,D'66 IS IN NIETS ANDERS DAN DE CONFESSIONELE PARTIJEN' Bende van 31 man ging in groepjes op roof uit Rotterdam bereidt zich voor op schepen van 500.000 ton Economische zaken bekijkt regionale mogelijkheden NIEUWE SAMENWERKINGSVORMEN MOGELIJK TOT VERNIEUWING iibiikan Sblikan Geen barrières tot 50 km voor de Hoek Studie toegang in zee wordt nu aangepakt Feestje was zo gezellig AMERIKANEN MARTELEN IN VIETNAM' Amerikaanse vestigingen Voordat werving in VS begint BOEKJE OPEN OVER MINISTER LUNS VRIJDAG 24 NOVEMBER 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 15 PVDA-VOORZITTER IN CONGRESREDE: (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De opstelling van D'66 is in feite geen andere dan die van de confessionele partijen. De zo noodzakelijke polarisatie in de politiek is dan ook niet van D'66 te verwachten. De kans op nieuwe ontwikkelingen in de politiek staat of valt met de beslissing van de PvdA. De partijvoorzitter van de PvdA, dr J. G. H. Tans zei dit gis teravond in de openingsrede op het congres van zijn partij in het RAI- congrescentrum te Amsterdam. AMSTERDAM In het congres centrum in het Amsterdamse RAl-geboxm is 'donderdagavond het partijcongres vast de PvdA begonnen. Op de foto voor de De opstelling van D'66, de partij die. zich heeft aangediend als kam pioen van de partijpolitieke ver nieuwing noemde dr Tans teleur stellend Op het Helmondse con gres van die partij is niet langer in het verborgene gebleven, zo zei hij, dat de partij zich niet anders op stelt dan de confessionele partij en. Men hoeft er niet aan te twijfelen, zo. had dr Tans eerder gezegd, ,dat confes- sionalisering van ons partijpolitieke stel sel nog slechts een kwestie van betrek kelijk korte tijd kan zijn. En dat is het waarom het bij het zoeken naar nieuwe partijpolitieke verhoudingen uiteindelijk gaaf. Als de voortekenen niet bedriegen, zijn we in een fase gekomen, vervolgde hij, waarin het mogelijk wordt de vernieu wing van ons partijstelsel nu een stap dichterbij te brengen door het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsvor men. Het optreden van de christen-radica len wijst erop, dat het in confessione le kring langzamerhand ernst begint te worden met de scheiding der gees ten als reactie op de centrumpofitiek der confessionele partijen die de PvdA-voorzitter de hoofdschuldige van de politieke malaise noemde. Het congres van de PvdA zal o a het basisprogramma van de partij vaststel len, dat volgens dr Tans in grote trek ken zal dienen als uitgangspunt voor besprekingen met anderen over een stembusakkoord om te komen tot een progressieve concentratie en een pro gressieve meerderheid in ons la Een permanente programcommissie die door het congres zal worden be noemd, zal nagaan of en zo ja in welk opzicht het basisprogram moet worden bezien. Zo mogelijk eind volgend jaar zal zij daarover verslag moeten uitbren gen. Aan het slot van zijn rede riep de par- Lijvoorzittei het congres op, ondanks alle verschil van mening ,de eenheid van de partij voorop te stellen, de eenheid als onontbeerlijk krachtenveld in de po litieke strijd'. Het ■ongres zal vandaag o a beslissen het verbreken van de politieke banden tussen de partij en het dagblad Het Vrije Volk en over de vernieuwing van de parlementaire democratie aan de hand van het rapport ,Een stem die telt'. Morgen wordt gedebatecrd over de bui tenlandse politiek op basis van liet rap port .een politiek voor vrede'. ADVERTENTIE Schrijft U eens met de nieuwe De nieuwe heeft een grote, veerkrachtige 14 karaats gouden pen Voelt U hoe sierlijk cn licht deze gouden pen over het papier glijdt - hoe persoonlijk Uw handschrift wordt - hoe fijn het is om met de verjongde Pelikan te schrijven. Laat U zich de nieuwe Pelikan ecus tonen cn beleef ook eens die nieuwe schrijfscnsatie. Grote, veerkrachtige 14 karaats gouden pen: Thcrmic-inktregulator voorkomt lekken. Zuiger- of patroncnvulsystccm. Luchtdicht