MOORD Reclamemannen, omroepen en zenders II radio televisie NIEUWS UIT DE KERKEN Conferentie hervormde kamerleden AANHANGERS VAN SOEKARNO ROEREN ZICH Waar zijn onze schepen weekend-systeem PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer in het vliegtuig mAANDAG 27 FEBRUARI 1967 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NEDFRLAND-2 HEEFT TE WEINIG KIJKERS np Jaarverslagen van de omroepin stellingen verschijnen meestal niet eerdcr'dan ruim negen maanden na aflonp van het verslagjaar. Alleen de VARA is sneller. Die heeft bereids het jaarverslag 196g gepubliceerd. Van de principiële opmerkingen in het verslag zijn er ondanks de snel heid van publikatie, veel door de nieuwe ontwikkelingen in 't omroep bestel achterhaald. Wel interessant is het volgende: In .Revue der Reclame", een van de twee toonaangevende weekbladen VOor de adverteerderswereld, be- snreekt ene J. K. in een hoofdarti kel de door de STER gepubliceer de cijfers over de kijkdiehtheden naar de tv-reclameuitzendingen. De kijkdichtheid op Nederland-1 ligt bo ven de verwachting, zo heeft de STEP laten weten Die van Neder land-2 -zijn aanmerkelijk lager dan venvacht was en waarop de prijzen voor de reclameminuten waren be rekend. De STER heeft aangekon digd dat de tarieven zullen worden herzien. In .Revue der Reclame' schrijft J. K: .Zaak zal worden dat de STER idé stichting die de reclamezendtijd exoloiteert-red.) bij de programma- samenstellers alle mogelijke Invloed aanwendt om te komen tot tweede net-avondindelingen. die meer waar borgen bieden voor hogere kijkdicht- heldscijfers. Het tweede net blijkt tot nog toe niet anders dan een .nako mertje' van het eerste te zijn en ons dunkt dat in de allereerste plaats Hil versum daaraan wel eens het nodi- ee mag gaan doen'. Het artikel van J. K. dateert van enkele dagen geleden. Bij de samen stelling van het jaarverslag schreef de VARA met vooruitziende blik reeds een reactie, namelijk: ,Nog altijd heerst bij de reclame wereld te veel de gedachte dat het programma er zou moeten zijn voor de reclame'. Geen enkele omroep is bereid dus danig te programmeren dat de tv- programma's aantrekkelijk worden voor de adverteerders. Het zou de invloed van de reclame op de tele visie zijn, waartegen niet alleen de omroepen maar ook de meerderheid van de tweede kamer zich verzet heb ben. Een en ander houdt niet in dat de omroepen net 2 derhalve zo zouden laten als het nu geprogrammeerd wordt. Het blijft echter moeilijk de massa van de kijkers van Neder land 1 af te krijgen. In die gebie den in Nederland, waar men buiten landse zenders kan ontvangen, neemt men als tweede keuze Duitsland of België. Kijkers, die uitsluitend op de Nederlandse zenders zijn aangewe zen, blijven op Nederland 1 hangen, ook als het programma niet bevalt. Omroepsociologen hebben een angst geconstateerd' om de knop om te draaien en die angst duurt voort; misschien is er ook een luiheid. Wie op Nederland 2 heeft ingesteld,draait na afloop van het programma niet op Nederland 1 om daar de staart van de uitzending mee te krijgen. De kijkcijfers hebben namelijk uit gewezen dat, door het bestaan van Nederland 2, niet alleen de gemid delde kijkdichtheid van de Neder- land-l-programma's tussen acht en tien uur is ingezakt, maar ook de gemiddelde kijkdichtheid van de Ne derland-1 programma's na tien uur, namelijk van 35 naar 31 procent. Een procent is 70.000 kijkers. 