Hondenliefhebster uit Sluis fokte zonder vergunning Derde kerk voor Hervormd Terneuzen ZEEUWSCH-VLAANDEREN SPECIALE VERKOOP GROTE MATEN Expositie in christelijke blo Terneuzen MARKTBERICHTEN WETHOUDER BINNEKAMP OPENDE BIBLIOTHEEKFÏLIAAL SLUISKIL vrijdag 24 november 1967 yy/sse/ Zeeuws-Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 OFFICIER EISTE f 1 BOETE MEJ.M. DER. HEEFT 75 HONDEN IN HUIS OOSTB17RG .Afgaande op de feiten zou een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hier op zijn plaats zijn geweest, maar in dit geval heeft straffen geen zin, hier moet geholpen worden'. Dit zei (ie officier van justitie, mr Th. Lebret, donderdag tijdens de zitting van het kantongerecht, te Oostburg. Tegen mej. M, de R. uit Sluis eiste hij de minimum straf van f 1, of één dag hechtenis. Het as niet de eerste keer dat mej. De R. voor de kantonrechter, mr C. J. M. van Jiees, verscheen. Ze houdt van honden en ze kan het niet nalaten om zwerven de honden op te nemen, maar tevens oefent ze min of meer een bedrijf uit, zonder vergunning. Ze fokt en verkoopt honden ze plaatst zelfs advertenties waarin ze honden te koop aanbiedt en ze neemt honden in asiel, hoewel ze zich voor dit laatste niet laat betalen, al krijgt ze er wel zc nu en dan wat voor. Dat ze honden ver koopt. geeft ze toe, in Nederalnd en Bel gië en haar Afgaanse windhonden be reiken zelf Frankrijk en Italië. .De fi nanciën moeten toch ergens vandaan komen?', is haar verweer. Sinds haar vorige veroordeling zijn er ongeveer 50 honden weggehaald door de dierenbe scherming eri andere instellingen. Thans leven er weer ongeveer 70 a 75 honden in en om de woning van mejuffrouw De R. Audiëntie Klein en tenger, maar parmantig, staat ze voor de kantonrechter. Ze heeft ook geprobeerd. Van de burgemeester van (ADVERTENTIE) Gezellig hangende lecfuunmand 3-delig, bij ons slechts 22,95 VRIJDAG 24 NOVEMBER BURGH Wapen van Burgh. 19 45 uur: cau serie voor vogelwachters. GOES Prins van Oranje, 19.30 uur:, r.oncel- voorsteliing door .Platogo' met .Als de klok waarschuwt'. Prins van Oranje. 14 uur: Jeugdvoorstelling voor de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs .The birthday party'. Hotel Centraal. 20 uur- lezing voor NIRIA .Met Flipse naar Spitsbergen' Prins van Oranje. 19.30 uur: algemene leden vergadering Nederlandse vereniging van sui kerzieken. KERKWERVE Verenigingsgebouw. 20 uur: filmvoorstelling van het. Rode Kruis. MIDDELBURG De Schakel. 20 uur: lezing voor het natuurkundig gezelsohnp. Stuivertje, 20 uur sociëteit. De Burg. 12 uur: lunrhblieenkomst maat schappij voor nijverheid en handel NIEUWERKF.R K Bedrijf C- van Popering. 210 uur- snoeidemonstrat.ie NFO-afdeling Dulveland. NOORDGOUWE Hotel van dc- Weijde. 19.30 uur: algemene vergadering .De Srhouwse ruiters'. REXESSE Dorpshuis. 20 uur: filmvoorstel ling Rode Kruis. SOUBURG Concordia, 19.45 uur: bijeen komst .Arjos'. WESTKAPF.TXF. Westkapelle Herrlist: feestavond Nederlandse bond van platte landsvrouwen. ZIER1KZEE Foyer concertzaal, zing door Ir M. de Vink c ontwikkeling in Zeeland. Huls van Nassau. 20 uur ABVA. Huis van Nassau. 20 ui verenopfokwedslrijd. Huls van Nassau. 14 i Zuid-West-Nederland. ■IIII.MIUI1MHW Graanheurs: 19.00—22 00 uur tentoonstelling van vogela. kanaries, parkieten, postduiven- bijen etc. DOMBURG Zaal Wilhelmïnn: tentoonstel ling vogelvereniging. HULST Boekhandel Van Geyl 0-18 uur. tentoonstelling .Zeeland en Vlaanderen In de schilderkunst', MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland Sint- Pieterstraat 38. 9,30-12.30 en 13 30 17 3(1 uur: tentoonstelling .Curieuze archiefstukken' Van Benlhem en Jutting 10-16 uur grafiek- tentoonstelling .Schernntiselingen aan de grens' van .1. C. van Schagcn TERNEUZEN - Galerie .1 31 14—18 en 19— tentoonstelling .Kunst voor Sint -Niro- r de ruimtelijke ledenvergadering prijsuitreiking kal- ir: vergadering LCC haar zegje te zeggen. Ze heeft van alles Sluis zegt ze toezeggingen voor een ver gunning te hebben gekregen, ze heeft een adres gericht aan de staten-generaal en aan de koningin. Ze is zelfs van plan geweest om audiëntie bij de koningin ran te vragen, maar dat is haar afge-, raden, .ze kon beter proberen de pers voor zich te interesseren'. ,Maar heeft u op dit alles ook nog iets gehoord?', wilde mr Van Hees weten. Dat bleek