Koenkelen voor ontwikkelingshulp Zes jonge Duitsers oudejaarsnacht in Vlissingse cel Glansspreeuw in Renesse Omvangrijk plan voor vernieuwing van rijksarchief- gebouwen ALMANAK Kadercursus Zeeuwse CBTB en CPJ Veiling Goes' wil Schouwse telers graag over de brug Extra woningen voor Zeeland: 156 in 1966 TREIN GREEP BIJ OUDELANDE PERSONENAUTO Nieuw orgaan van chr. geref. kerken: Delta-Contact' J, P. Israël stapte na veertig jaar uit het onderwijs KEELPIJN? Rustig weeken d voor de bru g PROVlNOlALW ZEEUWSE CCUR- MAANDAG 3 JANUARI 1966 Zes jonge Duitsers hebben nieuw jaar gevierd' in een cel op het Vlissingse politiebureau, nadat de surveillancewagen hen kort na twee nnr had opgepikt voor dancing Victoria op de boule vard in de Scheldestad. De Duitsers werden meegeno men, omdat de politie wilde uit vissen of zij verantwoordelijk waren voor een kapotte spiegel ruit van de dancing. Dat was nieuwjaarsmorgen nog niet uit gezocht, maar de Duitsers moch ten toch naar huis terugkeren. Ze werden om elf uur vrijgela ten. D© Vlissingse politie kreeg na de jaar wisseling 's nachts om twee uur de telefonische melding, da', een ruit van de dancing was vernield. De jonge Duitsers stonden buiten de dancing. Ze waren onder invloed van sterke drank. Hun wagen hadden zij gepar keerd op de Nleuwendijk. Het groepje logeertlo in een Vlisslngs hotelletje. De nieuwjaarsvierders waren H. W. B. (19) uit Egelsbach, de 21-jarige A. F. K. uit Waldorf en de 22-jnrige J. E. S. de 23-jarige G. A. R., de 22-jarige W. A. S. cn de eveneens 22- jarige H. G. H., allen uit Frankfurt am Main. Er waren overigens verscheidene Duit sers, die in Zeeland de drempel van 1965 naar 1966 over gingen. Enkele onder hen deden het de eerste janu aridagen van 1966 niet zo goed: zrj werden betrokken bij enkelé botsin gen met materiële schade in de Schel destad. Dat was om tien middag op de hoek Lambrechtsen- straat-Van Hoorn van Burgstraat, waar de Vlissinger D. P. P. B. met zijn auto tegen de auto van de Duit ser P. C. W. B. uit Ratheim reed. De Keulenaar R. S. reed 's avonds om half zeven met zijn auto vanaf de Oude Markt naar het Bellamypark door de Kerkstraat, in verboden lichting dus. De bromfietser D. K. uit Vlissingen, die over het Bellamy park reed, botste tegen de auto. Geen voorrang verleende tot slot op 2 januari de Duitser W. G. uit Duisburg met zijn auto aan de wagen van A. W. uit Vlissingen op de hoek Schel- destraat-Glacisstraat In de Westhoek van Schouwen is enige tijd geleden een zeer bijzon dere vogel opgedoken: een groene glansspreeuw. Een vogel, oor spronkelijk afkomstig uit het oos ten van Afrika. In de vogelgids is dit dier niet opgenomen. Men neemt aan dat de glansspreeuw pauwblauw met groene boven delen en vleugels, scherp afste kende gele ogen uit gevangen schap is ontsnapt. Het dier heeft zich al aardig aan deze omgeving aangepast en wordt nog regel matig te Renesse gesignaleerd. toont. Aangezien glansspreeuwen in Afrika op zeer grote hoogten leven, waar betrekkelijk lage temperaturen kunnen voorkomen, is de mogelijkheid niet uitgesloten zo veronderstelt de redactie van .Sterna', het verenigingsblad van de vogelwacht .Schouwen- Duiveland' dat deze vogel op Schouwen zal overwinteren. MIDDELBURG ALS EERSTE Botsing tussen 20 km-auto en leswagen Een twlntigkilometerautootje en een le8aoto zijn op oudjaar in Vlissingen te- g"n elkaar gereden in de Spuistraat- hoek Lange Zelke. De 20-krmvagen werd bettuard door de Vlissingse mej. E. M. E., de lesauto werd gereden door rfj-lnstructeur J. de R. Er was lichte schade. De botsing ontstond toen mej. E. uit