imfi Zeeuwse muziekbond: afscheid van penningmeester W. Brand dtöENDA» Voorzitter ZLM-kring Axel hekelde belastingprogressie Ledental liep flink omhoog Eerste kievitsei uit Zeeland? WALCHEREN ONDA gaf goede jubileamaitvoering in Middelburg Huisvrouw laat zich geen knollen voor citroenen verkopen VIER LEDEN VAN ,DE VOLKSSTEM' GEHULDIGD TIJDENS CONCERT Verontwaardiging en teleurstelling over landbouwbeleid «aria Rijkskweekschool: experimentele grote avond' FLORA X VLEES!!! ,Vers van 't mes' KLAPSTUK NU 2,18 HAAGSE LEVERWORST NU 34 ct Vers pemaien GEHAKT NU 2,18 DUBBEL ZEGELDAG!! DE WALGHERSE KEURSLAGERS WAT IS ER AAN DE HAND BIJ HAMNG? .|i(oD£HU/s MAANDAG 27 FEBRUARI 1967 PROVINCIALE ZEEUWFE COURANT 5 PINKSTERCONCOURS '68 IN GOES GOES De Bond van Harmonie- en Fanfareverenigingen in Zeeland heeft in 5. zaterdagmorgen te Goes gehouden algemene vergadering op waardige wy- wp afscheid genomen van de penning meester de heer \V. Brand uit Dom burg Onder daverend applaus besloot L vêreadering de heer Brand te benoe men tot ere-lid van de bond. Voorzitter V M Gelul» releveerde, dat de heer nrand' sedert 1950 de bondskas onder 5jn berusting heeft en dat hy in die 16 tear enorm veel werk deed ten behoeve ran het Zeeuwse muziekleven. 7iin selierp inzicht deed menigmaal een Suit nemen, wat bleek een goed te din Dat de thans bijna 70-jange pen- rln<mieester had hesloten zijn werk aan ion neren te moeten overdragen kwam itipraiids als een verrassing, anderzijds L, dit besluit te billijken. De heer Brand dankte allen, die het hem mogelijk had den gemaakt zijn werk te doen. m zijn openingswoord sprak voorzitter neluk er zil'n vreugde over uit dat thans .„de provinciale begroting een bedrag fs uitgetrokken van 1000.- ten behoe ve van subsidie aan federatieve concour- opn in de provincie Zeeland. Hoewel dit hPdra" wat over een viertal organisa- Hes zal' moeten worden verdeeld, gering is was spreker toch erkentelijk voor de- subsidie, die hij als een begin wilde ;L Voorts releveerde hy de successen, die Zeeuwse korpsen op het top-con- rours in Arnhem behaalden - Werd het pinksterconcours in de bondsactiviteiten, omdat gezien de belangstelling deze wedstrijd aan een behoefte voorziet. Omtrent de voor waarden, die men aan deze wedstrijd moest verbinden, kon men niet tot over eenstemming geraken. Een gedeelte van de aanwezigen was van mening, dat de zelfde voorwaarden moesten gelden als voor de solistenconcoursen, wat een in schrijving betekent van ƒ5,00 per deel nemer. Een andere mening was dat dit wel goedkoper kon. Omtrent de tech nisch te stellen voorwaarden was men van oordeel, dat dit beter aan deskundi gen kan worden overgelaten. Besloten werd in januari 1968 aan de Souburgse vereniging te vragen deze ac tiviteit nogmaals te organiseren Het be stuur kan zich dan nog eens nader be ramen en in een volgende vergadering met afgeronde voorstellen komen. Tijdens deze vergadering werd nog eens nadrukkelijk de ,Buma-kwestie' aan de orde gesteld. Men was van mening, dat de verenigingen toch wel uitermate wor den uitgeperst voor gebeurtenissen ah het opluisteren van festiviteiten etc. waarvoor men de vrye tijd geeft. I)at een muzieksehrijver een goede boterham moet verdienen vond men billijk. Waar om echter een enorm bedrag moc-t wor den uitgekeerd aan erfgenamen van au teurs vond men wel wat te ver gaan. Met klem werd dan ook verzocht te trachten via de landelijke organisatie de wettelijke regelingen in deze te anderen. De verenigingen werden voorts verzocht zich zoveel mogelijk te houden aan de eisen, die Buma via contract stelt, ten einde moeilijkheden in de toekomst te voorkomen. Schoorsteenbrand]' e Te Westdorpe brak schoorsteenbrand uit In de woning van de heer A. G. in de wijk Zwartenhoek. Hierbij ontstond enige schade, die dank zij een snel op treden van de brandweer beperkt bleef. Ook aan het aangrenzende perceel werd schade aangericht. De brandweerlieden wisten in korte tijd verder gevaar te voorkomen. 