacht wordt nu op het noorden van ons land gericht, nog zeer onlangs heeft de re gering, door goedkoop aardgas te wei geren. de vestiging van een belangrijke alluminiumindustrie in Zeeland geblok keerd. Bedoelde industrie Z3l zich stel lig niet elders in Nederland vestigen, doch ln het aangrenzende buurland. Deze beslissing wettigt de vrees, dat de belangen van Zuid-W'est-Nedcrland niet die belangstelling hebben, welke ook de leden van de vrouwenbond van de Par ty van de Arbeid in Zeeland zo zeer zouden wensen, aldus het gewestelijk bestuur, dat deze wensen ter kennis heeft gebracht aan de PvdA-fracties in de eerste en tweede kamer. Eerste activiteiten personeel Hercules MIDDELBURG De eerste activitei ten van de personeelsvereniging van Hercules komen op gang. Zaterdagmid dag arriveerde de sint in de schouw burgfoyer om daar de kinderen van de personeelsleden te verwennen. Naar verluidt lifte de sint naar Middelburg met een van de schepen, die dezer da gen afmeerden met de eerste grond stoffen voor de fabriek op het groot- industrieterrein. De personeelsvereniging van Hercules telt ongeveer 125 leden. Nagenoeg alle, personeelsleden zijn er bij aangesloten. Inmiddels is bésloten tot oprichting van onderafdelingen voetbal, volleybal, bad minton en klaverjassen. Half januari zal een eerste kennismakingsavond wor den gehouden. Voorzitter van de perso neelsvereniging is de heer K. J, Bol ding, penningmeester is de heer J. Kamphuis, tweede voorzitter is de heer E. C. Duik en mej, A. Cappon beheert het secretariaat. WDDF.l.Bl IRG GEVONDEN VOORWERPEN Op het bureau van politie te Middel burg zijn inlichtingen te krijgen over de daar in het tijdvak van 16 tot en met 30 november als gevonden aange geven voorwerpen, te weten: verschil lende wanten en handschoenen, huis- en de en gemoderniseerde .Scheldekwa.rtier'. Voor deze avond bestaat altijd grote be langstelling: verwacht mag worden, dat het bezoek dit maal groter zal zijn dan ooit tevoren. Het aantal leden van de vereniging neemt gestadig toe ook die van de zusterafdelingen elders in Zee land waardoor het aantal aanvragen om deze avond te mogen bijwonen elk jaar toeneemt. Voor de jeugdige ftlate- andere sleutels, portemonnees met en listen zal een grote verloting worden der van het Kerkcentrum. Ook in deze functie hebben velen kunnen profiteren van het werk van koster Goudswaard, die de gave had om op de achter grond de verschillende taken ten dienste van de hervormde gemeente te vervullen. VLISSINGEN Van onze adverteerders Auto-rijschool Jilleba opende verkeerslokaal VLISSINGEN Autorijschool Jilleba heeft in de Scheldestraat in Vlissingen zaterdagmiddag een theorie-verkeerslo- kaal geopend. In twee weken tijds heeft men van wat vroeger een speelgoed- inkel was een verkeerslokaal tyd een gezellig lokaal gemaakt.' Op het ogenblik is het lokaal voor vijftien aanstaande chauffeurs ingericht, maar er is voldoende ruimte voor meer men sen. De wanden zijn met gefotografeerd hout bekleed en achterin het zaaltje hangt een dia-scherm. Instructeur W. Adrlaansen die de theoretische lessen in het nieuwe lokaal zal verzorgen neemt woensdag gebruik van het lokaal. Daar na worden er elke dinsdag- en donder dagavond theorie-verkeerslesses gege ven. De lessen staan ook open voor mensen die hun kennis van het ver keer en de verkeersregels trillen bij spijkeren. Het ligt bovendien in de be doeling dat het lokaal ook aan andere rijscholen wordt verhuurd. Boutique aan 't Bellamypark Vlissingen heeft er een boutique bij. De naam is ,Le Sjalom' en het is gevestigd aan het Bellamypark, boven een stof- fenwinkel. Mevrouw C. de Hond-Hooge- stege is eigenaresse, hanteert pen, pot lood en naald. Alle jurkjes zijn eigen ontwerpen en alle jurkjes werden ook in eigen atelier gemaakt. Ruim vijftig exemplaren, alle totaal verschillend en variërend van maat 34 tot 44 én vijf lange avondgewaden