SNEEUWPRINSES SPEURT NAAR LUCHTVERVUILING 3 N ulfase pas na zomer, herfst en precies vastgesteld.. lente, winter IIISIbI PEAFF m Indicatorplanten bij Vlissingen-Oost Koekjes van Tesink AGRARIËRS ZIJN BEDUCHT VOOR TE VEEL FLUOR IN DE PLANTEN BEDUCHT NIET EXACT LUZERNE FLUOR: GOED EN SLECHT Roet m j A- mwm GLOBAAL Luikse bol HUISRAADACTIE VOOR KAMEROEN DODE PUNTEN WAANZINNIGE VARIATIES IN VERVUILING Heel jaar Verwarming INCIDENTELE METINGEN VAN HOECHST WAARDELOOS Aan alle bezitsters van een oude naaimachine! PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 5 DECEMBER 1967 WAGENINGEN/GOES/VLISSINGEN Haar naam: Sneeuwprinses. Haar kleur: wit als sneeuw. Haar familie: gladiolen. Haar nut voor het instituut voor het planten- ziektekundig onderzoek (IPO) in Wageningen: de onderzoekers kunnen aan haar bladeren zien of de lucht wel of praktisch niet met fluor verontreinigd is. Ir A. van liaaij, fysioloog van het IPO, noemt haar wat zakelijk ,een goede indicatorplant'. Om de weten schap en het onderzoek naar de nulfase van de luchtverontreini ging te dienen maar niettemin in alle schoonheid is zij in de afge lopen zomer op vier proefveldjes in en bij het Zuid-Sloe opgebloeid. Dankzij Sneeuwprinses en ook dankzij vele andere proeven kan ir Van Raaij nu zeggen: ,Tot nu toe is er niets aan de hand. De lucht is nog zuiver'. Men weet het: het provinci-c be stuur van Zeeland heeft het IPO in Wageningen en het instituut voor gezondheidstechniek in Delft a rai- son van 50.000 gulden opgedragen de zogenaamde nulfase van de lucht verontreiniging vast te stellen. An ders gezegd: vast te stellen hoeveel schadelijke stoffen de lucht in en rond Vlissingen-Oost bevat nu er nog geen chemische gianten als Hoechst in bedrijf zijn. Voor de pe riode mei tot december volgend jaar is er nog eens 90.000 gulden voor dit onderzoek uitgetrokken. Het onderzoek richt zich met name op twee .luchtcomponenten', zoals het in het vakjargon van de wetenschaps mensen heet. on dat zijn dan globaal gezegd: zwaveldioxyde en fluor. Nu zijn de landbouwers en veetelers die in hun nabijheid chemische bedrijven zien verrijzen nog het meest beducht goedje tast verschillende bolgewas sen (tulpen en gladiolen bijvoorbeeld) en ook enkele fruitgewassen (prui men en zwarte bessen om er twee te noemenaan. Zit er teveel fluor in de lucht, dan zit er alras ook teveel fluor in het gras en derhalve ook al spoe dig teveel fluor in het vee. En te veel fluor veroorzaakt schade aan het vee: bij jong vee beschadiging van het gebit en later vlees- en melkschade. De veehouders bij Sas van Gent kunnen ervan meepraten. Derhalve kreeg het IPO en dus ir Van Raaij de taak te bepalen hoeveel fluor er anno 1967 via de lucht in de planten in en rond Zuid- Sloe zit. Ir Van Raaij: ,Er is in de lucht altijd wel een heel geringe basisconcentratie aanwezig, ook in gebieden waar men het probleem van de luchtverontreiniging niet kent.' Het resultaat van het onder zoek van liet IPO was dan ook dat er wel fluor ontdekt werd, maar ln een vrijwel te verwaarlozen hoeveel heid. kundige van het IPO zegt is op de proefveldjes toch ook een plant die sterk reageert op zwavel in het onderzoek betrokken. Deze .zwavel- gevoelige' plant is een bekende: lu zerne. .Ook dat is in de eerste plaats een visuele indicatorplant'. aldus de heer Van Raaij. Met andere woorden: de onderzoekers wachten alleen af of de plant zichtbare symp tomen gaat vertonen