GRIEKEN EN TURKEN TREKKEN ZICH TERUG Hoechst akkoord met schadecommissies Militairen weg binnen 45 dagen BONN WIL GEEN FRANS VETO REMMERS REMMEN BRITSE TREINVERKEER AF m-Tr POLITIE IN MADRID SLAAGS MET STUDENTEN Vandaag in de krant Gids Tunnel Cyprus Medezeggenschap FORENSEN IN DE KNEL COMMISSIE STELT ONDERZOEK IN NAAR OORZAAK BRUGRAMP FRANS PLAN VOOR MIDDEN-OOSTEN KERNCENTRALES IN ENGELAND OPEN VOOR CONTROLE Jongen ontvoerd in Versailles Duitsers werken üaromelfir- aan compromis capriolen Doodvonnissen in Sowjet-Unie voor oud-Nazi's NULEASE LUCHTVERONTREINIGING WEL EN NIET VASTGESTELD WASHINGTON STELT BELANG IN VREDES PLAN HANOI 210e jaargang no. 286 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 5 december 1967 Dlrtdl», N V Bed. MIJ nn 4* C V Provlm ileloon 4457. Zlarlhie, WfllatraM 58 «O 2ÏÏT?.. V*M*- W. 4. P.,f- HooMwl^Cg, 1 cbf* ,ï0#' Mlddolburg, Markl 51. lel. 5841 (b red. M. 5754. .dm. 2094. Adv prtl. IS een. p« mm. Minimum <*r ,dv. 5.55. In,«. mrt. 2. •Ir. 12.70 per m«rt» lel. «140 (b|| red. (min. 1.75). ,8rlev, ANKARA BELOOFT: ,GEEN INVASIE OP CYPRUS' ATHENE (RTR AFP, DPA) Alle Griekse en Turkse troepen op Cyprus, met uitzondering van de daar krachtens de onafhankelijkheidsverdragen van 1960 gelegerde, zullen binnen 45 dagen worden teruggetrokken, zo heeft de Griek se regering maandag bekendgemaakt. Krachtens een door Turkije en Grieken land bereikte overeenkomst zal Turkije de plannen voor een inval op Cyprus Laten varen, zo werd in de bekendma king gezegd. De Cyprische onafhankelijkheidsverdra gen beperkten het aantal Griekse mili tairen op het eiland officieel tot 950 en het aantal Turkse tot 650. In de loop van de tijd zijn deze eenheden echter uitgegroeid tot respectievelijk 10.000 en 11.000 man. De Griekse minister van buitenlandse zaken, Pipinelis, verklaarde dat de plaatselijke troepen op Cyprus (de na tionale garde) ontwapend zullen worden wanneer de troepenmacht van de Ver enigde Naties op het eiland grotere be voegdheden heeft gekregen. Griekenland had al lang voor de huidige crisis uit brak in principe geen bezwaar gehad tegen de terugtrekking van de Griekse troepen. ,De aanwezigheid van de Griekse troepen werd noodzakelijk geacht voor de eerste fase van de opbouw van de Cyprische republiek, maar werd geleidelijk aan niet nodig meer1, zei Pipinelis. Enkele uren voor deze bekendmaking had ook Cyprus ingestemd met Thants oproep tot bijlegging van het conflict. In een boodschap aan de secretaris-ge neraal verklaarde president Makarios zich akkoord met de door Thant voor gestelde terugtrekking van de Griekse en Turkse troepen van het eiland, maar sprak hij tevens de hoop uit dat daar mee de eerste stap wordt gezet naar volledige terugtrekking van alle niet- Cyprische strijdkrachten van het eiland behalve die van de VN. Een totale de militarisering zou, zo verklaarde Ma karios, de zaak van de vrede dienen. Over de door Turkije geëiste ontbinding van de nationale garde sprak hij niet. Wel eiste hjj doeltreffende waarborgen tegen elke militaire interventie. De on- schendhaarneid van Cyprus moest door di Veiligheidsraad gegarandeerd worden. Dit orgaan moest ook over uitbreiding van de bevoegdheden van de VN-troe- penmacht beslissen. Cyprische kringen in New-York zeiden te verwachten dat de Veiligheidsraad binnenkort over kwestie gaat beraadslagen. MADRID (AP) De bereden politie ln Madrid heeft maandag ingeslagen op een groep betogende studenten, die pro testdemonstraties hielden tegen het be wind van generaal Franco. De ongeveer 100 agenten wisten de samenscholende studenten uit elkaar te slaan. Het Is niet bekend hoeveel studenten ge wond raakten. De strijd tussen de politie en de ongeveer 200 studenten duurde IV2 uur. De studenten trokken later naar de