Grotere bouwactiviteit verkleint werkloosheid PZEM raamt 1 miljoen winst Svp :Europacup biertappen. Prognose: toeneming Laboratoria Vlissingse hts Zeeuws NYV-kader en actuele problemen BILT 2 VERRASSINKJE VOOR ZEEUWS DBA HOGER AANBOD JEUGD ALMANAK Automobilist verloor macht over stuur: wagen gekanteld Elektro Bok bij Kruiningen vandaag tegen westhavendam Demonstratie Vier eeuwen oud Nieuw-Vossemeer vierde feest Haags diefje spoorde le klas naar Middelburg Te hoge snelheid: auto van de weg VOOR UITBREIDING: 65 MILJOEN INDUSTRIE DOET ZICH NU GELDEN PRIJST APPEN IN TERNEUZEN Liefde Winnaars - SSJKJSS ',ir "•m*? Belletje Ernst ,Danzi-kwintet' in Zeeland AANGESCHOTEN AUTOMOBILIST REED DOOR NA AANRIJDING PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 9 OKTOBER 1967 MIDDELBURG Het Zeeuwse werkloosheidsbeeld in de afgelo pen maand heeft de ambtenaren van het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening in Middelburg een kleine verrassing opgeleverd. Dat de werkloosheid in de visserij, nu de stagnatie in de handel opge heven is, praktisch geheel zou ver dwijnen, was vorige maand al voorzien en hetzelfde geldt voor de stijging van de werkloosheid onder het horeeapersoneel. Een onverwachte factor echter was de afneming van het aantal werklo zen om precies te zijn 50 in de bouwnijverheid, een omstan digheid, die zich in vrijwel de ge hele provincie heeft voorgedaan. Deze ontwikkeling heeft ertoe bijge dragen, dat de werkloosheid in sep tember iets kon afnemen van 1093 eind augustus tot 1061 eind september niettegenstaande een lichte toene ming was te signaleren in de beroeps groep nlet-varend transportpersoneel. Dit was mede het gevolg van de in schrijving van een aantal uit Rotter dam teruggekeerde pendelaars, waarvan de rayons Hulst en Goes er samei zeventien noteerden. Do verhoogde activiteit in de bouwnij verheid (industrie- en woningbouw, als mede onder andere het opvangen van vrijgekomen arbeiders van de Terneu- zense kanaalwerken in de DOW-uit- breiding) waardoor het aantal werkloze bouwvakkers met vijftig verminderde, heeft de doorslag gegeven voor de lich te daling in Zeeland. Wat de van het beidsvooi-ziening betreft, zal het bod v$n horeeapersoneel in oktober ongetwijfeld nog wat verder toene men. terwijl eveneens aangenomen mag worden, dat het aantal inge schreven pendelarbeiders een verdere stijging zal ondergaan. Zoals bekend omvat de groep van 500 man. die de scheepvaartvereniging Zuid in Rotterdam zal afstoten, ongeveer SO Zeeuwse pendelaars, voor wie op 27 oktober aanstaande de opzegtermijn afloopt. Bovendien houdt het1. DBA nog rekening 'met de -inschrijving van een aantal Zeeuwen (pendelaars) die door de Ned. Heidemij in Rotterdam (uit voering werkeh in de plantsoenen) af gestoten zullen worden. Daarvan wor den er ongeveer twintig verwacht. Gezien de gunstige ontwikkeling In de bouwnijverheid en de landbouw, die naar het zich laat aanzien ook in oktober zal voortduren, wordt in deze en andere in sterke mate hier van afhankelijke beroepsgroepen geen toeneming van betekenis ver wacht. Op grond hiervan wordt ge rekend met een toeneming van het aantal werklozen in de orde van grootte van 100 tot 150 voor oktober, voornamelijk in de beroepsgroepen niet-varend ver- Aan de top van de provincies staan nog het hoge noorden en het diepe zuiden: Drente met 58, Limburg met Groningen met 39 en Friesland met 28. Daartussen nog Noord-Brabant met 32. Het huidige cijfer van 1061 werklozen betekent in vergelijking met vorig jaar horeeapersoneel i keerspersoneel. Het was verheugend te vernemen, dat de jeugdwerkloosheid in Zeeland hoe genaamd geen kans krijgt: van meer dan normale omvang was die namelijk niet. Het aantal