niet het geval. Volgens de kantonrechter was haar door een gefortuneerde dame een boerderijtje aangeboden, maar dan moest ze het fokken beperken. Mej. De R. zei dat dit buiten haar om was gegaan. ,De toestand is niet al leen dieronwaardig, maar ook mens onwaardig voor uzelf', zei mr Van Hees. ,De enige oplossing is dat ik een kennel krijg, zodat de honden uit mijn huis kunnen', is de mening van mej. De R. Stank Opperwachtmeester G. J. ,11. O. uit Sluis had die morgen samen met mr Lebret de zaak in ogenschouw geno men Er hing een verpestende stank, die in de zomer, wanneer liet warm is, helemaal ondraaglijk is. Er lag een dik ke laag drek rond liet huis. De honden waren vuil en sommigen hadden exceeni. Daarentegen waren de etensbakken goed gewild en waren er bakken met hélder water. ADVERTENTIE De kantonrechter zei dan ook van de goede trouw en de goede bedoelingen van mej. De R. overtuigd te zijn. Dat de gezondheid van de dieren iets achter uit was gegaan, was het gevolg van een verslechterde financiële toestand. .Het gaat iedereen boven het hoofd groeien, en niet alleen u', zei mr Van Hees. De officier was in zijn requisitoir van mening dat het zo niet langer kon blijven Hij wilde het mej. De R. evenwel financieel niet moeilijker maken dan zij het al had. Om de mo gelijkheid tot hoger beroep open te laten, vonniste mr Van Hees de ver dachte tot 11 of twee dagen hech tenis. OOSTBURG Lezing over ,Het Dorp' De afdeling West Zeeuwsch-Vlaande- reu van de Nederlandse bond van plat telandsvrouwen hield dezer dagen in hotel .Du Commerce" te Oostburg een bijeenkomst. Spreker was de heer K. "Ti. Scholten, medewerker van de afde ling voorlichting van de stichting ,Het Dorp' te Arnhem. Hij gaf een over zicht van het ontstaan van de gedach te van dokter Klapwijk om het Neder landse volk enthousiast te maken voor zijn plan. De heer Scholten besprak voorts de thans bestaande mogelijkheden voor blijvend lichamelijk gehandicapten en vertelde voor welke minder-validen .Het Dorp' oestemd is. Sinds november 1966 wonen er 27 be woners. Tot het einde van dit jaar zullen er nog SI en in het komende voorjaar 54 nomen wonen. Daarna wor den geleidelijk, al naar gelang de bouw vordert, meer bewoners toegelaten, tot dat in de loop van 1969 het gehele dorp voltooid en bewoond zal zijn. Na de pauze werden dia's vertoond, waarbij de heer Scholten uitleg gaf. RETRANCHEMENT ,0ns genoegen' heeft toneelstuk in studie De toneelgroep ,Ons genoegen' uit Re- tranchement heeft een toneelstuk van drie bedrijven van de auteur Gerard van Dijk ingestudeerd. Het stuk wordt onder regie van de heer J. Akker bij de na jaarsuitvoering van het muziekgezel schap opgevoerd. Practische cursus voor huisvrouwen De commissie voor huishoudelijke voor lichting op het platteland is in Retran- chement met een cursus .reparaties in de huishouding' begonnen. Cursusleid ster is mejuffrouw C. G. Rezelman, landbouw- en huishoudlerares te Goes. De cursus bestaa' uit zes lessen en rordt in de gemeentezaal gegeven. islelllnf BERGEN OP ZOOM - LunOi 70 uur inncël. uilvoering .Tlialia Roxy. 20 uur .Th<j naked ruiiuor' 14 lanr GOES Grand, 20 uur De spion mei hel kanten broekje'. 14 jaar MIDDELBURG - City. 20 uur Huwelijk mo derne stijl'. 18 jaar OOSTBURG - Ledeltheaiei20 uur- Ange llque en de koning'. 1-1 Jaar VLISS1NGEN Alhambiu 20 uur: De spion met hel kanlen broekje' 14 iaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC - VlISSINGEN - TEL. 01184-5144 -TOESTEL 43 Raad over heffingen De gemeenteraad van Retranchement komt vandaag vrijdagavond bij- oni onder meer een wijziging van de irdening op de heffin'g en invorde- j van keurlonen en vaststelling van een verordening, regelende het heffen van een belasting op het verstrekken van sterke drank te bespreken. De ver- gadei'ing begint om 8 uur. SAS VAN GENT Ouderavond ol-school Maandag hield de openbare lagere school uit Sas van Gent haar periodie ke ouderavond. Hiervoor was, zoals gewoonlijk, een redelijke belangstel ling van de zijde van de ouders van de leerlingen van de lagere school. Na het werk en de resultaten van de kin deren bekeken te hebben, gaf het hoofd der school de heer P. A. Bertram nog een uiteenzetting over de nieuwe maat regelen In verband met de mammoet wet. Sinterklaas in stijf self abriek Zondag 3 december aanstaande