en zij onder zoeken de plant vooreerst niet in het laboratorium. Ook buiten de proefveldjes wer den monsters getrokken. In de eerste plaats de reeds genoemde grasmonsters. Maar bij het speu ren naar de aanwezigheid van fluor werden in verschillende boomgaarden in de omgeving van het Zuid-Sloe ook monsters geno men van pruime- en appelblade ren. .Door dit alles hebben we de nulfase niet exact maar globaal vastgesteld', aldus de heer Van Raaij, .als straks Hoewel .zwavel voor ons op de twee de plaats komt' zoals deze des- l ADVERTENTIE/ Snoep verstandig eet 'n appel in mei volgend jaar Hoechst gaat draaien, intensiveren we het onder zoek. Dan komen er meer proefveld jes en ook op grotere afstand van de industrie.' Waarom is de nulfase niet exact vast gesteld door het LPO? ,In een nog zo schoon gebied als de omgeving van Vlissingen-Oost kunnen we vol staan met globale gegevens. Om een voorbeeld te noemen: de Sneeuw prinses op onze proefveldjes bij het Zuid-Sloe kreeg geen dode punten. Dus was er zeer weinig fluor. Als je die plant bijvoorbeeld hier in Wa geningen zou zetten, zag je wel dode punten, want er is hier ongetwijfeld meer fluor door de aanwezigheid van steenfabrieken langs de Rijn. In klei komen namelijk fluorverbindingen voor", aldus ir Van Raajj. Geruststellend vindt de heer Van Raaij het ook dat Hoechst zelf ook om dit onderzoek heeft gevraagd. En het IPO-onderzoek heeft globaal als het mag zijn toch duidelijk aangetoond dat op het punt van fluor Vlissingen-Oost anno 1967 nog een schoon gebied is. GOES Landbouwers en veete lers vrezen vooral een verontreini ging van de lucht door fluor. Want (teveel) fluor kan plant en dier beschadigen. Fluor kan bij voorbeeld het zich ontwikkelende gebit van rundvee ingrijpend be schadigen. Hoe valt dit te rijmen met een zaak als fluoridering van het drinkwater voor de mens? Fluor toevoegen aan het drink water om het gebit sterker te ma ken Dr J. Tesink, directeur van de stichting gezondheidsdienst voor dieven in Zeeland te Goes, mag zich dan voora! gespecialiseerd hebben op rundvee hij promo- dissertatie .Fluorvergiftiging bij veerde in 1954 te Utrecht op de runderen en haar beïnvloeding door het toedienen van alumini umsulfaat' toch kent hij ook de invloed van fluor op het men selijk gebit. Een te veel aan fluor kan het gla zuur van een gebit in ontwikke ling zowel bij mens als dier zo ernstig vervormen dat er ten slotte beschadigingen ontstaan: bijvoorbeeld een grillige bedek king met het glazuur waardoor op enkele plaatsen op tand of kies deze beschermende laag helemaal ontbreekt. Fluor heeft echter ook de eigen schap het glazuur veel harder en sterker te maken. Bovendien is fluor een uitnemend bestrijder van de zogeheten melkzuurbacte riën, die cariës (zeg maar: tand bederf) veroorzaken. Conclusie: als fluor in de juiste (geringe) dosering wordt toegevoegd aan het drinkwater ontstaat er een sterk gebit. (ADVERTENTIE) van andere luchtverontreinigingen (fluoride, chloride, sulfaat, gewoon roet, om er enkele te noemen) wor den vastgesteld. ss p>m i-T - r 'j V' r IISSSS Het gehalte zwaveldioxyde wordt met name vastgesteld door de 24-uurs-meters die zoals in het begin vermeld, opgesteld staan in Vlissingen, Middelburg, Sou- ourg, Nieuwdorp en Borssele. De ze apparaten zuigen met behulp van een pomp lucht naar bin nen en met de lucht de stan daardrook' zoals de heer Bras ser het noemt een mengsel waar roet een