rtGENDfai CON CERT BWR-Tholense Boys gestaakt bij 0-2 Prijswinnaars St-Nicolaaspuzzel REGERING, VOER DOELBEWUSTE WERKGELEGENHEIDSPOLITIEK' NOORD-ZEELAND Quick Up...'t is goed. Ko drinkt 't. MARKTBERICHTEN Gekostumeerd bal Rattenbestrijding op W.-Beveland DINSDAG 5 DECEMBER 1947 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Gewestelijk bestuur PodA-crouwenbond: Geringere schoolkeus zeer nadelig GOES Op de jaarvergadering van het gewestelijk bestuur van de vrou wenbond van de Party van de Arbeid in Zeeland, is het volgende voorstel ge daan: ,De groep Terneuzen verzoekt, de ge westelijke vergadering er bij de bevoeg de instanties op aan te dringen, dat door de regering een doelbewuste werk- gelegenlieidspolitïek wordt gevoerd. Daarbij wijst de groep in het bijzonder naar de provincie Zeeland. Alle aandacht van de regering Is nu gevestigd op de Noordelijke provincies. Men is kennelyk van mening, dat Zee land geen hijzondere aandacht vereist. Indien echter ook in deze provincie niet de nodige stimulansen worden gegeven of worden gecontinueerd, zal ook hier de volledige werkgelegenheid gevaar lo pen*. De vergadering, welke bestond uit le den van de vrouwenbond uit: Vlissdn- gen, Middelburg, Goes, Terneuzen, Zie- rikzee, Kortgene, Bruinisse, Groede, Oostburg en Yerseke. toonde grote in stemming met dit voorstel. Het gewestelijk bestuur van de vrou wenbond van de Partij van de Arbeid in Zeeland wil dan ook met kiem uit drukkelijke aandacht voor dit onderwerp vragen. In Zeeland heerst de vrees, dat de rege ring. van de veronderstelling uitgaat dat Zeeland zich op dit moment zelf wel kan redden: het werkloosheidscijfer in Zee land is immers niet angstaanjagend. Men vergeet hierbij echter, zo wordt gesteld, gemakkelijk, dat onze groot vaders vanuit Zeeland vertrokken zyn om elders werk te zoeken, als de eigen omgeving geen werk bood. Tot 1966 Is er steeds een vertrekoverschot geweest in Zeeland, zonder dat op de vertrek- kenden van regeringswege enige aan drang diende te worden uitgeoefend of steun behoefde te worden verleend. Het ls dan ook om deze reden, dat het inwonertal in Zeeland laag bleef, met alle gevolgen van dien. De ontwikkeling in Zuid-west-Nederland kan het mogelijk maken, dat Zeeland voor het gehele land een belangrijke functie zal kunnen gaan vervullen. De Zeeuwen houden zich hiervoor ge reed. Er wordt in dit gewest alles in Doorgereden na aanrijdingen VLISSINGEN Twee automobilisten zijn in Vlissingen doorgereden, nadat zij met hun auto aanrijdingen hadden op respectievelijk de Nieuwendijk en het Bellamypark. Maandagmidag omstreeks zes uur kreeg de Duitse mevrouw M. L. lakschade aan de ilnkervoorzijde van haar auto op de Nieuwendijk, omdat, volgens haar verklaring, een tegemoet komende auto te veel naar links zwenk te. De automobilist reed door. Mevrouw L. reeds over de Nieuwendijk in de richting van het Bellamypark. De nacht ervoor was de geparkeerde auto van de Vlissinger Van L. op het Bellamypark beschadigd door een nog onbekende automobilist. (ADVERTENTIE) MIDDELBURG 8 uur jazz trio Dinsdag 5 december het werk gesteld, een goed klimaat te scheppen voor een gezonde industriële ontwikkeling. Maar het is duidelijk dat hulp van de landelijke overheid hier niet kan ontbreken. Zeer veel aandacht wordt nu op het noorden van ons land gericht, nog zeer onlangs heeft de re gering, door goedkoop aardgas te wei geren, de vestiging van een belangrijke alluminiumindustrie in Zeeland geblok keerd. Bedoelde industrie zal zich stel lig niet elders in Nederland vestigen, doch in het aangrenzende buurland. Deze beslissing wettigt de vrees, dat de belangen van Zuid-West-Nederland niet die belangstelling hebben, welke ook de leden van de vrouwenbond van de Par tij van de Arbeid in Zeeland zo zeer zouden wensen, aldus het gewestelijk bestuur, dat dqze wensen ter kennis heeft gebracht aan de PvdA-fracties in de eerste en tweede kamer. Eerste activiteiten personeel Hercules MIDDELBURG De eerste activitei ten van de personeelsvereniging van Hercules komen op gang. Zaterdagmid dag arriveerde de sint in de schouw burgfoyer om daar de kinderen van de personeelsleden te verwennen. Naar verluidt