zal SL- Nicolaas wederom een bezoek bren gen aan Sas van Gent, Dit keer zul- ten dan de kinderen van de werkne mers van de stijfsel- en glucosefabrick aan de beurt zijn. De sint komt hier voor in het sociaal gebouw van de stijf- selfabriek en brengt tevens een kin derprogramma van Aii Ben Lux mee. Evenals voorgaande jaren belooft het een gezellige kindermiddag te worden met Sinl-Nicolaas als middelpunt. Bal in Buurtcentrum De buurtvereniging Sint Albert uit Sas van Gent houdt zaterdag 25 november 1967 een bal in het buurtcentrum. De buurtvereniging Sint Albert is voorne mens om deel te nemen met een wn- ïc:. tijdens het komende carnaval. Om dit financieel te kunnen verwezenlij ken zal een bal- en tevens filmavond gehouden worden. Het bal van zater dag aanstaande wordt dan ook Wagen bouwersbal genoemd en de films die vertoond zullen worden,zijn cal valsfilms. Nieuwe leiding bij Sasse verkenners De verkenners in Sas van Gent krijgen een nieuwe leiding. Mejuffrouw A. de Caluwé is akela geworden bij de welpen van de St. Lodewijksgroep en mevrouw De Caluwé-De Vetter werd Raksha. de verkenners van dezelde groep werd de heer L. de Caluwé hopman. De heer M. Vereecken blijft vaandrig en de heer J. de Rijk en kapelaan L. Testers blij ven respectievelijk groepsleider en aal moezenier. HOEK ,De Hoekse Rakkers' hebben Barbieclub HOEIi Nu de stichting ,De Hoekse Rakkers' uit Hoek over een nieuw club huis beschikt heeft de leiding het lal clubs (hobbyclub, handenarbeidelub en dergelijke) voor het komende win terseizoen behoorlijk kunnen uitbrei den. Er is zelfs een .Barbieclub' opge richt. Het clubhuis zal voor de jongens en meisjes in de leeftijdsgroep van 6 en 7 jaar op de woensdagen geopend zijn van 4 tot 5 uur. Voor de jongens en meisjes van 8 en 9 jaar op de dins dagen van 4 tot 5 uur en voor de jon gens en meises van 6 tot en met 9 jaar op de zaterdagen van 2 tot 3 uur. Voor de meisjes van 10 tot 12 jaar zal het clubhuis op de dinsdagen en donderdagen van 7 tot S uur geopend zijn. Voor de meisjes van 12 tot 14 jaar ook op de dinsdagen en donderdagen maar dan van 8 tot 9 uur. De jongens van 10 tot 12 jaar kunnen op de maan dagen en woensdagen van 7 tot 8 uur terecht en de jongens van 13 jaar en ouder op de woensdagen van 8 tot 9 uur. De Barbieclub zal donderdags ge houden worden van 5 tot 6 uur. Voor de kinderen van 12 jaar zal er elke zaterdag van 7.30 tot 10 uur een instuif zijn. De judogroepen zullen in het club huis hun trainingen gaan hervatten en wel voor de dames op de maanda gen van 8 tot 9 uur. voor de kinderen tot en met 12 jaar op de vrijdagen van 7 tot 8 uur, voor de kinderen van 13 tot 17 jaar op de vrijdagen van 8 tot 7 uur en voor de senioren op de vrijdagen van 9 tot 10 uur. PHILIPPINE Start winkelweek Vandaag, vrijdag 24 november, start de winkelweek in Philippine, welke zaterdag 9 december zal eindigen. Gedurende deze periode zullen de deel nemende middenstanders bonnen ver strekken voor iedere gulden, welke wordt besteed. De genummerde bonnen zullen deel uitmaken van een loterij, waarvan op 11 december de trekking wordt gehouden. Er is een totaal van duizend gulden aan prijzen, met een waardebon van tweehonderd gulden als hoofdprijs. Voor de aan deze actie verbonden etalagewedstrijd is er een pïck-up als hoofdprijs beschikbaar. TERNEU7.EN Harmonie concerteerde In de recreatiezaal van het Terneuzen- se bejaardencentrum .Bachten Dieke' concerteerde deze dagen de .Harmonie Terneuzen' onder leiding van de heer Eekman. De heer D. van Es opende de avond. In de pauze werd namens het muziekgezelschap het bestuur van .Bachten Dieke' bedankt voor de uit nodiging. De directeur van de harmonie kreeg vervolgens een enveloppe met inhoud. De heer Meijer, administrateur van het bejaardencentrum, sprak een kort slotwoord. AXEL Bejaardenbijeenkomst in ,'t Trefpunt' De activiteitencommissie van het dien stencentrum ,'t Trefpunt' te Axel had dinsdagavond voor de Axelse bejaar den een gezellige bijeenkomst belegd. De fanfare van .Hosanna' luisterde de ze avond muzikaal op. Ter afwisseling deed de heer De Vries uit Terneuzen de bejaarden genieten van enkele spookverhalen uit het Zeeuws-Vlaam se land. De voorzitter van de commissie, de heer Dieleman bedankte aan het eind de medewerkenden voor dit gezellig samenzijn, Woensdag 6 december zal het St.