een file geparkeerde wagens met haar autootje op de Spuistraat in de richting van het Bellamypark naar links draaide. Haar wagentje werd van ach teren aangereden door de lesauto van rij-instructeur De R. Een losgeschoten stoelpal was er de oorzaak van, dat de automobilist J. P. uit Vlissingen diezelfde dag nog 's mid- dagB tegen zes uur met zijn aut< tegen een lichtmast reed op de Prins Hendrik- weg in de Scheldestad. Doordat de pal losschoot klapte zijn stoel achterover en verloor P. de macht over het stuur. Lichtmast en auto werden verbogen. Om kwart voor zeven verleende de wiel- rijdst.er E. M. R. uit Vlissingen geen voorrang aan de auto van J. M. M. uit deze plaats, op de Rozengracht. R. kreeg een gekneusde rechtervoet. Na behandeling van dokter A. H. van Dijk werd hfl naar zijn woning overgebracht. De bromfietser P. C. uit Vlissingen kreeg een zeer lichte hersenschudding toen hij op zijn voertuig zonder licht reed tegen de auto van zijn stadgenewt E. F. D. van L. De aanrijding ontstond op de Koudekerkseweg bij de inrit r ziekenhuis Bethesda. Van L. had eerst het verkeer op de weg laten passeren voordat hij zijn voertuig in beweging zette toen de onverlichte bromfiets nog aan kwam. C. werd na behandeling door dokter Van Dijk naar zijn woning vervoerd. Leeuwse Gelukkig la de damp van de oliebollen al weer wat opoetrokkenf Rn is ie dereen alweer *over ontnuchterd, dat hij het nieuioe jaar in de ogen durft te zien t Jar Dan rest ons, De Zeeuwse CBTB is in samenwerking met de christelijke plattelands jonge gestart met een nieuwe kaderen rsus. Het betreft hier een kadercursus, die overdag wordt gehouden en die één dag per week gedurende twee winterperio den in beslag neemt. Eenzelfde cursus is ook reeds in de beide voorgaande win ters gehouden. De cursus werd geopend door de heer J. Kodde, vice-voorzitter van de chr. plat-' telandsjongeren (cpj). De heer Kodde sprak er zijn verheuging over uit, dat weer zo veel cursisten bereid bleken, een dergelijke omvangrijke cursus te volgen. Hij achtte het een goed initia tief van de organisaties, door middel van cursussen aan de vorming van hun le den een aandeel te leveren. Bezinning op de taak van de organisatie en op het beïnvloeden van de maatschappelijke samenleving in christelijke geest blijft volgens de heer Kodde een belangrijke opdracht aan de leden. Bezinning op de taken van de boer als ondernemer blijft geboden. Economische scholing achtte de heer Kodde een belangrijk middel daartoe. Rest nog te vermelden, dat in deze cur sus naast een deel algemene landbouw economie en een gedeelte bedrijfsecono mie allerlei veranderingen in het maat schappelijk leven aan de orde komen en ook de verenigingstechniek en de verga deringsmethodiek een belangrijke plaats in het programma zullen innemen. De :us wordt gehouden in het hervormd kerkcentrum aan de Oosterscheldestraat in Middelburg', OUD-MIDDELBURGSE BIJ AUTO-ONGEVAL IN CANADA GEDOOD De uit Middelburg afkomstige en in Ca nada wonende mevrouw A. Cal jouw Colijn (52) is dezer dagen bij een auto ongeval in Canada om het leven geko men. Haar man, de heer Jan Caljouw (58) werd gewond. De heer Caljouw is werkzaam op een high school in Kalow- na. in de Canadese staat British Co lumbia. Het echtpaar was in de auto op weg naar een dochter in Kaalo, waar het met een ook in Canada wonende zoon het kerstfeest zou vieren. Het ongeval gebeurde donderdag vóór Kerstmis. Het echtpaar woonde al veer tien jaar in Canada. Mevrouw Caljouw was voorzitster van een hulsvrouwenor ganisatie in haar woonplaats en waf. voorts actief In het