Verbouwing kerk van Goese geref. gemeente is gereed Rijksbijdrage van dertig miljoen aan waterschapsbestel ,Bij looneisen landbouw met gezonde bedrijven rekenen' 2 ALMANAK UNIE VAN WATERSCHAPSBONDEN BEPLEIT IN BRIEF AAN MINISTER Kleine boeren zijn een rem De gouden momenten van het Zwarte Theater Drie gewonden bij botsing te IJzendijke J. M. Sturm 40 jaar bij PTT te Goes KUNST IN ZEELAND 00STBURGSE EENHOORN' VOOR DE TH ,DRlENERL0' ,De circuspr'mses PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 20 FEBRUARI 1967 Hoechst wil hoger dan 18 meter bouwen in Sloe VLISSINGEN B en w van Vllssingen stellen de raad voor Hoechst Vllssingen NV ontheffing te verlenen van het ver bod dat gebouwen niet hoger dan acht tien meter mogen zijn. Hoechst wil in Vlissingen-Oost een op slagloods bouwen {hoogte omstreeks 26 meter), een gebouw met dagbunkers (ongeveer 47 meter) en een gebouw voor kleine bereiding met een hoogte van on geveer twintig meter. Er z(jn geen be zwaarschriften ingediend. GOES De gereformeerde meente in Goes zal aanstaande donderdag, 's avonds om half acht, de verbouwde en vergro te kerk aan de Beatrixlaan weer in gebruik nemen: een kerkgebouw met een bijna ver dubbeld aantal zitplaatsen. Veertien maanden na het begin van de verbouwing zal men dan niet meer kerken in de am bachtsschool, maar in het eigen gebouw, dat nu voldoende ruim te biedt voor de gemeente met haar huidige omvang. Vóór de verbouwing bood het gebouw ruimte aan 520 personen, nu zijn er 1030 zitplaatsen. Daarnaast is aan de kerk vast een verenigingsgebouw neergezet met 120 zitplaatsen. Dit gebouw zal ook wor den gebruikt voor catechisatie. Bo vendien is er nu een bovenzaal voor de jongelings- en knapenvereniging: een zaal voor ongeveer 30 personen. De uitbreiding van het kerkgebouw is tot stand gekomen door een zij muur op te schuiven, waardoor een zijvleugel met een galerij ontstond. De kansel is verplaatst van de muur aan de kant van de Violenstraat naar de muur, die naar de Beatrixlaan is gekeerd. Enkele jaren vóór de uit breiding heeft de gemeente de eerste woning aan de Violenstraat en de eerste woning aan de Tulpstraat ge kocht. De grond bij deze woningen kon bij de verbouwing worden benut. De vergroting was noodzakelijk door de sterke groei van de gereformeer de gemeente in Goes sinds 1953. De groei kwam voor een deel voort uit de afvloeiing van agrariërs met hun jonge gezinnen uit de Bevelanden naar de industrie in Goes. Vanaf 1953 tot nu is de gemeente gegroeid van ongeveer 500 tot 1070 leden en doop leden. De eerste plannen voor de verbouw dateren van acht jaar geleden. Twee jaar geleden besloot de ledenverga- Bejaarde fietser bij ongeval gedood ZAAMSLAG De 75-Jarige ongehuw de heer J. de Koeyer uit Zaamslag zaterdagavond by een verkeersonge val in zyn woonplaats op slag gedood. Het ongeval gebeurde om acht uur op kruispunt Terneuzense Straat- Groenstraat. Het slachtoffer kwam per fiets uit de richting Margrette en wilde de Terneuzense Straat oversteken waar bij hij verzuimde voorrang te verlenen aan de op de Terneuzense straat rij dende personenauto, bestuurd door J. C. M. uit Krimpen aan de IJssel. Deze Icon niet meer uitwijken en schepte de wielrijder, die hierbij op slag werd ge dood. Man overlijdt op straat HULST De 46-jarige boekhouder J. Cornelus uit Hulst is zaterdagmid dag op de Korte Nfeuwstraat onver wacht van zijn fiets gevallen. Hij werd naar het St.