Vaart is er opnieuw uit op het Damrak ^«0 Sxj Positie van KLM is thans gunstig PUZZEL- rubriek Amsterdamse effectenbeurs BEURS-WEEKOVERZICHT Vraag naar 7 pet leninge n KANSEN VOOR AMSTERDAM ALS TERMINALHAVEN Grafische export steeg 18 pet NA VIER MOEILIJKE JAREN Waar zijn onze schepen? ZATER?'G 17 DECEMBER 1966 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 (Door onze economische medewerker) DEN HAAG. De vaart die de vorige week onze beurs plotseling weer midden in de aandacht bracht, behoort tot het verleden. Het is nog maar een geluk dat er geen daling is gekomen en dat er min of meer op de plaats rust wordt gemaakt, dus op het niveau dat midden vorige week werd be- reikt. Echt vertrouwen in de naaste toekomst is er dan ook nog niet. Technische oor zaken hebben voor de stoot naar boven gezorgd. Dat vertrouwen kan pas ko men als de berichten over de slechte gang van zaken in verschillende be drijfstakken maar vooral de bedrijfs sluitingen en de arbeidsontslagen tot het verleden behoren. Voorts zal de belegger wachten op een regeringsbeleid dat meer met zijn belangen rekening houdt. En in de derde plaats op een daling van de rente op obligaties, althans op een daling van het rendement. Wij kunnen niet zeggen dat het zover al is. Maar toch zijn er wel aanwijzingen, dat er aan het hoge rendement ge knabbeld wordt. De staatsfondsenmarkt is vast gestemd. De notering voor de 7 proeenÉ staatslening schommelt rond om de 101 Geen wonder dat de beurs een grote belangstelling voor de nieuwe 7 procent staatslening verwacht. Op 20 december kunnen de liefhebbers tegen 100 inschrijven. Het ministerie van financiën is zelfs van plan na de inschrijving de toewijzing te bestuderen, opdat bij grote overtekening ook klei nere kantoren die ingeschreven hebben, aan hun trekken zullen komen. Nu al enkele maanden worden er tus sentijdse berichten gegeven door de bedrijven. De tendens is hierbij dui delijk. Een minderheid van de bedrij ven heeft het slechter gedaan, zodat daiir het dividend wel aangetast zal worden. Maar in de meerderheid der gevallen is er geen verslechtering soms zelfs een verbetering. In al d< gevallen mag dus op minstens een dividendhaving gerekend worden. Daten wij er direct bij vertellen dat dit niet betekent dat dit onver anderd o dividend ook werkelijk uit betaald zal worden. Dat hangt van de situatie over 4 of 5 maanden af, In de scheepvaarthoek is de stemming waarbij de liquiditeitspositie een be-meegevallen, al uitte dat zich slechts langrijke rol zal spelen. in koersverhogingen van enkele punten. Bij de internationale concerns was er'Het onveranderd gehouden dividend van nogal wat beweging. Koninklijke steeg1 de HAL leverde donderdag aan dit fonds eerst en daalde daarna. Donderdag kon-1 2% punt winst op tot 99%. Een den wij lezen, dat koninklijke althans duw naar beneden kreeg dinsdag Mij. volgens een woordvoerder niet veel Zeeland met een verlies van 25 punten last heeft van het stopzetten van het;tot 200, Het was bovendien nog een olievervoer naar Tripoli door Syrië. De laatkoers, zodat er niet eens kopers beurs kijkt het voorlopig maar aan.u-aren. Philips noteerde maandag ex 1.50! Bij de banken viel maandag een koers- tussentijds dividend 80,- waarna het;winst van 