1968 t noes. De vereniging ttage zal zich met de organisatie hier van belasten. Voor de federatieve mars- wedstrijd 196S waren drie gegadigden. Na stemming bleek, dat de muziekver- enirine .Mozart* in Yerseke 18 van de 22 stemmen had verworven, zodat dit muzikaal gebeuren daar zal plaatsvin- jTde maand november 1967 zal in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg wederom een zaalconcours worden ge houden. Mededeling werd nog gedaan, dat het pinksterconcours 1967 in de vei- «negebouwen te Kapelle zal worden ge houden. De marswedstrijd 1967 werd be paald op 2 september a s te Westkapelle. Optimisme Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat thans 40 verenigingen bij de bond zijn aangesloten. Nieuwe gezichten te Kwadendamme en ,Echo' te Wilhelmi- waren de verenigingen ,Con Affezzione' nadorp. Ook het ledental liep flink om- hoo". De penningmeester wilde in zijn jaarverslag voor het optimisme evenmin achterblijven en maakte melding van een batig saldo over 1966. Bij de bestuursverkiezing werd de heer A, L. van Wallenburg met acclamatie herkozen. In de vacature Brand benoem de de vergadering de heer W. D. K. Die- leman uit Westkapelle. De muziekvereniging .Vlijt en Volhar ding' uit Souburg, die dit jaar voor de eerste keer een solistenconcours voor tamboers en hoornblazers organiseerde stelde voor, dit evenement op te nemen MIDDELBURG Als het weer zo blijft ziet het er naar uit, dat dit jaar spoedig het eerste kie vitsei zal worden gevonden. Mo gelijk heeft Zeeland hierbij dan de Crimeur van ons land, want een ïwoner uit Ritthem zag gister middag al verschillende kievits mannetjes de bruidsvlucht uit voeren. Luid roepend vlogen de man-ldeviten door de blauwe fe- bruarilucht daarbij met gewiek ste vleugelslag hun lichaam naar links en dan weer naar rechts gooiend, waarna zij in snelle vaart daalden op de grond. Daarna be gonnen zij met hun achterlichaam kuiltjes in de aarde te draaien. Zoals bekend Is het traditie dat ieder jaar het eerste kievitsei aan de koningin wordt aangeboden, het tweede aan de commissaris der koningin van de provincie waar het tweede ei werd gevon den. Misschien zullen dit keer de Zeeuwse kieviten die van Fries land overtroeven— MAANDAG 27 FEBRUARI SINT-ANNALAND Hervormd verenigings gebouw: verkoopavond meisjesvereniging AVees getrouw' VIJSSIN GEN Clubhuls inslaan: vergade ring VC Vlisslngen. Hei Anker, 20 15 uur: filmavond dierenbe scherming ZIERIKZEE Hervormd verenlglngebouw. 1930 uur: ontspanningsavond bejaarden HULST Bockhandel Van Geyl. 9-18 tentoonstelling Haagse aquarellisten MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, gang Slnt-Plelerslraat: tentoonstelling oude kaarten, perkamenten oorkonden en wapen boden Tevens expositie over Schouwen- Dulveland WESTDORPE Galerie Troutzaerle. 9-lf uur tentoonstelling Wijnand van Lieshout er Martin Bayens .Ardennenoffensief .De lang- DERGEN OP ZOOM «rboden seks 18 jaar. GOES - Grand. 20 uur 19H'. 14 |aar. UULST Bioscoopgebouw. "e dag", u jaar. MIDDELBURG City. 20 uur: .Succes nachtelijke zaken". 14 laar TERNEUZEN Luxor 20 uur .De vijand van de Bengaalse lansiers14 Jaar. VLISSINGEN Alhanibra, 20 uur; .Arden nenoffensief 1944". 