Ontwikkelingen aan en in het Oosterscheldebekken verwacht Fons Jansen climax Zeeuws Boekenfeest Voetbalclub Sluis ontsnapte aan brand 2 Alternatief voor Deltaspoorlijn ALMANAK Adriaan van der Veen leidde de boekenweek in ZEEUWSE KYNOLOGEN OP JUBILEUM-CLUBMATCH VLISSINGSE MIDDENSTAND START ACTIE ,EEN KOE VOOR GROSSETO' Jongen uit Domburg na ongeluk overleden Inbrekers gestoord bij diefstal in Goese kledingzaak PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 27 FEBRUARI 1947 Studie voor intergemeentelijk structuurplan BERGEN OP ZOOM De drie gemeenten Bergen op Zoom, Hal steren en Woensdrecht die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling aan en in het Oosterscheldebek ken hebben een voorstudie ge maakt voor een intergemeentelijk structuurplan. Volgens het plan moet gerekend worden op een ont wikkeling in twee fasen, waarvan de eerste nu is ingetreden en die omstreeks 1985 als de Oosterschei- de is afgedamd en liet Reimers- waalplan gerealiseerd wordt, af gesloten zijn. In deze fase zal zich een versnelde ontwikkeling voor doen, waarin de agglomeratie Ber gen op Zoom kan uitgroeien tot een bevolking van 90.000 zielen, Reeds lang bestond in de gemeenten van het gebied .Scheldezoom' de behoef te aan onderlinge samenwerking bij het oplossen van planologische vraagstuk ken. Zolang omtrent de juiste situering van de reeds geruime tijd in studie zijn de zeehavenplannen geen zekerheid be stond zo veranderde het Kreekrak- plan aan de Westerschelde in het Rei- merswaalplan in de Oosterschelde was een gezamenlijke aanpak van de problemen feitelijk niet mogelijk. Zowel het rapport en de zeehavennota hebben volgens de samenstellers thans meer duidelijkheid verschaft. In elk geval is het mogelijk geworden het planologisch beleid van de betrokken gemeenten in een economisch geografisch kader te coördineren. Een van de eerste taken was het af bakenen van het planologisch samen werkingsverband. De invloedsfeer van het havengebied Reimerswaal zal zich in de toekomst, zo wordt ge zegd, immers ook buiten de directe omgeving uitstrekken en waarschijn lijk voelbaar zijn in grote delen van West-Brabant, Zeeland en wellicht zelfs België. Om praktische redenen is besloten de grenzen van het samenwerkingsverband in eerste instantie te laten samenvallen met de omtrek van wat nu als de ag glomeratie Bergen op Zoom kan worden aangemerkt. In 1965 hebben de ge meenten Bergen op Zoom. Halsteren en Woensdrecht een begin gemaakt met een gezamenlijke studie. Zij konden daarbij gebruik maken van een gelijk tijdig door de provinciale planologische dienst van Noord-Brabant ondernomen streekstudie over het oostelijk deel van het Scheldebekken. Overleg Door deze dienst werd in dat bredere streekverband overleg gevoerd met de Zeeuwse PPD, de stedebouwkundige dienst van Antwerpen en de NS. Bij het samensmelten van de definitieve struc tuurplannen zal het overleg uitgebreid moeten worden met de aan de agglo meratie als zodanig grenzende gemeen te Roosendaal, Steenbergen, Tholen, Ril land Bath, Huybergen, Ossendrecht en Putte. gebied in het grote geheel van het Ne derlands Belgisch deltagebied, de in frastructurele projecten en het land schap. In de zeehavennota wordt de Rei- merswaalhaven een van de drie concen tratiepunten in het Scheldebekken ge noemd waarmee gedoeld wordt op de ontwikkeling na de afsluiting van de Oosterschelde. De hier bedoelde ont wikkeling zal zich afspelen na 1985 de Reimerswaalhaven met 5000 ha hi vengebied in gebruik wordt genomen. De Reimerswaalhaven speelt bij de in frastructurele projecten