hingen tijdens de opening, zaterdagmiddag, in ,Le Sja lom.' Het interieur, ook door mevrouw De hond zelf ontworpen, is heel apart en intiem geworden. Eén wand is met oranje nylonbont bekleed, voor het ove rige is groen behang met een goudmo tiefje gebruikt, Verder wordt de sfeer bepaald door een klein zwart potka cheltje met koperen ketels voor een blauw betegelde schoorsteen, de roman tische schemerlampjes en de grote ver gulde spiegel. Voor de twee paskamers scharrelde mevrouw De Hond ook een paar grote oude en mooie spiegels op. Voor de jurkjes (ongeveer vanaf 50) gebruikt zij alleen trevira- en jersey- stoffen. Voorlopig worden de rekken gevuld met feest en cocktail jurkjes voor de decembermaand, daarna komen ook rokken en broekpakken aan de beurt. Postzegelverzamelaars houden St.-Nicolaasbijeenkomst VLISSINGEN Gewoonte getrouw or ganiseert de afdeling Vlissingen van de internationale vereniging .Philatelica' voor zijn leden en hun dames een Sïnt- Nicolaasbijeenkomst. Deze feestelijke bij eenkomst wordt gehouden op vrijdag, 8 december in het: zojuist geheel lierbouw- houden. De muzikale medewerking aan deze avond wordt verzorgd door eer Brabants orkest, terwijl een bekend con ferencier uit Den Haag tussen de dan sen door een leuk en grappig program ma aanbiedt. ZOUTELANDE CMB bijeen De christelijke bedrijfsbond voor de me taalnijverheid en elektrotechnische In dustrie, de CMB afdeling Zoutelande- Meliskerke, kwam dezer dagen in ver gadering bijeen in .Middendorp' te Zou- telande onder voorzitterschap van de heer J. Kleinepier. Na de huishoudelij ke zaken sprak districtbestuurder P. van de Ende over de wet op de ar beidsongeschiktheid. O.- EN W.-SOU BURG Gezinsavond ZLM West- - -o donder dagavond a s om half acht de gezins avond in de grote zaal van .Rehoboth'. Na afwerking van de huishoudelijke zaken zal mej. Z. J. H. Edzes, huis- houdconsulente, een Inleiding houden over .Zijn onze privé-uitgaven verant woord tegenover ons bedrijf.' Na de pauze al de heer B. Meijers, directeur boekhoudbureau ZLM, spreken over het onderwerp ,Zy'n onze bedrijfsuitgaven verantwoord tegenover ons gezin,' De landbouwvereniging ,Oost- en 1 Souburg' afdeling ZLM houdt do Collecten Over de maand oktober 1967 bedroegen de collecten bij de hervormde gemeente te Oost- en West-Souburg. Kerkvoogdij: eredienst 696,71: schulddelging 543 91 en 2e pred.plaats 12,—. Jeugdkerk: eredienst 18.79 en schulddelging 13,18. Diaconie: gewone collecten J 589.— jeugdkerk 19.45; gezinszorg 150,54 en bejaardenwerk langs de hui zen opgehaald) 751,66. Diversen: ver jaardagsfonds 3e kwartaal '67 546,37; zendingsbussen 220,—; bloemenbussen 194 92 6n KinderzorS en Hedenesse Actie Bartimeus Het resultaat van de actie ten bate van Bartïmeüs (instituut voor blinde kin deren) was te Souburg 292 nieuwe con tribuanten. Er werd in totaal opge haald een bedrag van 1594,1-5. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 1-12-1967: Ahoy van Burea; Captain-Lemos van Sunderland; Else Retzlaff van Immingham; Springhtlv Bristol: Tarpon Bay van Gdansk; 2-12- 1967: Popi PK van Rostock; Elisabeth Reith van Immingham: Tobicruiser van Rochester: Ceres van Shoreham: Ancora van Antwer pen; Ursa van Bremen: 3-12-1967: Silco van Porsgrunn. Vlissingen vertrokken op 1-12-1967: Ahoy naar Middelburg: Cheviot naar Tubarad; Sprlnghtly naar Antwerpen; 2-12-1967: Cap tain Lemos naar China; Tarpon Bay naar In dia Hera naar zee; Else Retzlaff naar New- haven: Tobicruiser naar Gent; Popi PK naar Tampiro: 3-12-2967: Silco naar Genua: Ursa Middelburg. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 1- 12-1967: Velox van zee; Kazan van Plymouth- Gent; Carmen van Ipswich: Gitana van Kingslynn; Phidias van Cartagena; Rossen van Rotterdam; Valiant van Huil; 2-12-1967: Algol van Bremen; Markab van Tallin: Spaarnekerk van Bremershaven; Tinda van zee: Tugro van Londen: Ganymedes van Duinkerken; Vivat van Londen; 2-12-1967: Spirit van Ipswich; Aiglon van Londen: Ar temis van Hamburg; 3-12-1967: Coeta van Birkenhead: Boekanier van zee: Tasman van Faversham-Terneuzen: Gabonkust van Ham burg; Breehees van Amsterdam; Fivel van Rotterdam; Daniel van Aberdeen; Imke van Hull; Comtesse van Liverpool; Geulborg van Plymouth; 4-12-1967: Fa9tnet van Midölesbo- rough: Vera van zee. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 1- 12-1967: Silvretla naar Rotterdam: Geert Londen: Globe naar Londen: Bresam "Waterford; ALUs naar Amsterdam: Dutch Mate oaar Oslo: Aardenburgh naar Stockholm; 2-12-1967: Veritas naar Kings- lynn-Ter neuzen; John naar Londonderry- Gent: Marianne naar zee-Gent; Pamir naar Londen: Zeester naar Thames; Silvaplana Rotterdam: Mari Ann naar zee; Sea breeze naar zee: Neutron naar Londen: Eme- naar Casablanca: 3-12-1967: Ooster- eons naar Casablanca: Viscount naar Felix- Annenkerk naar Rotterdam; 4-12-1967; Spaarnekerk naar Amsterdam. Burgerlijke stand MIDDELBURG Geboren: Petronelia E. H. d v G. Melse- D. Lokerse; Willem C. z v F. Kwek- keboom-L. Marcusse; Johannes z v F. Dieleman L. Leunis; Maartje E.dv J, de Bruin-W. v. Belzen; Monique A. A. v W. Caljouw-K. Schreurs; Willem v I. de Buck-L. Wisse; Charles H. H. de Jong-S. Willems; Ingrid d v Smaardjjk-M. Onderdijk; Johanna L. v J. Janse-L. Roih; Adriana P. W. Melse-C. Vader: Marc J. z v .Tanse-M. Aarnoutse; Paulus A. z v C. Corbijn-P. Verhage; Johan R. A. R Kooijman-M. Vogel: Eggiena L. Goedhart-A. Meedendorp. Ondertrouwd: G. Vermeulen 21 j en J Biondina 24 j; W. v. Belzen 20 j en J. Bestrijen 19 j; D. v. Hese 23 j eti M. Wolf 23 j; E. v. Vlaanderen 22 j en A. Schillemans 23 j. Getrouwd: C. Joosse 22 j en A. Fens 25 j; C. Louwerse 22 j en A. Boone 20 j"; P. Jongepier 26 j en J. Reljnoudt 20 j. Overleden: C. Hamelink 82 j e v W. Hartogs: T. de Ruyter 80 j wedn. v C. Lauret; L. Minderhoud 79 j e v C Piera; M. Mesu 77 j e v J. Maas: S. Machielse 85 j wed. v. W. v. d. Broek: C. IvB.hr 75 j e v I. Lindenberg; P. de Kat 65 j. Collecle Astmafonds J De collecte ten bate van het astmafonds heeft te Souburg en Ritthem een be drag opgebracht van 607,97. Spreekavond CBTB De CBTB afdeling Souburg-Ritthem or ganiseert donderdagavond a s om half acht in de kleine zaal van .Rehoboth' een spreekavond. Dr R. M. Barkema, dierenarts te Middelburg, zal het on derwerp .Actuele dierziekten' behande len. Op 11 januari a s zal de familie avond worden gehouden. Dan zal ir H. Steur, directeur van de chr. mis te Mid delburg spreken over ,De eisen waar aan de toekomstige boer moet voldoen.' De jaarvergadering zal worden gehou den op 14 februari" a s. Daarbij zal het onderwerp .De voilegrondsgroenteteclt' aan de orde komen. De heer A. Sandee, assistent rijkstuinbouw voorlichtings dienst zal dit onderwerp behandelen. Vaardigheidsproeven Astrow Dezer dagen werden er bij de Souburgse gymnastiekvereniging Astrow de vaar digheidsproeven afgenomen. Voor het speldje A slaagdon de volgen de meisjes: L. de Priester. C. Vader. C. v. Doeselaar. E. v. Keulen. C. Kleine- pier, W. v. d. Pol, J. Lijnse. Y. Klap. M. Suurland, J. Boot, J. de Kraker, A. Hooymeyer, M. Filius, R. Manwette, M. Manneke, A. Dunnes, K. Verheul. Voor het speldje B slaagden de volgen de meisjes: H. Zijlstra, L. Schaafsma, M. Hak, J. Joziasse, A. Koole. D. Ma- chielsen, C. Muskita, T. v. Schaik, An neke Janse, Trudï 0 verweel. De heer H. Weczepoel slaagde voor graad B. de heer J. Wielemakcr slaagde voor de 2e graad. ,Zanglust' boekte goede resultaten Dezer dagen hield de vereniging van vogelliefhebbers .Zanglusl' te Souburg de jaarvergadering in ,De Zwaan'. D< voorzitter, de heer G. van Djjk memo reerde de goede resultaten van het afgelopen jaar. Het jaarverslag van de secretaris, de heer G. J. Beeke, toonde een ledenwinst aan van 47 to 56. De volière in .Bachtenpoorte', waarvoor de leden der