Geen feestdagen na echte kraak Met borrel om lol én verdriet in verkeer: 1 week gevangenis en Stokken HERVORMDE SYNODE MET GROTE MEERDERHEID VOOR VROUW IN HET AMBT Ler Onderdirecteurs v. d. Have nv benoemd Misvallen TWENTE WIL HERSTEL TEGEN FEYEN00RD MIDDELBURGS WARENHUIS ZET NETWERK ZELFBLUSSERS UIT Echtpaar gedlood door kolendamo Niet de energie Zr Smit verlaat tbc-bestri idint? na twintig jaar 190.000 GROTE SORTERING PANTOFFELS EN BONTLAARZEN W. VERBURG Gevraagd: MODINETTES GEERTS kledingbedrijf VRIJDAG 24 NOVEMBER 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Rechter: Dubbel en dwars verdiend' DRIE JONGELUI NA EEN INBRAAK IN VLISSINGEN DRIE MAANDEN CEL IN MIDDELBURG ,De feestdagen en andere gezellige dagen in de komende maanden zitten jullie, nu binnen, maar dat hebben je dubbel en dwars verdiend' zei de Middelburgse politierechter, mr P. van Empel, gisteren tegen drie Middelburgse jongelui, P. de B. (18), I. S. (20) en A. W. (20), Met dat binnen' bedoelde de politierechter binnen de mu ren van de gevangenis, waarin zij volgens liet vonnis van mr Van Empel drie maanden moe ten vertoeven nadat ze op 9 ok tober .jl een inbraak hadden ge pleegd in een kantoor voor scheepsbenodigdheden in de Vlissingse buitenhaven. De buit was overigens niet groot: slechts een paar sigarettenaanstekers en een stel sigaretten, die ze niet om te ro ken vonden. Ze waren met z'n drieën een avond op stap gegaan en in een café werd het plan geboren een .kraakje* te gaan plegen. Ze slaag den erin een kantoor in de buiten haven binnen te komen en wilden meteen maar eens zien hoe de brand kast er van binnen uitzag. Daar had den ze echter nog geen ervaring mee. De kast bleef gesloten. Vervolgens kamde het trio enkele bureaus uit. maar meer dan aanstekers en siga retten kwamen er niet uit. De in braak tenslotte kwam wel uit .Zolang ieder voor zichzelf een glaasje drinkt gaat het goed. maar als jullie samen aan het drinken slaan dan wordt het niets', merkte mr Van Em pel op. .Jullie moeten eindelijk eens begrijpen, dat je niet langer kunt; doorgaan elkaar in de put te helpen'. ning houden met zwakke hoofden als er drank in zit Deze verdachten moe ten maar eens leren. et blyft tenslotte een echte kraak', al dus de officier, die tegen elk een on voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met aftrek, eiste. Dat was de hoogste straf, die mr Van Em pel als politierechter zou kunnen op leggen. Ir P. C. Adriaanse, de raadsman van het drietal, vond het het beste, dat ze weer aan het werk zouden gaan. voor al gezien hun jeugdige leeftijd. De raadsman dacht, dat daartoe best pogingen in het werk kunnen worden gesteld. En dan een forse voorwaar delijke straf als stok achter de deur. ,Tk mag dan wel heel wat stokken heb ben', vond de politierechter, die eraan herinnerde, dat S. en W. reeds eerder voorwaardelijke straffen opgelegd hadden gekregen. .Jullie moeten het niet afschuiven op de reclassering, jullie moeten het zelf doen', zei de po litierechter. Ilij de bepaling van liet vonnis zei mr Van Empel, dat hij sterk rekening wilde houden met de leeftijd, terwijl hij ook rekening wihle houden met- het feit, dat de diefstal wel ernstig was, maar liet resultaat ervan niets. Drip maanden, met aftrek, werd de straf tenslotte. HERVORMDE JONGEREN KRIJGEN INSPRAAK DRIEBERGEN (ANP) De hervorm de synode heeft besloten dat de jon geren meer bij de voorbereiding van, het beleidswerk van de synode en van de kerk als geheel zullen worden be trokken. Er zal een commissie worden gevormd uit jongeren, synodeleden en vertegenwoordigers van