Brandweergarage in Middelburg geopend 's-Gravenpolderse linden geveld Afscheid De Jonge kamer v. koophandel 2 EEUWENLANG EEN MARKANT SYMBOOL Nieuwe deklaag op Grevelingendam Een i kinderledikantje ALLES VOOR BABY ALMANAK VAREN IN DE NACHT OP VEREN WESTERSCHELDE BURGEMEESTER JOEG RODE HAAN WEG Aanklacht wegens ontbreken 2000 Zaamslagpolder Groot materiaal stoof de straat op onder sirenegeloei Marie-Cecile Moerdijk zong in Kwadendamme Bouw overdekt zwembad Terneuzen op korte termijn EXAMENS Minister De Quay: Realisering van oeververbinding Wester schelde niet dichterbij' Minister De Quay: Geen vertraging in verbetering van Schelde-Rijn Groots BEEKMAN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 1 APRIL 1967 'S-GRAVENPOLDER Krakend en met doffe dreunen zijn vrijdag grote stukken van de linden bij 's-Graven- polder tegen de grond geslagen. Het is zo ver. Binnen enkele dagen zullen do vier linden compleet geveld zijn en daarmee dan een stukje geschiedenis uit 's-Gravenpolder. Als men van Goes naar 's-Gravenpolder rjjdt, is het nu al een kaal gezicht. Van twee bomen zijn de takken verwijderd; de takken, die vrijwel de hele bomen uit maken. want de stammen zijn maar kort. De linden, die eens door Jacoba van Beieren geplant zouden zijn, moe ten plaats maken voor een weg, die snelle auto's toegang geeft tot 's-Gra venpolder. Vorig jaar is het besluit genomen: de bomen moeten verdwijnen. Nadat de weg Goes-'s-Gravenpolder was gere construeerd, bleek de weg daar veel gevaarlijker dan voorheen. Het ver keer ging op de nieuwe asfaltweg de snelheid opvoeren: er ligt een bocht ten noorden van de bomen en het be langrijkste punt: de vier linden eisten ter plaatse een wegversmalling. Bo vendien krijgen veel automobilisten, bij de bomen aangekomen, bermvrees en gaan midden op de weg rijden. Het was zonder meer een gevaarlijke situ atie geworden. De vereniging tot behoud van natuur monumenten heeft, voor het besluit viel, om de bomen te vellen, nog eens nauwkeurig nagegaan, of het moge lijk was de linden te behouden. Men dacht daarbij aan een verdubbeling van de rijbaan, maar afgezien van de enorme kosten, die daaraan verbon den zouden zijn, zouden er verkeers technische en landschappelijke be zwaren blijven. Verder is nog even gedacht aan twee linden. De oostelijke bomen, die het slechtst waren, zouden alleen moeten verdwijnen. Maar de symmetrie zou daardoor worden verstoord en boven dien zouden de twee bomen, die over bleven, in de binnenbocht blijven staan, wat gevaarlijk zou zijn voor het verkeer. De vereniging tot behoud van natuur monumenten heeft ermee ingestemd, dat de linden zouden worden omge haald. De verkeersbelangen wogen het zwaarst. Langs de provinciale weg komt een nieuwe beplanting en dat zal het landschap wat verfraaien. De dagen van de beroemde vier lin den bij 's-Gravenpolder zijn geteld. Twee van de vier bomen staan er ontluisterd bij en de andere twee zul len binnen enkele dagen volgen V>-i1- - •"-en medewerkers van het aan- remersbedrtjf Boone en Besuven uit Goes bezig de grootste stukken van de linden te laten verdwijnen. Het is een heel karwei. De weg mag niet be- De rijkswaterstaat te Middelburg be steedde het aanbrengen van een dek laag van grof dicht asfaltbeton op de hoofdrijbaan van de Grevelingendam tussen Schouwen-Duiveland en Goeree- Overflakkee aan. Er kwamen 4 in schrijvingen binnen van: NV Wegen bouwmaatschappij A. van Dijck-Petit, Bergen op Zoom 379.000,s Koninklij ke Maatschappij voor Wegenbouw NV, Utrecht 372.800,-: Aannemingsbedrijf E. Blok NV. Rotterdam 368.000,- en NV Aannemings- en Wegenbouwbedrijf P. H. Offringa te Vught voor 363.800,- ADVERTENTIE) (MMMMmMWVWWMMMmmMMKW van sterk, krasvast beukehout. Door de afneembare zijkanten ook als kleuterledikant heel praktisch. Een ledikantje waar u dubbel tevreden over zult zijn voor slechts Leeuwse In het bos In een groot woud bi) Borssele leefden eens een koningin en zijn vrouw, die daarom koningin was. Op een