■riGENDfes n Prijswinnaars St-Nicolaaspuzzel REGERING, VOER DOELBEWUSTE WERKGELEGENHEIDSPOLITIEK' ZEEUWSCH-VLAANDEREN zvu Quick Up't is goed. Ko drinkt 't. MARKTBERICHTEN TWAALFDE TENTOONSTELLING VOGELS OOSTBURG SUCCES J&. Neem een abonnement op de PZC ^5 R.H.B. AANBESTEDING DINSDAG 5 DECEMBER 1967 1 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Gewestelijk bestuur PvdA-ürouwenbond: Geringere schoolkeus zeer nadelig GOES Op de jaarvergadering var liet gewestelijk bestuur van de vrou wenbond van de Party van de Arbeid in Zeeland, is het volgende voorstel ge daan: J)e groep Terneuzen verzoekt, de ge westelijke vergadering er by de bevoeg de instanties op aan te dringen, dat door de regering een doelbewuste werk- gelegenheidspolitiek wordt gevoerd. Daarbij wyst de groep in het bijzonder naar de provincie Zeeland. Alle aandacht van de regering is nu gevestigd op de Noordelijke provincies. Men is kennelijk van mening, dat Zee land geen bijzondere aandacht vereist. Indien echter ook in deze provincie niet de nodige stimulansen worden gegeven nf worden gecontinueerd, zal ook hier de volledige werkgelegenheid gevaar lo pen'. De vergadering, welke bestond uit le den van de vrouwenbond uit: Vlissin- gen, Middelburg, Goes, Terneuzen, Zie- rikzee, Kortgene, Bruinisse, Groede, Oostburg en Yerseke, toonde grote in stemming met dit voorstel. Het gewestelijk bestuur van de vrou wenbond van de Partij van de Arbeid in Zeeland wil dan ook met klem uit drukkelijke aandacht voor dit onderwerp vragen. In Zeeland heerst de vrees, dat de rege ring, van de veronderstelling uitgaat dat Zeeland zich op dit moment zelfkwel kan redden; het werkloosheidscijfer in Zee land is immers niet angstaanjagend. Men vergeet hierbij echter, zo wordt gesteld, gemakkelijk, dat onze groot vaders vanuit Zeeland vertrokken de eigen 1966 is er steeds een vertrekoverschot geweest In Zeeland, zonder dat op de vertrek- kenden van regeringswege enige aan drang diende te worden uitgeoefend of steun behoefde te worden verleend. Het is dan ook om deze reden, dat het inwonertal in Zeeland laag bieef, met alle gevolgen van dien. De ontwikkeling in Zuid-west-Nederland kan het mogelijk maken, dat Zeeland voor het gehele land een belangrijke functie zal kunnen gaan vervullen. De Zeeuwen houden zich hiervoor ge reed. Er wordt in dit gewest alles in Doorgereden na aanrijdingen VLISSINGEN Twee automobilisten rijn in Vlissingen doorgereden, nadat zij met hun auto aanrijdingen hadden op respectievelijk de Nieuwendijk en het Bellamypark. Maandagmiddag om streeks 6 uur kreeg de Duitse mevr. M. L. lakschade aan de linkervoorzijde van haar auto op de Nieuwendijk, omdat, volgens haar verklaring, een tegemoet komende auto te veel naar links zwenk te. De automobilist reed door. Mevrouw L. reed over de Nieuwendijk in de richting van het Bellamypark. (ADVERTENTIE) MIDDELBURG 8 uur jazz trio LOUIS VAN DIJK Dinsdag 5 december HULST Boekhandel Van Geyt. 9-18 uur: tentoonstelling .Zeeland en Vlaanderen in de schilderkunst'. MIDDELBURG Zeeuws museum. Wage- naarstraat: tentoonstelling werken Anton Hey boer. Ben d'Armagnac de Castanet en Gert Dekker. Rijksarchief Zeeland, Sint-Pieterstraat 39, 9,30-12.30 en 13.30-17 30 uur: tentoonstelling Curieuze archiefstukken' Van Benthem en Jutting. 10-16 uur: grafiek tentoonstelling .Schermutselingen aan de grens' van J. C. van Schagen. TERNEUZEN Galerie .1 31 14-18 uur: ten toonstelling .Kunst voor Slnt-Nicolaas'. WESTDORPE Galerie Troutzaerte. 9-13 uur: tentoonstelling Els Boone. Theo Dobbel- man en Rudy Bierman MIDDELBURG City. 20 uur .Dallas jaar. OOSTBURG Lcdei. 20 uur Dodendans der Apachen', 14 Jaar. TERNEUZEN Luxor. 