lifte de sint naar Middelburg met een van de schepen, die dezer da gen afmeerden met de eerste grond stoffen voor de fabriek op het groot industrieterrein. De personeelsvereniging van Hercules telt ongeveer 125 leden. Nagenoeg alle Sersoneelsleden zijn er bij aangesloten, imiddels ls besloten tot oprichting van onderafdelingen voetbal, volleybal, bad minton en klaverjassen. Half Januari zal een eerste kennismakingsavond wor den gehouden. Voorzitter van de perso neelsvereniging is de heer K. J. Bol ding, penningmeester is de heer J. Kamphuis, tweede voorzitter is de heer E. C. Duik en mej. A. Cappon beheert het secretariaat. BURGH Verkiezing ambtsdragers In december zijn in de hervormde ge meente te Burgh enige ambtsdragers aan de beurt van aftreden. Het betreft de heren J. de Koning (ouderling), H. Bouwman (diaken), I. M. van Oeveren (diaken) en B. Bossers (ouderling kerkvoogd). Al deze ambtsdragers heb ben zich herkiesbaar gesteld. SINT-ANNALAND Ambtsdragers herkozen Tot ambttsdragers van de Nederlands Hervormde Kerk van St-AnnaJand zijn herkozen de heren P. J. van de Repe en W. Goedegebuure, als ouderling en de heren M. W. van der Klooster en L. I. Goedegebuure als diaken. Allen heb ben hun benoeming aanvaard. Extra collecte In de Nederlands Hervormde Kerk van St-Annaland werden de volgende extra collecten gehouden: voor de kerkvoogdij 641.30 voor de diakonie 150.voor het schulddelgingsfonds 550,15. voor de Spaanse evangelische zending 180,35 voor de christelijke doeleinden 309,75 en voor de gereformeerde zendingsbond 522,70. De opbrengst van de buscollecte voor de kerktelefoon der Ned. Herv. Kerk van St-Anna.land heeft opgebracht een be drag van 943 verdeeld als volgt: 343 voor de diakonie en 600 voor de kerk voogdij. Geslaagde winkelweekactie in Sint-Annaland De middenstandsvereniging .Activa" te Sint-Annaland heeft in de week van 27 november tot en met zaterdag 2 december een winkelweekactie gehou den. Maandag, dinsdag en donderdag avond werd er in de openbare school een trekking gehouden van de op die dag ingeleverde bonnen die de winke liers bij elke bestede gulden aan de klanten ter hand stelde. Maandagavond waren het een 40-tal boterletters, dins dag was het meer voor de jeugd en don derdag waren er aantrekkelijke prij zen voor iedereen, terwijl zaterdag alle in deze week in de bus gedeponeerde bonnen op een hoop werden gegooid op het podium van het dorpshuis. Bij mon de van de voorzitter van .Activa' de heer G. Heijboer, kreeg de geheel ge vulde zaal van het dorpshuis te horen dat voorlopig gezegd de 100.000 omzet in deze winkelweek gehaald werd. Hij dankte de middenstanders voor de beschikbaar gestelde prijzen en ging daarna over tot de laatste trekking, waarbij een dertigtal prachtige prijzen bekend gemaakt werd. De eerste prijs: een gaskachel viel ten deel aan de heer C. P. Hage en de tweede prijs, een naaimachine, voor P. Scherpenisse. Eén procent van deze actie werd be stemd voor de aankoop van verlich ting voor de gerestaureerde standaard- molen, eigendom van de gemeente St- Annaland, welke in samenwerking met monumentenzorg een opknappertje kreeg, hetgeen 65.000 kostte. Burgemeester W. Baas, bracht na af loop dank aan de bevolking en mid denstanders voor dit initiatief. STAVENISSE Uurwerk weigert dienst In het elektrische uurwerk van de to ren van Stavenisse is weer geen bewe ging te krijgen. In de maand oktober werd het niet later dan half zes en reeds enkele dagen staan de wijzers stokstijf op acht uur. Op dankdag is in de Nederlandse her vormde kerk te Stavenisse een oogst- collecte gehouden. Ontvangen werd voor de kerkvoogdij 2266 en voor de diaconie 395. Aan ingekomen giften zijn ont vangen via ds Heikoop 150 voor de kerk en 10 voor de diaconie. Zondag 19 november waren er nog gif ten, bestemd voor de oogstcollecte tot een bedrag van 53 voor de kerk. De eindstand bedroeg 2469 voor de kerk voogdij en 405.voor de diaconie. HULST Boekhandel Van Geyt., 0-1B uur: tentoonstelling .Zeeland en Vlaanderen In de •childerkunst' MIDDELBURG Zeeuws museum. Wage- naarstraat- tentoonstelling werken Anton Hoyboer, Ben d'Armagnac de Castanet en Gert Dekker. Rijksarchief Zeeland. Stnt-Pieterstraat 39. 