dag zei de koning, die fol ders verzamelde van reisbureaus, ik moet er eens uit en daar hij zomaar stil in dat. woud leefde en geen ondersteuning meer had hoefde hij alleen zijn vrbuw om toestemmmg te vragen. .Veel plezierzei z'n vrouw, ,laat je koffertje niet slingeren en pas goed op met al dte auto's tegen woordig'. En zo trok de koning weg, hi) liet zich dertig dagen en nachten met zten en keerde toen verkwikt weer, in gezelschap vim een hond, een mvnzie-lui kat en een oude jaar gang van Panorama. ,Wat een oploop' vond zijn vrouw, maar zij nam alles en alle lief derijk op, blij weer herenigd te zijn met haar echtgenoot. En zo leefden ze weer vredig voort: de koning, zijn vrouw, de hond en de kat, die tn een hoekje van het vertrek naast- een welge vuld tijdschriftenmandje spon dat het een lieve lust was en alleen in maart en oktober, als de seizoenen elkaar met vnnd en regen ach. terna zaten, nog wel eens wat on rustig werd. Maar niemand vond dat erg en hier zou eigenlijk het verhaaltje eindigen, als niet vele lezers zich zouden af wagen: waartoe dient deze geschiedenis, heeft zij ene moraal, besluit zij niet met een grap of kwinlcslagï Neen. Het is helemaal niet grap pig. Maar ontmoet men, in een woud bi) Borssele, een man met een hond, een kat en een stapel oude tijdschriften, dan is men op de hoogte: het ia gewoon de ko ning, die daar woont. schadigd worden en de bomen moe ten tot een meter in de grond worden weggekapt en gezaagd om dat te voorkomen. De grote brokken hout vallen. De kleine stukken worden afgehakt en het geheel wordt verbrand. De auto's zullen 's-Gravenpolder sneller en vei liger kunnen binnenrijden Op de foto: de bomen worden bij stukken en brokken geveld. (Foto PZC) Suggestie in KvK: MIDDELBURG Op de algeme ne vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland vrijdag in de Middelburgse schouwburg gehouden is de suggestie naar voren gekomen, de veerdiensten op de Wester- schelde in het zomerseizoen ook in de nachtelijke uren enkele keren in te zetten. Het idee kwam van de heer E. T. Oos terhuis uit Vlissingen. ,Een vaste oeververbinding lijkt vooralsnog vrij veraf, ook al wordt er druk over ge praat', zei hij. ,De oeververbindingen functioneren nu slechts een deel van het etmaal. In hoeverre kunnen er ook in de nachtelijke uren boten wor den ingezet, voor een of twee vaar ten? Zou die mogelijkheid eens on derzocht kunnen worden?'. En de heer Oosterhuis attendeerde er daarbij op, dat veel mensen 's zomers in de nachtelijke uren vertrekken voor vakantiereizen, dat ook het be roepsvervoer met nachtelijke vaarten bijzonder gebaat zou kunnen zijn en dat het personeel 's nachts toch op de boten aanwezig is voor de schoon maak. En de heer R. J. van Strien (NOB Wegtransport) vulde aan: ,Met name het beroepsgoederenver- voer in Zeeuwsch-Vlaanderen zou bijzonder gelukkig zijn met een der gelijke oplossing, vooral in de nach ten van zondag op maandag'. Voorzitter C. A. Kammeraad zegde toe, dat het kamerbestuur over deze sug gestie eens zal praten met de directie van de PSD en met gedeputeerde staten, OPENING UITBREIDING GASTHUIS MIDDELBURG MIDDELBURG Mr J. van Aartsen, de commissaris d.?r koningin in Zeeland verricht op vrijdag 14 april a s om streeks 2 uur 's middags de officiële opening van het Gasthuis te Middelburg. Het provinciaal bestuur van Zeeland heeft, het volgende perscommuniqué ver strekt: Tegen L. S. te Terneu/.en, ge wezen ontvanger-griffier van de voor malige Zaamslagpolder en secretaris- ontvanger van de calamiteuze polders Ser Lippens c.a.. Is bij de officier van justitie te Middelburg een aanklacht in gediend wegens vermoeden, door S. ver richte onregelmatige financiële hande lingen ln de administratie van genoem de polders. Voor wat de voormalige Zaamslagpol der betreft hebben de vermeende onre gelmatigheden betrekking op de dienst jaren 1953/1954 en 1955 alsmede de dienstjaren 1961 en 1963. Zij resulteer den in een kastekort van 2000. Na de