De zaalhandbalkampioenen van Nederland nog niet bekend SITUATIE WERD ER VOOR AZVV IN DE TWEEDE KLAS NIET BETER OP NIEUWE VOORZITTER ATLETIEK-DISTRICT SERVETTE VERSLOEG SLAVIA GELIJKE SPELEN VOOR ZIERIKZEE EN GOES Haarlem is ver voorop Voorsprong voor Ris MAANDAG 27 FEBRUARI 1967 PROVINCIAL ZEEUWSE COURANT 9 Bepaald ongelukkig zal de conipetitieleider van de hoofdklassen van de zaalhandbaicom- petitie zich vinden, want op de laatste com petitiedag is de spanning die reeds weken heerste om de bovenste plaatsen nog steeds erin gebleven. De Swiftdames verloren van pdloc zodat er alsnog een beslissingswed strijd moet komen, terwijl bij de heren ESCA en weer Niloc ook gelijk eindigden. Mooier fi nale kan men zich dus niet indenken, niaar de competitie moet stil gelegd worden in ver band met de wereldjeugdzaalhandbaikam- pioenschappen en de beide beslissingswed strijden zullen, naar wij hoorden, pas ge speeld kunnen worden als die kampioen schappen achter de rug zijn. Jammer, want de spannig zit er nu zo lekker in. Onderaan in beide klassen is de zaak bekeken en bij de dames verdwijnt DES, terwijl bij de heren Quintus moet degraderen. Voor de promotie naar de hoofdklas viel bij de dames de be slissing en het is Velo dat de plaats van DES zal innemen. Bij de heren moet echter een derde wedstrijd gespeeld worden, daar Attila vorige week won, maar deze keer V L goed revanche nam. De promotie voor de overgangsklassen werd in één dag afgedaan en de volgende teams promoveren: naar de overgangsklas A-dames: Blauw Wit - Am sterdam: naar de overgangsklas B-dames: Hellas Den Haag; naar de overgangsklas A-heren: Zeeburg - Amsterdam; naar de overgangsklas B-heren: WLC DES - Eind hoven. Dp danigs van Walcheren Kwamen voor het spelen van «Ie laatste competitie wedstrijd niet volledig in het veld. Kiek Pto.vssehers en Janny Elve zyn gebles- Fcerd, dus moesten 2 invalsters opge steld worden. In het doel had Lagda Gillissen de ondankbare taak Riek Pruyssehers te vervangen, wat zij ech ter lang niet slecht deed en de doel punten die zij moest toestaan, kwamen meestal voort uit verdedigingsfoutjes. Verburch. dat samen met DES de laat ste plaats bezette heeft zich niets van de reputatie van Walcheren aangetrok ken en hoewel het tweemaal tegen een achterstand moest aankijken won het uiteindelijk toch en wel met 5-6. Pech hadden beide ploegen met schoten op de paal en lat, terwijl er door beide ploegen fel en pittig werd gespeeld. De wedstrijd stond technisch niet op een hoogstaand peil maar was toch Jeugdkampioenen GOES Het district Zeeland van de Konirikljjlce Atletiek Unie heeft een nieuwe voorzitter: de heer D. Valcke- nier von Geusau van Dynamo uit Mid delburg. Voorzitter A. Verdonk, die 15 jaar bestuurslid is geweest, moest zijn functie neerleggen omdat hy er niet meer voldoende tjjcl voor kon vrijma ken. Ook veteraan G. ter Mculen (evenals de lieer Verdonk lid van Ma rathon uit Vlissingen) trad iia een .diensttijd' van 17 jaar uit het bestuur. Marathon, dat zich niet steeds meer lakken van sport gaat bezig bonden en dat steeds meer leden