-Liduinaziekenhuis overge bracht. Bij aankomst bleek hij reeds te zijn overleden, waarschijnlijk aan een hartaanval. De heer Cornelus laat een echtgenote en drie kinderen achter. Het ongeval ontstond omstreeks half zes. (ADVERTENTIE) GELUIDSVERZORGING YERSEKE - Tel. 01131-1897 Leeuwse Periode Carol Day, uit onze strip, steeds door een dunne zwarte lijn ge scheiden van Piloot Storm, maakt ditmaal nogal wat culturele ca priolen: men zag haar onlangs op theevisite bij een geniaal schilder, die aan het slot van zijn leven wel wil toegeven dat het allemaal charlatanerie is geweest. Aanvan kelijk schilderde hij met veel ta lent, maar plotseling wijzigt hij palet en werktrant en juist deze doeken, die niets te beteke nen hebben, toorden in woord en geschrift bejubeld en geprezen. Bij Carol Day kan dat allemaal maar we hoeven maar in de eigen omgeving te blijven, om een waardige tegenhanger te vinden- Hier lanceerde een kunstschilder plotseling een volkomen nieuwe stijl, waaHn hij vrtjioel mei één kleur werkte, blauw. En waar ve len hem prezen en warm spraken over het inluiden van een blau we perioder. schreef ékn periodiek zonder aarzeling: Jn zijn flirt met het modernisme heeft X een blauwtje gelopen. dering met algemene stemmen over te gaan tot de uitbreiding. Behalve dat de kerk vergroot is, werd ook het interieur van het ge bouw vernieuwd. Er staan fraaie banken in en het orgel is uitgebreid van 8 tot 20 stemmen. Ten slotte is een toren met een luidklok by het gebouw geplaatst. Zaterdagmiddag waren de ge meenteleden in de gelegenheid ,hun' nieuwe kerk te bezichtigen. De tekeningen voor de kerk wer den gemaakt door het architecten bureau G. Geluk uit Vlaardingen. Het aannemersbedrijf gebroeders Simons te Terneuzen voerde het werk uit. Op de foto het vernieuwd exte rieur. (Foto PZC) ,Anti-rookridders' in Kloetinge KLOETINGE De onlangs in Amsterdam gestarte anti-rookac tie van leerlingen van lagere scho len heeft in Zeeland weerklank gevonden. Op het bericht dat wij kortgeleden in ons blad afdruk ten, hebben leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas van de openbare lagere .Prinses Mar- grietschool te Kloetinge spontaan gereageerd door zich in overgrote meerderheid te laten benoemen tot ,anti-rookridder\ Ze beloofden namelijk voorlopig niet met roken te zullen beginnen. Slechts zes van de tachtig kinderen konden dit besluit niet nemen. Van de Amsterdamse arts dr L. Meinsma, promotor van de anti-rookcam- pagne, heeft de heer A. Spee, hoofd van de Kloetingse school, inmiddels een brief ontvangen, waarin deze zijn vreugde uit spreekt over de spontane Kloe tingse reactie. Binnenkort zullen de kinderen het certificaat ont vangen waarmee hun intreden in de ,orde der ,antl-rookridders' een feit wordt. Niets vermist na inbraak te Krabbendijke KRABBENDIJKE In de nacht van aan de Zuidweg te Krabbendijke. Er wordt niets vermist. Er zijn enkele deuren geforceerd, onder andere een tussen de loods en een kantoor. Kost baar zaad bleek onaangeroerd te zyn. Kinderen spelen met vuur: 750,- schade in Biezelinge BIEZELINGE Zaterdagmiddag om streeks half zes moest ae brandweer van Kapelle uitrukken voor een brandje wat was ontstaan in een stapel lege fruitkisten, die lagen opgeslagen achter de bedrijfsgebouwen van C. Oostroms conservenfabrieken NV te Biezelinge. De brandweer had met de hogedruk- eenheid het vuur spoedig onder de knie. Er gingen ongeveer 250 kisten verloren. De schade bedraagt ongeveer 750. De brand ontstond doordal kinderen met lucifers aan het spelen waren. Daarbij vatte het in de kisten aanwezige karton vlam. Financiële positie is precair MIDDELBURG Dijkgraaf jhr mr G. C. D. Rutgers van Rozen burg van het waterschap Walche ren heeft er vrijdag reeds in het kort melding van gemaakt: in een dezer dagen aan de minister van verkeer en waterstaat gezonden brief bepleit de unie van water schapsbonden opname van een bij drage ter distributie onder de wa terschappen op de rijksbegroting 1968. Naar verluidt zou