ontdekking hiervan is een on derzoek ingesteld naar mogelijke onre gelmatigheden in de financiële admini stratie van de waterkering Ser Lippens c.a. Ook hier moest worden geconsta teerd, dat de zaak niet klopte: enige in 1966 ontvangen bedragen in totaal enkele honderden guldens) bleken niet in het kasboek te zijn verantwoord. De rijkspolitie stelt een onderzoek ln. Tot zover het communiqué. Het is ons gebleken, dat de onregelma tigheden waarvan in bovenstaand MIDDELBURG Het was een wat vreemde rode haan (van hout vervaardigd) die gisteren voor de deur van de Middelburgse brand weergarage-hal neergepoot was maar veel gelegenheid om koning te kraaien kreeg hij niet. Deze ro de haan brandde namelijk zelf. het vuur was er ingebracht door een stel brandweerlieden... Gehol pen door de Middelburgse jeugd brandweer zorgde burgemeester rar J. Drijber er echter met een welgerichte waterstraal uit de slang van de oude, maar dappere jeugdbrandweerauto voor, dat de vlammen geblust werden, waarna deze vreemde haan (ogchaald door een paar brandweerlieden op het dak) met ontzag voor mr Drijbers ingrijpen van het brandweererf verdween. Overigens keek brand weercommandant A. J. W. Mathijssen met argusogen toe, dat er niets met die haan gebeurde. .Verbranden mag-ie niet, anders hebben wij niets meer te doen' verkondigde hij, maar er was nie mand die het bestaansrecht van commandant Mathijssens korps wilde ondergraven. Maar na deze symbolische opening van Middelburgs nieuwe brandweerkazerne door mr Drijber (de rookpotten moesten helaas vrij snel op nonactief omdat an ders de fotografen dit moment niet kon den vastleggen) zorgde de brandweer zelf voor een spectaculaire voortzetting van het openingsprogramrna. In recordtijd brachten de manschappen namelijk hun groot materiaal uit de garage de straat op. Een sirenesein van de jcugdhrandweerclaxon vormde de start. Onmiddellijk namen de brand weerauto's in de garage het sein over. En onder een kakofonie van gillende, huilende sirenes stortten de wagen manschappen zich op de acht garage deuren. Binnen enkele seconden klap ten deze harmonicaschermen open. (Omdat dat zo moeilijk ging hadden de brandweerlieden er tevoren twee uur op geoefend). Keurig gelijk ging het. Vervolgens kwam achter elkaar het groot-materiaal er uitgerold: de .hoge druk' voorop, vervolgens de ,lage druk', de ladderwagen, de lage druk Nieuw- land,. de lage druk St.-Laurens en de ambulance. Als jachthonden snuivend over de grond stoven ze weg, op zoek naar hun prooi. Die was er gelukkig niet, anders had de opening danig In de knel gekomen. Nu bleef het beperkt tot een rondje om de garage. De rode haan (van hout), die Mid delburgs burgemeester mr J. Drij ber met brandweerhelm en -jas in actie Het komen. Het beest kraaide geen koning, maar dat mocht het ook niet van comman dant Mathijssen. (Foto PZC). RUIM 8 TON KWARTEEUW Meer dan een kwart eeuw heeft de brandweer op dit nieuwe onderkomen moeten wachten, maar nu heeft dit hechte vrijwilligerskorps er dan ook een goed tehuis aan. Mr Drijber dook in zijn openingstoespraak tijdens een bijeenkomst in de turnzaal, die deel uit maakt van het complex even de historie in; naast het gedenkwaardige jaar 1967 in verheugende zin herinner de hij aan twee gedenkwaardige jaren in droevige zin: 1929 en 1940. In 1929: de brand in de Lange Delft, die een schrik- golf door de stad bracht. ,Net als met het vergaan van de Torrey Canyon: na de ramp merkt men pas op dat er een probleem ls', vergeleek mr Drijber. Op het eind van de twintiger jaren het probleem van een georganiseerde brand- (af) weer. In 1930 nam de raad na vier uur debatteren (,u ziet, dat de huidige raad met zijn lange vergaderingen weer in het voetspoor van z(jn voorgangers getreden Is', merkte de burgemeester op) een reconstructieplan aan, waarbij de hrandspuithiiisjes met de plicht- brandweer in de verschillende stadswij ken moesten wijken voor de vrijwillige brandweer. De burgemeester vond het verheugend voor commandant Mathijs sen, die In 1929 ondoreommandant was dat hij de huidige nieuwbouw heeft kun nen meemaken. Hoe meer tijd de bouwplannen deze nieuwe kazerne vergde des te meer uitbreiding werd er aan het project gegeven: eerst kwam badhuis bij. later een turnzaal. De kosten, die volgens een plan in 1951 140.000 bedroegen, waren daarmee gestegen tot 908.863,15. De sterkte van het korps steeg na de herindeling met de brandweren van Nleuwland en St.