universiteit, waar ze voor een van de fa culteitsgebouwen een versperring op wierpen van trottoirtegels. Zij hadden een bord neergezet waarop stond: .Moor denaar Franco, prettige verjaardag'. Franco werd maandag 75 jaar. De be reden politie slaagde er in de barricade, die de studenten voor een van de univer siteitsgebouwen hadden opgeworpen, neer te halen en het bord met de beledi gen aan het adres van generaal Franco te verwijderen. De agenten maakten een wilde jacht op de met stenen gooiende studenten. SAMEN LEVEN' heet de gids voor Terneuzen, die gisteren ten doop is gehouden. Beknopte in formatie over allerlei, die huis aan huis zal worden verspreid, (pagina 2). SINT-LAVRENS knjgt, onder de Noordweg, een voetgangerstun nel. Op een punt, 1 vaar veel schoolkinderen de neg moeten oversteken, (pagina 2). MAANDAG is eindelijk een ak koord bereikt in het geschil 0111 Cyprus. Griekenland en Turkije zullen al hun troepen terugtrek ken op de toegestane contingen ten nn. De evacuatie zal binnen 45 dagen zijn voltooid, (pagina 1). ONDERZOEKERS van de Vr(je Universiteit zijn tot de conclusie gekomen dat 80 procent der werk nemers voor meer medezeggen schap ln het bedrijfsleven zijn. Een groot aantal chefs steunt hen. (pagina 3). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3, 4 en 8 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 4, 5 en 6 Financieel nieuws: pagina 9 Radio en tv: pagina 7 ZWARTE PIET IN ALKMAAR OP DE BON (Van onze correspondent) ALKMAAR De Alkmaarse ge meentepolitie heeft zich het mis noegen van Sint-Nieolaas op de hals gehaald, door in de super markt P. en E. proces-verbaal op te maken tegen een zwarte Piet. Deze dienaar van de sint had zich namelijk verstout kelurboeken, taaipoppen en zakjes snoepgoed uit te delen aan de kinderen van klanten. Men zou zeggen: deze zwarte Piet deed daar toch zijn plicht. Maar de Alkmaarse Hermandad dacht er anders over. Artikel 198 van de algemene politieverordening be helst nameljjk de bepaling dat het verboden Is behoudens vergun ning van b en w zich ver momd of verkleed als Sint-N ïco- laas of zwarte Plet op te houden ln voor het publiek toegankelijke lokaliteiten, tenten, andere ruim ten of terreinen, met inbegrip van winkels, warenhuizenenz. Kortom, zwarte Piet was fout, en de supermarkt-exploitant P. J. Schortinghuis met hem. De heer Schortinghuis vertelde, dat de politie reeds vrijdag na eerst enige tijd te hebben .gepost' een bezoek aan zijn supermarkt had gebracht,- maar deze .Inval' had voor de politie geen succes, want zwarte Piet zat toen net een kopje koffie te drinken. Maar za terdag omstreeks het middaguur was goedgeefse Piet in volle ac tie. En toen schoot de politie met een raak. En nu maar wachten wat de Alkmaarse politierechter er van zegt. LONDEN (AP) De langzaam- aan-actie van de Engelse treinbe stuurders heeft zich maandag steeds verder uitgebreid. Vooral forensen hadden het maandag avond hard te verduren. Woord voerders van de Britse spoorwe gen zeiden dat het vandaag nog erger zou worden. Minister van verkeer, Barbara Castle, deelde mee, dat In het spitsuur 's mor gens, meer dan 100 treinen waren uit gevallen. Zjj verklaarde echter dut de noodmaatregelen, die de voorziening van eerste levensbehoeften moesten randeren, soepel hadden gewerkt. De spoorwegen kondigden nog voor het spitsuur begon aan, dat 41 van de trei nen naar de voorsteden niet zouden rij den. De gevolgen van de langzaam-aan- actie, die om middernacht begon, zullen pas goed bl(jken uit de steeds groter wordende voorraad vrachtgoederen op de stations. De leider van de bond voor treinbe stuurders zei dat de actie binnen een dag of drie pas goed op gang zou zijn gekomen. Duizenden Londense kantoorarbeiders gingen met de auto naar hun werk