ingeschreven jeugdi gen daalt gestaag en het benadert nu het peil van vorig jaar zeer dicht, te (ADVERTENTIE) -eeuwse Los Oud-kantpioen gewichtheffen Bram Charité verklaarde vorige Week op de buis, dut hij zijn ge hele collectie bekers en medailles met de lorrenboer heeft meege geven. Zijn overwegingen: hij was te klein behuisd en hij verfoeide de telkens terugkerende romp slomp van het poetsen. JSn toen kwam er een lorren boer, die zei ik geej er vijftig gulden voor. Neem mee, zei ik". Een belangrijke stap. Én uit zijn toon viel wel af te leiden, dat de genoemde motieven met de wer kelijke achtergrond weinig te ma ken hadden. Hij had, vermoedelijk na jaren poetsen eindelijk de juis te instelling gevonden, een men taliteit, die hem als sportman zeer siert-, die van de knikkers en het spel. En hij heeft de knikkers als los zand, door de vingers la ten lopen: naar de voddenkoop er mee. Het laatste sterke staal tje van een gewichtheffer. Bovendien naderde, door afne ming van krachten, het moment, waarop de krist voor ham niet meer te tillen zou zijn. Hij heeft tijdig a/stand genomen. Óp een zorgvuldig gekozen moment. Meestal gaat aan zoiets een pro ces van jaren vooraf. Dat onder vindt regelmatig een Watcher koopman, die van tijd tot tijd op het platteland een bejaard dame tje bezoekt en dan onderhandelt over een meubeltje, dat men wat cryptisch een ,half kastje" noemt. Maar het loopt iedere keer op niets uit. .Want', zegt liet vrouwtje dan, ,'lc bin d'r nog nie los van'. weten 87 (waarvan 23 minder geschik- ten) tegen 79. Vorige maand stonden er 114 jeugdigen ingeschreven, vraag, die in september 233 jongeren omvatte, overtrof het aanbod uus fors. De inschakeling van lts'ers is thans zo goed als gerealiseerd. Slechts de plaatsing van administratief personeel blijft zoals overigens elk jaar nog moeilijkheden opleveren. In tegen stelling tot andere beroepsgroepen over trof hier het aanbod de vraag. Een vergelijking met de andere pro vincies valt voor Zeeland nog steeds goed uit: de vierde plaats ,van on der' bleef gehandhaafd, Helemaal onderaan staat Noord-Holland met 10 werklozen per 1000 mannelijke loontrekkenden, daarna volgt Zuid- Holland met 11 en daarop Utrecht met 13. Zeeland heeft een promillage van 17, vijf lager dan het landelijk gemiddelde. Sinds maart jongstleden, toen het Zeeuwse cijfer het lande lijke had bereikt, is de situatie steeds - r geworden. september (892 werklozen) een aanbod van 15 procent meer. Het beeid van de augustusmaanden was echter veel ongunstiger: toen was er een toeneming met 27 procent: van 802 naar 1093. Wal de arbeidsreserve in de beroeps- Soepen betreft: de bouwnijverheid aide in september van 154 naar 104 mannen, de visserij van 52 naar 6; de belangrijkste stijging dus in de horeea- sector (5 naar 46) en het niet-varend verkeerspersoneel (86 naar 57). In de bouw vooral een daling in sector we gen-, spoor- en waterbouw, het gevolg van de uitvoering van grote complexen (Sloe, Schelde-Rynkanaal). De vraag naar mannen daalde in sep tember van 791 naar 775, met als be langrijkste groep de metaalnijverheid (360 naar 333). Vorig jaar september was de vraag 1100 man groot, zodat thans (vooral in de metaal en de bouw) enige voorzichtigheid blijkt. Het aanbod van vrouwen steeg van 191 naar 226 en hierbij betrof het voorna melijk seizoenpersoneel. De vraag naar vrouwen daalde van 735 naar 652. Dat de naaisters en textielarbeidsters hier in vooral in vergelijking met vorig jaar september een belangrijke rol spelen, is niet te verwonderen, gezien het landelijke beeld. Ook in de vraag naar winkelpersoneel (in het nadeel doordat het geen vrije dag op zaterdag heeft) was een behoorlijke daling: 151 naar 