DE KLEDING BOKSER Kruiningen kwart eeuw Excelsior' bestaat een Burgemeester Smerdiek: vaste verbinding nodig Gorishoek-Y erseke' Dirigent Leijs jubileert mee J. T. Distelbrink inspecteur 1 o te Goes overleden MARKTBERICHTEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Mr Huber opende toonzaal aardgas informatie Goes EERSTE ZEEUWSE MUZIEKKAMP IN AARDENBURG WERD SUCCES AGENDA ALLROUND MACHINALE HOUTBEWERKER DONDERDAG 6 JANUARI 1966 iSSGl ZeeUWS ViaeJecen PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT NIEUWE UNIFORMEN OP CONCERT Een van de verenigingen in Krui ningen, bekend in Zeeland en ook daarbuiten, is dit jaar aan haar zilveren jubileum toe: de mandolinevereniging .Excelsi or', die 10 januari 25 jaar be staat. Dat feit zal in stijl worden gevierd. Met muziek. Driemaal zal de jubilerende vereniging er «dit jaar de schijnwerper op zet ten. Men heeft als jubileumacti viteit om te beginnen een re ceptie met een concert in petto. Er wordt gedacht aan een open luchtfeestdag en tenslotte be reidt .Excelsior' een showpro gramma voor. Het jubileum van de vereniging: is óók het jubileum van de voorzitter-diri gent B. Leijs. Hij heeft in 1941 de stoot helpen geven voor de oprichting 1 .Excelsior' en is een kwart eeuw met .Zuiderstemmen' uit Souburg, heeft men een plaatopname gemaakt. ,Een erkenning van de mandolinemu- ziek zagen wij ook in de uitnodiging, die we enkele jaren geleden kregen om op te treden op de Zeeuwse cul turele dag In Terneuzen' vindt de heer Leijs. In 1941 is .Excelsior' begonnen met een twintigtal leden. Dat Ts in de oorlogs jaren wel eens gedaald, maar nu is het ledental al jaren stabiel op onge veer veertig. Het jeugorkestje telt 13 leden, het .grote Excelsior* is 30 ama teurmusici sterk. Vele malen is men opgetreden voor verenigingen of in stanties tr|dens feestavonden. Van de opbrengsten van deze concer ten en van een aantal activiteiten van de leden kunnen nu de nieuwe uni formen worden gefinancierd. Het is de bedoeling, dat .Excelsior' ook de jubileumfestiviteiten voor eigen rekening organiseert. J. van Burg, Goes nam afscheid van Alg. Zeeuwsche De heer J. van Burg te Goes heeft woensdagmiddag afscheid genomen al: inspecteur van ae samenwerkende maat schappijen Algemene Zeeuwsche Verze- kerings Maatschappij NV, Zeeuwsche Brandwaarborgmaatschappij en Maat schappij voor Zeeland. Dat gebeurde in verband met het feit, dat hij de pensi oengerechtigde leeftijd bereikte. In hotel .Centraal' te Goes was woensdagmiddag -en receptie, waarop relaties de schei dende inspecteur de hand konden druk ken. Velen maakten van deze gelegen heid gebruik. De heer Van Burg werd in waarderende bewoordingen toege sproken door de directeur van de ,Alge- meene Zeeuwsche', jhr mr T. A. J. Schorer, die hem ook bood. t een geschenk aan- Bevorderingen bij inspectie belastingen Middelburg Bij de inspectie van belastingen in Mid delburg is met ingang van 1 januari bevorderd tot hoofdcontroleur de heer M. de Munck en tot hoofdcontroleur A de heer A. J. C. Constandse. Reünie leerlingen Janseniusluceum oor deze Zeeuwse periode was de heer Distelbrink sportleraar aan de rhbs te Alkmaar. Bij het instellen van het con sulentschap voor de lichamelijke opvoe ding bij het lo, werd hij in Middelburg benoemd, waar hij enkele Jaren werk zaam was. De begrafenis zal vrijdag plaats vinden op de algemene begraaf plaats Zorgvliet te Amsterdam. Kwitantiezegels kunnen worden ingewisseld Het blijkt dat veel mensen die met eer voorraad kwitantiezegels zijn blijven zit ten, niet weten dat ze de met ingang van 1 januari van dit jaar afgeschafte zegels kunnen inwisselen. De postkanto ren kunnen