WERELD KREEG FOUT BEELD VAN ZUID-VIETNAM Noodraad moet de partij zuiveren Evoluon van Philips geopend Vooral Italië bezorgd over associatieverdragen EEG 3 Zuidoost-Azië in de schaduw van China (VI) KOEKOEK OVER DE KWESTIE- AD AMS Gemeenschappelijke beleidslijn is er nog steeds niet Nog geen spoor van overvallers ELF DODEN BIJ ONGELUKKEN MAANDAG 26 SEPTEMBER 1966 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Van onze speciale verslaggever in Zuid-Vietnam, A. Ekker) SAIGON In een hospitaal hier te Saigon is de drie maanden geleden van zijn zeer hoge voetstuk gevallen bonze Thich Tri Quang in de tweede week van september de negentigste dag van zijn hongerstaking ingegaan. Dat onbetwiste wereldrecord is zo'n demasqué, dat de snaterende jongens op de fietstaxi's niet uitgelachen raken wanneer zij bij het passeren van het ge bouw er even alle aandacht voor eisen. Actie Boeddhisten miste een stevige basis Tri Quang heeft veel en hoog gespeeld. Tegen Diem, tegen grote Minh, tegen Khanh. Van 1963 tot 1965 heeft hij een over wegend aandeel gehad in alle regeringscrisis die Zuid-Viet nam steeds een stukje verder hebben opengelegd voor de com munisten - en het waren er ve le. Dit voorjaar bleek ook de regering van de felle, kleine luchtmachtgeneraal Nguyen Cao Ky niet voldoende naar zijn pijpen te dansen. Dus laaide in de pagodes en vervolgens in de straten van Zuid-Vietnam an dermaal het geweld tegen de re gering op. Weer eens beheers ten de woedende boeddhistische verzetsexplosies tegen een snel in diskrediet rakende Zuidviet- namese regering de voorpagi na's van alle kranten ter we reld. By Amerika's trouwste hondgenoten nam niet alleen liet verzet tegen ver dere steun aan de regeringen van Saigon snel toe. Deze keer ging het verder en begon men aan te dringen op een snel toegeven aan de eisen van Hanoi. In Nederland noemde de Partij van de Arbeid een van de voor naamste redenen voor haar foefaam- de brief aan ambassadeur Tyler de toeneming van haar ongerustheid omdat: ,wij hebben kennis genomen van het feit, dat de Zuidvietnamese regering bij de bevolking op toene mend verzet stuit'. Dat ging over de regering van de moeilijk te intimideren 35-jarige luclitmachtgeneraal Nguyen Cao ICy, die een paar maanden na zijn optre den zijn politieke graf praktisch al had gegraven toen hij tijdens een interview geërgerd omdat ook de ze regering weer haar dictatoriale karaMer werd verweten zich de niet van veel tact getuigende opmer king veroorloofde, dat Zuid-Vietnam eigenlijk een soort Hitier nodig had. Van dat ogenblik af kon Ky bij de opiniemakers in Europa geen goed meer doen. Iedere dag dde hij langer aanbleef, was koren op de molen van de voor Noord-Vietnam ijverende communistische propagandamachi ne, die nu in het westen op de hoog ste toeren draalt. Thich Tri Quang had daardoor meteen de wereldopinie weer mee toen hij overigens om heel andere redenen dit voorjaar ook voor Ky de tijd van gaan gekomen achtte. Actie van tieners Wat zijn steun in Vietnam zelf be treft, deze keer waren het niet in de eerste plaats de studenten die de straat opgingen, maar overwegend de gemakkelijk in beweging te bren gen teenagers uit, down-town' Sai gon en Chinatown, Pietstaxi-jongens, sohoenr»of>,',;;'>-'''""- Jtronen, die een groot deel van de dag op straat te vinden zijn als handelaars in zwar te piasters en, als daar geen behoef te aan is, als goed ingevoerde bemid delaars op de vrouwonmarkt. Toen het parool van Tri Quang en zijn lui tenant Thich Tam Ohau uit de Vien Hoa Dao-pagode kwam, balden zij zich in minder dan geen tijd samen tot een woedende menigte, die de po litie terugdreef met haar eigen t raangasg ranaten. Toen ik mijn fietsbaxi-rijdertje vroeg of hij zelf had meegedaan, barst