Matador won met 3-1 van EVVC Hoe langer u uw spaargeld kunt missen hoe meer rente de AMRO Bank u geeft. POI F PFI.I.I EN PINGO VOLLEYBALCOMPETITIE AMRO BANK Kerknieuws AAMBEIEN Oosterbaan Le Cointre NV CORRECTOR Openbare aanbesteding Adverteren doet verkopen Dames Afdeling A. J. KALAND IN GOESCHU MOET PRESENTATIE VERBETEREN Kiezerskorps en keuze voor CHU laten onderzoeken Geen scheiding Ek en Annemarie van Zanten exposeren in J 34 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 5 DECEMBER 1967 Met blijdschap geven wij bennis, dat op 3 december geboren is HENRIÊTTE ANTHONIA P. Watt el L. Wattel-Boone Magda Frans Anneke Jan Serooskerke (W.), Kerkstraat 34 Aan allen die ter gelegen-, held van ons 25-jarig hu welijksfeest op 24 nov. jl op welke wijze dan ook blijk geven van hun harte lijk medeleven, betuigen wij mede namens onze kinderen onze welgemeende dank. 1 J. Pieterse A. Pieterse-Coppoolse Middelburg (zuid), december 1967. Rentmeesterlaan 30. Met grote dank aan God berichten wij de geboorte van BAREND GUSTAAF M. J. Helderman- Coppoolse J. Helderman Jan Krijn Thomas Frederik Domburg. 3 december 196" Geref. pastorie Voor de vele bewijzen van deelneming, welke wij moch ten ontvangen na het over lijden van onze lieve man. ader. behuwd-, groot- en overgrootvader CORN". HOLLESTELLE Uit aller naam. J. Hollestellc-Schipper Kloetinge. december 1967 Buys Ballotstraat 47 Met leedwezen geven wij kennis van h van onze gewaardeerde medewerker CH. DE POORTER Goes, 4 december 1967. Op zijn 64ste verjaardag is in volle vrede van ons heengegaan, mijn geliefde man en zorgzame vader, behuwd- en grootvader, de heer KORNELIS LABRUYÈRE echtgenoot van Martina Dina Hoefkens Zoutelande: M. D. Labruyère-Hoefkens M. J. Janse-Labruyère C. Janse Bram, Kees. Lenie Westkapelle: J. F. van Sighem-Labruyére L. van Sighem Suzan, Kees. Gertbert P. Peene-Labruyère I. Peene Zoutelande. 3 december 1967 Willibrordusplein 20 De begrafenis vindt plaats donderdag 7 december op de algemene begraafplaats te Zoutelande, om 12.00 uur. Heden is onverwachts in de Heere ontslapen mijn innig geliefde man, onze lieve vader en grootvader NICOLAAS MACHIEL DE VOS eerder weduwnaar van W. F. Weeda, op de leeftijd van S3 jaar. En, wat wissle in ons lot Nimmer keert Uw liefd'. o God Hilversum: E. W. Oldemans- de Vos H. J. Oldemans Ten Bóer: B. de Vos J. de Vos-Voogt Utrecht: C. de Vos P. de Vos-Kramer Wageningen: N. M. de Vos Jr C. de Vos-Passchier En kleinkinderen Vlissingen, 4 dec. 1967 Const. Huygenslaan 6 Condoleantiebezoek woensdag 6 december des avonds van 7.30-9 De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 7 dec. ver trek van Const. Huy genslaan 6, des n m 2 DRUKKERIJ - UITGEVERIJ WESTWAL 45 - GOES - Tel. (01100)-7555 roept sollicitanten op voor een. door promotie, vrijgekomen plaats van Ervaring in het hanteren van de Nederlandse taal alsmede het in staat zijn zelfstandig te werken, is een eerste vereiste. Kennis van de Engelse en Franse taal strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere zijn voornemens op maandag 18 december 1967, des voormiddags te 9.30 uur, in het stadhuis van Veere in het openbaar aan te besteden: het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Zanddijk' in de gemeente Veere. Bestek en voorwaarden met drie tekeningen zün. zolang de voorraad strekt, tegen betaling van 35.-, verkrijg baar ten kantore van de centrale dienst .Bouw- en Wo ningtoezicht op Walcheren'. Parklaan 1 te West-Sou burg, of worden op verzoek toegezonden na storting van een bedrag van 36.