vereniging de vogels beschik baar stelden, is een succes geworden. De heer en mevrouw Leenhouts kregen een pluim voor het verzorgen van de vogels, waarbij zij van tijd tot tijd door de bestuursleden worden geïnstrueerd. Men zal trachten nog meer variatie in de volière aan te brengen. Het af gelopen jaar werd een contactorgaan uitgegeven, welk blad maandelijks ver schijnt. Het nieuwe afdelingsregiement had ieders instemming. Het verslag van de penningmeester, de heer D. Louws, gaf een batig saldo aan. De heren D. J. de Visser en .T. Tissink, die de financiële zijde hadden gecontroleerd, gingen akkoord. Bij het verder afwerken van de huishoudelijke zaken deelde de voorzitter mede. dat op zaterdag 9 december aanstaande een vogelruilbeurs wordt georganiseerd in de zaal van .Concordia' aan de Pas poortstraat te Oost-Souburg. Bij de be stuursverkiezing waren aftredend en herkiesbaar de heren G. van Dijk en L. Dorleijn. Aangezien er geen tegen kandidaten waren werden beide heren bij acclamatie herkozen. Hierna werd de begroting 1968 behandeld. Het jaar programma voor het volgend seizoen vermeldde diverse avonden met spre kers, film en dia's, tevens zullen er weer verschillende excursies worden ge houden. In' samenwerking met de Wal- cherse verenigingen zal de streekten- toonstelling in 1968 te Souburg worden gehouden. Op de streektentoonsteliing te Domburg werden tevens onderlinge prijswinnaars van de vereniging aange wezen voor de open en eigen kweek. Aangezien 9 leden een gelijk aantal punten behaalden, namelijk 87, werden de prijzen verloot. De gelukkigen wa ren: G. J. Beeke, wisselbeker"" en een beker voor het kampioenschap tropi sche vogels; J. van de Driest, beker voor het kampioenschap kanaries en een medaille voor de eerste prijs, tevens ontving hij het bondskruis: J. de Vis ser ontving de bondsmedaille en de derbyprijs voor zijn tropische vogels, terwijl de eerste en tweede prijs tropen eveneens in handen kwamen van G. J. Beeke. RITTHEM Uitvoering van ,Ons lied' RITTHEM Dezer dagen gaf de ge mengde zangvereniging ,Ons Lied' haar jaarlijkse uitvoering in ,Ons Dorpsle ven' te Ritthem. Voorzitster, mej. C. F. de Visser heette allen hartelijk wel kom. ln het bijzonder de afgevaardig den van zusterverenigingen en van de stichting culturele raad Vlissingen. Voorts dankte zij de dirigent, de heer J. Suurmond, voor zijn vele werk. en het gemeenbestuur voor de jaarlijkse subsidie. Plet koor. onder leiding van di rigent Suurmond, bracht een achttal lie deren ten gehore, enkele op de piano begeleid door mej. I, Sorel. Met name de .Zomerhymne' van J. Nauta met een bijzonder verdienstelijk tenor-solo en tenor-alt-duet van de heer C. Cevaal en mej. L Zandee en ,Ein Walzer- traum' van Oscar Straus, in het Du-.ts gezongen, werd door de vrijwel volle zaal hijzonder gewaardeerd. De klank en stemverhoudingen van ,Ons lied' kon den echter niet ten volle uitkomen in het nog steeds slechte akoestische ver enigingsgebouw. Na de pa.tize met ver loting. voerde de Souburgse toneel- en cabaretvereniging ,STEC' de klucht .Gevaarlijk snoepgoed' van Max An drea np. Dp regie berustte bij mevrouw C. Borst-Aernout. Na afloop was er een gezellig samenzijn. IJzendijke-RCS De thuisclub was in feite al binnen een kwartier verslagen. Na 2 minuten open de Van de Velde de score 0-1) en 6 minuten later voegde Van Overbeke daaraan een tweede doelpunt toe (0-2). Van de Velde bracht in de 14e minuut de Souburgers vrijwel in veilige haven (0-3). Hiermee bleken de RCS'ers trou wens ook al bun kruit verschoten te hebben. Wel kwamen zij in de tweede helft nog tot één treffer van Wanjon, waardoor de eindstand 4-0 werd. IJzen- djjke zag namelijk geen kans' het ove rigens wel verdiende tegenpunt te fabri- Aardenburg-Walcheren Door doelpunten van Ebert en J. de Broek namen de Vlissingers na res pectievelijk 15 en 22 minuten een 0-2- voorsprong. Wel kon