Zeeuwse muziekbond: afscheid van penningmeester W. Brand riGENDfei Voorzitter ZLM-kring Axel hekelde belastingprogressie ammmg 5 ledental liep flink omhoog Eerste kievitsei uit Zeeland NOORD-ZEELAND Philatelisten protesteren tegen Amphilex-zegels Zierikzee juist nog gelijk: 2-2 Zeeuwse CBTB sloot tweede kadercursus af Verontwaardiging en teleurstelling over landbouwbeleid Goes-BSC CENTRAAL ANTENNESYSTEEM RATI0W0NÏNGEN POORTVLIET Rijkskweekschool: experimentele grote avond' FLORA MOPJES X VLEES!!! (fl? Vers van't mes' KLAPSTUK NU 2,18 HAAGSE LEVERWORST NU 34 ct Versgemalen GEHAKT NU 2,18 DUBBEL ZEGELDAG!! DE WALGHERSE KEURSLAGERS WAT IS ER AAN DE HAND BIJ HAMMING? DMJis HAANDAG 27 FEBRUARI 1967 WISSE 1 iOü PROVINCIALE ZEEUW FE COURANT PINKSTERCONCOURS '68 IN GOES fiOES De Bond van Harmonie- Fanfarevcrenigingen in Zeeland heeft T Mterdagmorgen te Goes gehouden algemene vergadering op waardige wij- p afscheid genomen van de penning- mpester de heer YV. Brand uit Dom- miht Onder daverend applaus besloot Svereaderine de heer Brand te benoe- tot ere-lid van de bond. Voorzitter r M Geluk releveerde, dat de heer „d sedert 1950 de bondskas onder Üta berusting heeft en dat hij in die 16 Xr enorm veel werk deed ten behoeve 'ran het Zeeuwse muziekleven, ffin scherp inzicht deed menigmaal een hMinit nemen, wat bleek een goed te rite Dat de thans bijna 70-jarige pen- Zemeester had hesloten zijn werk aan knieren te moeten overdragen kwam ïncrziids ais een verrassing, anderzijds U dit besluit te billijken. De heer Brand dankte allen, die het hem mogelijk had den gemaakt zijn werk te doen. Tn zijn openingswoord sprak voorzitter Óeluk er zijn vreugde over uit dat thans node provinciale begroting een bedrag 2uittrokken van 1000.— ten behoe ve van subsidie aan federatieve concour- ln de provincie Zeeland. Hoewel dit Ljrae wat over een viertal organisa ties zal' moeten worden verdeeld, gering was spreker toch erkentelijk voor de- subsidie, die hij als een begin wilde z.:en Voorts releveerde hij de successen, die Zeeuwse korpsen op het top-con- cours in Arnhem behaalden. Besloten werd het pinksterconcours 1<>68 te houden in de veilinghallen in ries De vereniging .Excelsior' te Kloe tten zal zich met de organisatie hier van belasten. Voor de federatieve mars wedstrijd 1968 waren drie gegadigden. Na stemming bleek, dat de muziekver eniging Mozart' in Yerseke 18 van de 22 stemmen had verworven, zodat dit muzikaal gebeuren daar zal plaatsvin- IiTde maand november 1967 zal in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg wederom een zaalconcours worden ge houden. Mededeling werd nog gedaan, dat het pinksterconcours 1967 in de vei linggebouwen te Kapelle zal worden ge houden. De marswedstrijd 1967 werd be paald op 2 september a s te Westkapelle. Optimisme Uit het jaarverslag van de secretaris hleek, dat thans 40 verenigingen bij de hond zijn aangesloten. Nieuwe gezichten teKwadendamme en .Echo' te Wilhelmi- waren de verenigingen ,Con Affezzione' nadorp. Ook het ledental liep flink om hoog. De penningmeester wilde in zijn jaarverslag voor het optimisme evenmin achterblijven en maakte melding van sen batig saldo over 1966. Bij de bestuursverkiezing werd de heer A. L. van Wallenburg met acclamatie herkozen. In de vacature Brand benoem de de vergadering de heer W. D. K. Die- leman uit Westkapelle. De muziekvereniging Vlijt en Volhar- dfng" uit Souburg, die dit jaar voor de eerste keer een solistenconcours voor tamboers en hoornblazers organiseerde stelde voor, dit evenement op te nemen MIDDELBURG Als het weer zo blijft ziet l.et er naar uit, dat dit jaar spoedig het eerste kie vitsei zal worden gevonden. Mo gelijk heeft Zeeland hierbij dan de primeur van ons land, want een inwoner uit Ritthem zag gister middag al verschillende kievits mannetjes de bruidsvlucht uit voeren. Luid