belangrijk be standdeel van is alsook eventueel aanwezige gassen, met name dus zwaveldioxyde. Deze vijf apparaten leveren ir. Bras ser twee uitkomsten op. De binnen gezogen lucht wordt namelijk eerst gefiltreerd: op het filterpapier blij ven roet en andere vaste bestand delen achter. Daarna komt de lucht in een zogenaamde wasfles waarin de gassen achterblijven. In de rimboe van Afrika ligt Ka meroen waar men momenteel be zig is om een sociaal centrum te stichten ten behoeve van de bevol king. Hiervoor vragen wij nu eens geen geld, maar huisraad zoals linnen goed, keukengerei, gereedschap, ba bykleertjes, bedden, dekens enz, om daarmee dit centrum te kunnen in- Ir Van Raaij noemde het onderzoek ,niet uitgebreid'. Voor het IPO dat dus met name het fluorgehalte in planten vaststelt was dat ook niet nodig: men kan volstaan met globaal vast te stellen dat er op dit punt praktisch van geen vervui ling sprake is. Niettemin kreeg ir Van Raaij toch wel enkele exacte cijfers in handen. Zo werden bijvoor beeld grasmonsters van verschillen de plaatsen in en rond het Zuid-Sloe geanalyseerd in Wageningen, waarbij het fluorgehalte precies werd be paald. Vier proefveldjes lagen er in de afgelopen zomer op circa twee kilometer van het industriële mid delpunt in het Zuid-Sloe. Ze la gen ten opzichte van dat middel punt in een halve cirkelvorm: van het noorden tot het zuidoos ten. Omdat gladiolen zeer ge voelig zijn voor fluor werd dit gewas op alle proefveldjes ge plant. Het ene ras gladiool is ech ter weer gevoeliger dan de andere. Het ras Sneeuwprinses gaat al symp tomen vertonen bij een zeer geringe concentratie. De bladeren van de bloem krijgen dan dode punten. Daar om is Sneeuwprinses een uitermate geschikte visuele .indicatorplant'. Chemische fluoranalyses worden er in de regel niet mee gedaan. De on derzoekers volstaan met wat hun ocen aan veranderingen bij Sneeuw prinses bespeuren. Daarnaast werd er echter ook een minder gevoelige gladiool dan Sneeuwprinses geplant. Dat was een naam die direct wat mannelij ker klinkt de Mansoer. Dit ras trekt zich minder aan van een beet je fluor, in die zin dat hij veel minder snel symptomen als dode bladpunten laat zien. Daarentegen is de Mansoer zeer brnikbaar als che mische indïcatoi. Wat het oog ziet is bij deze plant niet zo belangrijk, maar wel waf de bladnnalyses in Wageningen uitwijzen. Het voordeel van een minder gevoelige plant is. dat jtrLst deze planten fluor beter vasthouden in hun bladen. Daarnaast stond er op ieder proef- veldje een eenvoudig kastje met zes kalkpapieren. Dit papier absorbeert (eventuele) iluor in de lucht. Eens in de veertien dagen werden de kalk. papieren verwisseld. De gebruikte exemplaren werden in Wageningen in het laboratorium van het IPO on derzocht. Deze meetmethode is geen exacte concentratiemeting. DELFT/VLISSINGEN Nu al maanden achtereen, vierentwin tig uur per dag, zuigen ergens in Vlissingen, Middelburg, Sou burg, Nieuwdorp en Borssele apparaten gretig lucht naar binnen.... Het instituut voor ge- zondheidsteehniek TNO in Delft heeft deze toestellen geplaatst. Doelhet vaststellen van de nul fase van de luchtverontreini ging in een wijde kring rond het industriegebied Vlissingen-Oost, Maanden achtereen, vierentwin tig uur per dag En toch is de millase nog niet vastgesteld. ,Dat iaat zich begrijpen', zegt de in 1925 in Vlissingen geboren ir L. J. Brasser van TNO in zijn kantoor hoog in het