Nederlanders in het jaar 2000 Wetenschapsmensen protesteren tegen nieuwe spelling Egypte aanvaardt staakt het vuren Kamerleden vragen nota over Euratom Top legerleiding Rood-China drastisch gezuiverd Israël bezigde napalm' Boodschap Britse ambassadeur aan nazaat admiraal Mich, de Ruyter Fnuikend voor wetenschap en techniek taibac de individuele haarlotion Jongetjes bleven nacht van huis Rode Halve Maan: VRIJDAG 9 JUNI 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 >67 ALGEMENE VERGADERING IN DE RAI ^AMSTERDAM (ANP) Onder grote belangstelling is gisteren in het internationale congrescentrum RAI de jaarlijkse algemene verga- deling gehouden van de Neder- ilandsche Maatschappij voor Nrj- verheid en Handel. Onderwerp van bespreking was: de Nederlanders in het jaar 2.000. De discussie werd gevoerd aan de hand T»n de reeds uitgebrachte vier preadvie- itn, Hierop gaven de preadvlseurs een andere toelichting. Het waren: prof. C. A.Tan den Beid. directeur van het cen traal Planbureau over: de Nederlandse «onomie in het jaar 2000. Prof. ir J. J. Broeze. hoogleraar in de energievoorzie-1 nine aan de technische hogeschool tel Delft over: Nederland en de techniek in het jaar 2000. Dr C. de Galan, directeur tan dr Wiardi Beekman Stichting over: overheid en collectieve voorzieningen in de toekomst. Prof. dr A. de, Froe, hoogle raar in de antropo-biologie aan de uni versiteit van Amsterdam, over: de mens ln bet jaar 2000. Pi Nederlanders van het jaar 2000 zul ks een volk vormen, waarvan wij ons 'thinsnog maar nauwelijks kunnen voor eellen hoe dit zal leven', aldus het hoofd bestuur van de Maatschappij voor Nijver heid in een voorwoord op de preadviezen, die ln een boekje gebundeld zijn. MIJ. NIJVERHEID EN HANDEL DISCUSSIEERDE OVER: ADVERTENTIE) Projecties Na een openingswoord door de voorzit ter, ir L. Schepers, giaven de vier pread vlseurs de toelichting op hun rapporten. Prof. C. A. van den Beid merkte o a het le op: de bevolkingsprojecties voor - uiteen. De lopen nog sterk t De begin in 2000. Dit cijfer ook het uitgangspunt in het preadvies. Opgemerkt werd reeds dat er ook lagere ramingen zijn van ongeveer 19 en 20 min. Ben week geleden echter publiceerde het CBS een nóg lagere raming, die uitkomt op een kleine 18 min in 2000. Techniek Prof. Ir J. J. Broeze lichtte zijn pre advies aldus toe: de rest van deze eeuw zal hoogstwaarschijnlijk blijvend bevestigen waarom deze de eeuw van de techniek heet. en in nog groter mate dan tot dusver haar stempel op onze omgeving en ons leven zal druk ken. De kettingreactie der menselijke idee- en, uitvindingen en ontdekkingen is in deze eeuw in een explosie uitgebar sten, en hoewel wij niet weten wat de naaste toekomst ons brengen zal. is het zeker dat ze ons nog met vele nieuwe dingen zal verrassen. H«t allerbelangrijkste onderwerp van deze dagen is d'e verzekering van een Toortgezette voorziening der mensheid net de in steeds grotere mate benodigde vr energie. 'v: De nieuwe kernenergie brengt op zich zelf geen soelaas, zolang de technologie niet heeft voorzien in splijtstof-genere rende reactoren. Men verwacht dit om streeks 1980, en aldus zou in een redelij- v- prognose voor 2000 kunnen worden tela dat het energieprobleem dan op gelost zal zijn. Tof 2000 toe zal de energiebehoefte ln nos land tot het achtvoudige kunnen aitn- I pooien. Het is in ieder geval allerbe langrijkst dat van de enorme investerin- n die hiervoor nodig zijn. veel door de [Nederlandse industrie in materie zal kunnen worden omgezet, omdat Neder land zich hot niet zal kunnen veroorlo ven dit alles aan buitenlanders over te 'laten. Nederland znl een zeer actieve Indnstrie- SIIHek moeten voeren, leidende tot pro- kten van geavanceerde conceptie, ge- acheveerde uitvoering en tegen acccpta- prijzen. Levensvoorwaarden rtr A de Froe betoogde oa als en. 