■AGENDfa Hondenliefhebster uit Sluis fokte zonder vergunning Derde kerk voor Hervormd Terneuzen DE BEVEUNDEN Vakbeurzen 1968 in Goes SPECIALE VERKOOP GROTE MATEN MARKTBERICHTEN NOORD-ZEELAND JAMES BOND IN MIDDELBURG CONTRA DR NO OP CRAB KEY VRIJDAG 24 NOVEMBER T9Ó7 VV/SS^L OM LANDEN WISSEL SCHOUWEN provinciale zeeuwse courant OFFICIER EISTE f 1 BOETE MEJ. M.DER. HEEFT 75 HONDEN IN HUIS OOSTBURG Afgaande op de feiten zou een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf Jiier op zijn plaats zijn geweest, maar jn ilit geval heeft straffen geen zin, liier moet geholpen worden'. Dit zei lie officier van justitie, mr Th. Lebret, donderdag tijdens de zitting van het kantongerecht te Oostburg. Tegen mej. >1. de K. uit Sluis eiste hij de minimum straf van 1, of één dag hechtenis, liet t.ns niet de eerste keer dat mej. De R. voor de kantonrechter, mr C. J. M. van Hees, verscheen. Ze houdt van honden cii ze kan het niet nalaten om zwerven de honden op te nemen, maar tevens oefent ze min of meer een bedrijf uit, zonder vergunning. Ze fokt en verkoopt honden ze plaatst zelfs advertenties waarin ze honden te koop aanbiedt en ze neemt honden in asiel, hoewel ze zich voor dit laatste niet laat betalen, al krijgt ze er wel zo nu en dan wat voor. Dat ze honden ver koopt. geeft ze toe. in Nederalnd en Bel gië en haar Afgaanse windhonden be reiken zelf Frankrijk en Italië. ,De fi nanciën moeten toch ergens vandaan komen?', is haar verweer. Sinds haar vorige veroordeling zijn er ongeveer 50 honden weggehaald door de "dierenbe scherming en andere instellingen. Thans leven er weer ongeveer 70 a "75 honden in en om de woning van mejuffrouw De haar zegje te zeggen. Ze heeft van alles Sluis zegt ze toezeggingen voor een ver gunning te hebben gekregen, ze heeft een adres gericht aan de stalen-generaal en aan de koningin. Ze is zelfs van plan geweest om audiëntie bij de koningin aan te vragen, maar dat is haar afge laden. .ze kon beter proberen de pers or zich te interesseren'. ,Maar heeft op dit alles ook nog iets gehoord?', wilde mr Van Hees weten. Dat bleek niet het geval. Volgens de kantonrechter was haar door een gefortuneerde dame een boerderijtje aangeboden, maar dan moest ze het fokken beperken. Mej. De R. zei dat dit buiten haar om was gegaan. .De toestand is niet al leen dieronwaardig, maar ook mens onwaardig voor uzelf', zei mr Van Hees. ,De enige oplossing is dat ik een kennel krijg, zodat de honden uit mijn huis kunnen', is de mening mej, De A. Opperwachtmeester G. J. M. O. uit Sluis had die morgen samen met mr Lebret de zaak in ogenschouw geno men Er hing een verpestende stank, die In de zomer, wanneer het warm is, helemaal ondraaglijk is. Er lag een dik ke laag drek rond het huis. De honden waren vuil en sommigen hadden exeeem. Daarentegen waren «ie etensbakken goed gevuld en waren er bakken met helde: water. Audiëntie Klein en tenger, maar parmantig, staat ze voor de kantonrechter. Ze heeft ook geprobeerd. Van de burgemeester van (ADVERTENTIE) Gezellig hangende lectuuirmand 3-delig, bij óns slechts 22,95 VRIJDAG 24 NOVEMBER BURGH Wapen van Burgh. 19.45 uur: cau serie voor vogelwachters. GOES Prins van Oranje. 19.30 uur: toneel voorstelling door .Platogo' met .Als de klok waarschuwt'. Prins van Oranje. 14 uur- jeugdvoorstelling voor de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs .The birthday parly". Hotel Centraal. 20 uur: lezing voor NIRIA .Met Flipse naar Spitsbergen' Prins van Oranje. 19.30 uur: algemene leden vergadering Nederlandse vereniging van sui kerzieken. KERKWERVE Verenigingsgebouw, 20 uur: filmvoorstelling van het Rode Kruis. MIDDELBURG De Schakel. 20 uur: lezing Voor het natuurkundig gezelschap. Stuivertje. 20 uur sociöteil. De Burg. 12 uur: lunchblleenkomst rr sc'nappij voor nijverheid en handel NIEUWER K li IJ K Bedrijf C. van Popcring. 9.30 uur: snoeidemonstratie NFO-afdeling Dutveland. NOOEDGOUWE Hotel van de Weijde. 19.: uur: algemene vergadering .De Schouws RENESSE Dorpshuis. 20 uur: filmvoorstel ling Rode Kruis. SOUBURG Concordia, 19.45 uur: bijeen komst .Arjos'. WESTKAPELLE WcstkapeUe Herrijst: feestavond Nederlandse bond van plalti landsvrouwen. ZIERIKZEE Foyer concertzaal. 