AGENA-RAKET VIEL IN OCEAAN Fransen legden werk neer HOECHST: THANS DEFINITIEF NAAR VLISSINGEN-OOST Gemini-vlucht ging niet door Volgende week debat over het loonbeleid Arrestatiebevel tenen Nkroemah Grootste staking sinds De Gaulle ian macht kwam INDE TWEEDE KAMER: Bakker (CPN) trok verzoek om een interpellatie in Touulrefcken en koekkappen Nederland tegen escalatie oorlog in Vietnam EERSTE SPADE NOG IN JULI IN DE GROND 209e jaargang - no. 115 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 18 mei 1966 Ajax-Feijenoord op tv PAGINA 7 ,el>) 35 «o! e« (minimum 1.75). CAPE KENNEDY (AFP) De lancering van het Ame rikaanse ruimteschip Gemini-9 is gistermiddag afgelast, nadat het radiocontact met de tevoren afgeschoten doel- raket van het type Agena verloren was gegaan. Bij ge brek aan radiocontact kon men niet vaststellen of de ra ket in een baan om de aarde was gekomen. Later bleek, dat hij in de Atlantische Oceaan was gestort. De Agena was al met een vertraging van een kwartier van Cape Kennedy afgeschoten. Dit kwam doordat het vullen van de brand stoftanks niet zo vlot was verlopen. Om 16.15 our Ned. tijd ging de Agena de lacht in. Het was de bedoeling dat de Gemini-9 om 17.54 uur zou volgen. Op het programma stonden allerlei proeven in verband met de Al aan boord De ruimtevaarders Thomas Stafford en Eugene Cernan bevonden zich al aan boord van de Gemini, toen de vlucht werd ifgelast. Zij hadden met de Agenaraket contact moeten maken en de twee apparaten aan elkaar vastmaken. Voorts had Cernan de Gemini moeten verlaten voor het verrichten van allerlei werkzaamheden, terwijl Stafford intussen het contact tussen de Gemini en de Agena moest verbreken. Vervolgens zouden de twee apparaten in formatie hebben gevlogen, met een onderlinge afstand van omstreeks 36 me ter. Cernan had daarna tot taak naar de Agena te gaan. Stafford had dan de Gemini naast zijn collega moeten manoeuvreren, als een oefening voor het redden van een astronaut in de ruimte. Vervol gens moest Stafford nog tweemaal proberen de Gemini aan de Agena te koppelen. Het was de bedoeling dat de Gemini vrijdag ochtend naar de aarde zou terugkeren en landen in de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Bermuda-eilanden. ,0 nee, o nee' De Agenaraket, die werd gelanceerd, maar waar mee kort daarna ieder contact werd verloren. Dit leidde tot het afgelasten van de lancering van Gemdi«4 9. Toen de ruimtevaarders het nieuws van de afgelasting hoorden, schreeuwde Stafford ,o, onzin', terwijl Cernan volstond met de jam merklacht ,o nee, o nee'. Voor Stafford was het de derde maal in zeven maanden dat een ruiinlevlueht waaraan hij zou deelnemen, werd uitgesteld. Dr George Müller, het hoofd van het programma voor bemande ruimtevluchten, heeft bekendgemaakt, dat de Gemini-9 nu zal gaan werken met de speciale rendez-vous-raket, een .augmented target docking adaptor' ATDA)die met de grootste spoed werd gecon strueerd na het ontploffen van een Agenaraket op 25 oktober. Dit project heeft één miljoen dollar gekost of ruim 3,5 miljoen gulden. De ATDA kan ongeveer hetzelfde presteren als een Agena, maar de raket heeft geen hoofdmotor en is niet zo wendbaar. Toch kan het voorgenomen programma er mee worden uitgevoerd, aldus dr Müller. Ghana houdt nu Oostduitser vast ACCRA (Reuter De Ghanese rege ring heeft gisteren meegedeeld genood- zaalct te zyn te verhinderen dat de nog in Ghana verblijvende leden van de Oostduïtse economische en handelsmis sie het land verlaten totdat Ghanese functionarissen in Oost-Duitsland toe