en maakten gebruik van wegen, die door de politie tot speciale voorrangswegen waren gemaakt om het verkeer vlotter WILLEMSTAD (ANP) Het bestuurscollege van Curacao heeft besloten deskundigen uit te nodigen, een onderzoek in te stellen naar de oorzaak cq oorzaken van de instorting van de ln aanbouw zijnde vaste oeververbinding over de Slnt-.Annabaai en het bestuurscollege hierover rapport uit te brengen. Het zijn ir H. Kuiper, hoofdingenieur-directeur van de directie bruggen van de rijkswaterstaat; ir P. de Man, hoofd van de dienst openbare werken van het eilandgebied: ir R. Hodgson, plv. hoofd van de dienst openbare werken van het eilandgebied Curasao: ir F. K. Lichtenberg, directeur van het insti tuut voor bouwmaterialen en bouwconstructies van het TNO; ir V. C. Hen- riquez, natuurkundig ingenieur; E. L. Erïckson, voormalig hoofd van de afde ling bruggen van het bureau openbare wegen van het Amerikaanse departe ment van vervoer. De heer Erickson Is al eerder als adviseur opgetreden na een brugongeval in Melbourne. Inmiddels heeft de berglngsmaatschappfj Van den Tak een gedeelte van de In gestorte brug uit de St.-Annabaai gehaald. Een klein deel van de brug ligt nog in het water. te kunnen verwerken. Op deze voor rangswegen geldt een wacht- en stop- verbod, zodat ze tot hun volle breedte kunnen worden benut. Parkeerplaatsen In Londen en in andere grote steden werden speciale parkeerplaatsen inge richt. Het gebruik van parkeermeters werd afgeschaft. De vakbond van de treinbestuurders, de Aslef, riep op tot de staking van de 36.500 leden toen de directie van de spoorwegen uit zuinig heidsoverwegingen de speciale rem- huisjes van goederentreinen afschafte en voorsclireef dat de remmers moesten meerh'den op het achterbalkon van diesellocomotieven. PARIJS (RTR) Frankrijk werkt aan een vredesplan voor het Midden-Oosten, wordt van regeringszijde in Parijs vernomen. Het is ge baseerd op de beginselen die al door de Veiligheidsraad zijn aanvaard, te weten ont ruiming van de veroverde gebieden door Israël, beëin diging van de staat van oor log, erkenning van de staat Israël door de Arabische landen en vrijheid van scheepvaart in de Golf van Akaba en het Suezkanaal. Jeruzalem zou een speciale status moe ten krijgen, die de stad tot een centrum van contact tussen de bewoners van het gebied maakt en niet tot een grens. Enige wijziging van de grens van Israël zou eveneens nodig kunnen zijn voor de veiligheid van dat land en voor de hand having van de vrede. Frankrijk zal het plan waarschijnlijk indienen nadat de afgezant van de VN voor het Midden oosten, Gunnar Jarring, het gebied heeft bezocht en zijn rapport bij de Vei ligheidsraad heeft ingediend. LONDEN De nationale lung- zaamaanactie van de Engelse treinmachinisten heeft o a tot ge volg dat duizenden forensen met hun auto naar Londen komen, waar de parkeerruimte ook niet berekend is op zoveel auto's. Op de foto moeten zelfs de beroemde Horse Guards zich moeizaam een weg zoeken tussen de geparkeer de wagens. LONDEN (RTR) Engeland heeft zich maandag, in navolging van de Ver enigde Staten, bereid verklaard zjjn kerncentrales voor burgerlijk gebruik open te stellen voor internationale con trole, indien de andere landen akkoord gaan met de garantiebepalingen van het verdrag tegen verdere verspreiding van kernwapens. De Britse minister van staat voor buitenlandse zaken, Fred Mulley, maakte dit in het lagerhuis bekend. In antwoord op vragen zei Mulley te hopen dat de kernmogendheden die het verdrag ondertekenen, ook toezicht op hun niet-militaire kerncentrales zullen toestaan. Frankrijk en communistisch China nemen niet aan het ontwape- ningsoverleg in Genève deel. Een jaar geleden stelde Engeland zijn niet-militaire kerncentrale te Bredwell