Zaker- gesprek, Zwolsman kreeg toch weer de aandeelhouders achter zich Jintaii Vertrouwen in commissie van wijze mannen Belofte Dr Mansholt kreeg .top five prijs' Dow Chemical staakt wellicht napalmoroduktie Amsterdamse effectenbeurs SUBSIDIEREGELING VOOR BINNENSCHILDERÏÏERK Revaluatie na devaluatie in Hongkong DAA1DER0P America-Fund Waar zijn onze schepen? VRIJDAG 24 NOVEMBER 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 25 ONDANKS FELLE KRITIEK (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Zwolsman is er donderdagavond in geslaagd weer het vertrouwen van zijn aandeel houders te verkrijgen. Na een zeer langdurige vergadering keurde het overgrote deel van de aandeelhou ders het jaarverslag over 1966 goed. hoewel eigenlijk niemand enig vertrouwen bleek te hebben in de cijfers. Dat de jaarstukken niettemin werden goedgekeurd was in hoofdzaak te danken aan het bestaan van de zogenaamde commissie van wijze mannen, waarvan onder meer deel uitma ken oud-minister Veldkamp en oud-staatssecretaris Van den Ber- Deze commissie heeft tot taak advies uit te brengen over een geschil, dat be staat tussen de EMS en de Zwolsman- groep over een bedrag van 16,5 miljoen fulden. Aandeelhouders toonden, dat zij et volste vertrouwen hadden in deze commissie. Dit feit wist de heer Zwols man handig uit te spelen door. toen hij eerst 's avonds om acht uur de aandeel houders ging beantwoorden, met geen enkel woord' op de feitelijke bezwaren in te gaan, maar alleen zijn vreugde uit te spreken over het bestaan van deze commissie en daarop verder voort ging borduren. Daarbij beloofde de heer Zwolsman het advies van de commissie als bin dend te aanvaarden, waarop vein aandeelhouderszijde was aangedron gen. Bovendien zei hij met veel om haal van woorden af te zullen treden als leider van de EMS, indien uit het verslag van de commissie zou blijken dat hij misbruik zou hebben gemaakt van zjjn positie. .Ik heb mij welbe wust aan dit openbaar oordeel on derworpen'. zei de heer Zwolsman. die het resultaat van het onderzoek rusti7 tegemoet zag. De leider van de EMS deed hierop een beroep op de aandeelhouders de jaarstukken goed te keuren, opdat met behulp van de commissie een streep onder het verleden kon worden gezet en de zaak, die het waard is. weer in het goede spoor zou kunnen worden ge bracht. Verzei De heer Zwolsman verzette zich tegen een voorstel om de commissie aan te vullen met een vertrouwensman van de aandeelhouders. De commissie, die ge vormd is na besprekingen met de Ver- eenlging voor den Effectenhandel en met de Nederland,sche Bank, zoals door de heer Zwolsman werd onthuld, zon dan volgens hem ongetwijfeld haar werk niet in alle objectiviteit kunnen doen. fADVERTENTIE OLIFANT EN HET LIED. Het liedje van verlangen. Naar een echte Olifant jonge of oude borrel. Na een lange, moeie dag. Doet je goed! Knap je van op. Nederlanders bij de best verzekerden ter wereld ÜTRECH1 (ANP) De Nederlandse bevolking behoort tot de best verze kerde ter wereld. Volgens het Amerikaanse .instituut van levensverzekering.' dat een onderzoek heeft ingesteld naar de groei van de le vensverzekering in ruim dertig landen in de periode 1960-1965, staat Neder land np de vijfde plaats. Ons land en Zweden vormen de enige Europese sta ten waar het totale bedrag waarvoor de bevolking verzekerd is groter blijkt te zijn dan net nationale inkomen, zegt het bureau voorlichting levensverzeke ring. Om tot een voor alle landen gel dende vergelijkingseenheid te komen, heeft het Amerikaanse instituut voor elk land het totaal verzekerd bedrag vergeleken met het nationale inkomen. Hierbij blijkt dat de bevolking van Ca nada, precies als in 1960, de best ver zekerde ter wereld is. In 1960 kwam het bedrag waarvoor de Canadezen wa ren verzekerd overeen met 171 pet van hun nationale inkomen. In 1965 was dit c percentage het bedrag, waar voor de bevolking verzekerd is. uit maakt van het nationale inkomen (I960 respectievelijk 1965). Canada 171, 191; Ver. Staten 141, 160: Zweden 58, 149; Nieuw-Zeeland 102, 126; Nederland 111, 118; Japan 53. 