rtGENDta Data en tijden PZC-tournee REGERING, VOER DOELBEWUSTE WERKGELEGENHEIDSPOLITIEK' Quick Up't is goed. Ko drinkt 't. MARKTBERICHTEN DE BEVELANDEN Begroting 1968 in raad Wemeldinge Rattenbestrijding op W.-Beveland LET OP DATA EN TIJDEN DINSDAG 5 DECEMBER 1967 WIS PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gewestelijk bestuur PvdA-Vrouwenbond: Geringere schoolkeus zeer nadelig GOES Op de jaarvergadering van liet gewestelijk bestuur van de vrou wenbond van «Ie Partij van de Arbeid in Zeeland, .s het volgende voorstel ge daan: ,De groep Terneuzen verzoekt, de westelijke vergadering er bij de bevoeg de instanties op aan te dringen, dat door de regering een doelbewuste werk- gelegenheidspnlitiek wordt gevoerd. Daarbij wijst de groep in liet bijzonder naar de provincie Zeeland. Alle aandacht van de regering is nu gevestigd op de Noordelijke provincies. Men is Kennelijk van mening, dat Zee land geen bijzondere aandacht vereist. Indien echter ook in deze provincie niet de nodige stimulansen worden gegcv of worden gecontinueerd, zal ook hier de volledige "werkgelegenheid gevaar lo pen'. De vergadering, welke bestond uit le den van de vrouwenbond uit: Vlissin- gen. Middelburg, Goes, Terneuzen, Zie- rikzee, Kortgene, Bruinisse, Groede. Oostburg en Yerseke. toonde grote in stemming met dit voorstel. Het gewestelijk bestuur van de v? wenbond van de Partij van de Arbeid in Zeeland wil dan ook met klem uit drukkelijke aandacht voor dit onderwerp vragen. In Zeeland heerst de vrees, dat de rege ring, van de veronderstelling uitgaat dat Zeeland zich op dit moment zelf wel kan redden; het werkloosheidscijfer in Zee land is immers niet angstaanjagend. Men vergeet bierbij echter, zo wordt gesteld, gemakkelijk, dat onze groot vaders vanuit Zeeland vertrokken zijn om elders werk te zoeken, als de eigen omgeving geen werk bood. Tot 1966 is er steeds een vertrekoverschot geweest in Zeeland, zonder dat op de vertrek- kenden van regeringswege enige, n drang diende te worden uitgeoefend of steun behoefde te worden verleend. Het is dan ook om deze reden, dat het inwonertal in Zeeland laag bleef, niet alle gevolgen van dien. De ontwikkeling in Zuid-west-Nederland kan het mogelijk maken, dat Zeeland voor het gehele land een belangrijke functie zal kunnen gaan vervullen. De Zeeuwen houden zich hiervoor ge reed. Er wordt in dit gewest alles in Doorgereden na aanrijdingen VLISSINGEN Twee automobilisten zfln in Vlissingen doorgereden, nadat zij met hun auto aanrijdingen hadden op respectievelijk de Nieuwendijk en het Bellamypark. Maandagmiddag om streeks 6 uur kreeg de Duitse mevr. M. L. lakschade aan de linkervoorzijde van haar auto op de Nieuwendijk, omdat, volgens haar verklaring, een tegemoet komende auto te veel naar links zwenk te. De automobilist reed door. Mevrouw L. reed over de Nieuwendijk in richting van het Bellamypark. De nacht ervoor was de geparkeerde auto van de Vlissinger Van L. op het Bellamypark beschadigd door een nog onbekende automobilist ADVERTENTIE 7 december SCHOUWBURG MIDDELBURG 8 uur jazz trio LOUIS VAN DIJK Dinsdag 5 december HULST Boekhandel Van Geyt. 0-18 uur: tentoonstelling .Zeeland en Vlaanderen In de schilderkunst' MIDDELBURG - Zeeuws museum. Wage- naarstraat: tentoonstelling werken Anton Heyboer. Ben d'Armagnar de Casianei en Gert Dekker Rijksarchief Zeeland, Sint-PIcterstraat 38. 0.30-12.30 en 13.30-1730 uur: tentoonstelling .Curieuze archiefstukken' Van Benthcm en Jutting. 10-16 uur grafiek- tentoonstelling .Schermutselingen aan de grens' van J. C van Sehngen TERNEUZEN Galerie J 34 14-18 uur ten toonstelling .Kunst voor Sint-Nicolaas' WESTDORPK Galerie Troutzaerie 0-18 uur: tentoonstelling Els Boone. Theo Dohnel- man en Rudy Bierman MIDDELBURG jaar. OOSTBUUG - Ledel. 20 Apachen'. 14 Jaar. TERNEUZEN Luxor, City. 20 uur .Dallas' .Dodendans der die drie beminde'. 