de Hervormde Jeugdraad, die in nauw overleg mei het moderamen van de synode nadere uitwerking zal geven van een aantal verlangens, die in de jeugdopiniepeiling ,Kerk '66-2000' naar voren zijn gekomen. Zeeuwse vertegenwoordiger in deze commissie is de Goese onderwijzer Dick d; Kok. De synode heeft uitvoerig over d resultaten van deze actie gesproken, waarin meer dan 10.000 hervormde jon-1 geren in ruim 850 gesprekskringen in1 het gehele land zich intensief hebben beziggehouden met de vraag hoe de hervormde kerk thans en in de toe komst zal moeten functioneren. Aan de synode zijn een aantal stellingen van de jongeren over tal van kerkelijke zaken overgelegd, alsmede een rapport waarin onder meer krachtig wordt ge pleit voor een betere communicatie tus sen jongeren en kerkelijke organen, en waarin tevens wordt gevraagd ook het advies van jongeren in te winnen bij het voorbereiden van herderlijke brie ven. belangrijke rapporten enz. Tevens zal. aldus het rapport, in iedere synode zitting een deel van de tijd dienen te worden besteed aan actuele zaken die vooral ook de jeugd betreffen, zoals de arbeid door industrialisatie en auto matisering, recreatievragen, sport, op leiding, belijdenis afleggen en nieuwe vormen van eredienst. Essayprijs Adam voor H. Dnon De essayprijs 1967 van de gemeente Amsterdam is toegekend aan H. Drion, voor zijn dit jaar verschenen bundel ,Het conservatieve hart'. Burgemees ter en wethouders van Amsterdam heb ben hiertoe besloten op advies van de door hen ingestelde jury, bestaande uit de heren H. van den Bergh, R. Bloem en K, L. Poll. In tweede lezing nog geen hamerstuk Commissie voor beantwoording ,Open brief' 24 predikanten De generale synode van de Neder landse Hervormde Kerk heeft met grote meerderheid besloten de vrouw volledig toe te laten tot het ambt van predikant. Dat was geen sensationele beslissing. Om te be ginnen viel zij in tweede lezing en bovendien lieten 39 van de 54 clas ses al eerder weten met de voor stellen in te stemmen. Toch werd het geen hamerstuk. Enkele synodeleden haalden met spoed bejaarde stokpaardjes van stal zoals: toela ting van de vrouw tot het ambt gaat ir tegen de schrift terwijl anderen zich toespitsten op de bepaling dat de vrouwelijke predikant die een huwelijk aangaat plaatselijk van het ambt wordt ontheven. De laatste groep kreeg alle ruimte vooral nadat praeses dr G. de Ru op het overbodige van allerlei prin cipiële bespiegelingen had gewezen. ,Ir de vijftiger jaren zijn de principiële dis cussies al ruimschoots gehouden. De openstelling van het ambt voor de vrouw is een feit. Het gaat nu om volledige openstelling, om het wegnemen van De officier van justitie, mr P. J. V. Ros- cam Abbing. ging daarop nog even door: ,We kunnen wel blijven reke- THEATRE ROYAL GAF VOORSTELLING MIDDELBURG Enkele honderden scholieren hebben gisteren in de Middel burgse Schouwburg kennis gemaakt met het Engelse Theatre Royal uit York. In een speciaal voor de hoogste klassen van het vhmo op Walcheren en W.-Zeeuwsch- Vlaanderen bedoelde voorstelling, gaven de acteurs en actrices uit York een ge slaagde voorstelling van Harold Pinters toneelstuk The Birthday Party. De voorstelling werd gegeven onder auspiciën van de ZVU, in samenwerking met het WIKOR. Het Theatre York treedt vandaag (vrijdag) met dezelfde voorstelling op voor de scholieren Goes. Fietser op rijweg door auto gepakt AXEL Woensdagavond is mejuf frouw E -R. uit Stoppeldijk met haar bromfiets op het rijwielpad nabij Den Tol te Axel in botsing gekomen met de bejaarde voetganger J. P. uit Axel. Me juffrouw R., die hierbij tegen de grond smakte, liep een schedelbasisfractuur op. Dokter A. Schiltman lie thaar per ambulance overbrengen naar het St.