krygt, houdt hem al te veel bezig. Aan het slot van de vergadering bracht de heer Valcke- nier von Geiisau hen alle hulde. Ook de heren L. Simpelaar uit Terneu zen, J. Boone uit Middelburg en C. Munnikhof uit Goes stelden zich niet herkiesbaar. Besloten werd het bestuur van negen tot zeven leden terug te brengen. Het nieuwe bestuur ziet er nu als volgt uit: voorzittër: Valcke- nler von Gëusau; secretaris: A. L. de Munck uit Goes, penningmeester: J. Johannisse uit Terneuzen: leden J. Broere uit Vlissingen, J. Everaert uit Hulst, H. van Straten uit Terneuzen en G. van der Wiel uit Noordwei. Ook de districts technische commis sie werd grotendeels vernieuwd. De heer De Munck, ook reeds secre taris van het districtsbestuur, wilde wat hooi van zijn vork gooien door het secretariaat van de dtc aan een ander over te doen. De jonge Ter- neuzenaar Hans van Straten was bereid deze functie op zich te ne men. De vergadering kos hem snel. Voorzitter werd de heer Everaert. De herên G. de Pagter en L. Zijta, beiden uit Vlissingen, werd herko zen als leden en de heer W. Har- ting uit Vlissingen werd als nieuw lid gekozen. Van de oude recordcommissie bleef alleen de heer Broere over. Nieuwe leden werden de heren A, Koster uit Huist en W. de Grave uit Vlissingen. Voorts werd er een districtscommissie voor het jurywezen samengesteld: voorzitter G. de Pagter, secretaris L. Simpelaar en commissaris J. Fraanje uit Goes. Als gedelegeerden naar de jaarlijkse algemene vergadering van de KNAU zullen optreden de heren Verdonk en Valckenier von Geusau. De eerste zal de laatste introduceren. Uitvoerig werd nog gesproken over de wedstrijdagen da voor dit jaar. De prestatiebekers voor dames en he ren kwamen terecht bij Ester Goed hart-Schot van Delta. Sport uit Zie- rikzee, die zelf aanwezig was en aan de junioren van RKHAV uit Hulst. blauwwitten danig parten speelde. Uit eindelijk won Olympia met 5-1. Daar Niloc hét beste_ doelgemiddelde had werd Niloc 1, Olympia 2 en EMM 3. Uiteindelijk werd de officiële eindstand by de damesjunioren: 1 Niloc, Amsterdam (kampioen van Nederland): 2 Hellas, Den Haag; 3 Swift, Roermond: 4 Olympia, Hengelo; In de tweede lsals B verloor HVV '24 met 1-0 van RAC, op zichzelf geen slechte prestatie, maar wel minder prettig wanneer men (le voorlaatste plaats op de ranglijst inneemt. Geluk kig voor de Hulstenaren zorgde Zee kind Sport er voor, dat nummer laatst, ODIO, geen punlen kon veroveren (3- 0). Axel versloeg DOSKO met 2-ft, maar Terneuzen moest de winst af staan aan RKVVU tl-0). Rood Wit bleek juist iels sterker dan Internos (3-2) en RWB versloeg I no Animo met 2-1. Kunoer en Kees de Nooijer was inge schoten en via doelman Van Hoek en de paal het veld wer in sprong, maak te Wim Soetemeijer aan de onzeker heid een einde: 2-0. Kees de Nooijer loond met goede treffer: 3-0. Kees de tenslotte zag zijn uitstekend spel be- Nooijer, Kees Elve, Frans Rieteco en Ad Wisse waren deze middag uitste kend op dreef. RAC-HVV'24 RKC RAC P.KVVU Axel Rood Wit Terneuzen Zld Sport Internos RWB Uno Animo Dosko HVV '24 Odio 2 23 24- 9 10 2 3 22 30-16 4 22 32-20 i 5 20 34-22 6 19 30-28 I 7 17 30-25 8 17 35-35 S 15 38-33 i 7 13 28-28 8 13 28-39 9 13 27-38 10 11 15-38 1 11 9 11-35 Zld.