BILT Samen leven': gids over Terneuzen Engeland in EEG: èn meer concurrentie èn meer kansen 2 Burgemeester: stukje gemeenschaps opbouw OOSTBURG: HUUR MET 33 PROCENT OMHOOG H. M00IBR0EK BIJ RIJKSDIENST MONUMENTEN ZORG VLISSINGSE ASTRW WERD DERDE LUCIA Na het lichtbal in een chique hotel Hovings cabaret Tingel-Tangel Niet eerder dan in 1974 ALMANAK PROPAGANDA- CONCERT VAN INSTRUMENTALE' Geprofiteerd H. J. C0LSEN WIL MONUMENT IJVERAARS SLUISKIL-BRUG BOUW VOETGANGERSTUNNEL TE SINT-LAURENS PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 5 DECEMBER 19ó7 DINS HUIS AAN HUIS VERSPREID TERNEUZEN Samen leven'. I)at Is de titel van een nieuwe gids voor inwo ners van Terneuzen, waarvan de eerste exemplaren gistermiddag op liet ge meentehuis ten doop werden gehouden door burgemeester J. C. Asehoff. Dc gids 96 pagina's, oplage "500 geeft beknopte informatie over alles wat er in Terneuzen gaande is op het gebied van dienstverlenende in,stellin gen, verenigingsleven, cultuur, geeste- liik leven en wat dies meer zij. Nog deze maand zullen er in Terneuzen ruim 6000 exemplaren bnis aan huis worden verspreid. Toekomstige bewo ners krijgen de gids toegezonden, zo gauw ze een vestigingsvergunning heb- bon ontvangen. Bij de introduktie van de gids zei bur gemeester Asehoff dat het feitelijk gaat om een stukje gemeenschapsopbouw. .In een snel groeiende gemeente be staat het gevaar dat de huidige of toe komstige bewoners door de bómen het bos niet meer zien'. Hij legde er voorts de nadruk op dat de gids werkelijk de hele samenleving weerspiegelt, omdat alle richtingen en stromingen er een bij drage aan nebben geleverd. Het is de bedoeling dat van de gids ieder jaar een herziene uitgave ver schijnt. Van verenigingen en instellin gen wordt daarom verwacht, dat men tijdig zorgt voor het doorgeven van mutaties. Het voornaamste aandeel bij de samen stelling van de eerste druk werd gele verd door de heer R. van Hulst, ambte naar culturele zaken op het gemeente secretarie van Terneuzen. De exempla ren die deze maand de Ternpuzense brievenbussen ingaan zullen worden OOSTBURG De drie vakbon den in Zeeland, CNV, NKV en NW, zullen op verzoek van onge veer dertig huurders in Oostburg voor hen bij de kantonrechter in verweer gaan tegen een dreigende huurverhoging van 33 procent- De huurders hebben gisteravond, maandag, van NW-bestuurder C. Hoek in ,De Tol' in Oostburg ad viezen gekregen hoe-ze het beste kunnen handelen met hun huur verhoging per 1 januari 1968, die schriftelijk is aangekondigd door de NV Hulzenhof' in Utrecht. De heer Hoek zal namens de huurders en de bonden optreden. De Oostburgenaren betalen momenteel 14,80 per week, maar de weekhuur wordt maandhuur en zal dan 90 wor den. Bij de brief van de Utrechtse nv was een machtigingskaart gevoegd ten behoeve van een Middelburgse make laar, die optreedt namens de nv. Daaruit bleek, dat indien men niet akkoord ging met de huurverhoging, de brief tevens een huuropzegging betekent per 1 janu ari 1968. De vakbondsfunctionarissen in Zeeland noemen de huurverhoging onre delijk en hebben de huurders beloofd er het hunne aan te zullen doen. Deze huur ders van zogenaamde halve premiewo ningen weten overigens wat huurpro- blemen zijn met hun huiseigenaar. Ze hebben enkele jaren geleden al een lang durige strijd geleverd tegen dezelfde hulseigenaresse ook om een toen aange zegde huurverhoging voor de destijds door de .Zuid-Nederlandse bouw- en han delscombinatie Vlissingen gebouwde wo ningen, die na faillissement van deze on derneming overgingen in de handen van de Utrechtse nv. De procedure over de huurverhoging ging toen via huurad viescommissie en kantonrechter naar een goed einde voor de huurders. De verhoging ging dus niet door. Daarbij speelde toen een belangrijke rol de kwa liteit en de technische