te hij in lachen uit en wees zonder verder antwoord te geven nog eens spottend naar het hospitaal waar Tri Quang hongerstakend het leven bleef houden. De dag tevoren had niet Thich Tri Quang, maar zijn eerste werkelijke tegenspeler Nguyen Cao Ky getriomfeerd met het door niemand verwachte succes van de verkie zingen voor de constituerende assomblée. Gehuld in het op effect berekende zwarte luehtmachtuni- forrn en een iets te opzichtige vio lette halsdoek had hjj staatshoofd Tliieu kunnen rapporteren dat voor liet eerst in de geschiedenis Zuid- Vietnam een regering heeft die be schikt over een aangetoond gezag hjj de bevolking. plomaten haastten zich .vertrouwen' te vervangen door gezag'. Ilc zou eerder geneigd zijn de onverwacht grote deelneming aan de verkiezin gen een eerste blijk van nationale interesse voor de zaken van het land te Viercong-terreur De sceptici en dat zijn er hier velen onder de niet direct bij het conflict betrokken buitenlanders hadden voor de 11de september vrij wel algemene twijfel uitgesproken over de mogelijkheid, dat meer dan 50 procent van het volk naar de stembus zou gaan. Toen be kend werd dat het ongeveer 80 procent moet zijn geweest, Het parlementsgebouw te Sai- gon aan het Lam Son-plein. Hier i zal vóór 26 september de juist i gekozen volksverte.genwoordi- ging bijeenkomen. legden zij als verklaring een zwaar aceent op de pressie die de regering had uitgeoefend om in ie der geval naar de stembus te gaan. Die pressie valt inderdaad niet te ontkennen. Maar gebleken is intus sen, dat de regering nu toch in ie der geval ook gezag heeft in gebie den waar sinds lang de Vietcong en zij niet alleen" het gezag feitelijk in handen dacht te hebben. Tegenover de sterke aandrang van de regering via provincie-, dis tricts-, stads- en dorpsbesturen nu eindelijk eens geldig gemaakt stond de pressie van de Vietcong van wel iets andere aard! In de vorm van wekenlange intimi datie die met honderden kille proces- loze executies gepaard is gegaan. Het indrukwekkend falen van die ter reur wordt hier door velen gezien als een aanwijzing dat nu inderdaad een keerpunt in de strijd in Vietnam zou kunnen zijn bereikt. Zelfs de sceptici erkennen dat. Behalve de Vietcong had echter ook het militante boeddhistenverzet opgeroepen tot boycot van de verkie zingen. Evenzeer een enkele politiek op drift geraakte katholieke pater. Waren de militante boeddhisten dan toch bondgenoten van de Vietcong, zoals nogal eens is verondersteld Een zeer openhartige Vietnamese politicus ontkende dat in een gesprek dat ik met hem had. Zij niet, maar wel een aantal Vietcong-infiltranten, dat zich onmiddellijk in hun rijen had weten in te dringen'. Zelfs Tri Quang,' zo zei hij, ,is in verregaande mate een politieke na- ieveling. Dat ben ik zelf ook ge weest, toen ik twintig jaar geleden dacht te vechten in een nationaal be vrijdingsfront tegen de Fransen en pas een paar jaar later tot de con clusie kwam dat ilc alleen maar ge vochten had vóór Ho Chi Minh. Mijn ogen gingen open op de dag dat mijn minister in de regering in Hanoi zelf moord pleegde, enkele uren voor Ho hem voor de rechtbank zou laten ko men. Hij had zijn diensten gedaan en was niet meer nuttig. Zo zijn er daar duizenden aan hun eind gekomen, die even naïef waren als ik toen en Thich Tri Quang en zijn volgelingen nu nog altijd zijn.' Politieke naïevelingen! Niet naïef in liun methodiek. Een heleboel pu blic relationsmensen kunnen van hen wat leren als het er om gaat de aan dacht van de hele wereld te trekken. Het is tenslotte deze kring van fana tici geweest, die de zichzelf verbran dende monniken de straat op hebben gestuurd tussen Tri Quang en Ky is ieder een het er hier over eens, dat het is afgelopen met het driejarige