er niets aan doen. maar wel kan men terecht bü de inspectie registra tie en successie op de Dam in Middel burg. In hotel de Koning van Engeland'houdt de organisatorische én muzikale lel- zaterdag 8 januari a s 3e bond van 2,e3Lv5n gezelschap. Voor de fes- oud-leerlingen van het Jansenius lyce- tiviteiten werkt een commissie van „m de jaarlijkse .Nieuwjaars-reunie'. voorbereiding, waarin naast drie .Ex-ijjet muzikale gedeelte van deze reünie celsior-bestuursleden ook andere in-1 zab worden verzorgd door ,The Williams', woners van Kruiningen zitting heb- p>e reunie begint om 8 uur 's avonds, ben: mevrouw P. SteenpoorteKel- KOEWACHT Verfraaiing kerkelijk interieur Door een onbekende weldoener is aan de parochiekerk te Koewacht een nieuw altaar geschonken. Dit altaar zal zo geplaatst worden, dat de priester, die ie H. Mis opdraagt, met zijn gezicht naar de gelovigen staat. IJZENDIJKE Bevestiging ambtsdragers In de Nederlands hervormde kerk te IJzendijke zijn in het ambt van ouderling bevestigd de heren Iz. Haartsen en W. Dekker en als diaken de heren Iz. Giljam en F. van de Plassche. De dienstwerd geleid door ds G. van Hoogstraten. HULST Het voorlopige feestprogramma omvat: een jubileumreceptie met aansluitend een concert op 15 januari aanstaande in ,Ons Dorpshuis'. Daar zulen zo wel de jeugdleden als het grote orkest zich laten horen. Medewerking ver leent het Souburgs mannenkoor. Tij dens deze jubileumuitvoering zullen ook nieuwe uniformen voor de leden worden overgedragen: een openluchtfeest, dat op 27 augus tus zijn beslag zal krijgen. Het is de bedoeling om er een culturele ma nifestatie van te maken, met volks dansen. turnen, muziek: daarvoor Zeeuwse verenigingen uit te nodigen en deze manifestatie te benutten als omlijsting voor een evenement, waar bij de hele bevolking zal worden be trokken. Dit in samenwerking met de buurtverenigingen een showprogramma, dat in het na jaar oktober of november het slotstuk van de jubileumfestiviteiten zal vormen. Over dit onderdeel van de plannen moet nog heel wat worden gedacht en voorbereid. Klinkend Het Kruiningse mandolineorkest heeft landelijk een .klinkende naam'. .Excelsior' speelt on concur- sen in de .superieure' afdeling, men heeft deze top bereikt na een begin in de derde afdeling, zonder ooit een tweede prijs te hebben behaald. De jubilerende vereniging heeft ook als eerste Zeeuwse orkest deelgenomen aan het wereldmiiziekconcours te Kerkrade. Daar gaat het dit jaar tus sen 15 juli en 15 augustus opnieuw hêen. De aardgasvoorbereidingen hebben nu Goes bereikt. Een van de toonzalen van de NV Zegam is voor acht weken onder gebracht in een zaal van het gasthuis aan de Oostwal. Wat ei aan wetenswaar digs is over de ombouw van toestellen en apparaten voor het naar Zeeland ko mende aardgas kan men daar horen van de voorlichtingsequipe van de Zeeuwse gasmaatschappij. Burgemeester mr F. G. A. Huber van de Ganzestad heeft de toonzaal woensdagmiddag officieel ge opend. Het is de tweede fase van de aardgas voorbereidingen. zette de directeur van de ZEGAM, ir C. J. Vaillant uiteen in een welkomstwoord. Hó wees er ook op. dat de gasleiding in Beveland in 1967 zal worden gelegd, na die in Zeeuwsch- Vlaanderen, die eind dit jaar gereed komt en Walcheren De heer Vaillant veronderstelde, dat Goes in de zomer .van 1967 aardgas heeft. Woorden van 'dank richtte hn tot het gemeentebestuur van de Ganzestad voor ae medewerking, die men bij het werk ondervindt: onder meer ook bij de vestiging van het hoofd kantoor van de ZEGAM. Burgemeester Huber zegde die medewerking ook voor de toekomst toe. Daarna begaf het uitgebreide gezelschap genodigden zich naai