20 uur: .De vrouv die drie mannen beminde' 13 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC - VLISSINGEN - TEL 01184-5144 -TOESTEL 43 het werk gesteld, een goed klimaat te scheppen voor een gezonde industriële ontwikkeling. Maar het is duidelijk dat hulp van de landelijke overheid hier niet kan ontbreken. Zeer veel aandacht wordt nu op het noorden van ons land gericht, nog zeer onlangs heeft de re gering, door goedkoop aardgas te wei geren, de vestiging van een belangrijke alluminiumindustrie in Zeeland geblok keerd. Bedoelde industrie zal zich stel lig niet elders in Nederland vestigen, doch in het aangrenzende buurland. Deze beslissing wettigt de vrees, dat de belangen van Zuid-West-Nederiand niet die belangstelling hebben, welke ook de leden van de vrouwenbond van de Par tij van de Arbeid in Zeeland zo zeer zouden wensen, aldus het gewestelijk bestuur, dat deze wensen ter kennis heeft gebracht aan de PvdA-fracties in de eerste en tweede kamer. Begroting 1968 in raad Hontenisse HONTENISSE In de woensdag te houden raadsvergadering van de ge meente Hontenisse wordt de gemeente begroting voor 1968 vastgesteld. Hierin is onder andere verwerkt het vaststel len van het bedrag per leerling voor 1968, zoals bedoeld in de lager onder wijswet van 1920, de behandeling van enkele subsidieverzoeken voor 1968 en enkele besluiten tot investering, even eens voor 1968. Voorts vermeldt de agenda het benoemen van een lid van de commissie tot wering van schoolver zuim, het opnieuw benoemen van de commissie van advies ingevolge de woonruimtewet en het benoemen voor 1967 van de vertegenwoordigers bij de NV Waterleidingmaatschappij .Zeeuwsch-Vlaanderen.' Verder wordt er behandeld de uitkering ineens aan het gemeentepersoneel, de veertiende wijzi ging van de gemeentebegroting over 1967 en de begroting over 1968 van het gecombineerd armbestuur. De begroting van dit besluit is sluitend op een be drag van 2381.29. CLINGE Sint-Nicolaas in Clinge Nadat sinterklaas in de wijk ,Het Zee- rat' te Clinge door de fanfare .Weldoen loor vermaak' was opgewacht, deed hij zijn rondrit door het dorp. Hij werd door burgemeester P. V. M. Vercaute- ren op het gemeentehuis opgewacht. Na eikaars wensen te hebben beluisterd ging de sint over tot het uitdelen van versnaperingen aan de jeugd. IJZENDUKE Schieting te IJzendijke Aan de schieting in het Hofzicht Thea ter te IJzendijke namen 72 schutters deel. De uitslag werd: hoogvogel: J. Wijffels. Biervliet, eerste zijvogel: A. Dobbelaere, Watervliet, tweede zijvogel r F. Claeijs, IJzendijke. De beker werd gewonnen door C. de Buck te St-Lau- reijns en de extra prijs ging naar P. van Damme te St-Laureijns. Het hoogste aantal vogels werd geschoten door A. Martens en J. Seegers, beiden te IJzen dijke. ZAAMSLAG J. van Cadsand 25 jaar bij de waterleiding ZAAMSLAG Vrijdag vierde de heer J. van Cadsand te Zaamslag als vierde en laatste van dit jaar zijn 25-jarig dienstjubileum bij de nv waterleiding maatschappij .Zeeuwsch-Vlaanderen.' Daar de directie op de dag zelf verhin derd was, werd de jubilaris twee dagen eerder gelukgewenst door de president commissaris, de heer J. Mijs uit Oost burg, de directeur, de heer ir G. P. M. Dikótter, staffunctionarissen en verte genwoordigers van het personeel. De directeur zei het op prijs te stellen dat het personeel ook aan het maatschap pelijk leven deelneemt, want de heer Van Cadsand is wethouder van Zaam slag. Bij de waterleidingmaatschappij is hij controleur bij de afdeling incasso. De heer Dikötter speldde de jubilaris het gouden insigne op en overhandigde hem de gebruikelijke gratificatie. Na mens het personeel bracht de heer A. F. Nuytinck zijn gelukwensen over en bood de heer Van Cadsand een platen speler aa.n. Voorts ontving de jubilaris een aantal fraaie bloemstukken. Op de dag van het jubileum zelf werd er een receptie gehouden voor vrienden en col- HULST Bijeenkomst ZLM kring Hulst HULST Donderdag 14 december houdt de kring Hulst van de ZLM een algemene vergadering in hotel ,De Lin