in Essex open voor inspectie door het in Wenen gevestigde internationale atoombureau. De Britten beschikken nu over zeven van dergelijke centrales voor burgerlijk gebruik. Binnenkort komen er nog vijf bij. VERSAILLES (AFP) De Franse politie is maandag een grootscheepse jacht begonnen om een zevenjarige jon gen uit Versailles op te sporen, die om streeks het middaguur bij het verlaten van zijn school moet zjjn ontvoerd. Dc vader, ccn hoofdambtenaar van het ministerie van defensie, heeft een anonieme brief ontvangen, waarin een losgeld van 20.000 frank (ruim 15.000 gulden) wordt geëist. Dit geld moet in coupures van 100 frank binnen vijf da gen bij een standbeeld in Versailles wor den neergelegd. Zodra het kind, Emma nuel Mail lard werd vermist, richtte de politie ln het gebied rondom Parijs wegversperringen op, die later werden -•ervangen door intensieve patrouille- BONN, LONDEN (DPA/RTR, AP) De Westduitse regering werkt aan een compromis voor de EEG-minijterraadï- zitting van 18 en 19 december, dat bij een onverminderd afwijzende houding van Frankrijk jegens Engelands lidmaat schap aan de orde zal worden gesteld. Naar maandag in Bonn verluidde wil de bondsrepubliek voorkomen dat het Franse verzet uitloopt op een formeel veto. De Westduitse regering zweeft een overgangsregeling voor de geest die na geruime tijd van aanpassing in een volledig lidmaatschap moet uit monden. Welingelichte kringen zeiden maandag dat de Westduitse regering op de bij eenkomst van de ministerraad met de vier andere partners zal aandringen op het openen van onderhandelingen met Engeland. De Duitse delegatie zou ech ter niet met lege handen mogen staan als Frankrijk dit zou afwijzen. Hoewel in politieke kringen in Bonn de stem ming over de Gaulles houding duidelijk verslechterd is wijst niets erop dat de Westduitse regering wijziging heeft ge bracht in haar uitgangspunten. Dat be tekent dat zij als voorheen vasthoudt aan het voortbestaan van de gemeen schap en ook niets voelt voor een scher pe .politiek van de lege stoel* tegen Frankrjjk. II Jelnlg gemeenten zijn de af- VV gelopen maand zo druk ln het nieuws geweest als Helmond. En dat alleen omdat er raadsverkiezingen moesten worden gehouden als gevolg van gemeentelijke grenswijzi gingen. In allerlei publlkatles is ln dit verband gesproken over .tussentijdse verkiezingen', een weliswaar niet on juiste uitdrukking, maar toch wel met een onjuiste tendentie. Er is namelijk tegelijkertijd voortdurend gesuggereerd dat het hier om een tussentijdse stem busronde ging zoals dat ln Engeiand het geval is: door overlijden of aftreden van een parlementslid ontstaat een vaca ture. waarvoor een complete verkiezing nodig ls ln het district, dat door het overleden of afgetreden lid werd verte genwoordigd ha het lagerhuis. Dergelhke tussentijdse verkiezingen worden inder daad vaak beschouwd als een barometer voor het oordeel over de regeringspol i- tiek: wint de oppositie een zetel van de regeringspartij dan kén dat voor de laatste een slecht teken zijn. Nederland kent echter geen districtenstelsel, kent derhalve ook geen tussentijdse verkie zingen als in Engeland, maar wel be staat er een steeds groter wordende nei ging om tussentijdse peilingen te ver richten. Zo wordt het land de laatste tijd overstroomd met' .polls'. opmie-pellingeD waaruit dan een soort barometerstand kan worden geconstrueerd. In dezelfde sfeer worden nu ook de min of meer toevallige verkiezingen voor gemeente raden uitgelegd: een tijd geleden heeft Zwolle de nationale aandacht gekregen omdat daar raadsverkiezingen nodig waren tengevolge van grenswijzigingen, nu is het dan Helmond geweest. Geluk kig is het in Helmond goed misgegaan. Gelukkig: we zeggen dat uit de grond van ons hart. Men ls namelijk