de hoofdrol. De haven kan uitgroeien tot een werkter rein voor maximaal 700.000 mensen. ADVERTENTIE Leeuwse Schoon Eet was een heel mooi jasje en de Y er sekse jongeman droeg het met zwier. Wat doe je met een nieuw jasje f Dragendaar is het voor, dacht de jongeman en hij deed nog veel meer: hij trok er mee naar België, vjaar hij het prompt tn een hem onbekende gelegenheid liet hangen. Een paar dagen later bereikte hem uit Bel gië een dikke brief, die zijn pas poort bevatte en een korte mede deling: 't Geld en het jasje heb ben we maar gehouden, dat von den 10e toch zo schoon'. De PPD van Noord-Brabant lieeft de verkeerssamenhang bestudeerd tussen het grote werkgebied Reimerwaal en het woon- en verzorgingsgebied .Schel- dezoom'. Uit deze studie is gebleken, dat vooral ten behoeve van het woon werkverkeer ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden. Behalve de autosnelweg Korteven-Kruiningen, die de rijkswaterstaat in 1971 gereed zal hebben zullen in de toekomst nog een drietal dubbelbaans verkeerswegen een rechtstreekse verbinding tot stand moe ten brengen. Aan do noordzijde is voorts een tweetal wegverbindingen gedacht langs Halsteren en Tholen. Voor het werknemersvervoer is de be staande spoorweg Bergen op Zoom-Vlis- singen in te schakelen, bovendien zal een afzonderlijke en snelle railverbin ding tot stand gebracht moeten worden die liet Reimerswaalgebied aan de noordzijde zal penetreren. Deltaspoorlijn Als een alternatief van de dure delta spoorlijn, die voor de verbinding met Zeeland over de dammen zou lopen wordt nu gedacht aan een spoorverbin ding Rotterdam-Steenbergen-Bergen op Zoom, eventueel door te trekken tot Antwerpen. In het plan wordt gestéld dat het door de Schelde-Rijnverbinding van de Oos terschelde afgesneden gedeelte in de on diepe zuidelijke helft het verdronken land van het Markïezaat gebruikt zal kunnen worden als woongebied. De noordelijke helft kan als 'watersport centrum worden ingericht. BAL TOT DIEP IN DE NACHT De Vlissingse Middenstandscentra- le heeft haar goedkeuring gehecht aan ecu initiatief van enkele le den om mee te doen aan de actie .Een koe voor Grosseto'. Er is be sloten om gezamenlijk te traeh- 5 ten een flink bedrag bijeen te S brengen voor de actie. In een cir- S eulaire aan de leden van de Mid denstandscentrale wordt gezegd: ,Wij weten was het is om rampgebied te zijn. Wij heb ben aan den lijve ondervon den wat het betekent door een vloedgolf overstroomd te wor- VLISSINGEN De schrijver Adriaan van der Veen, de ca baretier Fons Jansen, de South Jazzband, balleider Frank van Wale en de versieringen van de christelijke detailhandelsvak school uit Middelburg hebben zaterdagavond en -nacht het zesde Zeeuwse boekenfeest doen slagen. Het hoogtepunt van de avond was wel het optreden van Fons Jansen met zijn pro gramma ,Hoe meer zielen' waarin hij zoals hg het op een gegeven moment zei ,last had van zijn relativiteit'. Pons Jansen heeft op superieure wij ze het .boekenpubliek' doen kennis maken met zijn zeer Nederlands ca baret. Nederlands, omdat men vol komen thuis moet zijn op het zeer verscheiden kerkelijk erf van ons land om zijn spitse en tegelijkertijd zeer geestige woordspelingen te kun nen begrijpen. Jansen heeft met dit genre een geheel eigen stijl opge bouwd: persiflages op merkwaardi ge kerkelijke gebruiken, milde spot ternijen op allerlei verzuilde eigen schappen van het Nederlandse volk, woordgrapjes, die raak en zuiver in de roos waren. Bovendien bleek Jansen een man met grote mimische gaven: zijn pantomimes waren rond uit