de' te Kloosterzande. De vergadering begint om zes uur. Tijdens deze bijeen komst zal mr E. Wage, algemeen se cretaris van de ZLM, een Inleiding hou den over huidige landbouwactualiteiten. De bestuursleden baron K. J. A. Coilot d'Escury en P. G. de Bruijn zijn perio diek aftredend, maar stellen zich bei den herkiesbaar. Voorts zijn er een aan tal hoofdambtenaren van het secreta riaat aanwezig om de aanwezigen over het werk van hun afdeling voor te lich ten. SLUISKIL Kaartavond NKV De aangekondigde kaartavond voor vrij dag 1 december moest wegens onvoor ziene omstandigheden in laatste instan tie worden afgelast. Deze werd verscho ven naar vrijdag 8 december en zal plaatsvinden in café ,De Sport' te Sluis kil en niet in het patronaatsgebouw. De kaarting op 8 december is de tweede kaartavond van een serie van vijf. PHILIPPINE Aanrijding Zaterdagmiddag omstreeks half drie deed zich in de Koningin Emmastraat te Philippine een lichte aanrijding voor tussen een personenauto, bestuurd door L. H. uit Philippine en een bromfietser R. S-, eveneens uit Philippine. De perso nenauto kwam vanachter een gepar keerd staande auto, waarbij de brom fietser de auto met de trapper langszij raakte. Belde weggebruikers hielden te weinig de rechterzijde van de rijbaan. Er was lichte materiële schade. Sint kwam op bezoek bij NVV Vrijdagavond heeft Sint-Nicolaas een bezoek gebracht aan café ,De Sport' te Sluiskil. In de vergrote vergaderzaal deelde de sint aan de kinderen van de leden van het plaatselijke NW pakjes uit. Het bezoek, werd door ongeveer 120 kinderen bijgewoond. AXEL Activiteiten van het Molenkwartier De leerlingen van de AXelse landbouw- huishoudschool .Het molenkwartier' heb ben dezer dagen tol van activiteiten aan de dag gelegd. Voor de kinderpost zegelactie verzamelden de leerlingen 866.50. De kaarsenactie voor Zonne gloren bracht 700 op. Als sinter- klaasaanbieding werd door de meisjes een doos met zelfgemaakte popjes ver zonden naar het kindertehuis in Rot terdam. Feesla vond voetbaljeugd Een geslaagde feestavond voor de Axel- se vo'etbaljèugd werd dezer dagen ge houden In de nieuwe kantine van net voetbalveld. Voor de pupillen was er een bingospel en persoonlijke spelen, waarbij de heer P. Penne de leiding had, Ook de A- en B-junioren brachten de avond gezellig door met persoonlijke spelen en een quiz Quizmaster Adri Overdulve voelde ook de jeugdcommissie aan de tand in een quiz, samengesteld door de heren A. Overdulve. W. van Gink en G. Jonkman. TERNEUZEN Bejaarden vieren sinterklaas In het gebouw ,De Schakel' te Terneu zen heeft de vrouwenafdeling van het NW een sinterklaasmiddag voor de bejaarden georganiseerd. Het was de tiende maal dat deze middag werd ge houden. De tijd werd doorgebracht met muziek, sketches en tot slot een goed verzorgde maaltijd. De heer J. Stenvert hield voor de bejaarden een praatje over de oude dag en in het bijzonder over een te bouwen verzorgingscentrum te Terneuzen. OOSTBURG Lezing voor Maandagavond 11 december wordt on der auspiciën van de ZVU een lezing gehouden in hotel .De Eenhoorn' te OoHtburg. Dra G. R. Kruissink. directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizon zal een voordracht houden over JDe Toulouse-Lautrec op Montmartre.' Leden B, S en O naar Brugge De leden van de vereniging van burge meesters, secretarissen en ontvangers in West-Zeeuwsch-Vlaanderen (het voormalig 4e district) maken op woens dag 13 december een excursie naar Brugge. Per autobus wordt 's morgens om half negen vanuit Oostburg ver trokken. Bij aankomst in Brugge staat eerst een bezoek aan de brandweerka zerne op het programma, waar gelegen heid bestaat het materiaal en installa ties te bezichtigen. Om kwart voor 12 wordt het gezelschap ontvangen op het stadhuis van Brugge. Na een gezamen lijke koffiemaaltijd be,gint het middag programma met een