^JBobbe Xs VERKOPEN Waarde heeft voor '68 fors tekort imit Adverteren doet 7 KRABBENDIJKE WIL NIEUWE AULA OP ALGEMENE BEGRAAFPLAATS Zeemanstehuis Terneuzen: wel -VI. geen sjebouw Raiffeisenbank Hoedekenskerke bereikte 9 min St-Nicolaasadie voor ,Kinderzorg en .Philadelphia VREES VOOR AMERIKAANSE SITUATIE IN ONS ONDERWIJS HOGE LANDB0UW0PBRENGSTEN MAAR ZEER LAGE PRIJZEN TE KOOP POPPE NV Weg met de kou Bekendmaking Textielsuper voor supertextiel- geschenken Sint weet de weg naar sportieve cadeaus.- zoals: MAAKT HET U GEMAK KELIJK MEVROUW! HOENSON'S 202 ZATERDAG 25 NOVEMBER 1967 PROVINCiAlE ZEEUWSE COURANT Ondanks bijdrage uit gemeentefonds Verre' boerderijen krijgen waterleiding WAARDE Ondanks een extra bij drage van 8500 uit het gemeentefonds heeft Waarde de begroting voor vol gend jaar niet sluitend kunnen krijgen. Öp een totaal van 493.369,17 geeft de gewone dienst een tekort aan van 13.617,02. Met de extra uitkering kan dit evenwel teruggebracht worden tot 5.117,02. De kapitaaldienst laat op totaal van 1.724.787,27 een nadelig slot zien van 138.651,86. De gemeenteraad besloot donderdag avond met de stemmen van de heren L. van Houte en M. van Fraassen tegen een jaarlijkse subsidie van 250 toe te kennen voor aansluiting van drie boerderijen op het waterleidingnet in de zogenaamde super-onrendabele ge bieden. De twee tegenstemmers wilden de waterleidingmaatschappij voor de to tale kosten op laten draaien, omdat het volgens hen een bestaande dienst leiding betreft die versleten blijkt te zijn. De heren verklaarden er wel vóór te stemmen als betrokkenen nog niet aangesloten waren geweest. Burgemees ter J. D. de Kam hanteerde evenwel de daarvoor geldende regeling en wees er op, dat destijds de leiding voor eigen re kening was aangelegd. Gebaseerd op het reglement verkeers regels en verkeerstekens, nam de raad een nieuw besluit voor een geslotenver klaring van de Beatrixstraat. Afgewezen werden de subsidieverzoe ken van het Humanistisch Verbond; de Vereniging- voor Vreeindelingenverkeei op Zuid-Beveland; de raad voor Euro pese gemeenten en het vormingscen trum Hedenesse te Cadzand. De rekening-courant overeenkomst met de NV Bank voor Nederlandse Gemeen ten werd op een bedrag van 150.000 voor een jaar verlengd. Een krediet van 500 werd beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een elektrische heggeschaar. De raad ging akkoord met het voorstel de kruisingen en split singen van de Hoofdstraat als voor rangskruisingen aan te wijzen waarbij het verkeer op de Hoofdstraat voorrang zal hebben. Met het plaatsen van bor den zal een bedrag van 400 ge moeid zijn. Voor rijbaanverdubbeli'ng van rijksweg 58 zal de gemeente 525 vlerkante meter grond af moeten staan. Dit zal verkocht worden voor de sym bolische prijs van één gulden. Ofschoon er aandrang was uitgeoefend om de subsidie aan de stichting geestelijke volksgezondheid te Terneuzen te ver hogen van 10 tot 50 cent per inwoner, besloot de raad op voorstel van b en w het oorspronkelijke subsidiebedrag van 10 cent te handhaven. Voor de aan schaf van vijf leerlingensets voor de openbare en bijzondere school, verleen de de raad een krediet van 342,50. Op voorstel van de heer M. van Fraas sen werd besloten de woonruimtecom missie op te heffen en de leden eervol ontslag te verlenen. Om enkele stukjes grond te ver krijgen voor verbetering van de Hoofdstraat zal tegen de heren L. van Houte en M. van