dlGENDfe Zeeuwse muziekbond: afscheid van penningmeester W. Brand Voorzitter ZLM-kring Axel hekelde belastingprogressie jamming Ledental liep flink omhoog ZEEUWSCH-VLAANDEREN Eerste kievitsei uit Zeeland Commissie poogt de financiën HW '24 op peil te brengen ,De Grabbelton' in Hulst brengt Zeeuws' cabaret B en w Hontenisse leggen zich niet neer bij afwijzing recreatieplannen Verontwaardiging en teleurstelling over landbouwbeleid Rijkskweekschool: experimentele grote avond' !A MOI X VLEES!!! Vers van't mes' KLAPSTUK NU 2,18 HAAGSE LEVERWORST NU 34 ct Versgemalen GEHAKT NU 2,18 DUBBEL ZEGELDAG!! DE WALCHERSE KEURSLAGERS WAT IS ER AAN DE HAND BIJ HAMMING? maandag 27 februari 1967 Wissel Zeeuws-Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 PINKSTERCONCOURS '68 IN GOES CQES De Bond van Harmonie- Fanfareverenigingen in Zeeland heeft V zaterdagmorgen te Goes gehouden algemene vergadering op waardige wij- •a afscheid genomen van de penning meester de heer W. Brand uit Dom- hnrc Onder daverend applaus besloot L vergadering de heer Brand te benoe men tot ere-lid van de bond. Voorzitter F M. Geluk releveerde, dat de heer Rrand sedert 1950 de bondskas onder din berusting heeft en dat hij in die 16 Sar enorm veel werk deed ten behoeve van het Zeeuwse muziekleven. 7iin «cherp inzicht deed menigmaal een h«|uit nemen, wat bleek een goed te din Dat de thans bijna 70-jarige pen ningmeester had besloten zijn werk aan vineeren te moeten overdragen kwam enerzijds als een verrassing, anderzijds Ic dit besluit te billijken. De heer Brand dankte allen, die het hem mogelijk had den gemaakt zijn werk te doen. In zijn openingswoord sprak voorzitter Trfluk er zijn vreugde over uit dat thans «nde provinciale begroting een bedrag uiteetrokken van 1000.— ten behoe ve van subsidie aan federatieve concour sen in de provincie Zeeland. Hoewel dit bedrag wat over een viertal organisa ties zal' moeten worden verdeeld, gering was spreker toch erkentelijk voor de- subsidie, die hij als een begin wilde Jien Voorts releveerde hij de successen, die Zeeuwse korpsen op het top-con- fours in Arnhem behaalden. Besloten werd het pinksterconcours 1968 te houden in de veilinghallen in Goes De vereniging .Excelsior' te Kloe- iinee zal zich met de organisatie hier van belasten. Voor de federatieve mars- wedstrijd 1968 waren drie gegadigden. Na stemming bleek, dat de muziekver eniging .Mozart' in Yerseke 18 van de 22 «temmen had verworven, zodat dit muzikaal gebeuren daar zal plaatsvin- I^de maand november 1967 zal in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg wederom een zaalconcours worden ge houden. Mededeling werd nog gedaan, dat het pinksterconcours 1967 in de vei linggebouwen te Kapelle zal worden ge houden, De marswedstrijd 1967 werd be paald op 2 september a s te Westkapelle. Optimisme Et het jaarverslag van de secretaris bleek, dat thans 40 verenigingen bij de bond zijn aangesloten. Nieuwe gezichten te Kwadendamme en .Echo' te Wilhelmi- waren de verenigingen ,Con Affezzione' nadorp. Ook het ledental liep flink om hoog. De penningmeester wilde in zijn jaarverslag voor het optimisme evenmin achterblijven en maakte melding van een batig saldo over 1966. Bij de bestuursverkiezing werd de heer A, L. van Wallenburg met acclamatie herkozen. In de vacature Brand benoem de de vergadering de heer W. D. K. Dïe- leman uit Westkapelle. De muziekvereniging Vlijt en Volhar ding" uit Souburg, die dit jaar voor de eerste keer een solistenconcours voor tamboers en hoornblazers organiseerde stelde voor, dit evenement op te nemen ln de bondsactiviteiten, omdat gezien de Tijdens deze vergadering werd nog eens belangstelling deze wedstrijd aan een behoefte voorziet. Omtrent de voor waarden, die men aan deze wedstrijd moest verbinden, kon men niet tot over eenstemming geraken. Een gedeelte van de aanwezigen was van mening, dat de zelfde voorwaarden moesten gelden als voor de solistenconcoursen, wat een in schrijving betekent van ƒ5,00 per deel nemer. Een andere mening was dat dit wel goedkoper kon. Omtrent de tech nisch te stellen voorwaarden was men van oordeel, dat dit beter aan deskundi gen kan worden overgelaten. Besloten werd in januari 1968 aan de Souburgse vereniging te vragen deze