gebreken, die het complex huizen vertoonde. verspreid door de jeugdraad. Het oor spronkelijk initiatief om een gids samen te stellen, was afkomstig van dit over koepelende orgaan van de op het ge bied van het jeugdwerk actieve instel lingen. Tussen de vele informatie die de Terneu- zengids bevat, staat ondermeer een dienstregeling voor de Terneuzense stadsbus die .net ingang van januari 1968 gaat rijden. Achterin het boek werkje bevindt zich een volledig bijge werkte plattegrond. Bij de uitreiking van de eerste exem plaren waren vertegenwoordigers van de Terneuzense kerken, de middenstand. MIDDELBURG De heer Mooibroek, de adjunct-directeur van gemeentewer ken, heeft de langste tijd Middelburg gediend. Binnenkort is zijn benoeming te verwachten bij de rijksdienst voor monumentenzorg. Deze functiewisse ling zal 1 maart van het volgend jaar geschieden. In zijn nieuwe werkkring wordt de heer Mooibroek districtsarchitect, in de rang van hoofdarchiteet, voor Utrecht en Gel derland. Zijn taak zal onder meer be staan uit de begeleiding van restaura- de VVV, de vereniging Oud Terneuzen K'f i' °ok b,e' en vm de stVhtin» VaTenscentrnm Ka- "reffende schoonheidscommissie betrok- en van de stichting varenscentrum Ka- ken za, worden Qok in Middelburg de heer Mooibroek naalzone aanwezig Samensteller Van Hulst vertelde nog. dat de gids tevens het samen leven zon der eikaar te zien poogt te doorbreken. On de omslag wordt dat aanschouwe- li'k gemaakt, door het afbeelden van twee jongetjes die elkaar niet kunnen zien omdat ze hun gezicht met hun han den bedekken. Man breekt in bij zijn ex-vrouw Zaterdagavond omstreeks half 12 Is woonwagenbewoner \V. G. echtelijk ge scheiden en thans verblijvend op het woonwagenkamp te Sas van Gent, de woonwagen van zijn e.x-echtgenote, ge stationeerd nan de Axelse Sassïng, bin nengedrongen door het forceren van een metalen deur. Dp bedoeling van G. was, het aan zijn betrekken bij het schoonheïdseommissiewerk Bij zijn vertrek zal de heer Mooibroek bijna 12'/. jaar in Middelburg gewerkt hebben. In augustus 1955 werd hij al3 adjunct-directeur bij de dienst voor ge meentewerken benoemd. Tevens was hij architect voor de gemeente pn als zo danig ontwierp de heer Mooibroek tal rijke plannen voor scholen, kantoren en huizen, terwijl hïï voorts betrokken was bij de bouw van de sporthal, in zijn soort de eerste experimentele hal in Neder land. Miva-collecte in Zeeland bracht ruim f 15.000 op VLISSINGEN Dp opbrengst van de inzameling in Zeeland voor de Missie Verkeersmlddelenaetie. de Miva, was dit ex-echtgenote toevertrouwde zoontje,jaar in Zeeland 15.4S5.16. Vorig jaar aan het wettelijk gestelde gezag te ont- werd 10.442.59 bijeengebracht. Het trekken. G., die kans zag het kind zich .Zeeuwse geld was in bet bijzonder be- top te eigenen, is spoedig door dc politie:stemd voor de missionarissen de achterhaald. Hem werd een proces-ver- j Block (Hulstl, broeder C. Maenhout baal ten laste gelegd wegens huisvrede-1 fGraauwl en pater C. Uiterhoeve te 's- lireuk en vernieling. Heerenhoek. VLISSINGEN .Ik wist er niets van dat ik de derde-prijswinna- res bij de Luciaverkiezingen ge worden was. Vrijdagavond was ik naar een bruiloft geweest en MR SCHLINGEMANN VOOR BEVELANDSE LANDBOUW: GOES .Engeland in de EEG zou betekenen: ook Ierland, Dene marken en Noorwegen in de EEG en dat zou voor Nederland enerzijds wel een scherpe concurrentie Denemarken inhouden, het zou anderzijds ook een massa mensen meer binnen onze afzetsfeer bren gen. Of de Nederlandse land- en tuinbouw wat aan deze ontwikkeling heeft, zal van haarzelf afhangen'. Mr J. F. G. Schlingemann, econo misch adviseur van het KNLC en lid van de COPA heeft dat maan dagmiddag in het .Landbouwcentrum' in Goes voorgehouden aan een vry uitgebreid gezelschap Bevelandse landbouwers. Hij