sociale werk. Zij hield om de veertien dagen een praatje voor de Dc hrcr Caljouw schrijf regel ma'^g stukjes over Canada voor n Vmiddelburgs advertentieblad. lingvereniging Zuid-Beveland' perspec tieven in die zin, dat de fruittelers van het eiland Schouwen-Duiveiand met hun produkten heel wat dichterbij zijn komen te liggen. In het jongste mededelingen blad voor de veilingleden wordt daarop de aandacht gevestigd. Letterlijk staat er dit van: .Voor het eerst wordt het nu ook praktisch mogelijk dat fruittelers op Schouwen-Duiveiand zich gaan be palen bij de betekenis, die onze veiling voor hen kan hebben. De geografische ligging van de Goese veiling biedt wat dit betreft perspectieven.' Zoals men weet is de situatie momenteel zo dat bijna alle Schouwse fruittelers hun produkten via de veiling ,Zuid-Hol- landsche Eilanden' in Rotterdam op de markt brengen. Dat is al een oude weg, die tot begin 1965 over het veer Zijpe liep. Sinds het openstellen van de Greve- lingendam is de weg naar deze Rotter damse veiling ook aanmerkelijk korter en sneller geworden. Overigens gaat men er bij de Goese vei ling van uit dat de Oosterscheldebrug de prijssituatie van de veiling verstrekt. De flessehals op rijksweg 58 van Krui- ningen tot Bergen op Zoom vormde een dagelijkse belemmering voor een vlotte afvoer van het in Goe3 gekochte fruit. Of er voor de afvoer van fruit veel ge bruik zal worden gemaakt van de Oos terscheldebrug staat volgens de directie van de Goese veiling nog te bezien. Vastgesteld wordt dat men in ieder ge val over een rechtstreeks afvoerkanaal naar de randstad Holland beschikt, hoe hoog het toltarief dan ook mag zijn. EXPOSITIE BEELDENDE KUNSTENAARS VERLENGD De stichting van Zeeuwse beeldende kunstenaars heeft besloten de tentoon stelling in de Vleeshal van het stadhuis te Middelburg te laten voortduren tot 5 januari. De belangstelling voor de ten toonstelling is groter dan de stichting verwachtte. Op de ringUjn door de Zak van Zuld- Béveland is op oudejaarsmiddag ren personenauto gegrepen door een goede rentrein en ernstig beschadigd. Er deden zich geen ernstige persoonlijke ongelnk- ken voorn Wn van de vier inzittenden liep een hoofdwond op. De minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, drs P. C. W. M. Bogaers heeft ten behoeve van de economische groei van de ontwikkelingskernen voor 1966 aan de desbetreffende provincies hetzelfde extra aantal woningen toegewezen als voor 1965. Dit is geschied overeenkomstig een ad vies van de staatssecretaris van economische zaken. Voor Zeeland bedroeg liet aantal in- dustriewoningen vorig jaar in totaal 156, namelijk 104 woningwetwonin gen, 26 premiewoningen en 26 onge subsidieerde woningen. De verdeling was toen Vlissingen en Terneuzen elft 40 woningwetwoningen, 10 premiewo ningen en 10 ongesubsidieerde wonin gen. Goes, Zierikzee en SL-Maartens- djjk kregen elk 8 woningwetwoningen, 2 premiewoningen en 2 ongesubsidi eerde woningen. In 1966 krijgen deze gemeenten eenzelfde aantal industrie- woningen. Verder heeft de minister de provinciale besturen meegedeeld, dat de spreiding over de gemeenten van de voorkeurswo ningen in de woningwetseotor voor re patrianten en bouwvakarbeiders kan plaatshebben door overleg tussen die be sturen, de hoofdingenieur-directeur van de volkshuisvesting en de bouwnijver heid in de provincies en, voor zover het woningen voor repatrianten betreft, een vertegenwoordiger van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappe lijk werk. Twee brandjes in Terneuzen Op oudejaarsdag rond het middaguur ontstond een brandje bij de machinefa