ac tiviteit nogmaals te organiseren. Het be stuur kan zich dan nog eens nader be- nadrukkelijk de ,Buma-kwestie' aan de orde gesteld. Men was van mening, dat de verenigingen toch wel uitermate wor den uitgeperst voor gebeurtenissen als het opluisteren van festiviteiten etc., waarvoor men de vrye tjjd geeft. Dat een muziekschrjjver een goede boterham moet. verdienen vond men billijk. Waar om echter een enorm bedrag nioet wor den uitgekeerd aan erfgenamen van au teurs vond men wel wat te ver gaan. Met klem werd dan ook verzocht te trachten via de landelijke organisatie de wettelijke regelingen in deze te ver anderen. De verenigingen werden voorts verzocht zich zoveel mogelijk te houden aan de eisen, die Buma via contract stelt, ten- MIDDELBURG Als het weer zo blijft ziet het er naar uit, dat dit jaar spoedig het eerste kie vitsei zal worden gevonden. Mo gelijk heeft Zeeland hierbij dan de primeur van ons land, want een inwoner uit RItthem zag gister middag al verschillende kievits mannetjes de bruidsvlucht uit voeren. Luid roepend vlogen de man-kieviten door de blauwe fe- bruarilucht daarbij met gewiek ste vleugelslag hun lichaam naar links en dan weer naar rechts gooiend, waarna zij in snelle vaart daalden op de grond. Daarna be gonnen zij met nun achterlichaam kuiltjes in de aarde te draaien. Zoals bekend is het traditie dat leder jaar het eerste kievitsei aan de koningin wordt aangeboden, het tweede aan de commissaris der koningin van de provincie waar het tweede ei werd gevon den. Misschien zullen dit keer de Zeeuwse kieviten die van Fries land overtroeven... MAANDAG 27 FEBRUARI SINT-ANNALAND Hervormd verenlgings gebouw verltoopavond meisjesvereniging .Wees getrouw' VLISSINGEN Clubhuis Irlslaan: vergade ring vc Vllsslngen, Hei Anker. 20.15 uur: filmavond dierenbe- Khcrmlng. ZTERIKZEE Hervormd verenlglngebouw. 19.30 uur: ontspanningsavond bejaarden. HULST Boekhandel Van Geyt, 9-18 uur: tentoonstelling Haagse aquarellisten MIDDELBURG - Rijksarchief Zeeland. In gang Slnl-Pielerstraat tentoonstelling oude Marten, perkamenten oorkonden en wapen boeken. Tevens expositie over Schouwen- Duiveland. WESTDORPE Galerie Troulzaerte. 9-18 uur: tentoonstelling Wijnand van Lieshout en Martin Bayens. BERGEN OP ZOOM - 20 uur: .Striptease, verboden seks 18 jaar. GOES - Grand. 20 uur: .Ardennenoffensief 10 jaar. HUI.ST - Bioscoopgebouw. 20 uur. .De lang ste dag'. 14 Jaar. MIDDELBURG - City. 20 uur: .Succes ln nachtelijke zaken', 14 Jaar TERNEUZEN - Luxor. 20 uur: .De vijand van de Bengaalse lansiers'. 10 Jaar. VLISSINGEN Alhambra. 20 uur: Arden nenoffensief 1944'. 14 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC.VLISSINGEN - TEL. 01184-2355 - TOESTEL 04 HULST In de Bruijns restaurant te Hulst heeft de voetbalvereniging HW '24 vrijdagavond een algemene ledenvergadering gehouden. De pen ningmeester, de heer A, Prince, liet in zijn jaarverslag een pessimistisch geluid horen. Door het geringe aantal toeschouwers, dat de laatste weken de wedstrijden heeft bezocht, bedroegen de inkomsten f 673,93 minder dan de uit gaven. Uit de vergadering kwam de suggestie een financiële commissie in het leven te roepen, die zal moeten trachten de financiën op peil te bren gen. In deze commissie werden gekozen de heren J. Poppe, A. Visser, A. Prin- - en W. Warnier. bestuur met algemene stemmen gekozen. Voorts kwam ter sprake de vervan ging van secretaris C. Steenbakker. De ze had in een brief aan het bestuur la ten weten wegens persoonlijke omstan digheden het secretariaat voorlopig niet meer te kunnen behartigen. Hij ver zocht om vrijstelling van het secreta riaat of definitief ontslag. Voorzitter Th. Peeters, zei, dat de wedstrijdsecre taris, de heer A. Reijns, voorlopig het secretariaat zal waarnemen. De heer A. Boddaert vroeg of op de brief van de heer Steenbakker was gegarandeerd. De voorzitter deelde mee, dat hij de heer Steenbakker als afgetreden beschouwde. In de vacature zal men trachten zo spoedig mogelijk te voorzien. Meegedeeld werd, dat de supporters club in verband met het 20-jarig be staan 50 had geschonken aan de se nioren en eveneens 50 aan de junioren afdeling. De voetbalvereniging Clinge had verzocht om ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan op 30 april een huldigingswedstrijd te spelen. Het oude kleedlokaal zal gerestaureerd worden in samenwerking tussen de leden van de atletiekvereniging en de eigen leden. De gemeente heeft een bedrag van 1900 beschikbaar gesteld op voorwaar de dat het herstel door de leden zou worden uitgevoerd. De heer E. de Nijs stelde verder nog vragen over het vertrek van de trainer. De voorzitter deelde mee, dat- hierom trent bij het bestuur niets bekend was. Enkele spelers die deze vergadering bijwoonden zeiden echter, dat de trai ner had gezegd op het eind van deze maand te vertrekken. HULST In het Klein Patronaat te Hulst hebben de zes enthousiaste leden van het cabaret ,De Grabbelton' vrij dagavond hun eerst programma Mensje s.eien' ten doop gehouden. .Mensje spe- ~n', ,met een maskertje op of een laskertje af', zoals tekstschrijver en artistiek leider Cor Verdonschot in één van zijn liedjes schrijft, is een amateur- cabaretprogramma waarmee men alle kanten uit kan. Het is een vaak bij zonder vindingrijke aaneenschake ling van liedjes en small talk' over de meest uiteenlopende onderwerpen. On derwerpen, die vooral de Zeeuw vaak zullen aanspreken omdat ze heel vaak geplukt lijken uit de in deze provincie verschijnende periodieken. .Vakantiespreiding? Dan zullen we de stranden breder moeten maken', laat Verdonschot een struise Zeeuwse boe rin commentaar geven op ideeën van de stichting Zeeland. ,En wat denkt u kant van Nederland en we varen tegen betaling naar hot vaderland', zingt een .vollcszanggroep' over Zeeuwsch- Vlaanderen. ,En ik wil me wel de pokke werken voor een muntje uit Seroosker- ke', zegt een kind dat zoveel gespaard heeft. Als Cor Verdonschot alleen op het to neel staat geeft hii een kostelijke per siflage van de padvinder die op stap gaat voor een heitje voor een karweitje. De modebietboetiek krijgt een veeg uit de pan als een hippe .Natel' zegt: .Èn ik ,gri ruim twee volle uren door. Behalve Ver donschot werken er vrijwel uitsluitend jonge mensen aan mee. Frans en Trees van den Berg, de bijzonder expressieve Milene van Leemput, Lilian Frelier en aan de piano een virtuoze Ruud Heijens, die in Zeeuwsch-Vlaanderen als jazz-pianist zijn sporen al heeft ver diend en die deze voorkeur bij de be geleiding (hij schreef zelf de muziek) niet onder stoelen of banken steekt. De cabaretgroep .De Grabbelton' kwam voort of liever gezegd is een vervolg op cabaretprogrammaatjes die Verdon schot (hij is tekenleraar) in school verband maakte. .Maar we blijven het als amateurs opvatten', aldus deze tekst schrijver. regisseur en artistiek leider. een genoeglijke avond BIERVLIET Feest voor EHBO en voetbalvereniging BIERVLIET De voetbalvereniging Biervliet en de EHBO-vereniging uit Biervliet gaven dezer dagen twee ge zamenlijke uitvoeringen voor leden en donateurs in café ,Het oude raadhuis' te Biervliet. De toneelvereniging .Jacob van Lennep' uit Biervliet gaf op deze avond een uitvoering van het toneelstuk .Vader heeft een bok geschoten'. Speel sters en spelers gaven een vlotte ver tolking: van deze klucht in drie bedrij- KLOOSTERZANDE B en w vai. Hontenisse zijn niet van plan zich neer te leggen bij het standpunt van de pro vinciale planologische commissie voor Zeeland inzake een recreatieterrein bij Perkpolder. De commissie staat afwij zend tegenover de al uit 1962 dateren de gemeentelijke plannen om bij Perk polder een recreatieoord van 8 a 9 hec tare aan te leggen. Men is van oor deel dat voornamelijk om verkeers technische redenen geen .Zomerdorp' thuishoort bij het veerhaven gebied Perkpolder, ,dat kan worden beschouwd als de voornaamste toegangspoort van Zeeuwsch-Vlaanderen'. Met deze afwijzende houding dreigen de plannen van de gemeente Hontenisse voor de zoveelste maal in het slop te geraken. Reeds diverse malen moest men het ontwerp voor het beoogde recrea tieterrein aan de Schelde wijzigen, omdat er bezwaren kwamen van of rijkswaterstaat, of van het kroondo mein of van'de cultuurtechnische dienst Door het wijzigen van de situering of het wijzigen van de plannen kon aan al deze bezwaren tegemoet worden ge komen. Door de afwijzing van de plan nen door de planologische commissie lijkt het recreatieterrein verder dan ooit. w zijn echter niet