-. Restitutie op de dag van aanbesteding 10.-. Bouw- en Woningtoezicht op Walcheren. De directeur, J. D. P. de Smit Heden werd van ons weggenomen in het ziekenhuis Sint-Joanna te Goes, na een lang durig lijden, onze ge liefde 'en zorgzame vrouw, moeder. be huwd- en grootmoeder SARA ROOZE, echtgenote van Pleter Marinus van den Berge, in de ouderdom van 70 jaar. Kortgene P. M. van den Berge Kapelle: M. van Liere van den Berge M. M. van Liere West-Souburg: S. Scherp- van den Berge J. Scherp Goes: P. M. Sulkers- van den Berge W. Sulkers En kinderen Kortgene, 3 december 1967 Torendijk 22 De zal dagmorgen 6 december om 10.30 uur. vanaf het .Trefpunt'. Heden overleed, geheel onverwachts, onze ge liefde zuster en schoon zuster MACHELINA KNUYT Nw.- en St.-Joosland. J. Knuijt sr S. Knu{it-de Keuning Enige en algemene kennisgeving. Op 2 december 1967 is in het verpleeghuis Ter Valcke, na een langdu rig lijden, overleden on ze geliefde vader, groot- cn overgrootvader HENDRIK GOUDSWAARD weduwnaar van Jacomina de Waard, in de ouderdom van 78 jaar. Met leedwezen geven wij kennis van het nog vrij onverwacht overlij den van de heer K. LABRUYLRE oud-voorzitter VW-Zoutelande Gedurende 21 jaar heeft hij zijn beste krachten aan onze ver eniging gegeven. Bestuur en personeel VVV-Zoutelande Zoutelande, 3 december 1967 Heden overleed, geheel onverwachts, onze in nig geliefde en zorgza me moeder en oma MACHELINA KNUYT Aarnout Wcstveer. op de leeftijd van 66 jaar. Terneuzen J. Westveer M. E. West veer de Kok Souburg: D. Crucq-Westveer P. Crucq En kleinkinderen Middelburg. 3 dec. 1967 Zaagmolendijk 2 De begrafenis zal plaatshebben op woens dag 6 december, ver trek verenigingsgebouw Veerstraat, Nieuw- en Sint-Joosland, om 12 uur. GEMEENTE 's-HEER-ABTSKERKE De burgemeester van 's-Heer-Abtskerke maakt, ter voldoening aan liet be paalde in artikel 28 lid 6. van de wet op de ruimtelij ke ordening, bekend, dat ter gemeentesecretarie vanaf 8 december 1967 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt het besluit van gedeputeerde staten I van Zeeland van 21 novem ber 1967 4e afdeling nr. 1233/369 R.O.V. waarbij is goedgekeurd, het door de raad op l augustus 1967 vastgestelde .Bestemmings plan Kom 's-Heer-Abtsker ke 1966', met dien verstan de dat goedkeuring is ont houden aan enkele bepalin gen van de bijbehorende voorschriften. Beroep tegen het goedkeu ringsbesluit kan gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk bij de kroon worden ingesteld door hen, die zich tijdig niet bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten van Zeeland hebben gewend. -Heer-Abtskerke, 1 december 1967. De burgemeester voornoemd. Quaries van Ufford GEMEENTE RILLAND-BATH De burgemeester van Ril- land-Bath maakt ingevolge het bepaalde in artikel 26, le lid. van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat ingaande 6 december 1967, gedurende één maand ter secretarie voor een ieder ter inzage ligt het be stemmingsplan .Sportterrein 1967'. Gedurende genoemde ter mijn kan een ieder die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heeft gewend, bezwaren indienen bij gede puteerde staten in Zeeland tegen genoemd besluit. Rilland-Bath, 5 december 1967. J. C. W. Jobse. VW DE LUXE met prima banden, nieuwe accu, achteruitrijla.mp, trek haak, parkeerlicht extra stekkerdoos voor looplamp en kampeerverlichting, be- lastingkaart