Cyprus: eiland vol spanning en strijd f3.20 SER-meerderheid stemt in met nieuwe omzetbelastingsysteem In 1972 overschot aan huisartsen 'paraat1 3 Minderheid wil O-tarief voor gas, water en elektriciteit Sigarettenroof in Zundert berecht GIRO OP POSTZEGEL Een klinkende reputatie m 20° In Duitsland: AUTO RIJDT OP MENSEN IN - VIJF DODEN PROF. R. HORNSTRA MEENT: Na steekpartij overleden NA ZEVEN JAAR ONAFHANKELIJK BAS ,WEL JAMMERDAT GEEN ADVIES IS GEVRAAGD' GOUDEN GROEPJE.... VRIJDAG 24 NOVEMBER 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Van onze aagse Hredaetie) De Sociaal-Economische Raad heeft eigener beweging een advies vastgesteld inzake de omzetbe lasting over de toegevoegde waar de (btw), het nieuwe omzetbelas tingsysteem, dat het huidige per 1-1-1969 gaat vervangen. De raad zegt het te betreuren, dat de toen malige minister van financiën hem geen advies heeft gevraagd over de toepassing van deze belasting, die belangrijke maatregelen in houdt op economisch en sociaal ge bied. Wat de zaak zelf betreft, verdient naar do mening van de raad de invoering van een beperkte differentiatie ten hoogste twee tarieven de voorkeur hoewel het in belangrijke opzichten aantrekkelijk zou zijn te komen tot de toepassing van een enkel tarief. De raad heeft daarbij overwogen, dat voor al de maatschappelijke kosten van de toepassing van de b t w (de administra tieve verplichtingen van de onderne mingen en de omvang van de controle rende taaie van de belastingdienst) zeer sterk zouden toenemen wanneer meer dan twee tarieven worden toegepast. Bovendien kan door toepassing van meer dan twee tarieven, binnen de door de richtlijnen van de EEG getrokken grenzen, geen noemenswaardig effect worden bereikt in de richting van een meer progressieve verdeling - - druk van de omzetbelasting ovei komensgroepen. De raad acht een zo spoedig mogelijke invoering van liet nieuwe stelsel van overwegend belang. Door de toepassing van twee tarieven een normaal (12 pet) en een ver laagd (4 pet) tarief, kan van de in de EEG-richtlijnen gegeven mogelijkhe den tot het toepasen van belasting verlagingen ,om redenen van sociaal belang en ten behoeve van de eindver bruikers' volledig worden gebruik ge maakt. De conclusie van de meerderheid var de SER met betrekking tot de vrij stellingen en de tarieven stemt over een met het voorstel, dat te dien aanzien in het inmiddels door de re- gering bij de staten-generaal aan hangig gemaakte wetsontwerp. ne ondernemers. Het voorstel om on-| De bijzondere regeling voor de land- dernemers. die jaarlijks niet meer dan bouw dient naar het oordeel van de 1200 gulden netto aan belasting zouden SER te worden beschouwd als een uit moeten afdragen, in het geheel niets vloeisel van de voornamelijk op over- te doen afdragen, acht de SER redelijk. wogingen van sociaal beleid Dcrustcnde Een belangrijke minderheid van de raad keuze voor een differentiatie van de ta- is echter van oordeel, dat er onvoldoen-rieven en met name voor de toepassing; de groepen aanwezig zijn voor het tref- van een verlaagd tarief voor een aantal fen van een bijzondere regeling voor de voedingsmiddelen, die tot de eerste Ic- kleine ondernemingen. vensbehoeften behoren. Minderheid Een belangrijke minderheid van de SER meent evenwel nog geen defini tieve uitspraak te kunnen doen over het aantal tarieven en acht een nader onderzoek wenselijk. Ook deze minder heid is van oordeel, dat administratieve en fiscaal-technische argumenten wij zen in de richting van een beperkt aan tal tarieven. Waar er evenwel mogelijk heden bestaan om bijzondere verhoogde of verlaagde