Zeeuwse muziekbond: afscheid van penningmeester W. Brand dlGENDfei Voorzitter ZLM-kring Axel hekelde belastingprogressie 5 Ledental liep flink omhoog Eerste kievitsei uit Zeeland? DE BEVFJ ANDEN Zeeuwse CBTB sloot tweede kadercursus af Goes-BSC Afscheid kantonnier A. Zonneveld te 's-H.-Arendskerke Verontwaardiging en teleurstelling over landbouwbeleid IN KAPELLE ZIJN PLANNEN VOOR DIENSTENCENTRUM/DORPSHUIS VI0S verwerkte minder meststoffen TÉ' „"rïS ,7° EÏÏóS Rijkskweekschool: experimentele grote avond' IA f¥§OF x VLEES!!! (K? ,Vers van 't mes' KLAPSTUK NU 2,18 HAAGSE LEVERWORST NU 34 ct Vers gemalen GEHAKT NU 2,18 DUBBEL ZEGELDAG!! DE WALCHERSE KEURSLAGERS WIT IS Ei AAN DE HAND BIJ HAMNG? „DCHU/s MAANDAG 27 FEBRUARI 1967 WISSEL BEVELANDEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PINKSTERCONCOURS '68 IN GOES PQE5 Dn Bond van Harmonie- en Fanfareverenigingen in Zeeland heeft in ae zaterdagmorgen te Goes gehouden algemene vergadering op waardige wij- re afscheid genomen van de penning meester. de heer W. Brand uit Dom- ur" Onder daverend applaus, besloot de vergadering de heer Brand te benoe men tot ere-tid van de hond. Voorzitter F M Geluk releveerde, dat de Keer Brand sedert. 195(1 de bondskas onder Ja berusting heeft en dut hij in die 16 tear enorn» veel werk deed ten behoeve San het Zeeuwse muziekleven. 7iin scherp inzicht deed menigmaal een hAluit nemen, wat bleek een goed te Jifn Dat de thans bijna 70-jarige pen ningmeester had besloten zijn werk aar jongeren te moeten overdragen kwam Jnerzöds als een verrassing, anderzijds ïV dit besluit te billijken. De heer Brand dankte allen, die liet hem mogelijk had den gemaakt zijn werk te doen. Tn ziin openingswoord sprak voorzitter Reliik er zijn vreugde over uit dat thans op de provinciale begroting een bedrag is uitgetrokken van 1000.ten behoe ve van subsidie aan federatieve concour sen in de provincie Zeeland. Hoewel dit hédra" wat over een viertal organisa ties zal' moeten worden verdeeld, gering is was spreker toch erkentelijk voor de ze subsidie, die hij als een begin wilde zien Voorts releveerde hij de successen, die Zeeuwse korpsen op het top-con- rours in Arnhem behaalden. Besloten werd het pinksterconcours iqfig te houden in de veilinghallen in Goes De vereniging .Excelsior' te Kloe- tinoe' zal zich met de organisatie hier van belasten. Voor de federatieve mars- wedstrijd 1968 waren drie gegadigden. Na stemming bleek, dat de muziekver eniging Mozart' in Terseke 18 van de 92 "stemmen had verworven, zodat dit muzikaal gebeuren daar zal plaatsvin- In de maand november 1967 zal in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg wederom een zaalconcours worden ge houden. Mededeling werd nog gedaan, dat het pinksterconcours 1967 in de vei linggebouwen te Kapelle zal worden ge houden. De marswedstrijd 1967 werd be paald op 2 september a s te Westkapelle. Optimisme Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat thans 40 verenigingen bij de bond zijn aangesloten. Nieuwe gezichten te Kwadendamme en ,Echo' te Wilhelmi- waren de verenigingen ,Con Affezzione' nadorp. Ook het ledental liep flink om hoog. De penningmeester wilde in zijn jaarverslag voor het optimisme ev°"mi" achterblijven en maakte meldin} een batig saldo over 1966. Bij de bestuursverkiezing werd de heer A. L. van Wallenburg met acclamatie herkozen. In de vacature Brand benoem de de vergadering de heer W. D. K. Die- leman uit Westkapelle. De muziekvereniging Vlijt en Volhar ding uit Souburg, die dit jaar voor de eerste keer een solistenconcours voor tamboers cn hoornblazers organiseerde stelde voor, dit evenement op te nemen in de bondsactiviteiten, omdat gezien de Tijdens deze vergadering werd nog eens belangstelling deze wedstrijd aan een nadrukkelijk de .Buma-kuestie' behoefte voorziet. Omtrent de voor- waarden, die men aan deze wedstrijd moest verbinden, kon rnen niet tot over eenstemming geraken. Een