20 uur: I( zing door ir M. de Vink over de ruimtelijke ontwikkeling in Zeeland. Huis van Nassau. 20 uur: ledenvergadering ABVA. Huis van Nassau. 20 uur; prijsuitreiking kal- verenopfolcwodstrijd. Huis van Nassau. 14 upr: vergadering LCC Zuid-West-Nederland. ^^5 Graanbeurs: 10.0022,00 uur tentoonstelling van vogels, kanaries, parkieten, postduiven. DOMBURG Zaal Wilhelmlna: tentoonstel ling vogelvereniging. HULST Boekhandel Van Geyt. 0-18 uur: tentoonstelling .Zeeland en Vlaanderen in de schilderkunst'. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, Sint- Pieterstraat 38. 9.30-12.30 en 13.30 17.30 tentoonstelling .Curieuze archiefstukke! Van Benthem en Jutting. 10-16 uur: grafiek- tentoonstelling .Schermu t selingen grens' van J. C. van Schagen. TERXEUZEN Galerie J 34. 14— 21 uur: tentoonstelling .Kunst voor Sint-Nico- Stank (ADVERTENTIE) Grondaankoop voor bejaardenwoningen en bejaardentehuis in raad Zaamslag ZAAMSLAG B en w van Zaamslag willen aan de .Molenstraat een terrein van ruim 3 hectare aankopen van de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk. Het ligt in de bedoeling hier Ti bejaardenwoningen te bouwen en in de lore toekomst tevens een bejaarden- tis. Voor de grondaankoop zal b staande maandag «Ie toestemming de gemeenteraad worden gevraagd. Om de houw van de bejaardenwoningen mo gelijk te maken dient tevens de be stemming van de zuid-west zijde de dorpskom gewijzigd te worden. De kantonrechter zei dan ook van de goede trouw en de goede bedoelingen van mej. De R. overtuigd te zijn. Dat de gezondheid van de dieren iets achter uit was gegaan, was het gevolg van een verslechterde financiële toestand. .Het gaat iedereen boven het hoofd groeien, en niet alleen u', zei mr Van Hees. De officier was in zijn requisitoir van mening dat hel zo niet langer kon blijven. Hij wilde het mej. De R. evenwel financieel niet moeilijker maken dan zij het al had. Om de mo gelijkheid tot hoger beroep open te laten, vonniste mr Van Hees de ver dachte tot 11 of twee dagen hech tenis. P ZOOM - Luxe Koxy. 20 uur: .The naked runner". 14 jaar GOES Grand. 20 uur: .De spion mei kanten broekje'. 14 jaar. MIDDELBURG City. 20 uur: Huwelijk derne stijl'. 18 Jaar, OOSTBURG Ledeltheater, 20 uur: ,Ange- llliue en de koning'. 14 jaar. VLISSINGEN - Alhambr.i. 20 uur: .De spion: met het kanten broekje". 14 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. V AN O O R S CH O T P/A PZC - VlISSINGEN - TEL. 01184-5144 - TOESTEL 43 GOES De tentoonstelling Goes, afdeling vakbeurzen heeft 1968 drie evenementen vastgesteld. Op 5, 6 en 7 maart wordt de Zeeuwse ho- recabeurs 1968 gehouden voor hotels, restaurants, cafe's, cafetaria's kanti- lunchrooms, pensions, campin; aanverwante bedrijven. Aan deze beurs is een culinaire show verbonden, die wordt verzorgd door de afdeling Zee land van de Nederlandse club voor chef-koks. Op 17. 18 en 19 september, tijdens de fruit week, is de Zeeuwse vakbeurs van machines, producten en benodigdheden voor de slagerij en keukens van ho tels. ziekenhuizen, bedrijven en aan- ■ante inrichtingen. Hieraan wordt een vlees- en culinaire show verbon den, georganiseerd door de afdeling Zeeland van de Nederlandse club voor chefkoks. Op 1, 2 en 3 oktober wordt de Zeeuwse algemene vakbeurs voor de bouwvakken, schilders, loodgieters, electriciens en alle bij nieuwbouw of verbouw betrokken vakgenoten gehou den. De beurzen worden gehouden in schouwburg .Juliana' in Goes. KAPELLE Studieclub voor kleinfruittelers Maandagmiddag 27 november zal o half twee in de kantine van de veiling vereniging .Kapel le Biezelinge en Om geving" te Kapelle een bijeenkomst wor den gehouden met. het doel een studie club voor kleinfruittelers op te richten. Het initiatief hiervoor gaat uit van de rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Tijdens deze bijeenkomst zal de chef van de kleinfriiitteeltproeftuin te Ka pelle, de heer L. Nijsse een lezing houden over de teelt van doornloze bramen. OVEZANDE Verkoop grond voor bouw van zes premiewoningen OVEZANDE De gemeenteraad vat Ovezande beslont woensdagavond tij