Voedsel voor de mens uit aardolie WERKNEMERS VERLANGEN MEER MEDEZEGGENSCHAP IN BEDRIJF Man met nieuw hart maakt het goed Helikopters haalden bemanning van Griek Emmanuel M :r i Sint I wil je een stak kaas uit het I LEVENSGROTE MANEGE VOOR MADURODAM.. Begrotings commissie geeft het op NATUURWIT BOERENBRUIN Voorlopig is ,o!ie'-proteïne alleen voor dieren Bouw van fabriek bij Marseille Speurtocht naar met gif vermengd zuiveringszout >67 J Dl DINSDAG 5 DECEMBER 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ONDERZOEK VRIJE UNIVERSITEIT TOONT AAN: OOK VEEL CHEFS VOOR MEEPRATEN DEN HAAG De werknemers verlangen meer medezeggen schap ten aanzien van hun eigen belangen. Medezeggenschap in de vorm van zelf meebeslissen over bedrijfszaken heeft de mins te interesse. Het verlangen naar meer medezeggenschap van de werknemers richt zich vooral op punten als verdeling van de winst en het vaststellen van sociale re gelingen. Daarnaast nemen za ken als inrichting van de werk ruimte en vaststellen van de werkmethoden een belangrijke plaats in. Een en ander blijkt uit een studie, die is verricht, door het socianl-wetenschap- peiyit instituut van de vrye universi teit te Amsterdam in opdracht van df stichting' stuurgroep sociaal-weten schappelijk onderzoek. In het rapport wordt het resultaat weer gegeven van een onderzoek naar de op vattingen over en de wensen omtrent medezeggenschap bij belanghebbenden in 42 industriële ondernemingen, beho rende tot respectievelijk de metaal-, textiel- en chemische sector van het Nederlandse bedrijfsleven. De vragen zijn gesteld aan 503 leden van het uit voerend personeel, 92 chefs en 41 di recteuren. De werknemers moeten volgens 80 pet van het uitvoerend personeel, volgens 47 procent van de chefs en volgens 30 procent van de directeuren meer mede zeggenschap hebben. Het verlangen naar medezeggenschap is het sterkst aanwezig bij het machinegebonden per soneel, het zwakst bij het administra tieve personeel, respectievelijk 87 pro cent en 69 procent. Bij de chefs is het verlangen naar meer medezeggenschap van de werknemers geringer dan bij het uitvoerend personeel. In" nog sterkere mate is dit net geval bij de directeuren. Wel staat medezeggenschap in de vorm van meepraten via de ondernemings raad over bedrijfszaken en ook het mee praten van de werknemers over eigen belangen en afdelingszaken, zowel bij chefs als directeuren, relatief hoog ge noteerd. Ondernemingsraad personeel voor zichzelf minder uit breiding van de medezeggenschap dan voor haar vertegenwoordigende instanties als bijvoorbeeld onderne mingsraad en vakbonden, zowel met betrekking tot de afdeling als met betrekking tot het bedrijf als geheel. Uit andere cijfers blijkt ook, dat het uitvoerend personeel bij medezeg genschap vooral denkt aan mede zeggenschap van de ondernemings raad en in iets mindere mate ook aan medezeggenschap van de vak bonden. Bij de chefs is de voorkeur voor onder nemingsraad en vakbonden in deze vooral met betrekking tot de afdeling aanzienlijk geringer. Nog duidelijker feldt dit voor de opvattingen van de Irecteuren. Zij willen in het algemeen geen verandering aanbrengen in de ver deling van de medezeggenschap. Voor de werknemers en met name de onder nemingsraad zijn de directeuren echter wel bereid tot een zekere mate van uitbreiding van de medezeggenschap. Directie aan top Volgens de werknemers behoort de rectie aan de top van de zeggenschap hiërarchie te blijven bestaan. De werk nemers zelf blijven volgens hun eigen wensen onderaan deze hiërarchie staan. ADVERTENTIE VOEDZAAM MAKj^ 5 jjg H W w «3 S E DEN HAAG (ANP) De algemene j begrotingscommissie van de tweede ka- 1 mer, die onder meer de fractieleiders der vyf grote partijen omvat, heeft met de kleinst mogelijke meerderheid beslo ten de kamer mee te delen dat zjj ver zoekt haar voor dit Jaar van hour taak te ontheffen. I In de openbare commissievergaderingen heeft namelijk geen enkel ter beoorde ling