95; Australië 73, 92; Groot-Briltannië 70, 87; Zwitserland 57. 67; België 42, 47; Finland 39. 45; West- Duitsland 29. 38: Frankrijk 23. 36; De nemarken 34. 35; Noorwegen 34. 32. In Antwerpen nieuw Solvay-bedrijf ANTWERPEN (ANP) De Belgi sche NV Solvay gaat in het Antwerpse havengebied een nieuwe installatie voor elektrolyse bouwen op een industrie terrein van 100 ha Het eerste stadium van de investerirfgen zal circa 35 mil joen gulden vergen. METAALFABRIEK DICHT: 35 ONTSLAGEN MEDEMBI.IK De Europese hardme- talenfabrick NV in MedembUk zal op 81 december zijn poorten sluiten. De fa briek, die pas vier Jaar geleden werd geopend, heeft 35 man in dienst. Met de vakbonden is reeds een regeling ge troffen voor de afvloeiing. De fabriek kon, met Duits kapitaal ge financierd. de zware concurrentie bin nen de Europese gemeenschap niet meer aan. Acht maanden geleden, wer den er reeds enkele arbeiders ontslagen. SCHEVENINGEN In de Kur- zaal van het Kurhaus te Scheve- ningen is donderdag de algeme ne vergadering van aandeelhou ders van de EMS gehouden. Op de foto commissaris R. Zwolsman tijdens zijn openingsrede. FRANS-IRAAKS OLIE-AKKOORD BAGDAD (AFP) Volgens het Franse persbureau AFP hebben de Franse olie maatschappijen en de Iraakse nationale oliemaatschappijen donderdag in Bagdad een overeenkomst gesloten voor de ex ploitatie van bepaalde delen van conces sies die van Iraq Petroleum Company (IPC) zjjn afgenomen. Uit Beiroet meldt Reuter, dat de slui ting van de overeenkomst met een groep Franse staatsoliemaatschappijen via Ra dio Bagdad werd bekendgemaakt door de Iraakse minister van olie, Abdel-Sat- tar Ail al-Hussayen. De overeenkomst houdt in, dat de Fran se groep een zesjarige exploratievergun ning en een twintigjarige exploitatiever gunning krijgt voor eoneessiegebieder van de Iraakse nationale oliemaatschap- "1. Na zes jaar zullen de Franse maat- happijen alle gebieden waarop de over eenkomst betrekking heeft moeten te ruggeven. De royalty's zijn vastgesteld op 13,5 pro cent van de lijstprijzen. Volgens de minister zal de Iraakse na tionale oliemaatschappij vijf jaar na het begin van de produktie de leiding van het project overnemen in samenwerking met de groep Franse maatschappijen. De Franse groep en de Iraakse maat schappij zullen elk de helft van de olie krijgen die wordt gewonnen. AMSTERDAM (ANP) De directeur- hoofdredacteur van ,La Vie Frar.false', de heer R. Sedillot, heeft donderdag middag in het Hilton hotel in Amster dam aan dr S. L. Mansholt de eerste ,top five prijs' uitgereikt. Deze prys is ingesteld door een combinatie van vijf bladen, te weten La Vie Franyaise (Pa rijs). Handelsblatt (Diisseldorp), H So le 24 Ore (Milaan), La Metropole (Ant werpen) en Eiseviers Weekblad (Am sterdam), die zich de ,top five' noemen. De prijs bestaat uit een gouden me daille en zal jaarlijks worden uitgereikt aan iemand, die belangrijk werk voor de Europese eenheid verricht. Dr Mansholt kreeg de prijs voor ztjn arbeid voor de Europese integratie vooral op landbouwgebied gedurende de afgelopen tien jaar. De heer Sedillot noemde hem ,een eminent Europeaan.' In zijn dankwoord zei de heer Mansholt onder meer dat hij de toekenning van de prijs ziet als een eerbewijs aan de gehele Europese commissie. De minis ter van landbouw en visserij, ir P. J. Lardinois, sprak een felicitatie uit .me de namens de regering.' ,De heer Mans holt siert de prijs want zeker vanaf 1945 is hjj bezield geweest door de Eu ropese gedachte. Zonder