tarieven toe te passen, die kunnen bijdragen tot een minder de gressieve of meer progressieve verde ling van de druk van de omzetbelas ting over de inkomensgroepen, dienen naar het oordeel van deze minderheid zulke tarieven te worden aanvaard. Ten aanzien van een beperkt aantal produlc- ten, zoals bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit, wordt in het kader van deze opvatting de toepassing van een O-tarief bepleit in plaats van het ver laagde tarief (4 pet) van het wetsont werp, dat inmiddels door de tweede ka mer is aanvaard. Verdeling BREDA (ANP) De daders van de sf garettenroof, in de nacht van 17 op 18 augustus in Zundert gepleegd, zjjn don derdag door de Bredase rechtbank ver oordeeld. Uit een truck met oplegger van de Lexington sigarettenfabrieken in Lu xemburg welke geparkeerd stond bij het raadhuis in Zundert, roofden twee man vijf miljoen sigaretten. De buit werd op geslagen in een garage bij een bunga low in Rijsbergen. Bij de afzet van de sigaretten in Tilburg en in Breda kwam de politie de bende op het spoor. W. L. uit Breda en J. van A. uit Sint-Wille- brord, die de diefstal hadden gepleegd, werden ieder tot twee jaar en zes maan den gevangenisstraf veroordeeld. De eis tegen hen was drie jaar gevangenisstraf. P. van de K. uit Zundert die medeplich tig is geweest en voor de opslagruimte had gezorgd, kreeg een jaar gevange nisstraf met aftrek. De eis was ander half jaar. C. van K., de eigenaar van de opslagplaats werd veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf met aftrek. De eis was een jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw M. van O. werd vrijgespro ken van heling. Tegen haar was een maand gevangenisstraf voorwaardelijk geëist. De heler C. P. uit Tilburg kreeg 150 gulden boete en twee maanden ao- vangenisstraf voorwaardelijk met jaar proeftijd. De heler F. P. uit Goirle kreeg 500 gulden boete en twee maan den gevangenisstraf voorwaardelijk ook met drie jaar proeftijd. Sn achtenvijftig landen, overal in de wereld, vindt Asbach Uralt zijn toegewijde bewonderaars. Een goud-fonkelend glas Asbach Uralt is precies wat u, in uw eigen uurtjes, toekomt en waarin u uzelf en uw gasten niet tekort mag doen. Een befaamd merk voor slechts f 17.50. V E R K R IJ G B A A R BIJ UW S LIJ T E W IJ N H A NO EL A A R'. Publicatie; n.v. Bredasche Wijnhandel Breda [POSTCHEQUE' EN GiROOiENST [•918-1968 LAREN Mies Bouwman heeft donderdagmiddag in de Singer- concertzaal te Laren 11 gouden platen uitgereikt. Hier een groeps foto van de gelukkige winnaars met, hun trofee. Vlnr (staand) Mies Bouwman, Diclc 8wid.de, Piet Hendriks, Harry Bannink, Ram ses Shaffy, Hetty Blok, Boudewijn de Groot, Lennaert Nijgh en Wim Sonneveld. Zittend Leen Jonge- waard en Carla Lipp. NEOERMNO 1 Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de postcheque- en gi rodienst zal een bijzondere fran keerzegel zonder toeslag worden uitgegeven. De voorstelling van deze zegel, die ontworpen is door de heer P. Zwart, geeft een sug gestie van een geautomatiseerd financieel bedrijf, viaarbij de ron de schijfjes en de rechthoekige blokjes een vrije interpretatie zijn van resp. geld en ponskaarten. De kleuren van de zegel zijn rood, zwart en goudgeel. De bijgaande foto werd gnomen van het goed gekeurde ontwerp. ENNEPETAL (DPA) In het West- duitse plaatsje Ennepetal (district Ene- pe-Roer) is woensdagavond een 23-ja- rige automobilist op een groepje n sen ingereden dat bij een bushalte stond te wachten. Vij fvan hen, onder wie moeder met twee kinderen, kwamen het leven. Drie personen, onder wie de automobilist, werden