6 punten voor Algemene slot gisteren op 77,30 kwam. AKUIbank Nederland op tot 253%, Waarna Ier dinsdag nog eens 4 punten bij kwa- jmen. Die maandag profiteerde ook d« de drie rayonfabrieken dicht zou gaan.j Hollandse Sociëteit voor levensverzeke- Een woordvoerder ontkende dat hiervan ringen van de stemming met een koers- op korte termijn sprake zou zijn. Een winst van 15 punten tot 445. feit is natuurlijk wel dat het met de In de lokale sector waren er nogal wat rayon niet zo goed gaat en dat het I uitschieters naar beide kanten, aandeel van rayon in de winst van de Het was al met al weer een -- AKU achteruit "loopt. Het lijkt dus niet markt deze week waarin de aandelen,! elSriei'nren' onmogelijk dat die sluiting op een dag vooral de internationale, onder druky™e eerglst*£n op)iepen tot pari-koers en zelfs iets er bovenuit gingen. Onder de in ternationals noteerden Hoogovens ex 6 pet in dividend. Philips verloor twee gulden, ook Unilever. Kon. Olie en AKU waren zwak. vooral doordat alle Nederlandse fondsen ln Amerika lager noteerden. Onder de cultures was het Deli die de ge hele middag In open hoek verhandeld werd en in alle zeven tijdvakken tot notering kwam. De scheepvaarthoek trok de aan-' dacht door de vaste stemming voor HAL. terwijl ook KNSM tot boven 84 opliep. Alles bijeen had de afgelopen beursweek een ver deeld verloop. De internationals kwamen merendeels op wat lager niveau. Zo waren AKU per saldo meer dan twee gulden la ger, maar bleven Hoogitvcns, het interimdi vidend in aanmerking nemend, vrijwel gelijk. Philips echter verloor bijna 3gulden. Uni lever was circa twee gulden lager en voor Olies bedroeg het verlies 1% 2 gulden. Van de cultures was Dell flauw, zoals hier voor vermeid, maar was HVA aan de vaste kant. De scheepvaart kon goed meekomen en sloot de week af op een niveau, dat ver scheidene punten hoger lag dan een week geleden. Voorts waren bankaandelen de hele week gevraagd. In de staatsfondsenhoek was gistermiddag weer enige bedrijvigheid. De stemming was aan de vaste kant vooral voor de 4"* pet obligaties. De 7 pet Nederland noteerde 102. Het gesprek van de dag in de staatsfondsen- hoek blijft de komende inschrijving op de nieuwe 7 pot lening. AMSTERDAM (ANP) ,Er zijn geen uitgewerkte statistische gegevens nodig om te constateren dat het verkeer over de Amsterdamse haven in het afgelopen laar niet de gToei heeft vertoond die >ij de bevolltings- en welvaartsvergro ting in ons deel van Europa behoort. Het stukgoedverkeer op de basis der vaste scheepvaartverbindingen ligt ge vaarlijk dicht bij de grens waar de agglomeratiefactor zijn zuigkracht ver liest.' Het massagoedverkeer, gehandi capt door een achterlandverbinding die de duwvaart belemmert, dreigt in som- nodig is. mige sectoren zijn elan te verliezen. Ware het dat wij onze hoop uitsluitend moesten vestigen op het inhalen van de achterstand op die gebieden dan is onze toekomst niet zonder Meer goederen in Rotterdamse haven ROTTERDAM (ANP) Het goede renverkeer over zee van en naar Rot terdam is in de eerste tien maanden van dit jaar met acht procent t mean De aanvoer steeg met zes pro cent, de afvoer met derbien procent. De goederenbeweging per zeeschl- eteog van 101 miljoen ton tot 108,. miljoen. Het