3,48% rente-rekening bij de postgiro* P03 MORGEN: EERSTE EN LAATSTE REÜNIE IN KAMP AMERSFOORT 1.500.000 rekeninghouders maken al een voordelig gebruik van de postgiro. De postgiro is een vertrouwd begrip voor alle Nederlanders. rij alle bekende postgiro-voordelen nu nog een nieuwe servicede Barakken worden afgebroken soepel, modieus kwaliteit POSTCHEQUE- EN GIRODIENST reu n se Personeel bureau eiercontrole wordt ontslagen VRIJDAG 24 NOVEMBER 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 PDA vergaarbak voor 35.219 gevangenen (Van een onzer verslaggevers) ,Erger dan Polen'. De enkele overlevenden, die na de oorlog hun ervaringen in de concentra tiekampen met elkaar konden vergelijken, beoordeelden aldus het kamp Amersfoort. Dit meldt prof. dr J. Presser in zijn boek .Ondergang' over de vervolging en verdelging van het Neder landse jodendom in de jaren 1940-1945. Op dit moment zijn soldaten gelegerd in dezelfde barakkeu waar toen zo onzeg baar is geleden. Binnenkort zul len zij vertrekken. Want de .Boskamp' dat is de oor spronkelijke naam gaat ver dwijnen, totaal en voorgoed. De grond is particulier eigen dom. Waarschijnlijk zal op deze plaats een politieschool worden gebouwd. (ADVERTENTIE) Zaterdag brengen vele Nederlanders, die tijdens de oorlog in Amersfoort gevangen hebben gezeten, een laat ste bezoek aan deze plek. De Duit sers haalden hier niet aUeen joden heen, zij verzamelden er ook talrij ke politieke gevangenen, zwarthan delaren, smokkelaars, communisten, geestelijken en gijzelaars, verzet strijders en anoniem aangeklaag den. In feite was dit kamp een soort opvangcentrum, van waaruit de diverse categorieën later werden .gedistribueerd' naar him uiteindelij ke bestemmingen: Dachau, Scbeve- ningen, Auschwitz of Bergen-Bel- sen, Neuengamme, Mauthausen. In de nazi-terminologie heette deze .vergaarbak' dan ook: Polizeilisches Durchgangslager Amersfoort'. De afkorting PDA werd door de gevangenen eindeloos gevarieerd, van ,Pest Duitsland Altijd' via tal van latijnse spreuken tot .Plicht, Durf, Actie". Initiatiefnemer De eerste officiële en tegelijk ook laatste reünie van zaterdag is geor ganiseerd door de heer N. van Dam, afdelingsbestuurder voor de Expogé. Hijzelf heeft tijdens de oorlog ruim een jaar in het PDA doorgebracht. ,TJ denkt natuurlijk: als jood. Maar nee, dat kwam pas later. Ik zat medio 1943 in een sabotagegroep, die opereerde vanuit Assen. We wer den verraden. Na de eerste arresta ties vluchtte ik naar Rotterdam. Ze hebben me daar tóch kunnen vinden'. Via Schevningen kwam de heer Van Dam terecht in Amersfoort. Hij was veroordeeld tot 15 jaar dwang arbeid. ,Ik werkte eerst bij het zo genaamde NSF-commando. Wij moesten voor de door Duitsland ingepikte Nederlandse Seintoestel- len Fabriek veel soldeerwerk uit voeren. Het was in het begin niet zo slecht we kregen meer eten dan de anderen. Pas in oktober 1944 werd ik op transport gesteld, via Neuengamme ging het naar Mep pen. Daar was liet goed slecht. Be gin maart 1945 werden we geëvacu eerd lopend, een dodenmars. Met Pasen werd Bremen bereikt' ,Ik heb daar twee dagen in de stro mende regen op een voetbalveld ge zeten. Toen kwam er een trein, die het restant van de gevangenen overbracht naar een krijgsgevan genenkamp in Sandborstel, achter Bremervörde, Een verschrikkelijk oord. Er zaten veel Russen. Ik heb gezien hoe zij hun doden opensne den, hart ennieren eruit haalden, kookten en opaten. We zijn daar bevrijd door de Engelsen'. Enkele maanden later kreeg de heer Van Dam