deed dat, toen hjj op drie Westbevelandse siandorganisa- i door de Westbevelandse" ties georganiseerde voorlichtingsmid dag de moeilijkheden en de mogelijk heden van de afzet van agrarische produkten binnen de EEG besprak en ook een aantal actuele zaken aan stipte. Mr Schlingemann meende, dat het in het gunstigste geval tot 1974 zal duren voor Engeland volwaardig lid van de gemeenschap kan zijn: na een gunstige reactie op de aan vrage voorzag hij tot 1970 onderhan delen en formaliteiten vervullen en een overgangsperiode van drie jaar. Zijn vraag op de recente reacties van president De Gaulle: .Frankrijk heeft het recht Engeland of welk ander land ook te weigeren als lid, maar je vraagt je dan wei af wat het land verstaat onder de bepaling, dat de EEG beoogt te zijn een open gemeenschap'. Mr Schlingemann maakte melding van moeizame onderhandelingen en inge wikkelde kwesties, die aan de orde zou den komen bij de Engelse toetreding, maar stelde voorop: .Als men zou on derhandelen en tot een oplossing zou willen komen, dan J! Mr Schlingemann benadrukte, dat het van de land- en tuinbouw zelf zal af hangen of men erop vooruitgaat. .U moet niet teveel op de overheid leu nen U kunt zelf meer doen aan kwa liteit van de produkten, aan markton- Leeuwse Voorfeear Wat verdient vanavond nu eigen lijk de voorkeur, gewoon pakpa pier of écht Sint-Nicolaaspapier. zodat men bij voorbaat weet: dit pakje bevat een surpriseBij ge woon pakpapier is het effect gro ter. 5Jen is onvoorbereid. Zo'n pak kan van alles bevatten. Maar 't is wel ktidl. Daarom hebben veel mensen een hang naar Sint-Ni- colaaspapier. Dit verklaart ook het uniform. Reliëf geven. Zoals men op een kermis de fa- gade van de attracties ziet: prach tige kleuren, landen vol beloften, maar daarachter woedt de naakte betimmering van vuren latjes, die het decor moeizaam ophouden. Maar we dwalen af. Het gaat van avond om de keuze tussen pak papier en Sint-Nicolaaspapier. Om er achter te komen, wat het beste is, zou. men eigenlijk een surprise doormidden moeten knippen en de ene helft zesmaal moeten verpak ken ingetvoon pakpapier en de andere helft zesmaal in Sint-Ni colaaspapier. Ziet u het verschilt Het eerste pak Is véél dikker. He! tweede, verpakt in óns papier, heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden. Vrij van vervorming. Daarom ge bruiken wij altijd Sint-Nicolaas papier. Omdat het het beste is. Zwaar verkeer heeft hier de hele dag over gereden. De sint heeft aan en afgereden. De hoeven van zijn schimmel hebben niet de min ste indruk gemaakt. Om er ach ter te komen, of Dandy wérkelijk helpt, hebben wij de schimmel doormidden geknipt. Zó. Zesmaal heeft zwaar verkeer zonder schim mel over dit stuk linopleurum ge daverd en zesmaal mét schimmel. En dit is het resultaat. Blijvende pakkracht. Ons papier. Het beste. Donderdag 7 november aanstaande speelt de Instrumentale (Middelburg) in de Concertzaal te Zierikzee. Het gaat hier om een propaganda-avond met als bedoeling het orkest meer in de belang stelling van de bevolking op Schouwen- Duiveland te brengen: vandaar dat het wordt georganiseerd door de .Vereniging van vrienden van de Instrumentale". Deze vereniging werd ruim drie jaar geleden opgericht door een groep .ge trouwe luisteraars'. Directe aanleiding was destijds het vijfenzeventigjarig bestaan van de Instrumentale, maar er waren meer overwegingen. De voor naamste daarvan was dat de Instru mentale zich de laatste jaren had ont wikkeld tot een uitmuntend amateur orkest. Dank zij het onvermoeide werk van de dirigent Jan Out. Een grote groep .vaste' concertbezoekers realiseer de zich, dat moest worden getracht dit orkest op dit hoge peil voor Zeeland te behouden. Zij Desloten daarom tot oprichting van .de vrienden'. Ook op Schouwen-Duiveland heeft de