Mansholt zou den we zeker op landbouwgebied nog niet de helft hebben bereikt van het geen thans tot stand is gekomen,' al dus de minister. JAPAN VERSCHERPT KREDIETVOORWAARDEN SCHEEPSBOUW TOKIO (AP) De Japanse regering heeft de kredietvoorwaarden voor de levering van 92 schepen ter waarde van 60 miljoen dollar aan do Sowjet-Unie erzwaard. In scheepvaa rt kringen wordt het mogelijk geacht dat. de Russen, die jarenlang reeds over het .contract onder handelen de besprekingen zullen afbre ken of de schepen op kleinere Japanse werven zullen laten bouwen. De rege ring wil dat de Rnssen 30 procent con tant en de rest in zeven jaarlijkse ter mijnen met een rente van 5.5 procent be talen. EMPLOYEE ARM STAK MINSTENS 45 MILLE IN EIGEN ZAK SCHIPHOl (ANP) Met achterla ting van drie brieven, gericht aan zijn gescheiden vrouw en aan twee naaste kennissen, is in het afgelopen weekein de de 33-jarige employé A. J. O. van de Amsterdamse Rijtuigmaatschappij met de noorderzon verdwenen. Gebleken is. dat hij bij de ARM gel dt in eigen zak heeft gestoken, die hi voor verkoop van auto's buiten de boeken om van klanten Inde. De re cherche van het bureau Leidsepiein zegt. dat tot dusverre 45.000,- wordt vermist, doch dat het nog onmogelijk is geweest de totale schade vast te stellen, aangezien daarvoor alle uit staande vorderingen moeten worden gecontroleerd. De mogelijkheid dat met de fraude een veel hoger bedrag ge moeid is, wordt waarschijnlijk geacht GOUD BLIJFT ERG IN TREK ZURICH (RTR) Als gevolg van de onzekerheid over de internationale mo netaire situatie is de internationale vraag naar goud in Ziïrich donderdag opnieuw groot geweest. Zwitserse ban kiers schreven een deel van de koop lust toe aan de berichten van deze week dat Frankrijk geen goud meer beschikbaar stelt aan de internationale goudpool, die de Londense goudmarkt steunt. Verwacht wordt dat de stijging van de goudprijzen binnen de perken kan worden gehouden, doordat de goud- pool blijft functioneren. De prijs' van een kilo fijn goud steeg donderdag in Zürich met vijf Zwitserse frank tot 4945 frank, terwijl de prijs van veel gevraagde gouden munten zich hand haafde op het eerder bereikte hogere peil. Zwitserse bankiers verklaarden dat z(j aanzienlijke koopopdrachten blijven ontvangen van Zwitserse en buitenland se cliënten, zelfs al zal pas over twee of drie weken geleverd kunnen worden. Ze konden geen inlichtingen verschaf fen over de omvang van de goudaan kopen die de Zwitserse banken tot dus ver hebben verricht, maar merkten op dat de vraag zich concentreert op sta ven van een kilo. In Londen werd de ongekende vraag van woensdag nog overtroffen. De grote publiciteit die is gegeven aan de internationale monetai re situatie en aan de Franse weigerin nog langer mee te werken aan de gou<_ pool werd beschouwd als de oorzaak van de aanhoudende golf van specula tieve aankopen. De vraag was volgens de handelaren weer voornamelijk af komstig uit Zwitserland. Op de Parijse goudmarkt werden alle records donder dag gebroken. Er werd voor 30,8 mil joen frank aan goud verhandeld tegen woensdag voor 17,2 miljoen frank. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTS PRWZEN Amsterdam. 23-11 (ANPi Londen 8.69'/.