WILSON EN BROWN IN DEN HAAG Prioriteit voor de Nederlandse industrie Voetbalclub uit Sluis ontsnapte aan brand in Londens hotel jw* HEVIGER AANVALLEN OP DOELEN IN N.-VIETNAM Woensdag overleg met fractieleiders GESPREK OVER TOETREDING TOT DE EEG TECHNISCHE KWESTIES AAN DE ORDE Vandaag in de krant... Sleepbootongeval op Schelde eist zeker 1 dode ALLEEN SLOTTKE IN HOGER BEROEP Rekenen VS niet meer op vrede door overleg1 NIEUW BEWIND INDONESIË Wurger van Boston weer gepakt ENGELSEN HIELPEN FANTASTISCH' Vrouw sprong in paniek uit raam vierde verdieping 210e jaargang no. 48 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN i FifWr. Hoofdredacteur O. A. da Kok. (min. 1 1,75),Brl« I. 7853, ad». 5213), Maandag 27 februari 1967 Kees en Ard: 3 wereldrecords Pagina 7 DEN HAAG (ANP) De Brit se eerste minister Harold Wilson hoopt dat de besprekingen die hij in Den Haag met de Nederlandse regering zal voeren er mede toe aanleiding zullen zijn dat de weg voor Engelands toetreding tot de gemeenschappelijke markt wordt vrijgemaakt en dat zulks zal gaan op voorwaarden ,die acceptabel zijn voor ons, zowel als voor onze vrienden van de zes'. HIJ verklaarde dat gisteravond op de vliegbasis Ypenburg, waar hy, samen niet de Britse minister van buitenlandse raken George Brown, arriveerde. Gister avond nog dineerden Wilson en Brown (Informeel) met de Nederlandse minis ter-president Zijlstra en zijn ambtge noot van buitenlandse zaken, Luns. Het bezoek van de Britse minister George Brown is van heel korte duur. Hij vertrekt namelijk vandaag na de ochtendbesprekingen al weer naar En geland omdat hij verplichtingen heeft in het Britse parlement. Wilson en Brown werden begroet door premier Zijlstra en minister Luns. Mi nister-president Zijlstra heette zijn Brit se gasten welkom en sprak de hoop uit dat de besprekingen die gevoerd zullen worden, vruchtbaar zullen zijn. Technische kwesties Over de komende besprekingen valt in politieke kringen in Den Haag te vernemen dat Nederland altijd voorstander geweest is van de Britse toetreding tot de gemeenschappelijke markt en dat er daarom geen politie ke problemen zijn te bespreken. Bij het gesprek zullen dan ook, naar verwacht wordt, voornamelijk tech nische kwesties aan de orde komen, zoals liet vrije geldverkeer, de land bouw en nog een aantal andere. De Nederlandse regering zal voorname lijk afwachten wat de Britten te zeggen hebben. Ontsnapt EEN VOETBALCLUB uit Sluis, op bezoek in Londen, ontsnapte aan een brand, die ontstond in liet hotel, waar het gezelschap lo geerde (pagina 1). Wilson DE BRITSE premier Wilson en zijn minister van buitenlandse za ken Brown zijn gisteravond in Den Haag gearriveerd voor over leg met de Nederlandse regering over de kwestie van de Britse toe treding tot de EEG (pagina 1). Aanvallen DE VERENIGDE STATEN heb ben de aanvaller op doelen in Xoord-Vietnam verhevigd. Thans Is ook de marine ingeschakeld. De VS schijnen er niet meer op te rekenen liet. conflict, aan de eon- ferentietafei le kunnen regelen (pagina 1). Boekenbal FONS JANSEN vormde de cli max van liet Zeeuws boekenfeest met een bol tot in de kleine uur- Honden GANZESTAD Goes was zaterdag hondestad. toen honderd honden optrokken om er het tweede lus trum van de Zeeuwse kynologen- club te vieren (pagina 2). EEN COMMISSIE van ruimte vaartdeskundigen, ingesteld door de NASA, heeft thans rapport uitgebracht over de ramp met de Apollocnbine, waarbij drie astro nauten oni liet levei. kwamen (pa gina 3). Hegemonie NEDERLAND bevestigde in In zeil op een fantastische wijze zijn schaatshegemonie. Drie wereld records: Kees Verkerk op de 1500 meter en de 5000 meter, Ard Schenk op de 3000 meter (pagi na 7). Kampioen HET DAMESELFTAL MMHC uit Middelburg werd kampioen (pagina 8). Nog steeds niet NE NILOC van Swift won is er nog steeds geen beslissing over het kampioenschap in de zaal- handbalhoofdkias dames (pagi na 9). