4 H O E N S O SHOW AAMBEIEN Gemeente Waarde. GEMEENTE- Lekker vlees haalt u niet bij de eerste de bestemaar lekker vlees baalt u bij uw keurslager! VERSE WORST VERS VLEESGEHAKT 2,38 44 ct. 2,18 57 ct. DE WALCHERSE KEURSLAGERS het café-restaurant ,DE VAL' ,U ZOEKT GELD' AUTOBOXEN FLINK WINKELMEISJE VéOé VOSKAMP PERZISCHE TAPIJTEN EXPOSITIE OOSTERSE TAPIJTEN D. DE LEEUW - BEËDIGD MAKELAAR-EXPERT VERWARMINGSAPPARATEN ZUL KRIJGER, BEESTENMARKT IN GOES, EEN MASSEE ZN NV - GOES ADVERTEREN DOET VERKOPEN LIPS BRANDKAST Coöp. Raiffeisenbank Bruinisse HOECHST VLISSINGEN NV Sloehaven- Vlissïngen-Oost Tel. 01184-5170 EEN FLINKE TELEFONISTE VERKOOPSTER LEERLING VERKOOPSTER AUTOMOBILISTE DOOD ACHTER STUUR: DRIE KINDEREN KOMEN OM ,Wageningen' in onderwijswet opgenomen Ook Koog aan de Zaan weigert BB-bijdrage BEJAARDE MAN EN BABY BIJ BRAND OMGEKOMEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 6 FEBRUARI 1967 Heden overleed, in liet ziekenhuis .Dijkzigt' te Rotterdam, zacht en kalm, onze lieve man en vader op de leeftijd van 49 jaar. Kruiningen: C. Stokman-Sinke Corry en Gerard Paul en Adri Jaap Kruiningen, 4 februari 1967 Schoolstraat 32 De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 8 februari 1967 des namiddags te 13.00 uur op de alge mene begraafplaats te Kruiningen. Vertrek vanaf het jeugdgebouw van de gereformeerde kerk te Kruiningen te 12.45 Heden overleed, zacht en kalm, na een lang durig geduldig gedra gen lijden, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, be huwd- en grootvader ADRIAAN KEMELING op de leeftijd van bijna 61 jaar. M. Kemeling- de Kam J. Kemeling J. C. Kemeling- Wirtz Arno Middelburg, 5 februari 1967 Achtersingel 25 De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag 8 februari 1967 om 13.00 uur op de algemene begraaf plaats. Vertrek van huis om Heden overleed, zacht en kalm, na een lang durig, geduldig gedra gen lijden, onze lieve broer, zwager,' oom en oudoom op de leeftijd van bijna 61 jaar. Uit aller naam, J. Kemeling Tot onze diepe droef heid werd plotseling van ons weggenomen, onze zeer lieve man en altijd zo zorgzame va der, grootvader, broer, zwager en oom JAN POLEY op de leeftijd van 68 jaar. Kruiningen: G. Poley-Sinke A. Poley D. Poley-de Bat Jan Zuidzande: M. Verhage-Poley Jac. Verhage .Hansweert: J. C. A. de Kok- Poley M. W. de Kok Kruiningen: H. C. Poley Fam. Poley Fam. Sinke Kruiningen, 3 februari 1967 Sandeeweg 6 De begrafenis zal plaatshebben op dins dag 7 februari 1967 1967 des namiddags te 13.00 uur op de alge mene begraafplaats te Kruiningen. Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, in het Gasthuis te Middelburg, onze beste broer en oom in de ouderdom van 78 jaar. Middelburg: H. Vereke- Kallemijn Domburg: A. Kallemijn J. Kallemijn M. Vermeulen- Kallemijn Joh. Kallemijn Nichten en neven Domburg, 4 februari 1967 Beatrixstraat 9 De begrafenis vindt plaats woensdag 8 fe- bruari 1967 om 12.30 uur op de begraaf plaats te Domburg. Heden is, zacht en kalm, van ons heenge gaan, onze lieve, zorg zame moeder, behuwd- moeder en oma PIETERNELLA MARIA MARIJS weduwe van Janus Dorle\jn, in de ouderdom van 85 jaar. Rotterdam: E. J. Kooy-Dorleijn D. Kooy Souburg: J. C. van der Struik- Dorleijn A. van der Struik Els en Adri Oost-Souburg, 4 februari 1967 Nieuwstraat 12. De rouwdienst zal wor den gehouden Ln ge bouw .Rehoboth', Schoolstraat 