— 8.70%: New York 3.59%—3.59%: Montreal 3.34 3.34%; Parijs 73.34—73.39; Brussel '24 7.25%Frankfort 90.26 30 31; Stockholm 69.48%—89.53(4; Zurich 83 31 ij—83..V,%; Milaan >7.68%-57.73%; Kopenhagen 48.12(4 18.17(4: Oslo 50.37—50.42, Wenen 13.89%—13.90%: Lissabon 12.54 la- Vaste stemming Kon. Olie Het damrak heeft donderdag niet alleen de forse koerswinsten van woensdag voor de Internationale waarden geheel kunnen be houden. maar heeft er nog een flinke schep bovenop gedaan. Dit laatste echter alleen voor het aandeel Kon. Olie. In deze hoek kwamen de partijen bij de opening moeilijk tot over eenstemming. Uiteindelijk geschiedde de eerste verhandeling op 1.45.70. tegen een voorgaarde slotprljs van 143,30 De vraag in de oliehoek kwam van het puhliek Kon. Olie sloot woensdag In Wallstreet bijna drie dol lar hoger, hetgeen In Amsterdam ln de koers tot uitdrukking werd gebracht Het hoogste niveau van de voorbeurs op 146.70 kon echter niet worden gehaald. Philips en Unilever openden onveranderd op resp. 114.90 107 30. AKU gaf 20 cent prijs lot 60.50. Hoog ovens werd een halve gulden hoger geadvi seerd op 110.50. KLM kreeg een hogere ad- vieskoers op de koersverbetering van woens dag op de Newyorkse beurs. De handel in de hoofdfondsen was kalm. mede ln verband met het feit. dat Walstreet gisteren, we Thanksgiving Day. gesloten bleef. In band hiermede vond er giBteren geen beurshandel plaats en ook geen telefonisch avondeffectenverkeer- Later liep Philips uit tot 115.50 en Unilever tot 107.80 terwijl Kon. Olie 146 deed. De Newyorkse beurs zette woensdag de zeer vaste tendentie van dinsdag verder voort. Vooral de oliewaarden lagen er gevraagd In de markt, waarvan Kon. Olie zeer goed mee profiteerde, De beurzen in West-Duit.sland waren gisteren vriendelijker. De stemming ln de scheepvaartwaarden wai licht verdeeld met weinig zaken. Van de cul tures was HVA zwak op 113(4. In de staats- for.dsenhoek gaven de 7 pet leningen weder om een zwakke stemming te zien. doch de lager geklasseerde leningen w; deels hoger. Ook In deze sector ging weinig Ook gedurende de verdere beursduur bleef de handel in de internationale waarden zeer kalm. Bij het scheiden van de markt deed AKU 60.60. Philips 114.80. Unilever 107.10 Kon. Olie 145.50. Hoogovens bleef derd op 110. doch KLM kon zich bijna gulden verbeteren. Nederi 64 5(4 90'» f Neder! 64 1 83'. t Nederi 58 4(4 f Nederi ii 4(4 F Nederi 60(4 4(4 85% 3 Neder) 59 4% 86'4 t Neder) 60 4% 83(4 8 Neder) 61 41/» 83% 8 N Staff 47 3% 72 7 Ned 54/1-2 3% 76('. 7 Nederi 37 3 82(4 8 Grootü 46 3 82'; 8 N Dol) 47 3 881) F Ned Inv e 3 99(4 5 Ned 55 3(4 82 8 BvNG 17 6 97 3 9 BvNG 58-59 4(4 85% 8 BvNG 58 6 87% F BvNG 64 1 87(4 t BvNG 4(4 91% BvNG S Midd CR 4% 95 Fr Gr Du 4% 83(4 8 PG DEVE 3% 70% 1 6 Westl NO 3% Phll Sdr 4 81% - Pgero 57 fl 97 f Pgerri 51-52 4% 87(4 KLM 15 15 93(4 KLM 20 I 4% 90% AKU kv 4 88 Gelder z 4% I Scholt F 4% 89% l PREMIELENINGEN A "dam 56 1 A'dai» 56 fl A dam 56 IH Breda 54 Dordr 56 Elndh 54 Ensch 54 D Haag 62 1 D Haag 52 R'dam 52 1 R'dam 52 (1 R'dam 57 Utrecht 53 Z-HoU 57 Z-Hcl) 59 Verklaring) 73% 71% 87% 87% 86% 84% 71% 72* 88% 106 %b 85% ACTIEVE AANDELEN A rust Rubb 59 59% HVA MIJ ver 114% 114% AKU oom.) «0.701 60.70 Dell MIJ e 85 70 £5.30 Hoogoven» e 110 110 Philip# gb 11M 115 Unilever c 107.40 107M Dordt Petr. 659 068 Idem pref 659 666% Kon Petr 143.40J 145,501 HAL 76% 75* KLM 274 279.50 KNSM 91 91(41 Ned Stv 104% 104 Nlev Goudr o 120 120% Ommeren c 158% !59%| Rott Uoyd 143% 142% Scheepv Vo 125% 124 NIET-ACTIEVE AANDELEN BelecKlngsmlleD Alg Fda oe# 1035 1032 Converto 932 985 Holland Fund (riterunl Nefo Robeco Unites 411 41C V Bez 1894 38.40 984 Europafonds 440 44C Eu runion 10 1134 114 Valeurop 636 6J Alg. Bank N 229 2< Amrobank 44.50 46.4 Hol) Soc. 456 4J Nat Ned 570 51 Ned Midstb 88.30 87.