bezoek aan de kon. Ned gist- en spiritusfabriek, met be zichtiging van het bedrijf. De excursie wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. Vandalisme in Axel duurt voort Opnieuw zyn zaterdagavond in Axel, vermoedelyk jeugdige personen, verniel zuchtig te werk gegaan. Tegen midder nacht werden in enkele woningen aan de Walstraat ruiten ingeslagen. Op de liaaiwal werd dezelfde avond aan ver schillende brommers veel schade toege bracht. Tot nu toe is de Axelse politie er niet in geslaagd deze vandalen op te sporen. ADVERTENTIE VEILING GOES Groenten: per stuk: bloemkool II 33: efw 27- 23; kropsla II 12-15: knobeWcrlj met jtroen I 15-27; II 11-14; III 9-10: per V.g. groene sav kool II 17-32; witte kool 1 18: II 13-15; rode kooi I 14: II 7-15: boerenkool I 13-18; II 5; spruiten II 25-61: alw 34-39; andijvie II 73; prei I 31-38; II 3I-38: tomaten All 100; CH 41; aardappelen bonken 12; grote 11-13; drlellngen 6-7; witlof I 169-170; II 137-181: afw 113-117: breekpeen I 21-15: IX 6-17: kr.ol- dderij II 14; uien II 11-16: veldsla IX «3. Druiven: black alicante II 207. VEILING BERGEN OP /.OOM Aardappelen 9-10: andijvie 34.53 waspeen 13- 27; breekpeen 8-12: rode kool 5.5-12: witte kool 8: prei 18-38; uien 17-24; sla 8-13; spruiten 25-1,84; witlof 1.18-1.54: knolselder p »t 22-30; p kg 12-17; bos selder 21-24: boe renkool 6.14: kroten 5-10: sav kool 8-24: to maten 2.40-8.40; cox orange 21-56: golden del 15-41: goudrenet 15-22: legipont 45-53. Van ,De Volière' In burgerzaal van het gemeentehuis OOSTBURG De 12e vogeltentoonstel- ling die zaterdag en zondag door de Oosthurgse vereniging ,De Volière' in de burgerzaal van het gemeentehuis te Oostburg werd georganiseerd is ook nu weer succesvol verlopen. Zowel bij kanaries als by parkieten en de andere groepen was er een bevre digende deelname, zodat het organise rende comité zijn veelomvattende werk zaamheden met succes zag bekroond. Vrijdag was het de dag van de keurin gen en de 4 keurmeesters, de heren Chr. de Groot uit Bergen op Zoom (kanaries), W. G. van Bemmel uit Roosendaal (ka naries), A. Dommerholt uit Den Haag (tropische vogels en parkieten) en G. v.- d. Watering uit Roosendaal (tropi sche vogels en parkieten), hadden han den vol werk om alles op tijd gekeurd te krijgen. Kort na de opening van de tentoonstelling op zaterdagmorgen dverzorgde catalogus prijswinnende vogels reeds stonden vermeld en waarvoor St.- Nicolaas zowaar nog tijd had gevonden om een op rijm gesteld voorwoord te schrijven. Kampioen eigen kweek by de kanaries werd een inzending van de heer P. Cx&ce&Zterte XA/ Noordstraat 17 Terneuzen KAPWERK met moderne haarverzorglng tSaionó o. d. cJ-lout Dames- en herenkapper l'ERNEUZEN Axeisestraat 140 tel. 01150 - 3794 AXEL Noordstraat 29 teL 01155-586 SPECIALITEIT: postiches, prulken en herenprulkjes. schilderkisten voor een kleurrijke vrijetijds besteding 'n Uitgebreide sortering vindt u bij Rijnherg's handelsbureau Tot. eind december ook op zaterdag geopend tot 6 uur. VANAVOND 0PDET.V. rapper dan roest! Bescherm uw auto tegen die proest. Dóór en dóór volgens de Zweedse ML-methode met originele Teclyl van Valvoline. Voor een Tectyl behandeling kunt u met uw auto terecht bij: Autohandel en servicebedrijf VAN DRIEL Het bestuur van de waterkeringen van de cal. polders Hoofdplaat en Thomaes; het cal. waterschap Oud en Jong Breskens: het cal. waterschap Tienhonderd en Zwarte; dn cal. Adornispolder, zal op dinsdag 19 december 1967 te 10.30 uur in hotel ,De Eenhoorn', Markt 1 te Oostburg, onder nadere goed keuring van gedeputeerde staten van Zeeland, IN MAS SA trachten aan te besteden: de onderhoudswerken, dienst 1968 aan de waterkeringen: Hoofdplaat en Thomaes, bestek no. 103; Oud en Jong Breskens, bestek no. 105; Tienhonderd en Zwarte, bestek no. 97; Adornis, bestek no. 97. De besteding geschiedt volgens par. 2 van de A.B. Aanwijzing zal plaatshebben op maandag 11 december 1967 te 10.30 uur in voornoemd hotel. Buitendien geschiedt geen aanwijzing. De bestekken liggen vanaf 7 december 1967 ter inzage ten kantore van het waterschap Het Vrije van Sluis, Brouwerijstraat 18 te Oostburg. tel. 01170-2251 en zijn vanaf die datum verkrijgbaar ad 5.