Matador won met 3-1 van EVVC Hoe langer u uw spaargeld kunt missen hoe meer rente de AMRO Bank u geeft. AMRO BANK pon F PFI JJ EN PINGO VOLLEYBALCOMPETITIE Kerknieuws AAMBEIEN Oosterbaan Le Cointre NV CORRECTOR Openbare aanbesteding Dames Afdeling Adverteren doet verkopen A. J. KALAND IN GOES: CHU MOET PRESENTATIE VERBETEREN Kiezerskorps en keuze voor CHU laten onderzoeken Geen scheiding Ek en Annemarie van Zanten exposeren in J 34 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 5 DECEMBER 19Ó7 Met blijdschap geven wij kennis, dat op 3 december geboren is HENRIÊTTE ANTHONIA Magda Frans Anneke Jan Serooskerke (W.), Kerkstraat 34 Met grote dank aan God berichten wij de geboorte van BAREND GUSTAAF M. J. Helderman- Coppoolse J. Helderman Domburg, 3 december 1967 Geref. pastorie Aan allen die ter gelegen heid van ons 25-jarig hu welijksfeest op 24 nov. jl op welke wijze dan ook blijk geven van hun harte lijk medeleven, betuigen wij mede namens onze kinderen onze welgemeende dank. J. Pieterse A. Pietcrse-Coppoolse Middelburg (zuid), december 1967. Rentmeesterlaan 30. Voor de vele bewijzen van deelneming, welke wij moch ten ontvangen na het over lijden van onze lieve man. vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CORN. HOLLESTELLE Uit aller naam. J. Hollestelle-Schipper Kloetinge, december 1967 Buys Ballotstraat 47 Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze gewaardeerde medewerker CH. DE POORTER in leven uitvoerder der maatschappij in West- Zeeuwsch-Vlaanderen. Goes. 4 december 1967. Op zijn 64ste verjaardag is in volle vrede van ons heengegaan, mijn geliefde man en zorgzame vader, behuwd- en grootvader, de heer KORNELIS LABRUYÊKE echtgenoot van Martina Dina Hoefkens Zoutelande: M. D. Labruyère-Hoefkens M. J. Janse-Labruyère Westkapelle: J. F. van Sighem-Labruyère L. van Sighem Suzan, Kees. Gertbert P. Peene-Labruyère I. Peene Zoutelande. 3 december 1967 Willibrordusplein 20 De begrafenis vindt plaats donderdag 7 december op de algemehe begraafplaats te Zoutelande, om 12.00 uur. Heden is onverwachts in de Heere ontslapen mijn innig geliefde man. onze lieve vader en grootvader NICOLAAS MACH IEL DE VOS eerder weduwnaar van W. F. Weeda, op de leeftijd van S3 jaar. En, wat wissle in ons lot Nimmer keert Uw liefd', o God Vlissingen: Z. A. C. de Vos-Fros Hilversum: E. W. Oldemans- de Vos H. J. Oldemans Ten Boer: B. de Vos J. de Vos-Voogl Utrecht: C. de Vos P. de Vos-Kramer Wageningen: N. M. de Vos Jr C. de Vos-Passchier En kleinkinderen Vlissingen, 4 dec. 1967 Const. Huygenslaan 6 Condoleantiebezoek woensdag 6 december des avonds van 7.30-9 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 7 dec. ver trek van Const. Huy genslaan 6. des n m 2 uur. Heden werd van ons weggenomen in het ziekenhuis Sint-Joanna te Goes, na een lang durig lijden, onze ge liefde 'en zorgzame vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder SARA ROOZE, echtgenote van Pieter Marinus van den Berge, in de ouderdom van 70 P. M. van den Berge Kapelle: M. van Liere van den Berge M. M. van Liere West-Souburg: S. Scherp- van den Berge J. Scherp Goes: P. M. Sulkers- van den Berge W. Sulkers En kinderen Kortgene, 3 december 1967 Torendijk 22 De begrafenis zal plaatshebben op woens dagmorgen 6 december om 10.30 uur, vanaf het .Trefpunt'. Heden overleed, geheel onverwachts, onze ge liefde zuster en schoon zuster MACHEL1NA KNUYT weduwe van Aarnout Westveer, op de leeftijd van 66 jaar. Nw.- en St.