Matador won met 3-1 van EWC Hoe langer u uw spaargeld kunt missen hoe meer rente de AMRO Bank u geeft. VOLLEYBALCOMPETITIE AMRO BANK Kerknieuws POULE PELLI EN PINGO AAMBEIEN Oosterbaan Le Cointre NV CORRECTOR Openbare aanbesteding Adverteren doet verkopen A. J. KALAND IN GOES: CHU MOET PRESENTATIE VERBETEREN Kiezerskorps en keuze voor CHU laten onderzoeken te Goes sprak zaterda? de Afdeling Dames Geen scheiding Ek en Annemarie van Zanten exposeren in J 34 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 5 DECEMBER 1967 Met blijdschap geven wij kennis, dat op 3 december geboren is HENRIftTTE ANTHONIA Serooskerke (W.), Kerkstraat 34 berichten wij de geboorte van BAREND GUSTAAF M. J. Helderman- Coppoolse J. Helderman Jan Krijn Thomas Frederik Domburg. 3 december 1967 Geref. pastorie Aan allen die ter gelegen heid van ons 25-jarig hu welijksfeest op 24 nov jl op welke wijze dan ook blijk geven van hun harte lijk medeleven, betuigen wfl mede namens onze kinderen onze welgemeende dank. J. Pieterse A. Pieterse-Coppoolse Middelburg (zuid), december 1967. Rentmeesterlaan 30. Voor de vele bewijzen van deelneming, welke wij moch ten ontvangen na het over lijden van onze lieve man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CORN. HOLLESTELLE Uit aller naam. J. Hollestelle-Schipper Kloetinge. december 1967 Buys Ballotstraat 47 Met leedwezen geven wij kennis van h van onze gewaardeerde medewerker CH. DE POORTER Goes, 4 december 1967. Op zijn 64ste verjaardag is in volle vrede van KORNEL1S LABRUYERE echtgenoot van Martina Dina Hoefkens M M. J. Janse-Labruyère C. Janse Bram. Kees. Lenie Westkapelle: J. F. van Sighem-Labruyère L. van Sighem Suzan, Kees, Gertbert P. Peene-Labruyère 1. Peene Zoutelande. 3 december 1967 Willibrordusplein 20 De begrafenis vindt plaats donderdag 7 december op de algemene begraafplaats te Zoutelande, om 12.00 uur. Heden is onverwachts in de Heere ontslapen mjjn innig geliefde man, onze lieve vader en grootvader NICOLAAS MACHIEL DE VOS eerder weduwnaar van W. F. Weeda, op de leeftijd van S3 jaar. En, wat wissle in ons lot Nimmer keert Uw liefd', o God Hilversum: E. W. Oldemans- de Vos H. J. Oldemans Ten Boer: B. de Vos J. de Vos-Voogt Utrecht: C. de Vos P. de Vos-Kramer Wageningen: N. M. de Vos Jr C. de Vos-Passchier En kleinkinderen Vlissingen, 4 dec. 1967 Const. Huygenslaan 6 Condoleantiebezoek woensdag 6 december des avonds van 7.30-9 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 7 dec. ver trek van Const. Huy genslaan 6, des n m 2 uur. ons Heden werd weggenomen in het ziekenhuis Sint-Joanna te Goes, na een lang durig lijden, onze ge liefde en zorgzame vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder SARA ROOZE, echtgenote van Pi eter Marinus van den Berge, in de ouderdom van 70 jaar. Kortgene: P. M. van den Berge Kapelle: M. van Liere van den Berge M. M. van Liere West-Souburg: S. Scherp- van den Berge J. Scherp Goes: P. M. Sulkers- van den Berge W. Sulkers En kinderen Kortgene, 3 december 1967 Torendijk 22 De begrafenis zal plaatshebben op woens- -'6 d vanaf het Heden overleed, geheel onverwachts, onze ge liefde zuster en schoon zuster MACHELINA KNÜYT weduwe A an Aarnout Westveer, op de leeftijd van 66 jaar. Nw.- en St.-Joosland: J. Knuijt sr S. Knuijt-de Keuning Nw.- en St.