( Slavenburg 175 17i Handel, Industrie enz Alb Heljn 1200 12( Araatel Br c 383 31 Amst LBallast 450b 45 A mat Droogd Beeren Trie Bensdorp Int Bergh's J A Berkel Pat Blauwhoed BlIJdenat W Bols Bor» Webry e Bredero'a b Buhrm T 178.80 180.6(1 84.50 84 50 21950 221.30 12% 350 206% Calvé c Carpa Garant Cent Suiker Cur Hand M!J Ef&M Fokker Ford Ned Gazelle rljw Gelder v pap Geld Tlelens Gist Brocade» Grinten v d Gruyter 8 cpr Helnekcn Hero Cons Hoek's Mach Holec Hoi) Beton Homburg Hoogenbosch Hoogenstr indohcem tnterlas fnternatio Kemo Corset K N papier K V Tapijt K Papier Ltndeteves-J Lljempf Lijm en Gel Macintosh Meel N B c Mees Bouw Mosa Muller Ca nb Naarder, N Dok MIJ Ned Kabel" P N Melk Unie Van NeDe Norit NIJverd-ten C Oranjeboom Overz Gas Palthe Philips gem. bez. Pietersen Co Pont Hout Ruhaak Co Rijn-Schelde Sch Exp MIJ Seh Exp Mij 66 Scholt Cert Scholt Honig Simon da Wit Stokvu St sp Twente Swaay van Tb Marljrvao rhom Drijv rhom V B Udenhout Uni kap Unilever 6 cp Utr Asphalt Ver Machina Ver Touw Vezelverw VlhamiJ 450b 450b 162% 162 180 180 93 90% 401% 399 100 61 1.50 114.50 88% 88% 176 173 142% 146 4194 195 2950 30.54 28.10 29 bieden; I gedaan e I laten; d 21.52 t Verenigde S Ara Motors Am Radiators Am Smeil Am tel it tel Anaconda Altchla Top Bethl Steel Columbia gas Gen Electr Gen Motors Kennecott Pennsylv Rrd Rep Steel Shell Oil Sunr Mid Texas tnstr Tidewater Un Pac Rr US Steel Woolwortb 3 86-69 gr. 21—22.23. 120% 120% 36% 37% 42 40% 26% 25% Even puzzelen ANP-CBS BEURSINDICES meerdere malen het mikpunt van stu dentenbetogingen, de pi odtaktie van na palm staakt, zo heeft de voorzitter var. de directieraad van deze onderneming volgens de ,Los Angeles Times' donder dag verklaard. Een verslaggever had de directeur, Carl A. Gerstacker, telefonisch gevraagd of Dow Chemical wederom het ministerie van defensie zou verzoeken om een con- tracht voor napalm-produktie. ,De mo gelijkheid bestaat zeer zeker dat we dit niet zullen doen', had Gerstacker gezegd. Het contract van Dow met de regering loopt 1 jEmuari a s af, napalm benzine in gelatinevorm wordt veel in Viet nam gebruikt in bommen. Woordvoer ders van Dow hebben er al eerder op ge wezen dat de produktie ervan slechts een klein deel uitmaakt van de werk zaamheden der onderneming. RIJSWIJK (ANP) Het bestuur van het bedrijfschap schildersbedrijf heeft donderdagochtend met zeven tegen zes stemmen besloten, ter stimulering der werkgelegenheid ïn het schildersbedrijf in de wintermaanden van begin 1968, subsidie te verlenen voor blnnensehil- derwerk in de provincies Groningen. Friesland, Drente, Overijssel inclusief de Noordoostpolder, Gelderland met in begrip van de polder Oostelijk Flevo land, Noord-Brabant en Limburg, dat wordt uitgevoerd in de periode 8 janu ari tot en met 8 maart 1968. Daarnaast is besloten ook voor het ove rige gedeelte van het land een subsidie regeling voor blnnenschilderwerk tot uitvoering te laten komen in het tijd vak van 8 januari tot en met 16 fe bruari 1968. Voor beide gebieden waar voor de regelingen ziin vastgesteld geldt dat subsidie zal worden gegeven aan de opdrachtgever van blnnenschilderwerk (de klant derhalve) waaronder eventu eel behangwerk wordt begrepen, mits dat werk wordt uitgevoerd door een onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld. Voor de subsidiering komt alle blnnenschilderwerk uitgevoerd door werknemers die in dienst zjjn van schil dersbedrijven in aanmerking aan ge bouwen en kunstwerken., met uitzon dering van werken; ten laste van rijk. provincie of gemeente, ten behoeve van nieuwbouw of verbouwing, in eigen be heer. Voor subsidiëring moet het bin- nenschilderwerk tenminste vijf man dagen van werknemers vergen, waarbij een man-dag negen uur arbeid bete kent. De subsidie bedraagt tien gulden per mandag aan het object waarvoor subsidie is aangevraagd en verkregen. FRANKRIJK IS TEGEN POLITIEKE INTEGRATIE IN NAVO BRUSSEL (ANP) De Franse rege ring tal geen enkel voorstel voor een politieke integratie ln de NAVO accep teren. Mochten de Harmelstudies tot zo'n voorstel leiden, dan zal Frankrijk dat beslist afwijzen, zo verklaarde don derdag de Franse gaullist Boseher ir het politieke debat van het Noordatlan- tische parlement in Brussel. Boseher noemde liet een verdienste van sommige besluiten van de Franse