Fraassen een onteigeningsprocedure worden inge steld. De heer Van Fraassen zou dit maar ongedaan willen maken omdat een procedure de gemeente weer geld gaat kosten. Raadslid J. P. Jansen: ,dat had u eerder moeten bekijken. U wist toch dat het geld zou kosten?' Burgemeester De Kam achtte het ook het beste maar door te zetten. ,We hebben nu A gezegd en laten we dan ook B zeggen' Een krediet van 1000 ging eveneens vlo; onderdoor de hamer voor de aan- Khaf van een typemachine voor de se- cretarle. De politieverordening werd gewijzigd in die zin, dat het zonder toestemming verboden wordt op de vuilnisstortplaats stoffen of voorwer pen te deponeren. De gemeentereke ning 1965 werd voorlopig vastgesteld op een nadelig saldo van rond 4000. Bij de rondvraag wees de heer L. van Houte er op, dat het onbillijk is dat In de gemeentewoningen de cén wel een gasaansluiting heeft en de ander niet. De voorzitter zegde toe hierin tege moet te komen evenwel met verdis contering in de huur. Raadslid J. P Jansen roerde het parkeren van vracht auto's voor het dorpshuis aan, infor meerde naar het onderhoud op de be graafplaats waarvoor b en w met. een plan zullen komen en wees op het slechte onderhoud bij de dorpsvo lière. V oorlichtingsavond over fruitteelt De fruitteelt in oostelijk Flevoland zal het onderwerp zijn voor een voorlich tingsbijeenkomst die de gezamenlijke standsorganisaties op midden Zuid-Be veland zullen houden op vrijdag 1 de cember in het gebouw .Obadja' te Ka- pelle. Korte inleidingen zullen worden ge houden door de heren C. J. van de Post van de cultuurtechnische dienst te Utrecht A. van Oosten als agrarisch-1 sociaal voorlichter van de ZLM en L. Segaar als directeur van de Coöperatie ve Raiffeissenbank te Dronten. De sprekers zullen ingaan op het werken, wonen en leven in de nieuwe polder, de bodem en het klimaat, de kansen mogelijkheden voor fruitteelt, de eisen die er worden gesteld alsmede de kos ten en de financieringsmogelijkheden. De bijeenkomst begint om half acht. Begroting 1968 dinsdag in de raad Stichtingskosten ruim 100.000- KRABBENDIJKE De raad van de gemeente Krabbendijke zal zich in zijn vergadering van dinsdag 28 november bezighouden met de behandeling van de begroting 1968, die volgens medede ling van b en w op reële basis is ge raamd en een post onvoorzien heeft van ruim 14.000.-. De lasten van de sociale zorg zijn moeilijk vooraf te be palen. De bedragen van het onderwijs kunnen per leerling als volgt vastge steld worden: lager onderwijs, inclu sief kosten instandhouding gebouw en administratiekosten 92,48; lager on derwijs, exclusief kosten instandhou ding gebouw doch incl. adm. kosten 80,45 en uitgebreid lager onderwij's, in clusief kosten instandhouding gebouw en adm. kosten 109,65. Voor het jaar 1967 bedroegen de vergoedingen per leerling respectievelijk 80,89, 72,42 en 95,89. Per leerling is er dns een toename van respectievelijk 11,59, 8,03 en 13,76. In deze vergadering zal van het raads- college voorts middels een principe besluit worden gevi-aagd akkoord te gaan met een door architect Klap te Waarde ontworpen schetsplan voor de bouw van een aula op de algemene be graafplaats. De globale kostenopga ve van dit project geeft een bedrag van 95.000,- aan, inclusief verwar ming maar exclusief de inrichting van het gebouw. Met een raming van 10.000,- voor de inrichting zullen de totaalkosten op ongeveer 105.000,- ko men. Via een