roepend vlogen de man-klevlten door de blauwe fe- bruarilucht daarbij met gewiek ste vleugelslag hun lichaam naar links en dan weer naar rechts gooiend, waarna zij in snelle vaart daalden op de grond. Daarna be gonnen zij met hun achterlichaam kuiltjes in de aarde te draaien. Zoals bekend is het traditie dat ieder jaar het eerste kievitsei aan de koningin wordt aangeboden, het tweede aan de commissaris der koningin van de provincie waar het tweede ei werd gevon den. Misschien zullen dit keer de Zeeuwse kieviten die van Fries land overtroeven... MAANDAG 27 FEBRUARI SINT-ANNALAND Hervormd verenlgings- jcbouw: verkoopavond meisjesvereniging •Wees getrouw'. VLISSINGEN Clubhuis Irislaan: vergade ring VC Vllsstngen. Het Anker. 20.15 uur: filmavond dierenbe scherming. ZIEItlKZEE Hervormd verenigingebouw. 19,30 uur: ontspanningsavond bejaarden. HULST Boekhandel Van Geyt, 9-18 tentoonstelling Haagse aquarelbsten MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, Bang Stnt-Pieterstraat tentoonstelling oude kaarten, perkamenten oorkonden en wapen boeken. Tevens expositie over Schouwen- Duiveland. WESTDORPE Galerie Troutzaerte. 9-18 uur- tentoonstelling Wijnand van Lieshout Martin 'Bayens. BERGEN OP ZOOM 20 uur: .Striptease, verboden seks'. 18 Jaar. GOES Grand. 20 uur: .Ardennenoffensief 1944'. 14 jaar. HULST Bioscoopgebouw, 20 uur: .De lang de dag". H jaar. MIDDELBURG - City. 20 uur: .Succes Ir nachtelijke zaken'. 14 jaar. TERNEUZEN Luxor. 20 uur: .De vijand van de Bengaalse lansiers'. 14 jaar. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: .Arden nenoffensief 1944'. 14 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC.VIISSINGEN .TEL.0II84-2355 -TOESTEL 04 in de bondsactiviteiten, omdat gezien de belangstelling deze wedstrijd aan een behoefte voorziet. Omtrent de voor waarden, die men aan deze wedstrijd moest verbinden, kon men niet tot over eenstemming geraken. Een gedeelte van de aanwezigen was van mening, dat de zelfde voorwaarden moesten gelden als voor de solistenconcoursen, wat een in schrijving betekent van 5,00 per deel nemer. Een andere mening was dat dit wel goedkoper kon. Omtrent de tech nisch te stellen voorwaarden was men van oordeel, dat dit beter aan deskundi gen kan worden overgelaten. Besloten werd in januari 1968 aan de Souburgse vereniging te vragen deze ac tiviteit nogmaals te organiseren. Het be stuur kan zich dan nog eens nader be ramen en in een volgende vergadering met afgeronde voorstellen komen. Tijdens deze vergadering werd nog eens nadrukkelijk de ,Bumu-kwestie' aan de orde gesteld. Men was van mening, dat de verenigingen toch wel uitermate wor den uitgeperst voor gebeurtenissen als het opluisteren van festiviteiten etc., waarvoor men de vrije tjjd geeft. Dat een muziekschryver een goede boterham moet verdienen vond men billijk. Waar om echter een enorm bedrag moet wor den uitgekeerd aan erfgenamen van au teurs vond men wel wat te ver gaan. Met klem werd dan ook verzocht te trachten via de landelijke organisatie de wettelijke regelingen in deze te ver anderen. De verenigingen werden voorts verzocht zich zoveel mogelijk te houden aan eisen, die Buma via contract stelt, ten einde moeilijkheden in de toekomst te voorkomen. ZIERIKZEE ZIERIKZEE In de foyer van restau rant .Mondragon' te Zierikzee kwam de afdeling Schouwen-Duiveland van de in ternationale postzegelvereniging .Phila- teiica' in jaarvergadering bijeen. De ver gadering stond onder leiding van voor zitter J. R. de Boer uit Zierikzee, die een behoorlijk aantal leden kon verwel komen. Uit het jaarverslag van secretaris J. van Urk bleek, dat het ledental van ,Phila- telica' met 12 was gegroeid en per ultimo december 1966 in totaal 67 bedroeg. De contributie werd met ingang van januari 1967 verhoogd en nu gebracht op lande lijk niveau. Uitvoerig werd gesproken over het