18 jaar. het werk gesteld, een goed klimaat te scheppen voor een gezonde industriële ontwikkeling. Maar het is duidelijk dat hulp van de landelijke overheid hier niet kan ontbreken. Zeer veel aandacht wordt nu op het noorden van ons land gericht, nog zeer onlangs heeft de re gering. door goedkoop aardgas te wei geren. de vestiging van een belangrijke alluminiumindustri'e ln Zeeland geblok keerd Bedoelde industrie zal zich stel lig niet elders in Nederland vestigen, doch in het aangrenzende buurland. Deze beslissing wettigt de vrees, dat de belangen van Zuid-West-Nederland niet die belangstelling hebben, welke ook de leden van de vrouwenbond van de Par tij van de Arbeid in Zeeland zo zeer zouden wensen, aldus het gewestelijk bestuur, dat deze wensen ter kennis heeft gebracht aan de PvdA-fracties in de eerste en tweede kamer. Eerste activiteiten 1 Rijkspostspaarbank personeel Hercules MIDDELBURG De eerste activitei ten van de personeelsvereniging van Hercules komen op gang. Zaterdagmid dag aiTiveerde dc sint in de schouw burgfoyer orn daar de kinderen van de personeelsleden te verwennen. Naar verluidt lil'te de sint naar Middelburg met een van de schepen, die dezer da gen afmeerden met de eerste grond stoffen voor de fabriek op het groot industrieterrein. De personeelsvereniging van Hercules telt ongeveer 125 leden. Nagenoeg alle personeelsleden zijn er bij aangesloten. Inmiddels is besloten tot oprichting van onderafdelingen voetbal, volleybal, bad minton en klaverjassen Half januari I zal een eerste kennismakingsavond wor de» gehouden, Voorzitter van de perso neelsvereniging is de heer K. J. Bol ding, penningmeester is de heer J. Kamphuis, tweede voorzitter is dc heer E, C. Duik en mej. A. Cappon beheert het secretariaat. RIOLERING STAVENISSE WERD AANBESTEED In november werd met 121 lnlcgglngen 25.172,73 gestort bij de rijkspostspaar bank te Wemeldinge. Er werd met 33jD(. ccntraJ(. .Noord-Zeeland' te[ betalingen 18.169.86 uitgekeerd. i Tholen heeft namens het gemeentebe-1 stuur van Tholen het aanleggen van riolering ln de Verlengde Hoogstraat te Tholen en een gedeelte van de B-- hansweert Sportlust gaf filmmiddag De gymnastiekvereniging .Sportlust' uit Hansweert heeft vrijdag een film- middag gegeven voor de jeugdleden. Een kleine honderd kinderen hebben daar naar de f irn .Old Mae' gekeken. I Na afloop ontving ieder kind een trak tatie. ;oes Gevonden voorwerpen aanbesteed. Het werk werd opgedragen aan aannemingsbe drijf A. Kllppel te Staveniüse. WEMELDINGE Burgemeesti F. van Sas van Wemeldinge vertelde de raadsvergadering dezer dagen iets over enkele punten van de begroting 1968 die in de volgende raadsvergadering wordt behandeld: de bouw van de nieuwe kleuterschool, een nieuw gyninastieklo- liiaal annex overdekt zwembad en ver betering van de bestrating en riolering aan de Bienveg. De begroting gaf de volgende cijfers te zien: inkomsten ge wone dienst: 1.821.999,57, uitgav 1.7.90.540,26; post onvooi 31.459,01. De kapitaaldienst sluit een nadelig saldo van 83.204,28. De nieuwe kleuterschool wordt gebouwd op de plaats van het oude internaat voor schipperskinderen. De raad nam een voorstel van b en w aan een krediet var 345.600 beschikbaar te stollen. Op een vraag van de heer P. J..J. Dek ker zei de voorzitter dat er geen streef datum voor het gereedkomen van de bouw bekend kon worden gemaakt; .dat hangt af van de financieringsmiddelen'. In samenwerking met het burgerlijk armbestuur zullen aan de spoorlaan te genover de in aanbouw zijnde bejaarden woningen twaalf premiewoningen ge bouwd worden. Voorts deelde de voorzit ter mee dat de nachtstraatverlichting uitgebreid zal worden. De raad nam een voorstel aan om eer krediet van 2000 beschikbaar te stel len voor verbetering van de verlichting in de openbare lagere school. Ook de vereniging christelijk volksonderwijs en de vereniging voor christelijk onderwijs aan schipperskinderen krijgen medewer king om de verlichting te verbeteren. De heer J. A. Schipper vond het jammer dat dit op een rapport van de schoolarts moest gebeuren. Wethouder A, P. Schou- wenaar antwoordde dat een der gelijk voorstel nooit uit dc raad naar voren was gekomen. De gymnastiekvereniging WIK kreeg een subsidie van 400 voor de aanschaf van gymnastiekmaterïaal: het oecume nisch vormingscentrum Hedenesse in Cadzand werd een subsidie van 99 voor deelname aan vormingsdagen verstrekt. Tenslotte nam de raad een voorstel aan om diverse perceeltjes aan de Daniël- straat te kopen van de heren G. Mieras, G. P. Schouwenaar en J. de Neef. Aan de heren J. M. Hoogesteger en M. G. Pieterse werd een stuk grond verhuurd voor 850 per hectare voor de tijd van vijf jaar, na afloop op te leveren als bouwland. 