300.000 kijkerc hebben derhalve na een avondje Nederland-2 geen behoefte meer aan nog wat meer program ma's op Nederland-1. De gemiddelde kijkdichtheid van de Nederland-2 programma's is van 1 Januari 1965 tot 1 Januari 1967 overi- Eens gestegen van 4,7 tot 8,9 procent, at ligt echter uitsluitend aan het feit dat in de loop van de tussen liggende twee Jaar de zenders ln Roermond, Smilae, Goes en Markelo er bij zijn gekomen. Gebleken is dat slechts een op de tien kijkers regelmatig kennis neemt van de programma's op Nederland-2. Die Nederland-2-kljkers behoren tot gerichte groepen; jongeren, ballet liefhebbers, geïnteresseerden ln reli gieuze programma's, enz. Neder land-2 wordt op die gerichte kijk- groepen geprogrammeerd. Welis waar halen populaire amusements programma's als dr Kildare, Coro- nationstreet, destijds het KRO-pro- gramma ,ik', en dergelijke, kijkcij fers, die hoger liggen dan het ge middelde van 8,9 maar dat uitschie ten is niet zo hoog dat ermee be wezen zou zijn dat er een algemene behoefte bestaat om naast de vele amusementsprogramma's op Neder land-1 ook nog Nederland-2 vol te stoppen met makkelijke uitzendin gen. Als op Nederland-1 een docu mentaire loopt en op Nederland-2 een amusementsprogramma, is de kijkdichtheid op Nederland-1 wel iswaar enkele honderdduizenden kij kers lager dan tijdens het vooraf gaande ontspanningsprogramma, maar nog altijd vele honderdduizen den hoger dan de kijkdichtheid die het amusementsprogramma op Ne derland-2 haalt. De instelling van de omroepen is op het ogenblik vrij al gemeen niet tot een populariseren van -Nederland-2 over te gaan, maar tot 'n intensivering van het bestaan de programmapatroon opdat met na me gerichte kijgroepen, aan hun trek komen De adverteerders moeten met de STER en de reclameraad maar uit maken welk tarief ze voor de re clameminuten op Nederland-2 over hebben, aldus de algemene react- tie in Hilversum MAANDAG 27 rebruari 402 m 746 KHZ, 87.85 MHZ, KA NAAL 3. Middag: 12.00 Orgelspel. 12.27 Mededelingen ten behoeve van land- en tuinbouw. 1230 Stereo: Licht instrumentaal ensemble. 13.00 Nieuws. 13.10 Ac tualiteiten. 13.20 Voor de midden stand, lezing. 13.25 Stereo: Promena deorkest met zangsoliste (opn.j: amusementsmuziek. 14.00 Wikken en wegen, lezing. 14.15 Grepen uit de muziekgeschiedenis, muzikale lezing. 14.55 Crispijn, hoorspel. 16.00 Nws. 16.02 Sociëteit: zestig minuten voor boven de zestig. 17.02 Oude liedjes. 17.20 Friese streekuitzending. 17.45 Overheidsvoorlichting: Vice Versa. Nederlandse vrijwilligers in ontwik kelingslanden. Avond: 18.00 Nieuws. 18.15 Actualiteiten. 18.25 Licht instrumentaal trio. 18.50 Stereo; meisjeskoor met piano. 19.15 Als lk het voor het zeggen had, praatje. 19.20 Fragmenten uit de mu sical Paint your wagon. 19.40 Huma nistisch verbond. En wat zegt een humanist daarvan?, toespraak. NRU: 19.50 Openbaar kunstbezit. 20.00 Nieuws. 20.05 Noordhollands Phil- harmonisch orkest en solist: seml- klassieke muziek. 21.20 De vrede dwingen, discussie. 22.00 Promenade orkest: amusementsmuziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. 22,55 China en ontwikkelingslanden, le- DINSDAG. Morgen: AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 Lichte grammo- foonmuziek. VPRO: 7.55 Deze dag. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Actualitei ten. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. (8.30-8.35 De groenteman). 8.50 Mor genwijding. 9.00 Moderne grammo foonmuziek 9.35-9.40 waterstan den). 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen (gr.). (11.00-11.02 Nieuws). Radiokrant. 