briek Lindenberg aan het Noorderdok te Terneuzen. Er was overigens slechts ge ringe schade waartegen de fabrikant is verzekerd. Het brandje ontstond doordat een werknemer buiten een loods een brandapparaat gebruikte, waarvan de vlam terugsloeg in de acetyleenfles. Het brandje werd geblust door een spuitploeg van de Terneuzense brandweer, de avond van nieuwjaarsdag ontstond brand in een bijna gereed gekomen wo ning in het Beethovenhofie. In de kamer stond een oliekachel te branden om de woning droog te stoken. Door een defect vloog de kacnel in brand. Een politieman sloeg een ruit in en kon toen de olietoe voer afsluiten. De brandschade was zeer gering. Op de hoek van de Nieuwe Vlissingse- weg en de Poelendaelesingel te Middel burg heerst de laatste weken een grote bedrijvigheid. Een hei-installatie dreunt keurig naast elkaar lange betonpalen de grond in langs de waterkant van de boe zem van liet gemaal Boreel. Dit. werk dat wordt uitgevoerd door de aan ne merscombinatie Versluis-Walraven en Gescliiere betekent een voorbereiding inrichting .Walcheren' aan de nieuw bouw, die in het voorjaar van 1965 ge reed kwam. Om te voorkomen dat de bermkant ver der afkalft door de druk van het zware verkeer naar en van de melkfabriek, dat straks met de nieuwbouw op de hoek van PoelendaeleSingel en Nieuwe Vlis- slngseweg intensiever zal worden, wordt thans een damwand geslagen. Dit voor jaar zal begonnen worden met de ver dere modernisering van de melkfabriek. Dan zullen de nieuwe kantoren en het chemisch en bacteriologisch laborato-; rium verrijzen. Het ontwerp voor de nieuwbouw komt van het architecten-: bureau Martens, Kramer en Morree. Bij de foto: een beeld van de heiwerk zaamheden langs de waterkant. (Foto PZC) Het ongeluk gebeurde ongeveer tien mi nuten na twaalf. Een door J. G. uit Ovezande bestuurde auto, op weg van 's-Gravenpolder naar Oudelande werd op de spoorwegovergang bij Oudelande gegrepen door de trein, die vla de ring- lijn van Baarland naar Ellewoutadijk reed. De automobilist had de t opgemerkt. P. P. uit Ellewout n;;ast de bestuurder zat, werd hoofd gewond, maar kon na ee ▼an dokter J. Gcldof uil Dricwe waarts keren, Zoals do foto to de auto aan de linkerzijde i schadigd. De classis Middelburg vaii de christe lijke gereformeerde kerken start begin deze maand met de uitgave van een nieuw mededelingenblad voor de lidma ten van de tien Zeeuwse kerken. De naam van de uitgave wordt .Delta-con tact' en het blad zal eenmaal per veer tien dagen verschijnen. Alle kerkelijke gemeenten in Zeeland kunnen er ver slagen en nieuwtjes in laten opnemen, Redacteur van het blad wordt ds. J. Westerink, christelijk gereformeerde Eredikant te Kerkwerve. 'e uitgave van deze nieuwe periodiek betekent het eind van enkele regionale en plaatselijke bladen. Zo hadden de kerken van Biezelinge en Goes een me dedelingenblad en die van Vlissingen en Middelburg gaven ook samen een maandblad uit. Hel meest frequent was het orgaan van de Horken op Schouwen- Duiveiand (.Rondom de kerk'). Zeven tien jaar geleden werd het in het leven geroepen door de toenmalige predikant te Zierikzee, ds M. v. d. Klis. Op 29 de cember jl. was dit blad aan zjjn ,18e NA BOTSING DOORGEREDEN Op nieuwjaarsdag, 's avonds om elf uur, werd in de Nleuwediepstraat te Terneu zen, ile bromfietser F. M. uit Axel aan gereden door een personenauto, die na hot ongeval doorreed. M. liep bij die aanrijding een hersenschudding en been wonden op. Hij moest worden opgeno men in liet Julianaziekenhuis te Terneu zen. Een achter op de brommer zittend meisje bleef ongedeerd. Nnar