dens een spoedeisende vergadering de stichting Dorpswelzijn' 1800 kante nieter bouwgrond te verkopen voor 19 de meter. Het. betreft een perceel grond aan de Burgemeester An- driessenstraat waarop de stichting zes premiewoningen een hlok van vier en twee wil bouwen. Met dit besluit moest haast gemaakt worden omdat anders de rykspremie komt te verval len. Burgemeester N. VV. M. Mooyman deelde mede, dat volgende week door aannemer J. Priem uit Ovezande met het werk wordt begonnen. Met de stem van wethouder K. L. van Steenbergen tegen, besloot de raad een krediet van 523.06 beschikbaar te stellen als het gemeentelijk aandeel in de stedebouwkundige en administratie ve kosten voor het maken van een structuurschets voor West-Zuid-Beve land. De heer Van Steenbergen zei er zijn stem niet aan te kunnen geven, omdat hij er niet van overtuigd was. dat de raad destijds met het maken van deze schets had ingestemd. Vol gens burgemeester Mooyman was er wel degelijk toe besloten, wat ook werd onderstreept door de heer W. Remijn. die er nog aan toevoegde, dat het een meerderheidsbesluit was geweest. De heer Remijn: ,dan kan je nu niet meer terugkrabbelen en moet je de finan ciële consequenties aanvaarden'. schoon burgemeester Mooyman van deel was dat de herindelingsplannen de structuurschets een ongunstige ver snelling hebben doen geven, zei hij noch tans te hopen, dat het ontwerp een nuttig effect zal hebben. WOGPH AARTSDIJK NCVB vergaderde jr dagen hield de afdeling Wol- irtsdijlc van de Ned. Christen Vrou bond haar maandelijkse vergadering leiding van de prpsidente me- iw E. C. L. Goethals-Sneep. Spre ker was de heer D, Rijpkema, school- •n beroepskeuze-adviseur uit Vlissin- jen. die het onderwerp .school- cn be roepskeuze nu" behandelde. Hij wees er onder meer op, dat deze keuze nu belangrijker is dan 20 jaar geleden daar er thans 4000 beroepen zijn waar uit men kan kiezen De nieuwe ha.vo- en mavoscholen. benevens de brugklas van de laatste schoolsoort, brengen mee dat in 1968 een goede keuze voor de kinderen gemaakt moet worden. Mevrouw A. M. C van de Berg-Kol bracht verslag uit van de NCVB- werkvergaderiïig in Goes. Besloten werd met de hervormde en gerefor meerde vrouwenverenigingen gezamen lijk kerstfeest te vieren op 20 decem ber. Lezing voor NFO en oud-cursisten Voor leden van de vereniging van oud leerlingen van land- en tuinbouwcursus- sen en NFO wordt dinsdag de eerste winterlezing in gebouw .Amicitia' te Kloetinge gehouden. Op deze avond die om half acht begint, spreekt ir. L. Vel- lekoop over het onderwerp .Heeft de Nederlandse fruitteelt nog een kans ten opzichte van de Franse fruitteelt'. Omdat van de 3 hectare grond voorlo pig slechts 1.15 ha benodigd Is. stellen b en w de raad voor het resterende deel tijdelijk te verhuren, voorlopig voor één jaar, Verder vraagt het college de raad toestemming om het pad tussen de Otheense dreef en de verbindingsstraat /Othene) te verharden. De kosten hier van zijn op 550 geraamd. In het ver leden heeft de gemeente Zaamslag po gingen in het werk gesteld de Otheense dreéf van de eigenaar over te nemen. Pïze pogingen zijn echter op niets uit gelopen. De agenda voor de raadsver gadering vermeldt verder een voorstel tot het vaststellen van een verorde ning op de drank- en horecabelasting en een voorstel tot verkoop van eer stuk bouwgrond aan de Ridder Robert- straat aan de heer J. Dees te Klooster- zance. Van de heer J. Herrebout te Kloetinge wil het Zaamslagse college een klein stukje grond (40 ca) op de dan 42; hoek van e Achterstraat en de Korte in Raad Westerschou- wen over regels bij nieuwe drankwet WKSTERSCHOUWEN De gemeen teraad van Westerschouwen zal in de vergadering van maandag 27 novem ber onder meer een voorste! behandelen aanvullende regels te treffen bij de nieuwe drank- en horccawet. Deze re gels hebben betrekking op het verstrek ken van drank op terassen, de beper king van drankverstrekking en het dan sen. B. en w achten het noodzakelijk! het verstrekken van drank in kantinesj op kampeer- en sporterreinen. jeugd huizen en cafetaria s en dergelijke in richtingen te voorkomen, gelet op het grote aantal