de toonzaal om de toestellen en apparaten'te bekijken. De toonzaal is van dinsdag tot en met za terdag geopend. Djnsoags tot en met vrijdags van 9.30 tot 17.30 en 19 tot 21 uur en zaterdags van 9.30 tot 15 uur. In die tijd zullen belangstellenden gedegen voorlichting kunnen krijgen over de com merciële kant van de aardgastoestellcn. Philippine ging in zielental achteruit Gouden echtpaar Donderdag 6 januari herdenken de heer Th. de Smit en mevrouw L. de Smit-van Pamelen de dag. dat zij 50 jaar geleden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Schoondijke in het huwelijk tra den. Het gouden echtpaar, dat te Oost burg woont aan het adres van Houte straat viert dit feestelijk gebeuren pas januari omdat het dan 50 jaar is ge len dat het kerkelijk huwelijk werd voltrokken. SAS VAN GENT Biljartwedstrijd Zaterdag 8 januari zal de biljartvere- 'ng KOT te Sas van Gent in het club- al ,De oude brug' te Sas van Gent spelen tegen HBC uit Hulst. De heren Blommaert, Schelfhout en Penneman van HBC zullen het opnemen tegen de heren Begijn, Claeyssens en Dumez van KOT. SINT-JANSTEEN Topbiljart te St.-Jansteen Soos Enige jongeren hebben in Hulst een so ciëteit opgericht, waarvan de avonden zullen worden belegd in café .Het Sport park' op zaterdagen, om de drie weken. De eerste avond werd op 1 januari ge houden. Men draait platen en doet er spelen en danst. Boerenmaandag Zoals elk jaar vierden de jonge boeren en boerinnen uit Hulst en omstreken de eerste maandag van het nieuwe jaar. Deze .boeren-maandag' bracht in het centrum van Hulst een gezellige druk te. In hotel ,De Graanbeurs' werd een groot bal gehouden met medewerking van .The Darling Boys'. Hoktentoonstelling p vVitesse' De postduivenhoudersvereniging .Vites se' uit Hulst hield dezer dagen in café ,F. Baert' een hoktentoonstelling. Op de ze tentoohstelling toonden de neren E. Willaert en A. D. Hondt uit Hulst hun kampioenen. Voor deze tentoonstelling was veel belangstelling. In de parochie van de heilige Willibror- dus te Hulst ontvingen het afgelopen jaar 113 kinderen de doop, (in 1964: 103) werden 42 huwelijken ingezegend (in 1964: 40). 49 parochianen oegraven (in 1964: 45). Het aantal uitgereikte com munies was 127.000 (in 1964: 101.000) en het aantal opgedragen missen 27!" Bakfiets rijdt vitrine binnen personenauto, bestuurd door Th. Hulst, die in de richting Graauw- sche Poort reed, botste tegen een in de Begijnstraat geparkeerd staande bak fiets. De bakfiets werd een eind meege sleept en kwam tegen de winkelruit van de snoepwinkel van de heer Buisrogge. De vitrine werd totaal vernield en ook de auto en de bakfiets werden zwaar beschadigd. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. Sportavond De gezamenlijke instuiven van St. Jan steen, Clinge en Hulst houden zaterdag 8 januari voor de leden een grote sport avond in het .Klein patronaat' te Hulst. Op deze avond zal de sportverslaggever Dick van Rijn het een en ander over sport vertellen. De avond begint om half acht. Botsing Op de Grote Markt te Hulst raakte een tankwagen, bestuurd door J. R. uit Ro zenburg bij het inhalen een personenauto bestuurd door F. R. uit Rozenburg. De personenauto werd aan de achterkant ingedeukt. Er deden zich geen persoon lijke ongevallen voor. Het zielental van de gemeente Philippine nam in het afgelopen jaar af met 10. p 1 Op 31 december 1964 bedroeg het aan- OChiefang Het zielental van de gemeente Hoofd- tal ingezetenen 1254 (643 mannen en plaat nam in het afgelopen jaar toe met 611 vrouwen). Dit aantal vermeerderde In café J. Nijs in Hulst werd dezer da- qo 31 december 1964 bedroeg het aan- door geboorte met 15 (15 mannen en 