-Joosland, 3 december 1967 Enige en algemene kennisgeving. Op 2 december 1967 is in het verpleeghuis Ter Valcke, na een langdu rig lijden, overleden on ze geliefde vader, groot- en overgrootvader HENDRIK GOUDSWAARD weduwnaar van Jacomina de Waard, in de ouderdom van 78 jaar. Met leedwezen geven wij kennis van het nog vrij onverwacht overlij den van de heer K. LABRUYÈRE oud-voorzitter VW-Zoutelande Gedurende 21 jaar heeft hij zijn beste krachten aan onze ver eniging gegeven. Bestuur en personeel VW-Zoutelande Zoutelande, 3 december 1967 Heden overleed, geheel onverwachts, onze in nig geliefde en zorgza me moeder en oma MACHELINA KNUYT weduwe van Aarnout Westveer. op de leeftijd van 66 jaar. Terneuzen: J. Westveer M. E, Westveer- de Kok Souburg: D. Crucq-Westveer P. Crucq En kleinkinderen Middelburg, 3 dec. 1967 Zaagmolendijk 2 De begrafenis zal plaatshebben op woens dag 6 december, ver trek verenigingsgebouw Veerstraat, Nieuw- en Sint-Joosland, om 12 DRUKKERIJ - UITGEVERIJ WESTWAL 45 - GOES - Tel. (0I100)-7555 roept sollicitanten op voor een, door promotie, vrijgekomen plaats van Ervaring in het hanteren van de Nederlandse taal alsmede het in staat zijn zelfstandig te werken, is een eerste vereiste. Kennis van de Engelse en Franse taal strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere zijn voornemens op maandag IS december 1967, des voormiddags te 9.30 uur, in het stadhuis van Veere in het openbaar aan te besteden: het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Zanddijk' in de gemeente Veere. Bestek en voorwaarden met drie tekeningen zyn, zolang de voorraad strekt, tegen betaling van 35.-. verkrijg baar ten kantore van de centrale "dienst .Bouw- en Wo ningtoezicht op Walcheren'. Parklaan 1 te West-Sou burg, of worden op verzoek toegezonden na storting van een bedrag van 36.-. Restitutie op de dag van aanbesteding 10,-. Bouw- en Woningtoezicht op Walcheren. De directeur, J. D. P. de Smit. GEMEENTE 's-HEER-ABTSKERKE De burgemeester van 's-Heer-Abtskerke maakt, ter voldoening aan het be paalde in artikel 28 lid 6, van de wet op de ruimtelij ke ordening, bekend, dat tér gemeentesecretarie vanaf 8 december 1967 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 21 novem ber 1967 4e afdeling nr. 1233/369 R.O.V. waarbij is goedgekeurd, het door de raad op 1 augustus 1967 vastgestelde .Bestemmings plan Kom 's-Heer-Abtsker ke 1966', met dien verstan de dat goedkeuring is ont houden aan enkele bepalin gen van de bijbehorende voorschriften. Beroep tegen het goedkeu ringsbesluit kan gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk bij de kroon worden ingesteld door hen, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten van Zeeland hebben gewend. 's-Heer-Abtskerke, 1 december 1967. De burgemeester voornoemd, Quarles van Ufford VW DE LUXE met prima banden, niei accu, achteruitrijlamp, trek haak, parkeerlicht extra stekkerdoos voor looplamp en kampeerverllchting, be- lastingkaart en verzekering. Vaste prys 750, J. VOS Irenestraat 4, Krabbendijke. GEMEENTE RILLAND-BATH burgemeester van Ril- land-Bath maakt ingevolge het bepaalde in artikel 26, le lid, van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat ingaande 6 december 1967, gedurende één maand ter secretarie voor een ieder ter inzage ligt het be stemmingsplan .Sportterrein 1967'. Gedurende genoemde ter mijn kan een ieder die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heeft gewend, bezwaren indienen bij gede