afsluitende dop van geciseleerd doublé of nicuw-zilver. Pelikan inktpatroncn - voor goede inkt WMinavAGNtE. pair..' Het Vrije Volk GOEDE VANGST VOOR DE POLITIE Tot dusver acht arrestaties IGRONINGEN (ANP) De groep Slochteren van de rijkspolitie is er in geslaagd in samenwerking Imet de districtsrecherche van de rijkspolitie een 40-tal inbraken ge pleegd tussen mei 1965 en oktober 1967 op verscheidene plaatsen in de provincie Groningen tot klaar- 'heid te brengen. Er zijn in ver- :band met deze omvangrijke zaak 31 verdachten. gemaakt nan grootscheepse dief stallen van kabels van de NAM van de locaties Froombosch en Noordbreok. Koper De kabels werden meestal ter plaat se opengesneden, het koper werd mee genomen en het afval in sloten en grachten gegooid. Er ls zo voor duizen den kilo's gestolen hetgeen voor de NAM een schade betekent van rond 30.000 gulden. Geleidelijk nnn sloten steeds meer daders zich aan bij de bende. Een uit Amsterdam afkomstige zich in het noorden vestigende koopman bleek goed thuis op het inbrekerspad, het koper werd voornamelijk in Am sterdam verkocht. Deze groep heeft zich ook schuldig gemaakt aan twee lnbra- ker bij de aardappelmeelfabriek .De Woudbloem' te Seharmer waar 4O0 kilogram brons werd gestolenI. de dief stal van een brandkast bij het anne- mingsbedrijf .Verstoep' te Zuidbroek (inhoud 2700 gulden), het plunderen van koperen pompen, waterleidingbui zen etc. uit leegstaande woningen, het gappen van levensmiddelen, gereed schappen. rollen kabels en vijf scha pen. (Van een onze verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND ,Tot ongeveer vijftig kilometer voor Hoek van Holland zijn er geen bij zondere beperkingen in de vaart van schepen van 500.000 ton met tachtig voet diepgang- Dat heeft 'n studie onzerzijds opgeleverd', zei donderdagmiddag ir H. P. Meijer, technisch onderdirecteur van het Rotterdamse gemeentelijke haven bedrijf. Hij ging daarmee in op beweringen van buitenlandse havens, die erop neer ko men dat 500.000 tonners Rotterdam niet zullen aandoen wegens ondiepten in de Noordzee en de toegang van de Nieuwe Waterwég. Verdiepen en verlengen in de zee van de toegang naar de Water weg zou naar schatting een bedrag ver gen van 100 a 150 miljoen gulden. Concurrentie Ir Meijer: .Met de bedrijven in Euro poort, die daarvoor belangstelling nebben, is afgesproken dat we een gemeenschappelijke studie zullen ma ken van dat project en de daaraan verbonden problemen. Om goed voorbereid te zijn als de 500.000 ton ner boven de kim komt'. Volgens zijn zeggen komen die buitenlandse bewe ringen voort uit concurrentie-o""'- weging. In het Calandkanaal wordt momenteel hard gewerkt aan verdieping en ver breding. Aan de nieuwe steigers Shell, Chevron/Esso, BP en over enkele maanden bij Mobil kunnen reeds tankers van 240.000 ton met zestig voél diep gang worden ontvangen, zij het nog niet vol afgeladen. Daarmee komt Rotter dam op het ogenblik op de derde plaats in Europa na Milford Haven en Havre. Havre. Het werkschema is erop gericht dat Europoort rond 1970 bereikbaar ir voor 200.000 tonners met 62 voet diep- Blijven hopen ,Ook by het uitvoeren van de rijkswer ken kunnen de dingen wel eens meezit ten, zodat we de hoop zeker niet opge ven, dat in 1969 de eerste 62-voeter al zal binnenlopen', aldus Ir Meyer, ,al zal verbreding van het Calandkanaal tegen die tijd noodzakelijk zyn, hetgeen het wegbaggcren van de landtong inhoudt. Tot dat werk ls echter nog niet beslo ten'. HUISVROUW VERGAT TOTO MET DERTIEN GOED IN TE LEVEREN (ADVERTENTIE) Sportieve aktieve mensen hebben graag King bij de hand. Want King pepermunt geeft in 'n wip nieuwe frisse energie De dood op de weg KOOG AAN DE ZAAN (ANP) li het Julianaziekenhuis te Zaandam i: de 18-jarige Hans C. Klopper ui Zaandam, overleden aan de verwon dingen, die hij opliep toen hij woens dagavond op de provinciale weg na bij Bloemwijk aangereden werd door een bromfiets. DELFT (ANP) - - Donderdagoch tend is in Delft de 61-jarige wielrijder C. W. van Paassen uit Den Hoorn verongelukt. Hij werd op de Oostsin- ge aangereden door een personenauto. Bil aankomst in het ziekenhuis was de heer Van Paassen reeds overleden. BELLINGWOLDE (ANP) De 14- jarige B. Bakens uit Bellingwolde is donderdagmorgen verongelukt, toen hij op de fiets op weg naar school bij het oversteken van een kruispunt werd aan gereden door een busje. Hij overleed ter plaatse. DEDEMSVAART (ANP) In het Sophïaziekenhuis te Zwolle is donder dagmorgen overleden de 65-jarige land bouwer R. Hartman uit Dedemsvaart die woensdagmorgen omstreeks kwart over zes in zijn woonplaats met zijn bromfiets tegen een geparkeerd staan de vrachtauto met aanhangwagen wa3 gereden. Dit voertuig stond onder de straatverlichting geparkeerd. Tot dusver zijn er 8 personen gear re- steerd maar het onderzoek duurt nog voort, en het ziet er naar uit dat er nog meer arrestaties volgen, lende verdachten zijn voor de officier van justitie geleid en daarna weer op Twee vrouwen, echtgenoten vrije voeten gesteld. bendeleden, gingen mee op stap om schapen te stelen en kabels te roven nadat zij zich tevoren moed hadden j ingedronken. De schapen werden ge- Gearresteerc werden de 31-jarige R M. uit Kolham zonder beroep, j 38-jarige fabrieksarbeider H. O. van| arbeider M. S. uit Slochteren, en diens vader de 49-jarige koopman O. S., uit Noorddijk, de 28-jarige stuurman op de kustvaart B. K. uit Westerbroek, de 19-jarige fabrieksarbeider H. R. K. uit Waterhuizen. Dit zestal is ingeslo ten in Groningen, Assen en Leeuwar den. Verder werden door de gemeen tepolitie te Hoogezand-Sappemeer ir verband met deze reeks inbraken ge arresteerd de 32-jarige fabrieksarbeider J. de V. en de 36-jarige fabrieksarbei der B. van D.. op de markt verkocht aan de eerste de beste koper. De totale schade wordt geraamd op 100.000 gulden. GEEN OVEREENSTEMMING IN BEGROTINGSCOMMISSIE DEN HAAG (ANP) Voor het eerst donderdag de algemene hegrotings- mmissib uit de tweede kamer bij een geweest. Zij weeft tot taak dc tij dens de openbare commissievergaderin gen in moties en amendementen naar voren gekomen verlangens, waaraan financiële consequenties verbonden zijn, te bezien en voor deze verlangens even tueel dekking te zoeken. Al bij de eerste zitting deed zich de moeilijkheid voor, dat van de uit de diverse commissies naar voren geko men moties 23 moties en zeven amendementen die geld zouden gaan kosten er slechts één is aange nomen: de wens tot subsidie van 300.000.- voor de Nederlandse jeugd herbergen op de begroting van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. Al- overige eisen of verlangens wer- in grote meerderheid verworpen. Besloten werd over dit probleem in ei gen kring nog eens uitvoerig van ge dachten te wisselen. Woensdag aan staande zal de commissie opnieuw bij eenkomen. Nederland-Rusland misschien op tv (Van onze radio- en tv-redactie) De NTS heeft belangstelling voor een rechtstreekse reportage van volgende week woensdag te spelen voetbalinterland Nederland - Rus land. De organisatoren hebben even wel de gebruikelijke voorwaarden gesteld. Een tv-uitzending wordt al leen toegestaan wanneer het Feye- noordstadion uitverkocht is. Tot op dit moment zijn nog veel plaatsen verkrijgbaar. Maandagmiddag valt de beslissing of de NTS het stadion mag binnentrekken. Groepjes De mannen trokken er in kleine groepjes met al dan niet gestolen auto's op uit om te roven wat ze maar te pakken konden krijgen. De interesse ging vooral uit naar ka bels en naar gereedschappen, al wer den ook levensmiddelen gestolen, klokken en een vijftal schapen. De zaak kwam aan de rol toen de groep Slochteren van de rijkspolitie de daders ving van enkele simpele dief stallen van een bliksemafleider en ka bels van scheepswerven aan het Win- schoterdiep. Het bleek uit het onder zoek dat de gepakten zich schuldig had- Soldaat vertelt: DEN HAAG De