afschrijvingstermijn van 40 jaar zal de gemiddelde rente en afschrijving van het object op basis van 6,75 pet 7648,36 bedragen. De aafpiaats grenst aan de rijksweg. it het drukke verkeer een storend element vormt bij begrafenissen. Het voornemen bestaat om ter dekking van de grote kosten voorstellen aan de raad te doen om de begrafenisrech ten te verhogen, en tevens om rech ten voor andere diensten van de ge-; meente op te trekken. Getracht zal worden op basis van de geraamde globale kosten goedkeuring te verkrijgen voor deze bouw, waar voor de kosten vooriopig, in afwach ting van nadere voorstellen met trekking tot de verhoging van diverse rechten, gedekt zullen worden uit de post onvoorziene uitgaven. De vereniging tot het verstrekken van Kampioenschappen oudste selectieklas Astrow Souburg Woensdagavond zijn de kampioenschap pen voor de oudste selectieklas van de gymnastiekvereniging Astrow gehou den. Als jurylid voor de jongens wa ren aanwezig de heren J. de Keyzer uit Serooskerke en P. Steketee uit Sou burg, voor de meisjes mej. C. Sturm uit Middelburg en de heer H. v. Willi gen uit Kapelle. Blijk van belangstel ling gaven o a de secretaris van de stichting Sportbelangen de heer F. Nae- rebout en de gymnastiekleraren van de scholen van de deelnemende jongens en meisjes. Bij de meisjes eindigde Corry Alberts als eerste met 32,3 punten: tweede werd Coby Vermeulen met 31,55 punten en dei-de Inke Macheels Marjan v. d. Port, beiden met 31,40 punten. Bij paardspringen waren belde resultaten voor M. v. d. Port J. Macheels 8,2 puntenbij brug-on lijk Corry Alberts en Coby Vermeu... (beiden 8.15 punten), evenwichtsbalk Corry Alberts en Inke Macheels met resp. 8,70 en 8,25 punten. Bij vrije oefe ningen boekte Coby de beste resulta ten met 8,45 punten gevolgd door Cor ry Alberts met 8,2. Bij de jongens werd Jan v. d. Sande kampioen met 54,90 punten. Hij presteerde het om op alle toestellen eerste te worden. Als tweede eindigde Peter de Nooijer met 49.85 en als derde Adri Neufeglise met 49,20 Snten. Jan v. d. Sande en Peter de aoier behaalden aan ringen resp. 9,2 an 8,0 punten, bij het paardspringen 9.5 en 9,25 punten en bij de vrije oefe ningen 8.9 en 8.3 punten. Bij paardvolti- ge behaalde Jan v. d. Sande en Willy de Engelsman de hoogste waardering met respectievelijk 9,3 en 8.3 punten en bij brug behaalden Jan en Adri Meuje- glise resp. 8.95 en 8,3 punten. Aan het rek bleken deze twee laatsten ook de beste punten weg tc slepen door resp. 9,05 en 8.75 punten te behalen. INLICHTINGEN VERZOCHT KORTGENE Zaterdagavond 18 no vember is te Kortgene door een tot toe onbekend gebleven automobilist gepavkeerdsLaande personenauto, merk Peugeot 203. aangereden. Een tot nu toe eveneens onbekend gebleven persoon beeft een briefje op de voorruit, de aangereden auto bevestigd, waarop was vermeld: .aangereden achterkant door (dan volgde in onduidelijk schrift het kenteken van een motorvoertuig) stiekem weggereden.' In verband hiermee verzoekt de waar nemend groepscommandant der rijks politie tc Kortgene diegene, die dit briefje op de aangereden auto heeft bevestigd of die anderszins getuige van deze aanrijding is geweest, zich te wil len melden, hetzij mondeling of tele fonisch. op het groepsbureau der rijks politie te Kortgene, Bernhardstraat 20, telefoon (01108) 344. Examens Bij het examen van de brandweerin spectie in Den Haag slaagde heer C. Adriaanse als brandmeester