Instrumentale een groep getrouwen, le den ook van de .vereniging van vrien den'. Maar het bestuur van deze laatste instelling meende dat er alle reden was om na te gaan of niet nog meer be langstelling kon worden gewekt voor én orkest én de .vrienden'. Vandaar dit .propagandaconcert'. Er is dank zij de medewerking van Jan Out een aantrekkelijk programma samengesteld. Vivaldi's dubbelconcert in A groot is het openings werk (met als solisten de beide concertmeesters mr Adriaanse en F. Tavenier), voorts bevat het pro gramma het Divertimento voor blazers van Haydn en het hoornconcert in Es van Mozart (solist: Kees Versney). An- driessens bekende en boeiende .Kuhnau- variaties' vormen het slot van het con- cert- derzoek en i de handel', voor. In zjjn betoog stelde de inleider, dat Nederland tot nog toe vrij aardig heeft geprofiteerd van de EEG, maar dat met name de verwachtin gen in Frankrijk, die onder meer de regering van de gemeenschappelijke markt heeft gewekt, niet zijn uitge komen. Met name geldt dat naar zijn mening voor de slechter gelegen gebieden, waarbij hij aantekende, dat Nederland voor Parijs gunstiger ligt dan vele streken in Frankrijk zelf. Hij attendeerde op de onlusten van de Franse boeren, op de producentengroe peringen, de subsidieregelingen en op de verwijten over concurrentievervalsen de maatregelen, die in elk EEG-land te horen zijn. Mr Schlingemann wees zijn gehoor op de subsidieverordening, die voor de producentenorganisaties 'in de maak zijn. waarbij men bijdragen kan kragen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Mr Schlingemann ging ook de stand zaken in EEG-verband na van een aantal produkten, die voor Zeeland van betekenis zijn. Zo wees hij erop, dat de tarweprijs voor 1968-1969 niet zal wor den verhoogd, maar dat dit wel zal ge beuren voor de voergranen: er is een aanzienlijk overschot aan tarwe (5 miljoen 'ton, 1 miljoen ton voor voed selhulp). tegenover een tekort aar gerst en maïs. Dan attendeerde de KNLC-adviseur er op, dat ook de prijs van suikerbieten in de EEG volgend oogstjaar gelijk wordt. ,De prijs is over het algemeen nogal gunstig, ze is dat vooral voor de Franse boer, waar volgend jaar het areaal wel zal toenemen'. Hij wees er op, dat de EEG-landen nu al een over schot aan suiker produceren. Wat het vlas betreft: mr Schlingemann was over een regeling op dit stuk van za ken niet optimistisch gestemd. Hij wees erop, dat de landbouworganisaties stap pen hebben ondernomen op de concur rentievervalsende Franse maatregelen, die het de vlasteelt in België en Neder land moeilik maken, maar dat er van overheidszijde nog weinig soulaas ii geboden. Voor de moeilijke aardappel handel is een commissie bezig met het ontwerpen van een regeling, zo Het mr Schlingemann weten Na de inleiding was er gelegenheid vragen te stellen. In zjjn openingswoord had ZLM- kringvoorzitter F. de Groene nog eens een overzicht gegeven van de resultaten va nde voorbije oogst en er op gewezen, dat de drie kringi van ZLM. Zeeuwse CBTB en NC ook het afgelopen jaar diverse geza menlijke acjtviteiten hebben opgezet. Hjj deelde mee, dat de pogingen toen ik de volgende morgen thuiskwam zag ik een brief op de gangmat liggen', vertelde ons de 18-jarige Vlissingse As- trid Verhage- Zij keek wel erg verbaasd toen wij maandagmid dag de kleuterklas van de Nuts- school binnenstapten. Astrid was juist bezig samen met de kleutertjes allerlei dingen voor sinterklaas te maken. In de brief stond de verrassende me dedeling dat zij tot de eerste drie .lichtmeisjes' behoorde. Astrid werd uitgenodigd voor het feeërieke Luciabal, dat za terdagavond 9 december in het Minervapaviljoen te Amsterdam wordt gehouden. .Eerlijk gezegd was mijn moeder nog meer onder de indruk dan ik, maar toch vind ik het. zelf ook erg leuk en het lijkt me