gedeelte van de aanwezigen was van mening, dat de zelfde voorwaarden moesten gelden als voor de solistenconcoursen, wat een in schrijving betekent van 5,00 per deel nemer. Een andere mening was dat dit wei goedkoper kon. Omtrent de tech nisch te stellen voorwaarden was men van oordeel, dat dit beter aan deskundi gen kan worden overgelaten. Besloten werd in januari 1968 aan de Souburgse vereniging te vragen deze ac tiviteit nogmaals te organiseren. Het be stuur kan zich dan nog eens nader be ramen en in een volgende vergadering' met afgeronde voorstellen komen. arde gesteld. Men was van mening, dat de verenigingen toch wel uitermate wor den uitgeperst voor gebeurtenissen als liet opluisteren van festiviteiten etc., waarvoor men de vrije tijd geeft. Dat een muzieksehryver een goede boterham moet verdienen vond men bilijjk. Waar om cellier een enorm bedrag moet wor den uitgekeerd aan erfgenamen van au teurs vond men wel wat te ver gaan. Met klem werd dan ook verzocht te trachten via de landelijke organisatie de wettelijke regelingen in deze tc ver anderen. De verenigingen werden voorts verzocht zich zoveel mogelijk tc houden aan de eisen, die Bumn via contract stelt, ten einde moeilijkheden in de toekomst te oorkonten. MIDDELBURG Als het weer zo blijft ziet het er naar uit, dat dit jaar spoedig het eerste kie vitsei zal worden gevonden. Mo gelijk heeft Zeeland hierbij dan de primeur van ons land, want een inwoner uit Ritthem zag gister middag al verschillende kievits mannetjes de bruidsvlucht uit voeren, Luid roepend vlogen de man-kieviten door de blauwe fe- bruarilucht daarbij m'et gewiek ste vleugelslag hun lichaam naar links en dan weer naar rechts gooiend, waarna zij in snelle vaart daalden op de grond. Daarna be gonnen zij met hun achterlichaam kuiltjes in de aarde te draaien. Zoals bekend is het traditie dat ieder jaar het eerste kievitsei aan de koningin wordt aangeboden, liet tweede aan de commissaris der koningin van de provincie waar het tweede ei werd gevon den. Misschien zullen dit keer de Zeeuwse kieviten die van Fries land overtroeven... MAANDAG 27 FEBRUARI STNT-ANNALAND Hervormd verenigings gebouw: verlcoopavond meisjcsvcreniglr.g .Wees getrouw'. VLISSINGEN Clubhuis Irlslaan: vergade ring VC Vllssingen, Het Anker, 20.15 uur: filmavond dierenbe scherming. ZiERIKZF.E Hervormd verenlgingebouw. 1930 uur: ontspanningsavond bejaarden. HULST Boekhandel Van Gevt. 9-18 uur: tentoonstelling Haagse aquarellisten MIDDELBURG - Rijksarchief Zeeland, in gang Sint-Pieterstraat: tentoonstelling oude kaarten, perkamenten oorkonden en wapen boeken. Tevens expositie over Schouxven- uulveland. WESTDOItPE - Galerie Troutzaertc. 9-18 uur: tentoonstelling WIJnand van Lieshout en Martin Bayens. ïr: Striptease. BERGEN OP ZOOM verboden seks. 18 jaar. Grand, 20 uur: ^Ardennenoffensief 1»M'. 14 jaar. HULST Bioscoopgebouw. 20 ste dag-, t4 jaar. MIDDELBURG City. 2U ui nachtelijke zaken'. 14 jaar. TERNEUZEN Luxor. 20 uur: .De vijand tan de Bengaalse lansiers', 14 Jaar. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: .Arden nenoffensief 1944', 14 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC-VLISSINGEN TEL. 01184-2355 - TOESTEL 04 GOES GOES De Zeeuwse CBTB heeft de zer dagen haar tweede kadercursus ter voorbereiding voor verschillende func ties afgesloten. Voorzitter J. van Bos hield daarbij een toespraak, waa hij de waarde van een der ge. i, leiding voor de jongere leden onder streepte in een tijd. waarin zich zoveel sociale proeessen voltrekken. Hij reikte de cursisten een verklaring over het oigen van deze kaderopleïdïng twee jaar uit. Het was de tweede kadercursus van deze omvang, die de Zeeuwse CBTB en de christelijke plattelandsjongeren af sloten. Het betrof een dagcursus van 21 dagen, één dag per week gedurende twee win terperioden. De cursus werd gehouden in het herv. kerkcentrum - aan de Oos- terscheldestraat in Middelburg. De cur sus