stemming krijgen, te vertrekken. Twee weken geleden werd gemeld dat het hoofd van de Ghanese handelsmis sie in Oost-Berlijn, zijn staf en 350 Ghanese studenten geen toestemming kregen Oost-Duitsland te verlaten. Een Oostduitse woordvoerder zei toen dat het een vergeldingsmaatregel gold daar Oostduitsers Ghana na de staatsgreep van februari niet mochten verlaten. ACCRA (Reuter) De Ghanese rege ring heeft een arrestatiebevel uitgevaar digd tegen cx-president Kwame Nkroe- mah en dat bevel aan zestig landen door gegeven, zo is in Accra bekendgemaakt. Zoals bekend is Nkroemah op 24 februa ri als president afgezet. Nkroemah bevindt zich thans in Guinea. Waarnemers in Accra menen dat het arrestatiebevel geen gevolgen zal hebben zolang Nkroemah in dit land blijft. Pre sident Sekoe Toere van Guinea heeft be loofd Nkroemah te helpen weer presi dent van Ghana te worden. PARIJS (UPI) De economie van Frankrijk werd gisteren bijna geheel lamgelegd door de 24 uursstaking die een uitdaging betekende aan het adres van de regering van Charles de Gaulle. De staking is de grootste sinds De Gaulle 8 jaar geleden aan de macht kwam. Zowel werknemers van overheidsinstellingen als van parti culiere bedrijven namen er aan deel. De staking vindt zijn oorzaak in het feit dat de Franse regering weigert toe te geven aan de eisen van de werknemers een loonsverhoging van meer dan 4.85 procent toe te staan. De spoorwegen, elektriciteitsbedrij ven, de vuilnisophaaldienst, gemeen telijke begravenisdienst, scholen, re geringsgebouwen en talloze zieken huizen werden door de staking getrof fen. Bij de staking sloten zich tal van particuliere bedrijven aan, waaronder werknemers van de staalindustrie, textielbedrijven, bouwondernemingen en taxichauffeurs. Er verschenen geen ochtend- en avondbladen en me de doordat de werknemers van de omroep en televisie ook 't werk neer legden bleef de nieuwsvoorziening grotendeels uit. Vele bedrijven werden tot sluiten ge dwongen door het uitvallen van gas- en elektriciteitsvoorziening. In Parijs en andere grote steden werden tien duizenden gedwongen naar hun be drijf te lopen. Maar velen namen een dag vrjj om van het warme, zomerse weer te genieten. De vakverenigingen hadden protest marsen georganiseerd en in Parijs marcheerden ongeveer 25.000 werk nemers, aangevoerd door communis tische en socialistische leiders van vakverenigingen van het kruispunt bij de Bastille naar het Place de la Republique. De protestmars was door de politie toegestaan en er deden zich geen Incidenten voor. Een groot deel van het Franse open bare leven stond gisteren stil als gevolg van de staking van arbeiders in de publieke werken en ambtena ren van rijk en gemeente. Op de Place de la Bourse in Parijs stapel den lege groente- en fruit kis ten zich op daar zij niet door de stadsreini- gingsdxenst konden worden opge- SCHEEPVAARTSTAKING VERSTERKT GREEP OP BRITSE ECONOMIE LONDEN (Reuter) Gisteren is de greep van de twee dagen oude scheep vaartstaking op de Britse, economie vaster geworden, wat wel blijkt uit het feit, (lat sommige prijzen zjjn gestegen en de koers van het pond sterling is gedaald tot zijn laagste niveau van de laatste negen maanden. De Bank van Engeland heeft, naar ver luidt, reeds op de tweede dag moeten ingrijpen om het pond te steunen, na dat de koers daarvan gedaald was tot 2,7094 dollar. Vooruitzichten, dat spoedig een oplos sing zal worden gevonden voor het con flict zijn er niet, ondanks dat premier Wilson de zeelieden de waarschuwing heeft laten horen, dat hun staking Ih strijd