's-Heer-Arendskerke verloor van fflevo Het zag er aanvankelijk niet naar uit, dat MEVO deze wedstrijd zou gaan win nen, want binnen tien minuten stonden de blauw-witte bezoekers reeds met 0- 2 voor. Eerst was het Simon den Ha- rinck, die doelman Bij de Vaate geen kans gaf en enkele minuten later zag A. v. a. Kreke kans om de stand op 02 te brengen. De gasten bleven ook daar na hard van stapel lopen, maar dat leverde in de eerste helft geen verdere doelpunten meer op. Mevó werd wat produktiever en Frans de Oude kreeg een fraaie kans om te scoren, waarvan hij dankbaar gebruik maakte (12). Nog voor het verstrijken van de eerste speelhelft trapte een 's-Heer-Arends- kerke-verdediger in eigen doel, zodat de stand weer gelijk geworden was (22). In de tweede helft waren de Mevoanen met de beste voornemens bezield en de gasten werden in een kwartier tijds order de voet gelopen, hetgeen resul teerde in drie doelpunten. Eerst was het Frans de Oude, die na goed doorzetten Mcvo de leiding gaf en dezelfde speler smaakte ook het genoegen om de stand op 42 te brengen. De gasten speelden nu paniekvoetbal en bij een volgende Mevo-aanval schoot wederom een verde diger de bal in eigen doel (52). Toen Jan bij de Vaate een straf schop tegen zich kreeg, werd deze door Den Harinck benut (53). Nieuw orgel voor geref. gemeente 's-GRAVBNPOLDER In het kerkge bouw der gereformeerde gemeente te 's-Gravenpolder zal morgen woens dagavond om half acht tijdens een bij zondere kerkdienst liet nieuwe orgel in gebruik worden genomen. Voorganger is de consulent van de gemeente" in 's- Gravenpolder. ds C. v. d. Poel in Yerse ke. De heren Wols en Van Egmond, le den van de landelijke orgeladviescom missie zulen het orgel inspelen. Het in strument is gebouwd door de firma Ernst Loeflang te Apeldoorn. Het is me chanisch en bevat twee pedalen. Het ■hoofdwerk omvat prestant acht voet, gecombineerd met holpijp acht voet, als mede een holpijp acht voet, octaaf vier voet en mixtuur vier sterk. Het neven werk bestaat uit een roerfluit acht voet, gedekt fluit vier voet, octaaf twee voel. en sifflet één eenderde voet. Het orgel heeft een vrij pedaal en sub bas 16 voel en drie koppels. De orgelplannen date ren van februari vorig jaar. GOES De drie landbouworganisaties op West-Zuid-Dcveland, de kringen van Zeeuwse CBTIÏ, 7.1 M en NCB, zullen contact met de genieentehesturen in het gebied opnemen om na te gaan wat de beste mogelijkheden zijn om gezanten-' lijk de ratten in tie streek te bestrijden. Voorzitter F, de Groene van de ZLM- krinff West-Bevelnnd, deelde dat maan dagmiddag mee op een voorlichtingsbij eenkomst in Goes. Hij wees erop, dat er in de streek geen sprake is van een rattenplaag. zoals die bijvoorbeeld op Noord-Beveland is be streden, maar dat er toch aanzienlijke aantallen ratten voorkomen. Na een vluchtige inspectie in samenwerking met het waterschap en de inspectie in Wageningen is men tot de conclusie ge komen, dat een rigoreuze actie als op Noord-Beveland niet nodig is. De heer De Groene was daar blij over. vooral vanwege de financiële consequenties van een dergelijke forse aanpak. Wel wil men trachten of het mogelijk is gezamenlijk toch het rattenbestand het gebied terug te brengen. Sinterklaas hield intocht Zaterdagmiddag bracht Sint-Nicolaas met zijn knecht een bezoek aan Wissen- kerke en Geersdijk. Om 2 uur arriveer de het hoog bezoek in het Drentehuis te Geersdijk. Na een prettig uurtje temidden van de Geersdïjkse jeugd, reed het gezelschap naar Wissenkerke. Begeleid door de vrolijke klanken van het muziekgezelschap Apollo, dat aan de dorpskom stond opgesteld, ging men naar het gemeentehuis. Burgemeester Wisse ontving sinterklaas met een har telijke toespraak. Onder flinke belang stelling werd een muzikale rondgang door het dorp gemaakt. Daarna bracht sinterklaas een bezoek aan het bejaar denhuis .Vredestein', waar alle inwoners een traktatie ontvingen. 's Avonds half zeven maakte sinter klaas de namen bekend van de win naars van de kinderactie. Liane Wester- weele ontving de eerste prijs 10. Verder werd de prijzen uitgereikt van de kinderloterij. Met een fakkeloptocht eindigde dit Sint-Nicoiaasfeest. Collecte De inzamelingsactie van de afdeling Kapelle-Biezelinge en Schore van het Nederiandsche Roode Kruis heeft dit jaar 27S0.39 opgebracht. Dat is 354,36 meer dan vorig jaar toen er 2426,03 werd bijeengebracht. driewegen Collectes De opbrengst van de collecte ten bate van de zending bedroeg te Driewegen 130.10. 