-Nicolaasfeest worden gevierd. Sinterklaas komt Sint-Nicolaas komt naar Axel. Zater dagmiddag 25 november arriveert hij «om kwart over twee aan de Nieuwedijk. Sint zal met zijn gevolg en voorafgegaan door de christelijke fanfare .Hosanna' een rondrit maken door Axel. Op cle marlet zal burgemeester M. K. van Dijlce de goedhei'ig man verwelkomen. Deze officiële ontvangst wordt opgeluis terd door de harmonie .Concordia'- Daarna vervolgt de sint zijn rondrit tot de Prins Hendrikstraat. Vandaar gaat hij te voet via de Noordstraat terus naar de Markt; hij maakt dan een wan deling over de kramenmarkt. De Sint-Nicolaasactie van verschillende winkeliers (kenbaar aan een raam- vignet) duurt van 23 november tot 23 december. Een en ander is door de stich ting streekcentrum Axel georganiseerd. Grondaankoop voor bejaardenwoningen en bejaardentehuis in raad Zaamslag ZAAMSLAG B en w van Zaamslag willen aan de Molenstraat een terrein van ruim 3 hectare aankopen van de diaconie van dc Nederlands Hervormde Kerk. Het ligt in de bedoeling hier 22 bejaardenwoningen te bouwen en in de verdere toekomst tevens een bejaarden tehuis. Voor de grondaankoop zal aan staande maandag de toestemming van ue gemeenteraad worden gevraagd. Om de iiouiv van de bejaardenwoningen mo gelijk te maken dient tevens de be stemming van de zuid-west zijde van de dorpskom gewijzigd te worden. R-kvernieuwingen lezing drs Dekkers Op uitnodiging van de commissie kate- chese-vernleuwing (CKV) gaf drs J. C. Dekkers uit Breda in het klcinpa- tronaat te Hulst een uiteenzetting over de vernieuwingen die de laatste tijd in de r-k wereld plaasvlnden. Dra Dek-I kers gaf op deze bijeenkomst eenl overzicht van de afgelopen KRO-; uitzendingen .Zoekend geloven": aan de aanwezigen werd de gelegenheid ge boden te discussiëren. De nieuwe katechismus bevat vast-, staande vernieuwingen en feiten, maar moet gezien worden als een geschrift dat opengehouden wordt voor .eigen ge loofsvisie', zo stelde drs Dekkers. Het, was volgens hem in deze tijd moeilijk voor de' gelovigen, vooral door grote' invloed van .deze' wereld op het ge-1 loof. Door de liturgische vernieuwing wil men de persoonlijke verantwoor ding steeds meer doen toenemen ter.vijl de angst van vroeger dient te verdwij nen. Voor deze bijeenkomst bestond goede belangstelling. ADVERTENTIE Omdat van de 3 hectare grond voorlo pig slechts 1.15 ha benodigd is, stellen b en w de raad voor het resterende deel tijdelijk te verhuren, voorlopig voor één jaar. Verder vraagt het college de raad toestemming om het pad tussen de Otheense dreef en de verbindingsstraat (Othene) te verharden. De kosten hier- var zijn op 550 geraamd. In het ver leden heeft de gemeente Zaamslag po gingen in het werk gesteld de Otheense dreef van de eigenaar over te nemen I'.-ze pogingen zijn echter op niets uit- RIJSWIJK (ANP) Eind oktober gelopen. De agenda voor de raadsver- ren In ons land 1247 schilders werkloos gadering vermeldt verder een voorstel tegen 511 eind september en 424 eind tot het vaststellen van een verorde- IN ZEELAND KLEINST AANTAL WERKLOZE SCHILDERS japonnen, pakjes en complets in de .moeilijke' maten 43-45-47-49-51-53. Ook in de maten 38-50 grote sortering. ring op de drank- en horecabelasting en een voorstel tot verkoop van een stuk bouwgrond aan de Ridder Robert- straat aan de heer J. Dees te Klooster- zanóe. Van de heer J. Herrebout te Kloetinge wil het Zaamslagse college een klein stukje grond '40 ca) op de hoek van e Achterstraat en de Korte Delft aankopen. Hiermee is een bedrag van slechts 1 gemoeid Tenslottc- vraagt het college dè raad de bevoegd hei tot het nemen van verkeersmaat regelen opnieuw aan haar te delegren. Ondermeer willen b en w de Tuin straat in één richting voor het verkeer afsluiten. Men verwacht dat hierdoor tevens de parkeermoeilijkheden in de Puntstraat een stuk minder zullen wor den. TERNEUZEN Donderdagavond zijn onofficieel overigens de deuren opengegaan van een tentoonstelling in de christelijke blo-school te Terneuzen. Tot on met vandaag, vrijdag, kunnen ouders en andere belangstellenden er kennisnemen van de resultaten die er met. het onderwijs aan moeilijk leren de en motorisch opvoedbare (de twee categorieën die onderdak vinden in de school) kinderen zijn behaald. Handenarbeid enerzijds, he' le' schoolwerk