-Sport-Odio Zeeland Snort moest in de wedstrijd tegen ODIO met twee invallers aan treden Doelman De Ridder erd uit stekend vervangen door .tan Moelaart. terwijl Ko de Kraker blindedarmont steking een goede plaatsvervanger had in Tonny Doeland. De Vlissingers moesten nog meer tegenslagen incas seren: eersi moest Lex Langendyk zich na 36 minuten laten vervangen door Piet Kambier en na 6 minuten In de tweede helft moest Jo Elve het veld verlaten met een enkelblessure. Ben Sorgedrager trad voor hem als plaatsvervanger op. Hel spel golfde in de eerste helft op en neer met de beste scoringskansen voor Zeeland Sport. Het duurde tot de 30ste minuut eer het goede werk van Kees de Nooijer effect sorteerde. Hij stelde Kees Elve in staat de bal onhoudbaar togs de goede ODIO-doelinan Van Hoek te schieten: 1-0. De rust ging in met deze stand. In de tweede helft had Zeeland Sport het beste van het spel. In de 30ste minuut viel echter de be slissing. Nadat de bal eerst door Kees In een gelijk opgaande wedstrijd heeft de thuisclub kort voor het einde de overwinning weten te be halen. De toeschouwers zagen een aantrekkelijke ontmoeting waarin beide verdedigingen overheersten. Zodoende speelde het spel zich voornamelijk af op het middenveld. De lange passes door de lucht van de thuisclub en het korte spel van de HW-voorhoede boekten bij de verde digingen geen succes. De rust ging dan ook in met een voor beide par tijen alleszins verdiende blanke stand. In de 15e minuut van de tweede helft kwam W. Naessens van HVV '24 dicht bij een doelpunt toen hij een voorzet van rechtsbuiten De Boóij hard naast het doel schoot. Beide ploegen deden hun uiterste best om de winst te ver overen, wat de thuisclub tien minuten voor he einde gelukte toen bij een cor ner over rechs doelman D'Hooghe mis greep en uit de hierop volgende scrim mage Janssen de bal tussen twee ver dedigers door in het net schoot. Een gelijk spel had de verhoudingen be ter weer gegeven. Axel-Dosko Axel heeft op het bezoekende Dosko een betrekkelijk gemakkelijke 2-0 overwinning behaald. Vrijwel de gehele wedstrijd hac" de thuisclub een veld- overwioht, maar de sterk verdedigend spelende Doskoploeg met een uitste kende doelman Broos aan het hoofd wist de nederlaag te beperken tot 2-0 Voor rust was de wedstrijd het aanzien nog wel waard, maar in de tweede helft was er nog maar weinig aan trekkelijks te zien. Doelman Broos moest in de 34ste mi- nuut mede door een verdedigingsfout zwichten voor de openingstreffer van Lensen. In dezelfde minuut kreeg Dosko ruimschoots de kans om gelijk te komen, maar de bal verdween hoog over het Axelse doel. Vijftien minuten na rust vergrootte Sheilds de Axelse voorsprong tot 2-0. toen zijn voorzet via de voet van Dosko-aanvoerder Van der Have achter de verbouwereerde doelman belandde. Na dit wat fortuin lijke doelpunt kreeg Axel nog volop de gelegenheid de stand op te voeren, maar de aanvalslinie was deze middag opnieuw