dit bedrag dertig miljoen gulden groot moe ten zijn. In de brief aan de minister gaat de unie in op diverse punten uit het rap port van de werkgroep van de minister van verkeer en waterstaat. Ook worden er zaken aangeroerd waaraan de werk groep is voorbijgegaan. Gedoeld wordt onder meer op de loonexplosie en de zich voordoende prijsstijgingen. ,De wa terschappen hebben', zo wordt opge merkt, .hieraan part noch deel. Zy on dervinden echter de uit financieel oog punt mede als gevolg van de pacht- prjjsbeheersing steeds bezwaarlijker te verwerken consequenties van dit ver schijnsel. Daarbij verkeren de waterschappen in de speciale positie, dat de gevolgen van ae loonexplosie niet zoals bij ge meente en provincie, door verhoging van de rijksbijdrage worden gecompen seerd, want er bestaat geen rijksbij drage aan de dienst, waaruit de wa terschappen de hogere lonen kwijten. Aldus ontstaat de wel zeer moeilijk te verwerken discrepantie dat bij pro vincie en gemeente 's rijks schatkist de door de loonexplosie opgedreven uit gaven dekt, maar van net dekkings bedrag een deel in de vorm van hogere opbrengst van loon- en inkomstenbe lasting terug ontvangt. .In de waterschapssector echter viert eenrichtingsverkeer hoogtij', aldus de unie in de brief aan de minister. ,AJleen de hogere Opbrengst van loon en inkomstenbelasting vloeit 's rijks schatkist toe, maar ln de kosten KADERVERGADERING ANAB TE GOES: GOES ,De agrarische bedrij ven dienen vergroot te worden.' Deze stelling heeft de heer P. Schippers, lid van het hoofdbe stuur van de Algemene Nederland se Agrarische Bedrijfsbond zater dagmiddag met grote nadruk ver dedigd in een inleiding, die hij hield voor de provinciale kadervergade ring van de ANAB in ,De Prins van Oranje' te Goes. Hij ging er daarbij van uit, dat de kleine boe ren niet door de bond moeten wor den meegesleept in pogingen om loonsverhoging 'voor de leden te bewerken. ,Ik zal het hard zeggen: we heb ben geen bliksem met de kleine boer te maken. We hebben te ma ken met ondernemingen, waar ar beiders nodig zijn en daar moeten we onze looneisen op richten. Als we een trein met kleine boeren moe ten meeslepen in onze bijdrage aan het loonbeleid, dan wordt de hoogte van de lonen afgeremd', vond heer Schippers. Aan de hand van uitgebreid cijferma teriaal gaf de hoofdbestuurder een beeld van de situatie in de landbouw. Hij was van mening dat er nog te veel. kleine bedrijven zyn .en bedrijven met één arbeider kun je nauwelijks een on derneming noemen'. Het O- en S-fonds werkte naar de mening van de heer Schippers veel te langzaam. Een on gunstig gevolg van de geringe omvang van veel bedrijven achtte hij de .sla pende werkloosheid'. Hij was van me ning dat door sociale overwegingen de kostprijs van de produkten van de land 45.932 arbeiders werkzaam in de kleine ondernemers te hoog wordt. Momenteel zijn in het totaal in Neder land- en tuinbouw. De werkloosheid onder die arbeiders is niet zo groot. Van samenwerkingsvormen in de land en tuinbouw vond de heer Schippers: .Samenwerken is goed, maar het zal een lapmiddel blijven. Grotere bedry- ven creëren is de oplossing'. Hij waar schuwde ervoor, dat de afname van het aantal landarbeiders door mechanisatie op een gegeven moment aanleiding kan geven tot minder goede bedrijfsvoering. Wel was hy van mening, dat de af vloeiing van de landarbeiders reëel is in het kader van de structrnelo verbe tering. Terugkrabbelen Over de looneisen van de bond zei hij: ,We hebben terug moeten krabbelen tot 7 pet. Dat wil zeggen dat we 1 pet hebben laten vallen. Minister Veldkamp heeft gesteld, dat naast de 4 pet ln mei en de anderhalf pet in juli een be staande achterstand van tweeëneenhalf pet. mag worden