14 taar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC-VUSSINGEN - TEl.01181-2355 - TOESTEL 04 MIDDELBURG MIDDELBURG De bijdrage, die de christelijke muziekvereniging ONDA te Middelburg vrijdagavond aan haar eigen jnbileumuitvoering ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan gaf, mocht de naam .feestconcert' met recht goed dra gen. Het is een goed concert geworden, zeker ook dankzij de medewerking van een trio Zeeuwse top-gastsolisten, - evenzeer dankzij de entourage van bijna geheel bezette en enthousiaste stadsschouwburgzaal en het stemmig versierde toneel, dat zich voor een der gelijk muziekgebeuren verrassend goed leende. Veertig jaar ONDA, maar de vereniging ziet toekomstmogelijkheden voor de vol- P. J. Baan, nadat hij de genodigden spe- gende 100 jaar, zo verzekerde voorzitter ciaal verwelkomd had. Een van de plan nen, hoewel nog maar in een kort voor bereidend stadium, ls te trachten een jeugdkorps op te richten, zo liet de heer Baan weten. Hij richtte zich voorts nog tot drie le den, die vanaf de oprichting lid zijn: de heren J. Boone, R. v. d. Moore en rus tend-lid C. Ingelse. ONDA zal het ons niet kwalijk nemen wanneer wij de drie gastsolisten de eer geven het eerst genoemd te worden. Cornettist Wim van Boven uit Kloetlnge, baritonnist Jan Meliefste uit Nieuwland en tubaïst Piet Mol uit 's-Heer-Arends- kerke mogen, dat bleek weer eens dui delijk, met recht tot de top van de Zeeuwse muzikanten gerekend worden. De beheersing en zekerheid, waarmee zij hun instrumenten bespelen alsmede hun grote muzikaliteit dwongen grote be wondering af. Dat de jongste van de drie, Wim van Boven, de show stal met een virtuoze cornetsolo was niet verwonderlijk. Hij speelde ze heel knap. Dan de jubilerende muzikanten zelf: onder leiding van dirigent C. Cevaal lie ten ze hun publiek genieten van een goed concert, dat elk-wat-wils bood en waarin het korps over het algemeen toonde te weten wat het aankon. Een stel marsen gaat er altijd wel in, zeker het sluitstuk, waarin het korps een pit tige Sousa (The liberty bell) lieten he ren. Een fantasie over psalm 42 kreeg een rustig overwogen vertolking en van het concertprogramma imponeerde de Sinfo- nie Concertante in een bewerking van Gerard Boedijn ons het meest. Prettige muziek, die dirigent Cevaal met zijn korps op aanvaardbare wijze benaderd had. Maar ONDA had nog meer in petto voor zijn gasten. Na de pauze verzorgden Willy en Willelte Alberti het program ma. Vader en dochter voelden elkaar in een leuk programma uitstekend aan en met begeleiding van pianist Tonny Bak- kenes kregen ze veel bijval uit de ,zaal'. Een gezellig samenzijn, waarbij de band ,New black and white" voor de muzikale omlijsting zorgde, vormde het besluit van deze jubileumavond. MIDDELBURG ,In een doolhof van massaprodukten probeert de huisvrouw een zo goed mogelijk keus te maken. Dc Nederlandse huisvrouw zal zich zeer zeker geen knollen voor citroenen laten •erkopen. ,Dat is een uitspraak van me- •rouw M. A. van den Boogert-Selhorst .n haar causerie onder het motto ,de vrouw als consument', een inleiding die zij in een volledig liezctte zaal van ,De Schakel' te Middelburg hield voor ver tegenwoordigsters van vrouwenorgani saties in zeeland. In haar met dia's toegelichte praatje ging mevrouw Van den Boogert nader in op de verhouding consument-produ cent, daarbij in ruime mate aandacht bestedend aan de invloed van de re clame op de kooplust van de dames en aan de verschillende vormen van voor lichting. Mevrouw M. Drijber-Halberts- ma had in haar openingswoord dc spreekster van deze avond al een basis voor een gesprek meegegeven toen zij erop wees, dat tachtig procent van het nationaal inkomen door de handen van de huisvrouw glijdt. .Ik hoop niet dat u zegt dat we het altijd zo verkeerd gedaan hebben', zo zei mevrouw Drij- ber. En mevrouw Van den Boogert rea geerde daarop met de woorden: ,Als el ke cent verantwoord zou worden uïtge- ;even zouden we maar saaie vrouwen zijn.