- (per stel) of franco per post. ad 5.50. De nota van inlichtingen ligt vanaf dinsdag 12 december ter inzage ten kantore van het waterschap voor noemd. Het bestuur van de waterkeringen voornoemd, J. B. Becu, voorzitter. C. H. M. van Zuilen, wnd. secr.-ontvanger. Morel uit Breskens. In de open klas werd kampioen een inzending van de heer J. Verduijn uit Breskens. Jeugd kampioenen werden F. Bron en A. M. Boidin uit Oostburg. De derbyprijs werd gewonnen door de heer J. A. Campfens uit Oostburg. Kampioen stammen van 4 vogels in de eigen kweek werd een inzending van de heer A. P. Kools uit Zuidzande. Kampioen wildzang eigen kweek werd O. J. Scherbeijn, IJzendijke. Bij de bastaarden ging het kampioen schap eigen kweek naar de heer C. van Renterghem uit Breskens, terwijl ook het kampioenschap open klas in deze groep aan dezelfde Inzender werd toe gewezen. In de hoofdgroep grasparkieten werd het kampioenschap eigen kweek en open klas gewonnen door de heer A. Swartele uit Breskens, die ook kampioen werd in de eigen kweek bij de grote parkie ten. In deze groep ging het kampioen schap open klas naar de heer J. J. Dui- mnk uit Sluis. Kampioen open klas bij de zebravinken werd B. de Graaf uit Sluis en kampioen eigen kweek J. A. Campfens uit Oostburg. Bij de tropische vogels werd het kam pioenschap open klas bij de insekten- en vruchteneters gewonnen door de heer J. P. Beun uit Aardenburg, even als de eigen kweek bij de zaadeters. Het kampioenschap open klas ging hier naar de heer E. Verheije uit Sluis. Een diamantduif van de heer A. P. Kools uit Zuidzande werd kampioen eigen kweek by de tropische duiven. Bij de kwartels ging het kampioenschap open klas naar F. W. Gijzeis uit Schoon dijke en het eigen kweek naar H. W. Risseeuw uit Groede. De verdere uitslagen waren: KANARIES: Klas oranje-roodhrons: Chr. de Graaf, Biervliet, tweemaal 3e prijs; P. Prins, Zuidzande, eenmaal 3e prijs. Klas oran- je-roodagaatA. P. Kools, Zuidzande, eenmaal 3e prijs. Klas oranje-roodagaat schimmel: P. A. Morel, Breskens, een maal 3e prijs. Klas oranje-roodisabel: P. A. Morel, Breskens, eenmaal le pry's ikampioen eigen kweek); Ph. Cornelis, Hoofdplaat, eenmaal 3e prijs. Klas oran je-roodisabel schimmel: P. A. Morel, Breskens, eenmaal le prijs en eenmaal 3e prijs; Ph. Cornelis, Hoofdplaat, een maal 3e prijs; W. van Winsberghe, Sluis, eenmaal 3e prijs. Klas isabel: P. Kools. Zuidzande, eenmaal 3e prijs. Klas oranje-rood: H. Nieuwen- huize, Breskens, eenmaal 3e prijs; A. van Hoorn, Retranchement, eenmaal 3e prijs; A. van Hoorn, Retranchement. eenmaal 3e prijs. Klas zalm: J. Ver duijn, Breskens, eenmaal le prijs (kam pioen open klas) plus eenmaal 2e prijs H. Nieüwenhuize, Breskens, tweemaal 2e prijs plus tweemaal 3e prijs; W. van Winsberghe. Sluis, eenmaal 3e prijs; M. Bertou, Oostburg, tweemaal 3e prijs; R. Kiburg, Oostburg, eenmaal 3e prijs. Klas mozaïek: W. van Winsberghe, Sluis, eenmaal 3e prijs. Klas overige pasteltinten: W. J. Boidin, Oostburg, eenmaal 3e prijs. Klas zilverisabelpas- tel: A. P. Kools, Zuidzande, eenmaal dijke, eenmaal le prijs (kampioen eig kweek). Klas bastaarden: C. van Ren terghem, Breskens (kanarie maal put ter) eenmaal le prijs (kampioen eigen kweek; O. J. Scherbeijn, IJzendijke, eenmaal 3e prijs. Klas bastaarden open Idas: C. van Renterghem, Breskens. kanarie x putter) eenmaal le prijs (kampioen open klas plus eenmaal 2e prijs en tweemaal 3e prijs; C. van Ren terghem, Breskens, (loodb. x zebra) eenmaal 3e prijs; H. Versteeg, Oost burg, (loodb. x