anderzijds twee pijlers van deze expositie, die op smaakvolle wijze over het gebouw- werd verdeeld. ,We moeten echt wel van het idee af, dat de kinderen hier maar een beetje worden zoetgehouden. We trachten ze te geven wat ze, ook individueel, voor de maatschappij no dig hebben', aldus mej C. J. de Bruin, hoofd van de 75 leerlingen tellende school. De bovenetage is gereserveerd voor de handenarbeid. Met name de oudere leerlingen krijgen vrij zware opgaven uit te voeren. Zij worden op die ma nier voorbereid op het individueel tech nisch onderwijs, een aparte richting lwaarvoor ook blo-leerlingen nu te recht kunnen op de lagere technische school. Jongere scholieren proberen hun krachten op eenvoudiger taken. De resultaten in beide sectoren mo gen echter gezien worden: tafeltjes, laarzenstandaards mozaieke, bloe- menbakken. legpuzzels en boekenrek ken. Beneden in het gebouw vinden ook de meisjesleerlingen hun domein. In de keuken hebben ze naar hartelust taar ten en cake staan bakken. Ze vonden vanzelfsprekend ruime aftrek. In de verschillende lokalen kunnen de ouders zich verder op de hoogte stel len van de onderwijsmethoden en de resultaten van hun kinderen. De afde ling .motorisch opvoedbare kinderen' werd zelfs getransformeerd tot een marktje. waar in verschillende kra men de meest uiteenlopende zaken zijn tentoongesteld. In de hal van de bo venetage wordt de aandacht gevestigd op de "oudpapieractie die de christelij ke blo voert. Van de opbrengst schaft men extra leer- en hulpmiddelen aan, die niet via bestaande fondsen en re gelingen kunnen worden gekocht. Uitvoering .Thalia' In het Casino te Breskens heeft de to neelvereniging Thalia een uitvoering gegeven voor de bejaarden van Bres kens. Mevrouw Poisonnier-den Doelder, presidente van de dames VVH, kon een groot aantal bejaarden welkom heten. In het bijzonder kon zij burgemeester J Eekhoüt en echtgenote, het oud-co- mitélid de heer Verneulen en ds Spaans verwelkomen. Spreekster herinnerde nog eens aan de uitvoering van verle den jaar, toen deze bij de bejaarden goed is ontvangen. De toneelvereniging voerde hierna .Heeft Constance gelijk' op. Het spel werd door alle spelers in alle opzichten goed vertolkt. Aan het slot dankte de nres'dente de spelers voor het gebrachte. Zij sprak de hoop uit. dat bij een volgende onvoering ook veel belangstellenden aanwezig zullen zijn. Zij was zeker de vertolkster van dé bejaarden om hun dank aan de to neelvereniging over te brengen. oktober een jaar geleden. Men moet tot 1953 teruggaan om een getal werkloze schilders aan het einde van een oktober maand te vinden dut ongeveer overeen komt mei het aantal van nu. Eind okto ber 1953 was dat aantal 1301, liet jaar daarop 589 en sindsdien altijd geringer VISMIJN COLWNSI'L.AAT dan 425 4046 kg exportgarnalen 2.4(>—3.03. 51 kg VEILING 8INT-MAARTENSDT.IK Uien: bonken 16,80—16.10: middel 13,70. drie lingen 13.30: plcklers 13.80: bestuur van het bedrijfschap schildersbedrijf heeft de heer J M. Pot (Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid St.- Joseph) meegedeeld dat de toeneming van het aantal werklozen in de bouwnij verheid sinds eind september jl voor 64 op rekening komt van het aantal werkloze schilders. Van de 1247 werkloze schilders per eind oktober jl ■zijn er 197 jonger dan 19 jaar. tegen 104 eind september jl. Eind oktober jl telde Noord-Brabant het grootste aantal werkloze schilders, nl 295 en Zeeland met 4 het kleinste aantal. Politiek forum in bondsvergadering PvdA-vrouwen GOES Een veelpuntig programma komt aan de orde op de jaarverga dering van de vrouwenbond van de Partij van de Arbeid (afdeling Zee land) op dinsdag aanstaande in Goes. De bijeenkomst begint 's morgens om tien uur in ,De Prins van Oranje' te Goes. Een forum bestaande uit de dames A. de Priester-Gubbels, M. de Nooyer-van Poelje, J. Kempe-Weststrate en de heer J. Hamelink stelt na de pauze .ver nieuwing binnen de partij'"als onder werp van discussie. Onder leiding van gespreksleider J. P. Boersma, burge meester van Brouwershaven, kunnen vragen worden afgevuurd. Verder moet een nieuw bestuur worden gekozen. Wedstrijden op hometrainers De wedstrijden op hometrainers voor adspiranten. nieuwelingen en amateurs in café ,La porte d'Ór' te IJzendijke worden niet zoals eerder gemeld zon dagavond. maa.r zaterdagavond 25 no vember gehouden. pc'.lerijgarnalen 1,102.21. 