toeristen, dat 's zomers in de gemeente verblijft Bovendien gaat het hier om inrichtingen, waar veel jongelui komen. B en w stellen verder voor een verordening in het leven te roepen, waarin het verstrekken van al coholvrije drank aan een gemeentelijk verlofstelsel wordt verbonden. De ver gadering begint om half acht. ADVERTENTIE IN ZEELAND KLEINST AANTAL WERKLOZE SCHILDERS japonnen, pakjes en complets in de .moeilijke' maten 43-45-47-49-51-53. Ook in de maten 38-50 grote sortering. RIJSWIJK (ANP) Eind oktober wa ren in ons land 1247-schilders werkloos; tegen 511 eind september en 424 elndl oktober eert jaar geleden. Men moet tot 1953 teruggaan ont een getal werkloze! schilders aan het einde van een oktober-1 maand te vinden dat ongeveer overeen- Uien: bonken 16,80—16,10: middel 13.70: drie- komt met het aantal van nu. Eind okto-|lln#en 13-3ü: P'cklers 13. her 1953 was dat aantal 1301, het jaar daarop 589 en sindsdien altijd geringer VEILING SINT-MAARTENSDIJK Delft aankopen. Hiermee is een bedrag van slechts 1 gemoeid. Tenslotte vraagt het college de raad de bevoegd- hc! tot het nemen van verkeersmaat regelen opnieuw aan haar te delegren. Ondermeer willen b en w de Tuin straat in één richting voor het verkeer afsluiten. Men venvacht dat hierdoor tevens de parkeermoeilijkheden in de Puntstraat een stuk minder zullen wor den. VISMIJN COLIJNSPLAAT 40-16 kg exportgamalen 2,403.03. 51 kg bestuur van het bedrijfschap pellerijgarnalen 1.10—-2.21,418 kg schar. K -.O 1 rrw IQ Vrr c^hn 1Q? trcr uniting BORSSELE Man glijdt uit over bie en breekt pols De heer A. P. uit Borssele struikel de dezer dagen in de schuur over een bietenkop en brak zijn pols. Hij stelde z'ch onder doktersbehandeling. De man was bezig zijn vee bietenkoppen te voeren. S1NT-ANNALAND Zaalconcert door Accelerando' De koninklijke fanfare .Accelerando' uit Sint-Annaland geeft zaterdagavond een zaalconcert in het .Holland Huis' te Scherpentsse. Iedereen van boven de veertien jaar is van harte welkom heeft gratis toegang. Deze fanfa- is niet de eerste de beste, want tijdens het nationaal fanfareconcours Valkenswaard behaalde .Acceleran- de eerste prijs in de ereafdeling. Daarom de moeite waard om te gaan luisteren naar nummers als .nightfall camp' en .right out'. Zaterdagvoetbal In de eerste klas zaterdagvoetbal af deling Noord-Brabant wordt gespeeld: SSC '55 WN: Een belangrijk duel voor de bovenste plaats, waarbij we VVN in staat achten minstens een ge lijkspel te behalen. Beatrix '63 Tholense Boys: Winst voor Beatrix, temeer daar het vorige week geen puntenwinst kon boeken. BWR The Gunners H: Thuis kan BWR de baas blijven over The Gunners ONI: Winst voor the II. Winst The Gunners Gunners I. DEB Sprang II: Ook in haar elfde wedstrijd moet DEB maar niet op winst rekenen. Kogelvangers WHS: Kogelvangers kan het WHS wel lastig maken, maar uiteindelijk zal de. winst toch terecht komen bij WHS. TWEEDE KLAS A: DVO '60 Tholense Boys II: Winst kansen voor DVO. Seolto n Vrederust: Het zal nu moeten blijken of het Seoltoherstel maar tijdelijk is geweest of niet. De beste kansen zijn voor Vrederust. Olympia '60 SPS: Een zeer belang rijke wedstrijd voor de kop, al pleegt Olympia thuis niet veel te presteren. Een gelijkspel kunnen de SPS-ers er in elk geval wel aan overhouden. Post Boys Chrislandia II: voor Post Boys. PTT Dinteloord II: PTT zou thuis best eens Dinteloord II kunnen verras sen. DERDE KLAS A: SPS II Dinteloord III: Winst voot sps n. WHS II FSV: Een pittige wedstrijd, waarbij FSV al blij zal zijn als het tot een gelijkspel kan komen. SC Stavenisse VVN II: We geloven niet dat Stavenisse tot winst zal korrn DVO '60 BWR II: Winst voor BWR-reserves. DERDE KLAS B: Vrederust II Smerdiek IIWit voor Smerdiek n. Tholense Boys UI WN III: Winst voor VVN IH. Nieuwe golfmeetpaal Tijdens de onlangs heersende zware storm werd een ter hoogte van het Noordland op Schouwen staande golf meetpaal weggeslagen. Dit is een stalen constructie van ongeveer 15 meter hoogte, waarop zich een h.f.