9 30-12.30 en 13,30-17.30 uur: tentoonstelling •Curieuze archiefstukken'. Van Bent.hem en Jutting. 10-16 uur: grafiek- tentoonstelling .Schermutselingen aan de grens' van J. C. van Schagen. TERNEUZEN Galerie J 31. 11-18 uur. ten toonstelling .Kunst voor Slnt-Nicolaas'. WESTDORPE Galerie Troutzaerte. 9-18 uur: tentoonstelling Els Boone. Theo Dobbel- man en Rudy Bierman. MIDDELBURG City. 20 jaar. OOSTBURG Ledel, 20 uur: Apachen'. 11 Jaar. TERNEUZEN Luxor. 20 lur .Dallas'. 14 .Dodendans die drie beminde'. 18 Jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: C. VAN OORSCHOT P/A PZC-VIISSINGEN.TELOI1B4.SH4.TOESTEL43 Collecte Notabel gekozen De stemgerechtigde lidmaten hebben de heer W. M. C. Smits, herkozen als no tabel van de Nederlandse hervormde kerk te Stavenisse. Ongeval in garage STAVENISSE In garage Struik te Stavenisse heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgehad, dat nog vrij goed is afgelopen. De heer Struik, eigenaar van de garage, was werkzaam met een elektrisch apparaat. Door onbekende oorzaak sprong dit apparaat plotseling uit elkaar, waardoor de heer Struik flink aan het gelaat werd gewond. In verband met de afwezigheid vt_ plaatselijke arts, bracht zijn vrouw hem per auto naar St.-Annaland. Dokter Noteboom hechtte en verbond de won den, waarna de patient weer naar huis vervoerd kon worden. NIEUWERKERK Gemeenteavond Donderdag 7 december zal de gerefor meerde kerk te Nieuwerkerk een ge meente-avond houden. Na het algemeen programma, zal ds K. Kramer uit Nieuw- dorp spreken over het kerkelijk leven in Australië, waar htj heeft gewoond en gewerkt. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gereformeerde vergaderlokaal aan de Badhuisstraat. Ar-kiezers vergaderen Op donderdagavond 14 december hoopt de AR-kiesvereniging om acht uur een vergadering te houden in het vergader lokaal van de gereformeerde kerk te Nieuwerkerk aan de Badhuisstraat. Spreker is de heer M. Beinema uit Middelburg, die het zal hebben over ,Wat willen de christen-radicalen'. Rode-Kruisfilms In .Ons Dorpshuis' te Nieuwerkerk is door het Rode Kruis, afdeling Duiveland, een filmdag gehouden. Om vier uur wer den voor de kinderen enkele filmpjes gedraaid, met als hoofdfilm .Assepoes ter'. 's Avonds om acht uur volgde de film voor de ouderen. De hoofdfilm van deze avond was ,Fanny'. In de pau ze werd het werk van het Nederlandse Rode Kruis uiteengezet door een van de Rode-Krulssoldaten. Hij memoreerde dat voor het werk ontzettend veel geld nodig is, daarom werd er deze avond ook nog een loterij gehouden. De op brengst was 92,-. Voor de beide voor stellingen was een zeer grote belang stelling. TROTTOIR ACHTERSTRAAT FLIPLAND AANBESTEED De centrale dienst .Noord-Zeeland' te Tholen heeft namens b en w van Sint- Philipsland aanbesteed het maken van een trottoir langs de Achterstraat en het verbreden van een gedeelte in de Deensestraat te Sint-Philipsland. Er werd als volgt ingeschreven. Laagste: NV Aug. van Dljck-Petit, wegenbouw mij te Bergen op Zoom 12.200; aann. bedrijf A. van der Werf, Sint-Maar tensdijk 12.050; aann. bedrijf A. Klip- pel, Stavenisse 11.900; NV aanne mingsbedrijf Van der Elshout De Bont, Waalwijk 11.760. Laagste: aan nemersbedrijf L. C. van der Cingel, Nieuwerkerk 11.250. RIOLERING STAVENISSE WERD AANBESTEED De centrale dienst Noord-Zeeland' te Tholen heeft namens het gemeentebe stuur van Tholen het aanleggen van riolering in de Verlengde Hoogstraat te Tholen en een gedeelte van de Bos straat aldaar aanbesteed. Het werk werd opgedragen aan aannemingsbe drijf A. Klippel te Stavenisse. Z1ERIKZEE Onderlinge schaakkamp Voor de onderlinge clubcompetitie van de schaakvereniging .Zierikzee' werden de volgende partijen gespeeld: M. C. Berman - J. M. Bevelander 0-1, J. Ver kerk - C. J. M. Nolet J. J. Westen dorp Boerma - R. P. Hogerheijde 1-0, P. C. Tak - O. E. Vleeshouwer 0-1, J. H. Nawijn - M. J. Enzlln 1-0, J. C. Hol lander - R. v. d. Veken 14-Li- Vereniging voor Instrumentale Muziek Dirigent: Jan Out Solist: Kees Versney, hoorn BUITEN GEWOON Werken van Vivaldi Haydn Mozart Andriossen Donderdag 7 decern ber - 20.00 uur. Concertzaal Zierikzee Toegangsprijs 1.