10 gen een grote nicuwjaarsschieting ge- ta) ingezetenen 1212 (658 mannen en 554 vrouwen) en door vestiging mot 35 houden op twee liggende wippen. Hier- vrouwen). Dit aantal vermeerderde door (13 mannen en 22 vrouwen): het ver- aan namen 90 schutters deel. De uitsla- geboorte met 9 (7 mannen en 2 vrou- minderde door overlijden met 12 (5 man- gen zijn als volgt: Wip I: hoogvogel: C. Wen) en door vestiging met 64 (29 man nen en 7 vrouwen) en door vertrek met v. Remortel. Koewacht. Ie zijvogel: C. nen en 35 vrouwen)- het verminderde 48 (16 mannen en 32 vrouwen) v Remortel. Koewacht, 2e zHvogel: G. door overlijden met 6 (3 mannen en 3 Op 31 december 1965 bedroeg het in- de Bakker. Hengstdijk. Wip TI: hoogvo- vrouwen) en door vertrek met 66 (29 wonertal dus 1244 (610 mannen en 604 gel: V. de Vos. Hulst. Ie zijvogel: C. v !nannen en 37 vrouwen) Op 31 decem- vrouwen). Er werden 14 huwelijken vol Remortel. Koewacht. 2e zijvogel G. de ber 19G5 bedroeg het inwonertal dus aan 40 spelers deelnamen. Uitslag: 1. A. Sturm, Kapellebrug: 2. J. Strobbe, St.-Jansteen: 3. P. d'Hondt, Hulst; 4. G. Herrewegh, Heikant: 5 L. van Kerck- hoven. Heikant; 6. W. Koemans, Kapel lebrug; 7. S. Josiassen. Hulst; 8. P. van Dorsselaer, Kapellebrug. Trits wedstrijd in St.-Jansteen CLINGE Schieting Nooit gedacht' Aan de schietting van de schuttersso- ciëteit .Nooit Gedacht te Clinge namen 43 schutters deel. De uitslag was, ho ge vo^el: W. Macs, De Klinge (B), eer ste zij vogel: V. de Vos, Hulst, tweede zijvogel: W. Maes, De Klinge (R) Grootste aantal kleine vogels (3 stuks) J. Pilaet, Clinge. SLUISKIL Vergadering jeugdraad Voor het eerst in het nieuwe jaar kwam de actieve hervormde jeugdraad te Sluiskil weer in vergadering bijeen onder voorzitterschap van ds. H. Ruis. Er werd onder meer besloten op 22 februari aanstaande weer een oliebollenactie te organiseren ten bate van de jeugdraadskas. Verder zal de jeugdraad de kerkeraad verzoeken hem toestemming te verlenen voor de twee maandelijkse organisatie van jeugd diensten op zondagavond. Er is reeds een commissie van voorbereiding ge formeerd. Een tweede commissie zal zorg dragen voor de organisatie van een gemeenteavond. De vaste kern voor het instuifwerk beraadt zich op de or ganisatie van een midwinteravond (me dio januari) en een balavond. Elf inwoners meer in Biervliet Het zielental van de gemeente Biervliet nam in het afgelopen jaar toe met 11. Op 31 december 1964 bedroeg het aantal ingezetenen 1895 (976 mannen en 919 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 38 (17 mannen en 21 vrouwen) en door vestiging met 66 (26 mannen en 40 vrouwenhet vermin derde door overlijden met 13 (7 man nen en 6 vrouwen) en door vertrek met 80 (26 mannen en 54 vrouwen). Op 31 december 1965 bedroeg het inwonertal dus 1906 (986 mannen en 920 vrouwen). Er werden 19 huwelijken voltrokken, er werd 1 echtscheiding" ingeschreven. BEVOLKING HOOFDPLAAT GROEIDE MET 1 VEILING GOES. 5 Januari Knolselderij rr.'-i groen 1 IS1». kropsla C 1 20; aordappcSrnjrrote 23: «prul- ten A 2 268>. B 1 '.-5—35. E 2 20—66, afw. gf. 2163: witlof extra 93. A 1 8188, A 2 Ci. I roi B 1 83-S7. B 2 64—73, afw. 2f—SI; prei A I pr, 144ie. A 2 37—44. afw. 22-23: knolwldcnj I In z(jn woning te Goes Is woonsdagmor- af» koolrapen 2 :7 gen vroeg plotseling overleden de in- v.e 2 92—:.