-zender be vindt die de hoogte der golven meet en deze resultaten regelmatig uitzendt .arna ze op een grafiek geregistreerd irden. De vuurtoren te Haamstede speelt bij dit werk een belangrijke Dezer dagen is een drijvende bok 1 de kust van Schouwen verschenen die een nieuwe paal in opdracht van rijks waterstaat gaat plaatsen. TE KOOP: VW 1965, 1600 TL 4000,- V\V 1960 Cabriolet 1500,- V\V 1965, bus 4000,- Opel Kapïlan 1963 2250,- Taunus 17 M 1965 4000.- J. SLOKKERS Noordwal 22, STEENBERGEN Telefoon 01670 - 3236 V ogeltentoonstelling in Zierikzee De vogelvereniging .Vogelvreugd' houdt in samenwerking met de postduivenhou- dersvereniging .Zierick' en de Neder landse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt, afdeling Schouwen-Duive- land, vanavond, vrijdag, zaterdagmid dag en -avond een tentoonstelling in de Graanbeurs te Zierikzee. Op deze ten toonstelling zal men naast tropische vo. els ook kanaries, parkieten, postdui- en en bijen kunnen bewonderen. Bijeenkomst CPB schildersbedrijf heeft de heer J M. Pot (Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid St.- Josephj meegedeeld dat de toeneming van het aantal werklozen in de bouwnij verheid sinds eind september jl voor 64 op rekening komt van het aantal werkloze schilders. Van de 1247 werkloze schilders per eind oktober jl zijn er 197 jonger dan 19 jaar. i tegen 104 eind september jl. Eind oktober jl telde Noord-Brabant het grootste aantal werkloze schilders, ni 295 en Zeeland met 4 het kleinste aantal. Politiek forum in bondsvergadering PvdA-vrouwen GOES Een veelpuntig programma komt aan de orde op de jaarverga dering van de vrouwenbond van de Partij* van de Arbeid (afdeling Zee land) op dinsdag aanstaande in Goes. De bijeenkomst begint 's morgens om tien uur in ,De Prins van Oranje' te Goes. Een forum bestaande uit de dames A. de Priesler-Gubbels, M. de Nooyer-van Poelje. J.,Kempe-Weststrate en de heer J. Hamefink stelt na de pauze .ver nieuwing binnen de partij' als onder werp van discussie. Onder leiding van gespreksleider J. P. Boersma, burge meester van Brouwershaven, kunnen vragen worden afgevuurd. Verder een nieuw bestuur worden gekozen. Wedstrijden op hometrainers De wedstrijden op hometrainers adspiranten, nieuwelingen en amateurs in café ,La porte d'Ör" te Uzendijke worden niet zoals eerder gemeld zon dagavond, maar zaterdagavond 25 no vember gehouden. 59 kg bot. 19 kg schol. 192 kg wijtin! 678 kg kabeljauw. 2 kg paling. 341 kg spiering, 74 kg sprot, 44 kg ongesorteer- Ten huize van mevrouw M. Buijs te Sint-Annaland hield de Thoolse afde ling van de Christelijke Plattelands vrouwen Bond (CPB) haar maande lijkse bijeenkomst. Na de opening door de presidente, mevrouw W. M. van Driel-van de Boogaart, werd het woord gegeven aan mej J. A. Stukje, econo- misch-huishoudelijk voorlichtster van de Zeeuwse CBTB uit Middelburg. Zij behandelde op boeiende wijze het on derwerp: .Practisch en gezellig wonen'. Spreekster stelde, dat er maar al te i tak te weinig overwogen wordt voor men gaat bouwen of verbouwen. Men dient er dan ook steeds aan te den- kin. dat een kleine verbetering in de woning de huisvrouw veel arbeid kan besparen. Na de pauze werden dia's vertoond over de inrichting er de meubilering van propvolle ouder wetse kamers. Ook moderne interieurs kregen de nodige aandacht. Tijdens de ze vergadering gaven zich drie nieu we leden op. De volgende vergadering wordt gehouden op vrijdag 15 decem ber aanstaande te Oud-Vossemeer. Dan zal een kerstavond worden gehouden. De avond werd met dankgebed beslo ten. B en w Temeuzen willen clubhuiswerk in Sluiskil financieel steunen TERNEUZEN De gemeenteraad van Temeuzen zal volgende week don derdag worden gevraagd een startsub sidie van 2000,- te verstrekken aan een binnenkort op te richten rechts persoonlijkheid bezittend lichaam, de exploitatie van een clubhuis Sluiskil zal gaan behartigen. B en w stellen daarnaast voor garant te staan voor rente en aflossing van een bedrag van 9600,-. Er moet na melijk een lening worden gesloten voor aankoop, inrichting en verbou wing van een clubhuis. De totale kos ten daarvan zijn op 22.685.- begroot. Particulieren en bedrijven hebben ech ter 11.085,- bijgedragen. Startsubsidies van f 2000.