is met het landsbelang. Op de eerste dag van de staking stegen, de prijzen van groente, aardappelen en fruit door een golf van hamsteraanko pen, maar gisteren was dit al weer min der geworden. Alleen ingevoerd rund-, lams- en varkensvlees was nog duur der. Volgens de Britse minister van land bouw, Peart, loopt de voedselvoorzie ning echter geen direct gevaar. Café-bezoekers contra politie SOEST (ANP) Een honderdtal café bezoekers is maandagavond twee poli tieagenten te lijf gegaan, toen dezen bij een café op de Stadhonderslaan in Soest een paar jongens wilden arreste ren, die vernielingen hadden aangericht. De twee agenten liepen rake klapper, op. Toen om asststntie werd verzocht, ruk te het volledig beschikbare korps van 20 man in 4 auto's uit. De cafébezoekers boden toen geen verzet meer. Wel vier jongelui tussen 18 en 22 jaar, die wer den aangehouden, onder meer wegens het vernielen van ongeveer 20 jonge bomen bij het café. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De tweede kamer zal volgende week woensdag een debat houden over het loonbeleid van het kabinet-Cals aan de hand van een nota, die uiterlijk maan dag door minister Veldkamp bij de kamer zal worden ingediend. Dit is beslist tijdens een ordedebat aan het begin van de kamerver gadering van gisteren. Drs \V. K. N. Schmelzer, de fractielei der van de KVP, opende dit ordedebat met er aan de herinneren, dat het kabi net maandagavond overleg heeft ge pleegd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over het loonbeleid. Hij ver zocht voorzitter Van Thïel de regering te verzoeken de kamer zo spoedig mo gelijk in te lichten, mede door het ver schaffen van gegevens over de sociaal- economische situatie. De communist Bakker klaagde, dat de regering overleg pleegt met het bedrijfs leven terwijl de kamer van niets weet. ,Wij moeten alles uit de krant lezen'. De heer Bakker wees erop, dat de voorzit ter even tevoren had medegedeeld, dat de kamer eerst weer op 7 juni bijeen zal komen. In de vraag van de heer Schmelzer zag de CPN-afgevaardigde een poging om de regering wat te hel pen om eerst na de verkiezingen voor de gemeenteraden (op 1 juni) opening van zaken te geven. De heer Bakker achtte het nodig, dat de kamer op korte termijn wordt ingelicht. Op zijn beurt vroeg hij de voorzitter aan de regering het verzoek te doen nog dinsdag (gisteren) of uiterlijk woensdag (vandaag) tegenover de kamer een verklaring af te leggen over haar beleid inzake de lonen. Bij een afwijkende mening wilde de heer Bakker de kamer verzoeken om de regering uiterlijk vandaag te mogen interpelleren. De liberale fractielei der, mr E. H. Toxopeus, zei graag (Zie slot pag. 3 kol. 3) fpve economische situatie in JL/ Nederland lijkt deze week op een touwtrekkerij, ge combineerd met koekhappen en de zevensprong. Dat speelt zich af tijdens een of ander .volks feest', waar tengevolge van een minder goede organisatie een aantal moeilijk te combineren programmapun ten per ongeluk gelijk worden uitge voerd. Welke zijn de voornaamste feiten van dit .feest'? De minister wil een loonplafond en weigert hoger te gaan dan zeven procent, de vakbonden en en kele regeringspartijen voeren nu prompt de zevensprong uit en zijn tegelijkertijd met het touwtrekken begonnen. Op het zelfde ogenblik echter zijn allerlei fi- j guren uit het hele land bij weer andere ministers aan het koekhappen. Zodra er namelijk bewindslieden ergens in de een of andere streek aankomen, krijgen ze lange lijsten aangeboden, waarop de be dragen staan vermeld, nodig voor de