-Joosland: J. Knuijt sr S. I<nuijt-de Keuning Nw.- en St.-Joosland, 3 december 1967 Enige en algemene kennisgeving. Op 2 december 1967 is in het verpleeghuis Ter Valcke, na een langdu rig lijden, overleden on ze geliefde vader, groot- en overgrootvader HENDRIK GOUDSWAARD weduwnaar van Jacomina de Waard, in de ouderdom van 78 jaar. Met leedwezen geven wij kennis van het nog vrij onverwacht overlij den van de heer K. LABRUYÊRE oud-voorzitter VVV-Zoutelande Gedurende 21 jaar heeft hij zijn beste krachten aan onze ver eniging gegeven. Bestuur en personeel WV-Zoutelande Heden overleed, geheel onverwachts, onze in nig geliefde en zorgza me moeder en oma MACHELINA KNUYT weduwe van Aarnout Westveer, op de leeftijd van 66 jaar. Tcrneuzen: J. Westveer M. E. Westveer- de Kok Souburg: D. Crucq-Westveer P. Crucq En kleinkinderen Middelburg, 3 dec. 1967 Zaagmolendijk 2 De begrafenis zal plaatshebben op woens dag 6 december, ver trek verenigingsgebouw Veerstraat, Nieuw- en Sint-Joosland, om 12 DRUKKERIJ - UITGEVERIJ WESTWAL 45 - GOES - Tel. (01100)-7555 roept sollicitanten op voor een, door promotie, vrijgekomen plaats van Ervaring in het hanteren van de Nederlandse taal alsmede het in staat zijn zelfstandig te werken, is een eerste vereiste. Kennis van de Engelse en Franse taal strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere zijn voornemens op maandag 18 december 1967, des voormiddags te 9.30 uur. in het stadhuis van Veere in het openbaar aan te besteden: het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Zanddijk' in de gemeente Veere. Bestek en voorwaarden met drie tekeningen zijn, zolang de voorraad strekt, tegen betaling van 35.-. verkrijg baar ten kantore van de centrale dienst .Bouw- en Wo ningtoezicht op Walcheren'. Parklaan 1 te West-Sou burg, of worden op verzoek toegezonden na storting van een bedrag van 36.-. Restitutie op de dag van aanbesteding 10,-. Bouw- en Woningtoezicht op Walcheren. De directeur, J. D. P. de Smit. GEMEENTE 's-HEER-ABTSKERKE De burgemeester van "s-Heer-Abtskerke maakt, ter voldoening aan het be paalde in artikel 28 lid 6. van de wet op de ruimtelij ke ordening, bekend, dat ter gemeentesecretarie vanaf 8 december 1967 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 21 novem ber 1967 4e afdeling nr. 1233/369 R.O.V. waarbij is goedgekeurd, het door de raad op 1 augustus 1967 vastgestelde .Bestemmings plan Kom 's-Heer-Abtsker- ke 1966', met dien verstan de dat goedkeuring is ont houden aan enkele bepalin gen van de bijbehorende voorschriften. Beroep tegen het goedkeu ringsbesluit kan gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk bij de kroon worden ingesteld door hen, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten van Zeeland hebben gewend. 's-Heer-Abtskerke, 1 december 1967. De burgemeester voornoemd, Quarles van Ufford VW DE LUXE met prima banden, nieuwe accu, achteruitrijlamp, trek haak, parkeerlicht extra stekkerdoos voor looplamp en kampeerverlichting, be- lastingkaart en verzekering. Vaste prqs f 750, J. VOS Irenestraat 4, Krabbendijke. GEMEENTE RILLAND-BATH burgemeester van Ril- land-Bath maakt ingevolge het bepaalde in artikel 26. le lid, van de wet op de ruimtelijke ordening bekend. ingaande 6 december 1967, gedurende één maand ter secretarie voor een ieder ter inzage ligt het be stemmingsplan .Sportterrein 1967'. Gedurende genoemde ter mijn kan een ieder die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heeft gewend, bezwaren indienen bij gede puteerde staten