zebra.) eenmaal 3e prijs. Klas blauwopaal: J. A. Campfens, Oost- burg, eenmaal 3e prijs plus derby. Klas vorm en postuur: F. W. Gijzeis, Schoon- dijke, eenmaal 3e prijs. Grasparkieten: klas lutino: A. Swartele, Breskens, eenmaal kampioen eieren kweek en eenmaal kampioen open klas. grote parkieten: klas halsbandparkie ten: A. Swartele, Breskens, eenmaal le prijs (kampioen eigen kweek) plus eenmaal 2e pry's en eenmaal 3e prijs; J. J. Duinink, Sluis (roze collie) een maal le prijs (kampioen open klas) ei eenmaal 3e prys. Zebravinken: B. de Graaf, Sluis, een maai le prys (kampioen open klas) J. A. Campfens, Oostburg. eenmaal le prijs (kampioen eigen kweek). Tronen (insekten- en vruchteneters): J. P. Beun, Aardenburg (brilvogel) een maal le prijs (kampioen open klas) en eenmaal 3e prijs; J. D. Goulooze, Sluis, blauwfazantjeeenmaal 3e prys. Tropen .zaadeters): J. P. Beun, Aar- desburg (goudbuikje) le priis (kam pioen eigen kweek)"; J. H. v. "d. Sande, Oostburg (rijstvogel) eenmaal 3e prijs; J. Duinink, Sluis (zilverbek) eenmaal 3e prijs; E. Verheije, Sluis (zilverbek) le prijs (kampioen open Idas); B. de Graaf, Sluis, eenmaal 2e prijs (kardi naal). Tropische duiven: A. P. Kools. Zuid zande (diamantduif) eenmaal le prys (kampioen eigen kweek). Kwartels: F. W. Gijzels. Schoondijke (Chinese kwartel) eenmaal le prijs (kampioen open klas); H. W. Risseeuw, Groede kwartel), kampioen eigen kweek tweemaal 3e prijs. St. Nicolaasfeest De dames van de Oosthurgse vrouwe lijke vrijwilligers (OVV) verrasten de aanwezigen vrijdagmiddag op de bejaar densociëteit op St.-Nicoiaastraktaties. Mevrouw M. de Lozanne-Trapman las een St.-Nicolaasverhaal voor. De be jaarde dames kregen een badhanddoek als geschenk, terwijl de mannen een kop en schotel ontvingen. Oostburgs burgemeester J. L. van Leeuwen ver toonde een aantal dia's over bijzondere gebeurtenissen in het koninklijk huis. Voor de kinderen van de leden van de NVV-vrouwenbond in Oostburg was het zaterdagmiddag St.-Nicolaasfeest in de katholieke kring. Evenals bij de be jaarden de dag tevoren in het her vormd centrum zag men ook bij de kin deren zaterdagmiddag vele glinsteren de ogen en dankbare gezichten voor de traktaties en geschenken van de goede sint. IJzendijke-RCS De thuisclub was in feite al binnen een kwartier verslagen. Na 2 minuten open de Van de Velde de score (0-1) en 6 minuten later voegde Van Overbeke daaraan een tweede doelpunt toe (0-2). Van de Velde bracht in de 14e minuut de Souburgers vrijwel in veilige haven (0-3). Hiermee bleken de RCS'ers trou wens ook al hun kruit verschoten te hebben. Wel kwamen zij in de tweede helft nog tot één treffer van Wanjon, waardoor de eindstand 4-0 werd. IJzen dijke zag namelijk geen kans het ove rigens wel verdiende tegenpunt te fabri ceren. CLINGE CORN BOYS Het duurde tot de 29e minuut voor Vlassenroot de Clinge-aanhang kon la ten juichen (1-0). De vreugde was ech ter van korte duur, want Herman slaag de er 5 minuten later al in de gelijk maker tot stand te brengen (1-1). In de tweede helft werd door beide elf tallen hard voor het wannende doelpunt gevochten. De Sassenaren waren de ge lukkigsten, want een kwartier voor het einde trof Vermoet de roos en hoe Clinge nog probeerde, het lukte niet meer deze opgelopen achterstand weg te werken (1-2). Oostburg-Sluiskil 4-1 Voor de rust nam de thuisclub al een 2-0-voorsprong. Nadat eerst Vermeire succesvol het Sluiskildoel had belaagd 1-0), voegde De Visser hieraan een kwartier voor de rust een tweede doel punt toe (2-0). Na de thee was het opnieuw Vermeire die succes boekte (3-0) en pas een kwartier voor het einde slaagde De Feber erin het overi gens zeker niet onverdiende tegenpunt te maken (3-1). Tenslotte kon Ghijs in de slotfase de einduitslag nog tot 4-1 opvoeren. Koewacht-Breskens Voor de rust was de thuisclub iets ster ker, maar men