wel allemaal ontzet tend spannend' Astrid weet nog he lemaal niet hoe alles zal verlopen. Zaterdagmorgen moet Astradia Lu cia om "10 uur op het kantoor van DE SCHOUWBURG MIDDELBURG Sieto Hoving en zijn cabaret Tingt,. Tangel zijn er gisteravond in geslaagd - zij het na enige moeite het Mid- delburgse schouwburgpubliek voor ziel- te winnen met hun programma .Holland op zijn malst'. Was het contact tussen artiesten en zaal voor de pauze som wat onwennig, na de pauze had he: Tingel-Tangeieabaret de zaal geheel op zijn hand. Het optreden bereikte dan ook een climax in het slotnummer ,Hol- land op zijn malst', waarin Hoving etc kostelijk-ouzinnige conference wist op u bouwen rond ,De Gijsbert'. een stuk du men volgens hem pas goed kan waar- deren als men .kotsmisselijk van <j; drank en de oliebollen is'. Vondels fi. guren Badeloch en haar nicht Macht els weiden op briljante wijze in de confj. rence geconfronteerd met de sutelle, Early Bird en het Labelle-onderzoek naar de seksuele gewoonten van doorsnee Nederlander. Een ander hoogtepunt vonden .Kunstbemoeials', waarin Hoving bijge staan door Marijke Hoving en Tineke van Leer heerlijk de draak stak mei het vaak ergerlijke vakjargon van al- ieriei culturele oegeleiders, vastgene* teld in commissies. Tv, cultuur en seks waren overigens dankbare onderwerp e; voor Hovink en de zijnen. Het publiek kon die beter waarderen dan een en kele toespeling op het koningshuis, waarmee Hoving geen hand op elkaar i kreeg. de uitgever van het tijdschrift .Over: Het optreden begon met een kostelijke Zweden gesproken' in de Nes 5-7 te persiflage op een recital van Schubert- Amsterdam zijn. en andere liederen, waarin het thema .Holland' werd .bezongen'. Zwakke mo- .Wel heb ik begrepen, dat we de 1:t enlPT1,,.n V7arpT, nnc- sommier** m.™ dag de gast zijn van het Amster-I damse VVV, alleen het r igeld moet' - waren ons wat al te zeer op de rand- ik betalen. Ook krijg ik PJA stad georiënteerd. Het Frederiksplein tige witte jurk cadeau, die speciaa en ket Rembrandtsplein mogen aldaai voor deze gelegenheid voor on,s .°-j i ingevoerde begrippen zijn, voor het creeerd isNa het bal worden Astrid bUek in de provincie zi]n ze van mj] i de andere Luciaatjes in een grote limousine naar het chique Amster damse Hiltonhotel gereden. Als een prinses mag zij zich die nacht dan nestelen in net dons van een droom- bed en gebruik maken van alle luxe en service .die men in zo'n duur ho tel mag verwachten. .Ik slaap in een prachtige kamer. De volgende ochtend gaar. wij met zijn allen naar Schiphol om Nanette Dapper uit te zwaaien. Zij mag als Nederlands eerste Lucia 1967 de kroning van de Zweedse lichtkonin- gin meemaken. Bovendien mag zij er nog een week lang vakantie houden' Gezeten bij de stoomboot van Sin terklaas gemaakt door de kleu tertjes van de Nutsschool, vertelt Astrid Verhage, Lucia de derde, een verhaaltje: ,Er was eens....'. (Foto PZC). Lezing in café Dallinga Met name minister Lely, en ijveraars Lammens, Kooman en Firmant SLUISKIL De 82-Jarige heer H. .1. Colsen heeft vrijdagavond in café Dnl- linga te Sluiskil een inleiding gehouden, waarin hij terugblikte op de geschiede nis van Sluiskil van dc laatste halve eeuw en waarin hij plpitte voor het op richten van een gedenksteen voor de ijvernnrs van de Sluiskilbrug, Di heer Colsen sprak er zijn spijt over uit, dai de belangstelling aan de ge ringe kant wi:.s terwijl er toeh ruime aandacht op zijn lezing was gevestigd. Vooral de jeugd had liij in zijn emotio nele betoog willen .pakken'. Toen de heer Colsen 62 jaar geleden naar Sluiskil kwam, waren de toenma lige kanaalwerkzaamheden in volle gang. op" West-Zuld-Bevelahd tót een be-;Hii kreeg door een wederzijdse sympa- drijfsverzorgiiigsdienst te komen,J thie direct contact met ,den chef Lam- voorlopig zijn