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1 en 3. Zeeuws nieuws: pagina's 2 en 5. Korte duur Telegram De Europese Beweging heeft aan pre mier Wilson en minister Browr. een te legram gezonden, waarin zij de wens uitspreekt dat hun besprekingen met de Nederlandse regering een zeer succes vol verjoop zullen hebben en zullen bijdragen tot een spoedige toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Economische Gemeenschap. In een gelijktijdig aan minister Luns ver zonden telegram wordt de wen3 uitge sproken dat het streven van de Neder landse regering om een toetreden van het Verenigd Koninkrijk tot de EEG te bevorderen, veel succes moge hebben. BRUSSEL (ANP) Op de Schelde bij Hemiksem, even ten zuiden van Ant werpen, is zaterdagmiddag een sleep boot (de Catherina Letzer) omverge trokken by het verslepen van een tank schip (de Mercantile Trader). De 33- jarige kapitein van de sleepboot kon met vijf andere bemanningsleden wor den gered door een andere sleepboot, doch hij overleed op weg naar het zie kenhuis. Een -"sdc opvarende wordt vermist. YPENBURG: op de foto spreekt premier J. Zijlstra een welkomst- woord tot zijn gast. de Engelse pre mier Wilson. Links minister Ge orge Brown en naast hem minis ter Luns. Dallas verstrekt geen gegevens over bij Kennedy-moord betrokkenen DALLAS (AFP) De autoriteiten var Dallas weigeren uittreksels uit het be volkingsregister te verstrekken van die genen die zyn betrokken geweest bij de moord op president Kennedy op 22 no vember 1963, zo meldde de .Dallas Ti mes Herald'. Een gemeentelijke woord voerder zei dat de regeling reeds enige tijd geleden van kracht is geworden omdat uit liet gehele land .gelukszoe kers telefonisch of per brief om gege vens hadden verzocht.' Van geval tot geval zou echter bekeken worden of de uittreksels alsnog zouden worden verstrekt. De maatregel heeft betrekking op pre sident Kennedy. Lee Harvey Oswald en Jack Ruby, maar volgens de .Dallas Times Herald' verstrekt het personeel van het bevolkingsregister ook geen gegevens over andere overledenen die slechts terzijde betrokken waren bij de moord en de daarop volgende ontwik kelingen. MUNCHEN (DPA) Twee beklaag den in het proces om de deportatie van Nederlandse joden, dat in Miinchen is gevoerd, Wilhelm Harster en Wilhelm Ziipf, zullen niet in hoger beroep gaan. Dit is zaterdag door hun verdediger be kendgemaakt. De verdediger van de tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeelde Gertrud Slottke. zal voor zyn cliënte wel beroep aantekenen. Harster is we gens medeplichtigheid aan moord op ve le duizenden joden veroordeeld tot vijf tien jaar gevangenisstraf. Wilhelm Zöpf kreeg voor hetzelfde delict negen SAIGON, WASHINGTON (RTR, AFP) Amerikaanse oorlogs schepen hebben gisteren vanuit de Golf van Tonkin voor de eer ste maal spoorwegdoelen in Noord- Vietnam beschoten. Naar een Amerikaanse woordvoerder in Sai gon meedeelde, is de vloot ingezet ter ondersteuning van de lucht aanvallen op militaire doelen in Noord-Vietnam. Vooral bij nacht en in de eerste plaats bij slecht weer zal voortaan van de seheepsartillerie gebruik