puteerde staten in Zeeland tegen genoemd besluit. Rilland-Bath, 5 december 1967. De burgemeester voornoemd, J. C. W. Jobse. schrompelen weg Pijn en jeuk weg Zwelling verdwijnt De wetenschap heeft thans een helende substantie ont dekt met de verbazingwek kende eigenschap de aambei en eenvoudig te doen weg- drogen - de pijn houdt op, zwelling verdwijnt. Toegepast in SPERTI doet deze weefsel- vernieuwende stof zelfs da meest hardnekkige aambeien ineenschrompelen, zó afdoend dat ze nu geen probleem meer zijn. Sperti Zalf en Zetpillen SPERTI is zacht en desinfec terend - bevat géén verdo vende middelen. Voor snelle, rechtstreekse behandeling van aambeien: SPERTI Zalf f3.60," Zetpillen f4.90. Smt per RP-I8 in Wemeldinge VLISSINGEN. In de overgangsklas volleybal is de Vlissingse derby tussen de lieren van EY'VC en Matador geëin digd in een 31 -overwinning voor Ma tador. De Matadoren klommen hierdoor naar de derde plaats op de ranglijst, maar teleurstellend voor lien was wel, dat koploper Libanon '50 II geen enkele moeite had met Orawï II (30). De uitslagen zijn: EWCMatador 1 —3 (7—15, 15—11, 7—15, 3—15), Delta II—Moller VC 0—3 13—15. 915, 915), Orawï nLibanon '50 JI 0—3 (7—15, 9—1.5, 1517), LVC Sic Pugno 30 (155, 1511, li" LyceumSïfralc 31 (715 8 0 10 6 2 0 0 8 0 3—24 15—11. 15—6, 11—1 Libanon '50 II LVC Matador Orawi II Moller VC Sifrak Lyceum Juliana II EWC Delta II Sic Pugno EWC—MATADOR De Vlissingse derby tussen EWC en Matador heeft niet gebracht wat men er van mocht verwachten. Beide ploe gen speelden bijzonder mat en van aan trekkelijk spel is dan ook vrijwel geen sprake geweest. Matador was deson danks duidelijk de sterkere ploeg. Alleen in de tweede set, waarin Matador met in de sterkste opstelling speelde, kon EWC tot winst komen. Al in de eerste set liet Matador er jjeen twijfel over bestaan wie de sterkste ploég was: 715. In de tweede set greep EWC verscheidene fouten van Matador gretig aan om de set in een overwinning om te zetten: 1511, maar in de derde en vierde set kregen de EWC-ers geen kans meer: 715 en 3—15. Sarlo II Delta LVC St-Paul EBVC MOC '17 Marathon EWC VVO RHBS 8 7 0 1 14 22- 6 6 0 0 12 18— 1 7 5 0 2 10 15— 7 7 5 0 2 10 15— 7 8 5 0 3 10 15—13 7 4 0 3 8 14—12 8 3 0 5 6 11—20 8 1 0 7 2 9—21 8 1 0 7 2 9—21 9 1 0 8 2 5—26 Zaterdag bracht Sint-Nicolaas een be zoek aan Wemeldinge. Met het vaartuig RP 18 van de rijkspolitie legde de sint het laatste stuk naar Wemeldinge af e.n meerde in de westsluis te Wemeldinge waar burgemeester C. N. F. van Sas de sint begroette. De muziekvereniging OKK bracht de sint een welkomstsere- nade. Vooropgegaan door OKK reed de sint dor het drp en bracht een bezoek aan de kleuterschool, daarna bezocht hij het bejaardentehuis .Vrede Best'. Inmiddels waren op uitnodiging van de WEWICO alle kinderen in het dorps huis bijeengekomen om de sint te be-1 groeten. Na het bezoek bleven de kin deren bijeen waarbij hun een variété programma werd gepresenteerd door het duo Hermans. m Sparen is goed. Maar spaart u wel goed? Eigenlijk is het logisch dat u recht hebt op meer rente naarmate u uw spaargeld langer kunt missen. En nu we het toch over uw spaargeld hebben: hoe lang staat dat alweer ergens. En krijgt u daar wel de rente voor die u toekomt? Bij de AMRO Bank geldt dat hoe langer u uw spaargeld beschikbaar stelt, hoe meer rente u krijgt. Om precies te zijn: 4%, 4T/4%» 4V2%» 5%, 572% en 6% rente. Als u vandaag of morgen een AMRO-kantoor binnenloopt, zullen we u graag vertellen welke mogelijkheden dit Moderne Sparen voor u heeft. De njeuwe AMRO-spaarfolder ligt al voor u klaar. Ter overdenking. Als u bij de AMRO Bank spaart, profiteert u automatisch van de vele andere bankdiensten. Slaat u 'Het AMRO-Bankplan Voor Het Gezin' maar eens open. Een gratis boekje dat bij elk AMRO-kan - ^|||f|§|3 1 toor op u ligt te wachten. AMSTERDAM - ROTTERDAM BANK 15—8). 