vervoer per binnenschip neemt ln de Rotterdamse haven nog sfceedd een grote plaats in, het steeg met drie procent tot 36,9 miljoen ton. Veel geringer is het aandeel van de spoorwegen met 1,2 mffljoen ton (-vier procent) en van het vrachtautoverkeer met 2,5 miljoen ton (+11 procent). Het olievervoer per pijpleiding gaat een steeds toenemende rol spelen. Het steeg in de eerste tien maanden van 196 (t o v die periode in het vorige jaar) van 8,3 tot 9.9 miljoen ton, een toe neming van achtbien procent). Barneveldse Courant zal vijfmaal in de week verschijnen BARNEVELD (ANP) De directie van do Barneveldse Courant in Barne- veld heeft besloten haar driemaal in de week verschijnende nieuwsblad belang rijk te gaan uitbreiden. Dit streekblad met zijn bladen De Nieuwe Holevoet en De Nieuwe Lunterso Courant zal met ingang van 1 januari 1967 vijfmaal in de wft-ek gaan verschijnen, namelijk op iedere werkdag, behalve zaterdags. Het nieuwsblad, dat het karakter gaat krij gen van een bescheiden dagblad, heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke stijging van hot aantal abonnees ge itend. Do oplage overschreed dit jaar de 8000 en is nu op weg naar de 9000. Over de opzet van de krant zegt de di rectie het volgende: ,Er zal niet worden gestreefd naar een zo dik mogelijke krant; liet gnat ln de eerste plaats om nieuwheriohten, maar daarnaast zal ook aandacht besteed worden aan onderhou dende artikelen'. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam. 16 december. Londen 10.08%—10.09 New York 3.61A—3.6IH: Montreal 3.337,— 3.34'/,; Parijs 72 93—72 98; Brussel 7.22-*—7.22".; Frankfort 91.02— 91.07; Stockholm 69.85—€9 90; Zu rich 83.62%83.67 Milaan 57.90'A —57 95%; Kopenhagen 52.36—52 41 Oslo 56.337,-50.58";; Wenen 13.98' 13.997.; Lissabon 12,58-%—12.60". VERDEELD Hoewel de effectenbeurs gistermiddag wat de handel betreft, weinig om het lijf had. ver toonde de markt toch enige bijzondere aspec ten. In de aandelen sector was dit Delt- maatschappij, die op het zeer ongunstige be richt omtrent de resultaten van 10CG een ongewoon scherpe daling ondergingen. Don derdag nog f 69. liepen zij gisteren terug tot f 58, om licht te herstellen tot f 61. Men was ter beurze weinig te spreken over dit plotselinge rampbericht» dat uiteraard ver kopers in de toch al weinig opgewekte markt lokte. Ook van de kant van PhlUps een minder opgewekt geluld: in één der bedrijven gaat men korter werken Hier stond tegenover dat Ir Philips ln zijn kerstboodschap zijn onduidelijke vertrouwen uitspreek'. In de blijvende groei drijven en distributiecentra. De nieuwe structuurfase, aldus de heer Brouwer vraagt een nieuwe havenconceptie, ge heel afwijkend van de verkeershaven- fase. In die nieuwe structuur zal in Amsterdam een veel groter areaal no dig zijn dan waarover men thans be schikt. Nadat in de toekomst haven terreinen eerst zuidelijk en daarna nor- delijk van het Noordzeekanaal in ge bruik zullen zijn genomen, zal blijken dat voor een werkelijk succes in de nieuwe structuur een veel groter areaal Dit verklaarde de voorzitter van de ver eniging ,De Amsterdamse Haven', drs H. W. J. Brouwer aan het traditionele diner van het Amsterdamse havengilde. En toch ligt juist in deze situatie de kiem van grote