voortreffelijk. Daarnaast waren er magnifieke-typeringen, een sublie me vorm van .mannetjesmakerij'. Er waren voorts geslaagde liedjes, voor een deel gecomponeerd door pianist Frans Oudhoff. Deze musicus speelde artistiek en vormde met zijn spel een wezenlijk element van het pro gramma. Kostelijke typering ook in de muziek was bijvoorbeeld een persiflage van een Bach-cantate. Een uitstekende bijdrage tot het boe kenfeest, dit cabaret, een program ma dat geen Inzinkingen kende, een waarin sprake was van paradox aal maar waar .heilige spot'. Nadat de heer E. Jelle Theunisz namens het Comité Zeeuws Boe kenfeest de avond had geopend trad Adriaan van der Veen voor het voetlicht. Deze schrijver ver telde o-ver de grote rol, die Ame rika in zijn leven heeft gespeeld en nog speelt. Aan de hand van Zijn ervaringen in Amerika gaf Adriaan van der Veen zijn gehoor ëen indruk van zijn schrijvers schap: ,Ik bleef aLs romancier de dingen heel verstrooid gade- Slaan. Er zijn beelden, die niet uit fe leggen zijn. Dan ga je ze toch uitleggen, dus ga je schrijven en dan komt de zin vanzelf'. Boekenbal Een bal tot diep in de nacht bete kende het sluitstuk van dit zesde Zeeuwse boekenfeest. Hoewel ballei der Frank Wale wellicht iets te Examens Aan de rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het doctoraal examen I tandheelkunde de heer G. J. van Wig gen, vroeger te Middelburg. Aan de vrije universiteit te Amsterdam slaagde voor het semi-artsexamen de heer J. Meindersma te Goes. Voor het doctoraalexamen in de wiskunde en na- wetenschappen sjaagde de heer A. C. Radder te Kamperland. Op de foto Fons Jansen, die zater dagavond in Britannia' te Vlissh 1- gen met zijn programma ,Hoe meer zielen' voor een hoogtepunt zorgde tijdens liet zesde Zeeuws Boeken feest. (Foto PZC) wilde doen voor zjjn honorarium, heerste er een meer dan opgewekte sfeer. Het publiek wilde het lange oponthoud, dat ontstond toen het personeel van .Britannia' van de schouwburgzaal een danszaal maak te, .graag vergeten. De Tilburgse South Jazzband bleek zich uitste kend ta kunnen aanpassen aan de wensen van het publiek. En daar tussendoor dan polonaises door het gehele hotel en een modeshow met crèpepapier. Bijna zeshonderd men sen hadden een kostelijk feest ge had. Ze namen er iets van mee, want het Comité Zeeuws Boeken feest, had aan iedere bezoeker een pocketboek cadeau 'ADVERTENTIE) de kleintjes van ELISABETH BAS B A S J ES ^^^^ILO^C^ieikkiBrroken voor 1.10 den. Wij zijn nog niet vergeten hoe moedeloos we waren toen we weer van voren af aan moesten beginnen. Wij zijn nog steeds dankbaar voor de hulp, 5 die ons daarbij geboden is. Wij S kunnen ons voorstellen hoe S. thans anderen van onze hulp S afhankelijk zijn. Wij zijn zo gelukkig te kunnen helpen'. g Een sympathiek initiatief. Het is g te hopen dat men overal zo in de gj vroegere rampgebieden van Zee- land reageert. Immers: zij hiel- S pen toen, wij helpen nu. DOMBURG De tienjarige Ko Wisse uit Domburg, die donderdagmiddag bij een auto-ongeluk bij Grijpskerke gc wond was geraakt, is zaterdag in he ziekenhuis te Middelburg overleden. B.j het ongeluk, op de Loodholseweg tussen Grijpskerke en Aagtekerke, werd de moeder van de jongen, mevrouw C. Wis- ie-Blaas, die de auto bestuurde, op slag jedood. GOES Inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd hun slag te slaan in een kledingma gazijn aan de Voorstad. Door een raam in te slaan wist men er binnen te dringen. Er werd een aantal kos tuums en suède jasjes meegenomen. Waarschijnlijk is. dat de dief: (of die ven) werd(en) gestoord