- Liduinaziekenhuis iri Hulst. P., die aan de verkeerde! kant van het rijwielpad liep, bleef ongedeerd. POLITIERECHTER MIDDELBURG DUBBELE PORTIE VOOR BEJAARDE TE VEEL MIDDELBURG Twee zaken, die de Middelburgse politierechter- mr P. van Empel donderdag te be handelen kreeg, vertoonden zowel een treffende overeenkomst als schrille tegenstelling. Het ging om twee verdachten, die on der invloed van sterke drank hun auto bestuurd hadden. De overeen komsten beiden, D. K. uit Middel burg en M. C. uit Huijbergen, be zochten, geheel onafhankelijk van elkaar, precies dezélfde café's Middelburg beiden deden dat op de 28e september jl. beiden veroor zaakten na in de wagen gestapt te zijn een aanrijding, tegen beiden werd dezelfde straf geëist en het zelfde vonnis uitgesproken. De te genstelling: de Huijbergenaar nam er een paar van vreugde, de Mid delburger verdronk -z'n verdriet rijding met een auto kwam. ,Ik was een tikje te ver', gaf de oude man ruiterlijk toe. Mr Van Empel las uit de stukken, dat P. gewoon is geregeld'z'n borreltje te halen, meestal twee. maar nu had hij er vier genomen. Conform werd de be jaarde man tot een boete van f 60. veroordeeld. A. K. uit IJzendijke, net 22 jaar gewor den. reed op 16 oktober jl onder invloed in z'n auto en veroorzaakte tevens een aanrijding. Het laatste gaf hij toe, .maar ik was niet dronken', liet hij er op vol gen. De officier van justitie eiste 14 da gen gevangenisstraf en 1 jaar ontzeg ging van de rijbevoegdheid. ,Voel je niet hoe onverantwoordelijk dat gedoe van jullie jonge jongens is, want je bent niet de enige', liet mr Van Em pel de jongeman weten. De politierech ter veroordeelde K. tot een week gevan genisstraf en 1 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Het was voor K. een dag, waarop alles tegengezeten had en om die tegenslagen wat te vergeten was hij de cafés binnen gestapt. Dé officier van justitie, mr P. J. C. Roscam Abbing, eiste een onvoor waardelijke gevangenisstraf van 14 da gen en 1 jaar ontzegging van de rijbe voegdheid. Nadat verdachte om vermindering van de gevangenisstraf verzocht had. zei mr Van Empel: .Dat zou ik best willen doen, ware het niet, dat ik me voorgenomen heb om zoiets slechts bij hoge uitzondering toe te slaan'. Het was volgens de politierechter een gedragsfout, die bpst achterwege kon worden gelaten. Mr Van Empel zag er geen enkele verontschuldiging voor en hij legde K. een gevangenisstraf van 1 week en een ontzegging voor 1 jaar op. KAPELLE Het koninklijk kweek- Van tegenslag naar meevaller was die .Misvallen op een lege maag', was het verweer van P. N. uit Waarde, toen hij in Hontenlsse aangehouden werd na ge bruik van sterke drank. Hij verleende geen voorrang aan een auto. waarin een politieman zatOok voor hem wilde t niets prin-1 mr Roscam Abbing het normale .tarief' laten gelden: 14 dagen gevangenisstraf en 1 jaar niet rijden. De politierechter liet het bij 1 week gevangenisstraf en 6 maanden niet achter het stuur. uit Vlissingen reed onder invloed slingerend op de fiets. Hij was geslaagd] voor een examen en nam er daar een paar op. De politie reed hem bijna on dersteboven. Conform en bij verstek werd V. veroordeeld tot een boete van f 150,De Middelburger A. G. reed dronken op een brommer een wielrijder aan. Conform kwam hem dat op f 100, te staan. rachtautochauffeur J. v. d. B. uit Middelburg reed onder invloed in een personenauto. Gezien Van de B.'s ver leden hij was al