in Zeeland tegen genoemd besluit. Rilland-Bath, 5 december 1967. J. C. W. Jobse. schrompelen weg Pijn en Jeuk wég Zwelling verdwijnt De wetenschap heeft thans een helende substantie ont dekt met de verbazingwek kende eigenschap de aambei en eenvoudig te doen weg- drogen - de pijn houdt op. zwelling verdwijnt. Toegepast in SPERT! doet deze weefsel- vernieuwende stof zelfs de meest hardnekkige aambeien ineenschrompelen, zó afdoend dat ze nu geen probleem meer zijn. Sperti Zalf en Zetpillen SPERTI is zacht en desinfec terend - bevat géén verdo vende middelen. Voor snelle, rechtstreekse behandeling van aambeien: SPERTI Zalf f3.60, •Zetpillen £4.90. VLISSINGEN. In de overgangskins volleybal is de Vlissingse derby tussen de heren van EVVC en Matador geëin digd in een 31-overwinning voor Ma tador. De Matadoren klommen hierdoor naar de derde plaats op de ranglijst, maar teleurstellend voor hen was wel, dat koploper Libanon '50 H geen enkele moeite had met Orawi n (30). De uitslagen zijn: EVVCMatador 1 3 (7—15, 1511, 7—15, 315), Delta II—MoUer VC 0—3 13—15. 915, 915), Orawi IILibanon '50 II 0—3 (7—15, 9—15. 15—17), LVC Sic Pugno 30 (155, 1511, 15 8). LyceumSifrak 32 (715, "-11, 15—6, 11—15, 15—8). Libanon '50 II LVC Matador Orawi II Moller VC Sifrak Lyceum Juliana II EWC Delta n Sic Pugno 6 0 0 16 24— 2 1 12 19— 6 2 12 21— 9 3 10 18—10 4 0 4 8 15—16 8 4 0 4 8 2 0 6 15—18 8 14—20 6 13—15 4 10—19 0 0 8 0 3—24 Sarto II Delta LVC St-Paul EBVC MOC '17 Marathon EWC VVO RHBS 8 7 0 1 14 22- 6 6 0 0 12 181 7 5 0 2 10 15— 7 5 0 2 10 15— 8 5 0 3 10 15—13 7 4 0 3 8 14—12 8 3 0 5 6 11—20 Sint per RP-18 in Wemeldinge Zaterdag bracht Sint-Nicolaas een be zoek aan Wemeldinge. Met het vaartuig RP 18 van de rijkspolitie legde de sint het laatste stuk naar Wemeldinge af en meerde in de westsluis te Wemeldinge waar burgemeester C. N. F. van Sas de sint begroette. De muziekvereniging OKK bracht de sint een welkomstsere nade. Vooropgegaan door OKK reed de sint dor het drp en bracht een bezoek aan de kleuterschool, daarna bezocht hij het bejaardentehuis .Vrede Best'. Inmiddels waren op uitnodiging van de WEWICO alle kinderen in het dorps huis bijeengekomen om de sint te be groeten. Na het bezoek bleven de kin deren bijeen waarbij hun een variété programma werd gepresenteerd door het duo Hermans. 1 0 2 5—26 EV VC—M ATA DOR De Vlissingse derby tussen EVVC en Matador heeft niet gebracht wat men er van mocht verwachten. Beide ploe gen speelden bijzonder mat en van aan trekkelijk spel is dan ook vrijwel geen sprake geweest. Matador was deson danks duidelijk de sterkere ploeg. Alleen in de tweede set, waarin Matador niet in de sterkste opstelling speelde, kon EWC tot winst komen. AJ in de eerste set liet Matador er geen twijfel over bestaan wie de sterkste nloeg was: 715. In de tweede set greep EWC verscheidene fouten Matador gretig aan om de set in overwinning om te zetten: 1511. m in de derde en vierde set kregen de EWC.ers geen kans meer: 715 en 3—15. M A BATHON—EWC. MarathonEVVC is een vrij aan trekkelijke wedstrijd geworden, waar in EWC na een 21-voorsprong de winst toch uit handen moest geven. De aanval van Marathon was in deze wedstrijd beter dan die van EWC, maar daar stond tegenover dat ver dedigend de EWC-dames meer in hun mars hadden. In de eerste set leek het er op dat EVVC recht op de overwinning zou afsteve nen. want deze set werd een ruime overwinning: 615. In de tweede set herstelde Marathon zich echter uitste kend en met dezelfde