- veidtla 2 96—92 - spcctciir van de lichamelijke opvoeding 44w.ite k -c B bij het lager onderwijs in de inspectie i - Goes-Middelburg, de heer J. T. Distel- j kool 1 45— 50 brink. De heer Distelbrink vervulde in Zeeland drie jaar het consulentsehap 'i-n|ln'iO f schar 3094 kg: kg; schol 308 kg; kabel): 142 kg: sprot 52.470 kg; 27 kg. VEILING ZUIDIIOLLANDSE EILANDEN 1 23—29; VISMIJN COLI- - voor de lichame- peportgama: N8PLAAT. St-Rer Burgerlijke stond HOOFDPLAAT Getrouwd: J. Avot en M. de Krijger. C. van Tiggelen en A. Calon. TWEE MAN MEER IN WESTDORPE Het zielental van de gemeente Westdor- pe nam in het afgelopen jaar toe met 2. Op 31 december 1964 bedroeg het aantal ingezetenen 2327 (1129 mannen en 1198 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 38 21 mannen en 17 vrouwen) en door vestiging met 132 (71 mannen en 61 vrouwen); het verminder de door overlijden met 36 (21 mannen en 15 vrouwen) en door vertrek met 132 (59 mannen en 73 vrouwen). Op 31 de cember 1965 bedroeg het inwonertal dus 2329 (1141 mannu en 1188 vrouwen). Er werden 28 huwelijken voltrokken, er werden 2 echtscheidingen Ingeschreven. Vogelwaarde raakte 14 inwoners \wijt Het zielental van de gemeente Vogel waarde nam in het afgelopen jaar af met 14. Op 31 december 1964 bedroeg het aantal ingezetenen 3405 (1790 man nen en 1615 vrouwen). Dit aantal ver meerderde door geboorte met 52 i31 mannen en 21 vrouwen) en door vesti ging met 102 (50 mannen en 52 vrou wen) het verminderde door overlijden met 31 (20 mannen en 11 vrouwen) en door ertrek met 137 (71 mannen en 66 vrouwen). Op 31 december 1965 bedroeg het inwonertal dus 3391 (1780 mannen en 1611 vrouwen). Er werden 34 huwelijken voltrokken, er werd 1 echtscheiding in- -eschreven. SLUIS KREEG ER 5 INWONERS BIJ Het zielental van de gemeente Sluis nam in het afgelopen jaar toe met 5. Op 31 december 1964 bedroeg het aantal in gezetenen 2654 (1320 mannen en 1334 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 38 (18 mannen en 20 vrou wen en door vestiging met 131 58 man nen en 73 vrouwen); het verminderde door overladen met 25 113 mannen en 12 vrouwen) en door vertrek met 139 (71 mannen en 68 vrouwen). Op 31 decem ber 1965 bedroeg het inwonertal dus 2659 (1312 mannen en 1347 vrouwen). Er werden 21 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschre ven. Inwonertal Koewacht met 11 naar beneden (sla 99—120. De kring Zeeland van de Nederlandse Goudrenet fruittelersorganisatie heeft ook dit jaar I Jonathan 13- weer een ontwikkelingsdag voor dc fruit teelt uitgeschreven. Deze dag wordt vol-| veiling kapelle-biezkunge. :ende week vrijdag gehouden in ,Dc januari. Industrie- en expo-tvelUng App*-' 'rins van Oranje' të Goes, terwijl in de >n: Golden Delicious -o 73—35. 7S 72—, zaal .Juliana' dan een beurs is van tuin-173. 70 74. 65 "S«i. 1 "j 42—s:.. 2 75; bouwmachines en tulnbouwöenodigdhe- e>—eo. 2 :o 53—68. 2 65 45—5i. 2 «o 84ia. de veiling Goes. ,2 D 31—36. 3 grof 3;—53. 3 fijn 19—37. Jor.n-1 drs D. J. A. .Buteljn, spreekt op de mid- •ha.t 1 75 70 4:. 65 35. 1 eo 28. 2 751 dagbijeenkomst over de afzet van fruit :r>—40. 2 70 2?2 •:-> 25—3?. 2 66 21—31. 2 Dl in de USA en in Zeeland'. Een technisch 17. 3 --of 36—23 3 fijn :6—'.7; Goudrenet 1 80 onderwerp krijgen de bezoekers te horen 67. 7:. 84. 70 65 42—43, 2 ao 58. 2 751 van de heer P. Huissen. hoofdassistent 49—53 2 70 4:—55. 2 >0 3»;10 2 V 27—32. 3 A bij de rijkstuinbouwvoorlichtlngsdiensi grol 35l. 3 fijn 30 rode Goudrenet 2 75: voor Zeeland en West-Brabant. Ir G S. yj, 2 :r- 40. 2 - 3-_ Beiiefieur 2 05 23—25,1 Roosje, directeur van hc-t proefstation '2 50 19. 3 grof J9. 3 L,n 13; zoete Ermgaard. te Wilhelminadorp, spreekt over .Virus- 84. 1 55 3549. 2 D 22—24. 3 fijn 26—31: ziekte, een gevaar voor de fruitteelt'. De Campagne 2 €5 4:. 2 D :2—15. kroel 1. rijkstuinbouwconsulent. ir L. Vellekoop. Glorie van Holland 2 7 0 24. 2 f.5 26. 3 grof 23; verzorgt de nabeschouwing. Gjxs Orange Pippin 2 65 43. 2 60 38—41. 2 55 28. 