van de algemene begrotingscom missie staand voorstel een meerderheid gekregen, afgezien van een enkel amen dement dat slechts een verschuiving van de uitgaven beoogt. De algemene begrotingscommissie heeft tot taak het uitbrengen van een gemoti veerd advies aan de kamer over amen dementen en moties die bij de behande ling van begrotingsontwerpen in de daarmee belaste commissies een onder werp van beraadslagingen hebben uit gemaakt. Voor zover het moties betreft moet zij dan nog uitsluitend advies uit brengen indien uitvoering tot verhoging of verlaging van de inkomsten zou lei den. DAG NA OPERATIE KAAPSTAD (RTR—AP) Louis Wn- sjkansky, de 56-jarige grossier die liet hart van een bQ een verkeersongeluk omgekomen Jonge vrouw heeft gekre gen, sprak maandag voor Iret eerst sinds de operatie, die zondag In het Groot- Schinirzlekenhuls In Kaapstad werd uit-; gevoerd. ,Ik voel me veel beter', zei hij tot de artsen, die de wacht aan zijn bed hielden. De buisjes, die In zijn keel waren aan gebracht om met hulp van een zuur-l stofapparaat de ademhaling te regelen. I zijn inmiddels verwijderd. Volgens een1 maandag uitgegeven medisch bulletin, maakt Wasjkansky het goed. Hij krilgt medicijnen om te voorkomen dat z!1n lichaam het vreemde orgaan afstoot. Zfjn lichaamstemperatuur en bloeddruk I waren normaal. Het getransplanteerde hart was /-eer fezond, aldus professor Louw van e medische faculteit van Kaapstad. Het hoefde na de vijf uur durende operatic- slechts een kleine jehek gegeven te worden om met het klop pen te beginnen. Het werd .in leven' gehouden, door er tijdens de drie uur dat het niet liep een vloeistof door heen te pompen. Het verschil ln leeftijd van dertig jaar tussen de lonor en de patiënt maakt geen enkel verschil deelde professor Christian Barnard mee. Professor Bar nard had de leiding van het team chi rurgen. dat de transplantatie uitvoerde. .Onze taak Is de mar. In leven te hou den'. aldus Barnard, die betoogde dat de operatie zelf geen bijzondere problemen had opgeleverd. Professor Barnard heeft vorige maand een beroep op het publick gedaan zich vertrouwd te maken met liet Idee orga- zoals Iret hart. Ie nieren, longen en af t«- staan, zoals ook bloed en hoornvlies worden afgestaan. IN MONDING VAN DE ELBE: HAMBURG (ANP/DPA) Hefschroefvliegtuigen hebben maan dag 25 leden van de bemanning en de kapitein van de Griekse vrachtvaarder Emmanuel-M gehaald, die zondag tijdens stormach tig weer in de monding van de Elbe was gestrand. Er is volgens dit onderzoek geen spra ke van een wens bij de werknemers de directie te .onttronen'. Wel is duidelijk genleken, dat mer huidige verschillen in medezeggenschap tussen de leiding enerzijds en de werk nemers en de hem vertegenwoordigende instanties anderzijds te groot vindt. Verder valt nog op, dat volgens het uit voerend personeel de invloed van com missarissen en aandeelhouders verhou dingsgewijs af moet nemen. Ondanks de vele verschillen ln opvat ting. ligt er rondom de ondernemings raad toch ook een belangrijk terrein van parallel lopende opvattingen. Uit het onderzoek is gebleken ,dat er bij de di recteuren toch kennelijk een bereidheid bestaat tot het geven van een grotere medezeggenschap aan het uitvoerend personeel op het terrein van loon en werkomstandigheden. Deze bereidheid gaat gepaard met de wens de invloed van vakbonden en regering op deze ge bieden te verminderen. Vakbonden Het uitvoerend personeel vestigt wat de belangenbehartiging betreft in de eerste plaats zjjn vertrouwen op de vak bonden. Ais er geen vertrouwen in de af delingsleiding is, worden de vakbonden relatief vaker aangewezen als de beste belangenbehartiger. Bij geen vertrouwen in de topleiding is dit laatste aanmerke lijk minder het geval. Verder is gebleken, dat ook zij. die de leiding vertrouwen, een verlangen naar meer medezeggenschap aan de dag leg gen. Blijkbaar is de wens tot verande ring van de medezeggenschapsstructuur algemeen en