418 kg schar. kg bot. 19 kg schol. 192 kg wijting. 678 kg kabeljauw. 2 kg paling. 341 kg 24-29 spiering. 74 kg sprot. 44 kg ongesorteer- de vis. VEILINGVERENIGING .NOOICU-BRABANTS WESTHOEK" 22 november 1967 Coxs Orange p. I 55-60 16—23. 60-65 2344. 70 38—57. 70-75 52—66. 75-80 51—70. 8J-R5 66. 35-50 47—60. 2 55-60 15— 38. 60-65 23 65-70 36—53. 70-75 «—51. 75-80 50—57. ï'j 50—53. Goudrenetten 1 C0-7O 15. 7 80-85 25—36. 85-50 23—41. B en w Terneuzen willen clubhuiswerk in Sluiskil financieel steunen TERNEUZEN De gemeenteraad van Terneuzen zal volgende week don derdag worden gevraagd een startsub sidie van f 2000,- te verstrekken aan een binnenkort op te richten rechts persoonlijkheid bezittend lichaam, dat (le exploitatie van een clubhuis te ■Sluiskil zal gaan behartigen. B en w stellen daarnaast voor garant te staan voor rente en aflossing van een bedrag van 9600,-. Er moet na melijk een lening worden gesloten voor aankoop, inrichting en verbou wing van een clubhuis. De totale kos ten daarvan zijn op 22.685,- begroot. Particulieren en bedrijven hebben ech ter 11.085,- bijgedragen. Startsubsidies van 2000.- verstrekte de Terneuzense raad eerder reeds aan elk van de in Terneuzen zelf werkza me instellingen op het gebied van club- hulswerlt. Van deze instellingen profi teerde voornamelijk de Terneuzense jeugd. Nu er ook in Sluiskil initiatie ven" worden ontplooid, is het Terneu zense college van oordeel dat men ook daar recht heeft op gemeentelijke steun. Het is de bedoeling zo blijkt uit de toelichting bij het voorstel dat de initiatiefnemers in Sluiskil naar hechte samenwerking met ce Terneu zense instellingen zullen streven. VOLGENDE WEEK IN RAAD 35—52. 2 65-70 18. 70-75 21-22. 75-80 23, 80-85 25. Golden Delicious 1 60-05 15—17. 65-70 24— 27. 70-75 3045. 75-80 38—40, 80-85 33—10. 85-90 33—35. 2 60-65 16—17 65-70 19—30. 70-75 28— 35. 75-80 30—38, 80-85 30—38. 85-90 29—36 Jo nathan 1 65-70 15- 23, 70-75 23—27. 75-80 26— 29. 80-85 20—23. 85-90 17 Lombartr Calville 2 65-70 15. 70-75 21. 75-80 25. 80-85 25. 85-50 20. Doyene du Cornice 1 Có-70 1.23—1.34 70-75 1.35—1.40. 75-80 1..73—1.58. 80-85 1.22—1.33 85- 90 1.22—1,28. Conference 1 55-60 70. 60-65 76. 65-70 78. 70-75 74. VEILING KAPELLE 23 november. Export- en industrieveiling ap pels: Cox Orange Pippin KL 1 80-85 57—59, 75-80 58—62, 70-75 57—61. 65-70 50—52. KL 2 80-85 57. 75-80 57—59. 70-75 51—61. 63-70 46— 57. 60-65 36—51. 55-60 17—27 Golden Delicious KL 1 90-95 33. 85-90 31-26. 80-85 3S-99. 75- 80 3340. 70-75 27—30. 05.73 25—22. 60-05 25. 55-60 11, 2 D 10—15. KL 2 90-93 27 85-'-0 28—32. 80-85 25-34. 75-8") 25-35. 70-75 27—27. 65-70 22—29. 60-65 10—21. 55-60 11. Jonathan KL 1 80-83 19. 75-80 24—25. 70-7.5 27-33 Ó5-?i) 27. 60-65 16. 2 D 10—11. KL 2 80-85 11—19. 75-30 16—29. 70-75 10—29. 65-70 10—27. 60-6.5 10—20. Spencer KL 1 80-85 28. 75-80 34. 70-75 31. Goudrenetten KL 1 95-105 28 85-95 31. 75-85 28. 65-75 20. KL 2 95-105 26—27. 85-95 29—30. 75-85 25—28. 65-7.5 19—22. 2 D 10 Rode Goudrenetten KL 1 95-105 31 85-95 31— 75-85 32—36. 65-75 28. KL 2 85-95 10. 75-85 37. 65-75 23 Peren: Doyenne du Cornice KL 1 80-85 119, 75-80 128. 70-75 129. 65-70 127. KL 2 80-85 116. 75-80 124. 70-75 127, 65-70 327. 60-65 112. 2 D 68. Conference KL 1 70-75 82. 2 D 51—52 Saint Remy KL I 80-90 65. 70-80 72. 60-70 71. Op monster: Conference KL 1 65-70 79, 60-65 77— 79. 55-60 72. Gewone velling appels: Cox Orange Pippin KL 2 «5-70 35, 60-65 17. 55-60 30—18. 2 D 10. grof 15—28, fijn 10—15. Gol den Delicious KT 1 85-90 31— 31. 80-85 31—36. 75-80 32—38. 70-75 31—38. 65-70 25—26. «0-65 16— 24. KL r 85-90 26-31. 80-85 21-33. 75-80 21-35. 70-75 25—34. 6-70 19—28. 60-65 10-21, 55-60 16. 2 D 10. grof 10—23. fijn 10. Jonathan KL I 80-85 16. 75-80 21. 70-75 22. 65-70 15. KL 2 80-85 21—26, 75-80 18—25. 70-75 1 0—17 05- 70 10—17. 60-65 10—15. grof 10—15. filn 10. Lombarts Calville KL 1 85-90 22, 80-85 24 75-80 25. 70-75 25. Spencer KL 1 85-90 29. 65- 70 18. grof 10. Zoete Ermgaard KL 2 85-70 65. 60-65 55—56. 55-60 47. 2 D 10. Goudrenetten KL 3 95-105 25. 85-95 27—28. 75-85 24—26. 65 75 15—19. 2 D 10. KL 2 95-105 26. 65-75 19. grof 1013. fiin 1115. Rode Goud-ene'ten KL 1 85-95 3? -'2. 75-85 27. 85-75 15. KL 2 85-55 20. 75-85 31. 