Nare verhoudingen in Baarland duren voort ,Twee stroppen om de hals van Gent' Jpllllp 2 Apart ALMANAK Geen garantie Onderbezet' Verzorgingstehuis voor bejaarden in Veere COASTER VAST IN BURGHSLUIS DOOR LAGE WATERSTAND ONGEVAL BIJ POTJES: 250 BOETE BETONNEN ROEIBOOT UIT SAS PRONKSTUK BETOND AG 1967 STAGNATIE OPVEREN DOOR MIST INSTEEKHAVEN MIDDELBURG GERUISLOOS IN GEBRUIK PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 24 NOVEMBER 194) VRIJDA BURGEMEESTER EN RAAD CONTRA AMBTENAAR .AMBTENAAR ZIJN EN BOUWER GAAT NIET SAMEN' BAARLAND Opnieuw is de ge meente Baarland in 't nieuws. Op nieuw gaat het om moeilijkheden, die zich afspelen in het gemeente huis en opnieuw zijn de ambtenaar I. A. van Royen Baarlands oudste raadslid H. de Vriend en burge meester W. N. van Liere erbij be trokken. Concrete aanleiding .tot de recente gebeurtenissen: de uit gifte van grond op het tweede deel van het recreatiegebied .Schelde- Oord', waar al vijftig zomerwo- ninkjes staan en waar er nu acht enveertig bijgebouwd kunnen wor den. B en w voelen voor eenzelfde aanpak als op het eerste gedeelte van ,Schel- de-Oord'. Tot 15 september 1967 kun nen aanvragen voor een perceeltje grond op het terrein bij de gemeente worden ingediend. Er komt een ad vertentie in een landelijk blad. waar in op deze mogelijkheid wordt geat tendeerd. De gemeente krijgt aan vragen voor perceeltjes, daarbij zyn drie gegadigden voor alle 48 stukjes grond. Een van die gegadigden is de heer I. A. van Royen, die zijn verzoek aan de burgemeester overhandigde en te horen krijgt, ,dat er wel mets van zou kunnen komen, omdat je toch niet tegelijk ambtenaar en bouw ondernemer kunt zijn'. In augustus krijgt de heer De Vriend in antwoord op een vraag ln die rich ting van burgemeester Van Liere de toezegging, dat de raad mag meebe slissen in de verdeling van de per ceeltjes op het tweede terrein. Eind september is er een bijeenkomst van de raad door de heer Van Royen als een besloten vergadering en door de burgemeester als een oriënterende bespreking zonder notulen of pre sentiegeld aangeduid waarin de uitgifte van de grond in erfpacht wordt besproken. Begin oktober be sluit de raad zonder discussie in een openbare vergadering b en w te machtigen de percelen uit te geven en (vorige week vrijdag) deelde het college de raad mee hoe de stukjes grond waren toegewezen. In die tussentijd gebeurde er echter een en ander. De heer Van Royen ver klaarde in een gesprek met het dag blad ,De Stem', dat Baarland door zijn plannen niet te accepteren .af ziet van 90.000'. Zijn bedoeling was zo zei hij de huisjes gezamen lijk te laten bouwen, wat naar zijn mening goedkoper zal z(jn dan apar te bouw, maar de gebouwtjes daarna wel afzonderlijk te verkopen. Van de .winst' zouden recreatieve voorzie ningen op het terrèin bekostigd kun nen worden, zo was zijn visie. De heer Van Royen: ,Ik wil bij die plannen de gemeente betrekken, ik zou in m'n vrije tijd en op zaterdagen de zaak kunnen uitwerken en contacten leggen met gegadigden en zomer- 1968 zouden alle 48 huisjes er kun nen staan'. De raad voelde weinig voor de aanpak, zoals de heer Van Royen die als par ticulier, niet als ambtenaar voorstel de en in de jongste vergadering trok ken met name de heer H. de Vriend ADVERTENTIE In geval van storing, is voor de abonnees op onze servicedienst dit weekend beschikbaar: de heer J. Kusse, Sloehavenstraat 5, Nw.- en St.