TNO-com- plex in de Zuidpolder bij Delft. Het uitzicht uit dit kantoor reikt ver: aan de horizon ziet men nog Rotterdamse indus trieën. ,We konden die nulfase nog niet vaststellen', zegt de heer Brasser, .omdat dat pas kan gebeuren na een heel jaar meten Als er al sprake is van luchtverontreiniging en vol komen zuivere lucht kun je al leen maar krijgen in een labora torium dan is de concentratie van de verontreiniging altijd in de winter het hoogst. En dat jaargetij voor ons het meest inteiessant moeten we nog krijgen'. 3 pa: te cijfers komen als het speurwerk zich uitgestrekt heeft over voorjaar, zomer, herfst en winter. .Pas clan kunnen we een frequentieverdeling over heel het jaar opstellen. En ik kan u wel vertellen dat het maken van die berekeningen een heidens werk is. Niettemin, voor Hoechst ln mei 1968 gaat draaien, is de nul- Meetapparatuur van TNO bij het gemeentehuis van Borssele. fase voor dit gebied vastgesteld', aldus de heer Brasser. N'u heeft een mobiele meetploeg van Hoechst-Vlissingen NV in de afgelopen maanden ook enkele ke ren metingen verricht naar de ma te van luchtverontreiniging anno 1967. Kan men aan die incidentele antwoord: ,Dat kan men niet'. Hij zegt er ook nog dit van: .Tussen vandaag en morgen, ja zelfs tussen dit uur en het volgende uur kunnen de meest waanzinnige variaties in de luchtverontreiniging optreden'. Dat laat zich ook wel begrijpen. Als in Vlissingen-Oost een incidentele meting gedaan wordt op een moment dat dit gebied letterlijk precies on der de rook van een .luchtveront- reiniger" ligt (bijvoorbeeld de PZEM-centrale) dan krijgt men uit komsten die heel anders zijn dan uitkomsten die men bijvoorbeeld twee kilometer noordelijker zou ver krijgen. Bovendien spelen allerlei andere factoren een rol: de weers gesteldheid, windrichting, wind kracht, de turbulentie (die de rook uit een schoorsteen op een bepaald moment veel sterker dan normaal kan verdunnen). .Daarom kunnen er grote Ier. in de luchtverontreiniging optre- Hij verwacht in maart of april van het volgend jaar te kunnen gaan .rekenen'. Dan pas wordt er een'fre quentieverdeling over het hele jaar opgesteld, want dan pas heeft men de beschikking over de gegevens van de winter, .voor ons het meest Interes sante jaargetij, omdat er dan natuur lijk meer vervuiling optreedt allerlei verwarmingsapparatuur is dan bijvoorbeeld in gebruik en omdat de weersomstandigheden ook ongunstiger kunnen zijn'. Iedere week komen 1 of 2 man van TNO in Delft naar Zeeland om de verschillende monsters mee te nemen. Volgend jaar zal het onderzoek waarschijnlijk uit gebreid worden. Zo is het de be doeling dat er nog een zesde meetpunt ln het Noord-Sloe bij komt. Dan zal er precies ge- den', weet ir Brasser, Zelfs als de bron dag in dag uit dezelfde hoe veelheid luchtverontreiniging uit stoot, kan er door allerlei factoren toch een enorm verschil in lucht- verontreinïgen op de grond zijn van de ene op de andere dag of zelfs, zoals ik al zei, van het ene op hei andere uur. Daarom krijg je pas een goed beeld als je systematisch een jaar lang metingen doet. Aan een momentop name van de luchtverontreiniging op een willekeurige plaats heb je weinig. Als ergens een landbouwer afvalprodukten aan het verbranden is en je valt met de meetploeg toe vallig in de strook waarin de slier-1 ten rook hangen dan kan men toch I geen conclusies aan de uitkomst ver-| binden. Daarom: een heel jaar me ten. Dan