bij de be roepsbrandweer te Middelburg, TERNEUZEN De stichting Zeemans welzijn Nederland, het landelijk beleids ei» financieringsofgaan voor de sociale zeemanszorg, heeft geldelijke steun in het vooruitzicht gesteld voor de bouw van een zeemanstehuis in Terneuzen. Dezt formele beschikking houdt ver hand met de plannen die tot voor kort in Terneuzen hestonden om liet voor malige kantoor van de Amsterdamse Bank in de Noordstraat aan te koepn n in te richten als tehuis voor zee- -arenden. Omdat het gebouw op het laatste mo ment door een andere gegadigde werd gekocht, hebben de Terneuzense initia tiefnemers zich echter genoodzaakt ge zien hun plannen voorlopig op te schor ten. .Anders waren we vermoedelijk al aan het verbouwen geweest. De teke ningen waren klaar', aldus de secretaris \»n liet Terneuzense stichtingsbestuur, de heer P. J. van der Goes. lager-, uitgebreid lager- en kweek- schoolonderwijs heeft zowel voor de lagere- als voor de ulo-school een twee tal verzoeken om medewerking op grond van artikel 72 van de lager on derwijswet ingediend, namelijk voor de kosten van ombouw van de gas kachels in de lagere school en voor de aanvulling van leerlingensets voor de ulo-school. De kosten bedragen res pectievelijk 430,- en f 876,-. Voorge steld wordt de gevraagde medewerking te verlenen. Tevens zullen een tweetal subsidie verzoeken aan de orde worden gesteld. Het museum voor Zuid- en Noord-Be veland, dat thans een subsidie krijgt van 15,- per jaar, verzoekt thans dit te willen verhogen tot 5 cent per inwo ner, hetgeen neerkomt op een subsi diebedrag van ongeveer 160,-. Voor gesteld wordt het subsidie te verhogen tot 30,- per jaar, dat is ongeveer 1 cent per inwoner. Een subsidiever zoek van het Humanistisch Verbond wordt bij meerderheidsvoorstel gead viseerd te bepalen op 25,- per jaar. Voorts zullen aan de raad ter goedkeu ring worden overgelegd de begroting 1968 en de rekening 1966 van de stich ting bejaardenzorg in Krabbendijke, alsmede een salarisverordening en een voorstel tot benoeming van een be stuurslid van deze stichting. In deze vergadering zullen behalve de begro ting 1968 ook enige wijzigingen op die van 1967 aan de orde komen. Tijdens de raiffeisenspaarweek we te Hoedekenskerke bij dc bank de 9.000.000,- aan spaargeld bereikt. Dit was de aanleiding dat het bestuur en raad van toezicht in hun gecombineer de vergadering degene die dit verzorg de, dokter A. P. Kole in hun verga dering te ontbieden en met enige ge schenken te verrassen. Zo kreeg hij ee lamp voor zijn pasbetrokken nieu we woning en een platebon. De voor zitter, de heer L. C. Hubregtse gaf in enkele cijfers de snelle groei van de spaarbank aan. In december 1962 w.rd de 6 miljoen, in maart 1964 de 7 miljoen, in januari 1966 de 8 miljoen volgemaakt. Het tegoed bij de spaar bank is sinds 1 januari gestegen met 650.000,-. Dat de bank groeit blijkt ook uit de toename van de dagboek- posten die tot half novemvber reeds 52.211 bedragen tegen 52.437 over het gehele vorige boekjaar. Begin 1968 zal men het bijkantoor te Baarland in gebruik nemen zodat men meer servi ce aan de klanten kan bieden. Dokter A. P. Kole dankte voor de geschen ken en haalde zelf herinneringen op over het allereerste ontstaan van de bank die nu is uitgegroeid tot een groot bedrijf met alle mogelijke ser vice. De directeui, de heer A. Geertse, had becijfert dat de totale omzet per half november 