slaagde er niet in deze meerderheid in meer dan één doelpunt tot uitdrukking te brengen. Na 19 mi nuten had Rietjes toch succes (1-0), maar nog voor de thee werd gedronken, bracht Hareman de balans in evenwicht (1-1). Na de thee was Breskens duidelijk sterker en nadat Visser na 7 minuten de bezoekers een 1-2-voorsprong had gegeven, zorgde Hoefnagel 9 minuten later voor de derde Breskense treffer (1-3). Vijf minuten voor het einde voer de De Nooijer de stand op tot 1-4, maar een minuut later diende Van Grember- ghe van antwoord, waardoor de eind uitslag 2-4 werd verkregen. VISMIJN COLIJN9PLAAT KxportgArnalcn 5292 kg. 2.54-3.21: *eh«r 641 kft; bot 227 kg; *ohol 338 kg; wijting 466 kg; kabeljauw 2.039 kg; paling 14 kg; »plcr:ng 135 kg; nprot 24 kg; ongenorlcerde via 19 kg. VLA HM ARKT ROTTERDAM 4 december Waterrootvlai. lage «oorten 1.30-1.55. midden- «oorten 1.60-1.80. beul vla» 1.90-2.20. Dauw- root vlas 123-1.65. Brcckvla* 0.80-1.20. Gezwin gelde lokken 0.45-0.72. Daar op enkele bedrijven de voorraad geroot strovin» U afgewerkt verminderde de aan voer van WBUrrootvlu lew In de afgelopen week. Het aanbod bestaat merendeels uit lagere kwaliteiten en enkele partijen in de middensoorten. Goede middensoorten en be ter vla* worden vrijwel niet gezwingeld. Voor de lagere soorten bestaat voldoende vraag om het aanbod nagenoeg geheel op te ne men. voor de overige Soorten u minder be langstelling. de prijzen konden zich moeilijk Dauwrootvla's en breekvias werden niet aan geboden. De produktle van gezwingelde lokken wordt vrijwel geheel opgenomen, hoewel de vraag voor betere soorten gering Is. De noteringen bleven onveranderd. AARDAPPKLBEURS ROTTERDAM Rotterdam 4 december Klei-aardappelen voor het binnenland: ei genheimers 40 mm opwaarts 11-13; bintje 35-40 mm opwaarts geen notering: bintje 40 mm opwaarts 8.75-10.25: meerlacder 40 mm opwaarts geen notering: furore 40 mm op waarts 10-11; klei-aardappelen voor de ex port: bintje 35 mm opwaarts in twee maten gesorteerd 8-8.50: bintje 40 mm opwaarts geen notering; bintje 45 mm opwaarts 8.50-3; zandaardappelen voor het binnenland: bintje 40 mm opwaarts 7.50-9; bintje 35 mm op waarts 7.25; voeraardappelen 2-3.7S. Stemming: binnenland rustig, export flauw. Prijzen berekend per 100 kg en op de han- delsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip VEEMARKT BERNHARD ROTTERDAM 4 december 1957 Totale aanvoer 1664. Slachtrunderen 1273. varkens 301. Prijzen: slachtrunderen p kg extra kwaliteit 430-460. eerste kwaliteit 380- 415, tweede kwaliteit 340-365. derde kwali teit 320-330: varkens p. kg extra kwaliteit geen notering, eerste kwaliteit 225-230. twee de kwaliteit 217-223, derde kwaliteit 210-215: stieren p. kg 400-460: worstkoeien p. ut. 295- 315; slachtzeugcn p. st. 160-170: zware var kens p. st. 195-205. Toelichting: slachtrunderen aanvoer korter, handel willig, prijzen hoger; varkens als vo rige week, vlot. hoger. GROENTEN- EN FRUITVEILING ZWWNDRECHT Maandag 4 december 1967 Andij'vie 60-82: iplnazle 132-140: uien 15-18; prei 25-35: spitskool 29; groene kool 25-29: witte kool 14-16; boerenkool 17-27; rode kool 5.50-17; savooie kool 6-15: winterpeen 7-9; veldsla 123-152; witlof AH 127-150. Bil 103- 138: spruiten A 28-49. B 36-42. C 23. D 40-54: sla AI 11-22. Cl 9; knolselderij 10-23; tomaten A 8-8.60. B 7.40-7.70. C 7-7.10 CC 2.60; selderij 13-18: peterselie 19-25: sterkers 0,17; goudre- nette 20-27; golden delicious 30-37. VETLING TERNEUZEN Per 100 stuks: sU 8-14: per stuk: bloemkool B 41; per kg: andijvie 50-54; kroten 9: sav. kool 24-38: boerenkool 21-22: breekpeen 6-32: prei 16-23; knolselderij 7-16: spruiten 37-47; uien 11-15; witlof AH 149-153; BI 151; Bil 70-140; afw 64-80 Aardenburg-Walcheren Door doelpunten van Ebert en J. van de Broek namen de Vlissingers na res pectievelijk 15 en 22 minuten een 0-2- voorsprong. Wel