-. Kaarten verkrijgbaar bij de op de raambiljetten vermelde adressen en op de avond van het concert aan de zaal. Onderlinge damkamp Vandalisme in Axel duurt voort Voor de onderlinge clubcompetitie van 0 „dagavond In Aaet, de damvereniging .Zierikzee' werden v,ra,„M(|p jeugdige penumeo, verniel- zuchtig te werk gegnan. Tegen midder nacht werden in enkele woningen aan speeld: K. B. Hogerland - J. Folmer 2-0. M. de Wild - J. van Burgh 2-0. A. Wesdorp - J. L. Smalheer 0-2. Dia-avondDelta-foto' De amateur fotografen vereniging .Del ta Foto' te Zierikzee houdt ook deze winter weer haar traditionele dia-avond. Deze avond wordt gehouden op vrijdag 8 december a s in de foyer van restau rant .Mondragon' te Zierikzee. De dia's, die zullen worden vertoond, zijn opna men van de Delta Foto-dla-werkers. Er wordt uitleg gegeven, terwijl voorts ge legenheid bestaat tot het stellen van vragen. Jaarvergadering CAV Schouwen ZIERIKZEE De coöperatieve koopvereniging Schouwen-Duiveland te Zierikzee houdt vrijdagavond haar al gemene vergadering in de Graanbeurs van het Huis van Nassau te Ziei'ikzee. Behalve de jaarstukken bevat de agen da een inleiding van de heer F. A. Wii- bers, directeur van de stichting public relations land- en tuinbouw over het onderwerp .De reputatie van agrarisch Nederlond.' Duiventen toonstelling In café ,De Gekroonde Suikerbiet' Zierikzee wordt zaterdag 9 en zondag 10 december een postdulvententoonstel- ling gehouden door de pv .Gevleugelde Vrienden'. HAAMSTEDE Jaarvergadering van ijsclub Haamstede HAAMSTEDE-BURGH Het leden tal van de Ijsclub Haamstede-Burgh is vrij constant gebleven. Deze medede ling deed voorzitter N. A. Dambruin op de jaarvergadering van de ijsclub, dezer dagen in hotel Bakker te Burgh gehouden. Hij las, na de notulen van se cretaris P. Adam, een brief van de ge meente voor, waarin stond da t een weg van de W. G. Bootlaan naar de baan een kortere manier om de baan te be reiken niet te realiseren Is. Toch zal er opnieuw met de gemeente contact worden opgenomen om te ti'achten een kortere verbinding te vinden. Bij sneeuw en ijs is de verbinding over het wandelpad onder langs de duinen naar het oordeel van het bestuur levensge vaarlijk. De toestand van de baan is goed, deelde de voorzitter verder mee. Er zijn onderhandelingen gaande met de PZEM over een kortere aansluiting voor de baanverlichting, die nu nog van het padvindershuis wordt afgetapt. Zo dra de vorst invalt, zullen twee mobiele kantoren geplaatst worden, één voor de kassa, en één voor materiaal. Het be stuur heeft plannen zelf bergruimte te maken waar in de toekomst alle ma terialen kunnen worden opgeborgen. Uit het financieel jaarverslag, dat bij een inkomstenbedrag van "841,08 en een uitgaventotaal van 1832,93 een tekort van 991,85 vertoont, blijkt dat de grootste post in het afgelopen sei zoen is geweest een bedrag van 1200 voor het egaliseren van de bodem van dt baan met bulldozers. Penningmees ter J. Kristelijn werd onder dankzeg ging dechargeverleend. In de kascom- missie voor 1968 werden de heren M. Evertse en M. C. Geleijnse gekozen. De aftredende bestuursleden M. Hart en A. J. v. d. Weel werden herkozen. Opnieuw werden een aantal renteloze voorschot ten uitgeloot. Degenen, die op vertoon van hun waardepapier bij de coöp raif- feisenbank 25 in ontvangst kunnen nemen zijn: mevrouw Den Boer-Hanse (43), M. O. Hanse-Boot (34), H. T. Landegent (114). C. B. Noordhoek (108), P. T. Kooman (55), P. v. Dalsen (14). M. C. Koster (79) en A. Gi- lijamse (86). Bij de rondvraag werd nog medegedeeld dat hotel Bakker de consumptietent op het ijs weer zal ver zorgen en dat een eventuele openstel ling der baan de schooljeugd weer de mogelijkheid gegeven zal worden om elkaar in diverse wedstrijden te bekam pen. De jaarvergadering werd bijge woond door het erelid M. Evertse. Gemeenteavond In de laatst gehouden gemeenteavond der hervormde gemeente" r.e Haamstede werden als ouderlingen gekozen de he ren N. J. van Dijke en A. P. A. Slager Pz. Beide heren namen hun benoeming aan. de Walxtraat ruiten ingeslagen. Op de Kaaiwnl werd dezelfde avond aan ver schillende brommers veel schade toege bracht. Tot nu toe