-Laurens er bij van 60 tot man. Tot slot had burgemeester Drijber nog twee waarderende op merkingen over het korps: de goede .binding' via het in 1960 verschenen mededelingenblad ,De straalpijp' heel door de commandant samenge steld, en het jeugdkorps. Het kantinemeubilair, inmiddels al ver rijkt met een plano en een tafelbiljart, kreeg deze middag nogmaals een fraaie uitbreiding. Namens de burgerij bood de heer J. A. Tavenier het personeel na melijk een tv-toestel aan. Gelukwensen voor het gemeentebestuur en het korps werden vervolgens aange boden door de heer G. Kortus, districts inspecteur voor het brandweerwezen in Zeeland en Noord-Brabant, de heer J. Rademaker, voorzitter van de vereni ging van brandweercommandanten ln Noord-Brabant en de commandant van de Vllssingse brandweer, de heer D. Luitwicler, Commandant Mathijssen bedankte hen allemaal en roemde voorts nog het plan, ontworpen door adjunct-directeur H. Moolbroek van gemeentewerken en ge bouwd door hoofdaannemer Kok en Zn te Bergen op Zoom en zjjn onderaanne- muniqué sprake is, zijn ontdekt door het nieuw gevormde waterschap Axeler Am bacht. De dijkgraaf van dit waterschap heeft na overleg met de commissaris der koningin de klacht ingediend bij de officier van justitie te Middelburg. De .onregelmatige financiële handelin gen' waarvan in bovenstaand bericht sprake is, zouden te maken hebben met obligaties van de voormalige Zaamslag polder. S. zou getraineerd hebben met het overleggen van de administratie. In middels heeft hij eervol ontslag verzocht uit zijn functie van secretaris-ontvanger de waterkering Ser Lippens ca. Politie zit met 13 tweewielers TERNEUZEN Dertien brommers en fietsen wachten op het politiebureau in Terneuzen al meer dan een half jaar op hun eigenaars. De tweewielers wer den stuk voor stuk ergens in Terneuzen onbeheerd aangetroffen, De politie heeft nu besloten ze te verkopen, als de recht matige bezitters niet voor 8 april aan staande zijn komen opdagen. KWADENDAMME Herhaaldelijk onderbrak Marie-Cceile Moerdijk don derdagavond haar optreden in ,Dc Burcht' te Kwadendamme, omdat zij haar lachen niet kon houden. Neemt e maar niet kwalijk, maar ik moet reselijk lachen om die piano', maak- :e duidelijk. En haar broer Carlos die haar voortreffelijk begeleidde op die piano zette even later een nieuw volksliedje in. Buitengewoon charmant zong Marie-Cecile een uitgebreid 11"''- jesprogramma van over heel de wer reld. En even charmant vertelde ze gl lachend wat zo'n Zweeds, Noors, Is elisch of Zuidamerikaans liedje voor inhoud had. Lief, wat ondeugend soms uiteraard in haast alle gevallen over een man en een vrouw, die elkaar vurig beminnen, waarvan de een de ander vurig bemint of die elkaar juist hele maal niet beminnen. ,Ik zal een wiegeliedje voor u zingen, maar ik hoop, dat de piano niet alle kinderen wakker zal maken', zei Marie- Cecile. De plano liet veel te wensen over, maar net was een genoegen om naar de gave stem te luistern. Dat de bezoekers er ook zo over dachten bleek uit het langdurige en luide applaus tus sen de liedjes door. Marie-Cecile en haar broer Carlos waren in Kwadendamme p uitnodiging van de culturele werk- ;roep van de streekcommissie West- luid-Beveland. Er waren spijtig ge noeg vrij veel lege plaatsen in ,De Burcht'. TERNEUZEN Het gemeentebestuur van Terneuzen verwacht dat er nu op vrjj korte termen begonnen ksin wor den met de houw van het overdekte zwembad. Men Is er in geslaagd de te verwachten bouw- en exploitatiekosten