ontwikkeling van de streek. Men wil een deel van de koek: in Groningen, in Fries land. in Overijsel, in Zeeland. Overal ook wordt vrijwel hetzelfde betoogd: de in de bewuste streek aan de orde zijnde be langen zijn van een zo grote importan tie, dat ze zelfs nationale aspecten heb ben. Dat geldt voor de wegenbouw, voor havenaanleg, voor recreatieplannen, en fin de reeks is tot in het oneindige voort te zetten. Touwtrekken en koekhappen. het is aan de orde van de dag en het moet allemaal uit die ene pot komen, de schatkist van het rijk, voor zover het om allerlei overheidsprojecten gaat. Be treft het de lonen, dan heeft net weer onvermijdelijk te maken met de inflatie spiraal. Waar moet dat heen? Deze vraag Is de laatste jaren bij voortduring gesteld en er zijn aller lei antwoorden op gekomen. Ant woorden, die vaak ook met elkaar in strijd waren. De regering heeft de laat ste tijd nogal eens neiging wat sussend te doen: net zou allemaal niet zo'n vaart lopen, in Brussel daarentegen wordt bij de EEG over de situatie in Ne derland weer iets anders verteld en daar punten, waar het bij dit alles om gaat. is de keus tussen wat .collectieve voor zieningen' heet en de toeneming van het particuliere verbruik. Er wordt allerwege geroepen om voorzie ningen in de publieke sfeer, bijvoorbeeld ten dienste van de re creatie, er wordt vooral betoogd dat de wegenbouw beter moet worden aange pakt, het onderwijs komt achterop en zovoort enzovoort. Dat is allemaal juist, er moet op al deze gebieden veel gebeu ren om er voor te zorgen, dat in de toe komst Nederland leefbaar blijft. Maar als men voor al deze voorzieningen kiest, dan moet men de consequenties zich wel bewust zijn. Over de keus en de consequenties daar van heeft dezer dagen een oud-mi nister, namelhk dr J. R. M. van den Brink thans directeur van de Amro- bank een betoog geleverd in de .Fi nancial Times', het Britse financiële dag blad. Dr Van den Brink heeft in dat stuk een uiteenzetting gegeven van de econo mische situatie in Nederland en daarbij kwam hij vanzelfsprekend ook op de moeilijkheden van dit ogenblik. Hij schreef daarover het volgende: Kosygin valt V S fel aan CAIRO (UPI) De Russische premier Alexei Kosygin, heeft maandag in Cairo de terugtrekking geëist van de Ameri kaanse troepen "uit zowel Zuid-Vietnam als Zuid-Korea en de Verenigde Staten beschuldigd van uitbreiding (escalatie) van de .beschamende' oorlog in Vietnam. In zijn felste rede van zijn achtdaags bezoek aan de Verenigde Arabische Re publiek zei Kosygin dat Washington een gedragslijn volgt waarbij het ,in de ene hand een olijftak houdt, terwijl het meer troepen naar Vietnam zendt en de lucht aanvallen op Noord-Vietnam opvoert'. Cape Kennedy. Een gedeprimeer de Tom Stafford geeft zijn even teleurgestelde mede-astronaut Ge ne Cernan een bemoedigend klop je op de schouder, nadat de vluch t van hun ruimteschip Gemini-9 was afgelast. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De Nederlandse regering meent dat alles in liet werk gesteld moet worden verdere uitbreiding van de vijan delijkheden in Vietnam te voorkomen. Een hernieuwde bombnrdementspauze zou in dit kader passen. Maar Hanoi zal dan eerst blijk moeten geven van onder- handelingshereidheid. Dit zegt de mi nister van buitenlandse zaken in zijn me morie van antwoord aan de eerste ka mer, die maandag gepubliceerd werd. Basis van de houding die Nederland in zake het Vietnamese conflict inneemt blijft, aldus de bewindsman, de motie- Ruygers van 18 mei 1965. Daarin werd gezegd dat de VS .begrip en steun' ver dienen in hun streven tot het opwerpen van een dam tegen het communisme in Z.O.