machteloos. RKWU-Terneuzen Een der meest ongelukkige wedstrij den van dit seizoen hebben de Terneu- zenaars zondag gespeeld in Leur tegen RKVVU. Na een geljjk opgaande w od- sfrjjd schoot Piet Geellioedt in de 83e minuut in eigen doel en RKVVU kwam hierdoor wel hijzonder goedkoop en onverdiend aan beide punten. De gehele wedstrijd was het krachts verschil tussen beide teams uiterst ge ring. Voor rust was het zelfs Terneu zen dat vaak de toon aangaf. Zoals by vele voorgaande wedstrijden bleek ook nu weer het tekort aan felheid en doortastendheid van de Terneuzense voorhoede. De aanvallen waren te doorzichtig en te mooi van opzet, waardoor het verrassingselement uit bleef Op het middenveld verrichtte Deij goed stuwend werd. Bij de Bra banders viel vooral het uitstekend werk op van doelman Van Ginneken. Na rust was RKVVU wat meer in de aanval, maar de Terneuzense achter hoede kon eventueel gevaar echter steeds bezweren. Hanne van der Hooft die de zieke Jean Lauret verving, voldeed hier uitstekend. Tot aan de 83e minuut van de wedstrijd bleef de stand 0-0. Bii een niet zo gevaarlijke aanval van RKVVU schoot de overi gens uitstekend spelende spil Piet Geelhoedt in eigen doel: 1-0. De res terende 7 minuten ving heel het Ter neuzense team in de aanval maar RKVVU hield het been stijf en de weg naar het doel afgesloten zodat de eind uitslag 1-0 bleef. Een gelijk spel had de verhouding juist weergegeven waard. Marjan de Meu- richy 3: Agnes Vael 1 en Anne- drukke dagen tegemoet gaat met de Nederlandse jeugdploeg was dc uitblinkster en zij bleek in een goe de vorm te zijn. De doelpunten wer den gescoord door: Marjan de Meu- richy 3: Agnes Vtel 1 en Anne- marie van de Dood 1 voor Walche ren en Kitty Steentjes 3, Corrie Barcndsc 1, Nel van Leeuwen 1 en Rie de Bruyn 1 voor Verburch. Voor de afdelings tweede klas heren moet een beslissingswedstrijd gespeeld worden tussen Tonido II en Hellas II, terwijl bij de jeugd weer twee ploegen van Hellas kampioen zyn geworden. Een beeld uit de zaalhandbalwedstrijd WalcherenVerburch. Marjan de. Meurichy lost. ondanks blokkeren van twee Verburch-dames, hoogopsprin- gend een schot op het Verburch-doel. (Foto PZC) 5 EMM. Middelburg (na een 6-4 over winning op Actief): 6 Actief, Eelde. By de herenjunioren was de eindstand: 1 Sittardia, Sitlard (kampioen van Ne derland): 2 Olympia, Groningen; 3 Quintus, Kwintsheul: 4 Aalsmeer, Aalsmeer; 5 UDI, Arnhem; 6 Volt, Til burg. DEN HELDER (ANP) Tftclhoud- ster Ria Rietveld kan de finale van het Nederlands kampioenschap dames- turnen, op 9 april in Middelburg, met een ruime voorsprong beginnen. In de halve finales die zondag in de Ilelder- se sporthal werden gehouden, verza melde zij 36.60. 0.45 meer dan rivale Jannie Vierstra. Een andere concur rente kan zijn Ans Heerschop, die voor de derde niaal in successie beslag legde op de Nederlandse titel bij de meisjes. Haar oefeningen werden gehonoreerd met 35.95, waarmee zij linger reikte dan de kleine Beverwijkse Margo Klees. die met 35.80 derde werd ach ter Ria Rietveld en Jannie Vierstra. Ria Rietveld was de enige deelneem ster. die op alle vier nummers boven de negen punten kwam. De uitslag van de halve finale luidt: Ria Rietveld (Hercules, BodegTaven) 36.60 pnt; balk 9 05, sprong 9.10. vrije oef. 9 25, brug 9.20: 2. Jannie Vierstra tQuick Huizum) 36.15 pnt: 9.00, 9.05, 9 20, 8.90: 3. Margo Klees fOdin. Heemskerk) 35.80 pnt: 8 95. 