zekerheid omtrent het lot van zijn vrouw. ,In Sobibor zij zijn omgekomen. .Verleden jaar november bracht de heer Van Dam een bezoek aan Polen. .Alleen nee, niet met dat hele gezelschap naar Auschwitz. Ik laat me niet voor communistische karretjes spannen.' Geregeld kwam de heer Van Dam de afgelopen jaren ook in het kamp te Amersfoort. Alle barakken staan er nog. ,De Boskamp' dateert uit 1939. Langs Laan 1914, op de grens van Amersfoort en Leusden, werd toen een oefenkamp gebouwd voor de Infanterie. De Duitsers trokken fADVERTENTIE er in, lieten een aantal barakken bijplaatsen. Ais PDA kwam het augustus 1941 in gebruik. Er stonden toen 27 .gebouwen' in totaal. De eerste vijf barakken dien den voor de legering van de ge vangenen: zij sliepen in stapelbed den, drie lagen boven elkaar, op strozakken. Nummer 6 was een werkplaats, in nummer 7 werd hout gehakt, nummer 8 huisveste de schoenmakerij, een timmermanshok, enkele kleermakers. Vervolgens weer twee slaapbarak- ken. In nummer 11: de zieken. Num mer 12 fungeerde als keuken, num mer 13 was een spoelgebouw daar ook moesten de gevangenen om beurten aardappels schillen. De nummers 14 en 15 waren voor de .persoonlijke hygiëne' er waren wasbakken en teilen voor het ver schonen van kleding: in totaal 70 kranen voor 4000 mensen... Een aparte barak nummer 15 was er voor de gevangenen, die op transport zouden gaan. De kapoer zetelde in nummer 17. Als magazijn diende nummer 18. De .wacht' was ondergebracht in nummer 19. Daar- administratie gehuisvest. Het mili tair personeel beschikte over de nummers 21 tot en met 27. Onvoltooid Rondom het kamp stonden acht wachttorens, van hout uitgerust met schijnwerpers, mitrailleurs, te- y De nieuwe service: U kunt nu zonder meer een 3,48 rente-rekening openen naast de gewone postgiro-rekening, met hetzelfde nummer. Öp die rente-rekening kunt u heel gemakkelijk bij- en afschrijven. Een eenvoudige, manier om girogeld rentegevend te maken. Alle particuliere rekeninghouders krijgen binnenkort persoonlijk bericht over deze nieuwe service. Even eenvoudig: rente tot 5Vi% toe Wanneer u een bepaald bedrag voorlopig niet nodig hebt, dan kunt u al even eenvoudig bij- of afschrijven op een van de speciale beleggingsrekeningen van 4*4%, 5% of 5*4%. Uw geld is niet geblokkeerd. Over de voorwaarden krijgen particuliere rekeninghouders nader bt .cht Andere postgiro-voordelen: Eenvoud. Mets is gemakkelijker dan het invullen van de blauwe postgirokaart Met één zo'n snel en simpel ingevulde kaart kunt u elk gewenst bedrag overschrijven of contant betalen. Rechtstreeks gemakkelijk betalingsverkeer met 1.000.000 particulieren 500.000 winkels en bedrijven. Snel en efficiënt. (Elk jaar komen er nog zo'n 200.000 rekeninghouders bij.)- Overal betalen. Met de vertrouwde blauwe girokaart kost b tegenwoordig bijna overal betalen. Overal opnemen. U kunt contant geld opnemen bij elk van de 2250 postkantoren en -agentschappen, overal in Nederland'(ook na 3 uur '8 middags!). De particuliere rekeninghouder krijgt n! 2 kascheques, elk voor max. f 500.