-Joosland. Tel. 01182-506. Leeuwse Prachtig Als men een of andere particulier uit de zeventiende eeuxo de won deren van onze tijd zou kunnen laten zien, zou hij hoogstwaar schijnlijk het meest verbaasd zijn over onze autowegen. Niet om de vooruitgang, maar om het merk waardige feit, dat hierop alsmaar mensjes in blikken doosjes langs elkaar schuiven. Allemaal mensen met een doel. En dat doel heiligt een verplaatsing. A moet naar B en B moet nagr A. Het zou dus eenvoudiger zijn, als A zijn taak in A had en B in B. Zó slecht hebben wij de zaken geordend. Het valt ons alleen niet meer op. Op rijksweg 58 door Zeeland moesten zoveel mensen van A naar B en van B naar A, dat deze weg op de toekomst vooruit liep: het werd te vol. Men zal dus het aantal auto's moeten inkrim pen of de weg breder maken. Men kiest voor het laatste. Voor lopig is dat een oplossing. Weer daarop vooruitlopend is een andere goede maatregel ge nomen: een snelheidsbeperking tot tachtig kilometer per uur. Ver standig, want boven die snelheid verliest men een groot deel van de controle ovèr dat blikken doosje. De politie ziet er secherp op toe. De fabrikanten van die blikken doosjes werken precies een an dere richting uit. Ook hier zijn de zaken slecht geordend. Een goede maatregel, die snel heidsbeperking. Een Goesenaar, die deze week een bejaarde dame met de rust van tachtig kilome ter naar Middelburg reed, wees haar er onderweg nog eens op: Tachtig is prachtig'. Ja', zei zex maar 'k was toch maar liever dertig'. Ze zag het verband niet zo goed. Zelfs de communicatie is slecht geordend,. Maar hier was het niet- zo storend. en burgemeester Van Liere flink van leer tegen de .bemoeizucht en de heerszucht' van de ambtenaar. Bur gemeester Van Liere thans: ,Er wa ren nog twee gegadigden voor alle perceeltjes, een aannemer uit Dru- nen en iemand uit Emmeloord. Maar we voelden er niet voor, het gehele terrein aan één persoon uit te geven. Met die advertentie dachten we men sen te trekken voor één of twee per ceeltjes. Het gaat er bij ons om dat de woninkjes zo gauw mogelijk uit de grond komen en bewoond kunnen worden. Ik denk, dat Van Royen moeite zou hebben ze alle 48 aan de man te brengen, dat het een geval van jaren zou zijn geworden. Bij zo iets heb ik liever te doen met men sen, die zelf bouwen of die deskun dige zijn op dit gebied. Het extra geld zou wel van pas komen, maar om een bedrag van 90.000 zoals de heer Van Royen zei, zou het be slist niet gaan. Ik neem hem niet kwalijk, dat hij met dat plan geko men is, ik neem hem wel kwalijk, dat hij met allerlei opmerkingen b en w in een kwaad daglicht heeft gesteld'. Het raadslid H. de Vriend (77) vindt, ,dat de heer Van Royen b en w ken nelijk niet capabel acht voor de uit gifte van het tweede terrein'. Over zijn plannen zegt hij: ,Een ambtenaar mag geen bijbanen hebben, als het gemeentewerk daaronder moet lijden. Maar hij heeft aangedrongen, en is de raadsleden afgegaan om zijn zin door te drijven. Van Royen kan nooit garanderen, dat de 48 perceeltjes voor het nieuwe zomerseizoen ge bouwd zullen zijn. Hij zou zes ton nodig hebben gehad. Als we dat had den gedaan gs had het nooit goed gekeurd. Toch is hij ermee doorge gaan. hij is een onhandelbaar en heerszuchtig man, die zich burge meester voelt en niet voor onderge schikte kan spelen'. Naar de mening van de heer De Vriend zouden de plannen van de heer Van Royen voor een deel in gemeente- tijd afgewerkt moeten worden. ,Dat is niet te tolereren, er is al een grote achterstand in het werk en hij zit: altijd privé te werken. Er worden allerlei dingen niet op tijd verstuurd. Nee, als Van Royen die huizen had moeten bouwen, had het de gemeente een ton gekost', aldus de heer De Vriend, die in ,ScheIde-Oord', zijn hobby heeft. ,Per se niet waar', is de reactie van de heer Van Royen op het verwijt, dat hij in gemeentetijd prlvé-zaken af handelt. Hij erkent, dat