niet alleen een kwestie van wantrouwen, aldus het rapport. Weer klopjacht op Westduitse misdadigers BONN (AFP) Onder <le codenaam .Bufata' is de politie van de .Bundes- wehr' van vrijdag tot zaterdag op jacht geweest naar misdadigers. Er zijn naar schatting 50.000 voortviuchtigen in de bondsrepuhliek. van wie er tijdens deze tweede actie 400 werden aangehouden. Vier weken geleden was een soortgelijke jacht georganiseerd. EDN HAAG Prinses Beatrix en prins Claus gefotografeerd, tij dens de officiële opening van de JUadurodam-manege' voor gehan dicapten, die maandagmiddag door iet prinselijk paar in gebruik werd gesteld. MINISTER LUNS IN LONDEN Algemene Vereniging Zeevarenden: EISEN AAN VISSERSSCHEPEN EN UITRUSTING WEL VOLDOENDE ROTTERDAM (ANP) De reeks van rampen met visserkotters, 1 die in de laatste paar jaren heeft plaatsgehad en die het leven van SCHIPHOL (ANP) Vergezeld door l'el<! "SSe''S heeft Sek°St d°et de rÜ!en °f d<! eiSen d'e staatssecretaris H. j. de Koster en de de schepen en de uitrusting worden gesteld, zwaar genoeg zijn en Britse ambassadeur ln ons land, sir Pe- c -e, ter Garran, is de minister van buiten- of bet toezicht op het naleven van die voorschriften wel voldoende Iandse zaken, mr. j M, A. H. Luns, maandagmiddag naar Londen gereisd om daar vandaag de gehele dag met een uitgebreide Britse delegatie uitvoerig van gedachten te wisselen over de a sluiting bij de EEG in het algemeen over de houding van president De Gaulie in het bijzonder. Met name worden diens mededelingen op de persconferentie vorige weck onde.r de loep genomen Van. de Britse delegatie maken onder andere premier Wilson, minister Brown eD lord Chalfont deel uit. 's Avonds wordt het gezelschap in de Nederlandse ambassade te Londen een diner aange boden. Woensdagmiddag wordt de mi nister op Schiphol terug venvacht, maar lang zal hij niet op vaderlandse bodem blijven, want reeds dezelfde avond ver trekt hij naar Parijs ter bijwoning van een vergadering van de Westeuropese Unie. Onderzoek naar doodsoorzaak bij vrouw AMERSFOORT (ANP) Op last van de officier van justitie te Utrecht, mr F. G. Wiistenberg, wordt, een onderzoek Ingesteld naar de doodsoorzaak van de 44-jarige mejuffrouw E. de V. uit Amersfoort. Zij werd verleden week door haar werk gever dood in haar woning aan de Berliozstraat aangetroffen, nadat ze 's morgens niet op haar werk was ver schenen. De op het lijk verrichte sectie heeft geen sporen van een misdrijf aan het licht gebracht. Men vermoedt, dat een verkeerd gebruik van rustgevende medicijnen de doodsoorzaak is geweest. De kapitein keerde later met vier helpers op het 4636 ton metende schip terug, dat nog steeds aan de gTond zit. De rede rij heeft de hoop op berging nog niet opgegeven, maar bergers waren van me ning dat de vrachtboot niet meer te red den is. De Emmanuel-M zit op de be ruchte Grote-Vogelpiaat, waar in de af gelopen jaren verscheidene schepen hun eind vonden. plaatsvindt. De Algemene Vereniging van Zeevarenden schrijft dit in haar jongste maand blad. De AVZ stelt verder de vraag of zij die met deze schepen naar zee worden gestuurd wel voldoende voorbereid zijn op hun zeemanstaak. ,Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat de navigatie ln het algemeen het stiefkind is van de visserij en dat de vaak onwezenlijk lange arbeidstijden en de grote lichamelijke inspanning tijdens de vele werkuren er de oorzaak van zijn dat gedurende het thuisstomen de aandacht voor de navigatie min der gespannen is', aldus de AVZ. In het maandblad stelt de vereniging vast, dat de meeste van de recente rampen plaatsvonden tijdens stormweer. Storm is echter op onze kust en in de noordelijke wateren in het algemeen helaas geen abnormaal verschijnsel. De constructie en de uitrusting van de schepen, de opleiding van de opvarenden dient daarvan uit te gaan', zo schrijft de AVZ. Man vermist In de kolkende zee zochten maandag Deense en Westduitse vliegtuigen en ma