- verstrekte de Temeuzense raad eerder reeds aan elk van de in Terneuzen zelf werkza me instellingen op het gebied van club huiswerk. Van deze instellingen profi teerde voornamelijk de Terneuzense jeugd. Nu er ook in Sluiskil initiatie ven worden ontplooid, is het Terneu zense college van oordeel dat men ook daar recht heeft op gemeentelijke steun. Het is de bedoeling zo blijkt uit de toelichting bij het voorstel dat de initiatiefnemers in Sluiskil naar hechte samenwerking met de Temeu zense instellingen zullen streven. VOLGENDE WEEK IN RAAD Binnenkort gunning van hoogbouw- plannen ,Qudelandse hoeve' TERNEUZEN De derde kerk van de hervormde gemeente Terneuzen zal een plaats krijgen in het exploitatieplan .Calspolder.' Dit blijkt uit een voorstel aan de gemeenteraad van Temeuzen cuii aan de hervormde gemeente perceel grond te verkopen met een pervlakte van 2959 m"2, waarvoor een prijs is vastgesteld van 30 per m2. I)e grond is bestemd voor de bouw van een kerk met pastorie. (De hervormde gemeente hoopt dat ook in 1968 de 4e predikantsplaats voor Terneuzen zijn beslag zal krijgen). Verder wordt de raad die op donderdag 30 november aanstaande in vergadering bijeen komt voorgesteld nog enkele percelen grond in de Catspolder en in het plan noord te verkopen voor de bouw VEILINGVERENIGING .NOORIJ-BRABANT8 WESTHOEK" 32 november 1967. Coxs Orange p. I 55-60 16—23. 60-65 2814. 65- 70 38—57. 70-75 52—66. 75-80 51-70. 80-85 43— £6. 85-80 47—60. 2 55-60 15-18. 23-38. 65-70 35—53. 70-75 44—54. 75-9) 50—57. 93-85 50—53. Goudrenetten 1 60-70 15. 70-75 20—23. 75-80 24—29. 80-85 25—36. 85-9) 23—11. 93-93 35—42. 2 65-70 18, 70-75 23 —22. 75-9) J3. s^J-,5 25. Golden Delicious I 60-65 15—17, 65-70 24— 27. 70-75 30—45. 75-80 36—40. 80-85 33—10. 85-00 33—35. 2 60-65 16—17. 65-70 19—30. 70-75 26— 35. 75-00 30—38, 80-85 30—38, 85-90 29—36. Jo nathan 1 65-70 15—23. 70-75 23—27. 75-80 26— 29. 80-85 20—23, 85-90 17. Lom ban 5 Calville 2 65-70 15. 70-75 21. 75-80 25. 80-85 25. 85-9) 20. Doyene du Cornice 1 65-70 1.231.34 75.75 1.35—1.40. 75-30 1.33-1 38. 80-85 1.22—1,33, 85- 90 1.22—1.28. Conference 1 55-60 70. 60-65 76. 65-70 78. 70-75 74. VEILING KAPELLE 23 november Export- en Industrieveiling ap- Cox Orange Pippin KL 1 B0-B5 57—59. 75-80 58—62. 70-75 57—61. 65-70 50—52. KL 2 •85 57. 75-80 57—50. 70-75 51—61. 65-70 46— 60-65 36—51. 55-60 17—27. Golden Delicious 1 90-95 33. 85-90 31—36. 80-85 33-39. 75- 33—40. 70-75 27—39. 65-70 25-32. 60-65 18— 55-60 11. 2 D 10—15. KL 2 50-95 27. 85-9) 28—32. 80-85 25—34. 75-80 25—26. 70-75 27—27. 65-70 22—29. 60-65 10—21. 55-60 11. Jonathan 80-85 19. 75-80 24—25. 70-75 27—28. 65-70 -65 16. 2 D 10—11. KL 2 80-85 11—19. 16—29. 70-75 10—29, 65-70 10—27. 60-65 10—20. Spencer KL 1 80-85 28, 75-80 34. 70-75 Goudrenetten KL 1 95-105 28, 85-95 31. 75-85 28. 65-75 20. KL 2 95-105 26—27. 85-95 29—30. 75-85 25—28. 65-75 19—22. 2 D 10 Rode Goudrenetten KL 1 95-105 31 85-9? 31—37. 3 32—36. 65-75 28. KL 2 85-95 40. 75-85 37. 65-75 23. Peren: Doyenne du Cornice KL 1 89-85 139. 75-89 128. 70-75 129. C5-70 1 27. KL 2 80-85 116. 75-80 124. 70-75 127. 65-70 127. 60-65 112. 2 D 68, Conference KL 1 70-75 82. 2 D 51—53. Saint Re my KL 1 80-9) 65. 70-80 72. 60-70 71 Op Conference KL 1 65-70 79. 60-65 77— 55-60 72, Gewone veiling appels: Cox Orange Pippin KL 2 65-70 36. 60-65 17. 55-60 10—18. 2 D 10. grof 15-28. fijn 10—15. Gol den Delicious KT 1 85-90 31—34. 80-85 31—26. 75-80 32—38, 70-75 31—38. 65-70 25—30. 60-65 16—24. KL 2 85-90 26—31. 80-85 20-33. 75-30 21—35. 70-75 25—34. 6-70 19—28. 60-65 10—21. 55-60 16. 2 D 10. grof 10—23. fijn 10. Jonathan "1-35 16. 75-80 21. 70-75 22. 65-70 15. KL 2 80-85 21—26. 75-80 18—25. 70-75 10—17. 65- 70 10—17. 60-65 10—15. grof 10—15, fijn 10. Lombart* Calville KL 1 85-90 22. 80-85 24. 75-80 25. 70-75 25. Spencer KL 1 85-90 29. 65- 70 18. grof 10. Zoete Ermgaard KL 2 65-70 65, •65 5556. 55-60 47. 2 D 10. Goudrenetten KL 1 95-105 25. 85-95 27—28. 75-85 24—26. 65-75 15—19. 2 D 10. KL 2 95-105 26. 65-75 19. grof 1018. fijn 1115. Rode Goudrenetten KL 1 85-95 28—32. 75-35 27. 65-75 16. KL 2 8.5-55 50. 75-85 3! 65-75 27. grof 18 Peren- Doyenne du Cornice KL 2 75-80 123. 