0 16 24— 2 1 12 19—6 2 12 21— 9 8 5 0 3 10 18—10 8 4 0 4 8 15—16 8 4 0 4 8 15—18 9 4 0 5 8 14—20 7 3 0 4 6 13—IJ 8 2 0 6 4 10—19 MARATHON—EWC. MarathonEWC is een vrij aan trekkelijke wedstrijd geworden, waar in EWC na een 21-voorsprong de winst toch uit handen moest geven. De aanval van Marathon was in deze wedstrijd beter dan die van EWC. maar daar stond tegenover dat ver dedigend de EWC-dames meer in hun mars hadden. In de eerste set leek het er op dat EWC recht op de overwinning zou afsteve nen. want deze set werd een ruime overwinning: 615. In de tweede set herstelde Marathon zich echter uitste kend en met dezelfde cijfers behaalde nu deze ploeg de winst. De derde set bracht veel spanning en uiteindelijk ze gevierde EWC met 1614. In de vierde set veroverden de EWC-dames een 11 4-voorsprong, maar kennelijk bracht het uitzicht op winst hen geheel vi streek. In plaats rustig op de aam- te blijven spelen, gingen vele ballen bij het voor de tweede maal spelen over het net en dat was koren op de molen van de Marathon-aanvalsters. Mara thon greep deze set uiteindelijk met 15 —12 in de vijfde set moest een aange-i slagen EWC met 159 de winst aanBero Marathon laten. i l. B. NED. HERV. KERK Statenkring CHU bijeen In verhand met de op 16 december a s te houden buitengewone algemene verga- i dering van de Christel jjke-Historische I Unie werd vrijdagavond in Poortvliet i een vergadering gehouden van de sta- tenkring Tholen en St-Philipsland van deze unie. Hier kwamen aan de orde de samenwerking met andere parlyen, de partijstructuur en de organisatie, j A oorzitter J. van de Velde uit Tholen merkte in zijn openingswoord op, «lat er in CH-kringen behoefte blijkt te be staan aan een meer christelijk radicaal] geluid. Zelf was hij van deze ontwikke ling geen voorstander. Inleiding over rapport-Scholten Beroepen te Den Helder B. a. v. de Beek te jou re Jd bi' i hi i - zelfstandig-1 de Christelijk Historische Kiesver- ma te Rnkersmilde fusic met dc AR wordt °P ,{ortp termijn gsr"-s* w- etsjes s i een gezamenlijk program wordt uit- geref. kerken gekomen. Beroepen te Nijkerk (vac. j. Koppe) Le heer J. e. van Boegen, burgemeester L. Buitenhuis te Oosterwolde. van Tholen, is een voorstander om het blad van de CH te doen opgaan in ,üeganisatie en vernieuwingen in de geref. kerken (vrijgemaakt) [Nederlander'. w rz- i j u i Beroepen te Smithfeld (Ontario Cana-)Tot afgevaardigde «aar do vergadering CHU. De heer Kalaild heeft als da) H Mosterd te Harderwijk. iJ*^PtT'wteuwkerk uit Ud Va" de commissie Scholten aan Chr. geref. kerken Poortvliet. Voor het hoofdbestuur wor-|de samenstelling van het rapport Beroepen te Murmerswoude j. Weste- den kandidaat gesteld de lieren Schol rink te Kerkwerve. «P Schuring, beiden aftredend. I Ook de genieenteli|ke herindeling van EVANG. LUTH. kerk bet eiland Tholen kwam nog ter sprake en te Rotterdam mejuffrouw deze 'oppezijn te Eindhoven. heer A. J. Kaland, lid van ged. staten, over het zogenaamde rap port-Scholten, waarin aanbevelin gen worden gedaan omtrent reor- j meegewerkt. By de dames eindigde de wedstrijd tus sen de Vlissingse teams Marathon en EWC in een 32-ovenvinning voor Ma rathon. Delta versloeg EBVC met 3 (15—5, 155 en 1511), terwijl VVO de overwinning aan MOC '17 moest la ten: 1—3 (4—15. 