naar onze stellige overtuiging op een ver keerde weg met het gebruiken van lo kale verkiezingsuitslagen als barometer voor de nationale stand van zaken. Onze opvatting is gebaseerd op voornamelijk twee overwegingen. In de eerste plaats behoort het bij raadsverkiezingen vooral om het plaatselijk bestuur te gaan en niet om de nationale partijpolitiek. We liswaar zijn er altijd politieke kribbe- bijters. die betogen dat de gemeentelijke mogelijkheden worden bepaald in het na tionale beleid, zodat wel degelijk een re latie kan worden gelegd, maar dat lijkt ons een onzuivere benadering. Verkie zingen houden immers in dat een oordeel wordt uitgesproken, in gemeentelijke za- Wlson 1 oordeel c ftantlijn ken ls dat niet zelden personen en minder over partijen. Daar aan moet men geen uitspraak willen ver binden voor de lands- politiek. Wanneer men dat toch doet zoals in Hdl- mond het geval is geweest betekent dat tevens en dat is dan onze tweede overweging), dat men een onzuiver ele ment In de lokale verkiezingsstrijd brengt. Een (zwevende) kiezer, die bij voorbeeld meneer X. wil stemmen omdat hij vindt dat deze man een voortreffelijk wethouder of raadslid is gebleken, zou daarvan kunnen worden weerhouden omdat aan zijn stem tevens een (door hem niet gewenst) oordeel wordt ver bonden ten aanzien van de landspolitïek. Premier Wilson heeft intussen maan dag tijdens besprekingen met de voorzitter van de EEG-commissie, Jean Rey, nogmaals zijn bezwaren onderstreept tegen elke oplossing die geen volledig Brits lidmaatschap van ae EEG betekent. Volgens welinge lichte kringen gaf Wilson Rey een gedetailleerde argumentatie tegen het voorstel van Frankrijk om voor lopig met een vorm van associatie rTry wijzen met enige nadruk op de met de gemeenschappelijke markt teyV hier gesignaleerde onjuiste benade- beginnen. De Britse premier drong opnieuw aan op een spoedig begin van de onderhandelingen over de Britse aanvraag. Hij zei, dat hij blijft bij zijn eis voor een antwoord van alle EEG-partners als geheel. ring van raadsverkiezingen, omdat ook in Zeeland te zijner tijd herindelingen tot gevolg kunnen hebben dat .tussen tijdse' raadsverkiezingen nodig zijn. Op zo'n ogenblik beginnen allerlei natio- naai-politieke figuren rich plotseling be- ïr Tin te worden van een deel van Ne- Nnnr S derland, waar zij meestal niet komen nu men zie Helmond: er werd daar een on- nodige lawaai-verkieringsactie gehouden Naar maandag werd bekendgemaakt en opeens blijkt dan dat men een heeft premier Wilson het plan opgevat oordeel £,n hebben over minister-presi dent De Jong en zijn mannen, de chris ten-radicalen en nieuw links in plaats van een oordeel over de inzichten van strikt-plaatselijke figuren. Tegen deze waan-van-de-dag (om dit Rappardiaan- se modewoord ook maar eens te gebrui ken) willen wij nu reeds krachtig stel ling nemen. Mochten ook bepaalde delen van Zeeland te zijner tijd 'door propa- gandafiguren van partiiburelen worden uitverkoren voor dergelijke barometer capriolen. dan willen wij bij voorbaat al zeggen dat we dit streven m geen enkel opzicht zullen bevorderen. Gemeente raadsverkiezingen hebben niets te ma ken met de huidige partijcoalitie, die in Nederland aan het bewind is: dat is ook in Helmond gebleken. Lokale om standigheden hebben daar namelijk een belangrijke rol gespeeld, zoals D '66-er Gruijters inmiddels tot zijn verdriet zal hebben bemerkt. Ziin interventie hi Hel- mondse zaken is allerminst op prijs ge steld en dat is hem via de stembus dui delijk gemaakt. Terecht. Wie wil weten hoe het Nederlandse volk over de natio nale politiek denkt moet maar aan het opinie-pellen eaan. Een opinie-peiling meer óf minder doet er tegenwoordig niet meer toe. Maar wat .tussentijdse verkiezingen' betreft, moet