politie ke bluf-regime vanuit de pago des. Tri Quang en Tram Chau heb ben te hoog willen spelen. Toen ge neraal Ky tenslotte geen andere keu ze had, dan óók heen te gaan, of ein delijk de handschoen, hem toegewor pen door de militante boeddhisten, op te nemen, slaagde hij er zonder veel moeite in aan te tonen, dat de z g massale boeddhistische volksbe weging een niet bestaande zaak was. Foute indruk Er is te Saigon, wat dat betreft, nu alom scherpe kritiek op de we reldpers, die hier sterker is gecon centreerd dan waar ook buiten New York. Op het hoogtepunt van het boeddhistisch verzet liet de bericht geving uit Saigon geen andere con clusie toe, dan dat het bewind van Ky indruiste tegen de verlangens van het veruit grootste deel van het volk, dat immers voor meer dan tachtig procent boeddhistisch is en waarvan de geestelijke leiders de leiders waren van hot verzet. In de opwinding scheen vrijwel nie mand zich te realiseren, dat de lei ders van dit verzet zonder uitzonde ring representanten waren van het Mahayana-boedclhisme uit het noor den, een richting in het boeddhisme die sinds twintig eeuwen bemoeienis met wereldse lees politieke za ken niet schuwt. In Zuid-Vietnam echter is de Mahayana nu juist niet de overheersende richting in het boeddhisme. Daar domineren confu cianisme en Theravada-boeddhisme die beide worden gekarakteriseerd door een principiële afwending van wereldse zaken en verwerping van geweld. Hoewel Tri Quang en Tam Ohau er inderdaad in zijn geslaagd te Sai gon het in twintig eeuwen niet ver toonde fenomeen te bewerkstelligen van een gemeenschappelijk werlcor- gaan van Mahayana- en Theravada- boeddhisten voor wereldse (dus weer: politieke) zaken, konden de deelnemende Theravada-bonzes niet als representatief worden beschouwd voor de miljoenen andere belijders van hun geloof. Slechts weinigen hebben dat te Saigon gezien. Zo kreeg de wereld via de openbare be richtgeving het beeld, dat in de boed dhistische leiders het gehele boed dhistische volk van Vietnam was ver tegenwoordigd. Alleen Ky en enkele van zijn mede werkers die tenslotte uit ergernis over het slappe beleid van het voor gaande bewind tegen de militante boeddhisten de macht hadden, gegre pen, doorzagen hen wei. En zij wis ten Cabot Lodge te overtuigen. Toen werd een van de spectaculairste vor men van falen van de moderne be richtgeving aan het daglicht gesteld, zoals praktisch alle hier permanent werkzame journalisten van formaat mij zonder verontschuldiging toega ven. Amerika's meest gezaghebbende journalist, James Reston, heeft kor telings dan ook in een artikel in .Foreign Affairs' de aandacht voor de oorzaken van dit falen gevraagd. Een van de voornaamste daarvan zoeken velen in het feit, dat vooral onder invloed van de methodiek van de televisie-verslaggevers meer meer feiten, interpretaties e,n e mentaren door elkaar worden gewe ven. De enige verontschuldiging de honderden mannen en vrouwen die hier onder de moeilijkste omstan digheden voor de berichtgeving zor gen, is dat de meeste van de hier ge stationeerde diplomaten kennelijk in hun rapportages aan hun regeringen geen ander beeld hebben gegeven. een poging hun zeer getaande gezag te herstellen. Het werd echter al on middellijk zeer twijfelachtig ge noemd of zij daar ooit nog in zullen slagen. Zeer vele monniken uit de kring van de Theravada de zg kleine wagen blijken hun bekomst te hebben van het eerste korte expe riment met de leiders van de Maha yana de grote wagen sinds de ze twee grote richtingen in het boed dhisme twintig eeuwen geleden uit elkaar gingen. Wel schijnt er te zijn gebleven een behoefte tot sterkere boeddhistische binding, maar dan nooit meer als factor van politiek. ,De huisaltaren zullen nooit meer op de