rege ring dat ze een discussie hebben uitge lokt. Dat geldt voor de oorlog in Viet nam. voor het vraagstuk van de .deten te' tussen oost en west. voor de ontwik keling van de Europese Economische Gemeenschap en voor het .veilig stellen van de politieke onafhankelijkheid van West-Europa', aldus de Fransman. De gaullist vond een sterke opponent in de Belgische socialist Radoux, die zei dat Europa's kracht en onafhankelijk heid bepaald niet gediend worden door aanhangers van een nationalistische po litiek. Ook de Nederlandse socialist Goedhart keerde zich tegen de Frans man. Hij kondigde aan dat de Nederlan ders een aparte stemming zullen vra gen over een paragraaf van een door Boseher ingediende resolutie. waarin over het .beroven' van Europa van zijn politieke onafhankelijkheid wordt ge sproken. Het Noordatlantisch parlement heeft donderdag ook een aanbeveling over Griekenland voorgelegd gekregen, die slechts een flauwe afschaduwing is van het oorspronkelijke ontwerp, waarover woensdag in de politieke commissie is beraadslaagd. In de nu bij de assemblee ter tafel liggende aanbeveling (waar over vandaag wordt gestemd) wordt slechts de hoop op herstel van de de mocratie uitgesproken en wordt de le den van het bondgenootschap aanbevo len pogingen daartoe in het werk te stellen. Industrie Scheepv. Bank- en Handel er Algemeen tADVERTENTIE PARELS f ADVERTENTIE) 95 ct. H. TEN HERKEL N.V. HILVERSUM Meer Nederlanders naar Spanje DE?» HAAG (ANP) De eerste ne gen maanden van dit jaar gingen 87.000 Nederlandse toeristen meer naar Span je dan in dezelfde periode van 1966. Welgeteld bezochten tot cn met sep tember tilt jaar 494.469 Nederlanders Spanje. Dit decide de heer C. H. Moran. directeur van het Spaans verkeersbu reau in Den Haag mee. H(j voorspelde, dat dit jaar een mijlpaal wordt be reikt, omdat er meer dan een half mil joen Nederlanders zijn land zullen heb ben bezocht. Hij voorzag ook, dat volgend jaar de stroom vreemdelingen naar Spanje nog aanzienlijk zal toenemen, daar Spanje besloot tot devaluatie. Daardoor krijgt de Nederlander in plaats van ruim 16 j peseta's voor zijn gulden thans ruim 19 peseta's Zijn gulden heeft in Spanje een grotere koopkracht gekregen. De heer Moran zei te verwachten, dat deze koopkracht niet teniet zal worden ge daan door prijsverhogingen, omdat de regering prijsverhogingen op grond van de devaluatie van de peseta niet toe staat. Ook de prijzen van de hotels zul-' len niet worden verhoogd. LENING VOOR ENGELAND ROND LONDEN (AP) De .Bank of Eng land' heeft donderdagavond bekend ge maakt dat alle regelingen voor een kortlopende lening van belangrijke cen trale banken .tot in details zijn getrof fen'. De lening is .groter dan' 1.5 miljard dollar en staat buiten de kredieten van 1.4 miljard dollar waarover nog wordt onderhandeld met het Internationale Monetaire Fonds. Een wilde vlucht in goudaankopen heeft donderdag op de We3tcuropese goud- en zilvermarkten twijfel doen rijzen aan het vermogen van de Amerikaanse dol lar om aan deze aanval het hoofd te kunnen bieden. Op de markten m Lon den. Parijs en Zürich werden record verkopen geboekt. De kopers beschou wen goud als het enige stabiele bastion in de financiële branding die is ontstaan door de devaluatie van het Britse pond sterling. De door acht landen gevormde goud-pool, waaruit Frankrijk zich in juni jl heeft teruggetrokken, moest op nieuw zijn reserves aanspreken om het benodigde goud te leveren voor de ko pers. Een gezaghebbende handelaar in edele metalen verklaarde hierover: .zelfs de Amerikaanse goudvoorraad kan niet voor onbepaalde, tijd standhouden bij een dergelijke vraag'. De rush op het goud levért een dubbele bedreiging op voor de dollar ten eerste omdat deze munteenheid op goud is gebaseerd en ten tweede als