en dat men de vlucht moest nemen: buiten wer den diverse kostuums en jasjes ge vonden en in de zaak lagen nog en kele stapeltjes kleding gereed om te worden meegenomen. Of er veel ver mist wordt is nog niet bekend. Dat zal blijken, als de kleding wordt ge ïnventariseerd. OUD-VOORZITTER VEILING WALCHEREN OVERLEDEN MIDDELBURG Op de leeftijd van bijna 73 jaar is in Middelburg overleden de heer B. Koole. Hij was gedurende dan 25 jaar voorzitter van de jaar geleden, werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nas- sau. Sindsdien was de heer Koole ere voorzitter van de vereniging. De heer Koole bekleedde ook op ander terrein diverse functies. Hij maakte zich zowel op maatschappelijk als kerkelijk terrein verdienstelijk. Binnen het kader van de CBTB vervulde hij landelijk en provin ciaal diverse functies. Morgen, dinsdag, vindt in Souburg, de begrafenis plaats. TWEEMAAL AFSCHEID OP PROVINCIALE GRIFFIE MIDDELBURG Op do provinciale griffie van Zeeland is afscheid genomen van de heer J. van Meerendonk en van mej. C. -J. van Moolenbroek, beiden werkzaam op de derde afdeling. De heer Van Meerendonk gaat, na een periode van 41 jaar, de overheidsdienst met pensioen veriaten, mej. Van Moolenbrock aanvaardt in Vlaardingen de functie van secretaresse van de directeur van gemeentewerken. De heer Van Meerendonk, die zijn amb telijke loopbaan op 1 oktober 1925 te 's- Gravenpolder begon, trad op lo juli '46 in dienst van de provincie. De laatste vijf jaar is hij o a redacteur van de Pro vinciale Almanak geweest. Een aantal jaren verzorgde hij de notulen van de vergaderingen van provinciale staten en was hij secretaris van de contactcom missie waterleidingbedrijven. Vele sub- sidievoorstellen heeft de heer Van Mee rendonk in de loop der jaren behandeld en vele statenvoorstellen werden door hem voorbereid. Tijdens de afscheidsbijeenkomst in de kring van zijn collega's heeft de heer Van Meerendonk, die vergezeld was van zijn echtgenote, vele goede woorden mo gen horen. De chef van de derde afde ling, mr H. F. M. van der Heijden, was hem dank gebracht voor het vele werk, dat hij steeds met grote zorgvuldigheid en accuratesse heeft verricht en dat teeds met een bescheidenheid, die hem karakteriseerde. Dat de grote liefde voor het dier, die de heer Van Meerendonk al tijd heeft getoond en nog toont, in de toespraken aan de orde kwam, lag wel voor de hand. De duiven van de griffie hebben veelvuldig geprofiteerd van het voer, dat de heer Van Meerendonk re gelmatig meebracht, zo werd opgemerkt. Hij ontving van griffier, afdelingschefs en collega's een fraaie zilveren hors d'oeuvreschaal met inscriptie en van het herdenkingsfonds der provinciale griffie een enveloppe met inhoud. In zijn dankwoord heeft de heer Van Meerendonk o a gewezen 00 de prettige verhoudingen, waarin hij "mocht wer ken, zowel met collega's als met de be stuurders. Ook mej. Van Moolenbroek, die ruim vijf' jaar ter griffie werkzaam is geweest, o a als secretaresse van de leden van gs, ontvang woorden van dank. Als geschen ken werden haar overhandigd ëen pre senteerblad en een kaarslamp. Des mid dags namen de leden van het college van gedeputeerde staten afscheid van haar, onder aanbieding van een kleuren-lïto- grafie van het Middelburgse stadhuis. GOES De Zeeuwse kynologen club heeft zaterdag haar tweede lustrum gevierd met een club match in het Schuttershof te Goes, die een recordaantal deelne mers trok: bijna honderd honden. De eigenaars zorgden met hun in zendingen voor een grote variatie in rassen en een jubileumviering in stijl. Zeelands