119. BROMFIETSER STAK PLOTSELING OVER KOUDEKERKE Een hevig remmen de automobilist heeft zaterdagavond rond tien uur kunnen voorkomen dat een plotseling vóór de wagen overste- leende bromfietser letsel opliep. Door deze plotselinge manoeuvre verloor de automobilist de Duitser W. D. uit Duisburg echter de macht over het stuur. De wagen kantelde en belandde tegen een muurtje van een voortuintje. D. kwam met de schrik vrij. De auto werd voor 1500 beschadigd. De brom fietser vluchtte in het duister. De brom fietser reed evenals D. richting Koude- kerke. Bij de kom van het dorp kwam hij van het links naast de weg gelegen rijwielpad. Hij bleef nog even links op de weg rijden en zwenkte toen plotse ling vlak voor de naderende wagen naar rechts. Bejaarde man bij aanrijding gewond HULST De 81-jarige J. v. d. B uit Sint-Jansteen liep zondagmiddag omstreeks kwart voor twee een dubbele beenbreuk en een hoofdwond op toen hij op zijn bromfiets op het kruispunt IJzerenhandstraat-Zoutestraat te Hulst komende uit de Koolstraat, geen voor rang verleende aan de in de riching van de binnenstad rijdende auto. be stuurd door D. G. uit Hulst. De bejaarde man werd in het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst opgenomen. De bromfiets werd zwaar beschadigd. De auto liep lichte beschadigingen op. Slot van pag. 1 voor materiaalonderzoek. In het lo kaal voor dit laatste doel staat nu al een 300 tons pers voor het be proeven van betonblokken op werk te wachten en is instrumentarium opgesteld om asfaltproeven te nemen. Maar er is meer in de nieuwe hts. Zo krijgt de afdeling elektro techniek en zwakstroom- en een sterkstroomlaboratorium met aan grenzende werkplaats, bibliotheek en tekenzaal. Bij de opzet daar van hebben schoolleiding en bou wers ernaar gestreefd dat het onderwijs de snel evoluerende elektrotechniek kan bijhouden. Naar eigen ontwerp zijn in het sterk stroomlaboratorium namelijk enkele unieke opspantafels die wegen maar liefst 2,5 ton elk! met be hulp van een vorkheftruck binnen gereden. Zo heeft men bereikt dat motoren, waarop proeven worden ge nomen, steeds uitwisselbaar zijn. .Geen statisch geheel dus. Boven dien zijn meteen extra kosten voor toekomstige vervanging vermeden', concludeert adjunct-directeur ir I. de Muynck nuchter. "Prots troont hij ons mee naar werkplaatsen ,we noemen ze ook laboratoria!' van de afdeling werk tuigbouw. Ook daar een instrumen tarium naar de modernste inzichten: lasserij, bankwerkerij en draaierij. Ermee verbonden een afdeling me chanische technologie met het pronk stuk van een halfautomatische draai bank. de eerste ln de Nederlandse hts-wereld. Apart en met een los van het gebouw opgehangen vloer es: reeetkamer. waarin bijzonder kost bare instrumenten zijn opgesteld. Wat verderop laat de heer De Mnvnck ons binnen in het energie- Jaoïratorium, een zaal waar machi nes. motoren en ventilatoren kunnen worden opgesteld en beproefd. KRUININGEN Twee bokken van het Rotterdamse bergingsbedrijf Van der Tak NV hebben zondag de gezonken bok in de bouwput by de veerhaven van Kruiningen .hoven water' gehaald. De bedoeling is dat de gebroken bok vandaag maandag hogerop wordt gezet, tegen de westelijke havendam. Zoals bekend .kapseisde' de bok, die in de bouwput lag, medio vorige week als gevolg van het stormachtige weer, nadat het gevaarte voor een deel op de stalen damwand in de put was te rechtgekomen. Zate rag was één bok van Van der Tak aan het werk om zijn .collega' uit de put te halen. Toen bleek, dat de pon ton gebroken was, werd een tweede bok naar de veerhaven van Kruiningen gedirigeerd om het achterschip te til len. Zondagavond zou men proberen de hijsdraden door te branden. Naar men van de zijde