en verzekering. Vaste prjjs f 750, I. VOS Irenestraat 4, Krabbendijke. schrompelen weg PÜn en jeuk wég Zwelling verdwijnt De wetenschap heeft, thans een helende substantie ont dekt met de verbazingwek kende eigenschap de aambei en eenvoudig te doen weg- drogen - de pijn houdt op. zwelling verdwijnt. Toegepast in SPERTI doet deze weefsel- vernieuwende stof zelfs de meest hardnekkige aambeien ineenschrompelen, zó afdoend dat ze nu geen probleem meer zijn. Spcrti Zalf en Zetpillen SPERTI is zacht en desinfec terend - bevat géén verdo vende middelen. Voor snelle, rechtstreekse behandeling van aambeien: SPERTI Zalf f3.60,-Zetpillen f4.90. VLISSINGEN. In de overgangsklas volleybal is de Vlissingse derby tussen de heren van EVVC en Matador geëin digd in een 31-overwinning voor Ma tador. De Matadorcn klommen hierdoor naar de derde plaats op de ranglijst, maar teleurstellend voor hen was wel, dat koploper Libanon '50 II geen enkele moeite had met Orawi II (30). De uitslagen zijn: EVVCMatador 1 3 (715. 1311, 7—15, 3—15), Delta II—Moller VC 0—3 13—15. 915, 915). Orawi IILibanon '50 H 0—3 (7—15. 9—15. 15—17), LVC —Sic Pugno 30 (155, 1511, 15 8). LyceumSifrak 32 (71 15—11, 156. 11—15, 15—8). Sarto II Delta LVC St-Paul EBVC MOC '17 Marathon EVVC VVO RHBS 7 0 1 14 22- 6 0 0 12 18- 5 0 2 10 15- 5 0 2 10 15— 7 5 0 3 10 15—13 4 0 3 8 14—12 3 0 5 6 11—20 1 0 7 2 9—21 .1 0 7 2 9—21 1 0 8 2 5- Sint per RP-18 in Wemeldinge Zaterdag bracht Sint-Nicolaas een be zoek aan Wemeldinge. Met het vaartuig RP 18 van de rijkspolitie legde, de sint het laatste stuk naar Wemeldinge af en meerde in de westsluis te Wemeldinge waar burgemeester C. N. F. van Sas de sint begroette. De muziekvereniging OKK bracht de sint een welkomstsere nade. Vooropgegaan door OKK reed de sint dor het drp en bracht een bezoek aan de kleuterschool, daarna bezocht hij het bejaardentehuis .Vrede Best'. Inmiddels waren op uitnodiging van de WEWICO alle kinderen in het dorps huis bijeengekomen om de sint te be groeten. Na het bezoek bleven de kin deren bijeen waarbij hun een variété programma werd gepresenteerd door het duo Hermans. Sparen is goed. Maar spaart u wel goed? Eigenlijk is het logisch dat u recht hebt op meer rente naarmate u uw spaargeld langer kunt missen. En nu we het toch over uw spaargeld hebben: hoe lang staat dat alweer ergens. En krijgt u daar wel de rente voor die u toekomt? Bij de AMRO Bank geldt dat hoe langer u uw spaargeld beschikbaar stelt, hoe meer rente u krijgt. Om precies te zijn: 4%, 4'/*°/o» 41/2%, 5%, 5'/2% en 6% rente. Als u vandaag of morgen een AMRO-kantoor binnenloopt, zullen we u graag vertellen welke mogelijkheden dit Moderne Sparen voor u heeft. De nieuwe AMRO-spaarfolder ligt al voor u klaar. Ter overdenking. Als u bij de AMRO Bank spaart, profiteert u automatisch van de vele andere bankdiensten. Slaat u 'Het AMRO-Bankplan Voor Het Gezin' maar eens open. Een gratis boekje dat bij elk AMRO-kan toor op u ligt te wachten. 