punt om de maandelijkse bijeen komsten op vaste dagen te houden. Na enige discussie werd besloten de bijeen komsten voor dit seizoen in principe op de derde dinsdag van de maand te hou den. De heer MT M. de Raat bracht het financiële verslag van de philatelisten uit, waaruit bleek dat de vereniging op 1 januari 1967 een bedrag van 1.301.29 aan liquide middelen bezat. De heer R. Doornenbal bracht verslag uit over de rondzenddienst, welke ook in het afge lopen jaar goed floreerde. Bij de be stuursverkiezing werd in de plaats van de heer W. Oapelle uit Haamstede als vertegenwoordiger uit de Westhoek ge kozen de heer A. R. Verseput te Renesse. Hoewel de huidige secretaris, de heer J. van Urk, had besloten zich niet meer als zodanig herkiesbaar te stellen, kwam hij op aandrang van de voorzitter op dit besluit -terug. Naast hem werd echter de heer F. W. de Wild al3 tweede secreta ris aangewezen. Het nieuwe lid, de heer C. J. v. d. Maas werd als zodanig aan vaard. Het punt: .Hoe schaffen wij onze Am philex-zegels aan'? ontlokte nog al wat beroering in de vergadering. Na een uit eenzetting van voorzitter J. R. de Boer bleken onder de leden toch nogal wat misverstanden over deze verkoop te be staan. De voorzitter vond het een ver gaande zaak, die ook bij PTT-ers nogal wat bevreemding heeft gewekt. Spreker stak niet onder stoelen of banken, dat hij het persoonlijk zag als een uitgifte, waarbij het puur om het gewin gaat. Men verwacht zelfs dat 90 pet va.n de verkochte toegangsbewijzen ad 2,50 niet naar de expositie in Amsterdam zal komen. Hij vond het dan ook nodig, dat de vereniging meezingt in het koor der pretesterenden. De afdeling Venlo heeft dit reeds officieel gedaan. Ter financie ring van de Amphilex had men liever een postzegel-uitgifte met toeslag ge zien. Hoewel de PTT waarschijnlijk alle protesten zal verwerpen, besloot men toch aan de afdeling Venlo adhesie te betuigen. Een bestuursvoorstel om voor alle leden een serie Amphilex-zegels aan te kopen werd aangenomen. De zegels, incjusief toegangsbewijs 3,70 gaan kosten, worden nu voor aan de leden beschikbaar gesteld. De vereniging zal de kosten van het toe- gsbewys voor haar rekening nemen Zierikzee stuitte ln de thuiswedstrijd tegen Divo uit Dinteloord op flinke te. genstand en vooral de Brabantse keeper verkeerde in prima vorm. Na enig verkennen, waarbij vooral de defensie van Divo goed aan de tand ge voeld werd, kreeg Zierikzee 10 min. na het begin een strafschop toegewezen. Het talrijke publiek vond de overtreding van één der Dlvo.verdedigers weliswaar zeker geen strafschop waard, maar de arbiter zag er wel een penalty inzitten. Van Tiggelhoven voltrok het vonnis op de juiste wijze. Wakker geschud door deze tegenvaller kwam Divo nu geducht opzetten, maar de voorhoede van de rood.gele bezoekers hield het spel veel te kort waardoor Krips en de zijnen steeds konden ingrij. pen. Mogelijk dat ook het spandoek, dat na het openingsdoelpunt achter het Di. vodoel werd getoond met de leuze: ,Hup Zierikzee op naar de derde klas' by de Brabanders wat zwaar op de maag lag. Binnen de lijnen ging alles vrij Lig, maar onder de toeschouwers vielen enkele flinke tikken, waardoor twee knapen voor enige tijd door de politie van het veld verwijderd werden. Na de rust maakten de Brabanders al vry snel gelijk- Er was 10 min. gespeeld toen Huismans op het Zierikzeese doel schoot. Keeper Stoutjesdijk stompte de bal in eerste instantie weg, maar Huis. mans schoot daarna in de rechterhoek raak: IJ.. Dat viel Zierikzee toch wel tegen en de roodzwarten onderna men verwoede tegenaanvallen, die ech. ter doodliepen op de trapvaste eu stug verdedigende backs van Divo. Na een half uur scheen de beslissing gevallen: Bierkens schoot van vry grote afstand op het Zierikzeese doel en Stoutjesdijk was kansloos: 1.2. Zierikzee probeerde