straat mogen komen en voor al- t.yd moeten blijven waar zij boren, in de meest teruggetrokken plek in de woning. Voor Thich Tri Quang zal het ogenblik nooit meer terug komen', zo verzekerde mij een rusti ge bonze in Saigon, die daarop met een te kennen gaf dat hij met dat enkele commentaar zich al weer vee te veel met wereldse zaken had be moeid. Misleid Dl "\at dit niet een zaak van bijkoms- betekenis is geweest is in tussen iedereen hier wel duideljjk. Velen met wie ik sprak gaven er zich ten volle rekenschap van, dat het feit dat er op een zeer essentieel ogen blik iets heel wezenlijks mis kon gaan in de communicatie in de vrije' wereld, niet name in Europa, ingrij pende gevolgen voor de houding ten opzichte van de grote strijd in Viet nam heeft gehad. Varend op een on zuiver kompas is een niet onbelang rijk deel van de publieke opinie daar een gemakkelijke prooi geworden van de voor die zaait van Noord-Viet nam ijverende pleitvoerders die een veelheid van onschuldig lij-' kende ventilatiekanalen beschik ken. Is cle pers in Saigon kennelijk door deze ervaring met de boeddhisten voorzichtiger geworden Tri Quang en Tam Chau hebben die conclusie nog niet getrokken. Drie dagen na de verkiezingen keerde Tam Chau na een langdurig soort van ziekteverlof naar zijn pagode terug en vrijwel on middellijk belegden de militante boeddhisten een spoedvergadering in BP Rijswijk: DEN HAAG, (ANP) De secretaris liet hoofdbestuur van de Boerenpar tij, de heer E. J. Harmsen, heeft gister avond desgevraagd medegedeeld, dat hij nog gee.n commentaar kon geven •oorstel van de frac.tie Rijswijk Daders overval op bejaarde man aangehouden GELEEN (ANP) De gemeentepolitie van Geleen heeft de roofoverval die op 21 juli werd gepleegd op de alleenwo nende 79-jarige iieer Buitenhuis in Ge- i tot een oplossing weten te brengen. Avonds drongen drie gemaskerde en de woning van de bejaarde binnen, bedreigden hem met een revolver, sloegen heiii neer en beroofden hem van ongeveer 500.De daders, de 31-jarige J. A., de 31-jarige L. D. en de 37-jarïge H. V., alle drié nit Ge leen, zitten achter slot en grendel. Zij hebben intussen bekend de roofoverval gepleegd te hebben. De drie mannen werden aangehouden in verband met enkele gepleegde inbra ken in Geleen, onder andere in eer groentezaak, waar een bedrag var 500,werd ontvreemd, en in een con fectiemagazijn. Ian Smith weer partijvoorzitter BOELAWAYO (AFP) Premier Ian Smith van Rhodesië is zaterdag herko zen als voorzitter van zijn partij, het Rhodesisch front. ivering door te 1 ?n in de eigen er daartoe aan- mocht bestaan'. De heer Harm- nog niet volledig op de hoogte te 7.ijn van de inhoud van het voorste! en dat het hoofdbestuur daaromtrent nog niet door de fractie Rijswijk was gelicht. Overleg De fractie Rijswijk van de BP is tot het voorstel gekomen na overleg dit weekeinde met een aantal fracties'- Noord-Holland, Zuid-Holland Brabant. Het voorstel is bedoeld als een noodmaatregel om een herha ling van een affaire-Adams te voor komen, aldus de Rijswijkse fractie. ,Het doel van deze interne controle is mi voor de aanstaande kamerverkiezin gen aan te kunnen tonen, dat geen ele menten op openbare posten zitting heb ben namens de Boerenpartij, waarop kritiek in verband met hun houding tij dens de oorlogsjaren mogelijk zal zijn'. In de noodraad moeten vertegenwoordi gers van alle fracties zitting hebben. Op Je kiezers zal een beroep worden gedaan zich te wenden tot de plaatselijke frac ties om hun mening in deze kenbaar te maken. De fractie Rijswijk heeft ver klaard te verwachten dat de heer Koe koek met het voorstel zal instemmen en heeft meegedeeld, ,dat de samenwer kende fracties, die tot het voorstel zijn gekomen, trouw zullen blijven aan het partijbestuur