van rijkswaterstaat mee deelde, zullen vandaag de stroppen tus sen de poten van de bok gehaald wor den, die tussen de pa.len in de bouw put liggen. En dan is er nog de demonstratiehal van de school. Het is de bedoeling dat de industrie wordt uitgenodigd daar moderne machines tijdelijk neer te zetten en aan de hts-ers te de monstreren. Al met al hogere techniscl Hendrikweg de bouw ervan neemt nu ongeveer twee jaar in beslag in meer dan één opzicht de armslag waarop deze onderwijsinrichting al jaren zat te wachten. Niet langer behoeft men straks het praktijk en experimentele werk uit armoe aan mogelijkheden uit de lesrooster te bannen. Niet langer behoeft men leentje-buur te spelen bij andere scholen. De Vlissingse hts krijgt een eer ste klas accommodatie onder haar soortgenoten in het land. En de kans om tijdens hun opleiding een stuk dichter bij de werkelijk heid van na het diploma te komen. NIEUW-VOS6EMEER Het Brabant se dorp Nieuw-Vossemeer bestaat 400 jaar, maar dat was niet alleen reden om uitbundig te feesten dit weekeind. Men haalae ook een nieuwe burge meester in, mr H. Henekens, die wel licht de jongste burgemeester van Ne derland is, en vooral opluchting ge bracht hpeff omdat hij de vrees van een gemeentelijke herindeling door zijn kom3t wegnam. Vrijdag, zaterdag en zondag stond het dorp in het teken van deze feestelijkheden. Het was overal versierd, er was een Ehïddenstandsten- toonstelling, er waren verschillende voorstellingen ln het gemeenschapshuis, skelterraces, een show van de .Trom- melaeren van Roesendaele', eigenlijk te veel om op te noemen. De hoofdpunten van het feest vielen zaterdagmiddag na het inhalen van de 29-jarige burge meester in, mr H. Hoinnekens, die wel spraken bij zijn installatie klonk de vreugde om zijn komst door. De zaal van het gemeenschapshuis, waar een en ander zich afspeelde, was veel ver der dan tot de laatste plaats bezet. De installatiezitting werd onmiddellijk gevolgd door de herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het 400-jarig be staan, tijdens welke herinneringen aan de watersnood van 1953 natuurlijk niet ontbraken. Onder de gasten bevond zich mevrouw A. de JonglDefresne. de weduwe van de in de oorlog doodgeschoten schrijver A. M. de Jong, die werd geboren in Nieuw-Vossemeer. De beroemdste vrucht van zijn pen, Merijntje Gijzen, krijgt in het dorp een standbeeld dat nog niet klaar is, maar waaraan de Roo- sendaalse kunstenaar Joop Vlak een aantrekkelijk model had gemaakt. Me vrouw De Jong mocht dit, als geschenk van de bevolking, overhandigen, waarna zij een ovationeel applaus, ongetwijfeld bedoeld als hulde voor haar echtgenoot, in ontvangst mocht nemen. Na dit alles benoemde mr Hennekens vier oud-in- wonera tot ereburger. De burgemeesters Janssens (thans te Aarlerlxtel), Mol (thans Boxmeer) en Twaalfhoven (thans te Hoeven) en oud- gemeentesecretaris Gijzel uit Bergen op Zoom. VLISSINGEN Het speciale waterloopkundige laboratorium in Vlissingens nieuwe hts moet nog worden ingericht. Voor de af delingen elektro- en werktuig bouw is men al druk bezig het experimenteel instrumentarium op te stellen. (Foto PZC) MIDDELBURG Reizend op een eerste klas treinkaartje, gekouht van gestolen geld, heeft een elf jarig jongetje uit Den Haag zon dag een trip naar Middelburg ge maakt. Een treindienstgeleider vond het maar vreemd: zo'n jong knaapje en dat alleen in een eer ste klas coupé. Hij lichtte in Mid delburg de politie in. Op het bu reau hing het reislustige ventje. Ferry R. genaamd, eerst een nog al verward verhaal op, maar toen hij merkte dat die verklaring niet voor zoete koek werd geslikt, vertelde hy dat hij zonder zijn ouders in kennis te stellen op reis was gegaan. Dat