in het nog resterende kwartier om al thans nog een gelijkspel te forceren en dat gelukte pas 2 minuten voor het einde: de goed leidende scheidsrechter wees na aanvankelijk geaarzeld te hebben, want hij had het niet gezien opnieuw wegens een overtreding in de Divodefensie naar de witte stip, waar vandaan nogmaals Van Tiggelhoven het vonnis velde: 2.2. GOES De Zeeuwse CBTB heeft de zer dagen haar tweede kadercursus ter voorbereiding voor verschillende func ties afgesloten. Voorzitter J. van Bos hield daarbij een toespraak, waa n hiï de waarde van een dergelijk - o >- leiding voor de jongere leden onder streepte In een tijd, waarin zich zoveel sociale processen voltrekken. Hij reikte Ie cursisten een verklaring over het olgen van deze kaderopleiding twee aar uit. Het was de tweede kadercursus deze omv.-.ne- die de Zeeuwse CBTB en de christelijke plattelandsjongeren af sloten. Het betrof een dagcursus van 21 dagen, één dag per week gedurende twee win terperioden. De cursus werd gehouden in het herv. kerkcentrum aan de Oos- terscheldestraat in Middelburg. De cur sus werd begonnen met 19 cursisten, en eindigde met 18 jongeren. De voorzitter van de Zeeuwse CPJ. de heer W. de Jager, wenste hen als oud cursist van de eerste cursus geluk en wekte hen op. hun kennis verder ter beschikking te stellen en verder uit te breiden. De heer W. Coppoolse sprak namens de cursisten een dankwoord aan de heren W. de Wolf en J. Mol voor het organ'seren van deze cursus en voor hun grote aandeel in het verzorgen van de lessen. De opleiding werd gevolgd door de volgende heren- A. Abrahamse, Vrouwenpolder: J. Basting. Retranchc- ment; P. J. Boot. Kerkwerve; A. de Buck, Veere: W. Coopoolse, Veere: D. Dekker. Oostburg: W. C. van Kempen, Poortvliet: J. Louwerse, Middelhurg: W. Mesu. Vrouwenpolder: L. Simonse. Riggekerke: S. Simonse. Koudekerke- W. Verhage, Koudekerke: T. Verhage, Schoondiike: J. de Visser. Middelburg, A. Volkers. Middelburg, K. W elema- ker. Koudekerke. J. Wisse, Nieuwer- kerk en M. S. Wisse, Kapelle. AXEL De voorzitter van de ZLM- kring Axel., de heer W. Koster heeft vrijdagmiddag tijdens de algemene ver gadering in ,Het Centrum' te Axel felle ALGEMENE VERGADERING cale beleid, dat naar zijn mening de ling zoals d.e zich na de tweede wereld- landbouw steeds verder het slop in- oorlog voordoet in het buitenland, niet helpt. Hij hekelde niet name de .onver- meer bijbenen. Het O- en S-fonds spant antwoordelijke progressie' op de ln- de paarden achter de wagen, het geeft komstenheJasting »n de successiehelas-l noodhulp ln incidentele gevallen'. Vol- ting. ,Die Is de dood geweest van dejgena de kringvoorzitter klinkt er in de- particuliere landgoederen en nu dreigt ze hele zaak een politieke visie door de eigengeërfde boer er de dupe van te,/.de kleinere landbouwers geruisloos la- worden'. Als de regering op deze ma- ten overgaan in de sector van loontrek- nier doorgaat met het aantasten van kenden'), die grote gevaren inhoudt de vermogingspositie zal dat volgens! voor de vrije ondernemers kringvoorzitter funeste gevolgen Lyceum-dependance Terneuzen wordt uitgebreid GOES Het ministerie van onderwijs wetenschappen heeft goedkeuring gegeven om de houten noodschool van de dependance van het christelijk ly ceum voor Zeeland, gelegen aan de Mozarthof te Terneuzen uit te breiden met twee leslokalen, een vaklokaal voor natuur- en scheikunde met 2 bijbehoren de kabinetten en een docentenkamer. Met de aannemer is reeds contact op enomen, zodat het zich laat aanziei -at met ingang van de cursus 1961 1968 van de nieuwe lokalen gebruik kan worden gemaakt. Na deze uitbreiding beschikt de school over 4 leslokalen, 2 vaklokalen, 1 con rectorskamer, 1 docentenkamer, 1 con ciërgekamer (annex keuken) met ver dere nevenruimten. Omdat de school zich uitbreidt, was het het bestuur ook mogelijk