eerder voor dezelfde feiten met de rechter in aanraking ge- eest eiste mr Roscam Abbing een tivoorwaardelijke gevangenisstraf van S eken, alsmede 18 maanden ontzegging. Mr W. K. H. Dieleman, Van de B.'s raadsman, wees op de moeilijkheden voor z.jjn cliënt In de privésfeer en deelde de politierechter mee, dat Van de B. thans weer contact heeft opgenomen met het ZCvA. Mr Vaii Empel veroordeelde ver dachte tot een gevangenisstraf van 2 we ken, alsmede 8 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. kee lbelemmeringen. Daa cipieels in'. Op praktische gronden is de bepaling opgenomen, dat een predikante bij hu welijk automatisch van het ambt in haar eigen gemeente wordt ontheven. Is dat wel wijs, vroegen tal van synode leden, plegen we hier geen discrimina tie? Scriba ds F. H. Landsman wees er, toen deze vraag bovenkwam, meteen op dat zo'n predikante zonder meer be roepbaar is in een andere plaats, als emeritus in de eigen gemeente haar werkzaamheden kan voortzetten en als zij weduwe wordt weer beroepbaar kan worden gesteld volgens de algemeen geldende regeling in de hervormde kerk. Van discriminatie is bepaald geen spra ke. Er zit niets meer achter dan .een voudige menselijke wijsheid'. Men kan nu eenmaal niet ontkennen dat de si tuatie voor een vrouw die in het huwelijk treed totaal anders is dan die voor een man. Prof. dr R. Bijlsma noemde één van de eventuele moeilijkheden en beant woordde daarmee ook de vraag of de dames zelf wel gekend waren in deze zaak. .Als je die bepaling niet op neemt. aldus professor Bijlsma. zou dat een rem betekenen op het beroe pen van een vrouwelijke kandidaat. ÏTET Bij een huwelijk in Jie gemeente zou I ver3l die gemeente immers tot het emeri taat van de predikante aan die predi kante vastzitten, tenzij haar man eerder van woonplaats verandert. De dames onderkennen deze angst heus wel en zullen ongetwijfeld voor de bepaling zijn'. Opgemerkt moet nog even worden dat niemand kan worden verplicht zijn kind door een vrouwelijke predikant te laten dopen. Men zal steeds de gelegenheid hebben dit elders te laten doen. Som migen zagen hier een bron van vele moeilijkheden in. Aan het begin van de discussie had as sessor ds L. Roetman gewaarschuwd dat de synode .wel moet weten wat zij doet om tegen 12 classes, die ernstige schriftuurijlke bezwaren tegen deze openstelling van het ambt hebben, in te gaan'. Het gaat. aldus ds Roetman. die later enkele warme medestanders vond. niet tegen de vrouw ,an sich' doch om de vrouw in het ambt en dat ambt ligt in de hervormde kerk volledig in de mist. Er wordt een practische rege ling getroffen die principieel niet is doordacht'. Prof. G. C. van Niftrik stelde daarop. dat de bezwaren van hen, die tegen de vrouw in het ambt zijn, .volgens mij en Calvijn' niet kunnen worden gegrond op de bijbel. Bij de stem ming bleken 43 classes vóór volle dige openstelling en 9 tegen. De be paling over de huwende predikante bleef staan met 31 voor- en 11 te- j genstemmen. Boeckhout won in Roosendaal [VLISSINGEN Sjaak Boeckhout van Zeeland Sport heeft In Roosendaal hij I de B-junioren een Internationale cross van Thor gewonnen. Na de zware 5-0-nederlaag in Utrecht tegen DOS zal de FC Twente zich voor eigen publiek willen rehabiliteren.' Daarom kan Feljenoord dat in Ensche de bij de FC Twente op bezoek gaat liet wel eens bijzonder lastig krijgen. Ook zonder Piet Keizer moet Ajax on eigen veld kunnen winnen van For-' tuna '54. Het volledige programma voor het betaalde voetbal luidt: EREDIVISIE Sittardia - DWS. MVV - Volendam. FC Twente - Feijenoord. PSV - DOS, Xer