-" VLISSINGEN .Oranje-Nassau' gaf uitvoeringen in Vlissingen VLISSINGEN Vier dagen hield de christelijke gymnastiek- en drumband vereniging Oranje Nassau te Vli3singcn in het Concertgebouw uitvoeringen. Woensdag en donderdag vulden adspi- rantleden onder leiding van de heren J Jansen en W. Florusse de avond met vijfentwintig nummers: vrijdagavond gaven de leden acte de presence op brug, bok, paard en aan rek en ringe- en zaterdagmiddag was het de beui aan de jeugdleden. Voor de uitvoerin van de leden vrijdagavond was een r< delijke belangstelling. Voorzitter c heer C. van Veenendaal heette allen welkom na een oorverdovende inleiding van de drumband. De drumband heef uit de opbrengsten van de oud-papiei actie nieuwe pluimen en een tamboei maïtrestok aangeschaft. Men wil n nog graag capes voor de leden aai schaffen, de actie wordt daarom vooi lopig nog voortgezet. De uitvoering bi gon met een vrije oefening van de da mes junioren A; de andere dames kwa men later ook enkele keren aan de beurt. Het laatste nummer, de vrije oe fening van de dames, dat met veel scu- plessë uitgevoerd werd, kreeg een ge weldig applaus. Eerder waren het voor al de heren die de .sterke stukken' uit voerden. aan rek en ringen. De heer G. Holtkamp uit Goes zorgde aan de piano voor achtergrondmuziek en na af loop was er een gezellig samenzijn. GAPINGE Oranjevereniging vergaderde In een ledenvergadering van de Oranje vereniging te Gapinge heeft de voor zitter, de heer W. Louwerse zijn functie overgedragen aan het hoofd van de christelijke school, de heer J. Louwerse. De aftredende bestuursleden, de heren B. van de Bosse en A. Goedbloed wer den herkozen. Met algemene stemmen werd besloten de contributie van twee op drie gulden te brengen. Hierna volg de het gezellige gedeelte van de avond, waarin de muziekvereniging Veere's Genoegen' meewerkte. Ook het jeugd korps van Gapinge en Veere had veel ucces. Na de pauze bracht de toneel groep ,De Krekels' uit Westkapelle het blijspel ,0, die mannen' voor het voet licht, een"verdienstelijke opvoering, die met een hartelijk applaus werd beloond. Tenslotte speelde de accordeonist J. de Nooijer vrolijke wijsjes. Collecte De te Cadzand gehouden collecte ten bate van het NW tbc-fonds heeft op gebracht f 97,90. GRIJPSKERKE Ontspanningsmiddag bejaarden De NCVB te Grijpskerke bood de be iaarden c-en gezellige middag aan Ook ditmaal was de leiding in handen van mevrouw De Schipper. Een koortje on der leiding van de heer Dronkers zong een zestal liederen. De hoofdschotel was een toneelstuk, gespeeld door vijf dames, onder regie van mevrouw Coppoolse- Vogel. De bejaarden hebben deze mid dag erg genoten. De heer Dronkers als voorzitter van ontspanning bejaarden bracht de vrouwenbond dank. Jaarvergadering NCVB De NCVB te Grijpskerke hield haar jaarvergadering onder leiding van de presidente, mevrouw De Schipper. Me vrouw De Wolf van Sluis hield een bijbelinleiding. Verschillende leden de clameerden. Een koortje onder leiding de heer Dronkers zong ter afwïsse- .Van twee tantes en twee tafeltjes', on- ling een zestal liederen. Het toneelstuk der regie van mevrouw Coppoolse-Vo- gel en gespeeld door de dames Basti- aanse-Wouters, Luteijn-de Nord, Rolle- Korte en Geertse-Dïngemanse had veel succes. Daarna volgde het afsche:d van de secretaresse mejuffrouw S. de Groot en mevrouw Van Balen. Als dank werd aan beiden een geschenk aangeboden. De volgende vergadering wordt op 22 maart gehouden. De heer Schoenmaker uit Zoutelande hoopt dan te spreken over JDe bijbel en onze taal'. Officiële publikaties MIDDELBURG B en w van Middelburg maken bekend, dat de raad dezer gemeente in zijn openbare vergadering van 20 februari 1967 besloot dewerking te verlenen ingevolge de artikelen 72 e.v. der lageronderwijswet 1920 aan hel bestuur van de vereniging tot het verstrek- lager onderwijs op gereformeerde grondslag tot het aanschaffen van leerling- sets ten behoeve van zijn school voor gewoon ijager onderwijs. Verwerijstraat 51. VLISSINGEN Drankwet 1931, Stb. 476. 