2, Sou burg, op dinsdag 7 fe bruari om 11.15 uur, waarna de teraardebe stelling zal plaatsheb ben te 12.10 uur op de algemene begraaf plaats. Heden overleed, na een kort ziekbed, in het Gasthuis te Middel burg, onze geliefde va der, groot- en over grootvader, de heer JACOB JANSE, weduwnaar van Neelt.je Maljers, op de leeftijd van 90 jaar. Oostkapelle: Jac. Kooman-Janse CHr. KO'öman C. Aalewijnse-Janse J. A. Aalewijnse Souburg: E. Roose-Janse J. Roose Oostkapelle: J. Janse C. Janse- v. d. Woestijne Klein- en achter kleinkinderen Oostkapelle, 5 februari 1967 Dorpsstraat 48 De begrafenis zal plaatshebben op woens dag 8 februari 1967 te 12.00 uur vanaf Dorps straat 52. Sollicitanten worden opge roepen voor de per 1 april 1967 vacerende betrekking Ruime ervaring op het ge bied van de financiële ad ministratie wordt vereist. Wedde volgens prov. rege ling. Sollicitaties binnen 10 da gen aan de burgemeester. Na de troost van het H. Sacrament der zieken is op de 3e februari, 's avonds half zeven, in volle vrede en overgave aan Gods H. Wil op de leeftijd van 84 jaar van ons heengegaan, onze goede en wijze vader, groot- en overgrootvader THEOPHIEL FRANCISCÜS SCHUTIJSER Begiftigd met het erekruis-Pro Ecclesia et Pontifice, sinds 27 juni 1935 weduwnaar van Johanna Petronella de Vüegher. Rome: Pater dr Clementinus O FM. Cap. Oegstgeest: Zuster Marie Eijmard Blokker: C. E. M. Schutijser V. G. Schutijser-Mol Nijmegen: Pater Hubertinus OFM. Cap. Karachi: Pater Theobald OFM Vlissingen: P. M. Schutijser E. M. Schutijser-Koning Vlissingen: A. J. Schutijser E. C. Schutijser-van Egeraat op Zoom: M. L. J. C. Smith-Schutijser L. A. Smith Bergen op Zoom, 3 februari 1967 De heilige eucharistieviering zal worden gehou den op woensdag 8 februari, 's morgens te 10.30 uur in de parochiekerk van O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans te Vlissingen, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op het r-k kerkhof aldaar. Correspondentie-adres: Gentiaanstraat 69. Bergen op Zoom Ten diepste getroffen door de overweldigende bewijzen van deelneming en medeleven, welke wij mochten ont vangen na het verscheiden van onze onvergetelijke moe der, mevrouw WED. M. J. DE MOOY-CEULEMANS. Zij mocht 101 jaren halen, en het schier onmogelijk is ieder afzonderlijk te danken, is het ons een ware be hoefte hier te zeggen, hoezeer zoveel medeleven door ons is gewaardeerd. Bijzondere dank brengen wij aan dokter S. Wartena voor zijn langdurige, nooit verflauwende, zorg en be langstelling voor haar, ook tijdens haar verblijf in het St.-Josephziekenhuis. Onze dank gaat tevens uit naar de doktoren P. H. Post- ma en J. L. van Ligten, alsmede naar de eerw. zuster M. Stefanie en haar keurig team verpleegsters, zomede de meisjes van het huishoudelijk personeel van de in terne afdeling. Tot allen zeggen wij, van deze plaats: wij danken allen zeer. Namens de familie, J. de Mooy Vlissingen, februari 1967 Paul Krugerstraat 11 DINSDAG puur varkensvlees BOTERHAMWORST van keurkwaliteit WOENSDAG be met krulden BOERENHOOFDKAAS 150 gram zoals uit grootvaders tijd PSP SPAART U AL ONZE KEURSLAGER- ZEGELS? ZIJ LEVEREN U 4 500 gram 500 gram SP AAR WINST OP! Al deze voordelen bij SCHOUWEN AAR DAVIDSE WEEMAES Bellamypark 16 Oranjeplein 7 L. Noordstr. 