-. Na inwisseling ontvangt neen nieuwe cheque thuis. U rit dus nooit zonder. Roekhond-gemak: De snelle dagafrekeningen van de postgiro rijn uitvoerig gespecificeerd: naast het bedrag worden ook gironummer en naam van de begunstigde vermeld. Zo heeft u een duidelijk overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Geen kosten voor porti, giro-enveloppen, over schrijvingm, kascheques en stortingen op eigen rekening. *in samenwerking met de Rijkspostspaarbank het grootste gironet van Nederland-volledig geautomatiseerd 25-11-'67 lefoons. Hierop deden voornamelijk Nederlanders dienst, deel uitmakend van het SS-Waclitbataljon Amers foort. Op liet. terrein is na de oorlog een niet voltooide gaskamer aan getroffen, vlak bij de enige nu nog aanwezige wachttoren. Ook vond men na de bevrijding een bijna 20 meter diepe gemetselde put niemand weet voor welk doel de bezetters die hebben laten ma ken. Zoals gezegd: vrijwel alle barak ken staan er nu nog steeds. Zelfs de beruchte .Mussert-bel' bieef be houden. Deze koperen klok werd ge luid als aankondigingv voor de be ruchte appels, die vaak vele uren duurden, ongeacht de weersomstan digheden. Wat gaat er nu geburen met dit instrument? Volgens de heer Van Dam wil men deze overplaatsen naar het monument, dat na de oorlog is opgericht aan het eind van de vroe gere schietbaan, op de plek waar velen zijn gefusilleerd. ,Er wordt ook overwogen hier één der barak ken te zetten: als herinnering. Maar dan zal er ook een bewaking bij moeten komen, anders zie ik er niet veel in wat jammer, dat de regering hier geen museum van maakt'. In totaal heeft het kamp Amers foort 35.219 gevangenen .ontvan gen', zo bleek na de oorlog uit de verbluffend nauwkeurige admini stratie. Daarvan zijn 19.075 gede porteerd en 15.565 .overgeplaatst, ontslagen en overleden'. Op 5 mei 1945 werden 579 gevangenen hier bevrijd. De drukste tijd van het PDA was tussen maart 1943 en juni 1944, zo blijkt uit dc cijfers. In dat tijdvak werden 14.960 aankomsten geregi streerd. Daarbij waren niet alleen Nederlanders. De Duitsers haalden ook enkele honderden Russische krijgsgevangenen naar het kamp, als propagandamateriaal om ons te kunnen laten zien .tegen welk een vreselijke vijand werd gevochten aan het Oostfront'. Hun lot was nog erger dan dat der joden. Geen hunner overleefde de oorlog. De laatste tientallen werden neer geschoten uit wraak na de aansla gen in maart 1945 op de Nederlandse SS'ers Lutje Schipholt, en Rauter. Kampcommandant was na Ströver liet langst en tot het einde toe de SS'er Karl Peter Berg. Hij werd na de oorlog ter dood veroordeeld en kreeg de kogel. Zijn .tweede man' was Blockführer J. Kotalla. Ook deze man werd tot de dood straf veroordeeld, maar hem werd gratie verleend hij zit nu le venslang uit in Breda. ,Hij heeft mij indertijd een paar keer vreselijk afgetuigd', herinnert zich de heer Van Dam. De Nederlandse rechterhand van Ko talla was een rijwielhersteller uit Zutphen, genaamd Westerveld. De ze beul is wél geëxecuteerd. Ober- Ie, voormalig schaapsherder, kreeg vijftien jaar. En dokter Nieuwen- huis, de beruchte kamparts die zijn patiënten zo sloeg, dat ze gil lend de ziekenbarak uitvluchtten om weer aan het werk te gaan werd veroordeeld tot twintig jaar. Hij zal nu wel weer op vrije voeten zijn. Andere mishandelingen werden uit gevoerd in de .rozentuin', een smalle met prikkeldraad afgezonderde strook. Hier moesten gestrafte ge vangenen onder stokslagen een met stenen verzwaarde wals heen en weer zeulen zij noemden deze marteling de .Palestina Expres'. Ondanks de zware bewaking en de vreselijkste dreigementen hielden vele gevangenen zich bezig met .verboden handelingen', zoals clan destiene kerkdiensten. Ds D. A. van den Bosch hield geregeld samen komsten en las dan voor uit ge smokkelde bijbeltjes. Ook zon men uiteraard voortdurend op ontsnap pingsmogelijkheden. Tot spectacu laire uitbraakpogingen is het nooit gekomen, zo meent dc heer Van Dam: Hij