'an Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat bij hen ls ingekomen een ver zoekschrift van de heer Johannes Weeland. wonende te Vlissingen, om een verlof B voor de verkoop uitsluitend van alcoholvrije drank gebruik ter plaatse voor een lokaliteit het perceel Oranjestraat 8 te Vlissingen lat van 28 februari 1967 af. gedurende twee weken, tegen het verlenen van het ge vraagde verlof schriftelijk bezwaren bij hun college kunnen worden ingebracht. Vlissingen. 24 februari 1967. ALGEMENE VERGADERING In Concertgebouw Samen bijna 200 jaar trouw en toewijding VLISSINGEN ,De Volksstem moet dankbaar zijn voor uw trouw en toewij ding en andersom kuilt u de Volksstem dankbaar zijn voor wat tl hier hebt kun nen bereiken' zei de heer R. Heyser, se cretaris van het hoofdbestuur van de bond der landelijke zangverenigingen za terdagavond in een toespraak tot vier jubilarissen by ,De Volksstem'. De dames D. N. Groesser, G. Ossel en M. Pieterse waren reeds vijftig jaar lid van deze zangvereniging en de heer J. den Hollander heeft veertig jaren als lid op zijn naam staan. ,Bn elkaar bijna twee honderd jaren van trouw en toewijding aan de Volksstem. Daarom zijn wij als bond erg trots op deze afdeling waar zulke leden zijn die zoveel over hebben voor de .stern des volks', aldus de heer Heyser. Hij speldde de jubilaressen allen de gouden speld van de bond op. Dit alles gebeurde tijdens een concert van de brass-band ,St.-Caecilia' en het zangkoor ,De Volksstem' in het Con certgebouw. De heer Sj. Joustra, voorzitter van de adviesraad van de Stichting Culturele Gemeenschap Vlissingen sprak een wel komstwoord. Daarna opende St.-Caecilia met ,Air from Rinaldo' en voerde het koor ,Jesu bleibet meine Freude' van J. S. Bach en de .Krönungsmesse' van Mo zart uit. Hierna volgde een gezamenlijk optreden waarbij onder leiding van de heer J. Meliefste het Ave- Verum Corpus van Mozart en onder leiding van de heer Philip Fey .Panis Angelicus' van Francke werden uitgevoerd. Na de pauze was het de beurt van de drumband van St.-Caecilia en vervol gens aan het tienerkoor ,Jong Leven'. Dit koor bestaat nog maar een paar maanden maar kwam toch al met een keur van volksliedjes en spirituals. De 33 meisjes en 6 jongens waren gekleed in rood-wit tenue, in vijf avonden tijds met een verloting verdiend. Het teena gerkoor werd aan de piano begeleid door Ab Lichtendahl. St.-Caecilia voerder verder nog uit ,On the square', .Bells of Oussly' en .Slavia', ,De Volksstem' bracht ,De Parelvissers' van Bizet en gezamenlijk werden het .Choeur des Tziganes' en een selec tie uit ,De Vogelkoopman' van C. Zeiler uitgevoerd. De vele belangstellenden (de zaal was eigenlijk te klein) applaudisseer den langdurig. De heer P. van Bee- veren, secretaris van de adviesraad SCGV dankte medewerkenden en het publiek. .Deze avond werd een succes dat is voor ons een stimulans hier mee door te gaan', aldus de heer Van Beeveren. Na afloop volgde een gezellig samen zijn. 'S-HEER-ARENDSKERKE Op de rijksweg bij 's-Heer-Arendsker- ke, ter hoogte van de kruising rijksweg-Kerkweg, is vrijdagavond een personenauto van de rijbaan in de sloot gereden. Hoe dat ie ge beurd en wat er de oorzaak van was, is tot nu toe nog niet duide lijk. De wagen werd bestuurd door H. de D. uit Vlissingen, die na. on derzoek in het ziekenhuis op eigen gelegenheid naar huis kon gaan. De auto werd vrijwel geheel ver nield. (Foto PZC) AXEL De voorzitter van de ZLM- kring Axel., de heer W". Koster heef! vrijdagmiddag tijdens de algemene ver gadering in .Het Centrum' te Axel felle kritiek geleverd op het Nederlandse fis- De Nederlandse boer kan de ontwilde* cale beleid, dat naar zjjn mening de landbouw steeds verder het slop In- helpt. Hij hekelde met name de .onver antwoordelyke progressie' op de In komstenbelasting <-n de successiebelas ting. ,Die ls de dood geweest van de ïlng zoals die zich na de tweede wereld oorlog voordoet in het buitenland, niet meer bijbenen. Het O- en S-fonds spant de paarden achter de wagen, het geeft noodhulp in incidentele