er een ach terstand is op de secretarie en toont de notulen van de begrotingsvergade ring van februari 1966 die onder lei ding stond van toen wethouder De Vriend. In die vergadering ma ken b en w gewag van de achter stand ter secretarie vanwege de vele nieuwe administratieve werkzaam heden en vragen clementie aan de raad voor de ambtenaren, ,die met anderhalve man onderbezet zijn'. Er wordt gesproken over de mogelijkheid om samen met Oudelande een n' we functionaris aan te nemen. Wat zijn plannen voor .Schelde-Oord' betreft: de heer Van Royen zegt er over. dat ze zijn ingegeven door het ook in de raad geuite verlan gen om speculatie op het terrein te gen te gaan. Over het verwijt van de heer De Vriend, dat hij .bemoeizuch tig' is: .Zijn bemoeizucht is groter dan de mijne. Het valt niet mee om op een schip met twee kapiteins te werken. Zo'n situatie is weinig ple zierig'. Ook burgemeester Van Liere vindt, dat in Baarland weinig plezierigs ge beurt: ,11c loop er niet hele dagen over te mokken, maar een goede ver houding is allemachtig' ver te zoe ken. In Oudelande is het gezellig, daar drink je je koffie bij elkaar. In Baarland moet je jezelf altijd in acht nemen. De verhouding is kapot. Ik voorzie ook geen verbetering, tot de herindeling zal het zo wel door gaan...' Het is niet de eerste keer, dat er m___ lijkheden zijn in Baarland, waarhij ook de naam van de heer Van Royen wordt genoemd. Wanneer men over deze zaak spreekt met de inwoners van het Bevelandse dorp, dan blijkt al spoedig, dat men er liever niet over praat. De gemeenschap is klein, de een of andere .onvertogen opmer king', kan al gauw verkeerd wor den geïnterpreteerd of zelfs nadeel' opleveren voor de betrokkene... (ADVERTENTIE BELGISCHE TV IN HAVEN SERIE: .ZEEBRUGGE: HAVEN DER GEMISTE KANSEN* VLISSINGEN .Beigïë's tweede havenstad Gent heeft twee stroppen om de hals: 1. aan het eind van het kanaal naar de Westersehelde bij Ter- neuzen straks een nieuwe Bluis die schepen tot maar 50.000 ton kan door laten en 2. by Zelzate een tunnel on der hetzelfde kanaal voor het verkeer van de grote weg Antwerpen-zeekust, die zo hoog is gelegd, dat er nooit een schip boven een laadvermogen van 60.000 ton overheen zal kunnen'. De titel van het onderdeel ,Gent' in de tweede aflevering van de Belgische televisieserie van Maurice de Wilde over ,De anatomie van België' sprak gisteravond daarom voor zich: ,Geen mammoets voor Genf De samensteller van deze goed gedo cumenteerde reeks programma's over de Belgische havens trok gisteravond een paar conclusies, die nu niet be paald vleiend waren voor al wie in dit land havenpolitiek bedrijft. Met de camera op Gent gericht stelde hij vast dat de toekomst van deze haven is belast met twee hypotheken: er zijn 9 miljard Belgische franken be steed aan verbreding van het kanaal Gent-Terneuzen en de bouw van een nieuwe sluis te Terneuzen, terwijl de evolutie van de tonnenmaat niet is bij gehouden. Gent heeft een nieuwe sluis nodig van 100.000 ton, terwijl die var 50,000 nog niet klaar is. Tweede aan val van de commentator: er zijn fou ten gemaakt bij het bouwen 'van de verkeerstunnel te Zelzate, want Gent zit door die tunnel vast. Met cijfers en statistieken tekende Maurice de Wilde de positie van de haven van Gent, waarvan de ontwik keling vele jaren heeft gestagneerd en diè nu door een vestiging van het Amerikaanse olieconcern Texaco en het staalbedrijf Sldmar ,als een bruid in de morgen een lang gekoesterde droom' afwacht, zoals hij het wat ba rok formuleerde. VASTLOPEN In gesprekken met de gouverneur voor Oost-Vlaanderen, de heer P. de Kinder, de voorzitter van de Belgische redersvereniging, de