werd begonnen met 19 cursisten, en eindigde met 18 jongeren. De voorzitter van de Zeeuwse CPJ, de heer W. de Jager, wenste hen als oud cursist van de eerste cursus geluk en wekte hen op, hun kennis verder ter beschikking te stellen en verder uit te breiden. De heer W. Coppooise sprak namens de cursisten een dankwoord aan de heren W. de Wolf en J. Mol voor het organiseren van deze cursus en voor hun grote aandeel in het verzorgen van de lessen. De opleiding werd gevolgd door de volgende heren: A. Abrahamse, Vrouwenpolder: J- Basting, Retranche- ment; P. J. Boot, Kerkwerve; A. de Buck, Veere; W. Coppooise, Veere; D. Dekker, Oostburg; W. C. van Kempen, Poortvliet; J. Louwerse, Middelburg; W. Mesu, Vrouwenpolder; D. Simonse, Biggekerke; S. Simonse, Koudekerke; W. Verhage, Koudekerke; T. Verhage, Schoondijke; J. de Visser, Middelburg, A. Volkers, Middelburg, K. Wielema- ker, Koudekerke, J. Wisse, Nieuwer- kerk en M. S. Wisse, Kapelle. Goes heeft de grootste moeite gehad een gelijkspel uit het vuur te slepen tegen BSC, dat thuis met 6—1 werd feklopt. Reeds in de eerste minuut keek le thuisclub tegen een 01-achterstand aan, toen Aaike v. d. Berg de bal in het strafschopgebied kant-en-klaar voor de voeten van de schietgrage Van Loon deponeerde. Een dergelijke situatie deed zich in de 11e minuut voor: Jan de Roo| •keek zich op een kopbal, de kwam achter deze speler terecht en Van Loon kogelde in (02). In het verdere gedeelte van de eerste helft kwam duidelijk aan het licht, dat de Goesenaren van slag zijn en dat zij de bij DTVO opgelopen nederlaag nog niet te boven zijn. Even voor rust wist Deb- baut, nadat de BSC-keeper zich hac verkeken op een schot van Maarten de Kok, de achterstand evenwel te verklei nen. De tweede helft was nog geen minuut oud of de stand was gelijk. Maarten de Kok gaf een scherpe voorzet en Hans Sinke had de bal maar voor het inlo pen (22). In de 8ste minuut leidde BSC andermaal. De gevaarlijke rechter vleugel van BSC ontsnapte even aan de aandacht van de Goesdefensie en Balie- schoot diagonaal in (23). In de 22e minuut kon Kees v. d. Sluis uit een voorzet van Debbaut de stand gelijkma ken (3—3). Enkele minuten voor tijd moesten Hans Sinke (Goes) en A. Veraart (BSC) het veld verlaten wegens een handgemeen. KAPELLE Resultaten van Floralia-wedstrijd KAPELLE In het gebouw .Obadja' hebben vrijdagavond de leden van do vereniging .Floralia' laten zien, dat men ook binnenskamers voor een vroege len te kan zorgen. Met een fleurige tentoon stelling werd er geijverd wie er dit voor jaar het mooiste zijn beschikbaar ge stelde bolgewassen als hyacinten, tulpen en narcissen in bloei had weten tc trek ken. Voor de keurmeesters P. Hermes en J. A. van de Gnchte nit Goes was het geen gemakkelijke taak om van de ruim honderd potten van vjjftig inzenders de winnende aan te wijzen. De spanning werd nog even bewaard, omdat na het openingswoord van vice- president P. Oele eerst een kleurenfilm werd vertoond die beschikbaar was ge steld door de Nederlands-Duitse turf- strooisel-voorlichting uit Bussum en als titel droeg: ,Het niet verloren Paradijs'. De heer A- J. M. van Wylinck vertoonde verschillende dia's van de vorig jaar ge houden bloemententoonstelling^ Prijswin naars werden: Serie tulpen, hyacinten en narcissen: 1. J. M. Zuidweg; 2. J. Her mes: 3. P. Oeie. Groep hyacinten: 1. J. Hermes; 2. J. M. Zuidweg; 3- L. Lavooij. Tulpen: 1. J. M. Zuidweg; 2. A. op t Hof; 3. P. Oele. Narcissen: 1. A. C. Oele; 2. J. M. Zuidweg: 3. J. Hermes. Particu liere inzendingen: narcissen: 1. J. Her mes en P. Oele; 2. J. Hermes: 3. J. Her en P. Oele. Hyacinten: 1. J. Hermes: Hermes (2x); 3. J Hermes en P. Oele. Tulpen: 1. J. Hermes; 2. J Hermes (2x); 3. J. M. Huissoon en J. Hermes. Crocussen: 1. P. Oele; 2- P. Schijf. -HEER-AREN DSKERKE IIEER-ARENDSKERKE Vrijdag middag nam in het verenigingsgebouw Het Trefpunt te 's-Heer-Arendskcrke de heer A. Zonneveld afscheid als