mislukt: er zjjn veer- mens', die deel uitmaakte van een drie- tig deelnemers voor nodig, er had- manschap, dat verder bestond uit de den zich er slechts acht opgegeven.! heren A. Kooman en Th. Fermont en SINT-LAURENS In het kader van de recon structie van de Noordweg te Sint-Laurens is men op het ogenblik bezig met de bouw van een voetgangerstunnel, die een veilige passage waarborgt. Op deze plaats steken dagelijks veel schoolkinderen de weg over. Aan de ene zijde ligt de Prins Willem Alexanderschool en aan de andere kant het sportterrein. Langs de nieuwe Noordweg wordt eveneens aan beide zijden een rijwielpad aangelegd. Om het verkeer normaal doorgang te laten vinden is naast de tunnelput een omleidingsweg aangelegd. (Foto PZC) bliek in de provincie zijn ze van minder betekenis. Een als arbeider! verkle de Hoving, die mijmerde over het feit dat er thans een bank gebouwd wordt op het Amsterdamse Frederiksplein op dezelfde plaats, waar vroeger het Pa leis voor volksvlijt stond, zal een niet- Amsterdammer weinig te zeggen heb ben. Daarbij vonden wij de typering niet sterk. Het beste vonden we Hoving in zijn con ferences waarin hy de politieke situa tie in ons land onder zijn loep nam: ,Voor de KVP kunnen we alleen nog maar bidden, of... misschien de laatste middelen vragen... die andere middelen mogen ze immers officieel nog steeds niet...' Kostelijk was ook het scènetje, waarin Marijke Hoving en Tineke van Leer een museum bezochten en de vraag gesteld werd of de overheid ook subsidie zou verstrekken voor een schilderij, Van Gogh in deze tijd levend ,patatf rites-vreters' zou hebben genoemd. Dit twaalfde cabaret Tingel-Tangel was naar Zeeland gekomen onder auspiciën van de Algemene Kunstkring Middel burg, die de schouwburg daarmee een volle zaal heeft bezorgd. Aan het eind de avond waren er, naast een gul applaus, bloemen voor de artiesten, waarbij de bescheiden maar goede pia niste Else Kleynenberg, niet werd ver geten. G. v. L dat zich intens beijverde om Sluiskil uit de stilte tot leven te wekken. Dit trio groeide uit tot een kwartet, waarvan hij weliswaar bescheiden geen gewag maakte, maar dat toch wel uit zijn ver haal waarneembaar is. Het oversteken van het kanaal dien de destijds met een pontje te ge schieden en de behoefte aan een brug liot zich duidelijk voelen. Het drietal trok naar Den Haag en kreeg een onderhoud met minister Lely, minis ter van verkeer en waterstaat. De ze werd door liet pleidooi der .zende lingen' dermate gegrepen, dat hij de situatie ter piaatse zelf in ogen schouw kwam nemen en... de brug kwam er. Deze werd later dan ver vangen door de huidige. Met enthousiasme en weemoed dacht de heer Colsen terug aan de festivitei ten bij de openstelling van de brug, wel ke drie dagen duurdq. Het plaatsen van de brug bracht de vestiging en uitbreiding der industrie (cokesfabriek en Azote) met zich mede. Dit betekende werk en welvaart, alsme de een aanzienlijke bevolkingsaanwas. Vervolgens maakte de heer Colsen een grote sprong naar de plannen voor de uitbreidingswerkzaamheden, welke thans worden voltooid. Hij realiseerde zich terdege, dat deze werkzaamheden nodig waren om de gestage ontwikke lingen het hoofd te kunnen bieden. De oorspronkelijke plannen, zoals hij zelf,t;, zei, waren echter, dat de brug ter hoog-ZIERIIvZEE Rijkswaterstaat^ te Mid- te van de oude openbare lagere school GMC over plan winkelcentrum GOES De Goese Middenstands Cen trale houdt maandag 11 december een voorlichtingsavond over de voorbereidin gen voor het in Goes-Zuid te bouwen winkelcentrum. Deze avond wordt geor ganiseerd in samenwerking met de NV Havenzathe onwerpster en nnancieel verantwoordelijk voor het winkelcen trum en de gemeente Goes. De maquette van het winkelcentrum zal worden getoond en ook wordt de defini tieve ligging