worden ge maakt. Gisteren beschoten de kruiser Canberra en twee torpedobootjagers spoorwegdoelen terwijl twee andere ja gers opslagplaatsen bij de havenplaats Vinh onder vuur namen. Volgens het persbureau Reuter zei de woordvoerder dat de oorlogsschepen de mondingen van rivieren niet zullen op varen, maar hij wilde niet zeggen of de vloot buiten de driemijlszone zou blijven. VEROLME: BUITENLAND LIGT OP DE LOER SCHIPHOL (ANP) Het nieuwe Indonesische bewind wil het eco nomisch herstelprogramma sti muleren door ondernemende bui tenlandse bedrijven de vrije hand te geven bij de vestiging van eigen industrieën in Indonesië. Bij de te verlenen toestemmingen krijgt Ne derland prioriteit, omdat Indone sië op grond van historisch ge groeide banden nu eenmaal aan ons land de voorkeur, wil geven. Als de grote Nederlandse indu strieën van die voorkeur niet spoe dig gebruik maken, dan laten zij hun laatste 'kans ongebruikt: het buitenland ligt op de loer. Het is scheepsbouwer Verolme (lie met deze conclusie zaterdagmiddag per Ga- ruda Airways uit Djakarta op Schiphol is teruggekeerd. Hy heeft in Djakarta een week lang besprekingen gevoerd met de nieuwe Indonesische bewindheb bers, onder wie de twee leden van het presidium Malik en Boewono, en hij heeft de liem vooruit gereisde berichten over annulering van bestaande contrac ten als volgt verduidelijkt: .Het nieuwe bewind heeft de mogelijk heid van buitenlandse investeringen de vrije teugel gegeven. Het heeft dè oude bepaling, dat alle in Indonesië te bou wen nieuwe industrieën nationaal eigen dom van Indonesië moeten zijn, afge schaft. De mogelijkheid tot joint ven tures en tot eigen buitenlandse indus trieën is daarmee dus geopend'. Welkom Fokker, DAF en Verolme zijn dus van harte welkom wanneer zij de grote industriële projecten, waarover zij in de afgelopen jaren met de re gering van Soekarno contracten hebben afgesloten, wensen uit te voeren, voort te zetten of af te ma ken, maar Indonesië kan op dit mo ment de verplichtingen op financieel gebied wegens gebrek aan geld niet nakomen. Het is bereid de joint venture-vorm te accepteren, waarin het dus op den lange duur zijn aan deel in de vorm van afgestane winst kan leveren. Een goed voorbeeld is de in aanbouw zijnde scheepswerf en machinefabriek van Tandjong Priok de haven van Dja karta). Roesten Voor dit project werd uit het krediet van 100 miljoen gulden, dat de Neder landse regering destijds aan Indonesië ter. beschikking heeft gesteld, een be drag van 5 miljoen uitgetrokken. Daar mee zijn intussen de gebouwen neerge- (Zie slot pag. 3 kol. I AMERIKAANSE MARINE OOK INGESCHAKELD ;De weigering van Hanoi om ook maarsltelt van Michigan verklaard dat zijn J land een diplomatiek kanaal met Ha noi heeft geopend in een poging, een wapenstilstand in Vietnam te bewerk stelligen. Wij zijn beslist van mening dat ae internationale controlecommissie voor Vietnam, waarvan Canada met Po len en India lid is. hierbij een rol kan spelen, aldus de minister. de mogelijkheid van oxerleg onder de ogen te zien als de Amerikaanse bom bardementen op Noord-Viet nam niet eerst onvoorwaardelijk stopgezet zou den zijn, heeft elk vooruitzicht op bet doorbreken van de impasse te niet gedaan, aldus de functionarissen in Washington. De Canadese minister van buitenlandse zaken, Paul Martin, heeft zaterdag avond in een toespraak aan de univer- Canada CHICAGO: zoals op deze foto te zien is, is het op het ogenblik bar J en boos in Chicago. Vele tientallen J auto's kwamen op