gevallen' Vol gens de krlngvoorzittcr klinkt er In de- Luceum-dependance Terneuzen wordt uitgebreid GOES Het ministerie van onderwijs •etensehappen heeft goedkeuring gegeven om de houten noodschool van de dependance van het christelijk ly ceum voor Zeeland, gelegen aan de Mozarthof te Terneazen uit te breiden met twee leslokalen, een vaklokaal voor natuur- en scheikunde met 2 bijbehoren de kabinetten en een docentenkamer. Met de aannemer is reeds contact op- tenomen, zodat het zich laat aanzien, at met ingang van de cursus 1967- 1968 van de nieuwe lokalen gebruik kan worden gemaakt. Na deze uitbreiding beschikt de school over 4 leslokalen, 2 vaklokalen, 1 con rectorskamer, 1 docentenkamer, 1 con- cïergekamer (annex keuken) met ver dere nevenruimten. Omdat de school zich uitbreidt, was het het bestuur ook mogelijk weer enkele docenten aan te trekken die zich in Terneuzen zullen vestigen. In de ko mende cursus zal dan nog slechts vooi twee vakken de hulp van Goese do centen nodig zijn. Wethouder Dekker Vein Brouwershaven overleden BROUWERSHAVEN Op 68-jarige leeftijd overleed zondagmiddag in het ziekenhuis van de Corneliastichting te Zierikzee de heer Jan Dekker, wethou. der der gemeente Brouwershaven. Ruim twintig jaar ïeeft hij de gemeente ge diend als gemeenteraadslid, v zeventien jaar als wethouder PvdA, waarhij hij vele vraagstukken, vooral betreffende de herindeling der gemeenten, heeft heipen oplossen en di verse kapïtaalwerken mede heeft hel. pen realiseren. In het politieke leven heeft de heer Dekker verscheidene posten bekleed. Naast zijn wethouderschap was hij ja renlang voorzitter en later bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de PvdA en voorzitter van de Vara.afde- ling. In de kolenvereniging .Brouwers haven' bekleedde hij de functies van se cretaris en penningmeester. Erelid was hij van de ijsclub ,Het Meeuwtje'. Vele eilandbewoners hebben de heer Dekker leren kennen en waarderen in zijn functie van controleur bij het zieken fonds .Schouwen en Duiveland', dat hij vanaf de oprichting in 1928 tot aan zijn pensionering in maart 1964 met zjjn beste krachten heeft gediend. De ter. aardbestelling is vastgesteld op woens dag 1 maart des middags om 2 uur op de algemeene begraafplaats te Brou wershaven. Burgerlijke stand VLISSINGEN Geboren: Willem J. z v P. Sinke-P. Ver meide: Ronald J. A. zv R. Janse-J. Joos- se; Johanna E. d v C. Meeuwenoord- Th. Schot; Marinus A. Z v H. Sciplo- L. Schoonhoven; Karin d v M. Ver- straate- C. Stouthamer; Hartog z v H. Schouten-C. Vroonland. Ondertrouwd: A. v. d. Heul 25 j en J. Jacobs 22 j; H. Lenting 25 j en L. Groenenboom 22 j; J Marinisse 25 j en N. Riekwel 19 j; J. v, d. Kraan 21 j en E. Broodman 20 j; C. Boogaard 23 j en M. V. Hout 19 j;M. Mersie 51 j L. Marijs 44 j; H. Lugten 28 j en v. d. Heuvel 26 j; A. de Buck 32j en S. Vrolijk 24 j; H. Barten 22 j en P. Minderhoud 21 j; H. de Nooijer 20 j en P. Breas 21 j. Getrouwd; IJ. Boersma 21 j en W. de Looff 23 j; A. Koster 26 j en E. Koke laar 21 j; A. de Nooijer 20 j en Meijer 27 j. Overleden: J. Cal jouw 81 j e v Meulmeester; L. Versluiis 64 j e v. Zweeden; A. Kruijssë 55 j e v Bloem; J. Chaff art 74 j; A. v. Riel 81 j wed v C. Verstraate; G. Zuidema 85 j wedn v M. Kimmel. particuliere landgoederen en nu dreigt ze hele zaak een politieke visie door de elgengcërfde boer er de dupe van te '.de kleinere landbouwers geruisloos la- worden'. Als de regering op deze ma- ten overgaan in de sector van loontrek- nier doorgaat met het aantasten van kenden'), die grote gevaren inhoudt de vermoglngspositie zal dat volgens voor de vrije ondernemers. f_r h„. taculairs zien. In deze kritiseerde de Hij_keerde zich voorts tegen het ^||,eer Koster ook de rijkslandhouwvoor- lichtingsdienst die. volgens hem. leid van minister Biesheuvel, verschillende landbouwvoorstellen