2 70 73—34. 3 grof 48—52. 3 fijn 18—34 ERECOMITÉ VISTO '66 - 27-30. SU Re- Ontwikkelingsdag voor fruitteelt Goes VRII.ING BEK Tri. Sla 3033; 219; rode kot 19-36; prei m k-eids!; 109 In aansluiting op het dinsdag gepubli ceerde bericht over de in juni te Zierik- zee te houden nationale visserijtentoon stelling Visto '66, deelt men ons nog mede, dat in het erecomité ook de heer L. S. Lockefeer, voorzitter van ,Ze- vibel' zitting heeft. Peren: Conference 1 65 74. 1 60 73. 1 65 64. 2 GO 69—62. 2 55 59—55, 2 D 32—37. 3 fijn 23 —29, kroet 6: Gieser Wildeman 2 56 68. 2 50 51. 2 D 2942, 3 fijn 21. Groenteveiling. Uien 2 5—9.50; sav. kool 46 50. boerenkool 3951: pre! 30—39; breekpeen 12; spruitkoo! 35: witlof 21—53; andijvie 80; witte kool 24; aardappelen: bonken 17. IN EERSTE RAAD 1966: Inwonertal met 48 gestegen is op Tfcolen de laatste jaren her haaldelijk aangedrongen op de noodzaa' een directe, rechtstreekse verbin ding met Beveland. Nu de Oosterschelde- bmg r ligt, zijn ook deze wensen van Tholen weer wat sterker naar voren ge komen. Zo is uit de raad van Sint-Anna- iand de suggestie gekomen voor het in stellen van een veer Stavenisse-Kats. ICr woensdagmorgen bracht Sint-Maartens- dijks burgemeester D, C. Bomvense de Thoolse verlangens naar een betere ver binding met Beveland nog eens ter sprake in zijn nieuwjaarsrede voor de raad. Hij zag graag een vaste verbin ding tussen Gorishoek en Yerseke. ,\Y'e moeten hiervoor niet Klem plei ten', vond burgemeester Bouwense. .Vroeger werd Tholen de .vestibule' van de provincie Zeeland genoemd, nu zjjn we vanuit Zeeland nog via een andere provincie te bereiken. Laten we hopen, dat gedeputeerde staten in 1966 aandacht aan deze zaak zal schenken.' Er waren een aantal andere Smerdiekse zaken, die de heer Bouwense in zijn nieuwjaarstoespraak aan de orde stelde: i Sint-Maartensdijk heeft er in 1965 48 inwoners bij gekregen: de bevolking telde Der 31 december 2735 zielen. wel eens hoort, als zou de gemeente te weinig voor cultuur en sport doen'. Hij berekende dat in vergelijking mc.(i 19o6 in 1966 de uitgaven ir'emaal zo hoog zullen zijn en dat de posten voor cultuur en sport daarbij tienmaal zo veel zijn. Met de ratiobouw is Sint-Maartens dijk ingenomen. Toch zullen er nog heel wat woningen nodig blijven. Op het moment zit men wat moeilijk omdat de bouwstroom nog niet is ge start. Bij de bouw wordt gedacht aan de aansluiting op het aardgasnet. GESCHIKT? Uit de schoolrapporten, die waren binnengekomen, destilleerde de heer Bouwense. dat de I t s begin 1965 103 leerlingen had en eind vorig jaar 105, de part-timc-cursus 41 en 31, de avondschool 71 en 66. De grootste zorg noemde de directeur het geringe aantal leerlingen, waarhij naast, het geringe inwonertal van de streek ook de slechte busverbindingen een spelen naar zijn mening. Een vraag vond de 11 s-directeur of de school wel op de meest geschikte plaats is gebouwd. Een opmerking, waarmee burgemeester Bouwense zich niet ge lukkig toonde. werd 1 echtscheiding ingeschreven. Muziek, zang, dans en toneel Initiatief van Jeugd en Muziek' wordt herhaald Voor de kleuterschool 61 kleuters is geen wachtlijst meer de chr. school had over 1965 gemiddeld 141 leerlingen en het leerlingental van de o 1 s gaf voor het eerst na jaren weer een stijging te zien van 111 tot 118 leerlingen. Voorts werden nog enkele punten afge werkt. Hoewel de aankoop van een aantal krot woningen in de Blauwstraat. Noord poort en Vijfzinnen het fiat van de raad kreeg, waren er voor twee raadsleden ject een belangrijke financiële aanbie- toch nog enkele vraagpunten, ding gekomen, maar de zaak komt De heer L. J. Koopman (rechtse