Herman halver wege de eerste helft de achterstand tot 1-2 verkleinen, maar verder kwam de thuisclub voor de thee niet meer. Er na bleken zij zich allerminst ge wonnen te willen geven en D. Backere bracht na 2 minuten de balans al in evenwicht!2-2). Dat werd Walcheren blijkbaar te gortig, want door Van de Broek en van Oosterhout namen de bezoekers een 2-4-voorsprong. In het laatste kwartier sloeg Aardenburg ech ter fel terug. Eerst bracht De Backere de stand op 3-4 en enkele minuten voor het einde kon Trapman een wegens hands toegekende strafschop benutten om een gelijk spel uit het vuur te slepen (4-4), RIOLERING STAVENISSE WERD AANBESTEED De centrale dienst Noord-Zeeland' te Thoien heelt namens het gemeentebe stuur van Thoien het aanleggen van riolering in de Verlengde Hoogstraat te Thoien en een gedeelte van de Bos straat aldaar aanbesteed. Het werk werd opgedragen aan aannemingsbe drijf A. Klippel te Stavenisse. WEMELDINGE Burgemeester C. N. F. van Sas tan Wemeldinge vertelde in de raadsvergadering dezer dagen Iets over enkele punten van de liegroting 1968 die in de volgende raadsvergadering wordt behandeld: de boutv van de nieuweI kleuterschool, een nieuw gymuastieklo-l Ulsial annex overdekt zwembad en ver betering van de bestrating en riolering' aan de Bierweg. De begroting gaf de volgende cijfers te zien: inkomsten ge wone dienst: 1.821.999,57, uitgaven 1.790.540,26; post onvoorzien 31.459,01. De kapitaaldienst sluit met een nadelig saldo van 83.204.28. De nieuwe kleuterschool wordt gebouwd op de plaats van het oude internaat voor -schipperskinderen. De raad nam een voorstel van b en w aan een krediet van 345.600 beschikbaar te stellen. Op een vraag van de heer P. J. J. Dek ker zei de voorzitter dat er geen streef datum voor het gereedkomen van de bouw bekend kon worden gemaakt; .dat hangt af van de financieringsmiddelen'. In samenwerking met het burgerlijk armbestuur zullen aan de spoor laan te genover de in aanbouw zijnde bejaarden woningen twaalf premiewoningen ge bouwd" worden. Voorts deelde de voorzit ter mee dat de nachtstraatverlichting uitgebreid zal worden. De raad nam een voorstel aan om een krediet van 2000 beschikbaar te stel len voor verbetering van de verlichting in de openbare lagere school. Ook de vereniging christelijk volksonderwijs en de vereniging voor christelijk onderwijs aan schipperskinderen krijgen medewer king om de verlichting te verbeteren. De heer J. A. Schipper vond het jammer dat dit op een rapport van de schoolarts moest gebeuren. Wethouder A. P, Schou- wenaar antwoordde dat een der gelijk voorstel nooit uit de raad naar voren was gekomen. De gymnastiekvereniging WI een subsidie van 400 voor de aanschaf van gymnastiekmateriaal; het oecume nisch vormingscentrum Hedenesse in Cadzand werd een subsidie van 99 voor deelname aan vormingsdagen verstrekt. Tenslotte nam de raad een voorstel aan om diverse perceeltjes aan de Daniël- straat te kopen van de heren G. Mieras, G. P. Schouwenaar en J. de Neef. Aan de heren J. M. Hoogesteger en M. G. Pieterse werd een stuk grond verhuurd voor 850 per hectare voor de tijd va vijf jaar. na afloop op te leveren a bouwland. GOES De drie landbouworganisaties op West-Zuid-Beveland, de kringen yan Zeeuwse CBTB, ZLM en NCB, zullen contact met de gemeentebesturen in het gebied opnemen om na te gaan wat de beste mogelijkheden zijn om gezamen lijk de ratten in de streek te bestrijden. Voorzitter F. de Groene van de ZL3I- krïng West-Beveland, deelde dat maan dagmiddag mee op een voorlichtingsby- eenkomst in Goes. Hij wees erop, dat er in de streek geen sprake is van een rattenplaag, zoals die bijvoorbeeld op Noord-Beveland is be streden, maar dat er toch aanzienlijke aantallen ratten voorkomen. Na. een vluchtige inspectie in samenwerking met het waterschap en de inspectie in Wageningen is men tot de conclusie ge komen, dat een rigoreuze actie