'volgt: wij beseffen dat wij ons niet langer kunnen bepalen bij het ingrijpen in de ge beurtenissen, maar dat wij op het gebeu ren moeten vooruitgrijpen, willen wij on- m vrijheid behouden. Wij groeien naar levensvoorwaarden toe die niet verenig bar zijn met de levensvoorwaarden die -Wij overwonnen hebben. Ter toelichting r een drietal voorbeelden uit de genees kunde. Van nature wordt de weerstand tegen besmettelijke ziekten in een bevol king op peil gehouden door het doorma ken van deze ziekten, ten koste van een 'hoge kindersterfte. Wanneer men door ^hygiënische maatregelen deze ziekten voorkomt, dan daalt de weerstand van 'de bevolking tegen deze ziekten. Het is bijzonder jammer dat de bestrij ding van besmettelijke ziekten niet op mundiale schaal mogelijk is, zodat haar den blijven bestaan van waaruit de ziek tekiem opnieuw tot de aanval kan over- "•an. De technische ontwikkeling leidt tot i een snelle opvoering van de eisen die men stelt nan de uitvoering van eenj beroep. Dit heeft een relatieve debili- sering van de bevolking ten ge vol ze. Er wordt gevraagd om eugenetische maatregelen die liet creëren van een grolo groep van onbruikbare mensen zouden voorkomen. Het reguleren van de voortplanting is «n sociale maatregel die zeer diep '"Knipt In liet leven van de enkeling. De technische ontwikkeling roept een wntal pathogene factoren in het leven. Izoals water- cn luchtverontreiniging. la- Waai, misbniik van geneesmiddelen, radio- sctieve straling, ed. Het is zinloos wan neer men zich geweldige moeiten en kos ten getroost terwille van de gezondheid en deze massaal werkende factoren op hun beloop laat. Met andere woorden bepaalde, in de na bije toekomst te verwachten omstandig heden gaan niet samen met thans nóg 'bestaande omstandigheden. Er zijn be paalde ontwikkelingen die men niet wil of niet kan stuiten, die echter vergen dat Jjien aandacht besteedt aan de onvermij delijke consequenties Denken Dr c de Galan lichtte zijn preadvies al dus toe: het nuchtere .wetenschappelijke' denken DEN HAAG (ANP) De Britse marineattaché in Den Haag, captain S. W. Clayden, DSC, heeft gistermiddag in Den Helder de Nederlandse nazaat van luitenant-admi raal Michiel Adriaenszoon de Ruyter, de heer F. P. J. de Ruyter de Wildt, een bood schap overhandigd. De boodschap is afkomstig van de Britse ambassadeur in ons land, sir Peter Garran, KCMG, en ze luidt als volgt: ,Weet, fiere en achtenswaardige nazaat van luitenant-admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter, dat als my'n voorvader in 1667 uw voorvader geschreven zou hebben, het geen goodwill-boodschap ge weest zou zyn, maar een vervloe king van zijn tocht, vergezeld van een bede oni tegenwind en onguns tig weer. Nu. driehonderd jaar later, behelst mijn boodschap de beète wensen voor een veilige reis en geluk voor deze tocht. U kunt rekenen op een warme en vriendschappelijke ont vangst in Medway'. Uit Den Helder vertrok nameljjk gistermiddag de Nederlandse ja ger .Holland' voor een tocht naar Chatham, ter gelegenheid van de viering van de 300ste verjaardag van De Ruyters tocht naar Chat ham. over de toekomst breidt zich voortdurend uit. Het is voor beleidsbeslissingen on misbaar. Die beslissingen beïnvloeden op hun beurt de ontwikkeling. De toekomst ligt niet vast, hij wordt gemaakt. Hét gaat dus niet alleen om feitelijke, 'ook om wenselijke ontwikkelingen. Juist ten aanzien van overheid en zgn collec tieve voorzieningen is dat zo. Hoe willen we het land (de gemeente enz.) bestu ren, welke omvang geven we de over heidsuitgaven en hoe financieren we ze. 