mogelijkheden, zo meen de de heer Brouwer. De geschiedenis toont vele voorbeelden hoe in tijden van maatschappelijke dynamiek de laat- sten de eersten kunnen worden, in cul turele en sociale maar vooral ook ir economische zin. Kansen voor Amsterdam zag hij zich aftekenen als terminalhaven, of verede- lingshaven. Deze havens zijn gezocht als vestigingsplaats voor veredeimgsbe- Waar het gaat om het creëren van grote oppervlakten voor de vestiging van havenindustrieën en veredel ings- bedrijven heeft geen haven in West-Eu ropa gunstiger mogelijkheden dan Am sterdam indien de vaargeul voor zee schepen wordt doorgetrokken naar de maagdelijke uitgestrektheid der IJssel- meerpolders die zullen ontstaan direct ten oosten van de stad, opdat daar over 10 20 jaren de massale vestigingsont wikkeling kan worden voortgezet die de expanderende wereld alsdan, juist in de Westeuropese terminalhavens, no dig zal hebben. Zo meende drs Brouwer. AMSTERDAM (ANP) De omzet tn de boek- en diepdruk voor 1966 wordt getaxeerd op 1,2 miljard gulden, het geen een stijging van circa v^ftiem pro cent betekent ten opzichte van 1965. De grafische export wordt voor dit jaar geraamd op 225 miljoen gulden, dat is circa achttien procent meer dan in 1965 In de boek- en diepdruk werken in 1966; 36,000 personen in de chemigra- fie 1800 en in de grafische industrie in totaal 51.000. De personeelsuitbreiding was ln de boek- en diepdruk zowel als in de hele grafische Industrie ln verge lijking met 1965 circa 3 procent (van 1964 op 1965 was dit 1,7 procent). De situatie iin de grafische industrie is zo, dat de vraag naar werknemers groter is dan het aanbod, vooral wat de ge schoolde arbeidskrachten betreft. Een en ander werd bekend gemaakt tijdens de presentatie van het kerstnummer van het drukkersweekblad ,Het Teken' in Amsterdam. DIVIDENDEN AMSTERDAM (ANP) Het bestuur van de NV Maatschappij tot exploitatie van Rheinische Kohlensaure Werke deelt mode dat aan de algemene ver gadering van aandeelhouders on 28 de cember voorgesteld zal worden over 1965 een onveranderd dividend van procent uit te keren. ARNHEM (ANP) De Algemene Kunstzijde Unie NV (AKU) keert over 1966 een onveranderd interimdividend van 1,20 (zes procent) uit op gewone aandelen, zo wordt in een communiqué medegedeeld. De datum van betaalbaar stelling zal op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt worden. (ADVERTENTIE) 87% Intern. concernB Industrie Scheepvaart Bank- en verz.w. Handel enz. Algemeen 358.3 264.7 106.2 148.9 *15.9 271.0 148.4 135.3 269.5 (ADVERTENTIE) GEMEENSCHAPPELIJKE AANDELENBELEGGING In méér dan 200 sesalscteerdo'Nedorlandse en ■■aaaaaaaaea Amerikaanse ondernemingen PARTICIPATIEBEWUZEN A.F. geven juist nu, bij huidig laag koersniveau, een aantrekke lijk rendement. Inlichtingen bij alle commis sionairs en bankiers, ook via postbus 3700, Amsterdam. In 10 jaar bijna miljard in nieuwe vliegtuigen AMSTERDAM (ANP). ,De positie van de KLM is op dit moment zonder meer gunstig"Dit verklaarde de presi dent-directeur van de KLM, dr G. van der Wall aan een diner van het Amster damse havengilde. In technisch opzicht heeft de KLM steeds een goede reputatie geliad. Gerekend naar de produktie be hoort zjj tot de twaalf grootste lucht vaartmaatschappijen