ais on Noord-Beveland niet nodig is. De heer De Groene was daar blij over, vooral vanwege de financiële consequenties van een dergelijke forse aanpak. Wel wil men trachten of het mogelijk is gezamenlijk toch het rattenbestand in het gebied terug te brengen. Ongeval in garage STAVENISSE In garage Struik te Stavenisse heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgehad, dat nog vrij goed is afgelopen. De heer Struik, eigenaar van de garage, was werkzaam niet een elektrisch apparaat. Door onbekende oorzaak sprong dit apparaat plotseling uit elkaar, waardoor de heer Struik flink aan het gelaat werd gewond. In verband met de afwezigheid van de plaatselijke arts, bracht zijn vrouw hem per auto naar St.-Annalanö. Dokter Noteboom hechtte en verbond de won den. waarna de patient weer naar huis vervoerd kon worden. Nieuw orgel voor geref. gemeente 's-GRAVENPOLDER In het kerkge bouw der gereformeerde gemeente te 's-Gravenpolder zal morgen woens dagavond om half acht tijdens een bij zondere kerkdienst het nieuwe orgel in gebruik worden genomen. Voorganger is de consulent van de gemeente in 's- Gravenpolder, ds C. v. d. Poel in Yerse ke. De hereD Wols en Van Egmond, le den van de landelijke orgeladviescom missie zulen het orgel inspelen. Het in strument ls gebouwd door de firma Ernst Leeflang te Apeldoorn. Het is me chanisch en bevat twee pedalen. Het hoofdwerk omvat prestant acht voet, gecombineerd met holpijp acht voet, als mede een holpijp acht voet, octaaf vier voet en mixtuur vier sterk. Het neven» werk bestaat uit een roerfluit acht voet, gedekt fluit vier voet. octaaf twee voet en sïfflet één eenderde voet. Het orgel heeft een vrij pedaal en sub bas 16 voet en drie koppels. De orgelplannen date ren van februari vorig jaar. Verkoop woonhuis Notaris Goethals te Kortgene heeft in hotel .Zeelandia' te Colijnsplaat op ver zoek van de heer P. G. de Lange pu bliek verkocht een woonhuis met schuur en erf. De noogste inschrijver voor het woonhuis was D. J. Anemaet met 16.090. Koper werd C. J. Anemaet voor 16.100. Voor een schuur, wagenhuis, kippenhok en erf was de hoogste inschrijver D. J. Anemaet voor 60(5. Koper werd even eens C. .T. Anemaet uit Colijnsplaat voor 6100. Bijeenkomst ZLM kring Hulst HULST Donderdag 14 december houdt de kring Hulst van de ZLM,een algemene vergadering in hotel ,De Lin de' te Kloosterzande. De vergadering begint om zes uur. Tijdens deze bijeen komst zal rar E. Wage, algemeen se cretaris van de ZLM, een inleiding hou den over huidige landbouwactuahteiten. De bestuursleden baron K. J. A. Colloi d'Escury en P. G. de Bruijn zijn perio diek aftredend, maar stellen zich bei den herkiesoaar. Voorts zijn er een aan-j tal hoofdambtenaren van het secreta riaat aanwezig om de aanwezigen over het werk van hun afdeling voor te lich ten. ADVERTENTIE VEILING GOE8 I Groenten: per «uk: bloemkool II 88: afw 27- 23; kropsla II 12-15: knolselderij met groen I 15-27. II 11-14: III 9-10; per kg: groene sav kool II 17-32; witte kool I 18: II 13-15: rode kool I 14; II 7-15: boerenkool I 13-18: II 11-25; «prullen II 25-61. afw 34-39: andijvie II 73; prei I 31-38: II 3:-38; tomaten All 100: Icil 41: aardappelen bonken 12: grote 11-13: drielingen 6-7. witlof I ISS-170: II 137-16'.; alw 113-117: breekpeen I 21-15: II 6-17; knol selderij II 14: Uien U 11-16: veldsla II 83. Druiven: black ailcantc II 207 VEILING BERGEN OP ZOOM Aardappelen 9-10: andijvie 34-53 waspeen 13- 27; breekpeen 8-12; rode kool 5.5-12: wltle kool 8: pre) 18-38: uien 17-24: fila 8-lü; spruiten 25-1.84: witlof 1.18-1.54; knolselder p rt 22-30: p kg 12-17. bos selder 21-24: boe renkool 6.14; kroten 5-10: sav kool 8-24; to maten 2,40-3.40; cox orar.ge 21-56: golden del 15-41: goudrenet 15-22: Ieglpont 45-53. VISMIJN COLIJNSPLAAT Exportgamalen S392 kg. 2,54-353; schar 611J kg: bot 287 kg: schol 133 kg: wijting 466 kg: kabeljauw 2.039 kg: paling 