2 D 54. grof 81105. fiin 61—78 Confererre KL 2 D 2843 grof 54—61. fijn 37—52. Co Vi tesse de Paris KL 2 70-75 38. 65-70 tl. 60-65 37. Gieser Wildeman KL 1 65-70 81. 60-65 81. Saint Remy KL 2 D 458. grof 5160. fiin 38—55. Totale aanvoer hard fruit 16,400 kisten. Films in Zeeland Wie stoort de baan van de raketten De agent van de Britse geheime dienst op Jamaica is verdwenen. Waar is hij heen, en hoe komt het dat de raketten die worden afgevuurd van bet toenma lige Cape Canaveral, uit hun baan raakten Om dit te weten te komen stuurt de Britse geheime dienst, hun superman James Bond naar Jamaica. Tussen de zware gevechten door, waar bij óf hij óf een tegenstander in elkaar wordt geslagen, ontmoet lt\j een beeld schone enigszins blote nimf (Ursula Andress) met wie by het verdere at tuur beleeft. Deze film is te zien City te Middelburg. Van donderdag tot en met zaterdag wordt in hetzelfde theater een .Huwe lijk in moderne stijl' uit de doeken ge daan. Een verhaal over drie echtparen met de nodige buitenechtelijke verhou dingen. Doris Day en Rod Taylor spelen de hoofdrollen in .De spion met het. kantenbroekje.' Het is een komische spionagefilm', waarin de jonge we duwe Jennifer Nelson door allerlei misverstanden ervan wordt verdacht, dat zij spioneert voor een vreemde mogendheid. Zaterdag en zondag wordt er in Grand te Goes .Strip-poker' gespeeld. Ann een mooi meisje uit de provincie wil actrice worden en gaat daarom naar New York. Mede door haar argeloosheid komt zij in situaties terecht waar ze beter niet in terecht had kunnen komen. ,De duivel met de rapier' was aanvoerder van een groep reizende artiesten in Italië ten tijde van het Borgia-regiem. Zijn blinde geliefde Dea wordt door Astore Manfredi, de grote tegenstander van Caesar Bor gia, ontvoerd. Om zich op Astore te kunnen wreken gaat Angelo (.de duivel') in dienst bij Caesar Borgia. Alhambra) Door de Indianen worden twee blanke vrouwen gevangen gehouden. Miles Ar cher aanvaardt de opdracht deze mou wen te gaan halen. De moeilijkheid is echter dat Anne, één van de twee vrou wen, de favoriete is van het opperhoofd, en dat nog leuk vindt ook. Natuurlijk wordt er bij ,De charge aan de rode ri vier' hevig gevochten. (Grand) VAN ONZE ADVERTEERDERS Show Opel Olympia bij Louisse Goes en Middelburg MIDDELBl RG-GOES Na tien jaar heeft hot General .Motors concern de produktie van een oude Opel-telg her vat: de Opel Olympia.. Dit nieuwe Opel- model, met de zogenaamde fast-back, ij vandaag (vrijdag) en morgen te be zichtigen bij garage Louisse in Mid delburg en Goes. De Olympia heeft een opgevoerde Ka- detl-motor van 1100 cc. die een ver mogen heeft van 68 pk. De motor is uitgerust met twee carburateurs, me de waardoor de wagen een sportief karakter heeft. Als topsnelheid geeft de fabriek 140 kilometer per uur De Olympia is voorzien van een ligheidsstuurinrichting, waardoor een botsing het stuur niet naar binnen wordt gedrukt. Een aardige luxe, die echter standaard is. wordt gevormd door de elektrische achterruitontdool- er. De Olympia is voorzien van een dubbel remeïreuit met een tandem- hoofdremcilinder. met schijfremmen vóór en rembekraehtiging op alle wie len. Van de Olympia zijn drie types; de Olympia 2-deurs sedan en de Olym- p4-deurs sedan, en de Olympia cou pé. De show van de nieuwe "Olympia is zowel in Middelburg als Goes "vandaag geopend van 16 tot 21 uur en morgen van 10 tot 20 uur. •spectievelijk enkele bungalows nlere woonhuizen. VEILING KRABBENDIJKE 23 november. Appels- Golden Delicious 1 35. 90 31—33. 80-85 34—36. 75-80 35—38. 70-75 38. 65-70 30—32. 60-65 21. 2 D 10. 2 85-9) 21—25. 30-85 25—28. 75-80 27—32. 70-75 26—33. 63-70 22—25. 60-65 10, 3 grof 19—21. 3 fijn 10. kroet 10. Laxton Superbe 2 75-80 25. 70-75 25. 65-70 19. 60-65 10. Cox Orange Pippin 1 80-85 58. 75-80 57—64. 70-75 8—64 65-70 48—55. 60-65 3640, 55-60 15. 2 D 10. 3 grof 26. 3 fijn 10. kroet 10, Goudrenetten 1 95 op 33. 85-95 25— 36. 75-85 26—32, 65-75 18—23. 2 D 16. 3 grof 1. 3 fijn 10. kroet 10 Jonathan 1 80-35 22. 75-80 25. 70-75 26—28. 65-70 23—25. 60-65 15-'6. 2 75-80 23. 70-75 26. 65-70 22. 60-65 15. 2 D 10. 3 grof 15. 