van plan zich neer te leggen bij het oordeel van de commissie. Mén zal streven naar goed keuring van de plannen door gs en daarbij zonodig de beroepsprocedure volgen. De totstandkoming van het ob ject is volgens het college van groot belang en de gekozen plaats (tussen Kalverdijk en Perkpolder) volgens des kundigen uitermate geschikt. De raad zal aanstaande woensdag worden ge vraagd een wijziging van het uitbrei dingsplan met betrekking tot het recre atieterrein goed te keuren. Tijdens de raadsvergadering komt ver der aan de orde een voorstel om samen met andere gemeenten garant te staan voor rente en aflossing van een lening van 50.000 ten behoeve van de sociale werkplaats Hulster Ambacht te Hulst. Ook moet de raad beslissen over de benoeming van een cassière en een gar derobejuffrouw alsmede een badmees ter voor het zwembad in Kloosterzande. W.-Z.-Vlaamse veehouders bespraken de KI De voormalige IC.I-vereniging West- Zeeuwsch-Vlaanderen hield in hotel ,Du Commerce' te Oostburg als aangesloten onderdeel van het coöperatief .Centraal stierenstation' te Goes een rayonverga dering. De rayonvoorzitter, de heer J. Plassehaert uit Sluis kon in zijn ope ningswoord slechts een gering aantal leden welkom heten. Het hoofdbestuur was vertegenwoordigd door ir A. E. Bruijning, terwijl de aankoop- en fok- technische commissie was vertegenwoor digd door de voorzitter, de heer L. M. Moermond uit Dreischor. Deze bijeen komst was bedoeld als een praatavond over de gang van zaken in het afgelopen jaar en over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de kunstmatige in seminatie. Hierbij kwam ook het opfok- en wachtstierensysteem in de zg werk groep .Westmaas' ter. sprake en de nieuwe methode van diepvriezen van sperma. Op deze punten werd o.a. dooi de algemeen voorzitter, ir A. E. Bruij ning een toelichting gegeven. Hieruit bleek onder meer ook dat voor de be waring van het sperma steeds nieuwe re methoden in studie zyn. Zo is er ook een proef gaande om het sperma in de vorm van tabletten te bewaren en toe te dienen. Ook kwam het jaarverslag, het eerste nadat de K I-verenigingen in Zeeland, t.w. Schouwen-Duiveland. Wal cheren, de Bevelanden en Oost- en West-Zeeuwsch-Vlaanderen tot één ver eniging zijn samengevoegd, aan de orde. Volgens dit verslag verliep de uitvoe ring van het werk gunstig en waren ook de resultaten gunstig. Er werden vier stieren opgerulm in het verslagjaar, terwijl de inseminatoren gemakkelijk konden worden ingezet waar het nodig was, ook al was het voor het perso neel wel een omschakeling. Het aantal gemsemineerde dieren liep met 762 te rug tot 8762 stuks. "GEWACHT Verbond Veilig Verkeer In de jongste algemene vergadering van het Verbond Veilig Verkeer, afd. Koe wacht, bleek dat de vereniging 177 le den telt. Aan de beurt van aftreden wa ren de heren A. van Poecke, penning meester en H. Middeljans. Beide heren werden bij acclamatie herkozen. Op perwachtmeester H. Middeljans be sprak daarna aan de hand van dia's de nieuwe verkeersregels. UIT HET ZAKENLEVEN Hotel Royal' ging hernieuwd open in Sas van Gent SAS VAN GENT Vrijdagmiddag om vijf uur is hotel-café-restaurant Royal' te Sas van Gent heropend. Burgemees ter R. A. J. den Boer van Sas van Gent was de eerste, die de geheel hernieuwde zaak binnenstapte. .Royal* biedt zijn bezoekers in een pallissander uitge voerd interieur de gelegenheid te pro fiteren van zijn specialiteit .mosselen en paling". Tevens biedt het de gele genheid om de zakenrelaties van het in dustriële Sas van Gent een diner aan te kunnen bieden. Tijdens de receptie was er grote belangstelling. Schoorsteenbrandje Te Westdorpe brak schoorsteenbrand uit in de woning van de heer A. G. in de wijk Zwartenhoek. Hierbij ontstond enige schade, die dank zij een snel op treden van de brandweer beperkt bleef. Ook aan het aangrenzende perceel werd schade aangericht. De brandweerlieden wisten in korte tijd verder gevaar te voorkomen. PROVINCIALE VERGADERING PLATTELANDSVROUWEN DIT JAAR IN TERNEUZEN TERNEUZEN De afdeling Zeeland van de Nederlandse bond van platte landsvrouwen houdt de voorjaarsverga dering ditmaal in Terneuzen. Dat ge beurt op 21 maart In het Luxortheater. Van het programma is nog niets be kend. Een en ander