ingehaald. Het gejam mer van de werkgevers maakt de be sprekingen echter niet makkelijk'. Ver der sprak hij zich uit voor handha ving van de verlenging van de ziekte regeling voor agrarische werknemers, waarbij na de wettelijk vastgestelde uitkering gedurende een jaar nog drie jaar lang vla een verzekering uitke ringen volgen. De heer J. L. Lukaart, hoofdbestuurder de ANAB te Goes, hield een inlei- over de werkloosheid ln de land en tuinbouw. ,Tot nu toe is de uitstoot van arbeiders uit de landbouwsector in Zeeland goed verlopen', aldus de heer Lukaart. Momenteel zijn er in Zeeland 2288 werklozen, die voor een groot deel in de grondwerken in het bouwbedrijf zitten. De heer Lukaart was van mening dat werklozen niet aan het werk gezel moeten worden om hen aan de gang te houden. In januari van dit jaar waren 314 landarbeiders werkloos. Eind januari waren er 577 openstaande aanvragen voor personeel van ondernemers. Deze aanvragen komen vooral uit de metaal bedrijven. De heer Lukaart stelde, dat de bouw in Zeeland gunstige perspectie ven biedt. gemaakt moet worden. In de middagvergadering werd gedus- eussieerd over problemen van leden van de bond. Een van de aanwezigen was ver ontrust over het feit, dat boeren van ge saneerde bedrijven in sommige gevallen gaan werken en daarbij de arbeiders voor de voeten lopen, omdat ze met een gering loon tevreden zijn. De heer Schip pers antwoordde, dat de bond stappen onderneemt om dit onmogelijk te ma ken. In antwoord op een andere vraag deelde de heer Schippers mee. dat de ANAB aandacht besteedt aan de gevol gen of eventuele gevolgen voor de ar- •eiders van de ruilverkaveling in ver schillende gebieden. De bond wil een regeling treffen, waarbij arbeiders boven een bepaal de leeftijd bijvoorbeeld 50 jaar een uitkering krijgen als ze door ruilverkaveling werkloos raken. Oudere arbeiders Minder rooskleurig ziet het er uit voor de oudere vroegere landarbei ders, die nu in het grondwerk zitten. In Zeeland werken momenteel nog 3100 arbeiders in de agrarische sec tor, vorig jaar waren dat er 3700. Over het geheel gezien is de situatie in Zeeland niet ongunstig. Alleen de oudere grondwerkers konden wel eens Transfers voor actie ,Een koe voor Grosseto' GOES-ZIERJKZEE De Llonsclubs van Goes en Sehouwen-Duiveland heb ben besloten opnieuw transfers te ver kopen van de Oosterscheldebrug. De opbrengst is ditmaal ten bate van de actie ,Een koe voor Grosseto'. De trans fers zuilen verkrijgbaar zijn by bet VVV-kantoor Goes en voorts bfl dokter H. P. van Maanen, Heinkenszand, CIa~ raspad 12, alsmede bij tandarts J. L. Wessel Boer, Zierikzee, Karnemelkse- vaart 2. van de loonexplosie draagt het ryk niets bij. Zij mogen door de ingelan den, dat wil zeggen door het onroe rend goed zonder enige compen satie worden betaald. Met dit voor beeld voor ogen en indachtig financiële positie volmaakt scheef is gegroeid, waaruit schromelijke on billijkheden resulteren.' Voor wie kunst iets vanzelfsprekends is, de helaas nog weinigen voor wie kunst begint waar kennen, weten en meevoelen beginnen, is de voorstel ling die het Zwarte Theater uit Praag zaterdagavond in de Middelburgse schouwburg heeft verzorgd, iets van zelfsprekends geworden. Twee volle uren zweven op de vage grens tussen kunst en boerenbedrog, balancerend op die vliesdunne lijn, ga ven geen enkel moment ruimte voor de vraag .kunst óf boerenbedrog?' omdat het antwoord duidelijk afgetekend lag aan de kant van de Kunst, die we onze strikte opdracht lag in de voor stelling met een grote k móeten schrijven. Er was wel ruimte voor de vraag .waar om kon deze voorstelling als iets van zelfsprekends aanvaard worden, juist waar zovfeel woorden ongezegd, zoveel