ls de Axelse politic er niet In geslaagd deze vandalen op te sporen. (ADVERTENTIE) VEILING GOES 'E: ur «1 Concert harmonie Witte van Haemstede De koninklijke harmonie .Witte van Haemstede' zal vrijdag 8 december 's avonds half acht de eerste van een serie van twee uitvoeringen geven, Zoals gewoonlijk worden beide uitvoe ringen de tweede valt op woensdag 13 december gehouden in de grote zaal van hotel .Het wapen van Burgh' te Burgh. Na de pauze volgt het eerste optreden in de Westhoek van .Het Vlissingsch Schouwspel' met de opvoering van een klucht in drie bedrijven .Schandaal in Parijs' genaamd. Do regie neeft Anton Vader. Aan deze avond is een grote loterij verbonden. Het bestuur hoopt op vele prijzen. Er is geen plaatsbespreking vooruit moge lijk. Het in restaurant ,De Zeemeermin' te Haamstede gehouden gekostumeerd bal is een groot succes geworden. De muzikale ondersteuning voor de dans was in handen van de Summer Season '67 uit Middelburg. Aan het einde van de avond kwam de ontmas kering en de uitslag. De eigenaar van de Zeemeermin, de heer A. v. d. Zande maakte de behaalde prijzen bekend. Eerste werd Jo Schot uit Burgh als .Zeepiraat'. Tweede Jenny Mooij als .Indiaanse' en derde Linda Fischer die zich voorstelde als .Haremmeisje'. De beide laatste meisjes kwamen uit Haam stede. VISMIJN COLIJNSPLAAT Groenten: per gtuk: bloemkool II 88: afw srhoMM kg- vrtjtlmf 4» kg- kropsla II 12-15; knotwlderl) met groen ^1Jauw 2.033 kg: p^lnf'l4 kg: spiering 1 V, U'iV l, iT mRÏT,T !3s lt,;; epro' 21 k,:; ongesorteerde vla 79 kg. sav kool II 17-32: witte kool r 18: II IS-15; rode kool I 14: II 7-15: boerenkool I 13-18. Jt 11-25. sprotten II 25-61. afw 34-38; andijvie n 73; prei I 31-38: II 31-38. tomaten All 10'. CU 41: aardappelen boeken 12. grote 11-13. drielingen 6-7. witlof 1 169-170. II 137-161. f jifvr 113-117: brcekpeen I 21-15: II 6-17; knol selderij II II: uien n 11-16; veldsla II I VLASMARKT ROTTERDAM oosvlaa. lage soorten S. midden- X Dauw- i Gezwin- Drulven: black allcante II 207. VEILING BERGEN OP ZOOM Aardappelen 9-10: andijvie 34-53 waspeen 13- 27; breekpeen 8-12; rode kool 5,5-12: witte kool 8: prei 18-38: uien 17-24: sla 8-18; je root I* afgewerkt vermln< voer van waterrootvlas Icta la de afgelopen •*eek. Het aanbod bestaat merendeels uit lagere kwaliteiten en enkele partijen In da middensoorten. Goede middensoorten en he ter vlas worden vrijwel niet gezwingeld. Voor pprulteó as-l*: witlof Mm' ""S™ Ü-30: kt 1», wlfcr Sl-M: b-t- ™"J"""a»*HEJTT onkool 6.14: kroten 5-!0: nov kool 8-24; to- o\erlge soorten 1» mlnd renkool 6.14: kroten 5-10: sav kool maten 2.40-8.40. cox orange 21-56: s< del 15-41: goudrenet 15-22: teglpont 45-5: ider be- 3 zich i Jen niet aan- DFS IV-Mevo II 4-1 de prijzen li I Dauwreotvla geboden De produktie van gezwingeld» Jokken wordt vrijwel geheel opgenomen, hoewel de vraag voor betere soorten gering ls. De noteringen bleven onveranderd. AAROAPPELBEURS ROTTERDAM Rotterdam 4 december Klei-aardappelen voor het binnenland: ei genheimers 40 mm opwaarts 11-13; bintja 35-40 mm opwaarts geen notering: bintje 40 mm opwaarts 8.75-10.25: meerlar.de.- <0 n-m •ris geen notering, furore 40 mm op- 10-11; klei-aardappelen voor de ex- opwaarts In twee maten Opnieuw heeft een tegenstander moeten ervaren dat het moeilijk is om het vier de elftal van DFS op eigen terrein te verslaan. Mevo n, hoog geklasseerd moest met 4-1 de vlag strijken nadat j bintje 35 mm opwa; het nog met 0-1 de leiding had gehad via wsorttcrd s.8 50; bintJe 40 o nrU een verre treffer van de spil. Dit sue- U„n notcrlng. bintJe 45 rnm opwaarSs 3 50.9 opwaarts 7.50-9: bintje 35 mm op- voeraardappelen 2-3,75. aanleiding voor de thuisclub om er een schepje op te gooien en dit leidde tot een veldmeerderheid waaruit eerste Wim Barendse gelijk maakte en DFS via Rob Costerius een voorsprong nam. De thuisclub bleef na de thee een veld meerderheid behouden en kon door goed doorzetten van Leo Kik nog 2 doelpun ten aantekenen zodat de eindstand kwam met een 4-1 voorsprong voor DFS IV. ZATERDA GVOETBALCOMPETITIE SPS VERLOOR VAN POST BOYS In de eerste klas zaterdagvoetbal afdeling Noord-Brabant hebben in enkele wedstrijden