commissaris der koningin, mr. J. van Aartsen, opende 's morgens de jubileum- clubmatch. Hij deed dat met een toespraak, waarin hij als één van de belangrijk ste doelstellingen van de Zeeuwse kynologenclub zag de genegenheid van de mens voor de hond een van de meest gewaardeerde huisdie ren' nog beter tot uiting te bren gen. De commissaris feliciteerde het bestuur met het lustrum en hij kwam daarbij niet met lege handen: mr Van Aartsen gaf zijn echtgenote als lid van de kynologenclub. Felicitaties met het jubileum Icwamen aan het begin van de clubmatch ook van burgemeester mr F. G. A. Huber van Goes. Hij ging wat nader in op geschiedenis van de hond. De voorzi van de kynologenclub .Zeeland', de heer C- de Visser uit Kruiningen, haxl in zijn welkomsttoespraak ook een woord van dank verweven voor de medewerking, die men bij de organisatie van dit eve nement van vele kanten heeft gekregen. Daarna was het de beurt aan tie hon den, die door de keurmeesters J. van Soest uit Hoensbroek, G. J. Tanglie uit Kortrijk en J. van der Zanden uit Til burg werden beoordeeld. In de pauze waren er dressuurdemonstraties met (Slot van pag-. 1) een door de Engelse club aangeboden feestavond, een bezoek aan Bucking ham Palace en een rondrit door Lon den. Rook Toen de 33 Zeeuws-Vlamingen vrij dagavond na een'vlotte busreis hun kamers in de beide vleugels van het vrij comfortabele, vijf verdiepingen tellende Lime Court notel betrokken, leek alles precies volgens schema te verlopen. Een deel van het gezelschap trok Londen in, de meesten gingen vroeg naar bed om de volgende dag goed uitgerust van de partij te kun nen zijn. ,Mijn \touw, mijn zoon Eddie en lk waren om kwart over elf naar bed gegaan in dezelfde kamer op do vier de verdieping', vertelde de heer C. Drlcssens, leider van het Sluiae ju niorenelftal. .Ineens werd ik wakker Ik denk dat het half twee was omdat er rook in de 1 tamer kwam. ,We staan in brand, kom er uit!', riep ik tegen myn vrouw en mijn zoon. Op de gang was er toen al geen doorkomen meer aan. Ik ben toen naar het raam gegaan om de ruiten in te slaan. Nog even heb ik gewacht, omdat er buiten een ladder stond. Maar die zat aan de bodem vast. Vijf meter onder ons lag een plat dak. Ik ben toen aan het raamkozijn gaan hangen en zo heb ik mijn zoon zover mogelijk omlaag gevierd. Maar met mijn vrouw ging dat niet. Ze was te zwaar. Toen is ze in paniek naar be neden gesprongen. M|jn zoon heeft zijn oren verbrand en zelf heb ik snijwonden. Onze bezittingen zijn al lemaal verbrand. Maar de Engelsen hebben ons fantastisch geholpen.' Over het dak Het gezin Driessens bleek naderhand tot de zwaarst gedupeerden te beho ren. ,Als ik twee minuten later wak ker was geworden waren we er niet meer uitgekomen', was de vaste over tuiging van de heer Driessens. Zijn kamer lag naast die van de (bejaar de) Engelsman die bij de brand om het leven kwam doordat hij door een gebroken been het raam niet meer kon bereiken. Maar ook andere Zeeuws-Vlamingen maakten be nauwde ogenblikken mee. Pater W. Martijn. een enthousiast voetballer, worstelde zich door rook en vonken regens naar een lagere verdieping, waar hij via een raam naar buiten wist te komen. De heren R. Martijn en R. van Haneghem verlieten de brandende vleugel door naar het dak van het gebouw te vluchten. Beiden werden licht gewond. De heer Mar tijn was één van de twaalf hotelgas ten die moest worden behandeld om dat hij rook had ingeademd. Kortsluiting? Over de oorzaak van de brand, die bestreden werd door meer dan 10 spuiten en 40 brandweerlieden, was tot gisteravond