formuheren-tot-beter-begrip oningevuld bleven?' We hebben het antwoord daarop ge vonden in het gegeven dat voor ons poésie pure geen woorden en formulie ren nodig heeft, maar door, uit vooral in zichzelf bestaat. Poésie pure dus. Een zwaargeladen be grip, dat een optimaal functioneren ver eist van de mensen en dingen, die ge durig op weg zijn naar een zo optimaal mogelijk functionerend totaalbeeld, het totaalbeeld van bijvoorbeeld twee uur Zwart Theater. De mensen waren er, de dingen en het totaalbeeld; tijdens de gelukkig vele malen dat in samenspel de opti male functie werd bereikt tekende het Afstoting Het voorstel van de werkgroep tot af stoting van waterschapstaken zal het waterschapsbestel naar de mening van de unie ontwrichten. Het negeert het vele goede dat door de provinciale be sturen in samenwerking met de water schappen recentelijk tot stand is ge bracht en elders in bewerking is. Af stoting van de zeer essentiële taak van de zorg voor de waterkeringen langs de Noordzee wordt beslist af gewezen. De suggestie van de werk groep omtrent een geselecteerde rijks- steun, waarbij hele onderdelen van de waterschapstaak als waterhuishouding, buiten de subsidiëring zullen blijven, ontmoet verzet. Ook bij die onderdelen van de gedecentraliseerde waterstaats- •g is het algemeen belang in het ;I', zo luidt de brief. •an de unie van water- is er verheugd over dat de werkgroep de snelle opvoering van de waterschapslasten en de daaraan in- haerente overschryding veelal van de draagicracht der waterschappen heeft onderkend. Het waterschapsbestel Ir daardoor in een ernstige Impasse ge komen. Dat maakt spoedige realisering van vestiging van een financiële ver houding rijk-waterschappen gewenst, al dus de unie van waterschappen. spel Het bestuur schapsbonden IJZENDIJKE Op de kruising van de provinciale weg en de weg Waterviiet- IJzendijke botsten zaterdagavond twee personenauto's, waarbij drie inwoners van IJzendijke, G. B. C., zijn vrouw en liet 7-jarig zcontje van het echtpaar dusdanig werden gewond dat zy in het St.-Antoniusziekenhuis te Oostburg moesten worden opgenomen. Hun toe stand is redelijk. Het ongeluk gebeurde toen de personen auto, bestuurd door G., komend van de richting Watervliet, na vermoede lijk even voor de stopstreep te hebben stilgestaan, de provinciale weg overstak. De auto werd in de flank gegrepen door een personenauto, bestuurd door P. J. R. uit Nieuwvliet, die met een snelheid van ongeveer 90 km per uur uit de richting Breskens naderde. Door de botsing tolde de auto van C. rond, waardoor de man en de vrouw uit de auto werden geslingerd: De man liep ln het gedrang komen, meende de een hersenschudding en enkele snijwon- heer Lukaart. Hy sprak verder over den op, de vrouw enkele inwendige kneu- ANAB De «e auto bleef. zingen. De jongen, werd aan het hoofd gewond. De be stuurder van de andere auto bleef on gedeerd, evenals zijn passagiers. De jeide auto's werden uiteraard zwaar beschadigd. GOES In een byeenkomst met fa milie en collega's heeft de heer J. M. Sturm zaterdagmiddag in hotel .Termi nus' te Goes zyn veertigjarig jubileum als beambte by de PTT te Goes gevierd. De heer Sturm is in Goes een bekende figuur. H(j werkt meestentijds aan het loket- De directeur van de PTT te Goes, heer A. P. Dansen schetste de heer Sturm als iemand, die op frappante ma nier de belangen van zyn gezin, de PTT an zijn principes laat samengaan en deze alle tot hun recht laat komen. Sturm namens het personeel vool zijn collegialiteit. Hy overhandigde hem een vulpen. Uit handen van de heer Dansen kreeg de heer Sturm een gouden Insigne, een oorkonde en een bedrag onder couvert. Verder spraken de oudste zoon van de heer Sturm en de jübilarls