blijkt uit medede lingen die vrijdagavond zjjn gedaan op de voorjaarsvergadering van de afde ling Terneuzen in café .Maandag' Brigadier Smit van de Terneuzense ge meentepolitie vertelde er lets over de nieuwe verkeersmaatregelen, die na 1 januari van kracht zijn geworden. Se cretaresse en penningmeesteresse brachten hun jaarverslag uit. Dat van de laatste sloot met een batig saldo. Tot afgevaardigde naar de provinciale vergadering werd mevrouw De Feijter- van Hoeve uit Zaamslag benoemd. In de vacature, ontstaan door het vertrek van mevrouw Van Wijk koos de verga dering mevrouw C. Dekker-Verel. Me vrouw E. Dieleman-van Tatenhove gaf een verslag op rijm van de provinciale najaarsvergadering. WESTDORPE Voorzitter muziekver. Westdorpe treedt af In de jongste algemene vergadering van re r-k muziekvereniging .Eikels wor den bomen' te Westdorpe. trad de voor zitter, de heer A. de Beleir af. Als voor zitter werd gekozen de heer E. Hen driks. De heer De Beleir blijft be stuurslid. Als bestuurslid trad af de heer W. de Vrieze. In zijn plaats werd als bestuurslid gekozen de heer J. de Guchteneire. Tot lid van de kascommis- sie werd gekozen de heer J. van Voo- ren. De scheidende voorzitter werd toe gesproken door de heer G. van Haelst. B en w spraken met verenigingen in Westdorpe WESTDORPE De besturen van ruim 25 plaatselijke verenigingen uit West dorpe hebben dezer dagen in het ver enigingsgebouw Concordia een open ge sprek gehad met burgemeester en wet houders. Er bestond voor deze avond veel belangstelling. Burgemeester G. van Waes zei in zijn welkomstwoord dat het belangrijk is, dat grote aan dacht wordt besteed aan de vrijetijdsbe steding. Hij vond het helemaal geen verkeerde gedachte om bijvoorbeeld een sportinstructeur aan te treken, indien hieraan behoefte bestaat of kan be staan, wanneer nieuwe sportverenigin- worden opgericht. De burgemeester g ook aan op het gebruik van de lokalen van het verenigingsgebouw, hoewel de prijzen door de stichting Con cordia onlangs nogal wat zijn verhoogd. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen of voorstellen werd maar wei nig gebruik gemaakt. Een van de aan wezigen stelde 'het gemeentebestuur voor om per jaar een gedeelte van alle verenigingssubsidies beschikbaar te stellen aan de stichting Concordia, ter dekking van het exploitatietekort. De burgemeester zegde toe dit voorstel na der te zullen bekijken. Het is de bedoe ling om binnenkort weer een dergelijke bijeenkomst te beleggen. ZAAMSLAG CVO 60 JAAR Algmene vergadering De vereniging voor christelijk Volks onderwijs te Zaamslag hield een alge mene ledenvergadering, met daarop aansluitend de ouderavond, die ditmaal in het teken van het 60-jarig bestaan stond. In het huishoudelijk gedeelte onder leiding van de voorzitter, de heer J. van Hoeve, bracht de penningmeester, de heer A. Dekker, verslag uit van het fi nanciële beheer en legde hij de begro ting voor 1967 over. Bij de bestuursver kiezingen werden de heren A. Kaijser, J. Hamelink en J. F. Lensen herkozen. In de plaats van de heer J. van Hoeve, die tussentijds aftrad, werd de heer C. de Kubber gekozen. Tot bestuurslid van de stichting chr. kleuterschool werd de heer S. van Hoeve opnieuw benoemd, terwijl in de vacature ds Ph. M. Becht de heer D. Troost werd benoemd. g van de ouderavoi vele belangstellenden welkomen. Hij memoreerde het 60-jarig bestaan van de school op 30 november 1966. Het bestuur had gemeend deze ouderavond een bijzonder karak ter te moeten geven, terwijl voor de kinderen nog een speciale middag zou volgen. Hij deelde zijn besluit tot aftreden mee na een dertigjarig bestuurslidmaat schap, waarvan 23 jaar als voorzitter. De tweede voorzitter, de heer S. van Hoeve, sprak de scheidende voorzitter toe namens de vereniging en overhan digde hem als aandenken het boek werk .De geschiedenis van Axel'. Het hoofd der school, de heer P. de Leeuw, sloot zich namens personeel en leerlin gen daarbij aan. De kinderen van de hoogste klas vulden het programma aan met zang, een to neelstukje en een verkeerswedstrijd. Het voornaamste punt van het programma was de vertoning van een uitgebreide serie dia's van schoolfoto's uit die zes tig jaren, door de secretaris, de heer J. W. Kusee. De heer De