rineschepen naar een man. die van het Duitse stoomschip Gertrud Russ wordt vermist. Een reddingboot van Helgoland ligt ln de buurt van het uit Bremen af komstige motorschip Svend (412 ton) dat met een defecte machine op de Noordzee bij het lichtschip Weser ronddrijft. Een sleepboot en een reddingboot kozen maandagmiddag zee om het Hamburg se ms Leda (424 ton), dat een kapot roer heeft, te hulp te komen. Gered maandagochtend stormvloedgevaar. ADVERTENTIE PROF. BARNARD t DWARSGEBAKKEN DWARSGEBAKKEN Malsheid is nu een weekend lang M *hvw wvvzaaoA VLIEG-IN-BIOSCOOP. De Amerikaan se staat Iowa, die meer dan 200 lucht havens rijk Is, kan zich er op beroemen de enige vlieg in-bioscoop en vlieg-in- supermarkt ter wereld te bezitten De openluchtbioscoop bevindt zich b\j St.- Angsar, ln het uiterste noorden van Iowa. Behalve voor auto's zijn er ook acht plaatsen voor kleine vliegtuigen gereserveerd. Zij kunnen landen op een bijna 500 meter .ange strook gras. die zich uitstrekt in de richting van het scherm. Van het voorjaar tot in de herfst wordt er elke avond een filmprogramma gegeven. Volgens de eigenaar. Harlan Anderson, zijn er zelfs 'vliegtuigen Jil Canada gekomen Anderson vraagt de bezoekers voor donker te landen om on gelukken te voorkomen De landings baan is wel verlicht, maar velen over schatten hun vliegkunst in het donker, zegt hij. (Van een speciale correspondent) Dritish Petroleum, een grote Britse oliemaat- schappij, is de eerste onderneming ter we- reld die het probleem heeft opgelost om voed- sel voor menselijke en dierlijke consumptie uit aardolie te winnen Volgend jaar begint BP 1 met de bouw van een fabriek voor commer- I ciële produktie op het terrein van de raffina- 'derij van Lavera nabij Marseille in Zuid-Frank rijk. Het is de bedoeling, dat in deze fabriek in 1970, jaarlijks ongeveer 16.000 ton geconcen treerde eiwitstoffen worden vervaardigd. De proteïne eiwitslof i ziet eruit als fijne brui ne suiker, in eerste instantie zal het uitslui tend worden verkocht als oestanddeel voor vee voeder als rechtstreekse concurrent van vismeel en sojameel Proefnemingen om het produkt ook voor consumptie voor de mens op de markt te brengen zijn evenwel reeds m een vergevor derd stadium, Niemand durft momenteel te voorspellen hoe de toekomstige ontwikkeling zal zijn. Men wijst erop, dat ook plastic uit aardolie wordt gewonnen en dat dit produkt een ongekende zegetocht ,wer de gehele wereld heeft gehouden. Op lange termijn oezien '.ou de winning van proteïne wel ens de belangrijkste ontwikkeling proteïne wel eens de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van de olie-industrie kunnen zijn sinds de opkomst van de petro-chemische pro- dukten of zeifs sinds de uitvinding van de auto. Het vooruitzicht van enorme nieuwe afzetmark ten is in elk geval geopend. Het wetenschappelijk speurwerk van British Petroleum zal ook van grote invloed blijken te zijn op de voedselpositie in alle landen ter we reld. In dit verband heeft M. J. Rathbone, de vroegere president-directeur van Standard Oil of New Jersey te kennen gegeven. ,Het tekort aan eiwitstoffen, dat thans allerwegen voelbaar is, zou kunnen worden opgeheven voor een be drag, dat nog minder is dan twee procent van de olieproduktie in de wereld'. Voor BP staan de komende jaren aanzienlijke inkomsten uit de produktie te wachten, hoe wel het relatief nog betrekkelijk weinig Is bij zo'n enorme onderneming. Met de bouw van de fabriek zal een bedrag van om en nabij 20 mil joen gulden zijn gemoeid. Tot dusverre Is circa "0 miljoen gulden besteed ten behoeve van de voorbereiding van het fabricageproces. Van de pagnat, de leider van het onderzoek, een briljant de laboratoria naar het hoofdkantoor van British idee. Levende organismen bestaan praktisch al- Petroleum gezonden. Eén ham was van een var- tijd ook uit eiwitstoffen. Hoe meer van deze ken dat op normaal voedsel was opgefokt, de organismen met olie kondeD worden