weer enkele docenten aan te trekken die zich in Terneuzen zullen vestigen. In de ko mende cursus zal dan nog slechts voor twee vakken de hulp van Goese do centen nodig zijn. Wethouder Dekker van Brouwershaven overleden BROUWERSHAVEN Op 68-jarige leeftijd overleed zondagmiddag in het ziekenhuis van de Corneliastichting te Zierikzee de heer Jan Dekker, wetlion. der der gemeente Brouwershaven. Ruim twintig jaar heeft hij de gemeente ge. diend als gemeenteraadslid, waarvan zeventien jaar als wethouder voor de PvdA. waarbij hy vele vraagstukken, vooral betreffende de herindeling der gemeenten, heeft helpen oplossen en di verse kapitaalwerken mede heeft hel pen realiseren. In het politieke leven heeft de heer Dekker verscheidene posten bekleed. Naast zijn wethouderschap was hij ja renlang voorzitter en later bestuurslid van de plaatselijke afdeling van PvdA en voorzitter van de Vara.afde- ling. In de kolenvereniging .Brouwers, haven' bekleedde hij de functies van se. cretaris en penningmeester. Erelid wai hij van de ijsclub .Het Meeuwtje'. Vele eilandbewoners hebben de heer Dekker leren kennen en waarderen in zijn functie van controleur bij het zieken fonds .Schouwen en Duiveland', dat hij vanaf de oprichting in 1928 tot aan zijn pensionering in maart 1964 met zijn beste krachten heeft gediend. De ter. aardbestelling Is vastgesteld op woens. dag 1 maart des middags om 2 uur op de algemeene begraafplaats te Brou. wershaven. bedrijr. Hij keerde zich voorts tegen het be leid van minister Biesheuvel. die verschillende landbouwvoorstellen aangaande prijsverhogingen en toe slagen afwees. ,Er la hem gevraagd een verhoging van de bietenprljs met 1.50 toe te staan. Dat betreft juist het verschil tussen de Nederlandse en de EEG-prljs. Zijne excellentie antwoordde duidelijk ,nee", een heel merkwaardige zaak, als men u~ denkt dat juist de heer Bieshi opmerkte de zuidwestelijke akker bouw te willen steunen'. Andere af wijzingen golden graszaad (de land bouw vroeg een toeslag van 300, per ha) en vlas, waarvoor een drage van 240,per ha was zoent. .Wij spreken onze verontwaardiging en teleurstelling uit over een dergelijk be leid. De minister denkt zeker dat het nog wel gaat met de rentabiliteit in ons gebied. De LEI-calculaties geven echter een ander beeld', aldus de heer Koster. Het ontwikkelings- en sane ringsfonds noemde hij een produkt van een .schromelijk tekort geschoten land bouwpolitiek'. 'S-HEER-ARENDSKERKE Op de rijksweg bij 's-Heer-Arendsker- 1ie, ter hoogte vcm de kruising rijksweg-Kerkweg, ia vrijdagavond een personenauto van de rijbaan in de 3loot gereden. Hoe dat is ge beurd en wat er de oorzaak van was, is tot nu toe nog niet duide lijk. De wagen werd bestuurd door H. de D. uit Vlissingen, die na on derzoek in het ziekenhuis op eigen gelegenheid naar huis kon gaan. De 'auto werd vrijwel geheel ver nield. (Foto PZC) Goes heeft de grootste moeite gehad een gelijkspel uit het vuur te slepen tegen BSC, dat thuis met 6—1 werd geklopt. Reeds in de eerste minuut keek de thuisclub tegen een 01-achterstand aan, toen Aaike v. d. Berg de bal in het strafschopgebied, kant-en-klaar voor de voeten van de schietgrage Van Loon deponeerde. Een dergelijke situa*:e deed zich in de 11e minuut voor: Jan le Roo verkeek zich op een kopbal, de bal kwam achter deze speler terecht en Van Loon kogelde in (02). In het verdere gedeelte van de eerste helft kwam duidelijk aan het licht, dat de Goesenaren van slag zijn en dat zij de bij DIVO opgelopen nederlaag nog niet te boven zijn. Even voor rust wist Deb- baut, nadat de BSC-keeper zich had verkeken op een schot van Maarten de Kok. de achterstand evenwel te verklei nen. De tweede helft was nog geen minuut oud of de stand was gelijk. Maarten de Kok gaf een scherpe voorzet en Hans Slnke" had de bal maar voor het inlo pen (22). In de 8ste