1 AMSTERDAM - ROTTERDAM BANK Libanon '50 n LVC Matador Orawi II Moller VC Sifrak Lyceum Juliana II EWC Delta II Sic Pugno R 8 n 7 6 0 8 0 0 0 16 24— 2 1 12 19— 6 2 12 21— 9 3 10 18—10 4 8 15—16 4 8 15—18 5 8 14—20 4 6 13—15 6 4 10—19 6 2 5—20 8 0 3—24 EVVC—.MAT A DOR De Vlissingse derby tussen EVVC en Matador heeft niet gebracht wat men er van mocht verwachten. Beide ploe gen speelden bijzonder mat en van aan trekkelijk spel is dan ook vrijwel geen sprake geweest. Matador was deson danks duidelijk de sterkere ploeg. Alleen in de tweede set, waarin Matador niet in de sterkste opstelling speelde, kon EWC tot winst komen ploeg was: 715. In de tweede set greep EWC verscheidene fouten van Matador gretig aan om de set in een, overwinning om te zetten: 1511. maar in de derde en vierde set kregen de EVVC.ers geen kans meer: 7-15 en -15. Bij de dames eindigde de wedstrijd tus sen de Vlissingse teams .Marathon en EVVC in een 32-overwinning voor Ma rathon. Delta versloeg EBVC met 30 (155, 15—5 en 15—11), terwijl VVO de overwinning aan MOC '17 moest la ten: 1—3 (4 15, 157, 3—15, 8—15). LVC gaf RHBS geen kans en won met 8—0 (15—5, 15—12 en 15-^7). Enigs zins verrassend was de ruime 30- overwinning van Sarto II op St-Paul (15 —3, 154 en 15—10). MARATHON—EVVC. MarathonEVVC is een vrij aan trekkelijke wedstrijd geworden, waar in EWC na een 21-voorsprong de winst toch uit handen moest geven. De aanval van Marathon was in deze wedstrijd beter dan die van EVVC, maar daar stond tegenover dat ver dedigend de EVVC-dames meer in hun mars hadden. In de eerste set leek het er op dat EVVC recht op de overwinning zou afsteve nen. want deze set werd een ruime overwinning: 615. In de tweede set herstelde Marathon zich echter uitste kend en met dezelfde cijfers behaalde nu deze ploeg de winst. De derde set bracht veel spanning en uiteindelijk ze gevierde EVVC met 1614. In de vierde set veroverden de EVVC-dames een 11 4-voorsprong. maar kennelijk bracht het uitzicht óp winst hen geheel van streek. In plaats rustig op de aanval te blijven spelen, gingen vele ballen bij het voor de tweede maal spelen over het net en dat was koren op de molen van de Marathon-aanvalsters. Mara thon greep deze set uiteindelijk met 15 —12 In de vijfde set moest een aange slagen EVVC met 159 de winst aan Marathon laten. De uitslagen van de wedstrijden, ge speeld voor de competitie van de afde ling Walcheren zjjn: dames: EGVC Egaspo 30. EVVC II—Marathon II 1 3. .Matador IIEgaspo 03, Mara thon III—EVVC III 22. Matador I— EGVC 2—2. Heren: MarathonZuidwesters 13, EVVC IJ—Marathon II 3—1, Matador IIIMarathon I 03, Matador IIMa tador III 3—0. NED. HERV. KERK Beroepen te Den Helder B. M. ter Haar te Usselo: beroepen te Eemes-; Buiten J. Bogaard te Ernst: beroepen! te Hardenberg. vac. R. J. Ydema itoez.).i A. V. de Beek te Joure. Bedankt voor 's-Gravenhage-Loosduinen (vac. W. F. de Hartog) (toez.) R. Houts- ma te Rijkersmilde. Beroepen te Andijk H. W. Doornink. Groede. GEREF. KERKEN Beroepen te Nijkerk (vac. J. Koppe) L. Buitenhuis te Oosterwolde. GEREF. KERKEN" (vrijgemaakt) Beroepen te Smithfeld Ontario Cana da) H. Mosterd te Harderwijk. CHR. GEREF. KERKEN" Beroepen te Murmerswoude J Weste rink te Kerkwerve. EVANG. LUTH. KERK Beroepen te Rotterdam mejuffrouw L. B. Poppezijn te Eindhoven. BAPT. GEMEENTEN" Aangenomen naar Zwolle M. Kohen te Alphen aan de Rijn. VRIJE EVANG. GEMEENTEN" Bedankt voor Amsterdam-Centrum H Postma te Rotterdam-Centrum. Statenkring CHU bijeen In verband met de op 16 december a s te 1 houden buitengewone algemene verga- dering van de Christeljjke-Historiseiie Unie werd vrijdagavond in Poortvliet i een vergadering gehouden van de sta tenkring Tholen en St-Pliilipsland van deze unie. Hier kwamen aan de orde de samenwerking met. andere partijen, de partijstructuur en de organisatie. Voorzitter J. van de Velde uil Tholen merkte in zijn openingswoord op, dat er in CH-kringen behoefte blijkt te be-; staan aan een meer christelijk radicaal' geluid. Zelf was hij van deze ontwikke-' ling geen voorstander. 