politiek Ne derland eens ophouden met het Enge- landje-spelen. op korte termijn besprekingen te zul len voeren met president Johnson ir Washington en mogelijk met zijn Rus sische ambtgenoot Kosygin In 5loskou. Dit zou zijn nadat het EEG-antwoord bekend is. De te houden besprekingen zouden gaan over de oorlog in Met- nam en andere problemen in de wereld. MOSKOU (RTR) Een militaire recht bank in Wit-Rusland heeft zeven leden van een Nazi-politiegroep die tijdens de tweede wereldoorlog vier dorpen had vernietigd en 230 mensen had gedood, ter dood veroordeeld. Vier andere be klaagden van deze groep werden elk tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het proces heeft 18 dagen geduurd, aldns het communistische partijblad Prawda. W AGENINGEN/DELFT/GOES/VLISSINGEN Het Zuid-Sloe en de wijde omgeving van dit industriegebied-in-wording zijn nu anno 1967 nog altijd brandschoon'. Wel is er een weinig zwa- veldioxyde in de lucht maar verontrustend is dat geenszins. Anders gezegd: van luchtverontreiniging is thans vrijwel geen sprake. Ge sprekken met ir A. van Raaij, fysioloog aan het instituut voor plan- tenziektekundig onderzoek (EPO) in Wageningen, Met ir L. J. Brasser van het instituut voor gezondheidsteehniek TNO in Delft en met dr J. Tesink, directeur van de stichting gezondheidsdienst voor dieren in Zeeland te Goes leerden ons dat. Die gesprekken leerden ons ook dat. Hoechst-Vlissingen NV een be drijf dat in mei 1968 in bedrijf komt en dat vrywel zeker luchtveront reiniging zal veroorzaken alles zal doen om die verontreiniging ab soluut binnen de marge van veilig heid voor mens, dier en plant te houden. Ir Brasser: ,Ik ken de men sen van Hoechst. Ik weet dat zij het beste wat er op het gebied van be strijding der luchtverontreiniging voor handen is, zullen toepassen. Dat is trouwens ook hun eigen belang.' Dr Tesink: ,Ik ben van 1 tot 3 no vember bij Hoechst in Frankfort ge weest en liet is indrukwekkend wat dit bedrijf doet om de zaak zuiver te houden.' Dr Tesink pionier van de be strijding van de luchtverontreini ging in Zeeland en een van de eersten die in deze provincie het sein op rood zette kon in ons gesprek ook melding maken van een overeenkomst met Hoechst- Vlissingen die uitermate belang rijk is voor de landbouw- en vee teeltbedrijven in de omgeving van het Zuid-Sloe. Hoechst is, al dus de heer Tesink. akkoord ge gaan met de instelling van scha decommissies, zoals die in de ka naalzone van Zeeuwsch-Vlaande- ren al geruime tijd werken. En Hoechst heeft daarbij dezelfde voorwaarden totale vergoeding van eventuele schade en betaling van laboratoriumanalyses ge accepteerd. In de kanaalzone van Zeeuwsch- Vlaanderen (met name in het ge bied rond het bedrijf NV Zuid-Che- niie in Sas van Gent) zijn drie scha decommissies aan het werk: een schadecommissie veehouderij, een schadecommissie landbouwgewassen en een schadecommissie fruitteelt. Iedere commissie heeft twee taxa teurs (een aangewezen door de be trokken industrie en een door de ge dupeerden) die het bedrag van de schade vaststellen. Enkele sprekende voorbeelden. Vo rig jaar betaalde de NV Zuid-Che- mïe alleen voor de schade aan vee (met name vlees- en melkschade, ontstaan door te veel fluor in het gras en hooi, dat de dieren meosten eten) ongeveer 80.000 gulden. Er was één bedrijf dat een bedrag van 17.325 uitgekeerd kreeg! Zelfs vier .beschadigde' chinchilla's werden vergoed. De NV Zuid-Chemie betaal de ook alle grasanalyses, die mei nnme noodzakelijk waren om het fluorgehalte te bepalen. De analy ses van diermonsters (met name bot ten en urine) kwamen eveneens voor rekening van dit bedrijf in Sas van Gent. In 1966 werden 34 bot- en uri nemonsters geanalyseerd. Tot nu toe in 1967: 18 stuks. Zo'n analyse