kan- tonnier B van de rijkswaterstaat uit 's-Heer-Arendskerke. De heer Zonne veld gaat met pensioen. De heer M. D. Kroon, hoofdambtenaar van rijkswaterstaat, memoreerde, dat de heer Zonneveld 29 jaar werkzaam i) geweest in het kanton 's-Heer-Arends- kerke. Hij dankte hem voor zijn toe wijding en plichtsbetrachting en wees verder op dc vele activiteiten zowel op hestuurlijk, maatschappelijk als kerke lijk gebied. Ook in «le Bond van Perso neel van Rijkswaterstaat was de lieer Zonneveld zeer actief. Namens het personeel bood de heer Kroon de kerk van 's-Heer-Arendskerke een aquarel aan. Voor mevrouw Zonneveld waren» er bloemen. Ir A. de Box, plaatsvervangend hoofd v arrondissement Goes, sprekend namens zijn chef, :r F. J. Sprenger, memoreer de eveneens de loopbaan van de heer Zonneveld, die bekend stond als een bekwaam en actief ambtenaar. Namens het personeel bood ir Sprenger fietstas sen aan. Als collega sprak de heer M. Pleijte uit Kloetinge. Ook hij dank te namens het personeel voor de pret tige samenwerking. Als vertegenwoor diger van de aannemers sprak de heer Joh. Wiskerke uit Nieuwdorp. Hij be loofde bij de fietstassen een nieuwe fiets. Ds D. J. Eaars, Nederlands her vormd predikant te 's-Heer-Arendskerk- ke sprak vervolgens waarderende woorden tot de hëer Zonneveld, reeds jarenlang ouderling-kerkvoogd is. Wethouder Dekker van Brouwershaven overleden BROUWERSHAVEN Op 68-jarige leeftijd overleed zondagmiddag In het ziekenhuis van de Corneliastichting te Zierikzee de heer .Jan Dekker, wethou der der gemeente Brouwershaven. Ruim twintig jaar heeft hij de gemeente ge diend als gemeenteraadslid, waarvan zeventien jaar als wethouder voor de PvdA, waarbij hij vele vraagstukken, vooral betreffende de herindeling der gemeenten, heeft helpen oplossen en dï.i verse kap! taalwerken mede heeft hel- pen realiseren. In het politieke leven heeft de heer Dekker verscheidene posten bekleed. Naast zijn wethouderschap was hij ja-] renlang voorzitter en later bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de PvdA en voorzitter van de Vara.afde- ling. In de kolenvereniging .Brouwers haven" bekleedde hij de functies van se cretaris en penningmeester. Erelid was hij van de ijsclub ,Hêt Meeuwtje". Vele eilandbewoners hebben de heer Dekker leren kfennen en waarderen in zijn functie van controleur bij het zieken fonds .Schouwen en Duiveland'. dat hijj vanaf de oprichting in 1928 tot aan zijn pensionering in maart 1964 met zijn beste krachten heeft gediend. De ter- aardbestelling is vastgesteld op woens. dag 1 maart des middags om 2 uur op de algemeene begraafplaats te Brou. wershaven. ALGEMENE VERGADERING AXEL De voorzitter van «le ZLM- kring Axel., de heer \V. Koster heeft vrijdagmiddag tijdens de algemene ver gadering in .Het Centrum' te Axel felle kritiek geleverd op het Nederlandse fts-i.De Noderl: eale beleid, dat naar zijn mening dc llng zoala landbouw steeds verder het slop In- oorlog voordoet ln het de i Schoorsteenbrandje Te Westdorpe brak schoorsteenbrand uit in de woning van de heer A. G. in de wijk Zwartenhoek. Hierbij ontstond enige schade, die dank zij een snel op treden van de brandweer beperkt bleef. Ook aan het aangrenzende perceel werd schade aangericht. De brandweerlieden wisten in korte tijd verder gevaar te voorkomen. 'S-HEER-ARENDSKERKE Op de rijksweg bij s-Heer-Arendsker ke.ter hoogte van de kruising rijksweg-Kerlcweg, is vrijdagavond een personenauto van de rijbaan in de sloot gereden. Hoe dat is ge beurd en wat er de oorzaak van was, is tot nu toe nog niet duide lijk. De wagen werd bestuurd door H. de D. uit Vlissingen, die na on derzoek in het ziekenhuis op eigen gelegenheid naar huis kon gaan. De auto werd vrijwel geheel ver nield. (Foto PZC) Achter bejaardenhuis Investering van 1.7 miljoen KAPELLE. Aan bejaardenzorg is in Kapelle de laatste jaren veel zorg be steed. Naast een gebouwd en later weer uitgebreid modern geoutilleerd