uitstapje was vakkundig voorbereid. Hij zag kans om de sleutel van de school, waar zijn vader voor het ver richten van werkzaamheden meer dere malen moest zijn, te laten namaken. Met deze nagemaakte sleutel op zak verliet hij zondag morgen toen zijn ouders nog slie- en die woning, in de school haalde hij uit een geldkistje 45 weg. Méér dan voldoende om zelfs eerste klas de reis naar Mid delburg te maken. Wat hem ertoe bewoog om juist naar Zeelands hoofdstad te trekken is niet be kend. Toen hij aan de politie werd overgedragen had hij nog 32 op zak. Een verbolgen vader haal ae hem zondagavond ln Middel burg op. NTEUWERKERK - Zaterdagavond om streeks kwart over acht Ls op rijksweg 18 tussen Zierikzee en Nieuwerkerk ter hoogte van de Kapelleweg een auto van de weg geraakt. De bestuurder, J. O. uit Nunspeet, reed vermoedelijk met een te hoge snelheid. O. liep een sieutelbeeribreuk op. Hij werd naar het Rode-Kruiszlekenhuis in Zierikzee over gebracht. Dokter Van Lookeren uit Nieuwerkerk verleende de eerste hulp. MIDDELBURG Op een totaal aan baten en lasten van ruim 461/£ miljoen gulden raamt de PZEM voor 1968 een winst van bijna een miljoen gulden. Aldus staat te lezen in de begroting voor het vol gend jaar. Bij vergelijking met de resultaten over 1966 blijkt, dat opnieuw een aanmerkelijk hogere opbrengst van het energiegebruik wordt ver wacht, hetgeen een vermeerdering van de inkomsten zal beteke nen van bijna 13 miljoen gulden. In 1966 was de stroomopbrengst bijna 33,6 miljoen gulden, ln 1967 werd bij- - 38 miljoen gulden begroot en voor 1968 dus 46'/2 miljoen gulden. Voor het grootse deel is deze meerdere op brengst te danken aan de te verwach ten toeneming van de energiebehoef te voor industriedoeleinden bij de i tegorie hoogspanningsverbruifeers. Hiertegenover staat een stijging van de lasten met rond 12,7 miljoen gul den, die vooral moet worden toege schreven aan meerdere brandstofkos ten en hogere kapitaallasten, voort- vloelende uit nieuwe investeringen. De voornaamste lasten zijn: stroomop wekking en inkoop 23.785.000,-, transport- en distributlekosten samen 16.350.000.- en algemene kosten btj- na 4% miljoen. De nettoverkoop van de stroomop brengst is geraamd op 829.000.000 kWh, meer dan het dubbele van 1966, toen deze verkoop 411.368.000 kWh Vraagtekens bij regeringsbeleid STUDIEDAG was. Voor 1967 was geraamd een ver koop van 516.000.000 kWh. Er is een bruto-produktle nodig van 975.000.000 kWh, waarvan 967.000.000 kWh met eigen middelen opgewekt kunnen worden. De begroting van kapitaallnkomsten en: -uitgaven beloopt een bedrag van ruim 77 /i miljoen gulden. Voor uit breidingen en vernieuwingen is ruim 65 miljoen geraamd, voor aflossingen 12'/2 miljoen gulden. Aan te verstrek ken kapitaal is 65VZ miljoen gulden begroot^ de door afschrijving vrijge komen middelen zijn beraamd op 10.861.000. Wat de uitbreidingen en vernieuwingen betreft is een bedrag van ruim 28,7 miljoen gulden uitgetrokken voor de 4e en 5e sectie van de uitbreiding voor de centrale Zeeland, alsmede ruim 16,5 miljoen gulden voor de centrale met waterfabriek ln Ter- neuzen. Zoals bekend werden voor deze plannen door de aandeelhouders ln oktober van het vorige jaar kre dieten tot een totaalbedrag van 105 miljoen gulden gevoteerd. Voor de 50 en 150 kV-leidingen is bijna 14 miljoen gulden uitgetrokken: 5 miljoen voor de 150 kV-verbindlng naar Zeeuwsch-Vlaanderen, ruim 4,2 miljoen voor de 1501cV-verbinding Westdorpe-Oostburg en van centrale Zeeland naar Vlissingen-Oosl;, ruim 3,5 miljoen voor de 1501cV-stations en ruim 1,1 miljoen voor de 50 kV-sta- tions. Voor de distrlbutledienst (stations en netten) ls ruim 7 miljoen uitgetrok ken. IN GOES GOES Voor de