-Azië. Maar, zo heet het verder, re kening zal gehouden moeten worden met de wijd-verbreide wensen tot ingrijpende hervorming van de bestaande maat schappelijke orde tn Vietnam. Dat prijsgeven van Vietnam aan het communisme bevorderlijk zou zijn voor het ontstaan van een nationaal-commu- nistischc staat, een Aziatisch Joegoslavië zoals het wel genoemd wordt, is niet de mening van minister Luns. Hij gelooft niet in een dergelijk autonoom Vietnam, dat bovendien dan nog van zijn zelfbe schikkingsrecht geen gebruik heeft kun nen maken. Bovendien is het de vraag of door te wijken voor agressie deze niet luist uitgelokt wordt. BERICHT KWAM GISTEREN BINNEN ANTWERPEN IS UITGESCHAKELD De regering zal het volk duidelijk moeten maken, dat voor de komende jaren een diep ingrijpende keus moet worden gemaakt, namelijk de keus tussen: groei van de collectieve voor zieningen enerzijds of groei van de particuliere consumptiemogelijkheden anderzijds, tussen meer en betere we gen, alsmede een op de moderne ver houdingen afgestemde uitbouw van bijvoorbeeld openbaar Vefvoer en energievoorziening of nog meer auto's. De regering zal het volk in zicht moeten bijbrengen, dat beide doeleinden slechts in beperkte mate te verenigen zijn. Tot zover dr Van den Brink. In het CNV- orgaan ,De Gids' troffen we van J. van Eibergen een beschouwing aan, waarin eigenlijk hetzelfde wordt gezegd: .Willen wij voortbouwen aan onze welvaart en ons welzijn, dan zullen de werknemers er niet aan ontkomen een bijdrage te leve ren aan de besparingen' Het is inmid dels duidelijk geworden hoe de vakbewe ging zich deze besparingen voorstelt, na melijk in de vorm van .geblokkeerd loon'. Daardoor zou een spaarfonds ontstaan, uit welk fonds de staat een deel van zijn kredietbehoefte zou kunnen dekken. Het is de vraag of een dergelijk fonds nu wel het juiste antwoord is. Overigens was in ,De Gids' ook een bespreking opgenomen van het jaarverslag van de'Nederlandse Bank en daarover wordt gezegd: .De toon van bezorgdheid, die uit het verslag spreekt, moet alle partijen in ons econo misch leven dwingen zich erop te bezin nen of wij op de góede weg zijn' Dat zijn wijze woorden. Niettemin, op dit ogen blik krijgt men in ons land de indruk, dat het koekhappen en touwtrekken alle partijen, die bij het spel zijn betrokken, zo zeer bezighouden, dat voor bezinning en bezorgdhen geen ]57aats is. Misschien vergissen we ons echter. Deze week zal hoe dan ook duidelijk maken in hoeverre er werkelijk sprake is van bezinning. MIDDELBURG Het Duitse chemische concern Farbwerke Hoechst AG heeft definitief be sloten tot de bouw van een groot fosfaatbedrïjf in het Sloe- gebied. Dinsdagmorgen is het bestuur van het' havenschap Vlissingen-Oost i o officieel daarvan mededeling gedaan door het hoofdbureau van de maatschappij in Frankfurt. Het ligt in de bedoeling, dat nog in de loop vande ze week ver moedelijk vrijdag een officië le mededeling aan de pers zowel in West-Duitsland als in Neder land zal volgen, waarin een aan tal bijzonderheden zal worden verstrekt. Met dit bericht is thans een ein de gekomen aan een periode van grote onzekerheid over de vraag of de vestiging van dit chemisch bedrijf in het Sloege- bied al dan niet door zou gaan. Men zal zich herinneren, dat in de loop van deze week ver- berichten in de PZC verschenen over een mogelijke vestiging van Hoechst. Sindsdien kwamen er echter ook geruchten, dat Ant werpen in onderhandeling was met de