weten we waar we aan toe zijn'. Het. onderzoek van TNO richt zich voor een belangrijk deel op de aan wezigheid van zwaveldioxyde in de lucht hoewel ook de aanwezig!. registreerd worden welke veran deringen er in de lucht optre den na het in werking komen van Hoechst-Vlissingen NV. .En ver geet ook de toekomstige vestiging van de PZEM niet', vult de heer Brasser aan. In dat ver band wijst hij er nog op dat aardgas, .althans het Groningse aardgas', zwavelvrlj is... rXO heeft een meetnet rond VIls -«ingen-Oost. gespannen. Uit de la boratoria en .rekenkamers' in hel TNO-eomplex in Delft zal volgend voorjaar tenslotte deze .Zeeuwse nulfase' moeten komen. (ADVERTENTIE) Snoep verstandit eet 'n appei plaats van bestemming zorg draagt. De hiero hieronder genoemde dames stel- i zich beschikbaar om de goede ren, welke men voor dit doel geeft, op te halen en verder naar Nijme gen te transporteren. Ook zijn wij genegen om na af spraak de goederen bij de mensen thuis te komen halen. Wanneer men voor de kosten van vervoer naai Kameroen toch een financiële bij drage wil geven, kan men dit doen door storting op gironummer 1093200 ten name van mevrouw H. van der Werf-Petit, Kapittelweg 24 te Nij megen. Voor nadere inlichting voor het bezorgen van de goedi kunt u terecht bij: Mevrouw C. Doesburg-Goldtragen Van de Moerestraat 18 D-Axel Mevrouw Scholten Van de Moerestraat 18 B-Axel Tel. 01155-340 Mevrouw H. Cox-Frencken van de Moerestraat 20 Axel. Tel. 01155-374 s Waarom zoudt u nog langer blijven tobben met een ouder wetse naaimachine? Bij aankoop van een Pfaff zigzag- machine kan immers in de meeste gevallen uw oude naaimachine, ongeacht welk merk, worden ingeruild! Bespreek deze mogelijkheid eens in een Pfaff-zaak. ONS ZIGZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN 248.-^798.- ELEKTRISCH. COMPLEET MET KOFFER PFAFF NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN NV. Kortemeestraat 17, Bergen op Zoom, tel. (01640)-58 78; A. C. Bastiaanse, Papegaaistraat 4, Goes, tel. (01100)- 74 76; H. A. de Breuck, B. F. van Waesberghestraat 16, Hulst. tel. (01140 )-2215: G. Hemelaar, Nieuwendijk 29, Vlissingen, tel. (01184)- 37 29: G. Hemelaar, Lange Viele 52, Middelburg, tel. (01180)- 52 41; Nieuwe Diepstraat 23. Terneuzen, tel. (01150)-22 94. OUD, MAAR OOK KOPPIG? De oude heer De Gaulle heeft er nog steeds slag van de aandacht, op zich te vestigen. De vele verbitterde com mentaren op zijn persconferentie van vorige week maandag uit de hele wereld bewijzen dat zijn woorden ingeslagen zijn. De televisiekijkers konden constate ren, dat de regie weer voortreffelijk was: In een tot in alle hoeken ge vulde pompeuze zaal van de presi dentiële ambtswoning bevindt zich een verhevenheid, vanwaar het staatshoofd straks zijn gehoor van journalisten, diplomaten en minis ters zal toespreken. Daar verschijnt de president en richt enkele vrien delijke woorden tot de aanwezigen, die van hun plaatsen zijn opgestaan. Dan begint het stellen van de vra gen, waarop hij vaak met een kwink- baar geboeid publiek uiteen. De mi nisters op de ereplaats, rechts van het podium, ordelijk naast elkaar zittend, nemen als goede scholieren de woorden van hun meester in zich op. Het is niet te verwonderen, dat de duidelijke, geen gevoeligheden spa rende verklaringen de nodige op winding in de wereld veroorzaakten. Een daarvan betrof het veto op de toelating van Engeland tot de EEG. Was dit verbod een