Zeeuwse kaderleden zaterdag in ,de Korenbeurs' te Goes vraagtekens gezet by een aantal actuele zaken van het regeringsbeleid voor 1968: de werkgelegenheid, de volkshuis vesting en het loonbeleid. Hoewel hy begrip had voor het zoeken naar een evenwicht in de staatshuishouding, had hij toch bedenkingen tegen oplossingen, die naar zyn mening ,nlot voldoen aan de eis van een rechtvaardige verdoling.' Hy gaf die visie op een studie- en voorlichtingsdag voor het Zeeuwse NW-kader by het begin van het win terwerk. Onderwerp van de studiedag waren een aantal actuele problemen, waar bij met name ook het actieprogram ma van de drie vakcentrales de aan dacht kreeg. De heer Nelemans wees erop, dat het aantal werklozen nof steeds toeneemt en dat er eind 1961 een aantal tydelijke tabegrepen TERNEUZEN ,Kijk. als u zegt: ,geef mé een biertje' dan weet u ei genlijk niet wat u zegt. Ik bedoel, u weet niet wat daar allemaal De heer E. O. de Cuele- uit Aardenburg e vast zit'. De zegsman, van de horecavertegen- één van de deelnemers vvoordigers ln de jury en moet hiermee de spijker kenner en een me ester- op de kop hebben gesla- tapper van bier. zegt gen. De wedstrijd in ho- over de wedstrijd: ,De land en L. Bleven uit Breda. Horeca-vertegen- woordigers waren de he ren E. O. de Cuelenae- re uit Aardenburg, T. v. Veen uit Amsterdam, H. J. F. Ackermans uit Bre da, J. Overman uit Breda (twee maal landskam pioen) en J. Pot uit Doorn. De heer Pot trad op als voortaDDer. een baantje besten tel-café-restaurant .Rot- lefde voor het biertap- besten van „colcu tordam' te Terneuzen, pen moet er groter door kunnen uitoefenen. ,Een vrijdagmiddag 1'-*■ - maakte worden'. Hij spreekt in potje van pot' vond de vooral duidelijk dat het vaktermen als .het bier commentator, een waar- tappen van een goed moet als een spiraal het dig vervanger van Dick die glas Ingaan' en .het stre. de Vree, dan ook het ein- len van het bier met een de. vakmanschap biermes' over de wed- Zeeuwsch- strijd, waarbij met twee glas een kunst vakmanschap vereist - bleek Vlaanderen in ruime ma. mobiele tapinstallaties te aanwezig te zijn. De .primitief' wordt getapt. heer H. M. de Klark, voorzitter van de jury (door het Centraal Brou werij Kantoor belast met de organisatie) zegt: ,Dit jaar zijn de resul taten weer beter dan in voorgaande jaren. De Duitse vakpers beeft ge lijk als zo schrijft dat lien in Nederland hetere Dat wil zeggen dat men voor de koeling ruw ijs uit Breskens gebruikt. Het echtpaar .T. Flemni uit Cadzand (hotel Zee bad) eindigde in de afde ling teams evenais vo rig jaar op de eerste plaats, op do voet ge- ui: i.„^i volgd door de lieren Van ,Na vijftien jaar moeten deze wedstrijden eens in een ander «vat worden (lend. ,Er moeien provii cialo wedstrijden worden gehouden waardoor je aliteit krygt... nertnppers vindt dan in Iiet ais by voetballen :1p .bii'rlnmliui1 Huiftzlniwl .inn De biertapwedstrijd in Zeeuwsch-Vlaanderen, waaraan ook tappers uit andere delen van Zee land deelnemen, beleef de zijn derde lustrum. Voor de negende maal weer als vanouds een ui terst gezellige en vooral sportieve ontmoeting van horecamensen, die Voor het oog van de leek echt niet voor elkaar onder doen. Maar de jury let op ieder belletje en blaasje, op het spoelen van het glas, de hoogte van de manchet, de tijd.. Het Centraal Brouwerij Kantoor wil immers de bierverzorging in het land verbeteren. hotol-café-restau- rnnt ,De Kroon' te 's- Ileerenhoek. Eerste in de afdeling eenmanszaken werd de beer Van Gilst van hotel-café-restau rant ,Hct Wapen dan de drie ei,» SUT* mevrouw Cnutcren van café ,De Ster' te Terneu- Deze winnaars ont- wedstryd tegen elkaar laten uitkomen'. Hij zou best iets voelen voor