9 05, 8.85, 8.95: 4. Grietje van Essen (Quick Hui zum) 35.15 pnt; 8.65. 9.00. 8 50. 9 00: 5. Willy Gielen Amersfoort '67) 34.30 pnt.; 8.35, 8.95, 8.60. 8.40; 6. Aty van Veen (Quick Huizum) 33.75 pnt; 8.05. 8.75, 8.65, 8 30. Eindstand Nederlands jeugdkampioen schap: 1. Ans Heerschap (HGV Hil versum) 35.95 pnt (vrije oef. 9.00, balk 8.95, brug 9.10. sprong 8.90 j; 2. Carla van 't Hul (Wapenveld) 33.60 pnt; 3. Stientje de Goede (Adundo, Dokkumj 32.65 pnt. Het Koninklijk Nederlands Gymnas tiek Verbond heeft na afloop van de halve finales van de Nederlandse kam pioenschappen, de turnsters aangewe zen, die op zondag 9 april in Middel burg in de strijd om de titel mogen uit komen. Het zijn Ria Rietveld (Hercu les, Bodegraven), Jannie Vierstra, Grietje van Essen. Aty van Veen (al len Quick Huizum), Margo Klees (Odin, Heemskerk). Willy Gielen (Amersfoort *67), Ciska van 't Loo (K en V, Utrechti. Elly de Vos (Spar ta, Dordrecht). Piny de Jong (Hercu les, Bodegraven), Femy Klunder (PSV, Eindhoven), Valery Norris (Austra lië. buiten mededinging), Ans Heer schop (HGV, Hilversum), Carla van 't Hul (Wapenveld) en Stientje de Goede (Adundo, Dokkum). GENEVE (ANP) Het Zwitserse Servette heeft zondag de eerste wed strijd tegen Slavia (Sofia) in de kwart finales van het toernooi om de Euro pese beker voor bekerwinnaars, die te Geneve werd gespeeld, met 1-0 gewon nen. Het enige doelpunt werd in de elf de minuut van de tweede helft gemaakt door middenvoor Desbiolles. De return wedstrijd wordt op 8 maart te Sofia gespeeld. VIERDE KLAS G Nieuw Borgvllet-DFS 5-1RKFU- Vosmeer 4-2; Hal* teren-Oudemolen 6-2: Goes-BSC 3-3; Zlerikwo-Divo 2-2. Zierikzee De Schutters P.KFC Goes Vos Divo Halsteren 15 BSC 15 Oudemolen 15 Nw.-Borgvliet 15 DFS 14 Meto II 14 Middelburg III 12 Cllnge II 13 Steenbergen II 14 Corn Bovs II 13 ZUL Sport III 14 28-43 23-42 22-39 VIERDE KLAS II RCS-Aardenburg 1-2: Walcheren- Blervliet 2-3; Steen-Sluiskil 4-0; ClJn- ge-Zeelandia 3-0; Mzendijke-Com Boys 1-1; Oostburg-Hiuisweert.se Boys afgelast. Steen 18 15 Sluiskil RCS Walcheren Biervliet Clinge IJzendljke Aardenburg Hansw. Boys Corn Boys' Oost burg Zeeland ia 1 6 19 47-:f; 2 3 18 43-26 16 27-28 16 33-41 13 22-33 12 26-43 10 15-19 6 20-45 4 11-48 In de le divisie verloren de koplopers punten, In de 2e divisie schijnt de posi tie van Haarlem onaantastbaar ge- EERSTE DIVISIE: VitesseDen Bosch 33. KCHKBC 1—3. SVV Drente 33, Holi. SportBI. Wit 6— 1. AlkmaarZaanstreek 12. Cam- buurVolendam I1, Volewijckers Heracles 01, DFC-Graafschap 4 0. DHC—NEC 0—0. Velox—Eindho ven 1—2. RESERVE EERSTE KLAS Brabantia II-Baronle III 2-1; TSC II- Roosendaal II 0-0; Vlissingen II-Top II uitgesteld; De Valk II-De Spechten II 3-3; NAC III-Helmond II 6-0; RKC II- PSV III 3-2. 