bewijs van on dankbaarheid jegens het land. dat hem gedurende de oorlog gastvrij heid bewezen heeft Maar deze sproot niet voort uit louter edelmoe digheid. Zij had een bedoeling. En geland en Amerika verwachtten van De Gaulle, dat hij na de oorlog; Frankrijk voor radicalisering zou be hoeden, een verwachting, waaraan hij voldaan heeft. Men had hem dus ogenblik zijn gehoor op zijn hand. De vragen worden niet afzonderlijk, maar groepsgewijs be antwoord, waardoor hij zijn betoog precies zoals hij dat zelf wenst kan inrichten. Zonder aantekeningen te raadplegen zet hij zijn politiek in welsprekende termen voor een zicht- ADVERTENTIE) Snoep verstandig eet 'n appel Een tweede apparaat dat TNO in gezet heeft hij dit speurwerk naar luchtverontreiniging is de zogenaam de Luikse bol: een aluminium bol zo groot als een klein maatje voetbal bestreken met vaseline. In Souburg, Nieuwdorp en Borssele zijn deze apparaten geplaatst. De werking is eenvoudig: de wind drijft de lucht langs de hol en eventueel stof hecht zich vast aan de vaseli ne. ,Dat geeft weliswaar geen exac te meting maar de monsters zijn wei zo groot dat men er ook chemi sche analyses mee kan doen', ver telt de lieer Brasser. Tenslotte staan er op twee punten (Nieuwdorp en Borssele) dan nog sters, waar in chemische analy ses veel mee te doen is', aldus ir. SAS VAN GENT De NV Zuid- Che.mie ïn Sas van Gent is een in dustrie die tot voor kort de lucht aanzienlijk verontreinigde met fluor. Tot op een afstand van 6 a 7 kilometer vanaf de fabriek wer den de planten op do landerijen .besmet' nigt een teveel aan fluor. Op gras bijvoorbeeld werd 60 a 70 ppin (=is delen per miljoen) gevonden. Dichter bij de fabriek kwam men tot waarden van 300 ppm en in een enkel geval zelfs tot 600 ppm. Bij een voortdurend fluorgehalte van omstreeks 40 ppm kan er bij rund vee een lichte beschadiging van de snijtanden optreden en bij 60 tot 109 ppm kan de aantasting ern stig worden). Door technische voorzieningen (kos ten anderhalf miljoen) heeft de NV Zuid-Chemie de overlast door fluor nu belangrijk teruggedron gen Dankzij die zuiveringsinstal laties is het gebied dat bestreken wordt door deze luchtverontreini ging vee lkleiner: tot op een af stand van één anderhalve kilo meter. Bovendien is de .neerlsag' van fluor aanzienlijk gedaald: het maximum van 600 ppm is nu te ruggebracht tot 150 ppm. Dit alles vertelde ons dr J. Tesink, directeur van de stichting gezond heidsdienst voor dieren ln Zee land. Natuurljjk kan de neerslag van 150 ppm nog voor beschadi gingen bij liet rundvee zorgeu. Zo ligt vooral het veeteeltbedrijf van Ducarmon onder de paraplu' zoals de heer Tesink het noemt van de NV Zuid-Chemie. Lang geleden wees de heer Testnk echter al aan dat een teveel aan fluor bij rundvee» ten dele geneu traliseerd kon worden door het toedienen van aluminiumsulfaat. Hjj promoveerde dan ook op de disseratie .Fluorvergiftiging bij runderen en haar beïnvloeding door het toedienen van alumini umsulfaat'. De universiteit Utah in de Verenigde Staten van Amerika bevestigde dit in een ze veneneenhalf jaar durende proef. Als men de runderen aluminiumsul faat geeft, wordt 30 a 40 procent van het fluor met deze stof ge bonden en komt met de mest weer naar buiten. .De koeien op het bedrijf van Ducarmon krijgen dus rundveekoeken met alumini umsulfaat', vertelde de heer Te sink. De NV Zuid-Chemie betaalt de koekjes.... DR ,J. TESINK nodig en dit