aangaande prijsverhogingen en toe slagen afwees .Er is hem gevraagd een verhoging van de bietenprijs met 1,50 toe te staan. Dat betreft juist het verschil tussen de Nederlandse en de EEG-prijs. Zijne excellentie- antwoordde duidelijk .nee', een heel merkwaardige zaak, als men be denkt dat juist de heer Biesheuvel opmerkte de zuidwestelijke akker bouw te willen steunen'. Andere af- landbouwrrs vaak een gunstige concur rentiepositie probeert aan te praten. .Geef ons eerst maar eens het Franse belastingtarief, dan zullen wij wel uit maken hoeveel voorlichting voor welk bedrag wij wensen'. Budget De heer W. Koster heeft in de ver gad - jjpngjn"jïïn piaij ia,%[?()nl B gwèrèS'lfp h«"''corUje'ïkr',.Dlt per *ha7°en iep V S"" was ver- J drage van 240,per ha was t zoent. .Wij spreken onze verontwaardiging en teleurstelling uit over een dergelijk be leid. De minfster denkt zeker dat het nog wel gaat met de rentabiliteit ln ons gebied. De LEI-calculaties geven echter een ander beeld', aldus de heer Koster. Het ontwikkelings- en sane ringsfonds noemde hij een produkt van een .schromelijk tekort geschoten land bouwpolitiek'. GOES .Concordia', de schoolvereni ging van de Middelburgse .rijkskweek', heeft van haar jaarlykse grote avond ditmaal een experimentele avond ge maakt: geen cabaretprogramma, niet met het klassieke dansen na. maar met de introductie van een srhoolorkest en de opvoering van twee door .lef Last vertaalde Japanse Noh-spelen, waarvan royaal werd aangekondigd, .dat ze hun eerste opvoering in Nederland beleef den', maar die in elk geval voor een op merkelijk element aan de .Coneordia'- avond-nieuwe-stijl zorgden. Vrijdag ging de eerste uitvoering in ,De Prins van Oranje' in Goes, maandag Is de Middelburgse avond In de Schouwburg. Het voorprogramma bevatte het eerste optreden van het schoolorkest onder leiding van de heer Ab Lichtendahl. En al deed de bezetting wat dun aan, in de suite uit ,The Mikado' van Gilbert en Sullivan en .Geschichte aus dem Stein- wegerwald' bleek het kersverse orkest repetities sinds september met verve en geestdrift te musiceren. Tot een voortreffelijke prestatie kwam ook het kweekschoolkoor, onder leiding van de heer H. Maul, dat in het eerste deel van het programma niet ontbrak en met name uitstekend zong in het Tanzlied van Morley en Meindert Boe- kels bewerking van ,Oh Peter go ring them bells'. Muzikale solo's waren er van Hans van de Velde (trompet) en Ingrid van der Vliet en Clara Sietse (belden zang), waarbij vooral de laatste bijzonder muzikale vertolkingen gaf van liederen van Schubert, Antheunis en De Séverac. Zoals gezegd: het belangrijkste .experi ment' op de grote avond gold de op voering van twee Japanse suggestie- spelen: ,Ono no komachi' en, na de pauze, ,Het betoverde kussen', onder regie van de heer H. W. Scheper. Be palend voor deze Noh-spelen is de sfeer, meer dan de inhoud. In het eerste spel het verhaal van de oude vrouw en haar jeugdherinneringen kwam die suggestieve werking niet helemaal over. Dat was wel 't geval bij de hoofdmoot van de avond, het moderne Noh-spel .Het betoverde kussen' waarin de fa cetten van leven en dood via oude voor beelden modern zijn uitgewerkt. Het werd gestyleerder, minder schools voor het voetlicht gebracht dan het eerste spel. Opvallende rollen ln .Het betover de kussen' kwamen van Hans Zuidema (de jonge man Jiro), zijn oude kinder meisje Ella v. d. Pey„ Els van Kanelle als liet mooie meisje en Arie van Kes- sel als professor. Rest te vermelden, dat deze eerste gro te avond was bedoeld voor leerlingen en ouders van Schouwen. Beveland en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en dat Jef Last heeft toegezegd maandag de Mid delburgse uitvoering van .Concordia* bij te wonen. De heer Koster stond daarin onder meer stil bij de ruilverkaveling .Koe wacht'. die consequenties