zwaar gewond. Naar de politie donderdag meedeelde was de bestuurder van de ongelukswa gen de macht over het stuur kwijtge raakt nadat hij tegen een geparkeerde auto was gereden. Men heeft bij hem een bloedproef genomen, waarvan het resultaat volgens de politie nog niet be kend is. De plaats van het ongeluk bood een schuwelijke aanblik. De slachtoffers wa-, ren meters weggeslingerd. De twee kin deren, een meisje van acht en een jon getje van twaalf, waren op slag dood. Hun 42-jarige moeder en een 44-jarige man overleden op weg naar het zieken huis, waar een 38-jarige vrouw kort na aankomst aan haar verwondingen be zweek. HUIDIG TEKORT MAAR TIJDELIJKE ZAAK UTRECHT (ANP) Gezien de grote aantallen studenten die in de komende jaren hun arts-exa men zullen afleggen, moet voor 1972 en de daarop volgende perio de een overschot aan huisartsen worden verwacht- BERGEN OP ZOOM (ANP) In het C'oritasziekenhuis te Roosendaal Is don derdagmiddag de 58-jarige A. V. uit St- Willibrord overleden aan de verwondin gen die hy opliep by een steekparty in de nacht van zaterdag op zondag in de Bremstraat in zijn woonplaats. De steken waren hem toegebracht door de 53-jarige B. de B. Laatstgenoemde een man die jaren in een psychiatrische inrichting werd verpleegd was een trouw bezoeker van de woning van V. diens vrouw gaf hem namelijk veel steun zonder dat er echter, aldus de po litie, van een verhouding sprake w Voor de eerste levensbehoeften houdt het wetsontwerp een tarief in van 4 pet! en voor de overige normaal belaste c q niet vrijgestelde goederen en diensten het tarief van 12 pet. De raad komt tot de conclusie, dat door het toepassen van meer dan twee tarieven, de verdeling van de belastingdruk over de inkomens groepen nauwelijks nog verder in pro- .gressieve richting zou kunnen worden geleid. In vele gevallen zou bovendien net resultaat van zulke taiieven zijn, dat de druk op de inkomensgroepen van 10.500 tot 20.000 meer zou toene men dan die op de hogere inkomens groepen. Wanneer geen tariefdifferentiatie werd toegepast, doch een enkel tarief vooi alk goederen en diensten van 10 net. wordt de. druk in procenten van hel totale verbruik van elke inkomens groep duidelijk degressief, hoewel het verschil tussen de laagste inko mensgroep en de op een na hoogste (inkomen 20.000 tol f 25.00(1) slcelits 0.3 pet zou bedragen. Voor de hoogste inkomensgroep zou de druk echter 1.58 lager zijn dan voor de zwaarst belaste groep. De SER is unaniem van oordeel, dat de belasting van het begin af aan ook in de kleinhandel dient te worden gehe ven. Als de kleinhandel buiten beschou wing zon blijven, zou van de consu mentenprijzen van sommige goederen wellicht slechts 15 pet, van andere goe deren echter een veel hoger percentage, tot 50 pet en meer, onbelast blijven. De raad stemt in met het denkbeeld een bijzondere regeling te treffen voor klei- r\e geschiedenis van Cyprus, hel eiland in de Middellandse Zee, dat nog slechts zeven jaar onafhankelijk is, toont een beeld van span ning, conflicten en strijd. Een situatie als die van nu, waarin Griekenland en Turkije onder wapengekletter weer eens ruzie om Cyprus heb ben, deed zich al vaker voor. Het gaat daarbij onveranderlijk om het verlangen van de Griek se Cyprioten hun staat bij Griekenland te voe gen, een streven dat zij Enosis noemen. De Turkse bewoners, die slechts 20 procent van de bevolking vormen, verzetten zich hier echter uit alle macht tegen en worden daarin door Tur- gesteund. Cyprus kreeg 16 augustus 1960, na 82 jaar Brits bestuur, zijn zwaar bevochten onafhanke lijkheid. Hieraan ging een bloedige