bejaar dentehuis, dat de naam van Pomona' kreeg, zijn nu het afgelopen jaar 24 be- jaardenwoningeu gebouwd. Inmiddels is men al weer begonnen aan do volgende serie van 32 van deze woningen en op nieuw heeft de burgerlijke instelling voor maatschappelijke zorg een pijl afgeschoten voor een plan dat het ge hele bouwcomplex af moet ronden: de bouw van een dienstencentrum, annex dorpshuis. Een object dat met installa tie een investering zal vergen van naar schatting f 350.000 en dat men binnen twee maanden hoopt aan te besteden. De bouw van een dienstencentrum is een zaak, die bij de instelling al gerui me tijd leeft. Primair was ook het plan een sociëteit voor de bejaarden te creëren, omdat dit een wens is die al vele malen naar voren was gekomen, Nu het ,open' bejaardenbeleid steeds meer terrein wint, kreeg de gedachte meer gestalte om beide voorzieningen te combineren tot een dienstencentrum annex dorpshuis. Een gebouw dat alle recreatieve voorzieningen voor de be jaarden herbergt en dat des avonds ook dienstig gemaakt kan worden voor het verenigingsleven als vergaderingen, to neeluitvoeringen en concerten. Het ge bouw zal achter het bestaande bejaar dentehuis komen te staan aan de C. D. Vereekestraat. De instelling beschikt daar leeds over een oppervlakte van 2 ha gelegateerde grond. Als alle plan nen gerealiseerd "zullen zijn. zal deze oppervlakte ook geheel zijn benut. De instelling hoopt met het dienstencen trum annex dorpshuis haar werk nog beter te kunnen behartigen. Zo zal er een logeergelegenheid voor overnach tende bezoekers komen, er zullen war me maaltijden aan bejaarden (ook uit de gemeente) verstrekt worden en voor de eigen bewoners zal er ook een was serette komen. Ofschoon er nog wel enkele detailwijzigingen kunnen komen, staat liet plan in hoofdzaak vast. In het midden van het gebouw komt een rui me hal, vanwaar men rechts een re creatiezaal die voor foyer ingericht kan worden aantreft van twaalf bij acht meter. Daarachter komt de keu ken van 5 x 10.40 meter met daar weer naast een biljartkamer en ontvang- ruimte. Achter de gang vindt men een toilet, twee zit-slaapkamers voor per soneel en wasserette. Links van de hal komt een grote zaal van 16 x 15 meter die voor vergaderin gen en dergelijke plaats biedt aan 350 tot 400 personen. Daarachter komt het toneel met een flinke benedenvloerse to neelruimte. vier logeer- en kleedkamers en toiletten. Meningen Om de meningen over de bouw van dit complex te horen, zal de instel ling binnenkort een vergadering van vertegenwoordigers van alle vereni gingen bijeen roepen, waarbij dan een maatschappelijk werkster toelichting op het werk, de bouw en opzet zal geven. De instelling speelt ook met de gedachte om van de verenigingen een overkoepelend bestuur samen te stellen waarmede de algemene pro blemen besproken zullen worden; die richtlijnen aan kunnen geven en die van advies kunnen dienen. De instelling wil dit op zo breed moge lijke basis doen. Vooral samenspraak acht voorzitter J. Balkenende nuttig, omdat verschillende verenigingen wel eens op eikaars terreinen zitten te wer ken. Dat men de toneelzaal en verga derruimte zo ruim wil opzetten, vindt volgens voorzitter Balkenende hierin zijn feit, dat er naast de reeds beschik bare lokaliteiten in de dorpen nog be hoefte bestaat aan een zaal waar grote gezelschappen voor fruitteeltvergaderin gen en dergelijke in ondergebracht kun nen worden. Over de plannen heeft de instelling reeds besprekingen gevoerd met het mi nisterie voor maatschappelijk werk. Ook financieel h( :ft men de zaak ,rond'. Bij het complex zullen voorts een zestal autoboxen gebouwd worden en zal er ook aandacht besteed worden aan par keergelegenheid. Het gehele complex zal een investering vergen van 1,7 mil joen gulden. ,Maar', zo was de eind conclusie van voorzitter Balkenende, ,dan zal er ook een optimale bejaarden verzorging zijn'. Lyceum-dependance Terneuzen wordt uitgebreid GOES Het ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft goedkeuring gegeven om de houten noodschool xan de dependance van het christelijk ly ceum voor Zeeland, gelegen aan dc Mozarthof te Terneuzen uit te breiden met twee leslokalen, een vaklokaal voor natuur- en scheikunde met 2 bijbehoren de kabinetten en een docentenkamer. Met de aannemer is reeds contact op genomen, zodat het zich laat aanzien, dat met ingang van de cursus 1967- 1968 van de nieuwe lokalen gebruik kan worden gemaakt. Na deze uitbreiding beschikt de school over 4 leslokalen. 