kost veertig gulden. Kortom: de NV Zuid- Chemie betaalde én de analyses én de schade. .Wij hebben in onze besprekingen met Hoechst-Vlissingen NV dit hele systeem ontvouwd,' aldus de heer Tesink. .en Hoechst heeft dit sys teem geaccepteerd.' Ook voor het gebied rond Vlissingen-Oost komen er dus drie schadecommissies. Dr Te sink kon al mededelen dat hijzelf als voorzitter van de schadecommis sie veehouderij zal optreden. Ir Van Raaij van het IPO in Wageningen zal voorzitter worden van de schade commissie landbouwgewassen. .En als we het hebben over het voorzit terschap van de schadecommissie fruitteelt kunnen we natuurlijk den ken aan ir L. Vellekoop. de Zeeuwse rijkstuinbouwconsulent'. aldus de heer Tesink. Tussen haakjes: inmiddels heeft de NV Zuid-Chemie in Sas van Gent door technische voorzienin gen (kosten anderhalf miljoen) de fluoroverlast belangrijk terug- gebracht. Dr Tesink vernacht dan ook dat de schadeuitkering terug zal lopen tot maximaal 1/10 van het vorig jaar uitgekeerde bedrag, zoals gezegd: toen circa 80.000 gulden voor de veehouderij. En ook dit ter zijde: dr Tesink wees er met nadruk op dat het in stellen van deze schadecommissies niet noodzakelijkerwijs behoeft in te houden dat er inderdaad ook belangrijke schade komt. .Want zo ik al zei,' aldus de heer Te sink, ,dit bedrijf doet indrukwek kend veel om de zaak zuiver te houden.' Inmiddels is de befaamde nulfase van de luchtverontreiniging wel en niet vastgesteld. Wel vastgesteld door het TPO in Wageningen dat verschillende grasmonsters van pun ten in en rond het Zuid-Sloe analy seerde. Resultaat: in het gras wer den 8 tot 11 ppm (is delen per mil joen) vastgesteld. Ter vergelijking: pas bij omstreeks 40 ppm fluor kan er bijvoorbeeld een lichte aantasting van de snijtanden bij jong melkvee ontstaan. Vorig jaar werden bij Sas van Gent waarden van 300 ppm en zelfs in een uitzonderlijk geval van 600 ppm gemeten. Dit uitzonderlijk- ste geval is nu teruggebracht tot 150 ppm Nog niet is de nulfase vastgesteld 1 door het TNO in Delft. .Dat kan ook! niet,' aldus ir Brasser van dit insti tuut, want wij analyseren niet de neerslag op planten maar wjj nemen luchtmonsters. En je kunt pas een betrouwbare frequentieverdeling van de luchtverontreiniging opstellen als je in alle seizoenen monsters hebt genomen. En juist de belangrijkste seizoenen voor dit onderzoek herfst en winter moeten wij nog afwerken. Maar voor Hoechst in be- drijf komt. staat ook onze nullase vast.' Op pagina 4 gaan wij nader in op de onderzoekingen die door IPO en TNO in en rond het Zuid-Sloe zijn verricht. Ook andere facetten van deze zaak van de luchtverontreini ging worden daarbij aan de orde ge steld. WASHINGTON (AFP) De Ameri kaanse regering is .geïnteresseerd* in het Noord Vietnamese .vredesplan", waar van het weekblad Newsweek maandag de bijzonderheden heeft bekendgemaakt. Dit heeft de woordvoerder van het .State Department' meegedeeld. Hij zei dat het blad vóór de pubiikatie van het plan het ministerie er van in kennis had gesteld. Het plan zou zijn verstrekt door een voormalige Zuidvietnamese functionaris. Het voorziet in de vorming van een .neutrale' regering in Saigon en er wordt geen melding gemaakt van een staking van de bombardementen op het noorden als voorwaarde voor overleg tussen Washington en Hanoi. De Amerikaanse onderminister van bui tenlandse zaken, belast met zaken be treffende het Verre Oosten. William Bundy, heeft maandag verklaard de mo gelijkheid niet uit te sluiten, dat er met Kerstmis een pauze in de bombarde menten op Noord-Vietnam in acht zal worden genomen. Hij zei dit in een vraaggesprek voor de Britse televisie, waaraan hij via een communicatiesa telliet deelnam.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 1