Leeuw sloot de bijeeenkomsL Vrijdagmiddag kwamen de kinderen bij eens ln het verenigingsgebouw, om te kijken naar een voorstelling van het poppentheater ,De Kriekeputte' uit Hulst: .Hoe Jan Klaassen de zieke ko ning beter maakte'. Op deze middag ontvingen alle leerlingen een blijvend aandenken aan dit jubileum. AXEL De voorzitter van de ZLM- kring Axel., de heer W. Koster heeft vrijdagmiddag tijdens de algemene ver gadering in ,Het Centrum' te Axel felle NIEUWE AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR TOYOTA Corona 1965 TOYOTA Cornnn 1966 OPEL REROKD 1965 huurt u bij: P. L. SCHIPPERS Guido Gezebestraat 15 TERNEUZEN Telefoon (01150) -2568 Bij het Gulf-servicestation ALGEMENE VERGADERING Lyceum-dependance Terneuzen wordt uitgebreid GOES Het ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft goedkeuring gegeven om de houten noodschool van de dependance van bet christelijk ly ceum voor Zeeland, gelegen aan de Mozarthof te Terneuzen uit te breiden met twee leslokalen, een vaklokaal voor natuur- en scheikunde met 2 bybehoren- tabinetten en een docentenkamer. Met de aannemer is reeds contact op genomen, zodat het zich laat aanzien, lat met ingang van de cursus 1967- .968 van de nieuwe lokalen gebruik kan worden gemaakt. Na deze uitbreiding beschikt de school over 4 leslokalen, 2 vaklokalen, 1 con rectorskamer, 1 docentenkamer, 1 con ciërgekamer (annex keuken) met ver dere nevenruimten. Omdat de school zich uitbreidt, was het het bestuur ook mogelijk weer enkele docenten aan te trekken die zich in Terneuzen zullen vestigen. In de ko mende cursus zal dan nog slechts vooi twee vakken de hulp van Goese do centen nodig zijn. Wethouder Dekker Vein Brouwershaven overleden BROUWERSHAVEN Op 68-Jarige leeftijd overleed zondagmiddag in het ziekenhuis van de Comeliastichting te Zïerikzee de heer Jan Dekker, wethou der der gemeente Brouwershaven. Ruim twintig jaar heeft hij de gemeente ge diend als gemeenteraadslid, waarvan zeventien jaar als wethouder voor de PvdA, waarbij hij vele vraagstukken, vooral betreffende de herindeling der gemeenten, heeft helpen oplossen en di verse kapitaalwerken mede heeft hel pen realiseren. In het politieke leven heeft de heer Dekker verscheidene posten bekleed. Naast zijn wethouderschap was hij ja renlang voorzitter en later bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de PvdA en voorzitter van de Vara.afde- ling. In de kolenvereniging .Brouwers haven' bekleedde hij de functies van se cretaris en penningmeester. Erelid was hij van de ijsclub ,Het Meeuwtje'. Vele eilandbewoners hebben de heer Dekker leren kennen en waarderen functie van controleur bij het zieken fonds .Schouwen en Duiveland', dat hij vanaf de oprichting in 1928 tot aan zijn pensionering in maart 1964 met zfjn beste krachten heeft gediend. De ter. aardbestelling is vastgesteld op woens dag 1 maart des middags om 2 uur op de algemeene begraafplaats te Brou wershaven. GROEDE Jaarvergadering scholen met de bijbel ver; Anders dan de vorige keren, gaven ook kinderen acte de présence. Tot aan pauze presenteerden deze zich met cowboyliedjes, een liedje over een su permarkt, spel en voordracht. Er werd een film vertoond over de schoolreis, laatste schooldag, eerste schooldag en het St-Nicolaasfeest. Na de pauze was er de huishoudelijke vergadering, waar in mevrouw Jansen en ae heer Vergou we werden herkozen als lid van het be stuur. De verslagen van de secreta resse en penningmeester gaven aanlei ding tot applaus. Voor deze vergade- was een zeer goede belangstelling. Collecte De te Cadzand gehouden collecte ten bate van het NW tbc-fonds heeft op gebracht f 97,90. kritiek geleverd op het Nederlandse fis cale beleid, dat naar z(jn mening dc landbouw steeds verder het slop In- helpt. Hij hekelde met name de .onver antwoordelijke progressie* op de In komstenbelasting en de successiebelas ting. ,Die Is de dood geweest van de particuliere landgoederen en nu dreigt de eigongeërfde boer er dc dupe van te worden'. Als dc regering op deze ma nier doorgaat met het aantasten van de vermoglngspositie zal dat volgens de kringvoorzitter funeste gevolgen hebben voor middenstand en agrarisch neanjr. Hij keerde zich voorts tegen het be leid van minister