2 vaklokalen, 1 con rectorskamer, 1 docentenkamer, 1 con ciërgekamer (annex keuken) met ver dere nevenruimten. Omdat de school zich uitbreidt, was het het bestuur ook mogelijk weer enkele docenten aan te trekken die zich in Terneuzen zullen vestigen. In de ko mende cursus zal dan nog slechts voor twee vakben de hulp van Goese do centen nodig zijn. KAPELLE De landbouwverenïging ,VIOS' te Kapelle heeft het afgelopen jaar voor f 93.224,85 aan meststoffen verwerkt. Dat is f 2034,37 minder dan het jaar daarvoor. Er werden 414.382 kilogram kunstmeststoffen verhandeld en 21.800 kilogram kalkmeststoffen. Vergeleken met 1965 betekende dat voor de kunstmeststoffen een daling van 9613 kilo en voor de kalkmeststof fen een stijging van 10.450 kilo. Deze cijfers waren te horen uit het jaarover zicht van secretaris C. Lepoeter Gzn tij dens de vrydagavond in hotel ,Dc Zwaan' gehouden algemene vergade ring. Zowel voorzitter A. de Schipper ah secretaris C. Lepoeter wezen er op, dat het voor de fruitteelt een matig jaar was geweest. Er was een geringe ap- peloogst die afgezet moest worden tegen lagere prijzen. Bij de peren was de oogst groter, maar de prijs lag aanmerkelijk lager dan het jaar daarvoor. Pruimen waren er eveneens minder: door het slechte weer gedeeltelijk ook slecht van kwaliteit, terwijl tevens met lage re prijzen moest worden gewerkt. Voor de landbouw was het evenmin een best jaar. Secretaris C. Lepoeter wees er op, dat met de huidige mechanisatie er vooral voor de grotere bedrijven nog wel toekomstmogelijkheden zijn. Hij was echter van mening, dat evenals in de fruitteelt, de kleine bedrijven met hun hoge produktlekosten niet meer lonend te maken zijn. De heer Lepoeter vroeg zich voorts af of, nu de EEG een steeds grotere rol gaat spelen, de voor delen wel opwegen tegen de nadelen. Vooral de vrije invoer van fruit uit de Zuid-Europese landen stemde hem daarbij tot nadenken. Uit de rekening en verantwoording van penningmeester W. D. Rouw bleek, dat het jaar met een klein nadelig saldo moest worden afgesloten. Namens de financiële commissie bracht de heer M, Hoogesteger Czn verslag uit. Tot re servelid van deze commissie werd de heer J. Gijzel Mzn benoemd. Voorzitter A. de Schipper deed nog enkele mede delingen over de kunstmestleveringen en stond ook stil hij het nieuwe systeem van bemesten door middel van vloei bare meststoffen. Verbond Veilig Verkeer In de jongste algemene vergadering van het Verbond Veilig Verkeer, afd. Koe wacht, bleek dat de vereniging 177 le den telt. Aan de beurt van aftreden wa ren de heren A. van Poecke, penning meester en H. Middeljans. Beide heren werden bij acclamatie herkozen. Op perwachtmeester H. Middeljans be sprak daarna aan de hand van dia's de nieuwe verkeersregels. helpt. Hij hekelde niet name de .onver- meer bijbenen. Het Q- antwoordeljjke progressie" op de In-ide puurden achter d- komsten belasting en de sueeessiehelas- noodhulp Sn incident*! ting. ,Dïe is de dood geweest van dejgens de krlngvoorziUcr particuliere landgoederen en nu dreigt ze hele zaak een pol: de eigongeërfde boer er de dupe van tc (.de kleinere landbouw* worden'. Als de regering op «leze ma- ten overgaan in seci nier doorgaat met het aantasten vnn kenden'), die grote de xerniogingspoflitie zal dat volgens voor de vrije onacmemi de kringvoorzitter funeste gevolgen