's Middags werd een forumdiscussie ge houden onder leiding van prof. dr P. Kuin, lid van de raad van bestuur Unilever NV te Rotterdam. Leden het forum waren de 4 proadviseurs noemd, alsmede de heren drs J. A. van de Kamp, directeur van de KLM, dr A. Th. van Leeuwen, directeur stichting Kerk en Wereld, H. Reinoud. hoofddirec teur van de PTT, ir J. Smit, adviseur voor vraagstukken inzake de organisa tie van de rijksdienst, en prof. dr E. Zahn, hoogleraar in de economische so ciologie met inbegrip van de bedrijfsso ciologie aan de universiteit van Amster dam. In de namiddag werden de deelnemers door het gemeentebestuur van Amster dam ontvangen. Vandaag worden bezoe ken gebracht aan diverse'bedrijven en in stellingen in en rondom Amsterdam, o~ der het motto: Amsterdam op weg na confectieindustrie, de chemische indu strie. de grafische industrie, de vracht vaart, het overslagbedrijf, de reclame, de brouwerijen, het effectenbedrijf en de ha- (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG ,Het ziet er naar uit dat degenen die zich bezighou den met wetenschap en techniek zich niets zullen aantrekken van een eventueel in te voeren nieuwe spelling van de bastaardwoorden'. Dit,deelde dr C. Kruyskamp, re dacteur van Van Dales woorden boek, gisteren mee nadat hij de minister van onderwijs een door 128 hoogleraren en 825 weten schappelijke medewerkers onder tekende petitie had aangeboden. De petitie was een fel protest te gen de voorgestelde spelling. en wetenschappelijke termen van Grieks-Latijnse herkomst naar het oor deel van de Belgisch-Nederlandse-com missie moeten worden vernederlandst. Volgens dr Kruyskamp zijn deze termen echter in hun bepaalde overgeleverde of vastgestelde vorm informatiedragers. Door dé vorm aan te tasten, tast men tevens de functie aan. Het zal, zo meen de hij, leiden tot een toenemende afkeer in wetenschappelijke kringen om in het Nederlands te publiceren. Wanneer de voorstellen alleen als schoolspelling zou den worden aanvaard zou een .noodlot tige kloof' ontstaan tussen het weten schappelijke en verdere culturele taalge bruik enerzijds en dat van de opgroeien de generatie anderzijds. Er zou dan een spelling worden onderwezen die niet af gestemd is op de behoeften van de maatschappij. En wat het middelbare onderwijs betreft: er zouden binnen één generatie al te veel spellingswijzigin gen zijn. J. Hamerlynck uit Gent, medewerker aan het kankerinstituut te Amster dam en evenals dr Kruyskamp lid van het voorlopig actiecomité, wees op de gevaren die de nieuwe spelling volgens hem voor de medische diag nostiek en receptuur hebben. Als de y inderdaad als i wordt geschreven, kan bijvoorbeeld verwarring ontstaan tussen mixoma en myxima. Myxoma is een goedaardig uit slijmweefsel op- (ADVERTENTJE) gebouwd gezwel terwijl mixoma een samengesteld gezwel is dat wel de gelijk kwaadaardige componenten kan hebben. ,Er gebeuren nu reeds ongelukken door onleesbaar geschre ven recepten. Dat aantal ongeluk ken zal door de voorgestelde spel lingswijzigingen nog toenemen, zei de heer Hamerlynck. misverstanden HAARTABAC is een individuele haarlotion-be- stemd voor