65-75 27. grof 18. Peren: Doyenne du Corr.lce KL 2 75-80 123. 2 D 54. grof 81—105. filn 61—78 Conference KL 2 D 7843. grof 54—61. fiin 37—52 Com- tesse de Paris KL 2 70-75 38. 65-70 41. 60-65 37. Gieser Wildeman KL 1 65-70 84. 60-65 81. Saint Remy KL 2 D 45—8. grof 51—60. fiin Binnenkort gunning van hoogbouw- plannen ,Oudelandse hoeve' TERNEUZEN De derde kerk van de hervormde gemeente Terneuzen zal een plaats krijgen in bet exploitatieplan Oud-T emeuzenaar gaat vertellen over ,patjenguust' TERNEUZEN De oud-Terneuzenaar, Joh. Koevoets. thans luitenant-kolonel b d en woonachtig te Vught. zal op dinsdag 12 december aanstaande optre den als gast-spreker voor de vereniging ,Oud-Terneuzen.' Hij zal de oud-Terneu- zen-leden vertellen over de destijds zeer bekende Oost-Zeeuws-Vlaamse figuur .Patjen Guust.' De heer J. L. Plattèeuw zal dia's vertonen van de vernielingen welke tijdens de oorlog in de kanaal zone zijn aangericht. De bijeenkomst zal worden gehouden in café .De Vriend schap.' Gevestigd in gemeenschapszaal Voortzetting van 2 uitleenposten SLUISKIL In de gemeen,schapszaal aan cle Bosjesweg opende wethouder I). Binnekamp donderdagmiddag het daar gevestigde Sluiskilse filiaal van de ver eniging openbare leeszaal en biblio theek Terneuzen. In deze .uitlcenpost' zij: 2100 boeken samengebraeht: 1100 voor volwassenen en 1000 voor dc jeugd. Met ingang van 29 november zal het filiaal iedere woensdag van 15 tot 19.30 uur geopend zijn. In Sluiskil waren vroeger twee uit leenposten voor boeken gevestigd, één van de openbare bibliotheek Terneuzen en één van de r-k uitleen bibliotheek Terneuzen en één van de r-k uitleenbibliotheek kanaalzone. Op grond van de fusie tussen deze beide bibliotheken in de stichting verenig de openbare leeszaal en bibliotheek, zijn de beide uitleenposten nu tol één samengevoegd. Zoals bekend, leidde de fusie in Terneu zen zelf reeds vorig jaar tot een sa menvoeging van het boekenbezit en tot een samengaan in één gebouw. Bij de opening zei de heer Binnekamp. tevens voorzitter van de verenigde openbare leeszaal en bibliotheek, dat de'accom modatie van de beide in Sluiskil ge vestigde uitleenposten beneden peil was. Het aantal boeken was gering en de huisvesting liet te wensen over. Hij legde er de nadruk op. dat nu in Sluis kil niet ulleen de daar aanwezige boe ken ter beschikking staan, maar ook het boekenbezit van de bibliotheek in Terneuzen. .En daarachter staan weer a;le bibliotheken van Nederland', aldus de heer Binnekamp. De heer H. de Caluwé, voorzitter van do r-k uïtleenbiblïotheek kanaalzone, vertelde dat de vroegere parochiebiblio theek al ineer dan 50 jaar bestond. Men was relatief goed van boeken voor zien, omdat de jraters-eapucijnen regelmatig- aanvulling zorgden. Evenals de heer Binnekamp wees hij er op ,dat achter deze ene zichtbare bibliotheek nog tientallen onzichtba re staan'. Overigens verzekerde de heer De Caluwé dat ook in Sluiskil de boekenvoorraad zal worden uit gebreid. .Catspolder.' Dit blijkt uit een voorstel aan de gemeenteraad van Terneuzen om aan de hervormde gemeente een perceel grond te verkopen met een op pervlakte van 2959 m'2, waarvoor een prijs is vastgesteld van 30 per m2. De grond is bestemd voor de bouw van een kerk met pastorie. (De hervormde gemeente hoopt (lat ook in 1968 de 4e predikantsplaats voor Terneuzen zijn beslag zal krijgen). Verder wordt de raad die op donderdag 30 november aanstaande in vergadering bijeen komt voorgesteld nog enkele percelen grond in de Catspolder en in het plan noord te verkopen voor de bouw esnectïevelijk enkele bungalows nriere woonhuizen. Totale hard fruit 16 400 kisten. VEILING KRABBENDIJKF. 23 november. Appels- Golden Delirious 35- 90 31—33. 80-85 34—36. 75-30 35—33 70-75 73. 65-70 30—32. 60-65 22. 2 D 10. 2 85-99 21—25. 30-85 25—28, 75-80 27-32. 70-75 26-33. 63-70 22—25. 60-65 10. 3 grof 19—21. 3 fiin 10. krr,»t 10. Laxton Superbe 2 75-80 25. 70-75 25. 65-?i. 19. 60-65 10. Cox Orange Pippin 1 80-85 53. 75-80 57—64. 70-75 8—61. 65-70 48-55. 60-65 3640, 55-60 15. 2 D 10. 3 grof 26. 3 fiin 10. kroet 10. Goudrenetlen 1 95 op 33. 85-95 25— 36. 75-85 26—32, 65-75 1B—23. 2 D 16. 3 grof 1. 3 fijn 10, kroel 10. Jonathan 1 80-85 72. 75-80 25. 70-75 76—28 65-70 22—95 0P-B5 15—16 2 75-80 2.7. 70-75 26 65-70 72. 68.65 15. 2 D 10.' 3 grof 15. 3 f-jn 10. kroet 10 Perer.