16 11 3 2 25 28-14 17 10 4 3 24 48-22 4 20 28-19 6 20 25-25 5 19 29-28 6 18 28-23 5 17 33-26 7 6 3 8 15 27-47 TOP II NAC III 17 RKC II 16 TSC H 17 De Valk II 17 Roosendaal II 17 Vlissingen H Baronie UI De Spechten n 18 Helmond II Brabantia II PSV III NEC 29 16 9 Volendam 29 15 9 SC Cambuur 29 13 11 Holland Sport 28 16 4 Heracles 28 12 11 FC Den Bosch 29 13 8 Blauw Wit 29 13 7 Eindhoven 29 13 7 DFC 29 11 11 FC Zaanstreek 29 12 Alkmaar 29 14 Vitesse 29 11 RCH 29 10 RBC 29 11 SVV 29 8 De Graafschap 29 7 DHC 29 6 De Volewljck. 29 SC Drente 27 Velox 29 4 41 54—26 5 39 72—38 5 37 47—34 8 36 52—25 5 35 41—30 8 34 51—35 8 33 34—24 9 33 42—35 7 33 52—44 10 31 39—38 2 13 30 46—42 8 10 30 49-47 8 11 28 35—38 3 15 25 41—51 8 8 13 24 35—53 7 5 17 19 30—51 6 7 16 19 28—58 5 7 17 17 33—60 3 10 14 16 26—51 5 6 18 16 29—56 27-33 28-53 29-30 RESERVE TWEEDE KLAS C Axel H-Dosko II 1-0; Internos II-HVV II 3-2; RBC III-Terneuzen II 0-1; Goes II-MOC' 17 H 4-2. Axel n 13 10 0 3 Terneuzen II 13 9 1 3 RBC ni 14 7 4 3 Internos II 14 5 5 4 Zld. Sport H 13 Middelburg II 12 Dosko II 12 Goes II 13 MOC '17 II 12 HW '24 II 12 RESERVE DERDE KLAS C Clinge li-Zeeland Sport III 3-3: Steen- hergen li-Middelburg III 3-2; Alliance II-Vlissingen Hl 1-1; Rood Wit II- Breskens II 0-0. Rood Wit II 14 11 Breskens H 14 10 Vlissingen III 13 6 Alliance II 13 6 TWEEDE DIVISIE: PEC—Roda JC 21, LimburgiaHermes 0—0, Wil- helininaZwolse Boys 81. Haarlem Wageningen 10. ExcelsiorNoad 10, HilversumAGOVV 10, ZFC Helmondia 10. VW—Heerenveen 5—0. HVC—EDO 21, Fortuna—Tu- bantia 20, VeendamBaronie 3L Haarlem 29 18 7 4 43 67—27 VVV 30 14 12 4 40 5424 Fortuna VL 29 12 12 5 36 44—25 Roda JC 29 14 8 7 36 47—29 Limburgia 29 12 12 5 36 4535 HVC 28 12 10 6 34 47—29 Excelsior 29 14 6 9 34 44—32 NOAD 29 13 8 8 34 37—33 Veendam 27 13 6 8 32 42—32 ZFC 28 12 7 9 31 37—36 Wageningen 29 12 6 11 30 39—23 PEC 27 13 3 11 29 52—48 8 12 8 28 28—27 5 11 27 40—45 24 46-15 23 41-17 16 30-28 15 29-28 Gooiland Baronie Wilhelmina Helmondia Hermes DVS EDO AGOVV Heerenveen Hilversum Tubantia Zwolse Boys 28 9 9 10 27 44—44 29 9 8 12 26 33—35 29 8 9 12 25 3541 27 9 5 13 23 34—38 29 10 3 16 23 41—46 28 9 3 16 21 32—58 29 8 4 17 20 32—55 28 4 4 20 12 31—76 29 1 5 23 7 18—75 In de Expohal te Hilversum werden de kampioenschappen van Nederland zaalhandbal junioren gehouden en daaraan werd deelgenomen door dc kampioenen van alle districten van het Nederlands Handbal Verbond. In poule A kwamen uit de damesjunioren van EMM, die eerst hun beide tegenstan ders tegen elkaar zagen spelen. Niloc won de wedstrijd tegen Olympia met 7-3. Toen moesten de Middelburgse dames aantreden tegen de kampioenen van vorig jaar en al spoedig keken zij te gen een 2-0 achterstand aan. EMM ging echter niet bij de pakken neer zitten en het was Yvonne de Buyzer die er 2-1 van maakte. Niloc wist weer te scoren 3-1, maar toen begon de ver moeidheid een woordje mee te spreken en via 3 doelpunten van Irma de Vos wist EMM te winnen met 4-3. Na drie kwartier rust moest toen de wedstrijd Olympia-EMM de beslissing brengen voor de eerste plaats in deze poule. Helaas voor de