6 6 s Notabel herkozen Bij de stemming door de leden van Nederlandse hervormde kerk te Driewe- fen zijn herkozen als notabel de her Machielse en Aug. Nijsse. In de vacature W. Goetheer en J. Bos man de heren J. de Muijnck en M. P. Mol. nisse Rode-Kruisfilms Op maandag 11 december houdt het Rode Kruis de jaarlijkse filmavond in het dorpshuis te Nisse. Vertoond zal worden dc kleurenfilm ,Fanny' met in de hoofdrollen Horst Buchholz en Leslie Caron. Aanvang half acht. 's Middags om 4 uur is er voor de kinderen de film .Assepoester'. wissenkerke Verloting Dezer dagen is voor de kerkbouwactie van de Nederlands hervormde kerk te Wissenkerke een verloting met rad van avontuur gehouden. De opbrengst bi droeg 1090. yerseke Inleg november bij rijkspostspaarbank Aan het kantoor van de rijkspostspaar bank te Yerseke werd in de maand no vember door 177 inleggers een bedrag van 33.163,58 ingelegd en aan 37 spaarders een totaalbedrag uitbetaald van 27.925,19. Sint op bezoek KAPELLE Gevonden voorwerpen Bij het groepsbureau van de rijkspolitie te Kapelle werden in novembi-r de vol gende goederen als gevonden aangege ven: pet, geel teddybeertje, blauwe kin- derwant, wollen want, ƒ150 in bankbil jetten, groene kinderportemonnee, paar rubberlaarzen en paar wollen wanten. GOES. Op hel politiebureau in G kan men van maandag tot en met dag tussen negen en twaalf uur inli tingen krijgen over de volgende in del maand november gevonden voorwerpen: r* 12 diverse onparige wanten of wantjes bpaarOVerZICht 1 paar dito: 1-1 diverse onparige hand- r schoenen (-tjesi: 5 paren dito; 7 diverse; Bij de rijkspostspaarbank te Kapelle 3 paren e portemonnees met en zonder Inhoud: 4 sjaals of hoofddoeken: 4 diverse huis sleutels; boodschappentas; bromfic-ts- slot; bruine herenhoed; wollen kinder- muts; broche (v. oud-zilveren boeren- knoop; gouden armband (v. munten): goudkl. hanger met bloedkoraal: zwart jack met bontkraag: stel dubbele fiets tassen (met opschrift Alg. Dagblad): zilveren aansteker .Ronson'zakkam metje: mapje (rood), met pasfoto's (v dame); zwarte heren kaplaars: fietstas, grijs-rood met verzekeringsbewijs tnv De Kok, Scheldestraat 26. Lewedorp: zwarte regenbroek, jonge zwarte hond (teef): geel kinderschoentje: damesrij wiel .Locomotief: geldsbedrag ad f 15; zilveren hangertje met boerenknoop; oud kinderfietsje, blauw: wieldop van VW auto: damesbaret, grijze lieren- overjas: geldsbedrag ad f 7,50; zwart rijwiel (dames i Magneet'4 bank- hiltien van f 10; snelbinder .spin": stof fen tas. inh. doos m. schoenen Plouvier; schooletui m. inh.; plastic doosje (inh. speelgoedautootjes): rechter crème kleurige damesschoenLipssleutel no. 49; 2 maal 1 ring met elk 3 sleutels; Simca autosleutel; heren armbandhor loge; rode kinderschoentjes; zakkam; kastsleutel no 26; groene'plastic regen broek; groene regenbroek, zgan; kente kenplaat UB 4788; 2 damêspolshorio- ges; groen windjack; pakje, inhoudende wasgoed; poes, wit-grrjs; gouden trouw ring met inscriptie AK 15-1-30; bruin kastje, oud model; plastic etui. inhou dende naaigerei en kleurpotloden. colunsplaat Winkelactie De middenstandsvereniging te Colljns- plaat gaf, voor de jeugd van Colijns- plaat, een feestelijke middag in het dorpshuis ,De Brug". Sint-Nicolaas reik te de prijzen uit die voor de beste tekenaars van een deelnemende win keliersetalage, beschikbaar waren ge steld. Er wérd een film over .Wilhelm Teil' gedraaid. Na afloop werden alle kinderen getrakteerd. Laatste bewoners in bejaardenhuizen Dezer dagen kwamen de laatste 14 nieuwe bewoners voor de bejaarden woningen in Coiijnsplaat hun sleutels afhalen bij het bestuur van de stich ting bejaardenzorg. Dit vond plaats in het .Zaaltje' met enkele raadgevingen goede wensen, gesproken door ds P. IJtsma en de heer M. Nijsse. Wanneer ook de woningen in Kats Jdaar zijn, zullen alle bejaarden bijéénkomen in het dorpshuis ,De Brug' op uitnodi ging van het bestuur. Feestavond .Tabitha' De meisjesvereniging .Fabita' uit Co iijnsplaat hield de