gevoed, hoe andere van een varken wiens voedsel proteïne sterker zij zich zouden voortplanten en daarmede nieuwe voorraden proteïne vormen. ROTTERDAM (ANP) De Rotter- damse recherche Is een spenrtocht be gonnen naar de man, die op 9 november van dit jaar bij een drogisterij aan de Van Beethovensingel ln Rotterdam-Hii- Ugersberg 100 gram zuiveringszout kocht. De politie heeft grote belang stelling voor deze man, omdat is ge bleken dat het zuiveringszout was ver mengd met ongeveer 30 gram zuring zout. Zuringzout is een zwaar vergif, dat b(j Inwendig gebruik van vijf tot vijftien gram dodelijk ls. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom de verkoop van het door de vermenging met zuring zout gevaarlijk geworden zuiveringszout te laat bekend is geworden. Volgens da Rotterdamse politie is bij de desbetref fende drogisterij een fout gemaakt De dood op de weg DONGEN (ANP) Maandagavond omstreeks zes uur is in de Bolkersteeg in de Brabantse gemeente Dongen een passagier van een autobus terwijl hij naast de bus stond, door een passerende auto aangereden en ter plaatse aan de gevolgen overleden. Het slachtoffer was de 55-Jarige heer J. S. J. J. A. Brouwers nit Rijen. O KOOG AAN DE ZAAN (ANP) De 69-jarige P de Greeuw te Koog aan Ide Zaan is maandagmiddag bij het over- j steken van de weg door een personen- i auto gegrepen. De man was vrijwel op 1 slag dood. ËMT'EL (ANP) Omstreeks kwart voor drie maandagmiddag is op een weg- kruising in Empel (NB) een verkeers ongeluk gebeurd, waarbij de 82-jarige heer H. Daanen uit Alphen (NB) het leven heeft verforen. De auto, waarin de heer Daanen zat en die bestuurd werd door diens schoonzoon, botste op de krui sing tegen personenauto die gesleept werd door een andere personenwagen. Zowel de schoonzoon van de heer Daa nen als de bestuurder van de gesleepte auto werden zo ernstig gewond, dat ze in een ziekenhuis in 's-Hertogenbosch moesten worden opgenomen. BEETSTERZWAAG (ANP) Twee mannen zijn zondagavond gedood en vijf mensen uit één gezin ernstig gewond bij een ongeluk op rijksweg 43 bij Beei- sterzwaag. Het ongeluk gebeurde, toen zich uit éen file auto's die uit de rich- Heerenveen kwam. een sportwa gen losmaakte, die ging inhalen. De be stuurder van een uït tegenovergestelde richting naderende sportwagen kon de sportwagen nog net ontwijken, maar dit lukte niet aan de bestuurder van een daarachter rijdende auto, die door de D' uit olie had bevat. Op het kantoor mochten 250 1 employés proeven. Van hen gaven 86 de voor- 1 keur aan "de .traditionele' ham, 80 prefereerden; sportwagen werd geraakt er. uit i proefnemingen hebben een hele tijd In het .olie' varken, terwijl 84 te kennen gaven, I nersonentwRie - - •- ._bo.^te ,°P een beslag genoemen. Pas ln 1959 was het mo- dat zij geen verschil merkten. - a.js gasolie de proteïnefabriek is binnenge-; voerd, kan het produktieproces in drie fasen worden onderscheiden. De eerste bestaat voortdurend fermenteren, waarbij micro-organis- ment aangebroken, dat British Petroleum de re search en ontwikkeling rechtstreeks kon richten op eventuele produktie voor commercieel ge bruik. Champagnat maakte de vinding bekend op WERELDGEBEUREN internationale conferentie en dit leidde er men met minerale zouten, zuurstof en stikstof weer toe. dat verscheidene andere onderaemin- samen met gasolie in de fermenteerketel worden gen op het gebied van de olie-industrie en de gebracht. De micro-organismen voeden zich met voedselproduktie zich op dit gebied gingen bewe- de wasachtige bestanddelen in de olie. vermenig- gen. In 1960 werden speciale micro-biologische vuldïgen zich in snel tempo en vormer uiteinde- laboratoria ingericht te Lavera en te Grange- mouth in Schotland. Te Lavera werd als grond- lijk gistend schuim. Dit schuim speelt de hoofd rol tijdens de tweede fase van het produktïe- stof gasolie gebruikt, terwijl bij het onderzoek proces. In enorme centrifuges worden de natte personenbusje en