- Cor.fe-ence 1 78-75 80. «c.rr 77 ;=-60 70. 2 D ."2—58. 3 grnf 6? 2 fijn 23—52. kroet De toestemming tot gunning van de kroet-kroe» 6—23. 2 70-75 42 65.70 41. bouw van de 4S2 etagewoningen en 45 39. 3 grof 30. ingebouwde garages in het plan ,Oude- landse Hoeve', wordt nu op korte ter mijn tegemoet gezien. Aan de raad wordt nu voorgesteld de benodigde grond voor de bouw aan de woning bouwvereniging .Werkmansbelang' te verkopen voor" de som van 1.897.500. Eén van de voorwaarden is dat het project uiterlijk 1 januari 1972 moet zijn voltooid. Voorts wordt de vraag nover voorgesteld aan genoemde bouwverem- £„,1 FT ging voorschotten te verlenen van ruim 2 miljoen en van bijna 14 miljoen voor respectievelijk aankoop van dr gronden en de realisatie van het bouw project. Er zullen 392 wonineen in dat plan worden gebouwd in flats van hooe en 90 in flats van 5 hoog. I stichting uitgebreid technische school voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Terneu zen verwacht binnen afzienbare tijd toestemming voor de bouw var. een noodgymnastieklokaal. Tn verband daar mee verzoekt het bestuur van die school toestemming voor de oprichting daar van op een terrein aan dc mr Ha a mamveg, waarop de stichting reeds recht van opstal heeft. Tevens wordt aan de gemeente Terneuzen gevraagd of die, bij het einde van bet opstalrecht, het gymnastieklokaal wil overnemen. Tegen het eerst» verzoek hebben b en w geen bezwaar. Wel zijn er ernstige be denkingen om bij het einde van 'net op stalrecht een vergoeding te gaan beta len voor het lokaal Het gebouw zal naar hun mening weinig v.-aarde heb ben als industriehal of als magazijn.) Aan de raad wordt nu voorgesteld het ;e nemen besluit aan te vullen met een bepaling welke de vergoedingsregeling uitsluit De vereniging voor christelijk onderwijs te Terneuzen verzoekt de me dewerking van de raad voor uitbrei ding van de school aan de Leeuwen- laan met een lokaal Het rooms-karho- liek kerkbestuur verzoekt mede werking voor herstel van de storm schade aan de Sïnt-Willibrordusschóol fruiten- ingewaaid en vlaggemast af geknapt) Tenslotte zullen de leden van de commissie van advies (woonruimte- wet 1947) herbenoemd dienen te wor den. VEILING SINT - A VNALANJJ Uien: middel 1 13,49—13 60: middel 2 11.60: bonken 2 11.60: drielingen 1 13.22: oïcklers 1 13.50; aanvoer 85 ton. Bintjes 9.70—9 50: bnnken 11 30—11.90- drie lingen 4 80J.90: Eigenheimer? 99.70- aan voer 162 ton. C ollecte De collecte ten bate van het astma fonds heeft in Hoek 560,15 opgebracht. MARKTBERICHT BARNFVELD irnber Coöperatieve Velvr» Elervel- ,er «56 6=4 stuks, ctemmfng istig. Prl.i7.en (in 1 per 100 stuk«l' eieren van 52-53 eram 11.00—11.10: 5R-=7 gram 12.24 —12.31: 60-61 gram 13.57—13.67 64-65 gram 13.53—13.71 Eierveiline Barneveld Aanvoer 7?2 30 stuks, stemming kalm Eieren van l'-JO gram 8 75 10.94: 52-9 gram 10.86-1783- fv.os gram 1=63 ■4.28' 66-72 gram 14 55—15 Ï0 Xruishwiturp (Belgif). Aanvee- 'M 300 s-uks. stemming vlot Eieren van 57.58 gram 10.51 —10.84: 57-58 gram 1163JT.60; 62-63 gram Eiermarkt Barneveld Aanvoer plm. 7750000 stuks, handel redelijk Eieren van iO-58 gram 10.50—13 kg-nrlis 2.14—7 24 59-65 gram 13.30 —14.70. kg-Drïis 7 757 28 VEILING ZmiNDRFCIIT 23 november. Andijvie 51—75 pr- v;g no no •,:s. Spinazie 108—125 jj?o kg. Uien 15- 17 1500 kg. Prei 25—31. 1000 kg. Chines» koel 19 Groene kool 19. Boerenkool 12—20. 1008 kg. Rode kool 5.50—19. 11 000 kg. Savr-niekool 5 50—16. 600 kg Veldsla 172_:49. 216 kg Witlof A 1 165. A 2 129—159. B 2 110141. 10 808 kg. Spruiten A 41—49 B 75—47. C 77 75 55—73, 18 000 ke Sla A 1 9-13 per stuk. 31 onn stuks. C 1 8 6000 Stuk-S Knolselderij !0_:'2 Selderij 13-18 per bos. 7"n hos Peterselie 8—is 40Ö hos Sterkers 20 per doo«le. f ADVERTENTIE) TEMPTATION De cocktail .Temptation' won in 1954 de eerste prijs op het Nationaal Cocktail Concours. Als u een extra lekkere cock tail wilt proeven, moet u .Temptation' eens proberen. Vi glas Pimpeltjens likeur. 1 (4 glas cog nac Gautier en 14 glas Citroensap 01" Lemon Squash. Goed schudden of roe- Elke goed-gesorteerde slijter heeft niet alleen hele en halve flessen, maar ook maatjesflesjes Pimpeltjens Likeur en Cognac Cautïer. Voor heel weinig geld geniet u van een vermaarde cocktaiL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 31