de persoonlijke verzorging van uw haar. HAARTABAC bevordert de natuurlijke bloed circulatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruit val, roosvorming en hootdjeuk. Regelmatige massage met HAARTABAC geeft u het gewenste resultaat: gezond, levendig en glan zend haar. HAARTABAC vrerktverfrissend oil De individuele geur accentueert bet gevoel goed vemorgd te zijn. HAARTABAC in de doserende fla con vanal f3.95 MAURER WJRTZ STOLBERG IM RHEKLAND Voorts was men van mening dat er mis verstanden zouden ontstaan doordat cessie, afstand, zou worden sessie en dus zou samenvallen met sessie, wat zit ting is, census, cijns of volkstelling, zouden worden sensus en zou dus sa menvallen met sensus, wat zin is. Ver der zou centimeter sentimeter worden, terwijl de internationaal erkende afkor ting cm is. Ook geloofde men dat de nieuwe spell- ling in strijd is met de warenwet. Yog hurt, zo redeneert men, moet volgens die wet ook als yoghurt worden aan geprezen. Hetzelfde bezwaar zou gelden voor de ijkwet. Gemis met de samenstelling van de sie. Men vond het vooral een gemis er geen vertegenwoordiger van de taal commissie voor de techniek in genomen. MIERLO (ANP) Zonder zich bewust te zijn van de opschudding die hun verdwijnen had veroorzaakt zijn gis termorgen om ongeveer tien voor ze ven de beide jongetjes Tonnie en John ny van Hoof de ouderlijke woning bin nengewandeld. Zij hadden de nacht- doorgebracht in een niet ver van hun huis gelegen roggeveld. De gehele nacht waren circa 250 burgers en mensen van rijks- en gemeentepolitie, zelfs uit gerust met honden, op zoek geweest naar het tweetal. Men had ook nog tevergeefs het korenveld doorzocht. Hoewel beiden naar het oordeel van de dokter er gezond bij zijn gebleven, wer den ze toch maar in bed gestopt. Slot van pag. 1 ging' zo werd gezegd. .Tijdens deze gevechten gaven onze troepen blijk van voorbeeldige moed en vastbera denheid tegenover een vijand die zon der een schijn van twijfel wordt ge steund door twee grote mogendhe den, die hun medeplichtigheid op sluwe wijze proberen te verhullen'. Tankslagen Israël maakte gisteravond bekend dat restanten van twee Egyptische pantser divisies en vier infanteriedivisies in het wstelijk deel van de Smaï-woestijn zaten ingesloten na wat een woordvoerder drie van de felste tankslagen van de oorlog noemde. Alle vluchtwegen voor de Egyptenaren waren afgesneden. De totale verliezen aan Egyptische kant konden onmogelijk worden geschat, maar bij een van de gevechten waren minstens dertig vijandelijke tanks ver nietigd. ,De vier voornaamste toegangs punten tot het Suezkanaal zijn nu in onze handen', zei de woordvoerder. De gevechten duurden bij het vallen van de avond nog voort, maar schenen toch ten einde te lopen. De Israëliërs stonden De Egyptenaren hadden, naar eerder was gemeld, in het gebied tussen de Mitla-pas en Bir Gafgafa, tachtig kilo meter ten oosten van het kanaal, met tanks en vliegtuigen een wanhopige te genaanval ingezet om aan een dreigen de omsingeling te ontkomen. Deze aan val was volgens Israël afgeslagen. Egypte van zijn kant meldde, dat het aan de Middellandse-Zeekust van Sinaï een Israëlische tabkcolonne, die probeer de door te stoten naar het Suezkanaal, zware verliezen had toegebracht. Syrische actie Aan het noordelijke front hebben de Sy- riërs Israëlische nederzettingen in Ga- lilea aan felle artilleriebeschietingen onderworpen. Israël schakelde eveneens zijn artillerie in en voerde luchtaanval len uit. Een woordvoerder in Tel Avlv sprak