19.30 Dubbelkwartet: amusementsmuziek. 19.50 Volksmu ziek (gr.). 20.30 Inter Arma Chari- tas, hoorspel. 20.55 Walsmuziek (gr). 21.30 Muziek en dienst: A vioolduo en orgel: oude muziek. B vocaal ensemble: geestelijke liederen. 22.15 Avondoverdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 Literama: radiorubriek over boeken, schrijvers en toneel. 23.00 Studio 2300: gevarieerd programma. 23.55-24.00 Nieuws. dinsdag. Morgen: KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Porder: lichte grammo foonmuziek. (7.30-7.32 nieuws). 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.10 Lich te grammofoonmuziek. 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw (9.25-9.30 Conciliepostbus). 10.00 Aubade: licht gevarieerd muziekprogramma. 11.00 Voor de zieken. Middag: 12.22 Voor boer en tuinder. 12.27 Mededelingen ten behoeve van land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Variant: actualiteiten, reportages en lichte grammofoonmuziek. 13.30 Ste reo: Lichte grammofoonmuz. 14.05 Schoolradio. 14.30 Stereo: Nederland se lichte muziek (gr.). 15.00 Stereo: Moderne muziek (gr.). 16.00 Bijbel overdenking. 16.30 Oude muziek (op namen) 17.00 Overheidsvoorlichting: Zending, piissie, onderwijs en volks ontwikkeling In Surinamé. Spreker: L. A. Lauriers. 17.10 Voor de kleu ters. 17.25 Voor de jeugd. 17.40 Ste reo: Licht instrumentaal kwartet. Avond: 18.00 Stereo: Koorzang met Instru mentale begeleiding. 18.20 Zendtijd Eolitieke partijen. 18.30 Tienerama: lichte grammofoonmuziek voor de tieners. 18.55 Op de man af, praatje. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 240 m en FM-kanaal 43, 99.8 MHZ. Middag: 12.00 Nieuws. 12.02 Actualiteiten. 12.05 Lichte grammofoonmuz. 13.00 Nieuws. 13.02 Actualiteiten. 13.05 Over de hekeL 14.00 Nieuws. 14,05 Even draaien. 15.00 Nieuws. 15.02 Actualiteiten; 15.05 Klik: moment opname van een stukje Nederland. 16.00 Nieuws 16.02 Actualiteiten. 16.05 Tienershow. 17.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 17.05-18.00 Verzoek- platenprogramma. dinsdag. Morgen: TROS: 9.00 Nieuws. 9.02 Actualitei ten. 9.07 Licht platenprogramma. VARA: 10.00 Nieuws. 10.02 Lichte muziek en actualiteiten. (11.00 Nws). NEDERLAND-1 (nts) fifo de clown (GliZ. KEUKEN) KENMERK 19.30 uur: (kro) tom jones Een optreden van de Engelse zanger in de nachtclub van het casino in Knokke. Het is een opname van de Belgische televisie ZO IS UIA Ofwel; Ria Valk-show. Gasten zijn de liedjeszanger Drandus p., de gitarist Julian Coco, de zingende ac teur Jacco van Renesse, de acteur Rudi Falkenhagen, de zangeres Magdalena Kuhn en de beatgroep The Settlers. 21,00 uur: SILHOUET Henk Neuman heeft een gesprek met freule mr C. W. l. Wttewaal van Stoetwegen, lid van de tweede kamer voor de CHU. De freule is lid van het parlement sinds 20 november 1945. 20.00 uur: JOURNAAL 21.30 uur: 1)E levensverzekering Een film uit de Duitse serie .Havenpolitie'. Een boot van de Hamburgse havenpolitie haalt een man uit het watêr, die tijdens het zeilen is omgeslagen. Zijn vrouw is verdronken Het lijkt een gewoon ongeval. Maar ge heimzinnige telefoontjes, die de man voert, en opvallend damesbezoek, zet de politie aan het denken. 