heer G. Dufour, en de secretaris-generaal van Sidmar, de heer G. Regnier, wisselde de inter viewer van gedachten over de vraag of door deze .stroppen om de hals van Gent' de ontwikkeling van de havenstad op de lange duur niet op nieuw zal vastlopen. De geïnterview den lieten zich niet tot scherpe uit spraken verleiden. Ze volstonden met op te merken ,dat Gent voorlopig wel vooruit kan' en dat men de snelle groei van de tonnenmaat in de scheep vaart niet helemaal had kunnen voor zien. Later haalde Maurice de Wilde nog Nederlandse voorbeelden van .vooruitziend havenbeleid' aan: IJmui- den en Rotterdam, waar men wel on middellijk heeft gereageerd op de groei van de tonnenmaat, zowel in de tankvaart als in de aanvoer van ert sen. De samensteller bleef volhouden dat vooral in de ertsaanvoer moet worden gerekend met een optimale tonnenmaat van 80.000 tot 85.000. ZEEBRUGGE dat er studies zullen moeten komen naar de mogelijkheden van de haven van Zeebrugge. ,Wé moeten gemiste kansen goedmaken in de mate, waar in dat nu nog mogelijk is'. Zoals ge zegd: do tweede aflevering vandeze Belgische tv-serie over de havens trok vergelijkingen met Nederlandse havens en gaf blijk van een bijzonder kritische instelling ten opzichte van wat België voor Gent en Zeebrugge heeft gedaan. Voorafgaand aan het programma deelde de omroepster mee, dat Ant- werpens gemeentebestuur bezwaren had geuit tegen het standpunt van de BRT over de ontwikkelingen in deze stad, zoals dat vorige week naar vo ren was gekomen. Na afloop van de serie krijgt het Antwerpse gemeentebestuur gele genheid voor een wederwoord. De derde uitzending in de reeks is volgeDde week donderdag. HET HUIS VAN ST. ELOY Juwelen en gouden sieraden J. van der Loo Juwelier Lijnbaan 69 Rotterdam Pestvogel in Oostburg OOSTBURG Leerlingen van c(e openbare lagere school te Oost burg namen donderdag een vroe ge voorbode van de winter vjaar. Ze ontdekten in een bessestruik in een tuin vlak bij de school een eenzame pestvogel, die de enkele rode besjes die daar kennelijk op zijn verschijning hingen te wach ten, voor hun trouwhartigheid be loonde door ze simpeltjes op te eten. De onderwijzers zouden hun goede naam oneer hebben aange daan als ze er niet meteen een instructief lesje in pest- en andere zeldzaam voorkomende vogels te genaan gegooid hadden. Het is gebeurd. En nu maar hopen dat één pestvogel nog geen winter maakt. VEERE In het bestemmingsplan Cla- rissenpolder te Veere zal een bejaar- denpensiontehuis .van de grond ko men. Het is een project dat wordt aangepakt door een speciale stichting waarin zowel de gereformeerden als de hervormden en liet bestuur van het Godshuis participeren. Het initia tief is destijds uitgegaan van de ge reformeerde stichting, die het plan had opgevat om naast een tehuis in Middelburg een tehuis te bouwen op het platteland. Het tehuis in Veere krijgt een capaciteit van honderd bedden. Er zijn ook een aantal flatjes gepland- Het Godshuis in, - Veere, kan profiteren, van de nieuwbouwplannen want dit gebouw moet worden, gesloten .omdat het niet meer, aan ,de eisen voldoet-.. De, uit voering van de nieuwbouwplannen van de gereformeerde stichting in Middelburg zijn momenteel in volle gang. Het project komt van de grond in het Breewegplan. Daar bouwt de aannemerscombinatie MACO haar ontwerp van Ir Dekker van het ar chitectenbureau Rothuizen en Hooft. Met de bouw is vier miljoen gulden ge moeid. Er komt een tehuis van hon derd bedden en zestien flatjes. De pensionprijs bedraagt ongeveer 6350 per jaar, de huur van de flats zal ongeveer 175,per maand gaan bedragen. Het verzorgingshuis in Veere, waarin de gereformeerde