ter wereld, als men de domes tic-maatschappijen meetelt. Neemt men uitsluitend het internationa le vervoer in acht, dan mag men de KLM tot de vijf grootste rekenen. Ook financieel heeft de KLM het in de loop der jaren niet slecht gedaan, zij het dat een complex van algemene en bijzondere oorzaken de maatschappij in 1961 en volgende jaren diep in het verlies bracht- Een situatie, die vier jaar heeft ge duurd. De KLM heeft zich daar nu weer boven uit weten te werken. Thans is zij alweer in het bezit van een eigen ver mogen van 310 min. Een eigen vermo gen, dat anderhalf jaar terug geheel verdwenen, ja zelfs per 1 april 1965 nog 7 min negatief was. OBLIGATIES Staatsleningen enz Netf. 66 7 101% Ned. '66 6V» 97 NederL 64 5% Neder* 64 5 Neder 1 S3 4% Nederl 59 4% NederL 60% 4% 84"-' Nederl 59 4V* 857. Nederl 60 4 83 Nederl 61 4% 83 N. Staff 47 3% 68' Ned 54/1-2 3% 74 Nederl. 37 3 80'. Grootb 46 3 79' N Doll 47 3 87": Ned. Inv 1.3 97ft Ned. '55 3% 73% Banken enz. BvNG '57 4 95 BvNG 53-59 4% 83J, BvNG S8 5 86% BvNG 64 5 £5' BvNG 4% 87% BvNG 5? 6 150 Mldd CR 47. SMV.b Fr. Gr Du 4% 82 FG DEVS 3W Wes'J NO VA 71 b PhU 5dr 4 82 Pgera "57 6 937» Pgero SI-52 4% KLM 15 15 89% KLM 20 J. 4Y. 90". Z-Holl 59 2% 85% AKU kv 4% 88's Gelder z 4V, 847. Schol! F 4% 91 ACTIEVE AANDELEN A mat Rubb 63'/«* HVA MIJ AKU t Deh Mi) 51.60 Hoogovena o Philips gb Unilever c Dordt Petr. idem pref. Kon Petr. HAL KLM KNSM Kon Pak et Ned Stv Nlev Gouar. c Ommeren c Rott Uoyd Scheepv Un. 79.50 278 585 326.40 325 70J 99 >/-A 101 f 377 362 107 81 %S 130% PREMIE NIET-ACTIEVE AAN'IJ Beleg gin gsm: jen Alg Fca bez. 943 Converto 949 Holland Fund 383 Interim! 160 Nefo 7150 Robeco 192.40 Unit as 399 V Bez- 1894 90 Europafoods Eurunloa Valeurop Banken e A-lg. Bank N. 2 Amrobank HoU Soc. Nat. Ned. 4 Ned. Midstb. Slavenburg 1 103.40 102.60 554 554 255% 49.60 Alkmaar A'dam '51 A'daro '56 1 A'dam '56 n A'dam '56 lil Breda '51 Dordr '56 Eindh '54 Ensch '54 D Haag '52 1 D. Haag '52 Q R'daro '52 1 R'dam 52 11 R'dara '57 Utrecht '52 Z-Holl '57 Z-HoU '59 Verklaring: Handel, Industrie enz. Alb. Heljn 729 72 Amstel Br. o 315 3C Amst Ballast 302 Amst Droogd. Bee ren Trie. 37 2 Bensdorp int. 372 1 3 Bergh'8 J. A. 225 22 Berkel Pat 185 IE Blaauwhoed 357 3£ Blljdenst -W. 70% 7 Bols 163 IE Bora Wehry e 72 7 Bredero's b 293 29 Brocades st. 640 b 65 Buhrm T. 470 4( Bijenkort e Calve c Carp? Gurenf Cent Suiker 60 Cur Band mij Dagra Drie Hoefijzer» Elsevier Eroba Fokker Fora Ned Gazelle rljw Gelder v pap Geld rielenr Gist splr Gruytei 6 epr Hemelt en Hero Cons Hoek'9 Mach. Holec HoU Beton Homburg Eoogentioscb Koogenstr. Indoheero Interna Uo Kerno Corset K.N papter KZ-Ket)o» c K. V lapijl L Papier Llnde'eves-J. Lijemn» Lijm en Get Macintosh Meel N B c Mees Bouw 1 Mosa MQIIer Co. nb Naarden N Dok MIJ. Ned exp pap Ned Kabel N Melk Unie Van Nelle Ne tam Norit Nijverd -ten C. 1 Oranjeboom Overz Gas Pal the PhiUps pret. PieterseD Co. Pon' Hout Ruhaak Co Rijn-Schelde SCB Exp Ml1 Schokbeton Schoit Hon g Siroon Je Wit Sio*vi» Stap l'wcnto Swaa) van Tb Manjoen ThoCD Drtjv. Thom V B. Udcnhoot Unilever e cp Union Utr Aaph»n Ver Machine Ver louw Vezeiverw VthamlJ Vrede?' K. 397 Wyer» In Wijk «f Her Zw*e conf Zwanenh O BUITEN!. CERTIFICATEN 253 Can. Pac 56% Int