niets bekend. .Kort sluiting of een defect aan de gasver- warming', vertelde een zegsman van de Londense brandweer gisteravond. De in het hotel aanwezige Zeeuws- Vlamingen houden het op kortslui ting. ,Het licht ging plotseling uit', vertelde de Belgische reisleider van het gezelschap, die reeds zaterdag morgen besloten had het programma normaal af te werken. Zaterdagmid dag om één uur was het hele gezel schap ondergebracht in een ander ho tel, net Carslisle House. Twee uur later begon de geprogrammeerde voetbalwedstrijd tegen een elftal van Larkliall Phoenix. De Engelsen won nen met 3-2, Mevrouw Driessens was toen de enige die nog in het zieken huis vertoefde. Zaterdagavond was er een feestavond, waarop alleen de heer Driessens en zijn zoon alsmede pater Martijn die hun gezelschap hield, ont braken. trekken vanavond Iaat uit Londen, varen met de nachtboot terug en arri veren morgenochtend vroeg in Sluis. Spanning Toen zaterdagmorgen de eerste alar merende berichten over de brand Sluis bereikten, steeg de spanning tot het toppunt. Een aantal bewoners pakten koffers en besloten het eerste vliegtuig naar Londen te pakken. Toen echter uit Londen steeds meer geruststellende telefoontjes binnen kwamen besloot men in Sluis te blij ven. Ook burgemeester P. F. van Hootegem toonde zich na telefonische informatie bijzonder gerust. ,Het zijn bijna allemaal jonge mensen en die komen de schok echt wel te boven', zei hij. Van het 43 personen tellende gezel schap zal morgenochtend vroeg al leen mevrouw Driessens niet terug keren. De verwondingen van de heer Driessens en van zoon Eddie konden reeds zaterdagmorgen afdoende wor den behandeld. Dat was ook het ge val met de heer R. Martijn, die een zuurstofbehandeling kreeg en die zich reeds zaterdagmiddag bil de an deren in het hotel voegde. De ver wondingen van de heer Van Hane ghem waren zeer licht. Zij, die hun kamers op de derde vierde verdieping hadden van de ver brande vleugel, behoren tot do gedu peerden. Behalve de familie Driessens 1 pater Martjjn behoort daartoe ook vergezeld door zyn dochter en twee Brandweerlieden op het dak van het Londense Lime Court hotel, kort nadat het gezelschap van de voetbalclub uit Sluis in nachtge waad naar buiten was gevlucht. Een bejaard Engelsman, die bij de vlucht een been brak, kwam in het hotol om het leven Bruikbaar De Zeeuws-Vlamingen die in hun hotelkamer door het vuur verrast werden zijn zondagmorgen gaan kij ken of er nog iets bruikbaars was overgebleven. De heer Driessens vond op zijn hotelkamer in zijn verbrande kleren geld, paspoorten en waarde papieren beschadigd, maar nog bruik baar terug. De door de brand gedupeerden zijn zaterdagmorgen op alle mogelijke sters en medicamenten en later ldé- ren, schoenen, caltes en andere be nodigdheden. De Nederlandse ambas sade hielp met geld (de burgemees ter van Sluis had zich garant gesteld) en goede raad en zou vanmorgen (maandag) zorgen dat de verbrande identitel' vangen Zondagmorgen maakte het hele ge zelschap op de heer Driessens na een uitstapje naar Buckingham Palace waar tot hun teleurstelling vanwege het slechte weer het aflossen van de wacht niet met het gebruikelijke ce remonieel gepaard ging. ,De stem ming is weer uitstekend', liet pater Martijn de bevolking van Sluis tele fonisch weten. Vandaag kunnen de leden van de sv Sluis hun tijd naar eigen goeddunken besteden. Ze ver- De Zeeuwse kynologenclub heeft zaterdag een jubileit/inmatrJi ge houden in Goes. Hoe de genegen heid tussen de mens en de hond oh huisdier daar tot uiting kwam, toont deze foto. (Foto