3 fijn 1". kroet 10 Peren- Conference 1 70-75 80. 00-85 77. 55-60 70. .2 D 52—=3. 3 grof 62. 3 fijn 23—52. kroet De toestemming tot gunning van de|'?~31,Ql:r"e'"k"0^ 6~23- 2 7°-7s 42- R5-70 4I- bouw van de 482 etagewoningen en 45 'u"b:> J frroE ingebouwde garages in het plan .Oude- landse Hoeve', wordt nu op korte ter mijn tegemoet gezien. Aan de raad wordt nu voorgesteld de benodigde jrond voor de bouw aan de woning bouwvereniging .Werkmansbelang' te verkopen voor" de som van 1.897.500. Eén van de voortvaarden is dat het project uiterlijk 1 januari 1972 moet zijn voltooid. Voorts wordt de vraag voorgesteld aan genoemde bouwvereni ging voorschotten te verlenen van ruim 2 miljoen en van bijna 14 miljoen voor respectievelijk aankoop van de gronden en de realisatie van het bouw project. Er zullen 392 woningen in d plan worden gebouwd in flats van hoog en 90 in flats van 5 hoog. stichting uitgebreid technische school voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Terneu zen verwacht binnen afzienbare tijd toestemming voor de bouw van een noodgymnastieklokaal. In verband daar mee verzoekt het bestuur van die school toestemming voor de oprichting daar van op een terrein aan de mr Haar- manweg, waarop de stichting reeds recht van opstal heeft, Tevens wordt aan de gemeente Terneuzen gevraagd of die. bij het einde van het opstalrecht, het gymnastieklokaal wil overnemen. Tegen het eerste verzoek hebben b en geen bezwaar. Wel zijn er ernstige be denkingen om bij het einde van het op stalrecht een vergoeding te gaan beta len voor het lokaal. Het gebouw zn naar hun mening weinig waarde heb ben als indus.triehal of als magazijn Aan de raad wordt nu voorgesteld het te nemen besluit aan te vullen met een bepaling welke de vergoedingsregeling uitsluit. De vereniging voor christelijk onderwijs te Terneuzen verzoekt de me dewerking van de raad voor uitbrei ding van de school aan de Leeuwen- laan met een lokaal Het rooms-kat.ho- liek kerkbestuur verzoekt mede werking voor herstel van de storm schade aan de Sint-Willibrordusschool (ruiten ingewaaid en vlaggemast geknapt). Tenslotte zullen de leden van de commissie, van advies (woonruimte- wet 1947) herbenoemd dienen te den. VEILING S TNT-ANN ALAND Uien- middel 1 13.49—13.60: middel 2 11.60: bonken 2 11.60: drielingen 1 13,22: picklers 1 13.50: aanvoer 85 ton. Bintjes 9 20—9.50: bonken 11.80—11 90: drie lingen 4 804.90: Eigenheimers 99.70: aan voer 162 «on. MXRKTBERICHT BARNEVELD 23 november. Coöperatieve Veluwse Eiervei- linjr Ede Aanvoer 656.654 stuks, stemming rustig Prijzen (in 1 per 100 stuks): eieren van 52-53 gram 11.00—11.10: 56-57 gram 12.24 —12.31: 60.61 gram 13.57—13.67; 64-65 gram 13.53—13.71. feierveiin f Barneveld. Aanvoer 722.30 stuks, stemming kalm. Eieren van 42-48 gram 8,25 10.94: 52-9 gram 10.86—12.83: 62-66 gram 14.08 Zegeltjesactie -14.28 66 7 34-55—15.51 Kruishouten) 'België). Aanvc 1 52- 44! 350 stuks. 13 gram 10.51 •63 gram 2.250.000 '-58 gram -am 13.30 10.84; -7-59 gram 11.63—11.90; 3.46-1372 biermarkt Barneveld Aanvoer j ;tuks. handel redelijk. Eieren va: 10.50—13. kg-nrijs 2.14—2.24; 59-6 —14.70, kg-ori.is 2.25—2 26. VEILING Soïnazie 108- Prei 2531. 1000 kg. Chinese kool 19 Groene kool 19 Boerenkool 1220. 1000 kg Rode I-ooi 5.50—19. 1.1.000 kg. Savnoiekoe] 5.50-16. rato kg Veldsla 122_iiQ o1fi kc witlof A 1 165. A 2 129—159. B 2 110—141. 10O6O Ug. Snrnlten A 41—19 B 25—42. C 27 D 55—78. 18 000 Va 51a A 1 9—13 ner stek 31 eofl stuks. r 1 8 B000 stuks Knolselderij 10-23 Selderij 13-18 ner bos. 7">0 bos peterselie 8—15. 400 bos Sterkers 20 per doosje. f ADVERTENTIE I temotüt! ON De cocktail .Temptation" won in 1954 de eerste prijs op het Nationaal Cocktail Concours. Als u een extra lekkere cock tail wilt proeven, moet u .Temptation" eens proberen. tó glas Pimpeltjens likeur, 1 4 glas cog nac Gautier en 1 4 glas Citroensap of Lemon Squash. Goed schudden of roe ren. Elke goed-gesorteerde slijter heeft niet alleen hele en halve flessen, maar ook maatjesflesjes Pimpeltjens Likeur en Cognac Cautier. Voor heel weinig geld geniet u van een vermaarde cocktaiL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 29