jaarlijkse Sint-Ni- colaasavond onder leiding vavn de dames J. Koster-Geelhoed en Lenie Bouwense. Twee zwarte Tieten zorgden voor de nodige ti'aktatie en gezelligheid. Tbc-onderzoek In het Groenekruisgebouw te Coiijns plaat werd een bevolkingsonderzoek op TBC gehouden. Aan deze oproep heb ben 851 personen gevolg gegeven. Verkoop woonhuis Notaris Goethals te Kortgene heeft in hotel .Zeelandia' te Coiijnsplaat op ver zoek van de heer P. G. de Lange pu bliek verkocht een woonhuis met schuur en erf. De noogste inschrijver voor het woonhuis was D. J. Anemaet met 16.090. Koper werd C. J. Anemaet voor 16.100. Voor een schuur, wagenhuis, kippenhok en erf was de hoogste inschrijver D, J. Anemaet voor 6075. Koper werd even eens C. J. Anemaet uit Coiijnsplaat voor 6100. VEILING GOE8 Groenten: por «uk bloemkool II 88: afw 27-j 4 deccml 28: kroptla II 12-15; KnoUelderiJ met gro.n I Watcrro- 13-27; 11 11-14; III 9-10; por ku groene aoortem kiv kool 11 17-32; witte kool I 18. II 13- IV root viae rode kool I 14: II 7-IS: boerenkool I 13-18; II i gelde lok 11-23 aprultcn 11 25-61. afw 34-39. andijvie Daar op II 73. prri I 31-38. II 31-38; tomaten All 100; UtrovU» CU 41: aardappelen bonken 12; grote 11-13: voer van drielingen 6-7 >.tJof 1 168-170. II 137-161«eek. H afw 113-117 breekpe«r: I 31-15: II 6-17: knol- lagere k- VEILING BERGEN OP ZOOM Aardappelen 9-10. andijvie 34-53 wa*pec VLA8MAKKT ROTTERDAM breekpeen 8-12: rode i kool 8: pre) 18-38; uien spruiten 25-1.84; witlof l.t p »t 22-:»: p kg 12-17. bos rer.kool 6 14: kroten 3-10; maten 3.40-8.40; cox oran; de| 15-41: goudrenet 15-22: I 7-24; *Ja 8-18:1 lerd Prins-Alexanderhaven te Yerseke. De muziekvereniging .Mozart' stond op de kade opgesteld en onder het spelen van .Zie ginds komt de stoomboot' meer de de boot af. Na de ontscheping stapte de sint in de gereedstaande jeep om de tocht door een gedeelt van de gemeen te te beginnen. De meegekomen zwarte Pieten strooiden met gulle hand zak jes pepernoten. Om ongeveer vier uur werd de grijze bisschip op het gemeen tehuis ontvangen door burgemeester C. Pijl Hogeweg. wemeldinge Ledenvergadering school voor schipperskinderen De vereniging voor christelijk onder wijs aan schipperskinderen te Wemel dinge heeft toestemming gekregen tot juli 1968 een tijdelijke- leerkracht te benoemen. De voorzitter de heer J. Flo- russe deelde dit mee tijdens een leden vergadering van de vereniging. De heer J. Wisse uit Kapelle was reeds werk zaam als vierde leerkacht, maar hij gaat half januari in militaire dienst. Men is bezig nieuwe sollicitanten op te roepen. De leidster van het internaat, mejuffrouw Van de Endt vertelde iets over het leven in het internaat. De school telt nu 84 kinderen. Tot bestuurs leden werden de heren A. Veerhoek, H. J. Meyaard en C. de Kraker geko zen. Tenslotte hield het hoofd dei- school. de heer J. van de Berge een le zing met dia's over China. Benoeming ouderling Mevrouw A. Vleugel-Lepoeter noemd tot ouderling van de hervormde kerk te Wemeldinge. biezel1nge In de vacature wegens het zich niet meer herkiesbaar stellen van de heer Kloosterman is tot kerkvoogd bij de Nederlands hervormde gemeente te Bie- zelinge gekozen de heer B. A. Rooze. Deze heeft zijn benoeming aanvaard. Herkozen tot kerkvoogd werd de heer B. van de Vrie. Tot notabel werd her benoemd, de heer W. Bierens. Plattelandsvrouwen vierden sinterklaas BIEZELINGE De afdeling Kapelle- Biezelinge van de bond van platte landsvrouwen hield onder presidium van mej. J. Ganseman in restaurant ,Dc Caison' een sinterklaasavond. Het ont- spanningsprogramma voor deze avond werd verzorgd door het duo Vos uit Middelburg met liedjes, muziek, confé rence, sketches en spelletjes. Hoogte punt was de uitreiking van pakjes, waarvoor de leden zelf hadden gezorgd. Bijna alle surprises gingen vergezeld van een gedicht. Op 19 december zal de af deling de kerstbijeenkomst houden. De kerstliturgie zal 'dan worden verzorgd door mevrouw Huisman-Griep. wo'ph AARTSDIJK Werken Wolphaartsdijk Namens de dienst gemeentewerken werd het verbeteren van een gedeelte van de Bijsterweg te Wolphaartsdijk gegund aan de laagste inschrijver, de fa v-h M. v. d. Velde Zn. te Bruinisse. Het aanleggen van een trottoir van be- tonklinkers langs de Zandweg werd ge gund aan fa J. de Ruiter Zn te Noordgouwe. Uitvoering UDI De gymnastiekvereniging UDI gaf de zer dagen haar jaarlijkse uitvoering in het dorpshuis te Wolphaartsdijk. Na de opening door voorzitter D. J. Linden- bergh, brachten de ieden. van kleuters tot en met dames senioren, een get eerd programma met gymnastische feningen. De avond werd met een gezel lig bal besloten. werd in november 2327,09 meer inge legd dan opgenomen. Met 174 stortin gen bedroeg de inleg 20. 