15—7, 3—15. 8—15). LVC gaf RHBS geen kans en won met 30 (155. 15—12 en 15—7). Enigs- wedstrijden, ge- an de afde-, •s: KGVC— B A PT. GEMEENTEN I Aangenomen naar Zwolle M. Kohen te j Alphen aan de Rijn. RI-JE EVANG. GEMEENTEN uitsla,, speeld voor «le competitie ling Walcheren zijn: dames: EG\ C—j Bedankt voor Amsterdam-Centrum H. Egaspo 30, EV\C II.Marathon II L p0stma te Rotterdam-Centrum. 3, Matador IIEgaspo 3, Mara-: thou III—EWC III 2—2, Matador I— j KGVC 22. i Heren: MarathonZuidwesters 13, EWC II—Marathon U 31, Matador Marathon iii 3 0 12 III—-Marathon I 0—3, Matador II—Ma- EWC iii tador III 3—0. Stand dames. Marathon it Matador I Egaspo MVC zins verrassend was «le ruime 30- EGV C overwinning van Snrto II op St-Paul (151 PZEM —3, 154 en 15—10). I Matadoi i ewc n Stand heren: 3 3 0 0 6 9— 1Matador IT 4 2 2 0 6 10— 5Zuidwesters J -1 3 0 1 6 9— 5 ewc ii 4 1 3 0 5 9— 7[Marathon i 2 1 1 0 3 5— 2; Matador V 3 111 3 5— 51 Matador III 3 1113 561 Marathon IT 4 0 0 4 0 3—12 3 3 0 0 2 0 2 4 3 0 0 3 Weihouder D. KIcppe uit Scherpenisse merkte naar aanleiding hiervan op, dat thans op een foutieve grondslag wordt geregeerd. Dit zal bij de eerstvolgende verkiezing voor de CHU een stemmen verlies met zich meebrengen. Hij zou daarom een protest naar Den Haag willen sturen want mpt de liuidig<- voor stellen wordt «le plank mis geslagen. De heer W. J. van Doorn, burgemeester van Poortvliet was verbaasd over de snelheid, die met de gemeentelijke her indeling van het eiland Tholen wordt be tracht. Hij had het wetsvoorstel niel zo spoedig verwacht. - 0 Collecte van de zendingscollecte 10— 5; De »p. 77gehoudj 35 dienst van de Nederlands hervormde 211 kerk te Wemeldinge heeft 1247,55 op-i tij een gefundeerde bijdrag* 1 91 gebracht. I beleid te leveren, indien er geen Dc lieer Kaland stelde in het eerste gedeelte van zijn toespraak de orga nisatorische vernieuwing centraal. roeger was vaak de regionale poli tiek belangrijker dan «le landelijke politiek. Dit is in de huidige struc tuur van de CHU nog herkenbaar. .Door wijziging van deze structuur is het mogelijk het landelijk bestuursbeleid ter versterken, bel «-«intact tussen bestuur en lid te ver beteren, de voorlichting te verbete ren en «le besluitvaardigheid te ver groten.' zei hij. .Met name de presentatie van dc ('HU van de moderne comniunica- lic-mcdia zal zeer sterk moeten wor den geconcentreerd, zodat bundeling van krachten de mogelijkheden tot goede voorlichting vergroot. Van groot belang achtte de heer Kaland ook de versterking van het wetenschap pelijk instituut van de CHU, de Savor- nin Lohman Stichting. In de huidige tijd is het nauwelijks mogelijk als par en onderzoel Ten aanzien van de politieke vernieu wing merkte spreker op dat er ge streefd moet worden naar een begin sel-program-partij. De Unie moet open staan voor nieuwe structuren. Politieke stellingname zal steeds snel en duidelijk moeten plaatsvinden. Het gesprek met de ARP en de KVP zal snel moeten uitmonden in een gezamenlijk