Hoechst-directie, waar bij aanzienlijk lagere grondprij zen zouden zijn gevraagd dan in het Sloe. Van Nederlandse kant heeft men toen nagegaan in hoe verre deze lage grondprijzen ge compenseerd konden worden in Nederland door andere voorzie ningen. Zo werd besloten dat het bedrijf bij vestiging in Ne derland gebruik zou kunnen maken van de aardgas ,pot' die voor industriële doeleinden is gereserveerd. Ondanks de langdurige onderhan delingen en ondanks de indruk, die aan Nederlandse kant bestond, dat Hoechst toch wel Vlïssingen hoven Antwerpen prefereerde, bleef een definitieve beslissing nit. Inmiddels waren wel de contrac ten gereedgemaakt en in het Duits vertaald, maar het duurde tot gistermorgen voordat skenrt werd dat de plannen ook in Duitsland alle .schijven' waren gepasseerd en dat nu de raad van lieheer definitief had beslo ten de nieuwe uitbreiding in Vlis singen-Oost te doen bouwen. Veertig hectare Het ligt in de bedoeling, dat zo spoe dig" mogelijk met de voorbereidingen tot de bouw zal worden begonnen. Er wordt op gerekend dat reeds in juli de eerste spade in de grond kan worden gestoken. Aanvankelijk zal men veertig hectare in gebruik ne men. maar het is de bedoeling dat in de loop van de komende jaren eni ge honderden hectare nodig zullen zijn. Deze gronden zullen echter eerst nog moeten worden opgespoten, van kanalen en andere infrastructuurwer ken enz. worden voorzien. De veer tig hectare, die men nu in gebruik neemt, zijn gereed, omdat zij aan vankelijk waren bestemd voor de Woolcombers. In totaal ging het hier Billiton-chemie. Driehonderd werknemers Wat het aantal werknemers betreft: aanvankelijk zal dit aantal niet zo heel erg groot zijn, maar er wordt wel rekening gehouden met een aan tal van omstreeks driehonderd, dat uiteraard toeneemt bij verdere uit- hreiding van het bedrijf. Het ligt in de bedoeling van Hoechst de vestiging in het Sloe voortdurend met eenhe den uit te breiden. Een dergelijk ver schijnsel merkt men ook op bij Don Chemical in Terneuzen, waar men eveneens met een betrekkelijk kleine vestiging is begonnen, maar waar reeds nu een aanzienlijk groter be drijf werkt dan in het begin. Boven dien heeft men hier zoals bekend door grondaankopen een grote mogelijkheid geschapen tot verdere uitbreiding. Regering verdedigt VN-resolutie tegen Rhodesië (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De staatssecretaris mr M van der Stoel van buitenlandse zaken heeft gisteren in de tv. cede kamer ver klaard. dat de eenzijdige en onwettige onafhankelijkheidsverklaring van Rho desië een bron van onrust is. Bij het naleven van de rasoluüc teren Rhodesië j die de Veiligheidsraad heeft aangeno men. is de zaa*"JJ ligheid en duf •ang gediend. Dit antwoord van de staatssecretaris vormde eeu onderdeel van de beantwoor ding van nie. minder dan 24 vragen I van het tweede kamerlid de heer E" J Harmsen van de Boerenpartij. De heer Harmsen had deze vragen op 10 mei aan de minister van buitenlandse zaken I schriftelijk gesteld, maar de minister had de Kamervoorzitter laten weten er prijs op te stellen, dat deze vragen door i staatssecretaris Van der Stoel, tot wiens I werkterrein het onderwerp behoort. I mondeling zouden worden beantwoord De staatssecretaris verklaarde verder, dat er voor de regering geen enkele aanleiding is haar "beleid ten aanzien van de Ver. Naties te herzien. Integen- I deel, aldus mr. Van der Stoel, het beleid is juist gericht op versterking van de 1 volkerenorganisatie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1966 | | pagina 1