Nickel 94 Shell OU 21% Verenigde Stateo '054 Am Smelt 10 1 Am tel ft lel 9 Anaconda 5 Altchia Top 5 Bedil Steel 5 Columbia gas 1 Gen Elect/ Gen Motors Kcnnecoti Pennaylv Rrd. Rep Steel Shell Oil 80 1 Sunr Mld 37 Texas Instr 23 Tidewater Un Pac Kr. 89,80 74 34.50 05% 69% 37% 52% b 162% 155 161 U.S Woolworth - Laten, d 21 52. van 66-69 gr 21-22.23. (ADVERTENTIE) ROTTFnOAM Weena 10 (Hilton F De Sowjet-Unle stuurt twee uitgaven van Miguel de Cervantes' .Don Quichot' naar het gemeentehui! van Barcelona, waar men dan de beschikking zal hebben over alle uitga ven ln het buitenland van de beroemde ro man. De Russische schenking Is gedaan op een verzoek van het gemeentebestuur van Barcelona in Juni. Van de tv/ee uitgaven is er één ln het Russisch, de andere in het Oekraïnsch. HORIZONTAAL 1 sprakeloos, verbijsterd; 4 schildvl. In sect; 6 hoge berg; 9 gewiekst; 12 be langrijke gebeurtenis in iemands leven; 16 soort papagaal; 17 voorzetsel; 18 muzieknoot; 19 20 shilling (afk.); 20 de lezer heil, afk.; 21 getand werktuig; 23 blijvende vijandschap; 25 zonder vast gestelde dag (sine die), afk.; 26 na kroost; 27 -boom; zevenboom; 29 ge sloten; 30 dessert; 32 voorzetsel; 33 Portug. munteenh. afk.; 34 meisjes naam; 36 rivier in Italië; 38 onder an dere, afk.; 39 gravin van Holland; 41 Hoe de KLM uit de moeilijkheden, die in het begin van de zestiger jaren ontston den, is gekomen blijkt uit enkele cijfers. Het personeelsbestand is met 5000 man.u„v, -- - verminderd, De vloot daalde van bijna i windas; 42 paard; 44 achter; 45 elem. 100 eenheden in 1958 tot 39 eenheden in Selenium, afk.; 46 insect; 48 heilige, 1966. Daarentegen steeg de produktie afk.; 49 kleine baarsachtige vis; 51 zie van 1958 tot en met 1965 met ruim 100144; 53_ boom; 54 knaagdier; 56 kleef- procent. De inkomsten namen in diezelf-'stof; 57 dyne, afk; 58 heldendicht; 6C de periode toe van 496 tot 736 min gul- volksoverlevering; 62 polit, richting in den. Dit alles, terwijl de IATA-tarieven1 Nederland, afk.; 64 ijzerh. .grond; 66 met gemiddeld 20 pet op de Noord- At-|muz.noot; 67 voorlopig (ad interim) lantlsche route zelfs met 25 pet, daalden.68 °or"-, voorvoegsel, 69 gew- De loonkosten per employé stegen vanig|nd SC"®US.; J- beve^' ƒ10.500 tot ƒ18.500 in 1966. j'5 rund; 76 bij voortduring. Derhalve een daling van het aantal vliegtuigen met 60 procent en van de tarieven met ongeveer 25 procent. Een produktiestijgL-g van 100 pet en een toeneming van de inkomsten met 50 procent. De loonkosten stegen met ca 80 pro cent. Hierdoor was het mogelijk, dat de KLM in de periode 1961-1966 kans heeft ge zien 511 min gulden, ruim een half mil jard dus, te investeren in vliegtuigen en andere bedrijfsmiddelen. En dit gro tendeels met eigen middelen. Modernisering vloot V Nieuwe boten voor reddingswezen Voor de jaren 67-70 heeft de KLM plan nen om nog eens 350 min gulden te be leggen in nieuwe vliegtuigen. In de pe riode 1961-'70 zal de KLM dan een be drag van 860 min gulden in hoofdzaak aan de modernisering van de vloot heb- De oplossing van de puzzel van vrij- VERTICAAL 1 individu; 2 uitroep van blijde verras sing; 3 muz.noot; 4 tijdelijk, afk.; 5 Duitse munteenh., afk.; 6 aangenomen hoogtmerk, afk.; 7 stuk weefsel; 8 be hoorlijk; 9 produkt v .d. levr.; 10 Alj. >rt Ondern., afk.; 11 uit Ierland; lagziek; 14 bestemming; 15 li mited, afk.; 21 niet gebonden; 22 huis dier; 23 op grote afstand; 24 wandver siering; 2S praal; 31 gebint; 33 gissen; 34 buurman van Engeland; 35 soort bijl; 37 bloedverwant; 38 100 gram; 39 li chaamsdeel; 40 zangstem; 43 onheil spellend; 47 buitensporig; 48 in-: toe komstig; 49 zie 49 horiz.; 50 zangvo gel; 52 Engels bier; 54 open binnen plaats (Z.