program ma. Op korte termijn zag de heer Ka land samenwerking als de meest ge wenste mogelijkheid. Op langere ter mijn zou echter een grotere eenheid te realiseren zijn. Dat de CHU zwak zou zijn door de verschillende aanwezige stromingen werd van de hand gewezen met verwijzing naar praktisch alle an dere partijen, waarin ook meerdere stromingen voorkomen. Hoewel de standpunten van de chris ten-radicalen de heer Kaland op di verse punten wal te ver gingen, sprak hij de hoop uit, dat zich .geen scheiding der geesten' zou v trekken, maar dat de radicalen staat gesteld zouden worden een duidelijke invloed uit le oefenen op een nieuw partijprogramma. Veel waardering werd getoond v optreden van de Christelijk Histo rische Jongeren Organisatie, die met frisse, nieuwe ideeën een belangrijke bijdrage levert om dc verstarring, waarvan binnen het Nederlandse po litieke leven sprake was, te doorbre ken. In de discussie kwam de duidelijke wens naar voren tol nauwere samenwerking met de ARP en de KVP, op basis een gezamenlijk nieuw program. Met klem werd voorts aangedrongen op ee duidelijke en snelle standpuntbepaling. Op vragen, welke de huidige structuur van de maatschappij betroffen ant woordde de spreker, dat naar zijn me ning veranderingen zich steeds langs evoluerende wegen dienen te voltrek ken. Een democratie functioneert niet op plaatsen waar getracht wordt ver-: anderingen op revolutionaire wijze in-1 gang te doen vinden. Bij 'n goede evolu-j tie blijft het contact tussen leider en ach TERNEUZEN -. Van 8 tot 25 december worden in Galerie J. 34 aan de Terneu- zense Grenulaan plastieken van Ek Zanten en schilderijen en gouaches Annemarie van Zanlen-Eilers geëxpo seerd. Deze belangwekkende tentoon stelling zal vrijdagavond 8 december o acht uur worden geopend. Het inleidend woord is van de heer H. J. Ruis. voorzitter van de culturele ad viesraad Terneuzen. De tentoonstelling zal nagenoeg menvallen met dé plaatsing van beeld .Bokspringers' van Ek van Zan ten bij de vijver in het sportpark te Terneuzen. Ek van Zanten werd in 1933 in Zalt- bommel geboren. Hij ontving zijn oplei ding bij Johan Polet, aan de rijksaca demie onder leiding van professor Es- ser en bet Hoger Instituut te Brussel bi Charles Leplae Ek van Zanten debuteerde op Sonsbeek in 1955 en kreeg in datzelfde jaar de prix de Rome. In 1963 verwierf hij de gemeentelijke cultuurprijs van de Hilversum Ook Annemarie van Zanten werd in 1933 geboren in Amsterdam) Zij ontving haar opleiding aan de rijks- akademie onder leiding van professor g. Röling en professor Jan Wiegers. Ze werkte in Frankrijk en Italië en ex poseerde onder meer in Rome De expo sitie is geopend van 8 tot 25 december) elke dag. ook zondag, van 2 tot 6 uur Op de woensdag- en vrijdagavond houdt galeriehouder Jan Juffermans zijn deur bovendien van 7 tot 9 uur (wijd) open. terban aanwezig, zodat de ontwikke ling zich evenwichtig kan voltrekken In dit verband noemde de heer Kaland nog de wijziging van de ondememings structuur. Door evolutie zal een gelijk waardige inbreng van dc factoren arbeid en kapitaal tot stand kunnen komen. Tenslotte werd nog gepleit voor hel instellen van een sociologisch onder zoek, dat cr op gericht zou moeten zijn na te gaan hoe liet kiezerskorps van de CHU is samengesteld en welke factoren een keuze voo: CHU bepalen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 12