herinnert zich wel een schietpartij naar aanleiding van een ontvluchting door de groep van Jo hannes Post. ,Dat was in september 1944. Ik weet alleen nog dat hun opzet mislukte'. Het was in die tijd ook, dat me vrouw Van Overeem van het Rode Kruis vaak op bezoek kwam om pakketten te brengen. Zij was het ook, die in april 1945 na het ver trek van Berg de leiding overnam tot aan de bevrijding. Zaterdag komt mevrouw Van Overeem ook naar de reünie. .Iedereen moet werken. In de concentratiekampen moeten de geïnterneerden nuttige arbeid verrichten, iets dat zij nog nooit lindden gedaan'. Aldus luidde bijschrift van deze foto, gemaakt door een Duitse fotograaf in het kamp van Amersfoort. Er stond nog bij, dat de tekst precies diende te worden overgenomen. Vragen kamerlid Van Bennekom over kleuteronderwij s DEN HAAG De heer J. A. van Ben nekom heeft aan de minister van onder wijs en wetenschappen, over de vergoe ding der kosten van kleuterscholen de volgende schriftelijke vragen gesteld: 1 Is de minister van mening, dat in gevallen van samenvoeging van ge meenten de vergoeding, per lokaal, zo als die in de artikelen" 43, 73 en 77 van de kleuteronderwijswet is geregeld, niet voor alle samenstellende aelen van de nieuwe gemeente gelijk behoeft te zijn? 2 Indien deze vraag bevestigend mocht worden beantwoord, kan de minister dan mededelen, op welke rechtsgrond of welk wetsartikel dit eventuele on derscheid bemist? 3 Is het de minister bekend, dat, in dien de in vraag 1 bedoelde opvatting mocht bestaan, gemeente- en school besturen daardoor in grote moeilijk heden kunnen komen, daar voor bepaal de delen van een gemeente 1140,- per lokaal en voor andere delen van dezelfde gemeente 1690,- per lokaal wordt uitgekeerd, terwijl er dikwijls geen wezenlijke verschillen in exploi tatiekosten bestaan. 4 Is de minister bereid te bevorderen, dat op dit punt een gevreesde discri minatie binnen één gemeente wordt voorkomen? (ADVERTENTIE) ZEIST (ANP) Het bestuur van de stichting Nederlands eiercontrole bu reau heeft besloten, de kwaliteitscon trole op de export van eieren met ingang van 1 juli 1968 te staken en het personeel te ontslaan. Dit heeft dc voorzitter van het nrodukt= schap voor pluimvee en eieren," de heer H. H. Garrelds, die tevens voorzitter van de stichting NEB is, woensdag in Zeist medegedeeld op de openbare ver gadering van het produktschap. Het gaat hier om het ontslag van twintig personeelsleden, van wie er drie ouder zijn dan zestig jaar. Het NEB kampt al enkele jaren met fi nanciële moeilijkheden, omdat de con trolewerkzaamheden tengevolge van de sterke terugval van de eierexport aan zienlijk zijn verminderd. ,Pour le merite' voor Mare Chagal PARIJS (AP) De Franse regering heeft woensdag besloten het groot kruis van de nationale orde van ver dienste toe te kennen aan de in Rus land geboren schilder Mare Chagal, wiens schilderijen in het westen gro te bekendheid genieten. De orde voor verdienste is ingesteld door president De Gaulle. Chagal kwam in 1910 voor de eerste maal in Parijs en keerde in de tijd van de revolutie naar zijn geboorte land terug. In 1922 vertrok hij we derom naar Frankrijk waar hij zijn reputatie vestigde. Tijdens de tweede wereldoorlog verbleef hij in de Ver enigde Staten waarna hij in 1947 ten derde male in Parijs aankwam. Zqn plafondschildering van de Pa- rijse opera en 15 grote schilderijen over bijbelse onderwerpen, die in het Louvre hangen, genieten grote ver maardheid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 17