ontxyikkelineski hebben voor middenstand en agrarisch "f orilxxiRK.iinj MLi nedrijl. «U» Hij keerde zich voorts tegen het be leid van minister Eiesheuvel. die verschillende landbouwvoorstellen aangaande prijsverhogingen en toe-j inhoudt et fonds ilng nog weinig spec taculair» zien. In deze kritiseerde de lieer Koster ook di- rijkslar.dbruiwvoor- liehtingsdienst die. volgens liern. dc landbouwers vaak i tu6»n ,ir. M«n.»u.nri=eim"l"'--n hoeveel voorlichting voor welk bedrag wij v •erschil tussen de Nederlandse- en de EEG-prijs. Zijne excellentie antwoordde duidelijk .nee', een heel n J l merkwaardige zaak, als men be- F<fjWrrgf denkt dat juist de heer Biesheuvel Bïïfoch-;xvxigj»I»- wijzingen golden graszaad (de land- K,,* a y voorbije jaar ,Dat bouw vroegen toeslag van 300 - hwUghg, agr£Ml b„dget geen' goed een dii- was zijn conclusie. waarvoor een bij drage van 240,per ha was ver zocht. .Wij spreken onze verontwaardiging en teleurstelling uit over een dergelijk be leid. De minister denkt zeker dat het nog wel gaat met de rentabiliteit in ons gebied. De LEI-calcuiaties geven echter een ander beeld', aldus de heer Koster. Het ontwikkelings- en sane ringsfonds noemde hy een produkt van een .schromelijk tekort geschoten land bouwpolitiek' De heer Koster stond daarin onder meer stil bij de ruilverkaveling .Koe wacht'. die consequenties heeft voor liet waterschap .Axeler Ambacht' bij het doen van aanpacsingswerken. ,De hoge lasten, die slechts door een be perkte groep worden gedragen, zul len nog meer stijgen'. Hij achtte een regeling met het rijk dringend noodzakelijk om deze wedloop enigszins tot stilstand te brengen. Als oplossingen bracht de heer Koster af stoting van waterschappen of recht streekse rijksbijdragen naar voren. Met betrekking tot de ontwikkeling van het .Land van Saeftinge' riep hij de land bouw op zich niet te veel illusies te maken. .Recreatie en industrie eisen hier beide hun deel.' Van veel belang achtte de kringvoorzitter een actief luchtverontreinigingsbeleid en een be perking van maatregelen die de land bouw belemmeren. De wensen die de landbouworganisaties GOES .Concordia', de school vereni-|°P de tafel van.; k ;i 1)r- s af or eur ging van de Middelburgse .rijkskvveek', Zijlstra hebben gedeponeerd noemde nrj heeft ven haar Jaarlijkse grote avooci .mosterd na de maaltijd waarom heeft ditmaal een expcrim/ntele avond f" - zijn verlangen, met vooraf gefor- maakt: geen ribaretprogramma. niet mulecrd? n. informele,h..f, n,„f met het klassieke dansen na, maar met de introductie van een schoolorkest en de opvoerin" van twee dnnr Jef Last -'ertaaide Japanse Noh-spelen, waarvan ■ovaal werd aangekondigd, .dat ze htin eerste opvoering in Nederland beleef den'. maar die in elk geval voor een op merkelijk element aan de .Concordia'- avond-nienwe-stjjl zorgden. Vrijdag ging de eerste 'uitvoering in ,De Prins van Oranje' in Goes, maandag is de Middelburgse avond in de Schouwburg. Het voorprogramma bevatte het eerste optreden van het schoolorkest onder leiding van de heer Ab Lichtendahl. En al deed de bezetting wat dun aan, in de suite uit ,The Mikado' van Gilbert en Sullivan en .Geschichte aus dem Stein- wegerwald' bleek het kersverse orkest repetities sinds september met verve en geestdrift te musiceren. Tot een voortreffelijke prestatie kwam ook het kweekschoólkoor. onder leiding van de heer H. Maul, dat in het eerste deel van het programma niet ontbrak met name uitstekend zong in het Tanzlied van Morley en Meindert Boe- kels bewerking van ,Oh Peter go ring them bells'. Muzikale solo's waren er van Hans van de Velde (trompet) en Tngrid van der Vliet en Clara Sietse (belden zang), waarbij vooral de laatste hijzonder muzikale vertolkingen gaf van liederen van Schubert. Antheunis en De Séverac. Zoals gezegd: het belangrijkste .experi ment' op de grote avond gold de' op voering van twee Japanse suggestie- spelen: ,Ono no komachi' en, na de