cijfers behaalde nu deze ploeg de winst. De derde set bracht veel spanning en uiteindelijk ze gevierde EVVC met 1614. In de vierde; set veroverden de EWC-dames eei 4-voorsprong, maar kennelijk bracht het uitzicht op winst hen geheel van streek. In plaats rustig op de aanval te blijven spelen, gingen vele ballen bij het voor de tweede maal spelen over het net en dat was koren op de molen van de Marathon-aanvalsters. Mara thon greep deze set uiteindelijk met 15 12 ln de vijfde set moest een aange slagen EWC- met 159 de winst aan Meiathon laten. Bij de dames eindigde de wedstryd tus sen de Vlissingse teams Marathon en EWC in een 3—2-overwinning voor Ma rathon. Delta versloeg EBVC met 30 (15—5, 15—5 en 15—11), terwijl VVO de overwinning aan MOC '17 moest la ten: 1—3 (4—15, 15—7, 3—15, 8—15). LVC gaf RHBS geen kans en won met 3_0 (15—5, 15—12 en 15—7). Enigs zins verrassend was de ruime 30- overwinnlng van Sarto II op St-Paul (15 —3, 154 en 15—10). uitslagen van de wedstrijden, ge speeld voor de competitie van de afde ling Walcheren zijn: dames: EGVC Egaspo 30, EVVC II—Marathon II 1 3, Matador IIEgaspo 03, Mara thon III—EVVC m 2—2, Matador I— EGVC 2—2. Heren: MarathonZuidwesters 13, EVVC II—Marathon II 3—1, Matador IIIMarathon I 03. .Matador IIMa- Stand dames: Marathon II Matador I SST5 EGVC PZEM Matador II Sparen is goed. Maar spaart u wel goed? Eigenlijk is het logisch dat u recht hebt op meer rente naarmate u uw spaargeld langer kunt missen. En nu we het toch over uw spaargeld hebben: hoe lang staat dat alweer ergens. En krijgt u daar wel de rente voor die u toekomt? Bij de AMRO Bank geldt dat hoe langer u uw spaargeld beschikbaar stelt, hoe meer rente u krijgt. Om precies te zijn: 4%, 4T/<°/o, VJi%, 5%, 5V2% en 6% rente. Als u vandaag of morgen een AMRO-kantoor binnenloopt, zullen we u graag vertellen welke mogelijkheden dit Moderne Sparen voor u heeft. De nieuwe AMRO-spaarfolder ligt al voor u klaar. Ter overdenking. Als u bij de AMRO Bank spaart, profiteert u automatisch van de vele andere bankdiensten. Slaat u 'Het AMRO-Bankplan Voor Het Gezin' maar eens open. Een gratis boekje dat bij elk AMRO-kan-1 toor op u ligt te wachten. AMSTERDAM - ROTTERDAM BANK NED. HERY. KERK Beroepen te Den Helder B. M ter Haar te Usselo: beroepen te Eemes- Buiten J. Bogaard te Ernst; beroepen te Hardenberg, vac. R. J. Ydema (toez.) A. V. de Beek te Joure. Bedankt voor 's-Gravenhage-Loosduinen (vac. W. F. de Hartog) toez.ï R Houts- ma te Rijkersmilde. Beroepen te Andïjk H. W. Doornink, Groede. Statenkring CHU bijeen GEREF. KERKEN Beroepen te Nijkerk (vac. J L. Buitenhuis te Oosterwolde. rink te Kerkwerve. In verband met de op 16 december a s te houden buitengewone algemene verga dering van de Christelyke-Historische Unie werd vrijdagavond in Poortvliet een vergadering gehouden van de sta tenkring Tholen en St-Philipsland van deze unie. Hier kwamen aan de orde de samenwerking met andere partijen, de partijstructuur en de organisatie. Voorzitter J. van de Velde uit Tholen merkte in zijn openingswoord op, dat er in CH-kringen behoefte blijkt te be staan aan een meer christelijk radicaal geluid. Zelf was hij van deze ontwikke ling geen voorstander. De conclusie van de vergadering was, dat men zich achter het rapport van de 18 stelt. Hoewel liever de zelfstandig heid behouden bleef is men er van over- tnigd dat dit niet zal kunnen. Aan een leniging te Goes sprak zaterdag de fusie met de AR wordt op korte termijn nog geen behoefte gevoeld. Wel is men groot deel met Inleiding over rapport-Scholten GOES In een vergadering van de Christelijk Historische Kiesver- wordt uit- heer A. J. Kaland, lid van ged. staten, over het zogenaamde rap port-Scholten, waarin aanbevelin- Koppe)Le heer j. E. van Boeijen, burgemeesterIgen worden gedaan omtrent reor- van Tholen, is een voorstander om het blad van de CH te doen opgaan in ,Dcgamsatie en vernieuwingen m de GEREF. KERKEN (vrijgemaakt) Nederlander'. ir-uTT rv u tz 1 j 1 c*. 