en in hun politiek ongewij zigd de koers zullen dér Koekoek'. Wanneer <lc gerechtelijke uitspraak In de affaire-Adams ten nadele van de heer Adams zou uitvallen, zal het hoofdbe- tuur van de Boerenpartij de heer Adams mverwijld verzoeken z(jn zetel in de ■erste kamer ter beschikking te stel en. Dit stelt de voorzitter van het hoofdbestuur van de boerenpartij, de heer Koekoek, in een antwoord aan de samenwerkende fracties in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant, die aanleiding van hun voorstel om noodraad in te stellen ter zuivering de Boerenpartij, de heer Koekoek antwoord verzochten inzake de kwestie Adams. De fractie Rijswijk van de B P, die als spreekbuis optrad van de samenwer kende fracties, die tot het voorstel van de Instelling van de noodraad waren gekomen, deelde gisteravond mede. dat het van nu af aan afgelopen is met het ;>p eigen gelegenheid uitgeven van com muniqués door de diverse fracties en dat alle publikaties nog uitsluitend met voorkennis van het hoofdbestuur zullen plaatsvinden. Tn zijn antwoord stelt de heer Koekoek, dat het hoofdbestuur van de Boeren partij de activiteiten van ongeruste fracties niet zal tegenwerken, wanneer leze bezwarende bewijzen tegen de heer Adams zullen aanvoeren. .Wel zal de heer Adams de gelegenheid moeten worden gegeven zich tegenover eventu- le beschuldigingen te verdedigen'. Maar waar de Boerenpartij een recht vaardige weg wil bewandelen, wil zij uiet binnenskamers een mening vormen Dver de heer Adams, aldus de heer Koe koek, nu via een proces-verbaal deze affaire op een officieel gerechtelijk ni veau zal terecht komen, zal het hoofd bestuur afwachten welke bewijzen door van hun lei- Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de NV Philips Gloei- lampenfabrieken te Eindhoven heeft prins Bernhard zaterdagmiddag het niemoe gebouw Evoluon (een per- mament tentoonstellingsgebouw) van Philips geopend. Met' behulp van een zilveren ponskaart, sym- bool van de automatisering, stelde de prins een elektronische .schei- den-de lichtkrans' boven een der in- gangen in werking, waarna deze aankondigde, dat de ponskaartli-et f licht zal ontsteken'. Hierop volgde een k-ort licht- en geluidsspel dat J zich op de Imonzen Evoluondewren j concentreerde en eindigde met het - opengaan van de deuren. Met kla- roengeschal werd daarop de prins S bij het binnentreden begroet. Dr C. N. M. Kortm-amn, commissaris der koningin in Noord-Brabant deelde in een toespraak mee dat het provinciaal bestuur heeft beslo ten ir F. J. Philips als een grote Brabander de gouden provinciepen ning toe te kennen. ,Da ge bedankt zift, dat witte', zei ir Philips in zijn dankwoord. Foto onder: het Evo- KLEIN HANDELSVERDRAG MET SPANJE? BRUSSEL Sinds de creatie van de Europese Economische Ge meenschap hebben, behalve de Arabische republiek, Joegosla vië en Libië, vrijwel alle landen rond de Middellandse Zee 'n aan vraag tot associatie ingediend. Israël zal dit over enkele weken doen. Met name de Italiaanse.re- gering ziet deze associatie met bezorgdheid tegemoet, want de landbouwprodukten uit deze lan den zijn door ligging en klimaat veelal dezelfde als die in Italië worden verbouwd. Al twee jaar geleden drong het er bij de com missie op aan dat de EEG 'n ge meenschappelijke beleidslijn zou vastleggen ten opzichte van deze Middellandse-Zeegebieden. Dit beleid is er nog niet en Italië wacht af. Wat is (1e situatie op liet. ogenblik? Griekenland en Turkije sloten in 1961 reeds een associatieverdrag met. de EEG-landen. Aangezien toen ech ter binnen de EEG nog geen over eenkomst over een landbouwbeleid was tot stand gekomen, waren deze associaties op landbouwgebied be perkt tot een aantal voordelen voor produkten als rozijnen, citrusvruch