beide inzittenden de personenwagen, de 39-jarige H. S. Sombuk uit Groningen en de 44-jarige M. Oenbekna uit Appingedam, werden gedood. Het busje werd totaal vernield. De inzittenden daarvan, een echtpaar met drie kinderen, werden zeer ernstig gewond en moesten in ziekenhuizen in Groningen en Drachten worden op genomen. De (rode) SDortwagen is doorgereden. AMSTERDAM (ANP) De 62- jarige heer O. Netel uit Amsterdam is maandagochtend op de Prins Hendrik kade in zijn woonplaats met zijn hrom- zijde van de onderneming is de prijs van de nieu we produkten nog niet bepaald, doch verwacht wordt dat ermee kan worden geconcurreerd met natuurlijke produkten van overeenkomstige kwa liteit. Dit betekent: met vismeel en sojameel. Momenteel bedraagt de prijs van vismeel onge veer 650 gulden per ton met een korting vooi grote partijen, terwijl voor sojameel circa 500 gulden per ton wordt berekend. De aardolie, waaruit de proteïne dient te worden gewonnen, kost circa 200 gulden per ton, maar na het fabricageproces kan de oorspronkelijke olie af zonderlijk worden verkocht. Het wetenschappelijke speurwerk dat tot de ont dekking van het nieuwe fabricageproces heeft geleid, begon omstreeks 1952 in het Franse be- bedrijf van British Petroleum. Het ging er aan vankelijk om. wasachtige bestanddelen van olie te verwijderen om te voorkomen dat olieleidin gen en filters er bij lage temperatuur door ver stopt zouden raken. Toen werd ontdekt, dat be paalde gistende organische wezens of schimmels op de was konden gedijen, kreeg Alfred Cham- te Grangemouth in hoofdzaak van paraffine uitgegaan Kort nadien werden bij wijze van gistcellen van de olie gescheiden Tijdens de der- de fase wordt de proteïne nog meer gereinigd.een schedelbasisfraotuur overgebracht proef produktie-eenheden gebouwd teneinde per Het eindprodukt kan zondei meer met het vee- naar het Wilhelminagasthnis, waar hy dag een halve ton proteïne te kunnen winnen. De voeder worden gemengd. 1 resultaten waren dermate gunstig, dat niets meer Gemiddeld ls 100 ton gasolie vereist de bouw van een complete fabriek te Lavera in le weg stond. De grote moeilijkheid bij micro-biologisch speur werk ls. een produkt te verkrijgen dat volko men onschadelijk is en dat bovendien gemakke lijk kan worden gemaakt. Deze beide aspecten kosten doorgaans meer hoofdbrekens dan het fun- produktie van tien ton geconcentreerde eiwit stoffen. De resterende olie. ongeveer 90 ton, komt uit het produktieproces te voorschijn als olie van aanzienlijk betere kwaliteit dan te voren. Wij mogen immers niet vergeten, dat Champagnat oorspronkelijk alleen maar de be doeling had, wasachtige bestanddelen uit de olie damentele onderzoek. Nederlandse deskundigen te verwijderen teneinde haar beter geschiktste hebben daarbij belangrijke steun verleend. ~"i jiJ De uit aardolie gewonnen proteïne is gemengd In het voer van varkens en pluimvee. Er zijn sterke aanwijzingen, dat deze proteïne beter is dan de normale bestanddelen in het voedsel gemeente Putten is maandagmiddag omstreeks half vijf de 74-jarige heer J. van der Steeg uit deze plaats om het leven gekomen, toen hg bij het overste ken per fiets van de Voorthuizerstraat door een auto werd aangereden. (ADVERTENTIE) Reumatische pijnen TO GAL HELPT resultaat werd verkregen streefd, alles in eigen hand te houden. In sommi- Griep Migraine Menstruatiepijn t genomen, hoe het nieuwe produkt op de voor deze dieren. Gebleken is bijvoorbeeld, dat markt zal worden gebracht. Er wordt naar ge- met 97,4 kilo hetze'" als met 100 wijze'gevoederde dieren nadelig werd beïnvloed, kelijke activiteiten ontplooien Voor die landen. Hootdpijn Onlangs nog werden twee gekookte hammen uit zullen wellicht licentierechten worden verleend, j Spit tioneel voedsel. Er zijn ge landen, onder meer de Sowjet-Unie en andere Verkouden et vlees van de op deze Oosteuropese staten, kan BP evenwel geen za- u TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 3