tegen dat Israëlische troepen Sy- risch grondgebied hadden betreden. Aan het Jordaanse front was het don derdag rustig. Aan belde kanten werd een bestand in acht genomen. Israël zegt de hele westelijke oever van de rivier de Jordaan in bezit te hebben. De Is raëlische minister van defensie, gene raal Mosje Dayan, heeft een bezoek aan dit gebied g andere in Bethleh* MOTIE D'66 AANGEHOUDEN Europaspoort voor EEG? (Van onze parlementaire medewerker) DEN HAAG In een openbare vergadering van de tweede-kamer commissie voor buitenlandse za ken is gisteren aangedrongen op een regeringsnota over de toe komst van Euratom en de moge lijkheid, de organisatie uit te bou wen tot een instituut voor weten schappelijk onderzoek op meer ter reinen dan dat van de kernenergie. Minister De Block (economische zaken) wilde de nota niet toezeg gen, maar zal in de toelichting op zijn begroting voor 1958 funda menteel op de kwestie ingaan. De heer A. de Goede (D '66) diende een motie in, waarin de regering werd gevraagd, te onderzoeken of Euratom kan worden veranderd in een Europese technologische gemeenschap. Hij beoog de ermee, het wetenschappelijk onder zoek in de zes EEG-landen zodanig te bundelen, dat de technologische kloof tussen West-Europa en de Verenigde Staten zo snel mogelijk wordt over brugd. De nieuwe organisatie zou ook on derzoek kunnen doen op het gebied van bijvoorbeeld de elektronica en de ruimtevaart. Hij stelde, dat in Eu- tenschappelijke onderzoekers, maar wel aan briljante organisaties. De achterstand op de Verenigde Staten wordt nog steeds groter, meende hij. misère van een technologische achterstand met de VS, die in het najaar aan de kamer zou worden voorgelegd. Andere kamer leden sloten zich hierbij aan. Minister De Block zegde de nota niet toe. De vraag is of er wel een technolo gische achterstand is en of wijziging van Euratom de beste oplossing zou zijn om een eventuele achterstand in te halen, zei hij. Breed internationaal overleg is nodig om hierover een standpunt te be palen. Hij ontried de motie-De Goede en hield de boot af wat betreft de nota. Wel achtte hij de zaak urgent, omdat Eu ratom diep in de mlsè ongelooflijk vast, men komt er niet uit'. zit: .Men zit De heer De Goede hield zijn motie tenslotte aan tot een volgende verga dering van de commissie. In de commissievergadering heeft mr dr Berkhouwer (wd) aangedrongen op af schaffing van ,het gedoe aan de gren zen' en invoering van een Euro-paspoort. Wordt het niet tijd dat we een Europa krijgen, waar ook .de gewone Europese burger' het voordeel van zien? Minister Luns (buitenlandse zaken) voelde wel voor zo'n paspoort, maar het is een zaak voor de hele EEG. Minister Polak (justitie) zal proberen, de con trole aan de grenzen zoveel mogelijk te beperken. Dr ir Oele (pvda) wilde nog verder §aan, en vroeg een regeringsnota over: e toekomst van Euratom in het kader VERVOLG kanti.iin Jen opperen. Het- komt ons echter voor, <™t een project als dit Reimerswaal- plan tot stand behoort te komen op grond van zakelijke en getoetste gege vens, niot op grond van opportumiteus- worwegwigen. .Culturee revolutie' in hoogste regionen militair apparaat (Van eeoi „Sunday Tlmes"- correspondent) Zevenenveertig generaals en vijf vi- ce-admiraals zijn .weggezuiverd' uit de hoofdkwartieren van de com munistisch Chinese strijdkrachten. Dit blijkt, nu voor het eerst de stand van zaken op grond van betrouwbare gegevens kan worden opgemaakt. De opgave is gebaseerd op officiële mededelingen uit China zelf