ten, noten, vijgen en tabak. Tunesië, Marokko en Algiers zijn in onderhandeling om ook eventueel een associatieverdrag met de EEG te sluiten. Zij wensen deze associatie niet te beperken tot een vrijhandels overeenkomst doch willen ook finan ciële en economische hulp bij de opbouw van hun industrie en land bouw, ln de vorm van kapitaals-in vesteringen, scholing van wcrklcrach- ten, enz. De besprekingen hierover zullen echter nog wel enige tijd ver gen. Spanje Ongeveer in dezelfde tijd dat Enge land om toetreding verzocht, vroeg Spanje om als geassocieerd lid te worden toegelaten. Deze zaak is ei genlijk altijd slepend gebleven. Wel herhaalde Spanje in 1964 haar ver zoek. Een verzoek waarop Neder land en België om politieke redenen en Italië ook om economische rede nen niet willen ingaan. Speciaal Ne derland toonde zich principieel niet bereid onderhandelingen te voeren met een Spaanse regering, die niet geheel op democratische leest is ge schoeid. De Italianen zien bovendien in een associatie met Spanje, dat vrijwel dezelfde landbouwprodukten voortbrengt als Italië (men denke alleen niaar aan de sinaasappelen), een bedreiging van de voordelen die liet thans als lidstaat van de Euro- rnarkt geniet. Een studieconunissio onderzoekt thans in hoeverre bepaalde handels overeenkomsten voor een beperkt aantal produkten niet Spanje moge lijk zouden zijn. Naar wij vernemen zou dit echter helemaal niet de be doeling van de Spaanse regering zijn, die gehoopt had op een asso ciatieverdrag dat minstens zover gaat als dat met de Afrikaanse sta ten, dwz met zowel economische als financiële hulp. Het rapport van (1e studie-commissie zal midden ok tober in de commissie besproken worden. Monopolie of concurrentie Zien de noordelijke EEG-staten in de associaties met de Middellandse Zee gebieden een gezonde concurrentie- mogelijkheid voor o a tropische land en tuinbouwprodukten binnen de ge zamenlijke niarkt. Italië is bevreesd voor het marktbederfdat hieruit zal voortvloeien en dat vooral haar, als meest zuidelijke EEG-staat zal tref fen. De bezorgdheid van de Italiaan se regering heeft tot gevolg gehad dat van Italiaanse zijde aangedron gen is op een gemeenschappelijk EEG-beleid ten opzichte van al de Middellandse-Zeelanden. En Israël? Het feit, dat Israël binnenkort een aanvraag tot asssociatie bij de EEG zal indienen, zal de Italiaanse be zorgdheid niet verminderen. Welis waar bestaan er met Israël al sinds 1962 handelsovereenkomsten voor een beperkt aantal produkten waaronder citrusvruchten, avocado's, enz doch deze werpen eigenlijk voor dit land weinig vrucht af. Naast commercieel-economisehe mo tieven zullen echter ten aanzien van de aanvraag van Israël tot associ atie. evenals in het geval van Spanje, politieke aspecten bij de beoordeling een grote rol spelen. Immers: praten over sympathie voor en hulp aan dit jonge land is één ding, een werkelijke associatie met alle gevolgen van dien (druk van Ara bische landen bij olieconcessies e d) is nog iets heel aiders. Een uitbreiding van de associaties met Middellandse-Zeegebieden is dan ook nog niet binnen zeer korte tijd te verwachten en de prijs van onze EEG-sinaasappelen zal voorlopig nog wel door Italië bepaald worden. Demonstratie tegen de NAVO in Maastricht MAASTRICHT (ANP) Maastricht beleefde zaterdagmiddag een anti- NAVO-demonstratie. waarvoor de bur gemeester toestemming had gegeven. De initiatiefnemer daartoe was het PSP- lid Fons Hermans uit Sittard. Samen met hem liepen aan het hoofd van de stoet mevrouw Aafjes-Wesseling, Roel Bos en Yves van Kempen, redacteuren van het provoblad ,Lynx', de Maas trichtse provoleider Jan Moling en pa ter Dodepier uit het missiehuis te Aal beek. Een groep PSP-ers uit Amsterdam versterkte de