2f. GOES - In een vergadering van i8.?*®1*; H,oew*} 4e>cr de ZP,f*tand,s- de Christelijk Historische Kiesver- heid behouden bleef is men er van over-i tuigd dat dit niet zal kunnen. Aan een'emging te Goes sprak zaterdag de fusie met de AR wordt op korte termijn nog geen behoefte gevoeld. Wel is nicn er voor, dat voor een groot deel met een gezamenlijk program wordt uit gekomen. Inleiding over rapport-Scholten heer A. J. Kaland, lid van ged. staten, over het zogenaamde rap port-Scholten, waarin aanbevelin- Stand dames: Marathon II Matador I EGVC PZEM Matador II 0 6 9—1 0 6 10— 5 1 6 4 13 0 5 2 110 3 3 1113 3 1113 Marathon III EVVC III EVVC II Stand heren: Matador II Zuidwesters I EWC II Marathon I Matador V Matador III Marathon II 3 0 12 13- 4 0 13 14- 4 0 0 4 0 3— blad van de CH te doen opgaan Nederlander'. Tot afgevaardigde naar de vergadering in Utrecht op 16 december wordt aan gewezen de heer E. Pb. Nieuwkerk uit Poortvliet. Voor het hoofdbestuur wor den kandidaat gesteld de heren Schol ten en Schuring, beiden aftredend. Ook de gemeentelijke herindeling van het eiland Tholen kwam nog ter sprake deze avond. Wethouder D. Kleppe uit Scherpenisse' merkte naar aanleiding hiervan op, dat thans op een foutieve grondslag wordt geregeerd. Dit zal bij de eerstvolgende' verkiezing voor de CHU een stemmen verlies met zicli meebrengen. Hjj zou daarom een profest naar Den Haag willen sturen want met de huidige voor stellen wordt de plank mis geslagen. De heer W. J. van Doom, burgemeester van Poortvliet was verbaasd over de snelheid, die met de gemeentelijke her indeling van het eiland Tholen wordt be tracht. Hij had het wetsvoorstel niet zo spoedig verwacht. 0 6 9— 01 0 6 10— 5 1 6 10— 5 2 4 7—7 113—5 3 1 2—11 3 0 1—9 Collecte De opbrengst van de zendingscollecte gehouden op de dankdag tijdens de dienst van de Nederlands hervormde kerk te Wemeldinge heeft 1247,55 op gebracht. .Dejganisatie en vernieuwingen in de CHU. De heer Kaland heeft als lid van de commissie Scholten aan de samenstelling van het rapport meegewerkt. De lieer Kaland stelde in liet eerste gedeelte van zijn toespraak de orga nisatorische vernieuwing centraal. roeger was vaak de regionale poli tiek belangrijker dan de landelijke I politiek. Dit Is in de huidige struc tuur van de CHU nog herkenbaar. .Door wijziging van deze structuur j is het mogelijk liet landelijk bestuursbeleid ter versterken, liet contact tussen bestuur en lid te ver beteren, de voorlichting te verbete ren en de besluit vaardigheid te ver groten.' zei hij. Met name de presentatie van dt CHU van de moderne communica tie-media zal zeer sterk moeten wor den geconcentreerd, zodat bundeling van krachten de mogelijkheden tot goede voorlichting vergroot. Van groot belang achtte de neer Kaland ook de versterking van het wetenschap pelijk instituut van de CHU. de Savor- nin Lohman Stichting. In de huidige tijd is het nauwelijks mogelijk als par tij een gefundeerde bijdrage aan het beleid te leveren, indien er geen moge lijkheden zijn tot verdieping door studie en onderzoek. Ten aanzien van de politieke vernieu wing merkte spreker op dat er ge streefd moet worden naar een begin sel-program-partij. De Unie moet open staan voor nieuwe structuren. Politieke stellingname zal steeds snel en duidelijk moeten plaatsvinden. Het gesprek met de ARP en de KVP zal snel