minuut leidde BSC andermaal. De gevaarlijke rechter vleugel van BSC ontsnapte even aan de aandacht van de Goesdefcnsie en Balie- mans schoot diagonaal in (23). In de 22e minuut Icon Kees v. d. Sluis uit een voorzet van Debbaut de stand gelijkma ken (3—3). Enkele minuten voor tijd moesten Hans Sinke (Goes) en A. Veraart (BSC) het veld verlaten wegens een handgemeen. Collecte De te Cadzand gehouden collecte ten bate van het NW tbc-fonds heeft op gebracht f 97,90. H.H. LANDBOUWERS. Voor moeilijk zaaiklaar te maken gronden, hebben wij de NIEUWSTE SCHUD-EGGE beschikbaar. Voor aardappelen, bieten en uien in één bewerking zaai klaar. >or de uien- en bietenteelt, zoals preci- 2 kg zaad per ha. Iets nieuws voor Tholen. Tegelijkertijd grond ontsmetten tegen de uienvlieg in granulaatvorm. Stukken goedkoper dan volle grondbe- spuiting. Machinaal rooien en wennen. Bieten op 50 en 44 cm rij afstand met rijenspuit. Ook dunner beschikbaar. Vroege aardappelrooier vei- lingklaar. Maak zo mogelijk vroegtijdig een afspraak. Beleefd aanbevelend, J. FASE ZN - POORTVLIET TELEFOON 01665-473 SGP in meerderheid vóór Geen aansluiting bij principieel bezwaarden POORTVLIET Vrijdagavond was er nog een principieel debat nodig in de gemeenteraad van Poortvliet, voordat men het voorstel om voor de 24 ratio- woningen een centraal antennesysteem te geuruiken aanvaardde. Slechts één raadslid stemde tegen. Dat was de heer P. J. van Houdt (sgp). De andere twee leden van de. sgp-fractie in de Poort- vlietse gemeenteraad stemden voor het toepassen van een centraal antenne- systeem. De heer Van Houdt zei het niet te kun nen waarderen, dat een .rechtse' raad hiertoe besloot: ,De televisie brengt veel ellende in de huisgezinnen en be hoort daarom niet door de gemeente te worden bevorderd. We moesten uitgaan van de eisen van Gods wet en niet van de belangen van de tijd'. Ir M. A. Geuze (chu) was van mening, dat b en w het voorstel zorgvuldig hebben gemotiveerd. De gezinnen zijn geheel vrij in het al of niet aankopen van een televisietoestel, aldus de heer Geuze. Met het geven van gelegenheid principiële bezwaren in te dienen hadden b en w naar zijn mening zeer voorkomend gehandeld. De heer J. I. Hollebrands (sgp) verklaarde, dat het al of niet nemen van televisie een par ticuliere kwestie is. Hij meende dat het hier alleen gaat over de ontsiering van een woonwijk'. Dit is een zorg, die de gemeente aangaat. Om die ontsiering tegen te gaan wordt een central anten nesysteem voorgesteld. De gemeente doet geen keuze, maar laat aan de be woners over al of niet televisie te ne men'. Er is een enquête gehouden en de prin cipieel bezwaarden worden niet aange sloten. De heer C. P. Bijl (sgp) stelde het op prijs, dat deze enquête is gehou den en dat er met bezwaren rekening zal worden gehouden. Hij vroeg hoe het zal gaan bij verhuizingen wanneer een principieel bezwaarde een woning met aansluiting betrekt. Burgemeester W. J. van Doorn zei, dat dit nog niet was bekeken, maar de consequentie van het ingenomen standpunt is, dat dan ont heffing zal moeten worden verleend. De heer W. M. van Tigele (chu) acht te het onredelijk, dat degenen, die nog geen televisie hebben, wel moeten be talen, maar dat dit niet geldt voor de genen, die principiële bezwaren hebben. en verrijzen straks toch de lelijke masten'. Burgemeester Van Doorn deelde mee, dat als voorkeurswoning voor rijksper soneel de aan de PTT-bestseller toege wezen ratiowoning mag worden aange merkt. De raad kon nog twee ratiowo- ningen verhuren. Deze werden toege wezen aan M. Goudzwaard en D. C. Uijl. was een woning vrijgekomen, omdat gegadigde inmiddels een woning heeft gekocht. Voor de financiering van de bouw van de gemeentelijke kleuter school kreeg de gemeente een vaste geldlening van 105.000 aangeboden te gen een rente van 6,75 procent. De raad ging hiermee