de koplopers het elkaar danig lastig gemaakt, waarbij uiteraard klappen zjjn uit gedeeld, welke wel eens van be lang voor het te behalen kam pioenschap kunnen zijn. SSC '55 - WHS. In deze wedstrijd bleek helemaal niet, dat de nederlaag van vorige week de SSC-ers had aangesla gen. In een van beide kanten goed gespeelde wedstrijd bleven via een 2-0 overwinning de punten in eigen huis. zo dat de WHS-ers de aansluiting met J- kop nog niet konden bereiken. Het trouwens geen schande om bij SSC de punten achter te moeten laten. Beatrix '63 - WN. Beatrix heeft dui delijk revanche genomen, voor de nedei'- laag die het twee weken geleden op liep bij VVN. Al speelt Beatrix een goede partij, om momenteel WN naar een 3-0 nederlaag te spelen, moet men toch echt wel wat in zijn mars hebben. Door deze uitslag is VVN wat achterop geraakt bij de koplopers. BWR - Tholense Boys. Helaas een wedstrijd waarin het laatste woord zal komen van de strafcommissie, wat zonder meer te betreuren is. De wed strijd werd namelijk 20 minuten na rust door de scheidsrechter gestaakt; wat precies de reden van het staken was is nog niet duidelijk. Maar voor dien was het een zeer onprettige wedstrijd, waarbij de scheidsrechter de zaak niet volledig in de hand kon houden. Toen gestaakt werd stonden de Tholenaren met 2-0 voor. In de beginfase drukten de BWR-ers flink op het Thoolse doel, maar toen Onze Sint-Nicolaaspuzzel heeft weer vele lezers enkele aange name uurtjes bezorgd. Het was een .driedubbele kluif', maar toch zijn er velen uiteindelijk achter de goede oplossing: ,Wie goed doet, goed ontmoet' gekomen. Jammer genoeg, kunnen we niet aan alle goede oplossers een prijs geven. De gelukkigen zijn: 25.J. Schot, Julianastraat 3, Zierikzee: 10,E. v. d. Linde-Tlmmers, Ar keiweg 1, Kerkwerve; 10,W. S. Quist, Hogeweg 13, Poortvliet; 10.Istha, Molenweg 50. Oosterland; 10.>1. v. d. Maas, Lysterhes- straat 15, Nieuwerkerk; 10,C. J. van Westen, Julianastraat 54, Zie rikzee; 5,J. P. Klomne, Kaptelnsvveg 5, Dreischor: 5,J. Kaspers, Zuid weg 6. Zonueniaire; 5,moj. It. Joosse, 4-meistraat 26, Sint-Maar- tensdyk: 5.J. Vredenbregt, Hooge Zoom 64, Haamstede; 5,C. O. •J. Hendrikse. Kraanplein 22, Zierikzee. De volledige oplossingen zijn: 1. DOORLOPER OP DE ZAK. Horizontaal: 1 kater-mot-ara: 2 raam-aan-ra-o a: 3 os-smaad-os-el; 4 kloek-heer-k k; 5. oor-roer-pa-e o; 6 doel-brood-Ee; 7 it.-lee-en-silo; 8 laan-reis-eet; 9 ark-tra-St-Let; 10 Ane-Eur-in-Ede; 11 Po-ruig-stier. Verticaal: 1 krokodil-aap; 2 aas-loot-Arno; 3 tas-Orel-aker; 4 emmer lente-u; 5 raak-ober-rul; 6 maan-er-Ee-arg; 7 onder-on-Isis; 8 troep-os- St-NT; 9 aas-rad-iel-ei10 roe-keel-Ee-de; 11 aal-koe-otter. 2. TWEELINGPUZZEL KLAAS - Horizontaal; 1 droom; 5 roman; 10 re; 11 MO; 12 Irene; 13 alk. 15 te: 17 anno; IS roer; 20 NTO: 21 panter; 23 lans; 24 Noor; 26 aas; 21 ■r\ 29 nr; 30 leg; 32 kaneel; 34 aak; 36 eed; 37 ar; 39 neo; 41 ets; 42 LO; 43 NAVO: 45 ter: 46 Salland: 48 per; 49 ei: 51 Erie: 53 normaal. KLAAS - Verticaal: 1 dras; 2 rel: 3 om: 4 motet; 5 RI; 6 Oran; 7 mentor anno; 9 neo; 14 krans; 16 eren; 19 ons; 21 paar; 22 roe: 23 lantaarn; 25 Jrel: 27 Oene; 30 la; 31 geen; 32 k k; 33 edelen; 35 ar; 38 stolp; 40 oordeel !1 Eva; 44 Assen; 45 tarra; 47 leem; 50 Io; 52 ia. PIET - Horizontaal: 1 nobel; 6 prent: 10 trans; 11 la; 12 er; 13 sela; 14 lo; 15 sla; 16 lak; 17 room; 19 aelncn; 21 stok; 23 sein; 25 ik; 27 ree; 28 sir; 30 te; 31 Londen; 34 vis: 35 als; 37 net; 39 al; 40 ar; 41 oer; 43 dag. 5 veeg; 47 elegant; 49 Let; 50 elan; 52 eg; 53 negatie. PIET - Verticaal: 1 NTS: 2 Orel; 3 balans: 4 enak; 5 ls; 6 plooi; 7 ra; 8 iel; 9 tram; 14 drek; 15 smeer; 18 ons; 19 dok; 20 niet; 22 Tiel; 24 neer- siag; 26 gids; 28 snit: 29 re: 32 overal: 33 na; 36 la; 37 naderen; 38 ge- at: 42 ren; 44 gelag: 46 etage: 48 gena: 51 le; 52 eL :j. ANAGRAM: 1 Woerden: 2 Ilpendam; 3 Eibergen: 4 Groet; 5 Overloon, Enschede; 7 Deventer: 8 Doesburg; 9 Oorschot; 10 Eursinge: 11 Tiet- jerk; 12 Ginneken: 13 Oterleek; 14 Ermelo; 15 Dronrijp; 16 Otterloo; 17 Nunspeet; 18 Tegelen; 19 Midsland 20 Ommen: 21 Elspeet: 22 Tricht. Wie goed doet, goed ontmoet. men eenmaal vat had gekregen op het spel kwamen de