toch lastig van de grond. groep i drong er op aan. dat en_ b en w óók met voorstellen komen als er slechte gemeentewonir.gen aan onbe- 'voonbaarverklaring toe zijn. hebben voorgedaan. De"raadsvoorzit ter ging in .op het verwijt, dat men lerwoningen. Burgemeester Bouwense stelde echter met nadruk, dat het erom gaat. dat deze panden worden afgebro ken. Het zielental van de gemeente Koewacht nam in het afgelopen jaar af met 11. Op 31 december 1964 bedroeg het aantal ingezetenen 2468 (1309 mannen en 1159 vróuwen). Dit aantal vermeerderde floor; geboorte met 40 (17 mannen en 23 vrou wen en door vestiging met 80 40 man- j nen en 40 vrouwenhet verminderde door overlijden met 35 (23 mannen cn 12 vrouwen) en door vertrek met 96 148' mannen en 48 vrouwen). Op 31 december 6 De uitvoering van net sportvelden- 1965 bedroeg het inwonertal dus 24571 complex ondervindt vertraging als 1 1 ter sw het verwm. d»t „en trokken, er werden geen echtscneidinger ingeschreven. OOSTBURG Verloren en ?evonden Op het groepsbureau van dc rijkspolitie ;te Oostburg zijr nadere inlichtingen te iverkrijgen over de navolgende gevonden MUldclburi: Electro* De hel van Duinker- oen paar zwarte nylon handschoenen ken. 19 30 uur 14 Jaar; Van Bentliem en voorwerpen: een blauw-wit kinderwan- Jutting. oude landkaarten en aquarellen tje. een paar zwarte nylon handschoe- van Zeeland, de Nederlandse en Belgi-|nen. enkele jutezakken, een grijs-bruine ache provincies en andere*landen 9—181gebreide want. een rieten mand, een 7t-Joris': exposi glacé handschoen, een blauwt- sjaal, een Ue schilderijen, tcke 10—24 uur. issingcu - Alliumbra- Mondo Cane. 3 t Terneuzen Openbare ulo Wolstraat: ten toonstelling .Pieler Bruegel de Oude', 7—9 uur. Bergen op Zoom - Rox.v: De man van Co- cody, 8 uur, 14 Jaar, ijzerzaagje, een grjjs-hlauwe herensjaal, een groene kindersok, een grijze sjaal, een blauwe wollen sjaal, een blauw doos je inhoudende pasmunt:, een paar zwar te wollen herenhandschoenen een paar bruine lederen handschoenen, een lede ren handschoen, epn fietspomp, een bankbiljet van 10, een halskettinkje met imitatie parels. 1213 1662 mannen en 551 Er werden 22 huwelijken voltrokken; er1 •erden geen echtscheidingen ingeschre-1 Inwonertal daalde met 3 in Overslag Het zielental van df gemeente Overslag nam in het afgelopen jaar af met 3. Op 31 december lj964 bedroeg het aantal in gezetenen 276 (131 mannen en 145 vrou wen). Dit aantal vermeerderde door ge boorte met 6 (1 man en o vrouwen) en door vsstiging met 2 (0 mannen en 2 vrouwen); het verminderde door overlij den met 7 (4 mannen en 3 vrouwen) en door vertrek met 4 11 man en 3 vrou wen). Op 31 december 1965 bedroeg het inwonertal dus 273 (127 mannen en 146 vrouwen) Er werd 1 huwelijk vol-i trokken, er werden gee echtscheidingen ingeschreven. - Aar-1 denburg gedurende drie dagen heb ben deelgenomen aan liet eerste Zeeuwse .inuziekkamp', zijn weer naar huis. Woensdagmiddag vond in het fraaie broedersehapshuis van de .Van Eeghenstichting' in de Eider- schans, de slotbijeenkomst plaats. Daar Ueten de leder van de diverse Zeeuwse afdelingen van de sliehting •Jeugd en Muziek', voor een kleine Troep van belangstellenden nog eens horen waarmee zij zich de afgelopen Jagen hebben bezig gehouden. -a t was een tweetai deeltjes uit de musical .De Mikado een miniatuur symfonie van Jurian Andrlessen en enkele canons van Nederlandse en buitenlandse liederen Bijzonder aar dig w&3 het vierstemmig canon van «oor en orkest, in d^ afgelopen dagen door de jeugdige deelnemers ingestu deerd. Eigenlijk gewoon een beetje baarlijke onzin', zei dirigent Ru Se inhuizen idirecteu, van Jeugd en luziek in