21.55 uur: het risico van de vaste baan De vaak plotselinge bedrijfssluitingen, inkrimpingen en fusies van de laatste tijd hebben een aantal Neder landse werknemers voor een pijnlijke vrrassing ge plaatst, die het begrip .vaste baan' een andere klank heeft gegeven. Het onevrwachte van vele ontslagen doet de vraag rij zen of er met de belangen van de werknemers vol doende rekening is gehouden. Zijn werkgevers niet geneigd hun belangen veilig te stellen ten koste van hun personeel Ontslagenen, werkgevers en vakbondsmensen geven antwoord op deze vraag in een documentaire van het team Marga Kerklaan, Jo Merx, Piet Franse en Ad Zonneveld." emloog Door pater P. Meijers o p 2235 uur: JOURNAAL Een muzikaal portret van de Duitse tv-reglsseur Heinz Liesendahl. Ongeveer een jaar geleden ls de sopraan in een soortgelijk tv-programma te zien geweest. 21.20 uur: si'ortpanorama Een directe reportage van drie partijen van bokswed strijden voor amateurs in gebouw Odeon te Rotterdam. 22.30 uur: (TELEAC) AUTOMATISERING Les 4: ir Van Dixhoorn demonstreert een elektronische model van een eenvoudig regelsysteem ten behoeve van een uitleg van het begrip .terugkoppelen' BELGIË-NED. NEDERLAND-2 2u.nu uur JOURNAAL 20.05 uur: (avro) dichters dichtbij In verband met de boekenweek deze keer een lange uitzending. Uit Igen werk lezen Hella S. Haasse, Jan n»°. Gabriël Smit. Mlscha de Vreede, Jan Elburg. Ad den Besten. Bert Voeten en Karei Jonckheere. 20,50 uur: RITA STRE1CH 19.00 uur: feuilleton: Jeugdfeuilleton: Het dappere vijftal (deel 3). 19.15 uur: tienerklanken oude vlaamse volksliedjes met beat 20.25 uur: politiefeuilleton: Een partijtje moord. Vanavond begint de Vlamse tv met een nieuwe Francis Durbridge-serie die zich afspeelt onder de call-girls. 20.50 uur: speel een woord: Taalquiz met Paul v. d. Velden. 21.20 uur: eenakter: de beer In dit verhaal van de Rus Tsjechow maken we kennis met een treurende weduwe. Zjj laat niemand bij zich toe tot op zekere dag Smirnov verschijnt. 22.05 uur: katholieke uitzending 13.50 Scnooitetevisie: De Vishandel Engels en ge schiedenis; 18.27 Nieuws ln het kort; 18.30 Schooltele visie; Duitsland; 18.55 Graffiti: Culturele actualiteiten; 19.25 Kleuterbedtijd: Grain de sable; 19.30 Sport op maandag: Een ontmoeting met Bergholz: 20.00 Jour naal; 20.30 De eerste Wereldoorlog:" Het activisme ln Vlaanderen: 21.00 Detective-serie: Alias de Baron; 21.50 School der vrouwen: De geprefabriceerde woningen: 22.30 Journaal. 12.30: Paris Club, magazine; 13.00: Tele-midi, Journaal; 18.25: Rubriek voor de vrouw; 18.55: De wereldreis van een Breton; 19 25: La prlncesse du rail, vervolgverhaal; 19.40: Regionaal journaal; 20.00: Tele-soir, journaal 20 30" Geen se<-nnde te verliezen; 21.10: De strijd ln de woestijn. 22 10 De onkreukbaren; 23.50: Vrfle tribune: 23.50, Tele-nuit. journaal Op verzoek van het moderamen van generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk zal de hervormde raad voor de zaken van kerk en samenleving op 21 en 22 april 1967 een conferentie organiseren met de hervormde kamer leden uit beide kamers van de staten- generaal. Uitnodigingen voor deze besloten conferentie worden gezonden aan de 36 hervormde tweede-kamerleden en de 15 hervormde eerst-kamerleden. De conferentie zal worden geopend door de praeses van de hervormde synode, dr G. de Ru en zal onder leiding staan van mr G. E. van Walsum, voorzitter van de raad voor de zaken van kerk en samenleving. Tijdens deze conferentie zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: ,De politieke kaart van Ne derland', door di A. Hoogerwerf, politi coloog vrije universiteit Amsterdam. ,De Nederlandse politiek in de komende vier jaren', door dr W. Albeda, hoogleraar Nederlandse economische hogeschool te Rotterdam. .Welke verwachtingen