944.67. Er v/aren 43 terugbetalingen tot een be drag van 18.617,58, Er werden 8 nieu we rekeninghouders ingeschreven. Sinterklaasfeest In tegenwoordigheid van de oudercom missie hebben de leerkrachten van de openbare lagere school te Kapelle vrij dagmiddag "met de kinderen het Sint- Nicolaasfeest gevierd. Voordat de Spaanse gasten arriveerden was er een afwachtingsprogramma dat bestond uit toneelstukjes en zangspelletjes. Nadat de goedheilig man met zijn knecht de zaaf had betreden, sprak het school hoofd, de heer G. H. Ossel een wel komstwoord. Al spoedig bieek dat de Spaanse kindervriend niet met lege handen naar Kapelle was gekomen. Kwistig werden er cadeautjes rondge deeld terwijl de kinderen ook nog wer den getrakteerd. Sint op bezoek Twee maal achter elkaar trof Sint- Nicolaas in Kapelle een zaal vol kinde- toen hij zaterdagmiddag ver van twee Pieten op uitnodiging van de middenstandsvereniging .Han delsbelangen' een bezoek bracht aan ho tel ,De Zwaan.' Na een welkomstwoord voorzitter J. P. Herselman kregen de kinderen de film .School op stelten' te zien. De kinderen zongen voor de gasten enkele toepasselijke liederen wat Sint-Nicolaas zo gunstig stemde dat hij zijn Pieten opdracht gaf aan de kinderen zakjes met versnape ringen uit te delen. Uitvoering .Obadja' Voor een bijna uitverkochte zaal gaf de CJV .Obadja' te Kapelle zaterdagavond in eigen gebouw de najaarsuitvoering. Hoofdschotel was de opvoering van het blijspel .Onder valse vlag' van F. J. Ros- tink. Het komische stuk kreeg een ver dienstelijke vertolking. Aan de avond werkte ook mede de volksdansgroep .Kasporgo' uit Goes. Met een paar dan sen en een optreden van een accordeon duo leverde dit met een verloting bij afwisselend en succesvol pro gramma. Het slot- en openingswoord werd gesproken door voorzitter Joh. Leendertse. VOGELTENTOONSTELLING IN KAPELLE De kans is groot dat Kapelle volgend jaar een dorpsvolière krijgt. De tekenin gen zijn klaar en ook over de plaats waar het vogelhuis moet komen te staan js men het eens geworden: bij het be jaardencentrum. Burgemeester H. G. van Suijlekom zei bij de opening van de door de vogelhoudersvereniging ,Zang en Kleur' in het sportgebouw georgani seerde tentoonstelling te hopen, dat een en ander in 1968 gerealiseerd kan wor den. Hij prees voorts het initiatief van de actieve in ledental weer toegenomen vereniging, om ook dit jaar weer een expositie op touw te zetten. Een ten toonstelling, waarvoor 140 parkieten en tropische vogels, alsmede een honderd tal kanaries waren ingezonden en waar de keurmeesters J. A. Camphens, Oost burg; J. Selders, Etten en D. Duivis, Hoogerheide, een hele kluif aan hadden om de prijswinnaars aan te wijzen. Al gemeen kampioen eigen kweek met 89 pluspunten werd de heer J. van den Ouden uit Biezelinge, die ook het kam pioenschap eigen kweek met 348 pun ten en het kampioenschap grote par kieten met 89 pluspunten opeiste. Bij de kleine parkieten. 89 pluspunten en tropische vogels, 87 pluspunten, ging het kampioenschap naar A. de Pree uit 's-Gravenpolder, terwijl bij de kana ries, 89 punten en bastaarden, 87 plus punten, J. P. Mol uit Kapelle kampioen werd. Bij de zebravinken was het J. Capello uit Kapelle die met 86 pluspunten de eer voor zich opeiste en bij de open kweek was het P. Saaman, Kapelle, die met 88 pluspunten eerste werd. Een welkomstwoord sprak voorzitter A. J. Verburg. Zowel vrijdagavond als zater dag had men niet over belangstelling te klagen. Aan de tentoonstelling waren enkele attracties verbonden. De overige prijswinnaars zijn; A. de Pree, 's-Gravenpolder, 2 eerste, 1 tweede en 1 derde prijs; H. Lamper, Kapelle, 1 eerste en 1 derde prijs; J. P. Mol, Kapelle, 2 eerste, 2 tweede en 6 derde prijzen, P. Saaman, Kapelle, 1 eerste, 3 tweede en 1 derde prijs; L. Boonman. 