Nederland) er zelf van, :aar de meisjes en jongens hadden er iiezier in. .Het ging ook meer om de /reugde van het gezamenlijk instu- '.eren dan om de resultaten', zo voeg- le hy er aan toe. Hij nam in het kamp iet orkest voor zijn rekening, terwijl Ie leiding van het zangkoor in han- len was van de heer P. E. Jense. m waren het er over eens dat dit eerste inuziekkamp een succes is ge worden en zeker zal worden herhaald Er is met veel enthousiasme gewerkt waarbij men een goede eenheid wist te bereiken. Voor de meisjes en jon gens bleken de drie dagen veel te vlug voorbij gegaan Het bleef in het kamp trouwens niet alleen bij muziek en zang. Men heef! er ook kunnen volksdansen onder leiding van Niels Malotoux. die daarvoor speciaal uit Bilthoven was overgekomen, terwijl een oneelgroep van Toine van Ber gen uit Middelburg, dinsdagavond het toneelstuk .De bruid van Shu Li' op de planken bracht over de accommodatie en de rus tige ligging van 't broederschapshuis waren de deelnemers (leeftijd tussen 11 en 20 jaar) bijzonder tevreden. On der de belangstellenden bij de slotbij eenkomst waren de heren G J Berg man. directeur var de Zeeuwse Mu ziekschool. A L Borst, adiunct-di- -ecteur van het Drovinciaal ophouw- irgaan stiebtine Zeeland, verscheide ne muziekleraren en een aantal nuders van deelnemende kinderen. ONDERHOUD Er lagen woensdagmorgen ook een paar onderhoudszaken on de goedkeuring van de raad te wachten Zo werd het schil derwerk aan 14 woningwetwoningen voor 2600 ongedragen aan de schil- derscómbinatie De Rijke, Lindhout en Van dc Rhee te Sint-Maartensdijk en het buitenschilderen van de o 1 s voor 5900 nan J. B Hage te Sint-Maartensdijk. Het onderhoud van de beplantingen werd onderhands aanbesteed aan de heer B. Franke te Sint-Maartensdlik voor f 7050. Voor het onderhoud van de bestratingen door ongeschoolden werd 3400 en f 725 uitgetrokken voor de aanschaf van een tninlaat en een snij machine. De raad besloot toe te treden tot de gemeenschaDneiiike regeling werkplaats mindervabden on dc Beve- landen. die deze week or> Tholen met een dependance is gestart. De heer L. -I. Koopman attendeerde in de rondvraag op het lawaai met oudeiaar 't was of ze met zwaar geschut bezig waren' en op het ru-1 moer tiidens eerste kerstdag in de cafe's Hij betreurde nok. dnt er op nieuwjaarsavond hal is geweest. Bur- gemees|or Bouwense zegdg tor. dnt er notie van ziin opmerkingen zal worden genomen. In de door ons op te richten van pallets en emballageart >or het fabriceren r plaats voor een die na een inloopperiode geschikt moet zijn als bedrijfsleider. Tevens kunnen w*? plaatsen: TWEE LEERLING- MACHINALE HOUTBEWERKERS Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, te richten aan firma M. den Doelden postbus 20, Axel Grossiersprijs JONGENS KOSTUUMS met lange broek 6 jaar 47,- Grossiersprijs JONGENS KOSTUUMS met lange broek 9 jaar 50,- Grossiersprijs JONGENS KOSTUUMS met lange broek 12 jaar 56,- Grossiersprijs JONGENS- TERLENKA- PANTALONS 45/55 me rode olifant voor 12 jaar 15,- 17/- Grossiersprijs NYLON JACKS 2—6 jaar 14,- GroSsiersprijs NYLON DAMESJACKS prachtige kwaliteit 29,95 Grossiersprijs DAMES CABANS zuiver wol in camel en zwart 49,95 Grossiersprijs HERENJACKS met zware mousse-kwaliteit 39,95 Grossiersprijs KINDER- DUFFELCOATS 810 jaar 25,- Belangrijker en waarde voller dan u denkt zijn de koopjes bij HULST Bierkaaistraat 30 Iedere dag open van 9 tot 6 uur; vrijdag avond tot 9 uur. Zondag van 2 tot 6 uur. TERNEUZEN Nieuwstraat 6-8 Iedere dag open van 9 tot 6 uur. Zondags gesloten. De zaak met de meest tevreden klanten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1966 | | pagina 13