gevolg van haar koppe ling aan het pond sterling als valuta'. GEWONDE NEDERLANDER IN BEGIË OVERLEDEN BRUSSEL (ANP) In een ziekenhuis te Luik is woensdagavond de 48-jarige Nederlander O. Bosman, afkomstig uit Antwerpen, overleden aan de gevolgen van een aanslag, die lifters op hem hadden gepleegd. De heer Bosman had maandagavond op de weg Luik-Aywaille twee lifters mee genomen. die hem na korte tijd dwon gen uit te stappen, waarop een van hen met een machinepistool op hem schoot. Zijn auto is later in Etterbeek bij Brus sel teruggevonden. De daders zrjn nog niet opgespoord. Horizontaal; 1 stronk van slaplant; 5 voortdurende haat; 9 Spaans riet; 11 overrijp; 12 Amerika (ark.); 13 verze keringsbewijs; 15 voorzetsel; 16 stad met scheve toren; 18 plaats in Betuwe; 20 pers. voornaamwoord; 21 droogoven; 23 namelijk (afk.); 24 tot bederf over gaan; 25 mijns inziens (afk.); 26 plaats op Veluwe; 27 dierengeluid; 29 loods; 31 strafwerktuig; 33 zangnoot; 34 tref fen; 37 verdwijn! 38 bloem; 40 delf stof; 42 stuk hout; 43 slot. Verticaal: 1 nauw; 2 roomachtig; 3 bfjbeldeel, afk.; 4 vader; 5 kledingstuk; 6 oude lengtemaat; 7 opschrift van boek; 8 stekelig dier; 10 numero, afk.; 11 zangnoot; 14 lastig mens; 17 reeks; 19 staat in Azië; 21 onheilbrengende godin; 22 Trans Eur. Expr., afk.; 25 de grootste hoeveelheid; 28 wieren; flink voor zijn jaren; 30 tocht; 31 wil debeest; 32 roe; 35 slede; 36 eerstko mend, afk.; 39 tegenover, afk.; 41 on eindig ge tal. De oplossing van de vorige puzzel is: HONGKONG RTR) Hongkong heeft donderdagmorgen vroeg een ver rassende revaluatie van tien procent v de Hongkong-dollar bekendgemaakt. Afgelopen zaterdag werd de Hongkong- doUar op voorbeeld van het Britse pond sterling met 14,3 procent gedevalueerd. De devaluatie bedraagt dus nu nog maar 5.7 procent. De minister van financiën van Hong kong, J. J. Cowperthwaite, heeft mee gedeeld dat de Hongkong-dollar nu één pence. De pariteit van de Hongkong- dollar tegenover het pond sterling be draagt nu 14,55 dollar en tegenover de Amerikaanse dollar 6,06 dollar. f ADVERTENTIE) handig koffie zetten met automatische coffeemaker Beleg in Amerika m met >fv COUK!"yTi! PRIJS CA. f 21 L- Vraag verdere inlichtingen bij uw bankier of commissionair Ontslag voor 40 main door verplaat sing van bedrijf DEN HAAG (ANP) Directie en commissarissen van Mopavi NV te Veenendaal die melkverpakkingen pro duceert, hebben medegedeeld dat met de licentieverlener van haar verpak kingssysteem Jagenberg Werke AG te Düsseldorf overeengekomen is de pro duktie voor de Nederlandse markt over te brengen van Veenendaal naar het bedrijf van de Jagenberg Werke AG te LInnich. Deze centralisatie van de pro duktie is noodzakelijk, omdat de ver dere ontwikkeling van eenmalige melk- verpakking alleen kan plaatsvinden ln produktie-eenheden van grote omvang, die reeds in Lïnnich aanwezig zijn, al dus het bestuur. De verkoopactivitelten zullen normaal worden voortgezet. Over het afvloeien van 40 personeelsleden is overleg gepleegd met de vakbonden. n Hirohala SARPEDON 22 v Bremen n Amsterdam SCHIEKERK 22 te Prt Elizabeth verw. SCHIELLOYD 22 v Alexan dria n Tripolls SCHOKLAND 22 te Swansea SEINELLOYD 22 v Sorong n Philippijnen SENEGALKUST pass. 22 Las Palmas n Dakar SEPIA 22 te Mena SEROOSKERK 22 v Ant werpen n Rotterdam SIADE 20 v Singapore n Mogadiscio SIBIGO 22 ta rede Bangkok SKADI 21 130 m z v Santa Maria SINON 22 v Antwerpen n Amsterdam SOLON 22 180 m z v Mobile SPAARNEKERK 23 te Bremen STAD GOUDA 15 v Nagoya n Philadelphia STAD VLAARDINGEN 22 v Glasgow n Kirkenes STATENDAM 22 te Tahiti STEENKERK 22 te Genua Sul KABYLIA 24 t Penang INCA 18 te Rouaan I7TERSUM 21 250 m nw Flores KAAP HOORN 22 v Para- nagua n Rio Grande do Singapore KARA 22 120 m z v Socotra KATELYSIA 23 te AmbarU