Middelburgse dames ondervonden zij jietzelfde als Niloc in de wedstrijd tegen EMM: het was de vermoeidheid, die vooral na de rust de Geheel volgens onze verwachting is de situatie er voor AZVV In de landelijke tweede klas van het zaterdagvoetbal niet beter op geworden. De verwachte nederlaag togen koploper Hulzen (3-1) werd een feit, terwijl enkele concur renten, NDSM en Amstelveen, punben- winst boekten. NDSM versloeg Hoog vliet (0-2) en Amstelveen bereikte te gen Rjjnsliurgse Boys een puntenverde ling (2-2). In <le kopgroep kwam geen wijziging, doordat Zwart Wit met 5-2 baas bleef over Excelsior en Yssei- meervogels, getuige de cijfers (0-5), weinig moeite lia<l met Kozakken Boys. Noordwjjk moest de volle buit aan 's-Gravenzande SV meegeven (0-1). TWEEDE KLAS Huizen 18 14 Zwart Wit "28 18 13 Ysselmeervogeis 18 13 Noordwjjk 18 10 Kozakken Boys 19 7 's-Gravenz. SV 19 7 Rijnsb. Boys 17 7 Excelsior M 2 30 55-21 3 28 59-22 3 28 35-20 7 21 39-32 8 IS 33-30 8 18 29-26 7 17 26-28 NDSM 19 5 4 10 14 25-41 Amstelveen 18 3 5 10 11 24-43 Hoogvliet 19 3 5 11 11 19-36 AZV 19 2 3 14 7 24-64 Huizen-AZVV De leiders hebben het van het Axel se AZVV niet cadeau gekregen maar wonnen tenslotte verdiend met 3-1. Qua spel was er weliswaar een klas verschil, maar de bezoekers slaagden erin, door hun enthousiasme, dit enigs zins te compenseren. In de 21e minuut kwam de openingstreffer door Visser (1-0). Dezelfde speler slaagde er een kwartier later in uit een hoekschop de voorsprong tot 2-0 op te voeren en nog voor dat tliee werd gedronken bracht Veerman de stand op 3-0. Na de rust had Ruitenburg één keer succes, maar verder kwam AZVV toch niet. Voor Arnemuiden werd het in de derde klas opnieuw een beste dag. De leiders versloegen Brakel ge makkelijk met 6-0 en zagen Ter neuzense Boys verliezen (met 1-2 tegen Good Luck) en Woudrichem gelijk spelen (met 1-1 tegen Roda Boys). Weliswaar won Dinteloord met 0-1 van Sprang en SVV '54 met dezelfde uitslag (1-0) van de Meeuwen, maar de Arnemuiden- voorsprong is nu van dein aard, dat het vrijwel aan geen twijfel meer onderhevig is dat zij de plaats van AZVV in de tweede klas zal gaan overnemen. Onderaan steeg de spanning, doordat Wilhelmina '26 met 2-3 van Seolto won. DERDE KLAS Arnemuiden 17 11 4 2 26 44-13 Woudrichem 17 7 7 3 21 39-20 Dinteloord 17 9 3 5 21 38-28 Tem. Boys IS 9 3 6 21 29-33 SVV '54' 16 7 5 4 19 25-18 Roda Boys 17 7 5 5 19 37-32 Dp Meeuwen Seolto I 10 J7 8 17 i 6 16 i 6 15 12 8 13 8 34-37 26-31 28-26 22-29 19-46 20-48 Tern. Boys-Good Luck Bij de Boys bleek de defensie ook dit maal vr(j kwetsbaar. Good Luck speel de bovendien een technisch uitstekend spelletje. In de 39e minuut schoot Si mons de stand naar 1-0, maar vlak na de rust maakte Verduijn gelijk (1-1). Van Dortmund profiteerde 8 minuten later van een schromelijke slordigheid in de Boysdefensie (1-2). Toen Simons na een kwartier, binnen de beruchte lijnen, ten val werd gebracht kreeg Bakker 'n gemakkelijke kans op de ge lijkmaker maar hij miste de toegekende strafschop. Good- Luck verdedigde zijn verkregen voorsprong tot het einde