1 Beroepen te Smithfeld (Ontario Cana-: Tot afgevaardigde naar de vergaderingCHU. De heel Kaland heeft als da) H. Mosterd te Harderwijk. 'E Utrecht op 18 december wordt aan- ÜJ van (je commissie Scholten aan gewezen de heer E. Pb. Nieuwkerk uit; CHR. GEREF. KERKEN j Poortvliet. Voor het hoofdbestuur wor- j de samenstelling van het rapport Beroepen^ te Murmerswoude J. Weste- meegewerkt Ook de gemeentelijke herindeling van het eiland Tholen kwam nog ter sprake deze avond. EVANG. LUTH. KERK Beroepen te Rotterdam mejuffrouw L. B. Poppezijn te Eindhoven. BAPT. GEMEEN TEN Aangenomen naar Zwolle M. Kohen te Alphen aan de Rijn. VRIJE EVANG. GEMEENTEN Bedankt voor Amsterdam-Centrum H. Postma te Rotterdam-Centrum. 3 3 0 0 6 9— 4 2 2 0 6 10— 4 13 0 5 9—' 2 1 10 3 5—: 3 1113 Marathon III EVVC Hl EVVC II Stand heren: Matador n Zuidwesters T EWC II Marathon I Matador V Matador III Marathon n 3 0 12 13—8 4 0 13 1 411 4 0 0 4 0 3—12 3 3 0 0 6 9—0 4 2 2 0 6 10— 5 4 3 0 1 6 10— 5 4 2 0 2 4 77 3— 5 2—11 1— 9 2 0 111 4 0 13 1 3 0 0 3 0 Wethouder D. Kleppe uit Scherpenisse merkte naar aanleiding hiervan op, dat thans op een foutieve grondslag wordt j geregeerd. Dit zal bij de eerstvolgende' verkiezing voor de CHU een stemmen-! verlies met zich meebrengen. Hij zou! daarom een protest naar Den Haag willen sturen want met de huidige voor-; stellen wordt de plank mis geslagen. 1 De heer W. J. van Doom, burgemeester van Poortvliet was verbaasd over de snelheid, die met de gemeentelijke ber indeling van het eiland Tholen wordt be tracht. Hij had het wetsvoorstel niet zo spoedig verwacht. Collecte De opbrengst van de zendingscollecte gehouden op de dankdag tijdens de dienst van de Nederlands hervormde kerk te Wemeldinge heeft 1247,55 op gebracht. De lieer Kaland stelde in het eerste gedeelte van zijn toespraak de orga nisatorische vernieuwing centraal. Vroeger was vaak de regionale poli tiek belangrijker dan de landelijke politiek. Dit is in de huidige struc tuur van de CHU nog herkenbaar. .Door wijziging van deze structuur is het mogelijk het landelijk bestuursbeleid ter versterken, het contact tussen bestuur en lid te ver beteren, dc voorlichting te verbete ren en de besluitvaardigheid te ver groten.' zei hij. Met name de presentatie van de CHU van de moderne communica tie-media zal zeer sterk moeien wor den geconcentreerd, zodat bundeling van krachten de mogelijkheden tot goede voorlichting vergroot. Van groot belang achtte de neer Kaland ook de versterking van het wetenschap pelijk instituut van dc CHU, de Savor- nin Lohman Stichting. In de huidige tijd is het nauwelijks mogelijk als par tij een gefundeerde bijdrage aan het beleid te leveren, indien er geen moge lijkheden zijn tot verdieping door studie en onderzoek. Ten aanzien van de politieke wing merkte spreker op dat er ge streefd moet worden naar een begin sel-program-partij. De Unie moet open staan voor nieuwe structuren. Politieke stellingname zal steeds snel en duidelijk moeten plaatsvinden. Het