le ven er in de kerken met het oog op de politiek van morgen? Wat verbindt de hervormde kamerleden in de verschil lende partijen en op welke punten gaan zij uiteen?', door dr C. P. van Andel, secretaris van de raap voor de zaken van kerk en samenleving van de Ne derlandse Hervormde Kerk. In de nieuw gekozen tweede kamer zitten 36 her vormden. Als alle 36 hervormde tweede kamerleden bijeen zouden zijn, zou dat al een (klein) parlement op zichzelf zijn want de 36 hervormden in de nieuwe tweede kamer behoren tot acht ver schillende partijen, te weten: 12 CHU, 9 PvdA, 6 WD, 3 Boerenpartij, 2 ARP, 2 D'66,1 PSP en 1 SGP. NED. HERV. KERK Aangenomen naar Rijperkerk C. A. S. Ypma kand. te Groningen; aangeno men naar DRIESUM M. Bergs ma te N ieuw-Beijerland Beroepen te Arnhem (wijkgem. zuid): DR L. G. Wagenaar te Leeuwarden. Beroepen te Woudenberg (2e pred. pl. toezegging: G. Zonneveld te Kerkwer- ve-Serooskerke. Bedankt voor Nederhemert (toez.): J. Vroegindeweij te Goudswaard. Toegelaten tot de evangeliebediening: W. J. Bouw te Oegstgeest; H. A. van Dop te Oegstgeest; S. A. R. Hardin te Den Haag; L. A. Hoedemaker te Ooegstgeest; L. de Ru te Middelburg; H. W. van Toorn te Gouda. Uitreiking getuigschrift aan een vrou welijke kandidaat: na gehouden colle gium is een getuigschrift, bedoeld in artikel 18 van de ordinantie voor de opleiding enz., uitgereikt aan mejuf frouw S. R. G. van Kempen te Zuid- zande. Beroepbaarstelling: ds L. de Ru, laat stelijk predikant bij de Presbyterian Church in Australië, Lange Viele 65. Middelburg, tel. 01180-4382; S. A. R. Hardin, kand.. Prins Mauritsland 39,, Den Haag; drs C. van Evert, leraar cultuurgeschiedenis van het christen dom. voordien predikant te respectie velijk LJzendijke en Oldemarkt, Schim- melpennincklaan 2, Lochem, tel. 05730- 2593. DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAP Beroepen te Joure mej. ds J. W. Zul- DJAKARTA (RTR) In Djokjakarta, op Midden-Java, hebben aanhangers van president Soekarno, die vorige week de volledige macht aan generaal Soeharto overdroeg, het gebouw van het regionale parlement aangevallen. Zij gooiden stenen, terwijl de parle mentsleden bezig waren een resolutie op te stellen, die op het ontslag van Soekarno aandrong. Een voHisvertegen- woordiger werd door een steen gewond. De poütïe herstelde de orde. Andere jeugdige voorstanders van Soe karno, gekleed in zwarte uniformen met rode baretten, richtten een ravage aan in de drukkerij van het blad .Merdeka' op Oost-Java'. Het blad is tegen de pre sident. De -jongelui riepen ,leve Soekar no', terwijl zij de persen beschadigden. De commandanten van de vier onderde len der strijdkrachten in Indonesië heb ben in een gezamenlijke verklaring ge steld dat zij de overdracht van de uit voerende macht van president Soekar no aan generaal Soeharto beschouwen als het begin van Soekarno's definitie ve ondergang. Door de beëindiging van het huidige conflict is nu het beginstadium bereikt van de uitvoering van de grondwet van 1945. dema, Veendara, die dit beroep ook aan nam. geref. kerken Bedankt voor Hilversum (vac dr G. P. Hartvelt) G. W. H. Peddemora te Nleuw-Vennep; voor Yerseke M. de Regt te Nieuwendijk (N-B). Beroepen te Haastrecht en te Leimulden L. D. Th. Steenstra, kand. te Lemmer. Aangenomen naar Nicuwdorp K. Kra mer te Geelong (Australië). Bedankt voor Varsseveld W. M. de Bak ker te Zuidwolde. Aangenomen naar Nicuwdorp K. Kra mer te Geelong (Australië). JUWELEN WEG UIT GRAF MART1NE CAROL CANNES (AFP.RTR) Onverlaten hebben in tie nacht van donderdag op •rijdag in Cannes het graf van de film. ster Marine Carol opengebroken en zich meester gemaakt van juwelen ter waar. de van ongeveer 145.000 gulden, al dus de politie. De grafschending werd gistermorgen bemerkt door een bewaker van de be. graafplaats. Onder de gestolen Juwelen bevinden zich een diamanten collier, een diamanten broche en een gouden ring. Martine Carol overleed drie weken gele. den in Monte Carlo aan een hartaanval. Na de begrafenis ln Parijs werd zij op 14 februari in het familiegraf te Can. nes bijgezet. AAGTEKERK 24 pass Penarig n Colombo ABBEKERK 24 te Antw ACHILLES 24 v Hamburg n R'öam ACTEON 25 te Colombo ALCHIBA 24 100 m zw Kaseir v m Suez ALCOR 24 te Ryeka ALDABI 24 pass Pont Etienne n Santos ALGORAB 23 v Santos n Salvador AMSTELMOLEN 24 150 m zzw Merauke n Singapore AMSTELMEER 23 150 m nnw Guana n Melbourne ARENDSKERK 24 te Port Swettenham ASMIDISKE 23 120 m ozo Salvador n Las Palmas AVEDRECHT 24 80 m zw Kuria Muria n Suez BENGALEN 23 v Chrlstobal BONINKUST 24 v Lagos n Abidjan BAWEAN 24 pass Hawaï n Callao CALTEX AMSTERDAM 24 120 m z Jeddah n Pembroke CALTEX EINDHOVEN 24 40 m n Cape Finisterre n Stockholm CALTEX ROTTERI AM 24 500 m v Mombasa n Gothenburg CAMEROEXKUST 24 180 m zw Finisterre n Le Havre CHIRON 24 120 m zzw Ouessant n R'dam CONGOKUST 24 260 rn wnw Casablanca n Ie Havre DOELWIJK 24 v Malaga n Whitegate EEMHAVEN 24 v Santa Maria n Chrlstobal ESSO AMSTERDAM 24 te Bahrein verw ESSO ROTTERDAM 24 pass Karachi n Bombay ESSO DEN HAAG 25 te Slagen verw GULF HANSA 24 80 m nw Kaap Finisterre n Antw GULF SWEDE 24 260 m nnw v Perim n Perz Golf HERMES 24 te Hamburg HILVERSUM 27 te Bermuda verw HOLLANDS DIEP 24 80 m no East Londen n Singapore KAAP HOORN 24 285 m no Singaoore n Saigon KAMPÉRDIJK 24 90 m wzw Lands End n Le Havre KATENDRECHT 24 te Androssan KONINGSWAARD 24 te Androssan KARA 23 te Danang KENIA 24 te Singapore KYLIX 24 v Southampton n Curacao KOPÏONELLA 24 v Teesport n R'dam LADOX 23 80 m nw Trinidad LIBERIAKUST 24 80 m Freetown MERSEYLLOYD 24 v Singapore n Hongkong XAESS COURIER 23 te New Orleans OSIRIS 23 150 m nw Curacao PRINS ALEXANDER 24 250 m wzw Abidjan PRINS M AU RITS 23 v Havre n Antw PRINS WILLEM TWEE 24 pass Gibraltar n Tripoli RANDFONTEIN 24 te Hamburg SARPEDON 24 10 m zw Landensend n New York SENEGA LKUST 23 te Hamburg SINON 24 1500 m zw Azoren n A'dam SOCP.ATES 23 300 m zw Azoren n Brahe SPAARNEKERK 24 te Aden STAD DEN HAAG 24 le Augusta STRAAT LEMAIRE 24 te Fort Dauphin STRAAT FP.ANKLIN 24 v Lagos n Tema STRAAT MADURA 25 te Durban TRITON 23 te Kingston VAN NOORT 25 te Singapore verw WAARDRECHT 24 rede Venetië ZONNEKERK 24 v Kp Bor n Port Said ADVERTENTIE Grondverf droog na 50 minuten. Plamuur hard na 15 minuten Even puzzelen 13 hulsbedekking: 15 voor; 17 bijwoord; 18 zangnoot; 19 rivier in Noord-Bra bant; 21 geheel leeg; 22 pech: 2o fuif nummer; 31 onder anderen: 32 dieren geluid: 33 bepaald onderwijs; 34 trak tatie; 36 toespijs: 38 zoen; 40 gewicht; 41 ten bedrage van; 43 na lager onder wijs; 44 oud-germaans schriftteken; 45 kaatsnet. Verticaal: 1 muziekteken ln psalmen; 2 boom; 3 maatschappij; 5 voegwoord; 6 voor blerberelding; 7 dop; 9 berg ruimte: 12 zangstem: 13 aanwijzend voornaamwoord: 14 oogholte: 16 vis; 18 soortelijk gewicht; 20 reeds; 23 voor dat; 24 oppervlaktemaat: 25 strak; 26 vogelprodukt: 27 dee! van boom; 28 in dien; 29 bokaterm; 30 rivier in Neder land; 31 voorbij: 85 behoudende titel; 37 gemeerd; 