de Identi teit van de doorgereden automobilist wordt een onderzoek Ingesteld. Op oudejaarsavond rona half elf, werd in de Nieuwstraat een geparkeerde auto van S. H. uit Terneuzen aangereden en beschadigd door een auto, die eveneens doorreed en waarvan de bestuurder tot nu toe onbekend is gebleven. Er waren die dag nog meer aanrijdingen. In de Kersstraat botsten een bestelauto van A. T. uit Terneuzen on een personen- ulo,bestuurd door R. G. uit Axel. ach teruit tegen elkaar. De schade aan deze voortuigen was gering. In de Axeise- straat botstr i het)door D. C. hulp! eon voor hem stoppende auto. bestuurd >n l.ioor V. uit Terneuzcu. Ook bij deze bot- 11 "Ing was de schade gering. Bij de laatste 'Irie nnnrydingen deden zich geen per soonlijke ongelukken De beier J. P. Israel te Driewegen heeft derwjjs afgesloten. Veertig jaar stond dezer dagen zjjn loopbaan bjj het on- hjj voor de Idas. Daaraan was hij 26 Ëiar <hoofd van de openbare school van riewegcii. Liever had hjj met de stille trom willen vertrekken maar daar stab de gemeente en de ondercommissie toch een stokje voor. Tijdens een bijeen komst in de kleuterschool werd nog even Btlp'es taan bjj het afscheid van meester Israel, die voordat hjj naar Dricwe,ten kwam in Arnemuiden aan de openbare school verbonden was. Ook stond hij nog enkele maanden voor de klas in Souburg. Aan het verzoek van de scheidende onderwijzer om het niet tot allerlei toespraken te laten ko men werd niet helemaal voldaan. Men meende een uitzondering te moeten ma ken voor de oudercommissie. De heer Mol trad als tolk op voor deze eommis- Bie. Hij bood tot grote verrassing van de heer Israel, deze leerkracht een exemplaar van de Cronyk van Zeeland aan. De kinderen van de school werden bij het vertrek van de heer Israel ge trakteerd. Tot opvolger ia benoemd do heer I. van de Kreeke, die verbonden is jeweeat aan de openbare lagere school :e Arnemuiden. Opper De Koster nam afscheid Vrijdagmiddag is ten gemeentohulzo van Cadzand afscheid genomen van opperwachtmeester A. de Koster, post- commandatit der rijkspolitie, in verband met zjjn benoeming lot waarnemend groepscommandant te 's-Heer-Arends- kerke. Aanwezig waren burgemeester J. A. Leenhouts, de groepscommandant A. J. Punt te Aardenburg met echtgenote, wachtmeester H. Karstanje, postcom- mandant te Retranchement, wachtmees ter H. v. d. Berg van de post Cadzand en de heer P. J. I. Verhage, gemeente secretaris. Burgemeester Leenhouts memoreerde, dat opper De Koster sedert 12 januari 1946 posteommandnnt te Cadzand is ge weest. Hij bracht de scheldende in van grote waardering getuigende woorden dank voor de steun, die hij steeds van hem mocht ontvangen en voor de wijze, waarop de heer De Koster de politie dienst in deze zich sterk ontwikkelende badplaats verrichtte. Hij Dood hem namens het gemeentebe stuur een vulpen aan. Mevrouw De Kos ter kreeg een boeket bloemen. Adjudant Punt bracht de scheidende op per eveneens dank voor de ondervon den medewerking en bood hem namens het personeel een platebon aan. Postcommandant De Koster bracht al len dank voor de ondervonden mede werking en vriendschap hoest? verkoudheid? pa GROENE KRUIS HOESTBONBONS helpen probaat en smaken heerlijkI IETS LAGERE TEMPERATUREN Enkele tuilen, maar enkele opklarin gen. Matige tot krachtige, aan do kust aanvankelijk nog harde wind, overwe gend tussen west en noordwest. Over het algemeen Iets lagere temperaturen. Op 26 januari zal zoals bekend de minister van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk in Middelburg liet nieuwe gebouw van het rijksarchief in