's-Gravenpolder, 1 eerste, 1 tweede en 1 derde prijs; J. Capello, Kapelle, 1 eerste prijs: B. Spuij. Biezelinge, 1 eerste prijs: P. Schijf. Kapelle, 1 tweede en 1 derde prijs; A. J. Verburg, Kapelle, 1 tweede en 1 derde prijs; J. Bruinooge, Kapelle, 2 tweede en 1 derde prijs; J. van den Ouden, Biezelinge, 14 tweede en 1 derde prijs; Ph. de Jager, Kapelle, 2 tweede prijzen en J. Zegers, Kapelle. 1 derde prijs. De prijzen werden zaterdagavond uit gereikt door wethouder B. de Jager. Interkerkelijke dienst De gereformeerde en Nederlands her vormde gemeente te Kapelle zuilen zon dagmiddag om half dne een interkerke lijke dienst houden. Dat zal gebeuren in de gereformeerde kerk. In de dienst zal voorgaan ds E. P. J. Jebbink. Er is de laatste jaren tussen de twee kerke raden he rii aaldel ijk eontaet geweest. Men wil dit contact nu verder verstevi gen in een gezamenlijke eredienst waarvoor de tweede adventzondag is gekozen, omdat deze speciaal in het te ken staat VISMIJN COLIJN8P1.AAT Exportgarnalen 5592 kg. 2.54-3.21; schar 611 kg; bot 287 kg: achol 138 kg; wijting 4f.fi kg: kabeljauw 2.039 kg: paling 14 kg; splerng 135 kg; gprot 24 kg; ongesorteerde vis 79 kg. ROTTERDAM Aanrijding Zaterdagmiddag omstreeks half deed zich in de Koningin Emmastraat te Philippine een lichte aanrijding voor tussen een personenauto, bestuurd door L. H. uit Philippine en een bromfietser R. S., eveneens uit Philippine. De perso nenauto kwam vanachter een gepar keerd staande auto, waarbij de brom fietser de auto met de trapper langszij raakte. Beide weggebruikers hielden te weinig de rechterzijde van de rijbaan. Er was lichte materiële schade. Begroting 1968 in raad Hontenisse HONTENISSE In de woensdag te houden raadsvergadering van de ge meente Hontenisse wordt de gemeente begroting voor 1968 vastgesteld. Hierin is onder" andere verwerkt het vaststel len van het bedrag per leerling voor 1968, zoals bedoeld" in de lager onder wijswet van 1920, de behandeling van enkele subsidieverzoeken voor 1968 en enkele besluiten tot Investering, even eens voor 1968. Voorts vermeldt df agenda het benoemen van een lid van de commissie tot wering van schoolver zuim, het opnieuw benoemen van de commissie van advies ingevolge woonruimte wet en het benoemen voor 1967 van de vertegenwoordigers bij NV Waterleidingmaatschappij .Zeeuwsch-Vlaanderen.' Verder wordt behandeld de uitkering ineens aan het gemeentepersoneel, de veertiende wijzi ging van de gemeentebegroting over 1967 en de begroting over 1968 van het gecombineerd armbestuur. De begroting van dit besluit is sluitend op een be drag van 2381,29. Vandalisme in Axel duurt voort Opnieuw zijn zaterdagavond in Axel, vermoedelijk jeugdige personen, verniel zuchtig te werk gegaan. Tegen midder nacht werden in enkele woningen aan de Walstraat ruiten ingeslagen. Op de Kaaiwal werd dezelfde avond aan ver schillende brommers veel schade toege bracht. Tot na toe Is de Axelse politie er niet in geslaagd deze vandalen op te sporen. TROTTOIR ACHTERSTRAAT FLIPLAND AANBESTEED De centrale dienst .Noord-Zeeland' te Tholen heeft namens 'o en w van Sint- Phllipsland aanbesteed het maken van een trottoir langs de Achterstraat en het verbreden van een gedeelte in de Deensestraat te Sint-Philipsland. Er werd als volgt ingeschreven. Laagste: NV Aug. van Dijck-Petit, wegenbouw mij te Bergen op Zoom 12.200; aann. bedrijf A. van der Werf, Sint-Maar- tensdijk 12 050; aann. bedrijf A. Klip- pel, Stavenisse 11 900: NV aanne mingsbedrijf Van der Elshout De Bont, Waalwijk 11.760. Laagste: aan nemersbedrijf L. C. van der Cingel. Nieuwerkerk 11.250. ivaans ,'J-1 port: bintje Gesorteerd AARDAPPELBEU Rotterdam 4 december Klcl-aardnppolen voor het binnenland: el- G'Tihelmcrs 40 mm opwaarts 11-13; bintje 35-40 mm opwaarts «een notering; bintje 40 mm opwaart» 8.75-10.24: meerlander 40 mm opwaarts geen notering; furore 40 mm op- lart* *.0-11; klel-aardappelcn voor de ex- ntje 37 mm opwaarts ln twee maten L59: bintje 40 mm opwaart* drie geen notering; bintje 45 mm opwaarts 8.50-0; zandaardappelen voor het binnenliind: bintje 40 mm opwaarts 7.20-9: bintje 35 mm op waart7.25; voeraardappelen 2-3.75. Stemming: binnenland rustig, export flauw. Prijzen berekend per 100 kg en op d« han- delsvoorwaarden va«tge*teld