pauze, .Het betoverde kussen', onder regie van de heer H. W. Scheper. Be-' palend voor deze Noh-spelen is de sfeer, meer dan de inhoud. In het eerste spel het verhaal van de oude vrouw en haar jeugdherinneringen kwam die suggestieve werking niet helemaal over. Dat was wel 't geval bij de hoofdmoot van de avond, het moderne Noh-spel ,Het betoverde kussen' waarin de fa cetten van leven en dood via oude voor beelden modern zijn uitgewerkt. Het werd gestyleerder, minder schools voor het voetlicht gebracht dan het eerste spel. Opvallende rollen in .Het betover de kussen' kwamen van Hans Zuidema (de jonge man Jiro), ziin oude kinder meisje Ella v. d. Pey,. Els van Kanelle als liet mooie meisje en Arie van Kes- sel als professor. Rest te vermelden, dat deze eerste gro te avond was bedoeld voor leerlingen en ouders van Schouwen. Beveland en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en dat Jef Last heeft toegezegd maandag de Mid delburgse uitvoering van .Concordia' bij te wonen. De informateur heeft niet eens tijd om ze allemaal door te nemen en ik verwacht dan ook geen enkele ef fect'. Een pachtverhoging om uit de fi nanciële moeilijkheden te raken is naar de mening van de heer Koster op dit ogenblik onverantwoord, gezien' het prijzenstelsel. Bouwplan De Nederlandse boer heeft, zo betoogde de voorzitter, dit jaar grote moeite met het opstellen van zijo bouwplan. Bieten en tarwe vormen de hoofdmoot en dat is vrijwel de enige manier om tot een aanvaardbaar bedrijfsresultaat te ko men. HIJ vreesde wel gevaren van deze eenzijdige samenstelling, zoals die zich ook manifesteerden in de crisistijd. De algemeen voorzitter van de ZLM, ir J. Prins sloot in zijn betoog over .wereld- landbouwpolitiek' aan op de woorden van de heer Koster. Hij prees de land bouw, dat zij zich ondanks de naoorlog se fiscale maatregelen die concurren tievervalsend werken, staande heeft we ten te houden. ,Het verdrag van Rome voorziet weliswaar in een harmonisatie van de Indirecte belastingen, maar de landbouw moet toch op haar hoede blij ven voor de directe belastingen' meen de hij. Tijdens deze vergadering kwa men ook nog enkele huishoudelijke za ken aan de orde. In de vacature ont staan door het statutair aftreden van het hoofdbestuurslid J. J. de Regt-Dek- l'.er koos men de heer A. van Hoeve. Voorzitter Koster dankte het scheiden de bestuurslid voor het werk dat hij in twee .ambtsperiodes' voor de vereni ging heeft gedaan. Tot plaatsvervan gend hoofdbestuurslid en hoofdbestuurs lid koos de vergadering de heren D- J. Dees en J. W. de Putter. De kring telt momenteel rond de 550 leden. MARKTBERICHTEN ZL'ID-HOLLANDSE ETLANDEN Andijvie 83-90. gele kool 13-19: sla IA zw 19-25: IA licht 14-19; IC 10-13: spinazie TA 132-141: IIA 84-129; prc-1 IA 48-67; HA 33-49; uien 29-45: boerenkool 16-27: spruiten IA 66- 83; IIA 33-61. IB 80: ID 68-84: vrillof IA 96- 111; HA 82-97. IB 89-96: UB 73-36: aanvoer 25 ton: export uien. grof I 49; middel 48-71; drielingen 49: middel n 48: drielingen 47,50; plcklers 32,50; aanvoer 12 ton. VISMIJN COLIJNSPLAAT. 25 februari. Exportganalen. aanvoer 1626 kg. f 7.93f 9,. schar 297 kg; bot 396 kg; xx-ijting 288 kg: schol 291 kg: kabeljauxv 744 kg: tong 111 kg: tarbot 5 kg: ongesorteerde vis 56 kg. üa! - lekker baas... vol vlees en lever maar dan gehaald bij uw keurslager VOLOP MIDWEEK VOORDELEN Dinsdag: KLAPSTUKDAG 500 gram 100 gram Woensdag: GEHAKTDAG met kruiden 500 gram en bovendien Sfeeds voor u op de bres SCHOUWEN AAR WEEMAES DAVIDSE Vlissingen Middelburg Souburg Onverwacht vroeg heeft de nieuwe mode zich al gepresen teerd. Mode uit heef Europa komt nu binnen. Breng de lente in uw garderobe en het voor jaar in uw hart. Heerlijkzo vroeg uit al zoveel te kunnen kiezen. O.a.: japonnen, mantelpakjes; mantels, regenmantels, blouses en pullovers. LANGE DELFT 73-74 - MIDDELBURG »s MAANDAGS GESLOTEN.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 13