35.800.000,- bedroeg tegen 34.900.000,- in 1966. Wanneer men het bedrag van de spaarbank omre kent per aantal inwoners van Hoede kenskerke, 's-Gravenpolder en Baar land komt men aan een gemiddelde van 2474,-. Baarland staat aan de spits met zelfs 3783,-. Bij een aan tal inwoners van 675 te Hoedekensker ke zijn 661 spaarboekjes uitgegeven. Er zijn in totaal bijna 3000 boekjes uit gegeven tferwijl tot half november nu reeds 152 nieuwe boekjes zijn verstrekt. De bij te schrijven rente per eind de cember zal 350.000,- bedragen. GOES De Sint-Nicolaasactie van de Goese federatie van personeelsvereni gingen is ditmaal gericht geweest op twee .objecten": de stichting .Kinder zo rg^ in Middelburg en het dagverblijf ,De Rank', van de Bevelandse afdeling van .Philadelphia', de vereniging voor het gehandicapte kind. Als resultaat van de actie werd een bedrag van 700 overgemaakt aan .Kinderzorg' en werd aan .Philadelphia' 150 ter beschik king gesteld. Zoals bekend is de fede ratie van personeelsverenigingen de overkoepelende organisatie van tal van personeelsverenigingen en -clubs Goese bedrijven en instellingen. Dr A. G. d. Veer in Middelburg: Grote toekomst voor stedelijk gymnasium Middelburg in Zeeland .MIDDELBURG Dr J. A. G. van der Veer, rector van het Utrechts ste delijk gymnasium vreest Amerikaanse stiuaties in het Nederlandse onder wijsbestel na invoering van de mam moetwet. ,We moeten bijzonder oppas sen en niet denken dat we er met die wet al zijn', zo zei hij deze week op de vergadering van «1e ouderraad van het stedelijk gymnasium in Middelburg, De heer Van der Veer had vooral bezwaren tegen opheffing van het gym- Westerschou wen 1,6 ha grond voor 1,2 ton kopen HAAMSTEDE B en w van Wester- schouwen stellen de raad maandag avond voor ruim 1,6 hectare grond te kopen, die in de onmiddellijke nabijheid van de kom Haamstede ligt en uït- baant op de Noordstraat. De grond is de gemeente aangeboden via een make laarskantoor en is eigendom van de heer J. den Boer in Haamstede. Het college vindt het gewenst, dat de ge meente de grond in eigendom krijgt met het oog op de uitbreiding van de kom Haamstede in noordelijke richting. Na onderhandelingen is overeen stemming bereikt over een prijs van 117.400 de massa, zo laat het college de raad weten. Voorzitter Landbouwbelang Bruinisse: Luchtje aan stichting 500 jaar Bruinisse' BRUINISSE In de donderdagavond gehouden vergadering van de ZLM-af- delïng Bruinisse .Landbouwbelang" in hotel Storm te Bruinisse memoreerde voorzitter L. A. Jonker in zijn ope ningswoord, dat de opbrengsten in de landbouw dit jaar zeer goed zijn, maar dat de prijzen, vooral van de aardappe len, hijzonder slecht zijn. Nu het Engel se pond gedevalueerd is zullen nog meer landbouwprodukten in prijs zak ken, aldus de lieer Jonker, vooral ook omdat verschillende landen, die Neder landse produkten importeerden eenzelf de maatregel als Engeland hebben ge nomen. Dat de chr. nijverheidsschool voor meisjes te Bruinisse zal moeten ver dwijnen noemde de heer Jonker een zware slag. ,De school heeft altijd een zeer grote plaats ingenomen.' De voor zitter meende, dat er ook een plezierige kant aan deze zaak zit, namelijk dat de CBTB en de Z7..M een vorm hebben ge vonden om samen te werken. In ver band met de verwachte ontwikkeling van de recreatie in Bruinisse drong dè heer Jonker er bij de leden er op aan dat. indien men deze ontwikkeling wil bevorderen dit