verzetsstrijd door de Eoka-beweging onder Grivas vooraf Drie landen die bij de kwestie-Cyprus waren betrokken, Turkije, Griekenland en Engeland garandeerden de onafhankelijkheid van de nieu we staat. Bepaald werd dat Cyprus zich niet met een ander land mocht verbinden en er werden garanties gesteld voor het onbelemmerd voortbestaan van de beide bevolkingsgroepen: de Griekse Cyprioten, die een meerderheid vor men en de veel zwakkere Turkse Cyprioten. Ter bescherming van hun belangen werden Turkse en Griekse militaire contingenten op het eiland gestationeerd. De Grieks-Cyprische aarts bisschop Makarios werd president en de Turks- Cyprioot Kügük vice-president. De vrede duurde echter niet lang want in 1961 kwam het al tot een conflict toen Makarios de scheiding wilde opheffen door gemengd Turkse- Griekse militaire eenheden te creëren. De Tur- parlement en de scheiding van de gemeentera- Dit heeft pro R. Hornstra van het in stituut voor sociale geneeskunde van de rijksuniversiteit in Utrecht, gezegd in een onderhoud met het ANP. Prof Hornstra volgt al vijftien jaar het ver loop van het studenten- en artsenbe stand in Nederland en op grond van het door hem verzamelde cijfermate riaal is hij tot de conclusie gekomen, dat het huidige tekort aan huisartsen ir een tijdelijke zaak is. Volgens hem moet men dan ook heel goed weten wat men doet, als men thans onder invloed van dit voorbij gaande tekort een achtste medSsche faculteit in het leven v.il roepen. ,Heel kras gezegd', aldus prof Hornstra. ,zou het betekenen dat men aan de krappe markt van nu kader onttrekt om art sen op te leiden, van wie de plaats baarheid in de toekomst op z'n minst dubieus is'. Daar komt nog bij. dat de overheid nu al niet genoeg geld be schikbaar kan stellen om de bestaan de faculteiten te financieren. Numerus clausus ken, die vreesden tegenover de Griekse macht het onderspit te zullen delven, kwamen in verzet en vice-president Kügük sprak over het voorstel zijn veto uit. den in de grote steden. Eind 1963 kwam het tot gevechten op grote schaal tussen Griekse en Turkse Cyprioten. Turkije bracht zijn strijd krachten "in staat van paraatheid en gevechts in 1962 trachtte Makarios in Athene gehoor te vliegtuigen verschenen boven Nicosia als waar vinden voor zijn streven tot aansluiting. Grie- schuwing dat Turkije niet zou aarzelen in te kenland wilde zijn NAVO-partner Turkije ech ter niet tegen zich in het harnas jagen en rea geerde koel. De Cyprische president toonde zich daar nogal gebelgd over en verklaarde na zijn grijpen wanneer de veiligheid van de Turken op het eiland in gevaar kwam. Griekenland antwoordde hierop door eveneens zijn strijd krachten in gereedheid te brengen. Na diploma- terugkeer, dat de akkoorden inzake Cyprus tiek overleg verklaarden Engeland. Griekenland definitieve status van het eiland inhielden. Meer steun kreeg de baardige aartsbisschop en Turkije dat zij de Cyprische regering be hulpzaam wilden zijn bij het herstel van de orde. (ADVERTENTIE) SPECIALE AANBIEDING. Stoffenmantels vanaf 79,00 Tweedmantels vanaf 98,00 Tweedmantels met bontgarnering vanaf 13 Bindstraat 14, Breda, van dc Griekse pers, die zijn stellingen verdedig- Met goedkeuring van Makarios en Kiigtik de. Op Cyprus wekten bomaanslagen op Turkse besloten een Brits contingent naar Cyprus te moskeeën en het vermoorden van twee Turkse journalisten de nodige beroering. In Ankara re ageerde men met protestbetogingen, In november 1962 scheen een ontspanning zenden. Grieks-Turks-Britse eenheden, onder commando van een Britse generaal, stelden een .groen- zone* in om de vechtende