55 Vlissingen Souburg Middelburg Het provinciaal bestuur van Zeeland roept gegadigden op voor pachter van bij de Oosterscheldebrug in de gemeente Zierikzee. Slechts zij, die in het bezit zijn van het vakdiploma hotel-restaurantbedrijf komen in aanmerking. De pachtvoorwaarden worden op aanvraag toegezonden. Aanmeldingen voor deze per 1 januari 1968 openvallende functie binnen drie weken na het verschijnen van dit blad te zenden aan het provinciaal bestuur van Zeeland, provinciehuis te Middelburg. CITY - TEL. 2281 - MIDDELBURG Woensdag 8 februari,. 8 uur, 18 jaar ,DE VROUW IN HET ZAND' HET JAPANSE FILMWERK schrompelen weg Pijn én jeuk wèg Zwelling verdwjj nt De wetenschap heeft thans een helende substantie ont dekt met de verbazingwek kende eigenschap de aambei en eenvoudig te doen weg- drogen - de pijn houdt op, zwellingverdwijnt. Toegepast in SPBRTI doet deze weefsel- vernieuwende stof zelfs de meest hardnekkige aambeien ineenschrompelen, zó afdoend dat ze nu geen probleem meer zijn. Sperti Zalf en Zetpillen SPERTI is zacht en desinfec terend - bevat géén verdo vende middelen. Voor snelle, rechtstreekse behandeling van aambeien: SPERTI Zalf f3.60, "Zetpillen f4.90. op hypotheek met Jaren lange vaste rente? Kredie ten op alle objecten. Makelaarskantoor L. A. van Opstal Zoon, Jacoba van Beierenstraat 1 te Goes, telefoon 5405 (bgg 5375 en 7376). Opgericht ln 1914. TE HUUR in het nieuwe bouwplan. Kraayertstraat Telefoon 01184-2229 Afttfesntie 1 Mevrouw, voor lompen ge ven wij goede prijzen. Ook voor uw oude kachels. Lompen- en metaalhande laar Firma Van Wïjngen Telefoon 01180-3910 Wagenplein 8 MIDDELBURG W(j vragen voor direct: 5-daagse werkweek, vakantie nader te regelen goed salaris levensmiddelenbedrjjf ALHAMBRA VLISSINGEN Maandag en dinsdag 8 uur. 14 jaar GENGHIS KHAN P CARPET IMPORTERS ;en u uit tot een bezoek ai THE ORIENT CARPET IMPORTERS te Den Haag nodigen u uit tot een bezoek aan de De bezichtigingsdagen zijn gesteld op: dinsdag 7 februari van 14-22 uur en woensdag 8 februari van 10-21 uur in de zaal van hotel PAX, Stationsstraat 34, MIDDELBURG Het tentoongestelde omvat het beste en mooiste, wat de OOSTERSE tapijtkunst voortbrengt. Zonder enige verpliching kunt u zich vrijelijk oriënteren, aangezien ieder exemplaar is voor.zien van label waarop soort, maat en prijs, terwijl des kundige voorlichting wordt verstrekt door de aanwezige expert. P S Het tentoongestelde omvat de volgende kwaliteiten: Myrh, Bochara, afgepaste lopers, Chinese tapijten, enz. enz. GERICHTE WARMTE. VOOR VELE BEWONERS VAN ZEELAND REEDS EEN BEGRIP. Voor diegenen, die de modellen en de goede hoedanigheden der HOENSON VERWARMINGSAPPARATEN nog niet hennen, en voor allen, die geïnteresseerd zijn in een GAS- of OLIEHAARD, bestaat de gelegenheid zich volledig op de hoogte te stéllen van de voortreffelijke eigenschappen, die de HOENSON HAARDEN bezitten. OP 7/ 8 EN 9 FEBRUARI ZULLEN WIJ IN DE HOUDEN MET DE HOENSON GAS- EN OLIEHAARDEN WAAR U OA HET NIEUWSTE MODEL VAN DE HOENSON GASHAARD BRANDENDE ZULT KUNNEN BEZICHTIGEN. De tentoonstelling zal geopend zjjn van 14.00 tot 17.00 nur en van 19.00 tot 22.00 uur. Wij zullen het op prjjs stellen n op een van de genoemde dagen te ontmoeten en onze medewerkers zullen u gaarne met alle door n gewenste inlichtingen van dienst zijn. VERZUIM NIET VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK TE MAKEN KONINKLIJKE HANDELMIJ Alleenvertegenwoordigers der HOENSON-produkten