niet individueel, maar via de standsorganisaties te spelen. De heer Jonker er bij de leden op aan ring niet wil ingrijpen nu bepaalde pro dukten te lage prijzen opbrengen. ,7~ dra de prijzen te hoog worden, komt i wel meteen een prijsstop.' Voor de CAV I moest men een bestuurslid en plaatsvervangend bestuurslid kiezen. Hiervoor werden aangewezen de heer L. A. Jonker en de heer M. K. Krepel. De stichting 500-jarig bestaan Bruinisse' had gevraagd om een afge vaardigde aan te wijzen voor het stich tingsbestuur. Het bestuur vond het on gepast. dat de stichting niet van het begin af iemand ui de landbouw erbij had betrokken. Er werden zelfs geen excuses aangeboden voor de gemaakte fouten, aldus de heer Jonkers, die meen de, dat .er een luchtje! aan de stichting zit, die voor 90 procent uit .buiten landers' bestaat. Men besloot het feest niet tegen te werken, maar om iemand alsnog af te vaardigen voor een be stuursfunctie, ging volgens de verga dering te ver. Gemeenschappelijke rat tenbestrijding op het eiland in samen werking met de gemeenten, de land- bouwverenigingen en het waterschap zal wel in het water vallen, was de verwachting van het bestuur. Nu heb ben de gemeenten Midden-Schouwen en Duiveland zich teruggetrokken. Na de pauze vertelde de heer F. de Ronde uit Sirjansland over zijn bezoek aan Dene marken. Hij lichtte zijn woorden met dia's toe. Hij ging vooral in op agrari sche aspecten van de Deense samenle ving. De heer Vader stelde voor om te komen tot de oprichting van een^con- tracttelersvereniging op Schouwen-Dui- veland. De landbouwverenigingen uit Oosterland, Nieuwerkerk en Bruinisse en Ouwerkerk zullen hierover onderling overleggen, waarna besprekingen zul len volgen met de contracttelersvereni- ging van Flakkee. De heer D. Kik pleit te voor de bedrijfsverzorgïngsdienst, waarvan de resultaten tot dusver zeer goed zijn. Middelburgse soldaat wint fotoprijs Dc dienstplichtig soldaat W. F. Helm uit Middelburg heeft met een kleuren dia een vijfde prijs behaald op de grote jaarlijkse tentoonstelling ,De militair niet palet en camera 1907'. Aan deze vijfde plaats is een geldsbe drag van 30 gekoppeld. De prijs zal aan Wim Helm worden uitgereikt bij de officiële opening van de tentoon stelling op dinsdag 30 januari In het Jaarbe'ursrestaurant te Utrecht. De expositie zal een tournee maken langs een aantal tentoonstellingszalen en verschillende kazernes en leger plaatsen van leger, luchtmacht en "ma rine. Aanbestedingen op Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE Het bestuur van het calamiteuze waterschap Bruinisse heeft donderdag openbaar aanbesteed het on derhoud tot en met 31 december 1968 van de werken van het calamiteuze waterschap Bruinisse. De negen inschrijvers waren: aanne mingsbedrijf voorheen M. v. d. Velde. Bruinisse 64.500: aannemingsbedrijf 'schouwen-Duivcland NV', Zierikzee 65.100: Leenhouts aannemingsbedrijf NV, Sluis 65.150; Fa. S. Besuyen en zoon, Ouddorp 65.200; A. J. Herwig, Willemstad 66,000; fa A. W. Wandel, Nieuwerkerk 66.200; W. Vlot, Slie- drecht 66.300; fa J. de Ruiter en zoon, Noordgouwc 67.000; fa P. van Dongen en zoon. Haamslede 67.400. Het bestuur van het calamiteuze wa terschap Burgh en Westland heeft open baar aanbesteed het onderhoud tot en met 31 december 1968 van de werken van het calamiteuze waterschap Burgh Westland. De uitslag van de aanbe steding: oogd, nemingsbedrljf .Schouwen-Duiveland' AL