Boys wat in de meer derheid. Toen Van" Houdt goed was doorgebroken, werd hij op onreglemen taire wijze door de doelman van BWR gestuit en uit de toegekende strafschop maakte Van Houdt 1-0. Na rust was het van hetzelfde laken een pak. De scheidsrechter moest nogal eens tus senbeide komen en het was weer uit een strafschop dat Van Houdt de voor sprong voor de Tholenaren op 2-0 bracht. Toen bij een hoekschop voor het BWR- aoel weer nare dingen gebeurden, be sloot de scheidsrechter er mee te stop pen. Voor die tijd had hij echter al een speler van Tholense-Boys en twee spelers van BWR naar de kleedkamer verwezen. The Gunners I - The Gunners TI. De formaliteit eiste dat ook deze wedstrijd gespeeld moest worden, waarbij de eind- score 3-1 werd. DEB - ONL Wat in de verwachting stond is uitgekomen, DEB niet geheel kansloos tegen ONI. Al werd het een overwinning op het kantje, de 4-3 was voldoende voor de beide punten, waar door DEB op gelijke hoogte kwam met The Gunners II al heeft DEB dan ook een wedstrijd meer gespeeld. De twee strafpunten zullen nu DEB toch wel erg zwaar op de maag liggen. Kogelvangers-Sprang II. Kogelvan- ge.rs heeft zich enigszins hersteld van een wat zwakke periode, want al werd het slechts 2-1 in haar voordeel, dat is tegen de Sprangreserves beslist niet slecht te noemen. De stand in de eerste klas is The Gunners I 12 7 4 1 Beatrix '63 12 8 2 2 SSC '55 H 12 8 2 2 WN 12 7 2 3 Sprang n 12 6 3 3 WHS 12 6 2 4 Th. Boys 12 5 2 5 Kogelvangers 11 5 BWR 12 3 3 ONI 12 2 1 The Gunners II 11 1 1 DEB (x) 12 2 3 (x) twee winstpunter Stemming: binnenland rustig, export flauw. Prijzen berekend per 100 kg en op de han delsvoor» aarden vartgesteld voor de verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto. VEEMARKT BERNHABD ROTTERDAM 4 december 1S67 Totale aanvoer 1661. Slachtrundcren 1273, varken» 391. Prijzen: slachtrunderen p kg extra kwaliteit 430-460. eerste kwaliteit 380- 415. tweede kwaliteit 310-365. derde kwali teit 320-330; varkens p. kg extra kwaliteit geen notering, eer*te kwaliteit 225-230. twee de kwaliteit 217-223. derde kwaliteit 210-215; stieren p. kg 400-460: worstkoeien p. st- 235- 315; slachtzeugen p. ft. 160-170: zware var ken3 p. *t_ 195-205. Toelichting slachtrunderen aanvoer korter, handel willig, prijzen hoger; varken» als vo rige week. vlot. hoger. GROENTEN- EN FRUITVEILING ZVVUNDRECHT Maandag 4 december 1967 Andijvie 60-82: •pinazlc 132-140: uien 15-18: prei 25-33; spitskool 29. groene kool 25-29; witte kool 14-16; boerenkool 17-27: rode kool 5.50-1", savooie kool 6-15: winterpeen 7-9; veldsla 123-152; witlof An 127-159. Bil 1C«- 136: spruiten A 28-19. B 35-42, C 25. D 40-54; sla AI 11-22. Cl 6: knolselderij 10-28: tomaten 3.60. B 7.40-7.70. C 7-7.10 CC 2.60; selderij 13-18: peterselie 19-25: sterkers 0.17; goudre- - 20-27; golden delicious 30-37. VEILING TERNEUZEN Per 100 stuks: sla 8-14: per stuk: bloemkool B 41: per kg: andijvie 50-54; kroten 9: sav. kool 24-38; boerenkool 21-22; breekpeen 6-i2; prei 16-25; knolselderij 7-16: spruiten 37-47: uien 11-15: witlof AH 149-133; BI 151; BH 70-140: afw 64-80 Nieuw orgel voor geref. gemeente 's-GRAVEXPOLDER In het kerkge bouw der gereformeerde gemeente te '3-Gravenpoder zal morgen woens dagavond om half acht tijdens een bij zondere kerkdienst het nieuwe orgel in gebruik worden genomen Voorganger is de consulent van de gemeente in 's- Gravenpolder, ds C. v. d. Poel in Yerse ke. De heren Wols en Van Egmond, le den van de landelijke orgeladviescom missie zulen het orgel inspelen. Het in strument is gebouwd door de firma Ernst Leeflang te Apeldoorn. Het is me chanisch en bevat twee pedalen. Het hoofdwerk omdat prestant acht voet, gecombineerd met holpijp acht voet, als mede een holpijp acht voet, octaaf vier voet en mixtuur vier sterk. Het neven werk bestaat uit een roerfluit acht voet. 18 27-15 gedekt fluit vier voet. octaaf twee voet 1C 31-19 en sifflet één eenderde voet. Het orgel 3 15 19-15 4 14 36-22 5 12 21- 6 10 22-27 8 7 13-20 8 6 16-8 9 3 13-34 9 3 15-55 in mindering. Tweede klas Tweede klas A: Ook hier werden een aantal belangrijke wedstrijden gespeeld, waaruit Post Boys Breda en Vrederust wel het