partijen van elkaar te houden er er werd een bestand De sterkte van de Turkse strijdkrachten omvat op een bevolking van 32 miljoen zielen, 480.000 man, namelijk 390.000 man andstrijdkrachten, 37.000 man bij de vloot en 53.000 bij de luchtmacht. De para-mili- .aire organisaties omvatten: gendarmerie 63.000 man en nationale garde 20.000 man. Dit blijkt uit het laatste jaarver slag van het .Institue for strategie stu dies te Londen. Leger en luchtmacht heb ben respectievelijk 500.000 en 70.000 geoe fende reservisten. Het Turkse leger (390.000 man) heeft der tien infanteriedivisies, waarvan één ge mechaniseerd, één pantserdivisie met Pat- ton-tanks, drie pantserbrigades, 3 ge pantserde cavalerie-regimenten, drie on afhankelijke infanterio-brigades. Voorts zijn er twee parachutistcnbetal- jons en evenals bij (le Griekse strijd krachten .Honest John- raketten voor gronddoelen en 105, 155 en 203 mm hou witsers. De vloot is uitgerust met acht torpedoboot- jagers, 10 onderzeeboten, 15 escortesche pen, ondersteuningsvaartuigen, mijnenve gers en -leggers en andere schepen. De Turkse luchtmacht (53.000 man sterk) heeft de beschikking over 450 gevechts vliegtuigen. komst toen Makarios het onverwachte besluit gesloten. Het jaar 1964 zette in met een moord op drie Grieks- Cyprische monniken, het geen de spanning weer deed oplaaien. In februari bra ken felle gevechten uit in Limassol en in maart be sloot de veiligheidsraad een vredesmacht te zenden, voorlopig voor drie maan den. Dit bestand is steeds verlengd, het laatst met een half jaar in juli 1967, zodat de aanwezigheid van VN-troepen tot 26 decem ber is gewaarborgd. Bot singen deden zich echter nog onophoudelijk voor, zo dat op 13 maart 1964 Tur kije waarschuwde dat het zou ingrijpen wanneer de gevechten niet zouden op houden. Twee dagen later verschenen de eerste leden van de VN-vredesmacht op Cyprus. Het leger bestaat uit ongeveer 7.000 militai ren, afkomstig uit Enge land, Canada, Finland, Zwe den en Ierland. Toen Ma karios in augustus van dat jaar de aflossing van het Turkse contingent bemoeilijkte, bombardeerden Turkse vliegtuigen de havenstad Polis, terwijl Grieks-Cyprische troepen aanvallen deden op het overwegend door Turken bewoonde noordwestelijke deel van het eiland. Na een beroep van de Veiligheids raad werd (wederom) een bestand gesloten en bereikte men overenstemming over de aflos sing. Inmiddels was Grivas, voormalig leider van de Grieks-Cyprische verzetsbeweging EOKA, tot bevelhebber van de Grieks-Cyprische strijdkrach ten benoemd. De rust duurde niet lang want al Het jaar daarop (1963) laaide de strijd even- spoedig hoorde men weer van bestandsschendin- wel weer op toen Makarios de garantiemo- gen. In 1965 besloot het Grieks-Cyprische huis gendheden Engeland, Griekenland en Turkije van afgevaardigden de rechtspositie van de voorstelde de onder auspiciën van deze landen Turks-Cyprische vice-president Kügük en de drie tot stand gekomen grondwet te herzien. De Turks-Cyprische ministers in het kabinet niet president en zijn Griekse minister wilden af van meer te erkennen, omdat zij al geruime tijd de de gescheiden meerderheidsbesluiten in het vergaderingen niet meer bijwoonden. Zij waren trouwens al door Grieken vervangen. De post van vice-president bleef vacant. Ook de Turks-Cyprisehe leden van het huis van afgevaardigden hadden zich al jaren niet meer in het parlement laten zien. Zij hielden eigen bijeenkomsten met hun ministers. pen deden zich in 1967 verscheidene inciden ten voor, die tot een climax kwamen toen op 15 november de Grieks-Cyprische nationale gar de de