voor do verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto. VEEMARKT BL'RN'IIARD ROTTERDAM 4 december 1867 Totale aanvoer 1665. Slachtrunderen 1273, varkens 391. Prijzen: *lachtrunderen p kg extra Jcwalltclt 430-460. eeme kwaliteit 380- 415, tweede kwaliteit 350-365. derde kwali teit 320-330; varkenB p. kg extra kwaliteit geen notering, eerste kwaliteit 225-230. twee de kwaliteit 217-223, derde kwaliteit 210-215J stieren p, kg 400-460; worstkoelen p. st. 295- 315: slaehtzeug'. n p, «l. 160-170: zware var kens p. st. 195-205. Toelichting «lachtrur.drren aanvoer korter, handel willig, prijzen hoger: varkens als vo rige week. vlot. hoger. Maandag 4 december 1967 Andijvie 60-82; ipinazic- 132-140; uien 15-18: prei 25-35: spitskool 29; groene kool 25-29; witte kool 14-16: boerenkool 17-27: rode kool 5.50-17; savoole kool 8-15: winterpeen 7-9: veldsla 123-152; witlof AH 127-159. Bil 108- 136: spruiten A 28-59. B 36-42. C 25. D 40-54: sla AI 11-22. Cl 9: knolselderij 10-23: tomaten A 3-8,60. B 7,40-7.70, C 7-7.10 CC 2.60: selderij 13-18: peterselie 19-25: sterkers 0.17; goudre- nette 20-27: golden delicious 30-37. VEILING TERNEUZEN Per 100 stuks: sU 8-14: per stuk: bloemkool B 41; per kg: andijvie 50-54; kroten 9; esv. kool 24-38; boerenkool 21-22: breekpeen 6-12j prei 16-25; Jcnolselderij 7-16: spruiten 37-47: uien 11-15; witlof All 149-153; BI 151: BH 70-140: afw 65-80 Musici over bronnen jazz voor scholieren GOES De bas-bariton Leo Rommerts en de pianist Willem Hielkema hebben maandagmiddag voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in Goes en om streken tweemaal een jeugdconcert ge geven, waarbij zij een programma uit voerden onder de titel .De bronnen van de jazz'. Willem Hieikema zorgde voor uitvoerige uitleg bij de sea-shanties, blues en negro-spirituals, die door Leo Rommerts indringend werden vertolkt. De heer Hieikema maakte duidelijk, dat het ritme, dat men nu tegenkomt in jazz en ook in populaire muziek, veelal in oorsprong kómt van de Afrikaanse neger. Nadrukkelijk waarschuwde hij te gen het .meedoen met de massa' en kopen wat nu eenmaal mode is. .Jullie moeten een eigen keuze maken', drukte hij de scholieren op het hart, ,en daarbij moet je scherp selecteren'. Óp de piano gaf hij voorbeelden van verschillende genres in de serieuze en niet-serieuze muziek. In .Britannia' in Vlissingen zorgden de heren Rommerts en Hlelke- ma"maandazmorgen voor een uitvoering van hetzelfde programma. De musici waren in Goes er. Vlissingen op uitnodi ging van de ZVU. De concerten werden verzorgd in samenwerking met .Het Schoolconcert'. Hansweertse Boys-Biervliet De Boys doen het heel wat beter dan de voorafgaande seizoenen en ook tegen Biervliet werd flink van leer getrokken. Halverwege de eerste speelhelft ont glipte midvoor Witte zijn tegenstanders en dat leverde een doelpunt op dat, naar later bleek, de beslissing zou wor den. Ook na de rust hield de thuisclub de beste kansen maar wijziging in de uitslag kwam er niet meer (1-0). Hier volgt het nieuws waar jullie al zo lang op hebben zitten wachten: de data en tijden van de inwisseling van de PZC-hon- nen voor toegangsbewijzen voor de PZC-tournee en de data van de voorstellingen. We zullen maar met de data en tijden van de inwisseling beginnen. VLISSINGEN" op woensdag 6 december van 14 tot 17 ui* aan het Alhambratheater; SOUBURG op woensdag 6 december van 21 tot 12 uur in het Zwaantje; MIDDELBURG op donderdag 7 december van 14 tot 17 uur in het Citytheater; GOES op zaterdag 9 december van 14 tot 17 uur in de Prins van Oranje; ,allie moeten wel goed de inwisseling in het oog houden, want die is slechts een keer. En vergeet niet bij de inwisseling van de PZC-bonnen een kwartje mee te nemen. De opbrengst van al die kwartjes is voor een liefdadig doel. Tenslotte het belangrijkste nieuws de data van de voor tellingen. Deze zijn als volgt vastgesteld GOES VLISSINGEN op i zaterdag 23 december In het donderdag 28 december in het Alhambratheater; MIDDELBURG op vrijdag 29 en zaterdag 30 december in het Citytheater. 'z> nu weten jullie alles: je weten de data en tijden van de inwisseling an de bonnen en de data van de voorstellingen. Maar nogmaals, een oede raad;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 11