39 groente; 40 eveneens; 42 lidwoord; 43 familielid. De oplossing van de zaterdagpuzzel luidt HOOG EN LAAG WATER 28 februari Vlisslngen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge 4.18 249 4.47 265 5.53 170 5.28 275 16.41 242 17.11 257 18.22 179 17.53 268 10.57 245 11.33 260 11.27 172 12.03 271 23.02 210 23.36 223 23.33 137 11.56 200 ■MIO IMMMjE IT MO BF IMlAIPIE Hb 'E |R ■RVnIEJUBBT IWiEINi-SID'RlOlOIMp 3565. De eerste verkenningstocht over de verraderlijke ijsvelden van Pluto had weinig resultaat opgele verd en zelfs bijna een dramatisch verloop gekregen. Buck was echter bijtijds uit zijn hachelijke positie ge red en hoewel zijn leven gedurende een half uur letterlijk aan een draad had gehangen, scheen hij geen nade lige gevolgen van zijn avontuur te ondervinden. Hij had tenminste al weer een heleboel praatjes. Al met al was men evenwel nog geen stap verder tot de oplossing van het Briggs-mysterie. Het enige, wat de pioniers met zekerheid hadden kun nen vaststellen, was, dat er toch een zekere vorm van intelligent leven op Pluto bestond. De .sneeuwslangetjes' mochten dan geringe afmetingen heb ben, de ballonvormige, witte reuzen die jacht op hen maakten, boezem den de bezoekers wei het nodige ont zag ln. Sandra uitte althans 'n kreet van schrik, toen zij opeens enkele van die gigantische rovers op de Naald zag toezweven. Arend reageer de onmiddellijk, door de generators in werking te stellen. ,Het mogen voor ons betrekkelijk ongevaarlijke gasballons zijn, maar het lijkt mij toch beter, als wij het vlug een eindje verderop zoeken!' CAROL DAY ik werk wel aardig ds laat ste tijd, en mijn schilde- rijen worden redelijk goed verkocht. ook wat re clame opdrachten nu heb je eigenlijk een vaste kunsthandelaar,die voor je verkoopt? wacht eens-" heb je ooit gehoord van la3zlo grunwohl, Feuilleton door: AGATHA CHRISTIE ,Ik heb gesproken met de moeder overste, met mère Angélique zelf. Het is romantisch, weet u, zo'n trans atlantisch telefoongesprek. Om zo ge makkelijk met iemand te kunnen spreken die bijna halverwege de aardbol van je verwijderd is'. ,De telegrafisch overgebrachte foto dat is ook romantisch. De weten schap levert van alles de meeste ro mantiek op. Maar u zei?' ,Ik heb met mère Angélique gespro ken. Zij bevestigde precies wat me vrouw Richards ons verteld heeft, namelijk dat zij is grootgebracht Id het Institut de Marie. Zii sprak zeer openhartig over de moeder, die Quebec verliet met een Fransman die in de wijnhandel was Toentertijd was het een opluchting voor haar dat 't kind niet onder de Invloed van haar moeder zou komen. Van haar standpunt bekeken was Giselle het slechte pad opgegaan. Er werd ge regeld geld gestuurd maar Giselle stelde nooit ontmoetingen voor'. ,In feite was uw gesprek dus een herhaling van wat wij vanmorgen ge hoord hebben'. ,Zo goed als behalve dat het om standiger was. Anne Morlsot heeft zes jaar geleden het Institut de Marie verlaten om manicuurster te worden, later kreeg zij een baantje als kame nier en heeft tenslotte in die hoe danigheid Quebec verlaten om naar Europa te gaan. Zij schreef niet dikwijls, maar mère Angélique kreeg gewoonlijk ongeveer tweemaal per jaar een brief van haar. Toen zij een verslag van de rechtszitting in de krant zag, besefte zij dat deze Marie Morisot naar alle waarschijnlijk heid de Marie Morisot was, 'die in Quebec had gewoond'. ,En hoe staat het met de echtge noot?' vroeg Fouraier. ,Nu wij defi nitief weten dat Giselle getrouwd was, zou de