voor Zeeland. EEN EXCLUSIEF BRUIDSTOILET 't MODEHUIS heeft APARTE modellen en ontwerpen en een ongeëvenaarde keuze uit de nieuwste en mooiste collecties bruidsstoffen, sluiers en kapjes. Desge wenst wordt uw ydroomjapon' door bekwa me coupeuses tot in de puntjes vervaar digd. Alles voor de bruid (en de bruids moeder en de bruidsmeisjes) in wegens verbouwing tijdelijk: Wijngaardstraat 5 - Goes Tel. 6015 (naast openbare leeszaal). Te koop wegens overcompleet een Afmetingen binnenwerks 40 x 40 x 63 cm. KERKSTRAAT 43 - BRUINISSE and met de ingebruiknan latie Redelijke spreekvaardigheid van de Duitse taal vereist. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan bovenstaand adres. Wij vragen: Markt 31 - Middelburg DR J. J. OKKER, chirurg, dinsdag 7 februari GEEN SPREEKUUR. ADVERTEER IN DE P ZC Na een kortstondige ziekte, aan het eind van zijn krachten, nog voorzien va,n de Sacramenten der zieken, heeft God tot Zich genomen, mijn onver getelijke man, onze vader, behuwd-, en grootva der, de heer CAROLUS PETRUS HENDREKüS VAN DER BORGT, echtgenoot van Johanna Raas, op de leeftijd van 81 jaar. -Middelburg: J. van der Borgt-Raas Oud Gastel: A. P. Kerremans-van der Borgt A. Kerremans Geleen: P. C. Edelhausen-van dei- Borgt L. H. Eüelhausen Hansweert: C. B. van der Borgt D. van der Borgt-Durinck Middelburg: P. J. van der Borgt J. H. van der Borgt-den Boer Vlissingen: F. P. C. Verschoore de la Houssaeye-van der Borgt J. W. F. Verschoore de la En kleinkinderen Condoleantieadres: Griffioenstraat 3 De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op woensdag 8 februari 1967 in de paro chiekerk van de H. Petrus en Paulus te Middel burg om 10.30 uur, waarna zijn lichaam ter ruste zal worden gelegd in het familiegraf op het r-k kerkhof aldaar. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van huize ,St-Willibrord\ Bachtensteene L Wil hem in uw gebed gedenken. HOLYOKE (RTR) In de Ame rikaanse plaats Holyoke heeft zich een ernstig verkeersongeluk voor- ;edaan. De auto van een 80-jarige vrouw reed in op een rij kinderen met het gevolg dat drie kinderen het leven verloren en zeven gewond werden, van wie vier ernstig. Het ongeluk gebeurde nadat de 80-jari- ge, vermoedeïijk door een hartaanval, achter het stuur was overleden. Daar door raakte de auto uit de koers en vloog het trottoir op, juist toen een rij kinderen, die een school verlieten, voor bijkwam. DEN HAAG (ANP) Bij de tweede kamer is ingediend een wetsontwerp, ondertekend door de ministers van on derwijs en wetenschappen en van land bouw en visserij, dat tot strekking heeft de regeling van het weten schappelijk onderwijs aan de rijksland bouwhogeschool te Wageningen, onder te brengen in de wet op het wetenschap pelijk onderwijs. De afzonderlijke wet van 15 december 1917 tot regeling van het hoger land bouwonderwijs zal hierdoor kunnen ver vallen. Bij deze inpassing wordt de wet telijke regeling betreffende de land bouwhogeschool materieel slechts ge wijzigd voorzover dat nodig is in ver band met het feit dat thans ook aan deze rijksinstelling van wetenschappe lijk onderwijs rechtspersoonlijkheid wordt toegekend. Daarentegen blijft de in verschillende opzichten afwijkende organisatie van haar bestuur ongewijzigd. Voorts blijft deze hogeschool ressor teren onder de minister van landbouw en visserij. Het ontwerp vormt uit