-Ned.); 55 akelig; 57 niet snugger; 59 voor-: voorvoegsel; 61 je- nevr (Eng.); 63 kraakbeenvis; 65 ei tjes v.e. kikker; 68 zie 68 horiz.; 70 elem. Tantaüum. afk.; 71 warmerk; 72 riviertje in Friesland; 73 elem. Stan- ben besteed. In elk geval kan de financiële situatie thans wel gezonder worden genoemd en wJte'sS^'en'zuld-lloUanitehfïS: dat te niet alleen een gelukkifre omstan- uin<+ Mnkfcschannii heeft, aan de werfdigheid, maar zelfs een noodzakelijke Gebrs. Niestern Scheepswerven NV invoorwaarde met het oog op de verdere Delf7ïii nndracht ireeovcn voor de bouwiontwikkeling in de luchtvaart, welke na "an riv^ zeUrichtfndr mXrïIdding- 1970 opnieuw grote investeringen zal boten van het type .Carlof en aan de'vergen Vorming van reserves om deze firma Gebrs. TAat cv in Katwijk aan ontwikkeling goed te kunnen opvangen. Z« de opdracht voor de bomv van een|s derhalve een eerste vereiste. Tot de honten niotorstrandreddinghoot. I «jd «"ncraono De bouwkosten van deze boten zullen vliegtuigen zal de KLM een vloot hebben ■orden bekostigd uit een kapitaal, dat van 10 rflegtulgen, bestaande uit 6 UC- dag luidt: de reddingmaatschapplj sinds de laat ste wereldoorlog in blote eigendom had. Door het overlijden van de vruchtge bruikster is dit kapitaal thans vrijge komen. De reddingmaatschappij heeft de erfenis ontvangen onder de voor waarde. dat hiervan nieuwe reddingbo ten worden gebouwd. De zelfrichtende boten zijn bestemd voor station IJmui- den. ter vervanging van de .Neeltje Ja- coba', en station Den Helder ter ver vanging van de Prins Hendrik'. De .Neeltje Jacoba' en de .Insulinde' zullen worden verkocht, de .Prins Hendrik' zal als reserveboot dienst gaan doen. De houten motorstrandreddingboot zal de laatste stalen motorstrandreddingboot als reserveboot gaan vervangen. Belde grote boten zullen in 3968 worden op geleverd de motorstrandreddingboot eind 1967. I DC- Deze vloot, die dus even gToot is in aan- j tal als de huidige, zal echter in staat zijn 70 proeent meer te produceren en is dus voldoende om de te verwachten ervoersgroei tot 1970 op te vangen. (ADVERTENTIE) AAGTEKERK 15 pass Kaap Guardaful n Penang ABBEKERK 14 v Bangkok n Hongkong ABIDA 15 pass Napels n Lybië ACMAEA 15 te Soederhamn ALDABI 15 ta Santos ALKMAAR 15 te Rotterdam ALKES 15 te Koeweit ALUDRA 14 te Djeddah AMSTELMOLEN 14 pass Los Angeles n Kaohs AMSTELMEER 15 Colombo ANCO SPRAY 15 pass Lands End n Liverpool ANDIJK 14 v Algiers n Le Havre ARCHIMEDES 14 te R'dam ATYS 14 v Azoren n Curacao AVERDIJK 15 te Savannah BARENDRECHT 15 te Port Said verw BENGALEN 16 te Lyttleton verw. BENGKALIS 17 te Djibouti BLITAF. 