heer J. Hafke meijer die onlangs bij het ministe rie van economische zaken ir (ADVERTENTIE) RESTAURANT BODEGA ,DE ABDIJ' Abdijplein 5 - Tel. 01180-4685 MIDDELBURG Uniek gelegei Abdijcomplex-Exclusief restau rant in antieke stijl en omge ving. Ook plate-service. dienst is getreden als aantrekker van Amerikaanse industrieën voor Nederland, zal de twee maanden die hem nog resten eer hij zijn werkzaamheden in de Verenigde Staten begint benutten om in de probleemgebieden (het noorden, Zuid-Limburg, Brabant en Zee land) overleg te plegen met pro vinciale en lokale autoriteiten. Waar mogelijk en dienstig ligt het in de bedoeling van het ministerie het historisch!-Amerikaanse ondernemingen (het zij als Nederlandse dochters, het zij als jointventures) met name naar deze gebieden te loodsen. ROS KILDE (AP) De Amerikaanse student Peter Martinson heeft donder dag voor het Russeil-tribunaal In Ros- I kilde, Denemarken, verklaard dat hfi persoonlijk heeft deelgenomen aan mar telingen van Vletqong gevangenen die werden ondervraagd. De Amerikaanse inlichtingendienst in Vietnam schrikt er niet voor terug gevangenen te slaan, te trappen en met elektrische schokken te .behandelen', aldus de 23-jarige student. ,Ik beschouw mezelf ais een oorlogsmis dadiger, het was in het begin verschrik kelijk om gevangenen te slaan teneinde inlichtingen te krijgen. Daarna doe je het uit kwaadheid en daarna uit genoe gen'. Op de vraag waarom hij nooit een formele aanklacht heeft ingediend tegen dergelijke praktijken zei hij ,ik had er toen niet de moed toe'. De Amerikaanse militaire autoriteiten trachten de indruk te vestigen dat alleen de Zuid vie tnamezen gevangenen mis handelen en martelen terwijl de Ame rikanen alleen maar toekijken, zei hij. Hij voegde er aan toe eens 18 uur aan een stuk een gevangene te hebben be werkt. .Voor we naar Vietnam gingen was ons gezegd dat mishandelen onwet tig ls maar een van onze instructeur» zei erbij ,in Vietnam wordt het wel ge daan'. Toen ik in Vietnam was werd ons tactisch door onze superieuren op het hart gedrukt vooral geen sporen van mishandeling op de gevangenen achter te laten'. Voordelen van vestiging in deze gebie den, zo stelt men zich voor, zijn een groot arbeidsaanbod, relatief goedkope grond voor industriebouw en overheids- faciliteiten bij vestiging. In het alge meen zullen de argumenten die voor in Nederland pleiten gelegen zijn Let vlak de gemakkelijke West-Europa van- MAKKUM De al v'y'f jaar feilloos draai ende totohuishouding van de 36-jarige elektri cien-gasfitter Joost Sal- verda uit Makkum, is danig van streek ge raakt door een feestje, waaraan mevrouw Sal- verda, moeder van een dochtertje van vier en een zoontje van een half jaar, vorige week don derdagavond in Mak kum deelnam Het feestje is er de oorzaak van geweest dat me vrouw Salverda het to toformulier dat een ko lom met dertien goede prognoses bevatte, heeft vergeten in te leveren. Dit betekent dat de ko lom met dertien goed geen deel van do hoofd prijs, die 172.000 gulden bedraagt en waarvoor momenteel zeven gega digden in aanmerking koinen, zal opleveren. Mevrouw Salverda gaat iedere donderdagavond naar het huis van de weduwe Bakker aan de Lcerlooiersstraat te Makkum. een van de vaste inleveradressen van de zaterdagclub Makkum. Dat zou ook vorige week donderdag avond hebben moeten gebeuren, maar het feestje had mevrouw Salverda zo in de greep dat ze vergat haar vas te wandeling naar toto agente Bakker te ma ken. Zondagmiddag jongst leden toen tegen half vijf de toto-uitslagen bekend werden ge maakt. bleek wat me vrouw Salverda had misdaan: het niet Inge leverde formulier be vatte een kolom met dertien goed. ,Vijf jaar speel ik nu al in de voetbaltoto en ik heb nog nooit wat gewon nen. Vrydag ontdekten wij dat het formulier niet was ingeleverd. Mijn vrouw zei toen dat ik het maar moest ver scheuren, ik bewaarde de toto echter en zon dag bleek, dat ik met de derde