14 kg: spiering 135 kg: sprot 24 kg: ongesorteerde vis 79 kg. vlasmarkt rotterdam da*, lage «oortcn 1.30-1.55, midden* soorten 1.60-1.30. best vlas 1.90-2.20. Dauw- rootvlar 123-1.65. Breckvla» 0.80-1.20 Gezwin gelde lokken 0.45-0.72. Daar op enkele bedrijven de voorraad geroot strovla» is afgewerkt verminderde de aan voer van watcrrootvla» let* In de afgelopen week Het aanbod bestaat merendeel* uit lagere kwaliteiten en enkele partijen ln de middensoorten. Coede mlddentoorlen en be ter vlas worden vrijwel niet gezwingeld. Voor de lagere «oorten bestaat voldoend» vraag om het aanbod nagenoeg geheel op te ne men. voor de overige soorten 1* minder be langstelling. do prijzen konden zich moeilijk handhaven. Dauwrootvlns en breckvla* werden niet aan geboden Do produktle van gezwingelde lokken wordt vrijwel geheel opgenomen, hos vraag Ingen Aanrijding Zaterdagmiddag omstreeks half drie deed zjch in de Koningin Emm astraat te Philippine een lichte aanrijding voor tussen een personenauto, bestuurd door L. H. uit Philippine en een bromfietser R. S., eveneens uit Philippine. De perso nenauto kwam vanachter een gepar keerd staande auto, waarbij de brom fietser de auto met de trapper langszij raakte. Beide weggebruikers hielden te weinig de rechterzijde van de rijbaan. Er was lichte materiële schade. Begroting 1968 in raad Hontenisse HONTENISSE In de woensdag te houden raadsvergadering van de ge meente Hontenisse wordt de gemeente begroting voor 1968 vastgesteld. Hierin is "onder andere verwerkt het vaststel len van het bedrag per leerling voor 1968, zoals bedoeld in de lager onder wijswet van 1920, de behandeling van enkele subsidieverzoeken voor 1968 en enkele besluiten tot investering, even eens voor 1968. Voorts vermeldt de agenda het benoemen van een lid van de commissie tot wering van schoolver zuim, het opnieuw benoemen van de commissie van advies ingevolge de woonruimte wet en het benoemen voor 1967 van de vertegenwoordigers bij NV Waterleidingmaatschappij .Zeeuwsch-Vlaanderen.' Verder wordt er behandeld do uitkering ineens aan het gemeentepersoneel, de veertiende wijzi ging van de gemeentebegroting over 1967 en de begroting over 1968 van het gecombineerd armbestuur. De begroting van dit besluit is sluitend op een be drag van 2381,29. Vandalisme in Axel duurt voort Opnieuw zijn zaterdagavond in Axel, vermoedelijk jeugdige personen, verniel zuchtig te werk gegaan. Tegen midder nacht werden in enkele woningen aan de YVaistraat ruiten ingeslagen. Op de Kaalwal werd dezelfde avond aan ver schillende brommers veel schade toege bracht. Tot nu toe is de Axelse politie niet in geslaagd deze vandalen op te sporen. TROTTOIR ACHTERSTRAAT FLIPLAND AANBESTEED De centrale dienst Noord-Zeeland' te Thoien heeft namens b en w van Sint- Philipsland aanbesteed het maken van een trottoir langs de Achterstraat en het verbreden van een gedeelte in de Deensestraat te Sint-Phfllpsland. Er werd als volgt ingeschreven. Laagste: NV Aug. van Dijck-Petit, wegenbouw mij te Bergen op Zoom 12.200; aann. bedrijf A. van der Werf. Sint-Maar tensdijk 12.050; aann. bedrijf A. Klip- pel, Stavenisse 11.900; NV aanne mingsbedrijf Van der Elshout De Bont, Waalwijk 11.760. Laagste: aan nemersbedrijf L. C. van der Cingel, Nieuwerkerk 11.250. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM Rotterdam 4 december Klel-aardappclen voor het binnenland: ei genheimers 40 mm opwaarts tl-13; bintje 35-40 mm Opwaarts geen notering: bintje 40 mm opwaarts 8,75-t0.?5: mcerlandr-r 40 mm opwaart* geen notering- furore 40 mm op waarts 10-13ktei-aardAppelen voor dc ex port: bintje -\5 mm opwaarts ln twee maten gesorteerd 8-3.50: Bintje 40 mm opwaart* geen notering: bintje 45 mm opwaart* 8.50-9; zandaardappelen voor het binnenland' bintje 40 mm opwaarts 7.50-9; bintje 35 mm op waart* 7.25: voeraardappelen 2-3.75. Stemming: binnenland rustig, export flauw. Prijzen