wetgevingsoogpunt bezien het sluit stuk van een jarenlange ontwikkeling der gedachten in de richting van de thans daarin neergelegde integratie. KOOG AAN DE ZAAN (ANP) Als tweede Zaangemeente heeft de gemeen teraad van Koog aan de Zaan bij (1e behandeling van de gemeentebegroting de bijdrage voor de Bescherming Bevol king afgevoerd met 7 tegen 6 stemmen. Tot de tegenstemmers behoorden de fractieleden van de PSP, de CPN en de PvdA, met uitzondering van de PvdA- wethouder. Evenals in Krommenie het geval was zullen gedeputeerde staten van Noord- Holland de gemeente Koog aan de Zaan nu wel verplichten de subsidie aan de alsnog te verlenen. UTRECHT (ANP) Het negen maanden oude zoontje Edwin van de familie J. E. Gerritsen is za terdagmorgen bij een brand in een bovenhuis aan de Utrechtse Johan de Bekastraat omgekomen. Het jonge echtpaar Gerritsen woonde in bij de tachtigjarige heer J. L. Ze- gers, die bij de brand ernstige verwon dingen opliep, waaraan hij zaterdagmid dag in het ziekenhuis is bezweken. De politie is er -rijwel zeker van dat de brand is aangestoken, aangezien spo ren van benzine zijn gevonden ln het portaal. Om misverstanden te voorko men deelde de politie zaterdag nadruk kelijk mee dat het pertinent niet de moeder van de omgekomen baby is die dit heeft gedaan. Het onderzoek wordt voortgezet. heer Gerritsen, agent van politie, ver liet het huis 's morgens óm kwart over zeven. Tien minuten later kreeg de brandweer de eerste brandmelding van een van de buren. De heer Gerritsen reed met de politiewagen mee terug naar huis en kreeg daarna te horen dat zijn zoontje niet meer leefde. Zijn vrouw had het huis nog net op het nippertje via een balkon aan de achterkant van de eerste verdieping kunnen verlaten. De heer Zegers woonde een verdieping hoger. Hij was op eigen kracht de trap pen afgekomen, dwars door vuur en rook heen. Een buurman, de 48-jarige chauffeur J. C. van Eaaren, die bene den de voordeur had ingetrapt, vond hem halverwege de trap naar de eerste etage. Hoewel de brandweer het vuur binnen een kwartier na. aankomst mees ter was, zijn zowel de eerste als de tweede verdieping volkomen uitgebrand. Ook een hond blijkt in de vlammen te zijn omgekomen. De oorzaak van de brand, die waarschijnlijk in de woning van het echtpaar Gerritsen is ontstaan, is nog niet vastgesteld. Onderzoek naar slachting onder zeehonden DEN HAAG (ANP) Minister Luns (buitenlandse zaken) stelt een onder zoek in naar de juistheid van berichten, volgens welke voor (le Canadese kust (St.-Laurensgolf) zeehonden op wrede manier zouden worden afgeslacht ter verkrijging van zeehondehuiden. Moch ten ze juist blijken, dan zal de minister uit overwegingen van dierenbescher ming ter zake stappen ondernemen bij do Canadese regering. Dit antwoordt de bewindsman, mede na mens minister Bakker (economische za ken), op schriftelijke vragen van het tweede-kamerlid de heer Van Dis (sgp). ,De betekenis van zeehondevel- len in het algemeen en die van jonge zeehonden in hfet bijzonder, is voor de Nederlandse handel ln pelterijen-vellen van zeer ondergeschikt belang. De in voer daarvan uit Canada is te verwaar lozen. Met het oog daarop is de door de heer Van Dis geuite vrees ten aanzien van een mogelijke benadeling van de Nederlandse handel geen grond aanwe zig', aldus minister Luns.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 4