aan'. Liefde voor het biertap pen bleken alle deelne mers te hebben. Zeven teams en negen eenlin gen streden om de eer. Met ernstige gezichten bedienden de dames en heren de kraan om het héér en mevrouw Flemm ontvingen boven dien de beker van de Terneuzense WV. uit handen van de heer G. A. f. Standaart van hotel .Rotterdam'. Begin vol gend jaar zullen de win naars op de horecabeurs tappen om de landstitel. Alle deelnemers bleken voldoende punten te heb ben verzameld om in aanmerking to komen een klein ge- De belangstel- ligen in de jury waren iing was iets kleiner dan :1e heren J. Kern uit vorig jaar, maar de kwa- Rotterdam, M. A. van liteit maakte het deze Prooyen uit Oud.Beijer- leeer ruimschoots goed. werklozen van 150.000 mogelijk tegen nu 90.000. .Dat is een situatie, dl© we én voor het economische herstel én vanwege de sociale aspecten niet mogen hebben', aldus de inleider, die meende dat de regeringsmaatregelen ,te globaal' zijn. In dit verband wees hy erop, dat de werkgelegenheid van provincie tot pro vincie, maar ook van bedrijfstak tot bedryfstalc verschilt. ,Dat maakt een algemene oplossing moeilijk', vond hij. Daarom pleitte hfl voor een .duidelijk beleid', afgestemd op de voorziene wikkeling in de toekomst, in een menspel tussen overheid, bedrijfsleven en werknemers vla bijvoorbeeld een raad voor de arbeid'. By het probleem van de volkshuisves ting attendeerde de heer Neleman» op twee feiten: aan de ene leant ls er nog veel gebrek aan woningen, ander zijds staan er toch ijlenduizenden bouw vakkers ,aan de kant'. Met het oog op die situatie vroeg hy zich af, of de regering een oplossing van deze proble matiek niet teveel opoffert aan het streven naar een solide huishouding. Ongunstige factoren in dit geheel zijn naar de mening van de heer Nelemans ook het subsidiebeleid (vermindering) voor de woningwetbouw en de huurlibe- ralisatie in delen van Nederland, waar van hij grote moeilijkheden' vreesde en waarvan hy nog niet zag. dat de verwachtingen gefundeerd zullen blij ken te zijn. .Het voornemen een huur belasting in te voeren leidt naar de mening van de NW-secretarls tot een ongelijke rechtsbedeling. Hij hield de* drukbezochte vergadering tenslotte op dit stuk van zaken voor: ,Als er een maal een knik komt in de bouwnijver heid, duurt het soms jaren voor men er weer bovenop Is.' Het derde concrete punt, dat heer Nelemans aansneed, was het loonbeleid. Daarby pleitte hy voor een verleggen van de verantwoorde lijkheid naar de partners, die by de onderhandelingen voor het contract betrokken zjjn. ,Do overheid hoeft helemaal niet buitenspel komen te staan. Alleen het college van ryks- bemiddelaars moet verdwijnen. De overheid zou er ln dezelfde positie moeten komen als liy het prijsbe leid, waardoor zy als dat nodig bïykt, toch kan ingrypen', zo zei hy. De NW-secretarls maakte gewag van een gesprek, dat op korte termyn met de bewindsman over deze zaak zal worden gehouden. Hy wees er ook op. dat de vakcentra les ervan overtuigd zjjn, dat er voor een gezonde economie gespaard zal moe ten worden. .Maar de concentratie van het vermogen hoeft niet dezelfde men sen meer geld op te leveren. Wij willen een goed inkomen voor de werknemer, maar zijn dan ook bereid te sparen, als nieuwe comparanten in dat bezit. Via pensioenfondsen zou in heel wat bedrijven geïnvesteerd kunnen worden' meende de heer Nelemans. Hij attendeerde erop, dat deze materiële zaken staan tegen de achtergrond var kwesties als meer controle op de onder nemingen, de positie van de werknemer in het bedrijf en van de vakbonden en dergelijke Aan het begin van zyn betoog had de heer Nelemans uitvoe rig stilgestaan bij de algemene situatie in Nederland en haar