de :d. Haamstede 36.400: Aan- NV, Zierikzee 36.800: fa P. van Don gen en zoon. Haamstede 37.500: A. J. Herwig. Willemstad 37.500: fa S. Be suyen en zoon, Ouddorp 37.800: Leen houts aannemingsbedrijf NV te Sluis 38.200: fa A. W. Wandel, Nieuwer kerk 38.900; W. Vlot, Sliedrecht 39.500; fa J. de Ruiter en zoon, Noord- gouwe 39.900. sium achtte hij in Zeeland ,een zeer grote toekomst' weggelegd. De gym nasiumrector sprak over het onder werp ,Pro gymnasio nieuwe stijl'. Hij stelde als bezwaar van de mam moetwet ten aanzien van de gymna sia dat op de duur na vijftien-, zes tienjarige leeftijd, het zwaartepunt komt te liggen op de wetenschappe lijke opleiding en dat men niet meer toekomt aan een klassieke vorming. De keuze wordt te laat gedaan, zo stelde hij. ,We zijn gewaarschuwd door het Amerikaanse highschoolsysteem. Het is een alleraardigste school, maar één ding: je leert er niks', aldus dr Van der Veer, die er op wees, dat men met een highschooldiploma eerst weer naar een juniorcollege moet, vóórdat men naar de universiteit kan. ,De Amerikaanse universiteiten hebben een vergelijkend toelatingsexamen mét numerus clausus, de prestatie geldt, niet of je veel geld hebt'. Dr Van dei- Veer wees ook op de brain drain' door de VS van Europa: ,de VS zijn klaarblijkelijk niet in staat te voldoen aan eigen wetenschappelijke behoefte. Dat vind ik een aandacht voor het onderwijs daar. Nederland móet kwa liteit blijven leveren het is een klein land. Anders dreigt balkanisering: Griekenland, Zuid-Oost-Europa zijn be hoorlijk onderontwikkeld'. Dr Van der Veer voorzag ook in ons land dergelijke Amerikaanse toestan den. In het bijzonder vond hij het ge vaarlijk dat het lyceum bêta-leerlïngen zonder Grieks zal afleveren: een be paald stuk klassieke vorming zal daar door zijns inziens verdwijnen. Hij merkte voorts onder andere op, dat er ouders blijven, die hun kinde ren niet naar een scholengemeenschap zullen willen sturen, omdat men het grote aantal leerlingen als een nadeel ziet voor goed onderwijs en voor een juiste begeleiding van de scholieren. Zoals reeds gemeld toonde de verga dering zich vóór handhaving van het gymnasium in Middelburg, waarvoor een petitie-actie wordt gevoerd. De pe titie ligt dagelijks, ook de komende week, ter tekening in bet stedelijk gym nasium in Middelburg, nasium en toonde zich voorstander van het gymnasium als (kleine) categoriale schooi tegenover het lyceum als mul tilaterale school. Voor een categoriale school, zoals het Middelburgse gymna- Zeeuws-Vlaamse vereniging van paardenvrienden opgericht AXEL Tijdens een voorlichtingsbij eenkomst in Axel is dezer dagen een afdeling Zeeuwsch-Vlaanderen" opge richt van de vereniging tot bevordering van de landbouwtuigpaardfokkerij in Ne derland (VLN). In het voorlopige be stuur wordt de functie van voorzitter waargenomen door de heer T. C. M. Melchers te Koewacht. Secretaris is de heer E. Frusch, eveneens te Koewacht. Tijdens de oprichtingsvergadering lie ten zich 29 personen als lid inschrijven. Voor de toekomst denkt de vereniging aa. het organiseren van een paarden dag in Zeeuwsch-Vlaanderen, waarbij dan uiteraard de landelijke ruiterver- ei.igingen, ponyfokkers, en dergelijke betrokken zullen worden. De organisatie var een paardecursus trok nu reeds de aandacht: 24 cursisten gaven zich op Andere plannen, waarover men zich in de vereniging wil beraden, betreft de aankoop van fokmateriaal. Er