zelf. De heer Sturm is by de PTT begonnen als hulp- besteller en klom langzaam op tot de functie, die hij nu heeft. Hij heeft tot pensionering nog bijna tien jaar voor de boeg. zijn. Er is veel geschreven In erg jui chende termen en dat is begrijpelijk: het Zwarte Theater levert een razend knappe prestatie. Toch nemen we de juichtonen van die vóór ons schreven niet zonder meer over. We zouden de prestaties van het Praags gezelschap liever willen benaderen van de .theater kant' en de vraag wat een podium van daag de dag nodig heeft om een zaal te kunnen boeien. De .mysteriekant', her en der reeds uitvoerig beschreven, willen we liever laten rusten om de simpele reden dat dit facet van het optreden als andere onderdelen geen hoofdzaak maar slechts bijzaak is. Dat mysterieuze is trouwens al lang niet zo mysterieus meer. Het grootste deel van de acteurs werkt onzichtbaar op de achtergrond met zichtbare voor werpen op de voorgrond: een soort tru cage, die ons eerder het woord .boeren bedrog' liet schrijven en dat lang voor het Praagse gezelschap het te zijnen nutte aanwendde door filmmakers theatermannen werd toegepast. Het is wel een ontzettend veeleisend en moeilijk principe en de uitvoering, die het Zwarte Theater eraan gaf, heeft recht op een sterkere uitdruk king als .razend knap'. De regisseur (Jiri Srnec) die erachter zit, moet over meer dan normale eigen schappen beschikken, moet een theater vakman zfln uit beter dan gewoon goed hout. Srnecs buitengewone kwaliteiten zonder een groep executanten van het soort dat zaterdagavond op de Middelburgse planken stond hadden de voorstelling echter nooit kunnen maken tot wat ze werd. Het getuigt van een heel waar devol kunstenaarschap als mensen die bij de uitermate strakke regie, die deze vorm van theater zonder meer vergt in de handen van een regisseur tot moderne horigen worden, individueel tot een zo sterke prestatie in staat zijn. Als exponent van dat gebeuren willen we de eerste acteur Frantisek Kratochvll noemen, die door de hele voorstelling wandelde om de mens in zyn spel met het voorwerp zijn eigen autonome functie te geven. En hiermee zijn we terug by wat we hierboven noemden ,de vraag wat een podium vandaag de dag nodig heeft om een zaal te kunnen boelen'. Wat maakt het theatergebeuren totaal Voor leder zal dat anders liggen. Bij elke voorstelling zal het antwoord an ders luiden. In het geval van dit op treden waren we blij met de dingen, de mensen en hun beider muziek. Het groeiend gebaar, een poëzie met een nieuw idioom, de onuitgesproken woor den schreven een groot, met bijzondere spanning geladen woord: THEATER. EXAMENS Aan de rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het examen dierenarts de heer O. J. J. de Clerck te IJzendijke. B en w naar Enschede Band tussen gemeente en de school OOSTBURG Burgemeester J. L. van Leeuwen van Oostburg, wethouder A. P. Modde en ge meentesecretaris P. A. Bril héb ben zaterdag de installatie van de nieuwgekozen studentenraad van de technische hogeschool .Drïenerlo' te Enschede byge- woond. De burgemeester overhan digde de raad bij deze gelegen heid een koperen scheepshol met inscriptie. De band tussen het ge meentebestuur van Oostburg en de technische hogeschool bestaat in hot. symbool, dat die studen tenraad en do gemeente Oost burg gemeen hebben, do Een hoorn. De eenhoorn is een mythologische dierengestalte, bekend in heel Vlaanderen als een symbool van wederopbouw, die door een her berg in Oostburg, gesticht in 1713 in het uithangscnild werd gevoerd. Zoals bekend, is er ooit nu nog een restaurant van die naam en heeft Oostburg een beeld van de eenhoorn ais stadsverfraaiing. Het laatste bezoek van de studenten raad kwam op 4 