Turks-Cyprische dorpen Ayios Theodo- ros en Kopllnou binnendrongen. Dit leidde tot felle gevechten met de bevolking. Turkije rea geerde heftig met het in staat van paraatheid brengen van zijn strijdkrachten. Griekenland toonde, dat het in de huidige omstandigheden geen conflict met de NAVO-bondgenoot wenste ne liet matigende geluiden horen, terwijl men in Turkije al openlijk van een oorlog sprak. Ankara eiste de verwijdering van de belang rijkste Ijveraar voor aansluiting van Cyprus bij Griekenland, generaal Grivas, van het eiland. Inderdaad werd Grivas, die in april trouw aan het nieuwe Griekse bewind betuigde, terugge roepen. Turkije eiste echter ook terugtrekking van de 20.000 man Griekse troepen op Cyprus, schade vergoeding voor de slachtoffers van de recente gevechten, en een staking van de druk op de Turks-Cyprische bevolkingsgroep. Inmiddels hebben de Griekse leiders PipSnellis ais minister van buitenlandse zaken aangesteld. Deze staat bekend om zijn vriendschappelijke houding tegenover Turkije. Men hoopt thans dat. hij een gewapend conflict zal weten te voorko men. Prof Hornstra is voorstander van de invoering van een numerus clau sus. ,Door afwijzing van de nume rus clausus door de volksvertegen woordiging", zo zei hij, .worden de medische faculteiten overspoeld met studenten van wie de maatschappe lijke toekomst helemaal niet zeker is: er bestaat alle reden voor de volksvertegenwoordiging om zich hier nog eens op te bezinnen'. Hij vergeleek de ontwikkeling van aan bod van en vraag naar artsen met de varkenscyclus: zodra er teveel varkens zijn gaan de prijzen omlaag en beslui ten de boeren, er minder te fokken. Daardoor ontstaat weer een tekort met hoge prijzen, de boeren voeren dan de produktie op, met als gevolg een overschot enzovoorts. Prof Hornstra meent dan ook, dat het zeer onver standig ls om in tijden met een te kort aan artsen het kiezen van de me dische studie te stimuleren, aangezien er dan zeer beslist een overschot volgt, terwijl het omgekeerd niet juist ls dat bij een overschot het aantal stu denten drastisch vermindert. nam naar Ankara te gaan. Zij besprekingen ver liepen daar volgens officiële verklaringen in een .hartelijke sfeer'. Hoewel geen overen- komst uit de bus kwam heette de atmosfeer te zijn gezuiverd. WERELDGEBEUREN De Griekse strijdkrachten omvatten 158.000 man op een bevolking van 8.700.000 mensen. Griekenland heeft voorts 175.000 geoefende reservisten en para-militaire eenheden bestaande uit 23.000 man gendarmerie en 50.000 man nationale garde (die 's zondags oefenen). Het Griekse leger oestaat uit 118.000 man die zijn verdeeld over elf ïnfanterie-divi- sies in drie korpsen, één pantserdivisie (met Patton-tanks) en één commandobri gade. Er zijn twee bataljons met .Honest John'-raketten voor oppervlakte doelen en één bataljon met iuchtdoelraketten van het type ,Hawk'. De artillerie-eenheden zijn uitgerust met 105 mm, 155 mm en 203 mm houwitsers. Ook beschikt het le ger nog over de lichte ,Chaffee'-tank. Ten minste 10.000 man zijn permanent gele gerd op Cyprus. De sterkte van de vloot oedraagt 17.000 man. Er zijn acht torpedobootjagers, vier onderzeebootjagers, drie onderzeeboten, 13 patrouilleschepen en 6 snelboten. Voorts vijf troepentransportscbepen, negen tank- landingsschepen, zes middelzware landings vaartuigen. een aantal kustmijnenvegers en andere schepen. De Griekse luchtmacht bestaat uit 23.000 man uitgerust met 250 gevechtsvliegtui gen. (ADVERTENTIE) 'n lichte forse bolknak in dozen van 10 stuks PROBEER 'M VANAVOND NOG!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 3