best te voorschijn kwamen, al zijn de verliezers beslist niet kansloos. Er werden in deze klas twee wedstrij den niet gespeeld door terreinafkeurin- geu. Seolto Ü-Tholense Boys en PTT - Chrislandia n. DYO '60 - Good Luck CL Thuis kan Good-Luck II nogal een3 voor een ver rassing zorgen, maar uit brengt het er niet veel van terecht. Zo bleef in Roo sendaal deze middag dan ook DVO ruim de meerdere, getuige de 5-0 overwin ning. Het klom mede door de overige resultaten van de vijfde naar de derde plaats. Olympla "60-Varederust. Vrederust toonde zich in Dongen sterker dan Olympia dat thuis het zoet van de overwinning nog niet heeft geproefd. Het werd 3-1 voor Vrederust. Post Boys-SPS. Post Boys verwees mededinger SPS in Breda tijdelijk wat terug want via een 3-2 overwinning bleven de punten bij Post Boys, hierdoor fraai leidt. Hier ls de stand: Post Boys Vrederust DVO '60 SPS Olympia '60 Dinteloord II PTT Ghrislandia n Good Luck n Th. Boys II Seolto n Kogelv. II 4 1 18 38-16 12 8 1 3 17 10 3 3 4 9 10 3 16 33-19 14 25-15 14 29-19 19-22 24-21 15-19 23-36 31-3' 14-38 13-3" Derde klas A: Chrislandia 111 - SPS II. De SPS-reser- ves konden het niet halen tegen Chris landia III eD moesten via l-0~de punten achterlaten. FSV - SC Stavenisse. Een 4-0 over winning voor koploper FSV wat te ver wachten viel. VVN II - DVO '60 n. Een ruime 5-1 overwinning voor de WN-reserves. Derde klas B: Vrederust II - WN Hl. Hier kon kop loper WN m maar net de winst weg slepen tegen een flink spelend Vrede rust-elftal. De uitslag werd 3-2 voor WN m. Tholense Boys III - SC Stavenisse II. De Tholenaren behaalden de winst voor namelijk in de tweede helft, want met rust was het 2-2, terwijl de einduitslag 6-2 voor de Tholenaren werd. heeft een vrij pedaal, en sub bas 16 voet en drie koppels. De orgelplannen date ren van februari vorig jaar. GOES De drie landbouworganisaties op West-Zuid-Beveland, de kringen van Zeeuwse CBTB, ZLM en NCB, zullen contact met de gemeentebesturen in het gebied opnemen om na te gaan wat de beste mogelijkheden zijn om gezamen lijk de ratten in de streek te bestrijden. Voorzitter F. de Groene van de ZLM- kring West-Beveland, deelde _dat_ maan dagmiddag mee op een voorlichtingsbij eenkomst in Goes. Hij wees erop, dat er in de streek geen sprake is van een rattenplaag, zoals die bijvoorbeeld op Noord-Beveland is be streden. maar dat er toch aanzienlijke aantallen ratten voorkomen. Na een vluchtige inspectie in samenwerking met het waterschap en de inspectie in Wageningen is men tot de conclusie ge komen, dat een rigoreuze actie als op Noord-Beveland niet nodig is. De heer De Groene was daar blij over. vooral vanwege de financiële consequenties van een dergelijke forse aanpak. Wel wil men trachten of het mogelijk is gezamenlijk toch het rattenbestand in het gebied terug te brengen. 's-Heer-Arendskerke verloor van Mevo Het zag er aanvankelijk niet naar uit, dat MEVO deze wedstrijd zou gaan win nen. want binnen tien minuten stonden de blauw-witte bezoekers reeds met 0 2 voor. Eerst was het Simon den Ha- rinck. die doelman Bij de Vaate geen kans gaf en enkele minuten later zag A. v. d. Kreke kans om de stand op 02 te brengen. De gasten bleven ook daar na hard van stapel lopen, maar dat leverde in de eerste helft geen verdere dc.lpunten meer op. Mevó werd wat produktiever en Frans de Oude kreeg een fraaie kans om te scoren, waarvan hij dankbaar gebruik maakte (12). Nog voor het verstrijken ran de eerste speel helft trapte een 's-Heer-Arends- kerke-verdediger In eigen doel. zodat de stand weer gelijk geworden was (22). In de tweede helft waren de Mevoanen met de beste voornemens bezield en de gasten werden in een kwartier tijds onder de voet gelopen, hetgeen resul teerde in drie doelpunten. Eerst was het Frans de Oude. die na goed doorzetten Mevo de leiding gaf en dezelfde speler smaakte ook het genoegen om de stand op 42 te brengen. De gasten speelden nu paniekvoetbal en bij een vólgende Mevo-aanval schoot wederom een verde diger de bal in eigen doel (52). Toen Jan bij de Vaate een strafschop tegen zich kreeg, werd deze door Den Harinck benut (53).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 15