en 5 januari van dit jaar. Traditiegetrouw be zochten b en w met hun gasten hotel .Noordzbe' te Cadzand, de scheepswerf van gebr. Mans te Breskens en het industriegebied van Brugge. De vierde studentenraad werd vr(jdag gekozen. Ter gelegenheid van de overdracht van bevoegd heden van de derde aan de vierde raad werd zaterdagavond de bel overhandigd, in aanwezigheid van de rector-magnificus van de ho geschool. De inscriptie luidt: .Een hoorn, gemeente Oostburg, 17 fe bruari 1967'. Bij het laatste, be zoek van de studentenraad aan de Breskense scheepswerf con stateerden b en w dat de studen ten voor deze bel bijzonder veel belangstelling hadden. Vandaar dit gebaar. Bij hun eerste bezoek deed het gemeentebestuur de raad een door de heer Schijve uit Oost burg gesneden beeldje (ongeveer 40 cm hoog) van de eenhoorn cadeau. Op de vraag waar zich het beeldje nu bevond, kregen de Oostburgse bezoekers te horen, dat het zorgvuldig in een kluisje wordt hewaard en alleen op tafel komt wanneer de studentenraad grote moeite heeft om tot een beslissing te komen. En die be slissingen kunnen inderdaad be langrijk zijn, omdat de zeven stu denten deel uitmaken van het be stuur van de hogeschool. Dat de studentenraden de naam hebben bijzonder ondernemend te zyn 'wordt begrijpelyk, wanneer men weet dat de derde raad op eigen verzoek ontvangen werd door president De Gnullc, naar aanleiding van het simpele feit, dat zy werd gekozen op do dag waarop de president werd herko- De Oostburgse deputatie werd in de middaguren rondgeleid door de zeer moderne hoge school. Het is een campus-ho geschool de studenten zijn daar intern) waar bijna 7Ö0 studenten onderwijs ontvangen van 45 professoren. Tegen deze achtergrond was het hek- maal niet erg dat een boos belichting;, mannetje de zaak af en toe net k{5 teveel in het zonnetje zette oni hé mysterieus waas je op te kunnen houden De trucage was er tenslotte niet o.n de trucage. Het zou te ver voeren hier meer op onderdelen van het optreden uitvoerig in te gaan. Het lijkt ons ook niet nodig. Het Zwarte Theater, 18 medewerkers! maakte negen stuitjes theater op de grens van ballet, marionettenspel, to neel en pantomime. Het deed dat met de elders zelden bereikte fijngeestigheid, die we de laat ste tijd via de televisie (gelukkig) in een gunstige frequentie te zien krij- *en in Tsjechische poppen- en kinder- Alms. Er zit iets in van het eeuwig kinder- lijke. het speelse, de kleine dingetjes die gelukkig maken. We zijn het Zwarte Theater en de ZVU daarvoor oprecht dankbaar. De mensen die op de lege plaatsen hadden kunnen zitten, hebben een avond vol zuivere poëzie gemist, poëzie die ze naar wij vrezen niet zo ge makkelijk op straat zullen tegenkomen, hoewel ze daar ergens te vinden moe: PRINS VAN ORANJE', GOES OPERETTE VERENIGING. De Goese operette vereniging heeft za terdagavond in ,De Prins van Oranje' voor een aangename verrassing gezorgd: het gezelschap, versterkt met enkele beroepssolisten, zorgde voor een en thousiaste, bij momenten sprankelende opvoering van Emmerich Kalm&ns ,De circusprinses', die qua presentatie zo veel vaart had, met zoveel flair werd gebracht, dat men er de onvolkomenhe den gaarne bij vergat. Vaart, schreven wij in de aanhef en dat is op zichzelf al een pré: de voorstelling nam meer dan vier uur en wie eniger mate vertrouwd is met het meubilair van de .Prins van Oranje' kan bevroe den, wat het betekent, als na die vier uur een dankbaar publiek nog voor de bloemen een toegift afdwingt. Er is in het verleden wel eens, ten op zichte van de executerende vereniging, bedenkelijk het hoofd geschud: men zou er, gezien het niveau van de prestaties maar beter aan doen de voorstellingen binnenskamers