akkoord. Voor het lager bijzonder onderwijs stelde men een be drag van 94 per leerling beschikbaar voor het jaar 1967. Tijdelijk Burgemeester Van Doorn zei. dat als men werkelijk een centraal an tennesysteem wenst, tijdelijke be zwaren opzij moeten worden gezet: .Gebeurt ait niet, dan kunnen we er beter van afzien'. Alleen met prin cipiële bezwaren willen we rekening houden, gezien de samenstelling van onze bevolking. Worden ook dege nen, die volgend jaar of over twee jaar televisie nemen, vrijgesteld, dan is het gehele systeem van de kaart ae Krinuvuurxiiicr luncnic k< '"s-"" hebben vbor middenstand en agrarisch! De ontwikkelingskant van het fond* liet naar zijn mening nog weinig spec taculairs zien. In deze kritiseerde GOES .Concordia', de schoolvereni ging van de Middelburgse .rijkskweek', heeft van haar jaarlijkse grote avond ditmaal een experimentele avond ge maakt: geen cabaretprogramma, niet met het klassieke dansen na, maar met de introductie van een sehoolorkest en de opvoering van twee door Jef Last vertaalde Japanse Noh-spelen, waarvan royaal werd aangekondigd, ,dat ze hun eerste opvoering ln Nederland beleef den'. maar die in elk geval voor een op merkelijk element aan de ,Concordia'- avond-nieuwe-stijl zorgden. Vrijdag gjng de eerste uitvoering in ,De Prins van Oranje' in Goes, maandag is de Middelburgse avond in de Schouwburg. Het voorprogramma bevatte het eerste optreden van het sehoolorkest onder leiding van de heer Ab Lichtendahl. En al deed de bezetting wat dun aan, in de suite uit ,The Mikado' van Gilbert en Sullivan en .Geschichte aus dem Stein- wegerwald' bleek het kersverse orkest repetities sinds september met verve en geestdrift te musiceren. Tot een voortreffelijke prestatie kwam ook het kweekschoolkoor. onder leiding van de heer H. Maul, dat in het eerste deel van het programma niet ontbrak en met name uitstekend zong in het Tanzlled van Morley en Meindert Boe- kels bewerking van .Oh Peter go ring them bells'. Muzikale solo's waren er van Hans van de Velde (trompet) en Ingrid van der Vliet en Clara Sietse (belden zang), waarbij vooral de laatste bijzonder muzikale vertolkingen gaf van liederen van Schubert, Antheunis en De Séverac. Zoals gezegd: het belangrijkste .experi ment' op de grote avond gold de op voering van twee Japanse suggestie- spelen: ,Ono no komachi' en. na de pauze, .Het betoverde kussen', onder regie van de heer H. W. Scheper. Be palend voor deze Noh-spelen is de sfeer, meer dan de inhoud. In het eerste spel het verhaal van de oude vrouw en haar jeugdherinneringen kwam die suggestieve werking niet helemaal over. Dat was wel 't geval bij de hoofdmoot van de avond, het moderne Noh-spel ,Het betoverde kussen' waarin de fa cetten van leven en dood via oude voor beelden modern zijn uitgewerkt. Het werd gestyleerder, minder schools voor het voetlicht gebracht dan het eerste spel. Opvallende rollen in .Het betover de kussen' kwamen van Hans Zttidema (de jonge man Jiro), ziin oude kinder meisje Ella v. d. Pey„ Els van Kanelle als het mooie meisje en Arie van Kes- sel als professor. Rest te vermelden, dat deze eerste gro te avond was bedoeld voor leerlingen en ouders van Schouwen, Beveland en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en dat Jef Last heeft toegezegd maandag de Mid delburgse uitvoering van .Concordia' bij te wonen. De heer \Y. Koster heeft in de vergad' ring van vorige week ook een terug blik gegeven op het voorbije jaar. ,Dat heeft het agrarisch budget geen goed gedaan', was zyn conclusie. De heer Koster stond daarin onder het waterschap .Axeler Ambacht' het doen van aanpassingswerken. .De hoge lasten, die slechts door een be- Serkte groep worden gedragen, zul- m nog meer stijgen'. Hi} achtte een regeling met het rijk dringend noodzakelijk om deze wedloop enigszins tot stilstand te brengen. Als