en uit hetgeen door bevoegde waarnemers werd geconstateerd. Alles wijsl erop, dat de .culturele revolutie' in de hoogste regionen van hef militaire apparaat veel heviger heeft huisge houden dan aanvankelijk was aan genomen op grond van fragmentari sche bijzonderheden. Bekend was, dat generaal Lo Joei- ching, het vroegere hoofd van Mao's geheime politie, was ontslagen als chef van de algemene staf van het leger. Nu blijkt, dat ook twee van zijn zeven plaatsvervangers, het hoofd van zijn afdeling opératiën (generaal Lei Jing-foe) met diens plaatsvervan ger en voorts drie vice-ministers van Defensie uit hun functie zijn gezet. De bevelhebber vam de zeestrijd- krachten, „hoofdadmiraal" Hisao Ching-koan, heeft zijn commando kunnen behouden. Drie van zijn zes onderbevelhebbers zijn daarentegen van het toneel verdwenen. Ook zijn rechtstreekse plaatsvervanger is het slachtoffer van de .revolutie" gewor den. evenals de politieke commissaris van de vloot. Bij het Korps Artillerie is de gehele top verwijderd, te beginnen met de commandant, generaal Woe Ke-hoea. zijn vier naaste medewerkers, de po litieke commissaris en diens plaats vervanger. Ook de luchtmacht is door Wereldgebeuren de „culturele revolutie" zwaar geha vend. Zeven van de acht plaatsver vangende bevelhebbers zijn ontsla gen, samen met de bevelhebber van de luchtverdediging, generaal Lo Joean-fa en twee waarnemend politie ke commissarissen. Vijf van de zes plaatsvervangend directeuren van de afdeling Logistiek staan op de lijst van vermisten. De politieke commissaris en zijn naaste medewerker hebben daar trouwens eveneens het veld. moeten ruimen. Alleen het Korps Verbindingstroepen schijnt aan de „zuivering" te zijn ontkomen. Militaire waarnemers te Hongkong tonen zich uitermate verbaasd over de vele slachtoffers die in het tweede gelid zijn gevallen, in de categorie der plaatsvervangend commandan ten. Onder hen bevinden zich stellig vele jongere hoofdofficieren, die be stemd waren om in de toekomst de commandoposten over te nemen. Het lijdt geen twijfel, dat juist zij heb ben gehoord tot de groep actie ve marxistische, vaderlandslievende idealisten, die zich geroepen achtten het leger te moderniseren. Het is dui- deijk, dat bij hen grote bezorgdheid was ontstaan over dë verouderde tra- Mao's guer De „zuivering" onder de poltieke commissarissen en hun naaste mede werkers is niet minde opvallend. Zij hebben allen een speciale opleiding genoten en werden scherp door de partij in het oog gehouden. ADVERTENTIE AMMAN (AP) De secretaris generaal van de Jordaanse Rode Halve Maan, zusterorganisatie van het Rode Kruis heeft gisteren ver klaard dat hij aan het hoofdkwar tier van het Rode Kruis in Genéve bericht gezonden heeft dat de Isra- jelische strijdkrachten bij hun aan val op Jordanië in de afgelopen da gen gebruik gemaakt hebben van j napalmbommen. I De secretaris, dr Youssef Zihni heeft i Israël er eveneens van beschuldigd eer- ste-hulpposten te hebben gebombar deerd en andere schendingen van de Geneefse conventie te hebben bedreven. In de ziekenhuizen van Jeruzalem liggen volgens hem een groot aantal slachtof fers van de napalm-bomaanvallen. Hij verklaarde verder dat het Interna tionale Rode Kruis binnen enkele dagen waarnemers naar Jordanië zal zenden die moeten toezien op de naleving van de conventie van Genève met betrek king tot de behandeling van krijgsge vangenen, en problemen ten aanzien van vermisten, vluchtelingen en gewonden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 3