stichting voor bejaardenzorg ook aandeel heeft wordt gebouwd r ontwerp van het architectenbureau Steen en Tuinhof. Het wordt een complex van twee bouwlagen. BURGHSLUIS De nu al enige dagen heersende oostenwind, gepaard gaande aun een afnemende maan deed het water in de Oosterschelde flink zakken en bij hoog water bleef het een stuk onder het normale peil. Dit had tot gevolg dat ook in de havens het water lager bleef. In Burghsluis had hier de coaster .Hollandia' uit Rotterdam hinder van. Het schip werd door de fa Gebr. Landegent uit Haamstede geladen met tarwe bestemd voor Ierland. Woensdagavond zou het schip vertrekken maar het water bleef te laag zodat een volgend hoog tij afgewacht moest worden. Gister avond was het schip echter nog steeds niet vertrokken. Kustvaartuig in aanvaring met Iaadinstallatie in Wemeldinge WEMELDINGE Hef, Deense kust vaartuig ,Sisu\ dat met een lading- mos selen van Denemarken op weg was naai Wemeldinge, is bij het afmeren te We meldinge in aanvaring gekomen met een graanlaadinstallatie van de coöp. Zeeuw se aan- en verkoopvereniging. De in stallatie werd aanzïenljjk beschadigd. Do schade wordt geraamd op 15.00(1 gulden. De ,Sisu' bleef onbeschadigd. Man na ongeval in Sas van Gent overleden SAS VAN GENT De 23-jarige Jan Taal uit Huybergen, die zaterdag 18 november 's ochtends om half zeven met- zijn auto in de Zandstraat te Sas van Gent tegen een boom reed, is donder dag om half zes in de namiddag aar zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer liep bij het ongeval eer. bovenbeenfractuur op. De laatste dagen deden zich echter ernstige complicaties voor. In de loop van gistermiddag is het slachtoffer aan de gevolgen ervan in het Sint-Elisabethsziekenhuis te Sluiskil be zweken. De heer Taal was gehuwd en kortgeleden van Bergen op Zoom naar Huybergen verhuisd. Kantongerecht Oostburg OOSTBURG Op 16 juni van dit jaar vielen by een botsing op het kruispunt by Potjes (kruising provinciale wegen Groede-SIuis en Cadzand-Oostburg) twee doden te betreuren. De Vlissfn- ger A. W. F. F. moest zich donderdag hiervoor verantwoorden voor het kan tongerecht te Oostburg. Hy werd ver oordeeld tot een boete van 250. Hij wilde op de bewuste dag, rydende in de richting Sluis, op het Icruispunt linksaf slaan. Zjjn tegenligger had, volgens de verdachte, zijn richtingaanwijzer naar rechts uitstaan, wat voor liera aanlei ding was om links voor te sorteren om direct achter de ander aan te kunnen draaien. De tegenligger sloeg evenwel niet rechtsaf en de twee auto's kwamen in een frontale botsing. Wachtmeester M. K. van de rijkspolitie te Aardenburg getuigde dat het uitstaan van de richtingaanwijzer niet was ko men vast te staan. Wel stond het hen- eitje naar rechts, maar dat kon ooit tijdens of na het ongeval zijn gebeurd. De officier zei in zijnrequisitoir dat een geroutineerde rijder erop bedacht moet zijn dat een pijl bjj vergissing uit kan staan, zeker wanneer iemand met grote snelheid over een weg nadert. Vast stond en dat werd ook niet bestre den dat de auto van de Vii3singer over het midden van de weg was geko men. De officier van justitie, mr Th. Lebret, eiste 250 en drie maanden ont zegging uit de rybevoegdheid. De ver dediger, mr H. A. R. de Mul, vond de boete redelyk, maar de ontzegging uit de rijbevoegdheid ging hem te ver. Er was geen drank in het spel en de ver dachte kon evenmin worden aangemerkt als een wegpiraat bovendien zou hij zon der rijbewijs zijn beroep niet kunnen uitoefenen. Gezien de twijfel rond het wel dan niet uitstaan van de richting aanwijzer liet de kantonrechter, mr C. JM. van Hees, de ontzegging verval len, maar handhaafde de