toe succesvol (1-2). SVV '54-De Meeuwen De Meeuwen heeft in Oosterhout uit stekend partij gegeven en het werd een bijzonder aantrekkelijk partijtje voet bal dat echter tenslotte in he voordeel van de thuisclub werd beslist. De Meeuwen was zeker niet minder, maar het houtwerk verleende de SW-doel- man enkele malen assitentie. Het be slissende doelpunt kwam tien minuten na de rust tot stand (1-0) en hoe de bezoekers ook daarna hebben gepro beerd, Vrouwe Fortuna bleef de SW- doelman welgezind zodat de thuisreis door de Meeuwen met lege handen moest worden gemaakt. Brakel-Arnemuiden Een zwak Brakel heeft Arnemuiden weinig moeilijkheden in de weg gelegd. Direct na de aftrap schoot J. Meerman raak (0-1) en trof Poortvliet de lat Ook De Ridder beproefde het hout werk op zijn sterkte, maar na een kwartier kwam toch nummer twee toen Poortvliet een hoekschop inkopte (0-2). Uit 'n combinatie tussen Poort vliet en De Ridder bracht laatstge noemde de voorsprong op 0-3 en nog voor de rust zorgde Hij ook voor 0-4. Nadat Poortvliet, die fel op zijn huid werd gezeten, de voorsprong tot 0-5 had opgevoerd, wegens een blessure het veld had verlaten, slaagde Meer man er nog in het halve dozijn vol te maken (0-6). In de vierde klas B kwam kam pioen Rillandia tegen Smerdiek niet verder dan 2-2. Yersekc «erd, min of meer verrassend, door Wol- phaartsdjjk verslagen (3-4). waar door de situatie er voor Hoek ondanks dp puntenverdeling in en tegen Niemvland (1-1 niet be ter op werd. Kapelle-Wemeldinge werd afgelast. VIERDE KLAS B Rillandia 15 1 Yerseke 15 Smerdiek 15 Kapelle 13 Wemeldinge 14 Krabbendijke 14 Nieuwland 14 Wolphaartsdfjk 14 4 2 8 10 HOEK 14 Een beeld uit de wedstrijd Nieuwland Hoek. Een speler oan Hoek flinks) probeert een schot, maar de bal zal over het doel gaan. Foto PZC) gen deze achterstand nog voor de rust om naar een 2-3 voorsprong. Wel kon Kosten een kwartier voor het einde Yersekc nog op gelijke hoogte brengen (3-3). maar 4 minuten voor het einde maakte Minnaard hands en Ossewaar- de profiteerde dankbaar van dit bui tenkansje door de strafschop in het winnende doelpunt om te zetten (3-4). Nieuwland-Hoek 47-18 52-30 28-21 39-26 20-28 19-30 20-34 32-55 4 8 8 17-37 Yerseke-W'dijk Nadat Yerseke door doelpunten van Stobbelaar en Christiaansen een 2-0 voorsprong had genomen kwam Wol- phaartsdijk verbeten opzetten en W;s- selink, Huiszoon en Van de Kreeke bo- Bij de rust was de stand nog dubbel blank. Zes minuten na de hervatting slaagde Kiel erin Hoek een 0-1 voor sprong te bezorgen en hoewel Nieuw land sterker werd duurde het toch tot de 35e minuut voor Knuijt de balans weer in evenwicht kon brengen (1-1). De thuisclub kwam niet verder meer dan 2 afgekeurde treffers. Rillandia-Smerdiek Een wat slap spelend Rillandia keek na een kwartier, door twee doelpunten van v. d. Hoek. tegen een 0-2 achter stand aan. Na de rust voerde Rillandia het tempo wat op en na een kwartier kopte Verrijzer de stand naar 1-2. In de 24e minuut werd het gelijk toen een schuiver van Prevo doel trof (2-2).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 9