kolom goed zat: dertien goed. Ik heb wel even geraasd en minder mooie woor den gebruikt, weg goe ie Sint-Nicolaas en weg de mogelijkheid om een huis te kopen. Ik ga echter door, er is im mers toch niets aan te doen. Het ls evenwel toegankelijkheid van West-Europa uit Nederland, de goede verbindingen in het land (gevoegd bij de relatief korte afstanden, zelfs van de periferie naar de randstad), een uitstekend internatio naal transportsysteem, de hoge stand aard van vakmanschap en een grote mate van arbeidsrust in het bedrijfsle ven. Men realiseert zich intussen ten de- partemente wel, dat er in Amerika de overkomst van ondernemingen knokt zal moeten worden. Vóór Neder land zijn de Belgen en de Duitsers al begonnen, terwijl de Fransen plannen maken om niet achter te blijven. Assisfenfie De heer Hafkemeijer die vanaf medio februari een eenling zal zijn met een ontzaglijk gebied ter bewerking, krijgt de documentaire steun van een geheel nieuwe hoofdafdeling ten de- partemente die onder leiding staat van drs G. J. Bergen. Deze hoofdaf deling heeft tot taak de vertegen woordiger in de VS regelmatig tc voorzien van nieuw (en steeds wis selend) documentatiemateriaal, met name over de mogelijkheden vai regio. i Voorts zal deze afdeling in Nederland als trefpunt voor Amerikaanse geïnte resseerden dienen. De arbeid van de heer Hafkemeijer zal zich sterk richten op het bedrijfsleven in de westelijke Amerikaanse staten. Decoraties de inlichtingendienst diend. Op 22 juni was hij daar s gedecoreerd vandaan gekomen. Hij had onder meer een onderscheiding voor goed gedrag. ,Maar achteraf beschouw ik mijn gedrag helemaal niet zo best. Ik zie mezelf als een oorlogsmisdadiger. Ik geloof dat tijd wordt dat iemand zijn mond open doet over wat er In Vietnam gaande is en ik ben van mening dat het Amerikaanse volk eens moet aanvaar den dat Amerikanen geen misdaden kunnen begaan, alleen omdat z(j Ameri kanen zijn'. Middelgroot DEN HAAG In Nieuwspoort te Den Haag is hot boekje Luns, Drees, De Quay, Marijnen, Cals over Luns aan minister Luns overhandigd. Het boekje is ge schreven. door de journalist B. Hansen. Op de foto bekijken vlnr Bevordering van de werkgelegenheid is I één van de motieven die de rijksover- beid tot de aanstelling van de industrie- werver bewogen hebben. Daarnaast be- j oogt men een import van Amerikaanse technologie. Men heeft geen voorkeur nr Marijnen, minister Luns, schrij- ivoor bepaalde bedrijfstypen. In bet al eer B. Hansen, minister-president gemeen gnan de gedachten uit naar De Jong en n\r Cals het boekje. middelgrote ondernemingen met een I zet tot 500 miljoen. Tweeling maakt historie bij de geboorte l'EXEL De Texelse mevrouw Mantje Bonne is dinsdagmiddag bevallen van een tweeling. Op zichzelf mag dat niet zo bijzon der worden genoemd, doch wel het feit, dat de eerste baby werd geboren op Texels grondgebied en derhalve werd ingeschreven in de registers van de burgelijke stand van het schone Waddenei land en de andere helft van de tweeling het levenslicht aan schouwde in een Helders zieken huis en werd opgenomen in de burgelijke stand van de marine- stad... Omstreeks kwart over twaalf in de middag, achtte dokter Van Laun het noodzakelijk om de be valling te doen geschieden in het ziekenhuis te Den Helder. Er was haast bij. Per auto met loeiende sirene werd mevrouw Bonne van Den Burg naar de Texelse veerha ven gereden, waar een extra veerboot gereed lag voor de snel le overtocht. De meertouwen wa ren evenwel nauwelijks losge- smeten, toen de geboorte zich dringend aankondigde. En ai va rend over het wintergrauwe Marsdiep slaakte de ruim twee pond wegende baby nummer één kort daarop zijn eerste levenskreet. De boot geldt als grondgebied van Texel' en der halve... In het Lidwi nazi ekenhuis te Den Helder schonk mevrouw Bonne het leven aan de andere helft van de tweeling, ook maar twee pond zwaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 15