KATWIJK 15 v Maizuru r Kure KATSEDIJK 21 v Novo Redondo n Ghana KERKEDIJK 23 te Parana- gua 1 STENTOR 22 Beyrouth STRAAT CHATHAM 23 te Sydney verw. STRAAT COOK 22 v Mon tevideo n Brisbane STRAAT LUANDA 22 V Lourenco Marques n Beira STRAAT LUZON 22 v Banbury n Durban STRAAT MAGELHAEN 22 t'nv Luderitzbaai n Kaap stad STRAAT SINGAPORE 23 te Port Elizabeth verw. STRAAT TORRES 22 te Suva TEGELBERG 22 te Durban TARA 22 te Buenos Aires TELAMON 22 te Antwerpen THERON 23 te Aruba TJIWANGI 22 V Brisbane n Noumea TJIPONDOK 22 v Singapo re n Mahe TOGOKUST 22 v Apapa n Pointe Nolre ULYSSES 22 v Amsterdam n Kingston VAN NOORT 22 v Labuan n Bangkok VAN RIEBEECK 22 te Bahrain VITREA 21 v Rotterdam n Hamburg VIVIPARA 22 v Amsterdam n Curacao VLIST 23 te Wewak verw. WESTERKERK 23 te Kaap stad verw. WIELDRECHT 23 te Naura verw. WISSEKERK 21 te Mel- WOLTERSUM 21 v New Orleans n Le Havre WONOGIRI 22 te Port Soedan ZAFRA 22 v Whitegate n Curacao de KINDERDIJK 22 KORENDIJK 22 v Mobile r. Houston KORENIA 21 v Dakar n Singapore KREON 22 v Nassau n Savannah KYLIX 23 te Rotterdam LAERTES 18 v Surabaya Panarukan LALIBELLA 24 te Pauls- boro verw. LELYK ERK 22 v Amster dam n Marseille LIBERIAKUST pass. 22 Kp St. Vincent n Le Havre LIMBURG 23 ta Tuticorin LOOSDRECHT 22 v Latta- kia n Genua LOPPERSUM 21 v Rotter dam n Houston MADISONLLOYD 22 te Rotterdam MAINLLOYD 24 te Wellington verw MAYA 19 te St.- Vincent MEDITERRANEAN Sprln- TER 21 v Rotterdam n Casablanca MENTOR 22 v Pto Cabello n Willemstad MERCURIUS 300 m no Flores MONTFERLAND 22 te Bahia NASHIRA 18 te Rosario NEDER RHONE 23 te Singapore verw. NEPTUNES 22 v Trinidad n Curacao NISO 2'. 25 m nw v Kaapstad OLDEKERK 22 v Dar es Salaam. 22 te Tanga OMMENKERK 23 v Ant werpen n Rotterdam PENDRECHT 22 te Ense- nada PEPERKUST pass. 22 Terschelling n Rotterdam POELDIJK 23 te Veracruz PRINSES ANNA 22 te Montreal PRINSES MARIA 2! v Toronto n 'Montreal PRINS WILLEM H 23 te Liverpool REM PANG 22 rede Mangalore R0CHA3 22 te Roterdam ROTTI 22 te Damman verw RIJN 22 v Newcastle (nswl ALGOL 22 te Bremen ALHENA 22 te Tenerife ALKES 21 v Abadan n New York ALNATT 22 v Santos n Ilheus AMMON 22 v Maracalbo n Willemstad AMSTELSLUIS 22 r Iquique n Callao AMSTELPARK 22 t» Terrv- bladora ANCO SPRAY 21 v Kanola n Calcutta ANGOLAKUST 22 thv Casquets n Dakar ARCHIMEDES 22 v Antofa- gasta n Mataranl ARENDSKERK pass. 22 Gibraltar n Antwerpen ARGOS 22 thv Kp Delaha- gue n Antwerpen ARNEB 21 dw V Madeira ASMIDISKE 22 te Charle- ARTEMIS 22 thv Cartagena n Bremen ATTIS 21 te Amsterdam ASTEROPE 22 v Shanghai n Singapore BALI 22 v Amsterdam n Marseille BINTANG 22 V Chlttagong n Penang CALTEX ARNHEM 22 ta CALTEX GORINCHEM 21 Rotterdam n Kopenha gen CALTEX LEIDEN 23 te Bahrain verw. CALTEX MADRID 23 ta Bandarmashnr CHEVRON THE HAGUE 22 120 m wnw v Cochin CORAL ACROPORA 750 m zw v Kp Verdische eiL CORAL ACTINIA 21 40 ra zio v Kp May DOPHNE 22 thv Lissabon n Rotterdam DIADEMA pass. 22 Oues- sant n Freöerlcla DIOGENES 22 v Buenaven tura n Cristobal EEMLAND 22 v Tenerife n Rio de Janeiro ECHO 22 v Almeria n Liverpool ESSO AMSTERDAM 22 thv Algiers n Augustus EUMAEUS 22 v Amsterdam n Indonesië FOREST HILL 22 v Brest i Swaz GA ASTERDIJK 22 v vannah n Moorehead GAASTER LAND 23 te Cabedelo verw. GIESSENKERK 22 v Hamburg n Bremen GOEREE 13 te San Anton! GORREDIJK 22 te Roltei GUINEEKUST 23 te Takoradi verw. GULF KANSA 22 ta Ras la Nuf HECTOR 22 v Piraeus n Bremen HOLLANDSDUIN pas» V New Britain tl Calms HOUTMAN 22 v Beira n Sa- HOOG EN LAAG WATER 25 november Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge 7.52 160 8.20 109 8.21 178 8.49 131 20.29 178 21.08 137 20.58 199 21.31 159 1.39 149 2.07 103 2.08 164 2.13 116 14.22 183 14.35 134 14.50 198 14.47 152

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 25