onder te brengen in een sluitende be groting. .Onder deze omstandigheden hebben we goede hoop dat we vlug de nodige toestemmingen zullen krijgen', zei wethouder M. de Vos deze week In een vergadering van de gemeente raad. De bouw- en Inrichtingskosten van het overdekte bad, waarvoor een terrein is fereserveerd in de omgeving van het ".uldersportpark, zijn op 922.740 ge- Slot van pag. 1 waarmee de heer De Jonge na de verwoestingen in de kamer door oor logshandelingen het handelsregister weer opbouwde, Verder attendeerde hij op de hulp, die hij aan midden standers en andere mensen bood na de watersnood van 1953. .Voor velen was u in uw loopbaan verder een ad viseur in moeilijke situaties, met het bestuur was de samenwerking uitste kend en aan het personeel stelde u raamd. Het zwembad krllgt het karak ter van een instructiebad, maar het is dankzij een beweegbare zwembaclbo- dem ook voor andere zwemdoeleinden geschikt. De zwemzaal wordt vastge- bouwd aan een gymnastieklokaal, dal vorig jaar gereed kwam. Men verwacht dat de exploitatie van het overdekte bad ruim J 70.000 per jaar zal vergen. Er wordt gerekend op ongeveer 2100 bezoekers per weck. die gedurende de 8 4 9 maanden per jaar dat het bad opengesteld zal zijn zo'n kleine 44.000 ln het laatje moeten brengen. Om het dan nog bestaande tekort, aan te vullen is bij de opzet gerekend op een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds ,Ik geloof niet dat we daar zo zeker van moeten zijn', waarschuwde wethouder De Vos alvast. Te Den Haag slaagde voor het examen gemeente-administratie II de heer J. L Rijstcnbil, afkomstig van Oud-Vosse- meer. De heer Rijstenbil was laatste lijk werkzaam op het gemeentehuis te Goes, doch werd met ingang van 1 april benoemd tot gemeente-ambtenaar van Tholen. Voor centrale gasverwarminginstalla- teur slaagde de heer J. van de Velde te Yerseke. Te Roosendaal slaagde voor hot patroondiploma vakbekwaamheid brood- en banketbakker gemengd bedrijf de heer J. Nagelkerke te Waarde. Bij examens, afgenomen door de Ne derlandse vereniging van gemeentebe langen te 's-Gravenhage, Is geslaagd voor het diploma GA 2 de heer B. Uit- terhoven te Hoedekenskerke. (Van onze Haagse redactie). DEN HAAG Minister De Quay deelt in een nota aan de eerste kamer mee <lat hij de realisering van een vaste oe,verbinding over de Westerschclde, ge zien de orde van grootte van liet bedrag dat naar raming met de uitvoering van het plan-Lievense zou zyn gemoeid, niet belangrijk dichterbij gekomen acht. Hij blijft echter van mening dat het ge wenst is dat de door de rijkswaterstaat in overleg met do provincie Zeeland ter hand genomen studies met betrekking tot het meest gewenste tracé worden voortgezet en afgesloten om binnen af zienbare tijd tot een planologische vast stelling van het trace te komen. Daar naast zullen naar zijn mening in de ko mende jaren ook de technische, nauti sche en financieel-economische aspecten van het vraagstuk nader in studie moe ten worden genomen. (Van onze Haagse redactie). DEN HAAG Minister De Quay (ver keer en walerstaat) deelt In een nota aan de eerste kamer mee dat zijns in ziens in de met België overeengekomen verbetering van de Scholde-Rflnverbin- ding in geen enkel opzicht verl raging is gekomen. Het eerste werk kan op 4 april worden aanbesteed en omvat de aanleg van dc bouwput voor de schut sluizen ln het Kreekrakgebied met enige bijkomende werken. De houw van «leze schutsluizen is bepalend voor de duur van de uitvoering van het gehele werk. Het streven Is de bouwput in 1968 ge reed te krijgen, zodat nog dat jaar niet de eigenlijke houw van de schutsluizen kan worden begonnen. Hiermee zal on geveer vijf jaar gemoeid zijn, waarna dan nog (1e nodige aansluitingen tot stand moeten worden gebracht. Een fotoalbum over Zeelands dat was het geschenk, dat voorzitter C. A. Kammeraad vrijdagmiddag overhandigde aan de scheidende se cretaris van de Kamer van Koophan del en Fa,brieken voor Midden- en Noord-Zeeland, de