gesprek met de ARP en de KVP zal snel' moeten uitmonden in een gezamenlijk ma. Op korte termijn zag de heer Ka land samenwerking als de meest ge wenste mogelijkheid. Op langere ter mijn zou echter een grotere eenheid te realiseren zijn. Dat de CHU zwak zou zijn door de verschillende aanwezige stromingen werd van de hand gewezen met verwijzing naar praktisch alle an dere partijen, waarin ook meerdere stromingen voorkomen Hoewel de standpunten van de chris ten-radicalen de heer Kaland op di verse punten wal te ver gingen, sprak hij de hoop uit, dat zich •geen scheiding der geesten' zou vol trekken, maar dat de radicalen ir staat gesteld zouden worden een duidelijke invloed uit te oefenen op een nieuw partijprogramma. Veel waardering werd getoond v optreden van de Christelijk Histo rische -Jongeren Organisatie, die met frisse, nieuwe ideeën een belangrijke bijdrage, levert om dc verstarring, waarvan binnen het Nederlandse po litieke leven sprake was, te doorbre ken. In de discussie kwam de duidelijke naar voren tot nauwere samenwerking met de ARP en de KVP, op basis van een gezamenlijk nieuw program. Met klem werd voorts aangedrongen op ee duidelijke en snelle standpuntbepaling. Op vragen, welke de huidige structuur van de maatschappij betroffen ant woordde de spreker, dat naar zijn me ning veranderingen zich steeds iangs evoluerende wegen dienen te voltrek ken. Een democratie functioneert niet op plaatsen waar getracht wordt ver anderingen op revolutionaire wijze in gang te" doen vinden. Bij 'n goede evolu tie blijft het contact tussen leider en ach TERNEUZEN Van 8 tot 25 december worden in Galerie J. 34 aan de Terncu- zensc Grenulaan plastieken van Ek van Zanten en schilderijen en gouaches van Annemarie van Zanten-Eilers geëxpo seerd. Deze belangwekkende tentoon stelling zal vrijdagavond 8 december om acht uur worden geopend. Het inleidend woord .is van de heer H. J. Ruis. voorzilter van de culturele ad viesraad Temeuzen. De tentoonstelling zal nagenoeg sa menvallen met de plaatsing van het beeld .Bokspringers' van Ek van Zan ten bij de vijver in het sportpark te Terneuzen. Ek van Zanten werd in 1933 in Zalt- bomme! geboren. Hij ontving zijn oplei ding bij Johan Polet. aan de rijksaca demie onder leiding van professor Es- ser en het Hoger "instituut te Brussel bi Charles Leplae. Ek van Zanten debuteerde op Sonsbeek in 1955 en kreeg in datzelfde jaar de prix de Rome. In 1963 verwierf hij de gemeentelijke cultuurprijs van dc stad Hilversum. Ook Annemarie van Zanten werd in 1933 geboren in Amsterdam). Zij ontving haar opleiding aan de rijks- akademie onder leiding van professor G. Röling en professor Jan Wicgers. Ze werkte in Frankrijk en Italië en ex poseerde onder meer in Rome. De expo sitie is geopend (van 8 tot 25 december) elke dag. ook zondag, van 2 tot 6 uur. Op de woensdag- en vrijdagavond houdt galeriehouder Jan .Juffermans zijn deur bovendien van 7 tot 9 uur (wijd) open. terban aanwezig, zodat de ontwikke ling zich evenwichtig kan voltrekken. In dit verband noemde de heer Kaland nog de wijziging van de ondernemings structuur. Door evolutie zal een gelijk waardige inbreng van de factoren arbeid en kapitaal tot stand kunnen komen. Tenslotte werd nog gepleit voor liet instellen van een sociologisch onder zoek, dat er op gericht zou moeten zijn na te gaan hoe liet kiezerskorps van de CHU Is samengesteld en welke factoren een keuze voor de CHU bepalen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 16