heeft voor het waterschap .Axeler Ambacht' bij het doen van aanpassingswerken. .De hoge lasten, die slechts d<x>r een be perkte groep worden gedragen, zul len nog meer stijgen'. Hij achtte een regeling met het rijk dringend noodzakelijk om deze wedloop enigszins tot stilstand te brengen. Als oplossingen bracht de heer Koster af stoting van waterschappen of recht streekse rijksbijdragen naar voren. Met betrekking tot de ontwikkeling van het .Land van Saeftinge' riep hij de land bouw op z;ch niet te veel illusies te maken. .Recreatie en industrie eisen hier beide hun deel.' Van veel belang achtte de kringvoorzitter een actief luchtverontreinigingsbeleid en een be perking van maatregelen die de land bouw belemmeren De wensen die de landbouworganisaties op de tafel van kabinetsinformateur Zijlstra hebben gedeponeerd noemde hij .mosterd na de maaitijd' .Waarom heeft men zijn verlangens niet vooraf gefor muleerd? De informateur heeft niet eens tijd om ze allemaal door te nemen en ik verwacht dan ook geen enkele ef fect'. Een pachtverhoging om uit de fi nanciële moeilijkheden te raken is naar de mening van de heer Koster op dit ogenblik onverantwoord, gezien het prijzenstelsel. Bouwplan De Nederlandse boer heeft, zo betoogde de voorzitter, dit jaar grote moeite met het opstellen van zijn bouwplan. Bieten en tarwe vormen de hoofdmoot en dat is vrijwel de enige manier om tot een aanvaardbaar bedrijfsresultaat te ko men. Hij vreesde wel gevaren van deze eenzijdige samenstelling, zoals die zich ook manifesteerden in de crisistijd. De algemeen voorzitter van de ZLM, ir J. Prins sloot ln zijn betoog over .wereld- landbouwpolitiek' aan op de woorden van de heer Koster. Hij prees de land bouw, dat zij zich ondanks de naoorlog se fiscale maatregelen die concurren tievervalsend werken, staande heeft we ten te houden. ,Het verdra» van Rome voorziet weliswaar in een harmonisatie van de Indirecte belastingen, maar de landbouw moet toch op haar hoede blij ven voor de directe belastingen' meen de hij. Tijdens deze vergadering kwa men ook nog enkele huishoudelijke za ken aan de orde. In de vacature ont staan door hét statutair aftreden van het hoofdbestuurslid J. J. de Regt-Dek- ker koos men de heer A. van Hoeve. Voorzitter Koster dankte het scheiden de bestuurslid voor het werk dat hij in twee .ambtsperiodes' voor de vereni ging heeft gedaan. Tot plaatsvervan gend hoofdbestuurslid en hoofdbestuurs- d koos de vergadering de heren D. J. Dees en J. W. de Putter. De kring telt momenteel rond de 550 leden. MARKTBERICHTEN ZUID-HOLLANDSE EILANDEN Andijvie 83-90. gele kool 13-19: sla IA zw 19-25: IA licht 14-19: IC 10-13: spinazie IA 132-141: IIA 84-129: prei IA 48-67; TIA 35-49; uien 29-45; boerenkool 16-27; spruiten IA 66- 83; IIA 33-61. IB 80; ID 68-84: witlof TA 96- 111; IIA 82-97. IB 89-96: ITB 73-86; aanvoer 25 ton; export uien. grof I 49; middel 48-71; drielingen 49; middel H 48; drielingen 47.50: picklers 32.50: aanvoer 12 ton. VISMIJN COLIJNSPLAAT. 25 februari. Exportganalen. aanvoer 1626 kg. f 7.93—f 9,. schar 297 kg; bot 396 kg; wijting 288 kg: schol 291 kg: kabeljauw 744 kg; tong 111 kg: tarbot 5 kg: ongesorteerde vis 56 kg. Ja! - lekker baas... voi vlees en lever maar dan gehaald bij uw keurslager VOLOP MIDWEEK VOORDELEN Dinsdag: KLAPSTUKDAG 500 gram 100 gram Woensdag: GEHAKTDAG met kruiden 500 gram en bovendien Steeds voor u op de bres SCHOUWEN AAR WEEMAES DAVIDSE Vlissingen Middelburg Sonburg Onverwacht vroeg heeft de nieuwe mode zich al gepresen teerd. Mode uit heel Europa komt nu binnen. Breng de lente in uw garderobe en het voor jaar in uw hart. Heerlijkzo vroeg uit ai zoveel te kunnen kiezen. O.a.: japonnen, mantelpakjes, mantels, regenmantels, blouses en pullovers. LANGE DELFT 72-74 - MIDDELBURG 's MAANDAGS GESLOTEN.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 5