kon Herman halver wege de eerste helft de achterstand tot 1-2 verkleinen, maar verder kwam de thuisclub voor de thee niet meer. Er na bleken zij zich allerminst ge wonnen te willen geven en D. Backere bracht na 2 minuten de balans al in evenwicht (2-2). Dat werd Walcheren blijkbaar te gortig, want door Van de Broek en van Oosterhout namen de bezoekers een 2-4-voorsprong. In het laalsle kwartier sloeg Aardenburg ech ter fel terug. Eerst bracht De Backere de stand op 3-4 en enkele minuten voor het einde kon Trapman een wegens hands toegekende strafschop benutten om een gelijk spel uit net vuur te slepen (4-4). Hansweertse Boys-Biervliet De Boys doen het heel wat beter dan de voorafgaande seizoenen en ook tegen Biervliet werd flink van leer getrokken. Halverwege de eerste speelhelft ont glipte midvoor Witte zijn tegenstanders én dat leverde een doelpunt op dat, naar later bleek, de beslissing zou wor den. Ook na de rust hield de thuisclub de beste kansen maar wijziging in de uitslag kwam er niet meer (1-0). Onze Sint-Nicolaaspuzzel heeft weer vele lezers enkele aange name uurtjes bezorgd. Het was een .driedubbele kluif', maar toch zijn er velen uiteindelijk achter de goede oplossing: ,Wie goed doet, goed ontmoet' gekomen. Jammer genoeg, kunnen wc niet aan alle goede oplossers een prijs geven. De gelukkigen zijn: 25,A. M. Kouwij zer-Muller, Marijkestraat .3. Terneuzen: 10.A. de Visser-Hovestadt, Kijkuit 2, Breskens; f 10,J. A. de Hullu-Bouwens, Pr. Beatri.xstraat JÖ, Schoondijke; f 10,T. v. d. Hooft-Tuinenga, Wilhel- minastraat 29, Axel; 10,J. de. Mul, Crocusstraat 8, Terneuzen; 10, J. A. van Es, Jan Karsstraat 6, Oostburg; 5.A. Baden, Boulevard 59, Breskens; 5,E. Francke, Oud-Missingen 19, Hoek; 5,J. Meyers, Kotkastraa-t 19, Oosthurg: 5,B. W. de Die-Neve, Beneluxstraat 13, Sas van Gent; 5,D. de Ruiter, Rentmeesterlaan 7, SluiskIL De volledige oplossingen zijn: 1. DOORLOPER OP DE ZAK. Horizontaal: 1 kater-mot-ara; 2 raam-aan-ra-o a; 3 os-smaad-os-el; 4 kloek-heer-k k; 5. oor-roer-pa-e o; 6 doel-brood-Ee; 7 it.-lee-en-silo; 8 laan-reis-eet; 9 ark-tra-St-Let; 10 Ane-Eur-m-Ede; 11 Po-ruig-stier. Verticaal: 1 krokodil-aap; 2 aas-loot-Arno; 3 tas-Orel-aker; 4 emmer- lente-u; 5 raak-ober-rui6 maan-er-Ee-arg; 7 onder-on-Isis; 8 troep-os- St-NT; 9 aas-rad-iel-ei; 10 roe-keel-Ee-de; 11 aal-koe-otter. 2. TWEELINGPUZZEL KLAAS - Horizontaal: 1 droom: 5 roman: 10 re; 11 MO; 12 Irene; 13 alk: 15 te; 17 anno: 18 roer; 20 NTO: 21 panter; 23 lans; 24 Noor; 26 aas; 28 er; 29 nr; 30 leg; 32 kaneel; 34 aak: 36 eed; 37 ar; 39 neo; 41 ets; 42 LO; 43 NAVO; 45 ter: 46 Sailand: 48 per; 49 ei; 51 Ene: 53 normaal. KLAAS - Verticaal: 1 dras: 2 rel; 3 om; 4 motet. 5 RI. 6 Oran; 7 mentor; 5 anno: 9 neo; 14 krans: 16 eren; 19 ons; 21 paar; 22 roe; 23 lantaarn; 25 Orel; 27 Oene; 30 la; 31 geen; 32 k k; 33 edelen; 35 ar; 38 stolp; 40 oordeel; 11 Eva; 44 Assen; 45 tarra; 47 leem; 50 Io; 52 ia. PIET - Horizontaal; 1 nobel; 6 prent; 10 trans; 11 la; 12 er; 13 sela; 14 do; 15 sla; 16 lak; 17 room; 19 deinen; 21 stok; 23 sein; 25 ik; 27 ree; 28 sir; 30 te: 31 Londen: 34 vis; 35 als: 37 net; 39 al: 40 ar; 41 oer; 43 dag; 45 veeg; 47 elegant; 49 Let: 50 elan: 52 eg; 53 negatie. PIET - Verticaal: 1 NTS; 2 Orel: 3 balans: 4 enak; 5 Is; 6 plooi; 7 ra: 8 nel; 9 tram: 14 drek; 15 smeer: 18 ons; 19 dok; 20 niet; 22 Tiel; 24 neer- siag; 26 gids; 28 snit; 29 re; 32 overal; 33 na: 36 la; 37 naderen; 38 ge vat; 42 ren; 44 gelag; 46 etage: 48 gen-; 51 le; 52 eL 3. ANAGRAM: 1 Woerden; 2 Hpendam; 3 Eibergen; 4 Groet; 5 Overloon; 6 Enschede: 7 Deventer: S Doesburg: 9 Oorschot; 10 Eursinge; 11 Tiet- jerk: 12 Glnneken; 13 Oterleek; 14 Ermelo; 15 Dronrijp; 16 Ötterloo; 17 Nunspeet; 18 Tegelen: 19 Midsland 20 Ommen;.21 Elspeet; 22 Tricht. Wie goed doet, goed ontmoet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 13