een van de gro- te wegen naar de stad volkomen i vast te zitten. Op slagveld In Washington meent men dat de strijd in Vietnam op het slagveld en niet aan de conferentietafel be slecht zal moeten worden nu Hanoi Johnsons al of niet bedekte vredes voorstellen maar blijft verwerpen. De Amerikaanse regering, zo zeiden functionarissen in Washington, heeft geen hoop meer op een regeling door overleg als Noord-Vietnam" tenminste geen onverwachte omzwaai maakt. BOSTON (RTR) Albert Desalvo, die beweert de wurger van Boston te z'jn, is zaterdag gegrepen te Lynn in de Amerikaanse staat Massachusetts. Hij was 48 uur tevoren ontsnapt uit een psychiatrische inrichting. De 35-jarlge Desalvo was ongedeerd. Hy droeg een matrozenuniform. Desalvo werd gearresteerd in een textiel zaak. Hij bood geen verzet. Hij was de vorige maand veroordeeld tot levenslang plus tien jaar wegens een reeks roof overvallen en aanvallen op vrouwen. Meerderheid van congrespartij in India NIEUW DELHI (AFP-RTR) De In diase Congrespartij van premier Indira Gliandi, die bij de parlementsverkiezin gen zwaren klappen heeft gekregen, wist zieh desondanks zondagmorgen verzekerd van de absolute meerderheid. Met nog veertig uitslagen onbekend be schikte zij al over 261 van de 520 zetels. In het oude parlement had de Congres- pa Hij een Lwêederdê meerdéi lieid met 23S zetels meer dan de gezamenlijke op positie. De grootste winnaar is de con servatieve Swatantra-partij, gevolgd door de Hindoes-nationalistische Jan- sangh. Prof. Zijlstra zet werk voort Voor oordeel over beknopt ontwerp- regenngsprogram (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Informateur Zijl stra zal woensdag de fractielei ders van de KVP, WD, AR en CHU ontvangen. Hij zal hen een beknopt ontwerp-regeringspro- gramma overleggen en hun oor deel daarover vragen. Prof. Zijl stra wil ook enkele hoofdlijnen voor de bezetting van de minister posten in het nieuwe kabinet vast leggen alvorens hij weer naar de koningin gaat voor het uitbren gen van verslag. Zaterdagmiddag is hij ruim een uur op paleis Soest- dijk geweest om een tussentijds rapport uit te brengen. Prof. Zijlstra zal zich vandaag en mor gen niet met informatiewerk bezighou- dn, zo is officieel megedeeld. Vandaag wordt geheel in beslag genomen door het bezoek van de Britse premier Wilson Morgen zal hy dringende zaken afdoen op het ministerie van financiën, dat hjj immers nog steeds beheert. Moeilijk punt Wat betreft het regeringsprogramma is de herziening van het ondernemings recht een moeilijk punt. De KVP en de AR willen de werknemers in de bedrij ven in zekere, mate laten meebeslissen, bijvoorbeeld door vertegenwoordigers van het personeel in de raad van com missarissen. De WD is steeds tegen medebeslissen door werknemers ge weest. De liberale fractieleider Toxopeus heeft zich echter in zijn antwoord op het memorandum van prof. Zijlstra soepeler opgesteld dan men had ver wacht. De informateur zal een com promis moeten vinden. De verdeling van de overheidsuitgaven en de hoogte van de belastingen vormen een ander belangrijk punt, waarover prof. Zijlstra in zijn ontwerpprogram ma het een en ander uit de doeken moet doen. De WD geeft een hoge prioriteit aan de aanpassing van de loon- en in komstenbelasting aan de geldontwaar ding. In AR-kring wil men echter eer der een verhoging van de ontwikkelings hulp dan belastingverlaging. LONDEN/SLUIS Het week end uitstapje naar Londen van bestuur, spelers en supporters van de voetbalvereniging Sluis heeft