Zeeland openen. Dit nieuwe gebouw is opgenomen in het gerestaureerde abdjj- complex. Deze opening is het begin van een niet onaanzienlijk plan om rijksarchiefgebou wen in Nederland voor zover nodig te vernieuwen. Volgend jaar waarschijnlijk komt in Arnhem het nieuwe gebouw voor het rijksarchief van Gelderland ge reed dat gesitueerd is op de Markt nabij het provinciehuis. Verder bestaan er op dit moment plannen die volgens het ministerie in een vergevorderd stadium zijn voor een nieuw gebouw in Utrecht waar zowel het rijksarchief van de pro vincie Utrecht als het gemeentearchief van de atad onderdak zou kunnen vin den. Bij het ministerie van cultuur, re creatie en maatschappelijk werk zijn, aldus dit ministerie, verder plannen in overweging om voorzieningen te treffen voor verschillende andere rijksarchieven, voor zover dat nodig is. Deze plannen bevinden zich echter nog in eer begin stadium. Met name wordt op het ogenblik gedacht over een nieuw gebouw voor het algemeen rijksarchief in Den Haag. Er is op oudejaarsmiddag in Heinkenszand gekoenkeld, dat het een lieve lust was. Dit oude folkloristische gebruik, het .koenkelliedjes' zingend langs de deur gaan om wat geld op te halen, kreeg daar vrijdag een bijzonder aceent: de hervormde zondagsschoolvereniging .Maranatha' na melijk maakte het klassieke koenkelen tot de Inzet van haar bedrage in de landelijke actie van de 100-jarige Nederlandse Zondagsschoolvereniging, de hnlp aan ontwikkelingslanden. In elk huis in Heinkenszand heeft men dat gemerkt. Het leverde plus minus 250,op. De zondagsschoolvoorzitter, de heer H. Lammers, had het idee om het koenkelen te gebruiken in de Heinkenszandse inzameling bij de actie voor hulp aan de mensen in de ontwikkelingslanden. Dat gebeurde dan onder het motto ,Wij voor hen'. Twintig jongens en meisjes van 12 jaar hadden er koenkelpotten voor gekregen en collectebussen. De deelnemertjes waren namelijk de kinderen, die op tweede kerstdag afscheid van de zondags school hadden genomen. In een sobere plunje, met petten op en klompen aan trokken ze langs de Heinkenszandse deuren, voorafgegaan door een geluidswagen, die het doel van hun gekoenkel uiteenzette. En overal ook, in groepjes van drie of vier, zongen zij de koenkelliedjes als ,Een dubbel tje op de planke', ,Geef me een centje', .Koenkelpotterij' begeleid door hun knorrende Instrument. Zo werd ln Heinkenszand vrijdag een oud ge bruik de stimulans voor ontwikkelingshulp. (Foto PZC) De Oosterscheldebrug heeft i ijn rustig ste weekend sinds de opening 'op 1r Up- cember van vorig jaar acl .ier <U rug. Reden er het eerste weeker.d bjjna C500 auto's over de brug, kwam men met de kerstdagen tot een top va n 10.700, dit maal zullen de tellingen v an het eerste weekend in 1966 daar aanzienlijk bene den blijven: er zijn dit weekend zo'n 4900 auto's over Europa.'s langste brug gereden. Op de middag van nieuwjaarsdag had den de tolgaarders nu en dan handen vol werk, maar filevorming kwam praktisch niet voor. Op oudejaarsdag passeerden 1639 yeraonenauto's, 73 lichte vrachtauto's, 21 zware vracht auto's en 90 fietsers voetgangers en bromfietsers. Zate-, dag waren de cij fers: 2774 personenauto's, 44 lichte vrachtwagens, 84 bromfietsers, voetgan gers en fietsers. Zondagavond laat nad men nog geen totaalbeeld er wordt gerekend van 's morgens 7 uur tot de andere morgen 7 uur maar men had aan de hand van de aantallen, die tot de avonduren passeerden niet de in druk, dat er "eel meer dan 2000 voer tuigen over de brug waren gekomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1966 | | pagina 2