moeten uitmonden in een gezamenlijk program ma. Op korte termijn zag de heer Ka land samenwerking ais "de meest ge wenste mogelijkheid. Op langere ter mijn zou echter een grotere eenheid te realiseren zijn. Dat de CHU zwak zou zijn door de verschillende aanwezige stromingen werd van de hand gewezen met verwij'zing naar praktisch alle an dere partijen, waarin ook meerdere stromingen voorkomen Hoewel de standpunten van ue chris ten-radicalen de heer Kaland op di verse punten wat te ver gingen, sprak hij de hoop uit. dat zicli .geen scheiding der geesten' zou vol trekken. maar dat de radicalen in staat gesteld zouden worden een duidelijke invloed uit te oefenen op een nieuw partijprogramma. Veel waardering werd getoond voor bet optreden van de Christelijk Histo rische Jongeren Organisatie, die met frisse, nieuwe ideeën een belangrijke bijdrage levert om de verstarring, waarvan binnen het Nederlandse po litieke leven sprake was, te doorbre ken. In Ue discussie kwam de duidelijke wens naar voren tot namvere samenwerking met de ARP en de KVP. op basis van een gezamenlijk nieuw program. Met klem werd voorts aangedrongen op een duidelijke en snelle standpuntbepaling. Op vragen, welke de huidige structuur van de maatschappij betroffen ant woordde de spreker, dat naar zijn me ning veranderingen zich steeds langs evoluerende wegen dienen te voltrek ken. Een democratie functioneert niet op plaatsen waar getracht wordt ver anderingen op revolutionaire wijze in gang te doen vinden. Bij 'n goede evolu tie blijft het contact tussen leider en ach TERNEUZEN Van 8 tot 25 december worden in Gnlerie J. 34 aan de Terneu- zense Grenuiaan plastieken van Ek Zanten en schilderijen en gouaches van Annemarie van Zanten-Eilers geëxpo seerd. Deze belangwekkende tentoon stelling zal vrijdagavond 8 december om acht uur worden geopend. Het inleidend woord is van de heer H. J. Ruis. voorzitter van de culturele ad viesraad Terneuzen. De tentoonstelling zal nagenoeg sa menvallen met de plaatsing van het beeld .Bokspringers' van Ek van Zan ten bij de vijver in het sportpark te Terneuzen. Ek van Zanten werd in 1933 in Zalt- bommel geboren. Hij ontving zijn oplei ding bij Johan Polet. aan de rijksaca demie onder leiding van professor Es- ser en het Hoger Instituut te Brussel bi. Charles Leplae. Ek van Zanten debuteerde op Sonsbeek in 1955 en kreeg in datzelfde jaar de prix de Rome. In 1963 verwierf hjj de gemeentelijke cultuurprijs van de stad Hilversum. Ook Annemarie van Zanten werd in 1933 geboren in Amsterdam). Zij ontving haar opleiding aan de rijks academie onder leiding van professor G. Röling en professor Jan Wiegers. Ze werkte in Frankrijk en Italië en ex poseerde onder meer in Rome. De expo sitie is geopend (van 8 tot 25 december) elke dag, ook zondag, van 2 tot 6 uur. Op de woensdag- en vrijdagavond houdt galeriehouder Jan Juffermans zijn deur bovendien van 7 tot 9 uur (wijd) open. terban aanwezig, zodat de ontwikke ling zich evenwichtig kan voltrekken. In dit verband noemde de heer Kaland nog de wijziging van de ondernemings structuur. Door evolutie zal een gelijk waardige inbreng van de factoren arbeid en kapitaal tot stand kunnen komen. Tenslotte werd nog gepleit voor het instellen van een sociologisch onder zoek, dat er op gericht zou moeten zijn na te gaan hoe liet kiezerskorps van de CHU is samengesteld en welke factoren een keuze voor de CHU bepalen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 14