te houden en uitsluitend voor .vrienden en magen' op te treden en ook ditmaal was er, bij ingewijden, enige reserve ,met voorbedachte rade' het Goese gezelschap zou er niet klaar voor zijn, men miste voldoende stemmenmateriaal, men miste een alge mene appreciatie, met andere woorden er was sprake van een verouderende aanhang, men misteja, wat miste men eigenlijk niet En dan krijgt men plotseling een voor stelling voorgeschoteld, die alles heeft, wat men maar van amateurs kan ver langen: vaart, esprit, élan, flair. Ele menten, die in een operette-opvoering onmisbaar zijn. Dan is men ook bereid de onvolkomenheden te accepteren; ze verzinken in een zee van overrompelen de charme. Want uiteraard waren er te kortkomingen. De dames van het gezel schap worstelden met de hoge registers ze waren goede verliezers het or kest (enthousiast en met brio musice rend, met veel bezieling geleid door di rigent J. P. Kousemaker) was vaak, in de communicatie met koor en solisten, wat ongelukkig met het plaatsen van de inzetten, de danseressen misten bH alle vuur en dynamiek voldoende stilering en discipline, het parlando was in enkele passages dermate gebrekkig, dat men dit niet meer op het credit van een kun dig regisseur als Toine van Bergen kan plaatsen ja, en dan zegt men, bij het totaal van deze manco's, wat heeft de Goese operette vereniging zaterdag avond van ,De circusprinses' een plezie rige, soms meeslepende voorstelling ge maakt. En dan denkt men, bij een overi gens imponerende .eigen inbreng' van het Goese gezelschap, direct aan de bel de beroepssolisten, Chris Reumer (Mis ter X) en Simon van Trirum (Toni), van wie vooral de laatste katalysator was: hij Inspireerde de Goese amateurs, die zich, duidelijk merkbaar, aan zijn prestatie en presentatie optrokken. Wie van deze groep als eerste te noemen? Een moeilijke zaak. Albert Reichart, die prins Sergius Wladimir vertolkte of Si mon Berrevoets, die men hy had een dubbelrol van de oberkelner Pellkan een even uitgewogen als ingetogen scheppinkje zag maken? Weinig hoffe lijk ten opzichte van de dames, die even eens vermelding verdienen: Ali Beke- nes-Bloemendaal (vorstin Fedora Pa- linski), Annie Wijnands (miss Mabel Gibson) en Annie Cardon-Kakebeeke (Carla Schlümberger). En er waren meer medewerkenden, die niet onver meld mogen blijven: Jan Rooze (circus directeur), Adrie Burgs (Graaf Sasku- sln), Cor Koens (Pinelli), Lineke Dries- sen (barmeisje) en Leo van Loenhout (luitenant en piccolo). Wat, het geheel overziende, nog te zeg gen over deze opvoering van ,De cir cusprinses' door de Goese operette? Vooral, dat het een enthousiaste, spon tane opvoering was, die terecht menig open doekje kreeg, waarin uit zonderlijke aandacht was besteed aim kostuums en decors, waarin de Goesa operette weer eens aantoonde, over een koor met voortreffelijke kwaliteiten ta beschikken, vooral ook, dat men er In slaagde een uitverkocht huis tot be geesterde bijval te brengen: er is, voor de operette, anachronisme of niet, nog altijd een trouw en dankbaar publiek. Dat, na vier uren op het meubilair van de Prins van Oranje, geestdriftig op veert om een ovatie te brengen. Een maal verkocht de naamgever van deza zaal, voor het heil des vaderlands, zijn tafelzilver. Over de verdere boedel rept de vaderlandse geschiedenis met geen •oord. Zou men in Goes H. H. ADVERTENTIE dat tielpt WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt met af en toe een bul. Matige tot krachtige, aan de «nst af en toe hnrde tot stormachtige wind tussen zuidwest en west. Weinig ver andering in temperatuur. ZON EN MAAN 21 februari Zon op 07.45 onder 18,01 Maan op 13.20 onder 06,27

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 2