bijna een catastrofale af loop gehad. In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde een vleugel van hun Londense hotel voor het grootste deel uit. Een deel van de in totaal 43 mannen, vrouwen en kinderen uit Sluis en directe omgeving moesten overhaast en gedeelte lijk in naehtkledij hun heil zoe ken op straat. De 46-jarige me vrouw M. Driessens-van de Bussche sprong in paniek uit het raam van de hotelkamer op de vierde verdieping, waar zij samen met haar man en haar 13-jarige zoon Eddie sliep. Zij kwam vijf meter lager op een plat dak terecht. Ze heeft een gebroken bekken en zal 3 tot 5 weken verpleegd moeten wor den in het Paddingtonhospitaal. Haar man en haar zoon en nog twee andere leden van het Slui- se gezelschap moesten behan deld worden voor brand- en snijwonden of vanwege een rookvergiftiging. Eén Engelse hotelgast kwam om het leven. De brand in het Lime Court hotel aan de noordzijde van Hyde Park brak uit op de vroege zaterdag ochtend. Leden en supporters, ve len met echtgenote en oudere kin deren, waren een dag te voren vrijdag dus naar Engeland ge reisd, op uitnodiging van de Lon dense Larkhall Phoenix footbal' and social club. Leden van deze Engelse club speel den vorige jaren tijdens de vakanties vriendschappelijke wedstrijden tegen de vereniging uit Sluis. Het contacl resulteerde in een uitnodiging tot eer tegenbezoek Deze maand was het zo ver. De organisatie van de reis werr overgelaten aan een Belgisch reisbn reau: in vier dagen uit en thuis voo 117.50 per persoon. Op het pr grammatwee voetbalwedstrijd"- (Zie slot pag. 2 kol. 3) De verdeling van de ministerszetels moet worden geregeld nadat de vier fracties het eens zijn over het ontwerp-rege- ringsprogramma. De meest voor de hand liggende verdeling is 6 KVP. 3 VVD. 3 AR en 2 CHU. In Den Haag hoort men al allerlei na men van kandidaat-ministers. Men meent, dat da KVP er niet onder uit zal kunnen, ditmaal een minister van financiën te leveren. Dat zou prof. mr |H. W. J. Bosman kunnen zijn, die bij j de formatie van het overgangskabinet- I Zijlstra is gepolst. Voor economische zaken noemt men j prof. Witteveen (wd) en zijn partijge- i noot oud-staatssecretaris Keyzer voor verkeer en waterstaat. Voor sociale za ken vallen de namen van anti-revolutïo I nair Roolvink en de KVP-er Aalberse. De laatste wordt ook genoemd voor jus- ititie. Voor die post zou eveneens mr Geertse- ma (vvd) in de markt zijn. die wellicht ook op binnenlandse zaken zou kunnen I belanden. Voor dat ministerie hoort men i tevens de naam van de CHU-fractielei der mr Beernink. Hij zou ook een kans hebber zijn voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. De CHU heeft eventueel drs Tilanus, de unie-voorzitter, als minister van cul- :tuur. recreatie en maatschappelijk werk achter de hand. hoewel de KVP daar I misschien mej. Klompé wil handhaven. Drie ministers zullen, naar men meent, wel op hun post blijven: mr Luns op buitenlandse zaken, mr Bot voor ont- wikkelingshulp en de heer De Jong op I defensie.' Het schijnt niet zeker te zijn. dat mr Biesheuvel als minister van landbouw en visserij wil aanblijven. Er is sprake van. dat hy fractieleider wil blijven. Zeker heid o\ er de zetelverdeling, laat staan de personen op die zetels, zal nog wel even ip zich laten wachten. Alleen de CHU heeft zich er in fractieberaad al uitvoe- •ig mee bezig gehouden. Een beeld van de ravage, die de •rand in het Londense Lime Court iotel aanrichtte.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 1