heer A. S. de Jon ge (rechts). (Foto PZC). hoge eisen, maar u stond ook voor hen op de bres', zo zei de heer Kam meraad. Nu de heer De Jonge uit Zeeland vertrekt om zich in Bergen op Zoom te vestigen bood de heer Kammeraad hem deze herinnering aan: een foto album met Zeeuwse platen, 's Mid dags kwam daar nog een cheque voor de inrichting van (1e woning bij. Een cheque (voor een bureau) was ook de attentie, die de heer L. Leendert- heer De vergadering Jonge aanbood, nar bedrijfsleven. Op de bijzonder druk bezochte recep tie in de loop van de middag kreeg de scheidende secretaris nog diverse waarderende woorden te ho ren. Middelburgs loco-burgemeester W. P. J. Baars: .Het gemeentebe stuur is u bijzonder erkentelijk voor de manier, waarop u inhoud hebt ge geven aan uw functie'. En hij atten deerde daarbij ondermeer op de be moeienissen van de heer De Jonge met de winkelsluitingsverordening in de hoofdstad en de manier, waar op hij ,de kloof' tussen bedrijfsleven en overheid heeft overbrugd rond de komst van het aardgas. Gedeputeerde jhr. T. A. J. W. Schorer. als voor zitter van het ETI voor Zeeland: ,U vervulde uw secretariaat op een ma nier, die alle lof verdient. U hebt veel bijgedragen tot eèn goede gang van zaken in het Zeeland-in-ontWik- lceling'. En de heer Ten Doesschate. namens de vereniging van secreta rissen van de kamers van koophan del: ,Uw collegaliteit was groots. Dat Middelburg het Mekka van de ad ministratie was is uitsluitend aan uw werk te danken'. Op de receptie was ook aanwezig Zeelands commis saris der koningin, mr J. van Aart- In zijn afscheidstoespraak gaf de heer De Jonge de Middelburgse ka mer voor <le laatste maal een beeld van zijn kennis van zaken en gevoel voor efficiency: de rede was een .na slagwerk' over do geschiedenis van het College van Cooplieden (1720) tot de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden- en Noord-Zee land (1967). Daarbij passeerden de markantste punten uit de ontwikke lingsgeschiedenis de revue. Aan het slot van die met gul applaus ontvangen rede over handigde de scheidende secretaris de sleutels van kassa en kluis van het Middelburgse kantoor aan voorzitter Kammeraad: zijn werk zat erop. De heer Kammeraad gaf dat gereedschap door aan de nieu we secretaris: mr W. Otten. (ADVERTENTIE) GARANTIE GELDLENING: VOORSTELLEN IN RAAD MIDDELBURG Vandaag, zaterdag, komt (le raad in een spoedeisende ver gadering byecn om te beslissen over het. voorste, om garant t" staan voor de bouw van 126 flatwoningen en 100 eengezinswoningen in Dauwciidaele door do woningstichting volksbelang. Onder de fluts zijn tachtig nutohnxen gepro jecteerd. De totale stichtingskosten wor den geraamd op J 8.500.000,-. De luiur van de flats zal ongeveer f 150 bedra gen die van de eengezinswoningen on geveer 170,- inclusief vaste lasten er centrale verwarming. De raad zal verder worden gevraagc zich garant te stellen voor oen door dc algemene woningbouwvereniging aan te gane geldien.ng voor de bouw en exploi tatie van 62 premiewoningen in Dau uulaele. De huur zal 125,- bedragen blijkt dat hel percentage woningzoeken den voor woningen met een dergelijke inaandhuur op 50 kan worden gesteld. Gezien de ontwikkelingen die er in het Sloe te verwachten zijn wordt verwacht dat verhuur van deze woningen geer problemen zal opleveren. Tn een toelich ting op het voorstel tot het garant staan voor de door Volksbelang aan te gane geldlening stellen b en w, dat er vol doende huurders gevonden zullen kun nen worden voor de flats van 150,- en de eengezinswoningen van 170 ln de maand. VOOR BOTEN MERCURY B.B. MOTOREN GOES Tel. 01100-7383 ZWAKKE WIND. Zonnige perioden, maar aanvankelijk ook nog hier en daar een regen- of ha gelbui. Overwegend zwakke wind. De zelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. ZON EN MAAN 2 april Zon op 06.14 onder 19.14 Maan op 03,55 onder 10.38 3 april Zon Maan op 06,12 op 04,34

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 2