wetend, durfde hjj het nog tijdens de oorlog op scherpe con flicten met zijn beschermers te la ten aankomen. Zo staat het ook nu met de intrede van Engeland in de Europese Ge meenschap. Hij wijst Engeland de deur, omdat de opneming van dit land een einde zou maken aan de Franse overheersing en het Franse protectionisme in de EEG, waarvan nu al de grote (niet de kleine) Fran se landbouw zoveel voordelen trekt en straks ook de Franse Industrie. Evenals in de voorgaande jaren spe culeert hij erop, dat b(j de vijf, on danks hun luidruchtige protesten, de begeerte om mét Frankrijk te pro fiteren van de hoge prijzen ln de pro tectionistische EÉG het winnen zal van de liefde voor Groot-Brititannlë. Elke andere Franse regering zou dezelfde houding aannemen, al zou zij misschien met minder vrijmoedig heid daarvoor uitkomen. De moeilijk heden met Engeland mogen rdus niet uitsluitend aan De Gaulle worden toegeschreven. Terecht wordt gewezen op de beden kelijke poging van de Franse presi dent het Franssprekende deel van Canada af te splitsen van het En gelstalige, waarbij misschien minder de gemeenschappelijke taal dan de bedoeling de Verenigde Staten in de rug aan te vallen een rol speelt. Het Franse streven is een veront rustend symptoom van een buiten landse politiek, die de kracht van Frankrijk te boven gaat en daardoor de internationale vrede op het spel zet! Maar evenmin als in de kwestie van de Engelse toelating tot de EEG kan de verantwoordelijkheid alleen op de schouders van de president worden geladen. Het is nu eenmaal niet denkbaar, dat één man, hoe geheel volk in. Die van De Gaulle vindt dan ook wel degelijk Instem ming bij zijn landgenoten, zelfs bij de oppositie, z(j het dan met voor behoud >p ondergeschikte punten. Frankrijk, dat eind 1966 De Gaulle na een bestuur van achteneenhalf jaar een nieuw mandaat verleende, draagt ten volle de verantwoorde lijkheid voor de gaullistische politiek. A. M. v. d. Giezen Middelburg DEMPING TERNEUZENSE HEERENGRACHT Naar aanleiding van de publikatie in de PZC van vrijdag 1 december over de openbare raadsvergadering graag een paar opmerkingen. De heer Huybreeht spreekt over een aantal van 225 auto's, dat de ge meente 1000 per auto aan parkeer ruimte zou kosten. Het geachte raads lid weet zo goed als ieder ander, dat de demping van de Heerengracht in het bestek van waterstaat was op genomen. Als er open en eerlijk over leg met de middenstand was ge voerd. zouden vele zakenmensen in hun eigen belang een (financieel) steentje hebben bijgedragen voor de verzoek zou zijn geweest. Laat Ik dan de heer De Vos in herinnering mogen brengen dat ik als voorzitter van Klimop, evenals de heer Tazelaar als voorzitter van het HCT bij elke officiële gelegenheid de demping ter sprake heb gebracht. De heer De Vos spreekt als ambtenaar en als leek, •naar niet als zakenman. L/aten de tieren bestuurders sportief erkennen dat zij de onstuimige ont wikkeling van het verkeer der laat ste jaren niet hebben verwacht en dat ze zich ebben misrekend. Tot slot nog een suggestie: Een rolschaatsbaan en een zand- aak op de plaats voor de kinderen Jit de binnenstad, die niet verwend zijn met speelruimte en een paar ver lichte fonteinen zoals bij De Bliede of Bachten Dieke zou geen onaardig effect sorteren. Ik ben ook maar een ieek; onze bestuurders zullen het wel beter weten. W. J. Bliek Noordstraat Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 4