duidelijk aangegeven. De middenstanders kunnen vragen stellen en opmerkingen maken over het plan. Ook zal ter sprake komen de mogelijk heid van huur of aankoop van een of meer van de objecten in het plan. De NV .Havenzathe is bereid de plaatselij ke bedrijven voorrang te geven voor huur van de panden. De animo is mo menteel al zo groot, dat kan worden aangenomen, dat de uitvoer van de plannen zal doorgaan. De bijeenkomst wordt gehouden in .De Prins van Oranje' en begint om half acht. Baggerwerk Zijpe werd aanbesteed zou komen en in dat geval situatie heel anders gewordi Na het verdwijnen van de brug, wil de delburg heeft aanbesteed het uitbagge ren van de veerhavens te Zijpe, ge meente Bruinisse en te Anna Jacoba- polder. Laagste inschrijver was de NV ermaatschappij .Holland' te Har- Britannia KERSTDINER1 van 123.250. Er waren 6 inschrijvingen binnengekomen. Ruiten ingedrukt bij benzinestation MIDDELBURG In de nacht van zondag op maandag zijn in een benzine station aan de Kanaalweg in Middel burg twee ruiten ingedrukt Het motief tot dit bezoek bleef wat duister: er werd niets vermist. (ADVERTENTIE) tar Cotes» sraag om ™onu",e"' dtovcld-Giesoenaïm met een bedraj plaatst zien met daarop de namen \an 4 minister Lely en het trio Lammens, Kooman en Fermont en hy gaf als sug gestie voor het opschrift: ,Geen hrug, ;een plein, wél monument'. Hij vroeg Jrie jongeren uit de aanwezigen, die zich met het verdere plan willen belas ten. Van de rijkswaterstaat is hem een grote arduinsteen uit de pijlers van de oude brug beloofd. Hierin zullen voor noemde namen worden gebeiteld bij een Hulsters bedrijf, terwijl de firma Koo man voor het transport zal zorgdragen. De 23-jarige F. Dhaeire, benevens J. Hamelink en J. Sanderse, beiden 19 jaar oud stelden zich beschikbaar om aan de uitvoering van het plan verder te werken, terwijl laatstgenoemde ook de ontwerptekening zal zorgen. Na de pauze liet de heer Colsen de des tijds door hem uitgesproken volzin: .Sluiskil melkkoe en stiefkind van Ter neuzen' nog eens horen. De PZEM-cen- trale bij Sluiskil werkte al enkele ja ren, maar in Sluiskil werd men maar niet aangesloten. Nadat hij 's nachts per fiets van de raadsvergadering kwam en in dit verband weer eens bakzeil had gehaald, belde hij 's morgens naar PZEM in Middelburg. Het gevraagde onderhoud resulteerde In het vol eende voorstel. Sluiskil moest voor 4800. garant staan. Ruim negentig procent der bevolking tekende in en het eerste jaar werd voor ruim tweeduizend gul den meer aan stroom afgenomen, dan het garantiebedrag aangeeft. Uit die tijd dateert het door de Colsen op één der houten elektriciteits- palen aangebrachte bordje met als op schrift: ,met eigen kracht tot stand ge bracht'. Dit is slechts een der plannen waarvoor hij heeft gevochten. Het zou te ver voeren andere geciteerde projec ten aan te halen. Na de aanwezigen te hebben bedankt voor de aandacht, kwam hij even te rug op het te realiseren monument. De heer A. J. Krijger meende vervolgens de tolk der aanwezigen te mogen zijn door de heer Colsen te bedanken voor alles wat hij voor de gemeenschap heeft gedaan en memoreerde in dit verband nog even de actie Vrije Veren, de her indeling en de onteigeningen. Hij bood de heer Colsen een recente foto aan. waarop afgebeeld de 82-jarige vee- bandelaar met twee onafscheidelijke attributen: pijp en wandelstok. VERWACHT... TIJDELIJK REGEN DE BILT Overwegend zwaar be wolkt met tydelyk enige regen maar Li ter op de dag voornamelijk in het noor den van het land enkele opklaringen, Matige tot krachtige, aan de kust tij delijk harde tot stormachtige wind tus sen zuidwest en west. Weinig verande ring in temperatuur. ZON EN MAAN 6 december Zon op 08.31 onder 16.30 Maan op 13.01 onder 21.43

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 2