rijen en verkocht daarbij het boekje ,Kielmannsegg'. Ook een groep van de Socialistische Jeugd van Nederland uit Amsterdam was naar Maastricht gekomen. Deze leden ver spreidden een pamflet waarin de socia listische jeugd zich keerde tegen de vestiging van de NAVO in Nederland. VMSTERDAM (ANP) Het onder- oek naar de daders van de roofoverval p het postkantoor in Duivendrecht :eeft nog geen resultaat opgeleverd. On- •anks het tonen van de compositiefoto's an de overvallers in het eerste tele- isiejournaal van zaterdagavond kwa- nen er tot gisteravond maar betrekke- ijk w einig tips binnen. :-t ziet er volgens de recherche van de. ijkspolitie niet naar uit dat de tips het aderzoek een stap verder kunnen bren gen. Men blijkt overigens wel pech te ebben gehad. Gewoonlijk brengt de •ijkspolitie in Duivendrecht haar dage- ijkse post omstreeks twaalf uur naar bet PTT-kantoor. Vrijdag werd dit ech ter tot laat in de middag uitgesteld doordat de mannen op patrouille waren. Was dit niet- het geval geweest dan zou de politie vrijwel zeker op het goede moment bij het postkantoor zijn gear riveerd. VEGHEL (ANP) In het ziekenhuis te Veghel is overleden de 69-jarige Th- M. Martens uit Schijn del. Op het Plein 1944 in zijn woonplaats werd hij aan gereden door een personenauto. In Zwolle overleed de 55-jarige me vrouw K. Manus-de Jong uit Amster dam, die vrijdag te Oldebroek was be trokken bij een verkeersongeval. Toen zy de rijbaan wilde oversteken werd het vijfjarige meisjes C. J. M. Spruit te Heerhugowaard aangereden ■'••or een personenauto. Zy was op slag od. In Veldhoven werd de 19-jarige ver warmingsmonteur A. C- H. Vialle het slachtoffer van een verkeersongeval. Hij was inzittende van een personenauto, die tegen een winkelpui opbotste, nadat de bestuurder de macht over het stuur ver loor. Het slachtoffer was op slag dood. Op de weg Hengelo-Oldenzaal in de gemeente Weerselo is een personenauto tegen een boom gereden. Een van de vier inzittenden, de 19-jarige mej. H. F. M. Mulder uit Hengelo, werd gedood. In Baarn overleed de 32-jarige me vrouw N. de Water-Schaap Jongstleden woensdag was zij betrokken bij een auto. ongeluk op rijksweg l, toen de auto waarin zij zat over de kop sloeg. De 7-jarige Gerrit Vleghert uit Den Haag is zaterdagmorgen op de Eras- nmsweg in zijn woonplaats door een auto aangereden en kort nadien in een zie kenhuis aan zyn verwondingen bezwe ken. Het jongetje sloeg met zijn fiets plotseling linksaf. Vrijdagavond omstreeks elf uur is de 39-jarige G. Vriezen uit Neede op de weg van Beltrum naar Borculo met zijn auto in een bocht geslipt en tegen een boom gebotst. De heer Vriezen was op slag dood. De 9-jarige jongen Jozef Raike uit het Zuidlimburgse Eijsden is zaterdag morgen op de Kioppenburgerstraat in zyn woonplaats spelenderwijs onder een auto terechtgekomen en op slag gedood. De 23-jarige H. J. van Weerden uit Maarssen is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto tegen een boom gebotst en op slag gedood. Om ongeveer 2-30 uur was hij onderweg van Loos- drecht naar Maarssen. Het ongeluk ge beurde op de Nieuweweg in Maarssen. De bestuurder reed eerst in volle vaart door een landhek, waarna hij tegen een boom botste. In een ziekenhuis in Maastricht is gisteravond de 22-jarige M- Smeets over leden aan de gevolgen van een verkeers ongeval, waarby hij in de nacht van zaterdag op zondag was betrokken. Hij was niet de 2I-jarige P. Willems per- bromfiets onderweg van Gulpen naar Wylre en nioet de macht over het stuur kwijt zijn geraakt. Eerst gistermorgen werd het tweetal bewusteloos en ernstig gewond gevonden in een weiland naast de weg. Zij werden naar een ziekenhuis in Maastricht gebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1966 | | pagina 3