echtgenoot een factor van belang kunnen worden'. ,Daar heb ik aan gedacht. Dat was een van de redenen van mijn tele foongesprek. George Leman, Gisel- les schurkachtige echtgenoot, is ge sneuveld in het begin van de wereld oorlog*. Hij zweeg even, en zei toen plotse ling: .Wat heb ik zoeven gezegd niet mijn laatste opmerking - maar daar voor? Ik heb een idee dat ik zon der het te weten iets van belang heb gezegd'. Fournier herhaalde zo goed hij kon de hoofdinhoud van Poirots opmer kingen, maar het kleine mannetje schudde onvoldaan hef hoofd. ,Nee nee, dat was het niet. Nou ja, het geeft niet...' Hij wendde zich tot Jane en begon een gesprek met haar Toen de maaltijd afgelopen was, drink enindelounge. stelde hij voor dat zij koffie zouden drinken in de lounge. Jane stemde toe en strekte haar hand uit naar haar tasje en hand schoenen, die op de tafel lagen. Toen zij ze oppakte trok zij even een pijn lijk gezicht. ,Wat is er, mademoiselle?' ■Och, het is niets', lachte Jane. .Al leen maar een gebroken nagel. Tk moet hem afvijlen'. Poirot ging heel plotseling weer zit ten. De beide anderen staarden hem ver baasd aan. .Monsieur Poirot?' riep Jande. .Wat is er?' ,Nu herinner ik mij', zei Poi rot, .waarom het gezicht van Anne Morisot mij zo bekend voorkwam. Ik heb haar eerder gezien... in het vliegtuig op de dag van de moord La dy Horbury liet haar bij zich komen om een nagelvijl-te halen. Anne Mo risot was Lady Horbury's kame- Deze plotselinge onthulling had een bijna verbluffend effect op de drie mensen die aan het lunchtafeltje zaten. Dit opende een totaal nieuw aspect van de zaak. In plaats van eet. persoon die met de hele tragedie niets te maken had, bleek Anne Morisoi nu inderdaat op het toneel van de misdaad aanwezig te zijn geweest. Iedereen had een paar minuten nodig om zijn gedach ten te herzien. Poirot maakte een heftig gebaar met zijn handen zijn ogen waren gesloten zijn gezicht verwrongen van ellende. ,Een ogenblikje een ogenblikje', smeekte hij hun. ,Ik moet nadenken begrijpen, beseffen welke Invloed dit heeft op mijn ideeën van deze zaak. Ik moet met mijn gedachten terug. Ik moet mij van alles herinneren... duizendmaal vervloekt zij die onge lukkige maag van mij. Ik was alleen maar bezig met mijn inwendige ge waarwordingen ,Zij was dus werkelijk in he: vlieg tuig', zei Fournier. ,Ik begrijp het. Ilc begin het te begrijpen'. .Ik herinner het mij', zei Jane. ,Een lang. donker meisje'. Zij kneep haar ogen half dicht terwijl zij probeerde zich haar voor de geest te halen. .Madeleine, noemde Lady Horbury haar'. ,Dat is het Madeleine', zei Poi rot. .Lady Horbury stuurde haar naar de staart van het vliegtuig om een koffertje te halen een vuurrood toiletkoffertje'. ,U wilt zeggen', zei Fournier, .dat dit meisje vlak voorbij de plaats liep waar haar moeder zat?' ,Dat is zo'. .Het motief', zei Fournier. Hij zucht te diep. ,En de gelegenheid., .Ja. het is er allemaal'. Toen sloeg hij met een plotselinge heftigheid, die helemaal niet past bij zijn gewone droefgeestige ma nier van doen, met zijn hand op de tafel. .Maar, parbleu!' riep hij uit. .Waar om heeft niemand dit eerder gezegd? Waarom is zij niet opgenomen onder de verdachten?' .Dat heb ik u verteld, mijn vriend. Ek heb het u verteld, zei Poirot moeizaam. .Die ongelukkige maag van mij'. .Ja, ja, dat ls begrijpelijk. Maar er waren toch wel mensen die geen last van hun maag hadden de hofmeesters, de andere passagiers'. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 11