PZC) verschilende honden. De eremedaille van Zeelands commissaris voor de beste van de clubmatch ging naar de mopshond Winston van Bunduswelle van mevrouw A. M. Cartledge-Krijger uit Goes. De hoogst geldasseerde honden waren bij de dogaentigen: de St-Bemarü Alex van Buterowhof, P. J. Colijn. Goea; Duitse dog Duchesse van de Wouse He ren, I. A. van Melle, Breskens; boxer Bliksem van Belcane van ir J. Liek, Vlissingen; Franse buldog Peter, A. W. Dert, Souburg: mopshond Winston van Bundeswelle, mevrouw A. M. Cartiedge (werd tevens de beste dogachtige hond); bij de herdershonden en veednjvershon- den waren de hoogst geklasseerde dieren de Groenendaler Jiles van den Braan- "ïöelc, mej. J. Ganseman en mej, M. erse, Kapelle; de ruwhaar Astor van Isabellapolder, M. C. van Iwaarden, Aar denburg; Hongaarse herder Bogancs Gyakputzki, mevr. Steenpoorte—Keiler, Kruiningen: Duitse hercler Dora van de Kraayertpolder, mevrouw D. de Kunder Nïeuwdorp (ook beste herdershond); Rottweiler Wendy, J. de Smit, Souburg; Schotse herder Castorry, G. Post, Wals oorden. In de kampioenschapsklas was het de Duitse dog Domofendi's Nuschl van de heer M- M. Does. uit Goes, die de eerste prijs voor zich opeiste. Dc hoogdt geklasseerde dieren btj de windhonden: Barsoi Erican, mej. A. Stein, Baarland: Afghaan Ibrahim (beste in groep) J. Mieras. Goes: Whippet Avio- landa v. d. Emelenberg, C. de Bruijn, St- Laurens; beste dieren voor jachthonden: Ierse setter Anouska van de Caisson, mej. W. Duynkerke, Goes; Steenbrak Graaf Vladiniir van Hevstee, mevrouw D. Kruyder—Kamm, Middelburg; La brador "retrievers Sabo's Hedera, mevr. A. Sauerv. d, Suys, 's-Heerenhoek; (tevens beste windhond); Poedel Cind- haca, J. Hamelink, Terneuzen; Drentse patrijshond Bimbo, D. de Jong, Goes; Engelse coclcerspaniel Eagle Church Tobias mevr. G. Vermeulen, "Vlissingen; dashond Anoeslca, C. Rison, Koudelcerke; best geklasseerde pinchers en schnau- zers: gladharige Duitse dwergpinchers Anjaleken, W. de Wolf. Middelburg; Keesachtlgen en poolhonden: Chow- chow Toeanca, W. de Voog, Domburg; wolfskeeshond Deboreah, C. de Visser, Kruiningen (beste pincher); Samojeed Dola van het Burghuis, A. Dert, Sou burg: Terriers: Airdale terrier Buster, G. BoelmanPasschier, Wilhelmma- dorp; Draadharige fox terriers Torna Dave Berry, mevr. H. Krop veldHoeK- stra. Goes (tevens beste in afdeling): dameshonden: Pekingees Beauty of Gol den Rain, mevr. P. Ketelaar—Geelhoed; dwerepoedel Lavkaca, mevrouw A. Plas- schaértVerminck, Oostburg (eerst genoemde beste van afdeling). Th. de Schrijver wegens pensionering gehuldigd heeft men in het pompstatic- Zeeuws-Vlaamse waterleiding maat schappij te Kapellebrug afscheid geno men van de heer Th. de Schrijver m Clinge, che dc pensioengerechtigde leg tijd heeft bereikt. De heer De Schrij ver was tuinman van het pompstation te Kapellebrug. Namens het person™ uit Kapellebrug overhandigde de neer J. de Hoon hem een polshorloge en zijn echtgenote kreeg namens directie en personeel bloemen. Dc lieer De Scnrij- ver ontving voorts het gouden tuin mansinsigne van de waterleiding maat schappij. Namens de directe en n« personeel uit Terneuzen werd het wooru gevoerd door de heer A. van Driei. AANVANKELIJK OPKLARINGEN' Aanvankelijk enkele opklaringen, later toenemende bewolking, maar tot ac avond op de meeste plaatsen uroog weer. Matige, later vrjj krachtige wh* lussen west en zuid. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 28 februari Zon op 07.30 onder 18.1' 1 Maan op 23.49 onder 09.05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 2