moet een passende hengst beschikbaar komen. Tij dens de oprichtingsvergadering bleek reeds dat dit een hengst van het mo derne rijtype moet zijn. De vereniging kan bij het maken en uit werken van plannen rekenen op de VLN en op het afdelingbestuur Noord- Brabant-Zeeland. LAAT BOBBE UW RAADSMAN ZIJN Elk jaar opnieuw ziet u zich omstreeks deze tijd geplaatst tegenover een moeilijke opgaaf: geschenken, originele geschenken te kiezen, die de ontvanger verrassen en van uw goede smaak als gever getuigen. Bobbe heeft nu, evenals vorig jaar, voor u een bewonderens waardige collectie geschenken samengesteld, die u tal van suggesties aan de hand doen, o.a. een vlot, kort bontjasje reeds vanaf 295,- of een lange bontmantel, zoals model Lucia Model Lucia een lange Nertz-Murmel mantel naar de laatste mode verwerkt. Reeds vanaf 825, SPECIALE AANBIEDING Beverbont krawatten 39,50 Voor Sint-Nicolazen met een ldeinere beurs: o.a. jumpers, vesten, rokken, twinsets, of een apart deux-pièce van Bleyle-Erica Rössler, Lucia of Etec, en nog tientallen andere sug- EERST KIJKEN BIJ VOOR UW BONTMANTELS EN BETERE DAMESCONFECTIE UW modehuis in Vlissingen NSU 1000 L 1966 NSU PRINZ 4 1964 NSU 110 1967 VW 1200 1963 VOLVO 444 1958 DAF 600 1961 ZUIDSIN GEL 64 - MIDDELBURG - TEL. 01180-6351 Een unieke uitgave: HET NIEUWE KAMERPLANTENBOEK 200 platen In kleur door G. Kromdflk. Van elke plant een natuurgetrouwe kleuren foto en een duidelijke beschrijving. Gebonden 9,90 BADHUISSTRAAT 15, VLISSINGEN KKER EKEN Ideale vloerbedekking dun vloeren v.a. 18,- p. m2 - massief parket 9 tot 22 mm v.a. 27,- p. m2 - leggen inbegrepen - Vraag gratis prospectus PARKET ALMA PARKET HAVEN 16 - BREDA - TELEF. 01600-37160 Master heteluchtkanon houdt alles warm Lage prijs - lage kósten (petroleum) eenvoudige bediening - veilig 12.500 tot 80.000 Kcal per uur 5 typen - gemakkelijk te verplaatsen Bel vandaag voor demonstratie: Hollestelle NV Zaagmolenstraat 1 GOES Tel. 01100 - 5540 - 6995 De burgemeester der ge meente Krabbendijke maakt bekend, dat, in gevolge het gestelde bij artikel 4 eerste lid van de belemmeringen- wet privaatrecht, ten ge meentehuize van Krabben dijke voor een ieder ter in zage ls nedergelegd een af schrift van de beslissing van de minister van verkeer en waterstaat van 17 vember 1967, no R.O.O. 72136, houdende oplegging van de plicht tot het gedo gen vaD werken ten behoe ve van het transport van drinkwater, op. in of boven de percelen kadastraal be kend sectie C nrs. 329 en 330. Krabbendijke. 25 nov. 1967. De burgemeester voornoemd, L. Cnossen. Stork O UI O z KUNSTSCHAATSEN, met en zonder laarzen IJSHOCKEYSCHAATSEN, compleet met schoen NOREN, vanaf 39,95 TRUIEN - DAMES- EN HERENJACKS met kraag en capuchon HELANCA PANTALONS Yj\ I hiKZdüGELS SPORTHOiS SCHELDESTRAAT 38 TEL (01184) 3739 YUSSIHGEH Wij adviseren u graag. U mag alles ruilen nó Sint-Nicolaas. Enzilverzegels! Zeilmarkt 20 - Missingen Telefoon 01184-2526, na 6 uur 3276. De NIEUWE LUNin gasconvectoren (spreek uit: twee-nul-twee) met de brede panoramische ruit en ingebouwde schouw, die een open haard gelijk is. Zowel in vormgeving als in techniek zijntijd vervooruit. dat is de 202! ÏE KOOP: VW 1965 1600 TL 4000,- V\V 1960 Cabriolet 1500,- VW 1965, bus 4000,- Opel Kapïtan 1963 2250,- Taunus 17 51 1965 4000,- J. SLOKKERS Noordwal 22, Steenbergen Telefoon 01670-3236

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 39