xes,1DHC - Telstar. Sparta - Go Ahead, NEC - ADO, Ajax - Fort una '54. NAC- GVAV. EERSTE DIVISIE RBC - De Volewijckers. Willem II-' Vitesse. Alkmaar Zaanstreek - FC VW. Elinkwijk - Eindhoven. Velox - RCH.I DFC - Heracles. HVC - FC Den Bosch, i Blauw Wit - SVV. Holland Sport - SCi Cambuur. TWEEDE DIVISIE Gooiland - Heerenveen. Limburgia - Baronie. PEC - Wageningen. AGOVV- Helmond Sport. Fortuna VI. - ZFC. Excelsior - EDO. SC Drente - Zwolsche Boys. De Graafschap - NOAD. Veen- Roda JC. Hermes-DVS - Hil- Winnende kolom? Tom Okker won indoortoernooi SAO PAULO (ANP) Tom Okker heeft samen met de Amerikaan Martin Riessen donderdag de herendubhelspel- titel gewonnen van het indoortoernooi tan Pinheiros in Sao Paulo (Brazilië).: In de finaio won het Nederlands/Ame rikaanse dubbel met 60. 63 van de Brit Roger Taylor en de Braziliaan Ro nald Barnes. In de geheel Braziliaanse finale van het heren-enkelspel won Thomas Koch metl 06, 74, 61, 86 van Edison Man-I darino. Sltturdia-DWS lx MVV-Volendam IX Twerthe-Feijenoord XI PSV-DOS X Xerxes D-Telstar Sparta-Go-Ahead X X EC-ADO X Ajax-Fortuna '51 - X I'EC-Wagen in gen AGOVV-Helm. Sport X Fortuna VI-ZFC X SC Drente-Zwolseb. X HDVS-Hilversum X RBC-Volewijck X Willem II-Vitesse X Elink.wijk-Eindhoven X Velox-RCH X DFC-Herarles X HVC-FC Den Bowl» X Blamv-Wit-SVV 7 X Hol. Sport-Cambuur 8 X Graafsehap-NOAD 4 X Alkmaar'Z-VVV 10 X Excelsïor-EDO X Limburgia-Baronie 12 X Gooiland-Heerenv. X 14 15 Zeshonderd vijftig sproeiers Geen bezwaar tegen aanwezigheid van kinderwagens bedrijf en zaadhandel D. J. van der Ha ve NV tc Knpelle heeft tot onderdirec teuren benoemd, de heren G. D. van der Knijl te IvapcIIe cn ir I). J. Glas te Rilland. Als directiesecretaris fungeert de heer J. J. Mol te liapelle, die hiertoe reeds eerder werd benoemd. De heer G. D. van der Kuijl trad in december 1935 als veertienjarige emplo yé in dienst van de toenmalige firma D. J. van der Have. Onderdirecteur Van der Kuijl zal in het bijzonder belast worden met de binnenlandse verkoop. Tr D. J. Glas kwam in 1954 in dienst bij het kweekbedrijf van Van der Have te Rilland, nadat hij zijn opleiding aan de landbouwhogeschool te Wageningen had voltooid Daarna heeft hij enige ja ren in de praktische veredeling van landbouwgewassen gewerkt op hét be drijf van dr R. J. Mansholt NV te West polder. In zijn huidige functie concen treren de werkzaamheden van ir Glas zich in hoofdzaak op de veredeling gras- en klaverzaden en granen, heer J. J. Mol trad in september 1946 in dienst van het bedrijf en is belast met de hoofdboëkhouding en het direi tleaecretariaat. OT.DEBROEK (ANP) In een woon wagen van de wegenbouw maa.sehan- pij Tholon uit Nijmegen, die aan de Middcldijk in Hattemerbrook (gemeen te Oldebroek) stond, is donderdagmor gen een echtpaar levenloos aangetrof fen. De 60-jarige heer J. H. Kops-Ha- gedoorn en zijn 61-jarige echtgenote F. Ivops-Hagedoorn-Meijer zijn vermoede lijk door kolendampvergiftiging leven gekomen. Dertienjarige organist in Sas van Gent SAS VAN GENT De dertien jarige Henri Vermast uit Sas van Gent wordt organist van het jon gerenkoor Dit koor verzorgt elke zondag de gezangen bij de dienst in do Maria Hemelvaartkerk te Sas van Gent. morgen maar een klein stapje. Want C., de andere verdachte, had er een paar ge dronken naar aanleiding van een pret tige mededeling: hij was die dag be noemd tot ambtenaar C I en hij vierde dat in Middelburg omdat hij daar toen nog woonde. Hij hoorde van mr Roscam Abbing dezelfde eis en van mr Van Empel hetzelfde vonnis als zijn voorganger. .Zelfs op feestdagen mag je niet dron ken achter het stuur zitten', merkte de politierechter nog op. Het waren niet de enige zaken, waarbij onder invloed rijden ten laste gelegd werd. Op één na hadden alle verdachten tijdens deze polifierechterzitting zonder daartoe in staat te worden geacht aan liet verkeer deelgenomen. W. S. uit Mid delburg hijvoorbeeld was met een promil lage van 1,85 alcohol in zijn bloed op de fiets gestapt. De politie hield hem, terwijl hij over de weg slingerde, aan. Conform werd S. veroordeeld tot een boete vai f 80.