boete van 250. V oetgangerstunnel op Veerse Gatdam Provinciale waterstaat in Zeeland heeft net, aan'e!pren van een parkeerterrein en het maken van een voetgangerstun- nel op de Veersegatdam in de gemeente Veere gegund aan de laagste inschrij ver, het aannemingsbedrijf Schouwen- Duiveland NV te Zierikzee voor de som van 234.100. Spaanse matroos bedreigde collega's met messen WEMELDINGE Dc dertigjarige Spaanse matroos A. M„ opvarende van het te Wemeldinge in lossing liggende Deen.se kustvaartuig ,Sisu' maakte don derdagmiddag aan boord amok. Met messen bedreigde hij de bemanning en hij wilde tenslotte de hand aan ziehzelf slaan. De bemanning kon hem overmeesteren en wist hem in bedwang te houden tot de arts A. J. Eckhardt uit Wemeldinge hem enige Injecties tot kalmering kon, geven. De Spanjaard werd per ambu lance naar het ziekenhuis St. Joanna te Goes overgebracht. .Eeuwfeest van gewapend beton' VLISSINGEN Op do donder dag in de Amsterdamse RAI ge houden ,betondag 1967', ter gele genheid van het veertigjarig be staan van de Betonvereniging en het eeuwfeest van het gewapend beton, was een in Sas van Gent gemaakte roeiboot van gewapend beton een hoogtepunt. Deze roei boot is de eerste toepassing van gewapend beton in Nederland. In 1867 ontwikkelde de Franse tuinman Monier zijn idee voor het maken van ,cement-ijzer'. Reeds vanaf 1880 leverde de firma ge broeders Picha te Gent artikelen van gewapend beton. Deze firma ging in de tachtiger jaren ook zelf artikelen van het toen nog jonge procédé vervaardigen. Hierbij heeft mr L. Stevens, oud- burgemeester van Sas van Gent een zeer grote rol gespeeld. Nadat hij in contact was gekomen met de gebroeders Picha brachten zij een bezoek aan de wereldtentoon stelling te Antwerpen in 1879, waar artikelen van gewapend be ton waren geëxposeerd. Wat zij daar zagen werd in eerste instan tie in Gent in prakijlc gebracht. De produktie bleef niet tot Gent be perkt, want'de contacten tussen mr Stevens en de gebroeders Pi cha leidden ertoe, dat, nu 80 jaar geleden,,, de roeiboot .Zeemeeuw' m Sas van Gent vafi gewapend beton werd vervaardigd. De eerste toepassing van gewapend beton in Nederland! De samenwerking werd voortge zet en in 1888 werd de firma Pi- cha-Stevens opgericht met mr L. Stevens als directeur. Op do Zeeuwsche Nijverheidstentoonstel ling in de maanden mei en juni 1889 in Middelburg toonde de jon ge firma daar een groot aantal artikelen onder meer een regen- AMSTERDAM De tachtigjari ge .Zeemeeuw' trok op de Beton de1967' uiteraard de belangstel ling van de heren (vlnr) Stanis laus (3)f), Henri (68) en Frantz Stevens (75), respectievelijk klein zoon en zoons van de bouwer', mr L. Stevens uit Sas van Gent. bak, een dakbedekking en uiter aard de .Zeemeeuw'. De jury was zo onder de indruk van het gewa pende beton, dat de inzending van de firma Stevens-Picha na proef nemingen met algemene stemmen de hoogste ondrescheiding kreeg. De .Zeemeeuw' werd pas vorig jaar terug gevonden in een vij ver van ,Artis' in Amsterdam, waar de unieke roeiboot bijna dagelijks werd gebruikt bij het verzorgen van aalscholvers, pe likanen en andere watervogels. Het bleelc, dat de .Zeemeeuw' al vanaf 1941 in ,Artis' lag, zonder dat men er zich daar van bewust was, welk een cu riositeit het bootje is. De .Zee meeuw' is 4.20 meter lang. 1.40 meter breed en 60 cm hoog. De ontwikkeling van het gewa pend beton werd door het werk van jhr ir R. R. L. de Muralt uit 'Zierikzee belangryk versneld. Ir De Muralt, die zich in 1903 in Zierikzee vestigde, ontwikkelde in korte tijd een aantal belangryke ideeën voor de toepassing van ge wapend beton in de natte water bouw!. Niet