berekend per 100 kg en op de han dels voorwaarden vastgesteld voor do verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto. VEEMARKT BEKNHARD ROTTERDAM 4 december 19S7 Totale aanvoer 1664. Slachtrunderon 1273, varkens 391. Prijzen: slachtrundercn p kg extra kwaliteit 430-460. eerste kwaliteit 350- 415. tweede kwaliteit 340-365. derde kwali teit 320-339; varkens p. kg extra kwaliteit geen notering, eerste kwaliteit 225-230, twee de kwaliteit 217-223, derde kwaliteit 210-215: Fileren p. kg 400-460; worstkoelen p. st. 295- 315; 8lachtzeug'.n p. *t- 160-170: zware var kens p. st. 195-205. Toelichting: slachtrundercn aanvoer korter, handel willig, prijzen hoger: varkens als vo rige week. vlot. hoger. Maandag 4 december 1967 Andijvie 60-82; iplnazle 132-140: uien 15-18; prei 25-35; spitskool 20; groene kool 25-29: witte kool 14-16; boerenkool 17-27: rode kool 5.50-17: savoolè kool 6-15: winterpeen 7-9; veldsla 123-152; witlof An 127-159. BH 108- 138: spruiten A 28-49, B 36-42. C 25. D 40-54; sla AI 11-22. CI S: knolselderij 10-28: tomaten A 8-8.60. B 7.40-7.70. C 7-7.30 CC 2,60. selderij 13-18: peterselie 18-25: sterkers 0.17; goudre- nette 20-27: golder. delicious 30-37. VEILING TERNEDZEN Per 100 6tuks: slz 8-14: per stuk: bloemkool B 41; per kg: andijvie 50-54: kroten 9: sav. kool 24-38: boerenkool 21-22; breekpeen 8-12; prei 18-25; knolselderij 7-16: spruiten 37-47; uien 11-35; witlof AU 149-153; BI 151: BH 70-140; afw 64-30 Musici over bronnen jazz voor scholieren GOES De bas-bariton Leo Rommerts en de pianist Willem Hïelkema hebben maandagmiddag voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in Goes en om streken tweemaal een jeugdconcert ge geven, waarbij zij een programma uit voerden onder de titel ,De bronnen van de jazz'. Willem Hielkema zorgde voor uitvoerige uitleg bij de sea-shanties, blues en negro-spirituals, die door Leo Rommerts indringend werden vertolkt. De heer Hielkema maakte duidelijk, dat het ritme, dat men nu tegenkomt in jazz en ook in populaire muziek, veelal in oorsprong komt van de Afrikaanse neger. Nadrukkelijk waarschuwde hij te gen het .meedoen met de massa' en kopen wat nu eenmaal mode is. .Jullie moeten een eigen keuze maken', drukte hij de scholieren op het hart, ,en daarbij moet je scherp selecteren'. Op de piano gaf hij voorbeelden van verschillende genres in ie serieuze en niet-serieuze muziek. In .Britannia* in Vlissingen zorgden de heren Rommerts en Hielke ma maandagmorgen voor een uitvoering van hetzelfde programma. De musici waren in Goes ën Vlissingen op uitnodi ging van de ZVU. De concerten werden verzorgd in samenwerking met ,Het Schoolconcert'. Hier volgt het nieuws waar jullie al zo lang op hebben zitten wachten; de data en tijden van de inwisseling van de PZC-bon- nen voor toegangsbotvijzen voor de PZC-tournee en de data van de voorstellin' "e zullen maar met de data en tijden van de inwisseling bej VLISSINGEN" op woensdag 6 december van 14 tot 17 uur aan het Alhambratheater; SOUBURG op woensdag 6 december van 11 tot 12 uur in het Zwaantje; MIDDELBURG op donderdag 7 december van 14 tot 17 uur in het Citytheater; GOES op zaterdag 9 december van 14 tot 17 uur in de Prins van Oranje; Jullie moeten wel goed de inwisseling in het oog houden, want die is slechts een keer. En vergeet niet bij de inwisseling van de PZC-bonnen een kwartje mee te nemen. De opbrengst van al die kwartjes is voor een liefdadig doel. Tenslotte het belangrijkste nieuws de data van de voor stellingen. Deze zijn als volgt vastgesteld GOES op vrijdag 22 en zaterdag 23 december in het Grandth eater; VLISSINGEN MIDDELBURG op vrijdag 29 en zaterdag 30 december in het Citytheater. Zo nu weten jullie alles; je weten de data en tijden van de inwisseling van de bonnen en de data van de voorstellingen. Tiaar nogmaals, een goede raad;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 5