15 te Port Elizabeth BORNEO 15 rede tg Mani CALTEX AMSTERDAM 15 thv Malta n Bahrein CALTEX ARNHEM 15 pass Kaap Vincent n Port Said CALTEX ROTTERDAM 15 te Rotterdam CAMITIA 14 pass Terceira n Curacao CHIRON 14 pass San Miguel n Amsterdam CRANIA 14 pass Bermuda n Engeland DAHOMEYKUST 14 pass Kaap Vincent n A'dam DORDRECHT 14 pass Lanösend n Batton DUIVEND RECHT 15 te New Orleans verw EEMLAXD 14 v Santos n Porto Alegre ECHO 14 v Kielerkanaal n Algiers FOREST LAKE 14 v Azoren n Kopenhagen FREETOWN 15 Puerta del Gada FRIESLAND 14 pass Texel n Stettin GAASTERDIJK 14 pass Ierland n New York GAROET 15 te Amsterdam GREBBEDIJK 15 te New York GULF HANSA 14 v Azoren n Portland GULF HOLLANDER 14 v Dakar te Portland HATHOR 15 te Rotterdam HEEMSKERK 14 pass Kaap Finisterre n Marseille JAMES BENEDICT 16 v Hamburg n Buchanan JASON 14 v Baltimore n New York KALYDON 15 te Dublin KAMPERDIJK 13 v Los Charles n New Orleans KARA 15 v Linhamm n Rotterdam KARIMUN 14 te Rotterdam KATELYSIA 15 te Southend KONINGSWAARD 15 v Funta Cardon n Martias de Galvez KERMIA 15 v Danang n Nhatrang KHASSIELLA 16 te Llandaray KLOOSTERDIJK 14 pass Flores n Miami KORENIA 14 pass Bombay n Perzische Golf KOSSMATELLA 16 v Rotterdam n Stanlow LADON 15 pass Suriname lichtschip n Europa LIMBURG 15 v Chalna n Pufchet LEI DER KERK 15 pass Straat v Messina n Port Said MARON 15 v Hamburg n Antwerpen MEERDRECHT 14 pass Quessant n Riverplace MEMNON 14 pass Landsend n Bridgetown MINOS 15 thv Berlenga n Cartagena MOERDIJK 17 te Los Angeles verw MUNTTOREN 15 v Philldora MUSILLOYD 16 te New York verw MtSSISSIPPILLOYD 15 v Lourenco Marques n Durban NOORDWIJK 14 v Bergen n Massachusets NIJKERK 14 pass Ascension n Kaapstad OLDEKERK 15 se Lourenco Marques verw ONDINA 15 te Umrnsaid PALAMEDES 15 te Antw PEPERKUST 15 v Abidjan n Takoradi PG THULIN 15 Natal n Sao Vinante PHILINE 14 pass Bonny n Trammere PRESIDENT WILLIAM VS TUBMAN 14 pass Azoren n Hamburg PRINS WILLEM GEORGE FREDERIK 14 v Antw n Londen PRINS ALEXANDER 15 v Antwerpen te Roterdam PRINS CASIMIR 15 te Bei roet PRINS MAURITS 14 pass Kaap Race n Le Havre PRINS WILLEM II 15 v Londenderry n Famagusea SAPPEDON 14 te Antw SOESTDIJK 14 pass Flores n Antwerpen SEINELLOYD 14 pass Lourenco Marques n Papeete SINON 15 v Paramaribo n Madeira SL1EDRECHT 14 v Londen n Norfolk STAD DELFT 15 pass Midway n Panama STAD MAASTRICHT 13 V Baltimore n Zuid-Slavië STENTOR 15 v Rotterdam n Hamburg STRAAT FRANKLIN 15 te Durban STRAAT MOZAMBIQUE 15 te Durban STRAAT RIO 15 v Santos n Rlo de Janeiro STRAAT TORRES 14 V Durban n Melbourne TAMARA 15 te Mena verw THERON 15 te Willemstad TJIPANAS 15 te Port Gen til TJITJALEN'GKA 15 te Kaapstad UTRECHT 15 pass Algiers n Gibraltar VASUM 14 pass Hawaii n Yokohama WIELDRECHT 14 pass Las Palmas n Londen WONORATO 15 te Le WONOSOBO 14 te A'dara ZWARTE ZEE 15 te Baltimore WITTE ZEE 14 v Malta n R'-ieka OOSTZEE 15 te Lagos HOOG EN LAAG WATER 18 december Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge 19 december Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge 6.46 1.58 7.12 1.74 7.50 1.10 uur mtr 18.32 1.75 19.01 1.91 19.37 1.41 19.36 2.09 20.00 1.67 19.26 1.62 19.55 1.78 20.27 1.34 20.28 1.97 20.50 1.57 12.33 0.24 0.56 0.58 1.00 1.85 1.61 1.20 1.76 1.39 0.44 1.43 1.10 1.55 1.44 1JL2 1.42 1.70 1.47 1.30 NAP uur mtr 12.00 1.97 13.18 1.57 13.31 2J.0 13.24 1.79 14.21 2.01 14.17 1.71

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1966 | | pagina 11