alleen hét waterschap .Schouwen', maar in geheel Ne derland en ook op vele plaatsen in het buitenland zijn de vindingen van deze waterbouwkundige toe gepast. De voornaamste construc ties van ir De Muralt zijn de balk- betonglooiing (dijk- of duinglooi ing), de spijkerglooiing, de dijk verhoging (de bekende muurtjes), de zeehoofden (strand- en zee- dammen) en de zinkwerken van gewapend beton. VLISSINGEN De bootdiensten ov~ de Westersehelde hebben gisteravond veel hinder ondervonden van de mist. Op de dienst Vlissingen-Breskens moesten om tien voor acht 's avonds <le vaarten worden gestaakt. Om twaalf uur werd vanuit Vlissingén nog een retourvaart gemaakt. Op het traject Terneuzen-Hoedckens- kerke werd de dienst 's avonds om ne gen uur gestaakt, 's Morgens waren de •aarten van kwart voor acht en tien uur /an uit Terneuzen uitgevallen. Op de dienst Kruiningen-Perkpolder moesten 's morgens drie en 's avonds twee reizen vervallen. Om tien voor half elf 's avonds kon de dienst weer wor den hervat. - 'V-V.;. ',L Drs H. G. v. d. Doel promoveert in Amsterdam ZIERIKZEE Volgende week dins dagmiddag (28 november) zal de uit Zierikzee afkomstige Neerlandicus drs H G. van den Doel (30), thans docent aan de universiteit van Amsterdam ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren in het openbaar verdedigen zijn academisch proefschrift onder de titel ,Daar moet veel strijds gestreden zijn'. De promotie is in de tijdelijke aula van dezelfde universieit in de Lutherse kerk aan het Singel. Het proefschrift van de promovendus behandelt het leven van de Nederlandse theoloog-dichter Dirk Rafaelsz Camp- huysen (1586-1627). Als promotor zal optreden prof dr G. Stuiveling. Het proefschrift is uitgegeven bij J. A. Boom en oon te Meppel. Drs Van den Doel doorliep aan het Professor Zee manlyceum te Zierikzee de gymnasium afdeling en studeerde daarna Neder landse letteren aan de universiteit van Amsterdam. Voordat hij in zijn huidige functie aan deze universiteit werd be noemd was hij enkele jaren leraar Ne derlands aan het Amsterdamse Bar- laeusgymnasium. Examens Mevrouw W. P. Pleunis-Duijvestein te Zaamslag slaagde te Utrecht voor de vakbekwaamheidsproef voor de klein handel in sterke drank. (ADVERTENTIE) Zeebrugge kreeg ln dit tweede tele visieprogramma van de BRT-VIaams de naam haven der gemiste kansen' mee. .Zeebrugge, de enige Belgische haven direct aan zee, die heel wat meer mogelijkheden blijkt te bezitten dan de Belgen zelf ooit hebben ver moed'. Voorbeelden: het autoferry- verkeer naar Engeland, de aanvoer van olie (voor Texaco) en het contai nerverkeer Zeebnigge-Harwicli. Met de directeur-generaal van de ha ven Brugge-Zeebrugge, de heer L. Ver boven, was de heer De Wilde het eens, MIDDELBURG Bedrijvigheid rondom liet complex van de che mische fabriek .Hercules' te Mid delburg wijst erop, dat het he ilryf over een paar weken met de produktie van DMT gaat starten. In «Ie nieuwe insteekhaven, die is ontstaan als gevolg van de rea lisering van vërniimïngswerken in het Arnekanaal arriveerden don derdagmorgen de eerste schepen met grondstoffen. De Engelse Middelburg en niet een ander coaster bracht paraxyleen naar schip werd metylalcohol aange voerd. De schepen meerden af aan de eigen aanlegsteiger, vanwaar de grondstoffen via de leidingen onder de spoorlijn door werden overgepompt in do enorme opslag tanks op het terrein van Hercu- WEINIG VERANDERING. Zwaar bewolkt met plaatsclyk mist. Overwegend zwakke wind tussen oost en zuid. Weinig verandering in tempera tuur. ZON EN MAAN 25 november Zon op 08.15 onder 16.33 Maan op onder 14.15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 2