Blesheuvel. die verschillende landbouwvoorstellen aangaande prijsverhogingen en toe slagen afwees. .Er is hem gevraagd een verhoging van de bletenprijs met 1.50 toe te staan. Dat betreft juist het verschil tussen de Nederlandse en de EEG-pr!js. Zijne excellentie antwoordde duidelijk .nee', een heel merkwaardige zaak. als men be denkt dat juist de heer Biesheuvel opmerkte de zuidwestelijke akker bouw te willen steunen'. Andere af wijzingen golden graszaad <de land bouw vroeg een toeslag van 300, per ha) en vlas, waarvoor een bij drage van 240,per ha was ver zoent. .Wij spreken onze verontwaardiging en teleurstelling uit over een dergelijk be leid. De minister denkt zeker dat het nog wel gaat met de rentabiliteit in ons gebied. De LEI-calculaties geven echter een ander beeld', aldus de heer Koster. Het ontwikkelings- en sane ringsfonds noemde hij een produkt van een .schromelijk tekort geschoten land bouwpolitiek'. (.De Nederlandse boer kan de ontwikke ling zoals die zich na de tweede wereld oorlog voordoet in het buitenland, niet meer bijbenen. Het O- en S-foncLs .spant de paarden achter de wagen, het geeft noodhulp in incidentele gevallen'. Vol gens de kringvoorzitter klinkt er In de ze hele zaak een politieke visie door (,de kleinere landbouwers geruisloos la ten overgaan in de sector van loontrek- kenden'h die grote gevaren Inhoudt voor de vrije ondernemers. De ontwikkelingskant van het fonds liet naar zyn mening nog weinig spec taculairs zien. In deze kritiseerde de heer Koster ook de rljkslandhouwvoor- w de een gunstige concur rentiepositie probeert aan te praten. .Geef ons eerst maar eens het Franse belastingtarief, dan zullen wij wel uit maken hoeveel voorlichting voor welk bedrag w(J wensen'. Budget GOES Concordia', de schoolvereni ging van de Middelhurgse .rijkskweek', heeft van haar jaarlijkse grote avond ditmaal een experimentele avond ge maakt: geen cabaretprogramma, niet met het klassieke dansen na, maar met de introductie van een schoolorkest en de opvoering van twee door Jef Last vertaalde Japanse Noh-spelen, waarvan royaal werd aangekondigd, ,dat ze hun eerste opvoering in Nederland beleef den', maar die in elk geval voor een op merkelijk element aan de .Concordia'- avond-nieuwe-styl zorgden. Vrijdag ging de eerste uitvoering In ,De Prins van Oranje' in Goes, maandag is de Middelburgse avond in de Schouwburg. Het voorprogramma bevatte het eerste optreden van het schoolorkest onder leiding van de heer Ab Lichtendahl. En al deed de bezetting wat dun aan, in de suite uit ,The Mikado' van Gilbert en Sullivan en .Geschlchte aus dem Stein- wegerwald' bleek het kersverse orkest repetities sinds september met verve en geestdrift te musiceren. Tot een voortreffelijke prestatie kwam ook het kweekschoolkoor, onder leiding van de heer H. Maul, dat in het eerste deel van het programma niet ontbrak en met name uitstekend zong in het Tanzlied van Morley en Meindert Boe- kels bewerking van ,Oh Peter go ring them bells'. Muzikale solo's waren er van Hans van de Velde (trompet) en Ingrid van der Vliet en Clara Sietse (belden zang), waarbij vooral de laatste bijzonder muzikale vertolkingen gaf van liederen van Schubert, Antheunls én De Séverac. Zoals gezegd: het belangrijkste .experi ment' op de grote avond gold de op voering van twee Japanse suggestie- spelen: ,Ono no komachi' en, na de pauze, .Het betoverde kussen', onder regie van de heer H. W. Scheper. Be palend voor deze Noh-spelen is de sfeer, meer dan de Inhoud. In het eerste spel het verhaal van de oude vrouw en haar jeugdherinneringen kwam die suggestieve werking niet helemaal over. Dat was wel 't geval bij de hoofdmoot van de avond, het moderne Noh-spel ,Het betoverde kussen' waarin de fa cetten van leven en dood vla oude voor beelden modern zijn uitgewerkt. Het werd gestyleerder, minder schools voor het voetlicht gebracht dan het eerste spel. Opvallende rollen in ,Het hetover- de kussen' kwamen van Hans Zuidema (de jonge man Jiro), zijn oude kinder meisje Ella v. d. Pey„ Els van Kapelle als het mooie meisje en Arie van Kes- sel als professor. Rest te vermelden, dat deze eerste gro te avond was bedoeld voor leerlingen en ouders van Schouwen, Beveland en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en