—. .Hoogbejaard en toch nog dronken' merkte tie politierechter op tegen de 72- 1 iarigc Middelburger W. P.. die ook op 1 de fiets naar huis reed en daarbij in aan- Monika van Vooren schrijft bibliografie van C. van Schagen VLISSINGEN Monika van Vooren, leerlinge van de middelbare school voor de opleiding van bibliotheek-, archief- en museumpersoneel te Antwerpen, heeft dezer dagen een lijvige bibliogra fie van de Domburgse dichter-schrijver J. C. van Schagen voltooid. De biblio grafie is gekarakteriseerd als .proef schrift.' Monika van Vooren is afkom stig uit Westdorpe. Aan de bibliografie gaat een uitgebreide inleiding vooraf, waarin de levensloop en enkele achter gronden van het werk van J. C. van Schagen worden belicht. Het werk is niet in de handel cn heeft een oplags van slechts enkele tientallen exempla ren. Daarvan zijn ei onder meer enkele in de rijen van de provinciale biblio theek Le 'Middelburg opgenomen. MIDDELBURG Vroom en Drees-| mann in Middelburg gaat zich nog degelijker dan voorheen wapenen tegen brandgevaar. Op het ogen blik wordt in het warenhuis de laat ste hand gelegd aan de constructie van een waterleidingbuizennet dat door de gehele zaak loopt. In de huizen die gedeeltelijk in de pla fonds zijn verwerkt zitten op kor te afstand van elkaar sproeiers (to taal ongeveer 650). Zodra ergens in het gebouw een begin van brand ontstaat, breekt er een glaasje en komen de sproeiers op de plaats waar de verhitting boven de 65 gra den uitkomt in werking. Deze doeltreffende brandblusmetho- de is met succes toegepast in Ame rika. Daar is bewezen dat 92 pet van de ontstane brandjes door mid del van deze zogenaamde sprinck- lerinstallaties zijn geblust. De Mid delburgse vestiging is een van de eerste in het land waar V en D over gaat tot het inbouwen van het bui zennetwerk met zelfblussers. ramp in Brussel heeft spoed gezet achter de uitvoering van deze plan nen die overigens al voor die tijd waren afgerond. Het gaat, zo werd van de zijde van "de Middelburgse directie meegedeeld om de veiligheid var het kopend publiek en het perso neel. Bovendien zijn de verzeke raars strengere eisen gaan stel len omdat er kapitalen mee zijn gemoeid. Zo gauw een van de sproeiers in werking komt er op hetzelfde moment bij de brandweer een alarmsignaal. Om de eerste stoot benodigd blus water te kunnen opvangen komt er op het dak van het warenhuis een tank met achttienduizend liter wa- er. Een speciale pompinstallatie zorgt daarna automatisch voor aan vulling. Met de werkzaamheden rondom de invoering van de nieuwe beveiligingsmethode in Middelburg zijn tonnen gemoeid. Naast deze veiligheidsmaatregelen kent men bij V en D ook nog een soort bedrijfs zelfbescherming," er zijn brandslan gen en er is handbrandblusappara- tuur bij de hand. Maandelijks wordt, het personeel geïnstrueerd. Binnen kort komen er nog zogenaamde .pa niekdeuren' of andersgezegd nood uitgangen op de parterre. De directie van V en D ziet geen enkele aanleiding om zoals in Gro ninger. is gebeurd kinderwagens uit liet warenhuis te weren. ,\Ve