oorzaken. Er volg de op de inleiding een discussie waarin met name nog het loonbeleid en de vraag of het reëel zin heeft, dat er een samengaan tussen de topmensen van de drie vakcentrales is, aan de orde werden gesteld. Bromfietser uit Goes ernstig gewond te Kloetinge KLOETINGE Zaterdagmiddag om streeks half drie had op de Kapelse- weg nabij de Tervatenseweg te Kloe tinge een verkeersongeval plaats waar bij de jeugdige S. uit Goes een boven beenbreuk en een bekkenfractuur op liep. S., die met zijn bromfiets uit de richtimf Kloetingo kwam, heeft ver moedelijk de bocht In de weg te ruim genomen. Hy reed met grote snelheid tegen de uit tegenovergestelde richting komende vrachtauto. Na ter plaatse be handeld te zijn door dokter H. J. En- tink uit Kloetinge en de EHBO-ers H. en J. van Dalen, werd S. overge bracht naar ziekenhuis .Bergzicht' t< Goes. MIDDELBURG Morgen dinsdag- avond zal in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg het Danzikwintet een con cert geven. Het spel van dit veelzydige blaaskwtatet, waarin de individuele In breng van de afzonderlijke spelers (ril zyn allen soloblazers in het Concertge bouworkest en in het Radio Philharmo~ nisch Orke6t) resulteert in een weerga loos afgewerkte ronde samenklank, wordt ln hoge mate gekenmerkt door een uitzonderiyke musiceervreugde. Het magnifieke samenspel waarmede dit blaaskwtatet zich zo'n schitterende repu tatie heeft opgebouwd, zal morgen on getwijfeld vele muziekliefhebbers en naar verwacht wordt ook velen uit de ,blaas- wereld', een gang naar de concertzaal doen ondernemen. Hoboïst Koen van Slogteren, fluitist Frans Vester, klarinettist Plet Honlngh, fagottist Brian Pollard en hoornist Adriaan Woudenberg zullen een pro gramma uitvoeren dat een aantal glans nummers van deze blaasvirtuozen bevat: Anton Rclcha's Kwintet opus 83 nr 6, Bachs 6-stemmlg Ricercare uit Das Mu- sikalische Opfer (versterking door bas klarinettist Maelaine Pont). Janaceks overmoedig vitale .Mladi'-sextet (reeds eerder in Middelburg gespeeld door het Arditoblaaskwintet) en Willem Pijpers prachtige uit 1929 daterende kwintet. De klarinettist van het gézelschap zal zich bovendien doen horen in drie solostukkeu van Igor Strawinsky. Het Danzikwintet, dat zijn eerste con cert gaf tydens het Holland-Festival 1958, verwierf ta korte tijd zo'n grote roem dat het reeds ta 1960 op het Fes tival van Warschau speelde. In 1961 volgde Darmstadt, in 1965 trad het op tijdens de Biennale van Zagreb. In dat zelfde jaar trokken de vijf musici van kust tot kust door Amerika; ln 42 da gen gaven zij 33 concerten. In 1966 concerteerde het Danzikwintet in het beroemde Edinburgh-Festival, In 1967 op de wereldtentoonstelling in Mon treal (Canada). Dit blaaskwtatet, een van de superieurste kamermuziekgezel- MIDDELBURG Een onder drank invloed rydende 21-jarige jongeman A. A. J. uit Kaltendijke gtng er zon dagavond met zijn auto vandoor nadat liy tegen half zeven op de Oude Vlïs- singseweg een wieirydster had aange reden. De vrouw, A. D. uit Souburg, nam het kenteken op en lichtte de po litie in. Samenwerking tussen gemeen te- en rykspolitie leidde ertoe, <lat de jongeman anderhalf uur later reeds door een rykspolitienatronille van de ver- keorsgroop Middelburg kon worden aan gehouden. De vrouw werd bij de aan- ryding liclit gewond. J. zou zodanig rechts hebben gehouden dat hy de. even eens in do richting Middelburg rijdende Wieirydster met zyn wagen aanreed. VERWACHT RUSTIG WEER zonnige perloden. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind en weinig verande ring In temperatuur. ZON EN MAAN 10 oktober Zon op 06.55 onder 17.59 "Maan op 15.35 onder 22.19

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 2