oplossingen bracht de heer Koster af stoting van waterschappen of recht streekse rijksbijdragen naar voren. Met betrekking tot de ontwikkeling van het .Land van Saeftinge' riep hij de land bouw op zich niet te vee! illusies te maken. .Recreatie en industrie eisen hier beide hun deel.' Van veel belang achtte de kringvoorzitter een actief luchtverontreinigingsbeleid en een be perking van maatregelen die de land bouw belemmeren. De wensen die de landbouworganisaties op de tafel van kabinetsinformateur Zijlstra hebben gedeponeerd noemde hij mosterd na de maaltijd'. .Waarom heeft men zijn verlangens niet vooraf gefor muleerd De informateur heeft niet eens tijd om ze allemaal door te nemen en ik verwacht dan ook geen enkele ef fect'. Een pachtverhoging om uit de fi nanciële moeilijkheden te raken is naar de mening van de heer Koster op dit ogenblik onverantwoord, gezien het prijzenstelseL heer Koster ook de rijkslandbouwvoor- iichtingsdien&t die, volgens hem. de landbouwers vaak een gunstige concnr- rentiepositle probeert aan te praten. ,Geef ons eerst maar eens het Franse belastingtarief, dan zullen wfl wel uit maken hoeveel voorlichting voor welk bedrag wij wensen'. Budget Bouwplan De Nederlandse boer heeft, zo betoogde de voorzitter, dit jaar grote moeite met het opstellen van zijn bouwplan. Bieten en tarwe vormen de hoofdmoot en dat is vrijwel de enige manier om tot een aanvaardbaar bedrijfsresultaat te ko men. Hij vreesde wel gevaren van deze eenzijdige samenstelling, zoals die zich ook manifesteerden in de crisistijd. De algemeen voorzitter van de ZLM, ir J. Prins sloot in zijn betoog over .wereld- landbouwpolitiek' aan op de woorden van de heer Koster. Hij prees de land bouw, dat zij zich ondanks de naoorlog se fiscale maatregelen die concurren tievervalsend werken, staande heeft we ten te houden. ,Het verdrag van Rome voorziet weliswaar in een harmonisatie van de indirecte belastingen, maar de landbouw moet toch op haar hoede blij ven voor de directe belastingen' meen de hij. Tijdens deze vergaderingkwa men ook nog enkele huishoudelijke za ken aan de orde. In de vacature ont staan door het statutair aftreden van het hoofdbestuurslid J. J. de R.egt-Dek ker koos men de heer A. van Hoeve. Voorzitter Koster dankte het scheiden de bestuurslid voor het werk dat hij in twee .ambtsperiodes' voor de vereni ging heeft gedaan. Tot plaatsvervan gend hoofdbestuurslid en hoofdbestuurs lid koos de vergadering de heren D. J. Dees en J. W. de Putter. De kring telt momenteel rond de 550 leden. MARKTBERICHTEN ZUID-HOLLANDSE EILANDEN Andijvie 83-90; gele kool 13-19: sla IA rw 19-25; IA licht 14-19; IC 10-13; spinazie IA 132-141: IIA 84-129: prei IA 48-67; IIA 35-49; uien 29-45: boerenkool 16-27: spruiten IA 66- 83: IIA 33-61; IB 80: ID 68-84: witlof IA 96- 111: IIA 82-97: IB 89-96: UB 73-86: aanvoer 25 ton: export uien; grof I 49: middel 48-71; drielingen 49; middel H 48; drielingen 47,50; picklers 32,50; aanvoer 12 ton. VISMIJN COLIJNSPLAAT. 25 februari. Exportganalen, aanvoer 1626 kg, f 7,93f 9.; schar 297 kg: bot 396 kg: wijting 288 kg; schol 291 kg; kabeljauw 744 kg: tong 111 kg; tarbot 5 kg: ongesorteerde vis 56 kg. lekker baas... vol vlees en lever maar dan gehaald bij uw keurslager VOLOP MIDWEEK VOORDELEN Dinsdag: KLAPSTUKDAG 500 gram 100 gram Woensdag: GEHAKTDAG met kruiden 500 gram en bovendien Steeds voor u op de bres SCHOUWEN AAR WEEMAES DAVIDSE Vlissingen Middelburg Souburg Onverwacht vroeg heeft de nieuwe mode zich al gepresen teerd. Mode uit heel Europa komt nu binnen. Breng de lente in uw garderobe en het voor jaar in uw hart. Heerlijkzo vroeg uit al zoveel te kunnen kiezen. O.a.: japonnen, mantelpakjes, mantels, regenmantels, blouses en pullovers. LANGE DELFT 72-74 - MIDDELBURG 's MAANDAGS GESLOTEN.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 17