dat Jef Last heeft toegezegd maandag de Mid delburgse uitvoering van .Concordia' bij te wonen. De heer W. Koster heeft m dc ver-ad - ring van vorige week <iok een terug blik gegeven op het voorbije jaar. ,Dat heel*, liet agrarisch budget geen goed gedaan', was zijn conclusie. De heer Koster stond daarin onder meer stil bij de ruilverkaveling .Koe wacht'. die consequenties heeft voor het waterschap .Axeler Ambacht' bjj het doen van aanpassingswerken. .De hoge lasten, die slechts door een be- Sierkte groep worden gedragen, zul- en nog meer stijgen'. Hij achtte een regeling met het rijk dringend noodzakelijk om deze, wedloop enigszins tot stilstand te brengen. Als oplossingen bracht de heer Koster af stoting van waterschappen of recht streekse rijksbijdragen naar voren. Met betrekking tot de ontwikkeling van het .Land van Saeftinge' riep hij de land bouw op zich niet te veel illusies te maken. .Recreatie en industrie eisen hier beide hun deel.' Van veel belang achtte de kringvoorzitter een actief luchtverontreinigingsbeleid en een be merking van maatregelen die de land- jouw belemmeren. De wensen die de landbouworganisaties de tafel van kabinetsinformateur Zijlstra hebben gedeponeerd noemde hij .mosterd na de maaltijd'. .Waarom heeft men zijn verlangens niet vooraf gefor muleerd De informateur heeft niet eens tijd om ze allemaal door te nemen en ik verwacht dan ook geen enkele ef fect'. Een pachtverhoging om uit de fi nanciële moeilijkheden te raken is naar de mening van de heer Koster op dit ogenblik onverantwoord, gezien het prijzenstelsel. Bouwplan De Nederlandse boer heeft, zo betoogde de voorzitter, dit jaar grote moeite met het opstellen van zijn bouwplan. Bieten en tarwe vormen de hoofdmoot en dat is vrijwel de enige manier om tot een aanvaardbaar bedrijfsresultaat te ko men. Hij vreesde wel gevaren van deze eenzijdige samenstelling, zoals die zich ook manifesteerden in de crisistijd. De algemeen voorzitter van de ZLM, ir J. Prins sloot in zijn betoog over .wereld- landbouwpolitiek' aan op de woorden van de heer Koster. Hij prees de land bouw, dat zij zich ondanks de naoorlog se fiscale maatregelen die concurren tievervalsend werken, staande heeft we ten te houden. ,Het verdrag van Rome voorziet weliswaar in een harmonisatie van de indirecte belastingen, maar de landbouw moet toch op haar hoede blij ven voor de directe belastingen' meen de hij. Tijdens deze vergadering kwa men ook nog enkele huishoudelijke za ken aan de orde. In de vacature ont staan door het statutair aftreden van het hoofdbestuurslid J. J. de Regt-Dek- ker koos men de heer A. van Hoeve. Voorzitter Koster dankte het scheiden de bestuurslid voor het werk dat hij in twee .ambtsperiodes' voor de vereni ging heeft gedaan. Tot plaatsvervan gend hoofdbestuurslid en hoofdbestuurs lid koos de vergadering de heren D. J. Dees en J. W. de Putter. De kring telt momenteel rond de 550 leden. MARKTBERICHTEN ZUID-HOLLANDSE EILANDEN Andijvie 83-90, gele kool 13-19" sla IA zw 19-25: IA licht 14-19; IC 10-13: spinazie IA 132-141; IIA 84-129: prei IA 48-67; IIA 35-49; uien 29-45; boerenkool 16-27: spruiten IA 66- 83; IIA 33-61. IB 80: ID 68-84: witlof IA 96- 111; IIA 82-97. IB 89-96: IIB 73-86: aanvoer 25 ton; export uien: grof I 49: middel 48-71; drielingen 49; middel II 48: drielingen 47,50; picklers 32,50; aanvoer 12 ton. VISMIJN COLIJNSPLAAT. 25 februari. Exportganalen. aanvoer 1626 kg. f 7.93—f 9,. schar 297 kg; bot 396 kg; wijting 288 kg; schol 291 kg: kabeljauw 744 kg; tong 111 kg: tarbot 5 kg; ongesorteerde vis 56 kg. - lekker baas.. vol vlees en lever maar dan gehaald bij uw keurslager VOLOP MIDWEEK VOORDELEN Dinsdag: KLAPSTUKDAG 500 gram 100 gram Woensdag: GEHAKTDAG met kruiden 500 gram en bovendien Sfeeds voor u op de bres SCHOUWEN AAR WEEMAES DAYTDSE Vlissingen Middelburg Souburg Onverwacht vroeg heeft de nieuwe mode zich al gepresen teerd. Mode uit heel Europa komt nu binnen. Breng de lente in uw garderobe en het voor jaar in uw hart. Heerlijk zo vroeg uit al zoveel te kunnen kiezen. O.a.: japonnen, mantelpakjes, mantels, regenmantels, blouses en puilovers. LANGE DELFT 72-74 - MIDDELBURG '8 MAANDAGS GESLOTEN.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 15