moe ten als dienstverlenend bedrijf de grootst mogelijke service bieden. Dit besluit zou grote problemen met zich meebrengen voor moeders, die hun kinderen niet thuis kunnen la ten. aldus de directie van V en E Middelburg. Men schrijft de in Groningen geno men maatregelen toe aan de lokdie situatie waardoor men wellicht genoodzaakt door een krappe behui zing en gezien de gevaren van smal le doorgangen tot de nogal ingrij pende beslissing is gekomen. Open brief PRIJZENREGEN IN WEDSTRIJD VAN DE NV MASSEE MIDDELBURG Op verschillende plaatsen in Zeeland z(jn donderdag de hoofdprijzen uitgereikt die de NV ko ninklijke handelsmaatschappij Massee. en Zn te Goes in samenwerking met Zanker-Nederland organiseerde. Het ■as het resultaat, van een slagzinnen- wedstrijd, waarvoor elektrotechnische Installatiebureaus waren ingeschakeld. Er waren om en nabij de 450 kaarten uitgezet. De Middelburgse NV Van 't Westende had de eer niet alleen de meeste kaarten te hebben uitgezet maar tevens viel bin nen het rayon van deze vestiging de hoofdprijs Op de Veerseweg nummer 37 in Middelburg werd bij de familie Schoonen donderdagmiddag een splin ternieuwe automatische wasmachine ter waarde van 758,afgeleverd. Namens de Goese NV, die de actie op gang bracht kwamen de heren J. Dalman en K. Jellema hun felicitaties aanbieden. Namens de firma Van 't Westende was de heer W A. M. Jacobs aanwezig. De slagzin luidde: Doe de was de Zanker in. Donderdagmiddag werd er ook nog een hoofdprijs uitgereikt aan mej. M. L. Hoogstrate in Goes. Zij kreeg voor haar bekroonde slagzin, .Zankerdag-vakantie- dag' een radio-grammofoonmeubel aan geboden. Naast een reis voor twee per sonen naar Parijs waren er nog zeven troostprijzen in 'de vorm van een pols horloge uit te reiken. GOES Per 1 maart 1968 verlaat zus- tei J. Smit de provinciale Zeeuwse ver eniging tot bestrijding van tuberculose. Twintig jaar was zij werkzaam als dis trictsverpleegster en onderhield zij con tact met wijkverpleegsters in het rayon Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en Schouwen-Duiveland. Als opvolgster per 1 februari 1968 zuster W. Cerspuy in dienst, momenteel nog als wijkverpleg- ster aan het Groene Kruis in Bergen op Zoom verbonden. Niet minder dan twintig synodeleden j voerden het woord over de Ópen Brief van 24 predikanten. De discussie resul- teerde in het vormen van een commissie uit de synode, die zal trachten een ant woord te formuleren dat niet scherp is doch ,wel recht trekt wat krom is', een brief met een .thetisch karakter'. In de open brief geven de 24 uiting aan hun groeiende verontrusting over de geeste lijke gesteldheid van de hervormde kerk in deze tijd. Hoewel er enige tegenstand bestend om de open brief officieel te beantwoorden (.blazen we dan de zaak niet teveel op') meende men toch, bij alles wat laakbaar is, dat de liefde van de 24 voor de kerk als een paal boven water staat en er dus antwoord moet komen, waarin duidelijk wordt, aldus ds Landsman, dat .het bij ons dieper zit'. Als aanzit voor de discussie had een commissie een stuk samengesteld, waar in onder meer staat: ,bij alle begrip voor, de verontrusting van de briefschrijvers kunnen we niet instemmen met allerlei woorden en formuleringen, die er waar achtig wel toedoen. Is de wijze waarop de briefschrijvers de kerk ter verant woording roepen wel zuiver? Geven zij elkaar ruimte op eikaars kansel en sprei ken zij vanuit deze eenheid? Tot welke kerkelijke leiders worden de verwijten gericht? Tot de synode, het moderamen of kerk en wereld? Is het beroep op het geloof en de geloofservaring van de gemeente gewettigd waar Jezus Chris tus en zijn woord immers de enige maat staf is? Kan men de kerk verwijten er éér. bepaalde theologie op na te hou den? Is het waar dat radio en televisie een eenzijdig beeld van kerk en evan gelie geven door hun bijzondere belang stelling voor het experiment, vernieu wing en sociaal-ethische vragen? Dat de gemeente door tal van synodale geschriften ondermijnd wordt, is "een on houdbare bewering (infame leugen) zei prof. Roscam Abbing. Zc gaat het stuk verder, op vele punten de vinger leggend en erop wijzend dat het goede van de gemeente niet alleen in de prediking en de persoonlijke ziel zorg geschiedt, maar .beslist ook in het vormingswerk'. De meeste sprekers hadden weinig moeite met het vinden van vele fei len, doch een deel van hen realiseerde zich terdege, dat het schrijven toch voortkomt uit een stuk onbehagen binnen de gemeenten. Prof. Bijlsma bracht dit heel duidelijk naar voren. Er begint zich een neo-mo- dernisme groot te maken, dat een reëel gevaar inhoudt. .Afgezien van de rari teiten in deze brief, is het zo verwon derlijk dat er verontrusting bestaat En wordt het geen tijd, dat de gemeente weer wordt voorgehouden dat het iets groots is gemeente te zijn? We zouden weer een gemeente-opbouw-beweging nieuwe stijl nodig hebben'. Heden overleed, zacht en. kalm, mijn lieve man, onze lieve vader, behuwd- en grootvader WILLEM SCHERPENISSE in de ouderdom van 83 jaar. J. Scherpenisse- Moens L. W. Scherpen!sse AL Scherpenisse- Valk Anneke Wim en verloofde Henk Vlissingen, 23 november 1967. Van Dishoeckstraat 11 De teraardebestelling zal plaatshebben zater dag 25 november, om 11.45 uur, op de alge- me begraafplaats. Ver trek van huis om 11.30 uur. Liever geen bezoek. Heden overleed, na een kortstondig lijden, zacht en kalm, onze innig geliefde vader en be- huwdvader LOCRUS LOCS, weduwnaar van Oatharina Wisse, in de ouderdom van bijna 90 jaar. Ridder in de orde van Oranje Nassau. P. Loub J. Lous J. Lous-Murre Hoedekenskerke. 22 november 1967 Molenweg 24 De begrafenis zal plaatshebben op maan dag 27 nov., des na middags om 2.00 uur. vanuit het verenigings gebouw. Geen bloemen en geen toespraken Heden overleed, tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, onze lieve man, vader en grootvader, NICOLAAS JANSE in de ouderdom van 86 jaar en 10 maanden. 's-Heer-Arerdskerke: AL J. Janse-Nijsse D. Janse L. Janse-Heystek Niek Bram West-Souburg: Chr. Janse A. M. Janse- Kallemein 's-Heer-Arendskerke, 23 november 1967. Korte Achterweg 7. De begrafenis zal plaatshebben maandag 27 november te 13.45 uur uit het .Trefpunt'. Nog onverwacht ont viel ons, op de leeftijd van 68 jaar, mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader en opa echtgenoot van WQlemina de Jong Kapelle: W. Landman- de Jong J. Remijnse- Landman N. P. Remijnse Jan en Ko Kapelle, 21 november 1967 Dijkwelsestraat 50 De teraardebestelling zal plaatsvinden zater dag 25 november, op de algemene begraaf plaats te Kapelle. Ver trek vanaf de aula om 11.00 uur. VOEGT U BIJ DE THANS LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE Vraagt ons gratis inlichtingenblad „WAAROM CREMATIE?" Riouwstraat186- Den Haag-Tel.070-554797 De oplossing, van uw cadeauprobleem hebt u hier: SCHOENHANDEL Grote Markt 19 GOES Telefoon 5604 TAFELS VOL CHARMANTE GESCHENKEN Litho's van bekende kunstenaars. Prijzen van 35 tot 250 flü Middelburg - Goes I'erneuzen - Vlissingen of MEISJES die opgeleid willen worden KASTEELSTRAAT 99 - VLISSINGEN LEES DE PZC

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 9