Showroom niet voor kooplustigen B i I I I 1 I 1 EEN BLINDE KAN ALLES - BEHALVE ZIEN OPENBAAR KUNSTBEZIT IN ZEELAND GEEN GEMEENGOED Personeel helpt Sint - Nicolaas je Parade B geef een boek L-J i VRIJDAG 26 NOVEMBER 1965 P R, OV.IN OI A LE ZEEUW BE' OiOU.RA.2f. L ,Een blinde kan alles, behalve zien'. Dat is de wapenspreuk van de heer D. F. Huyssen uit Wemeldinge, van beroep man denmaker (,van de grootste wieg tot het kleinste boodschap penmand je') en winkelier. Bo vendien is de heer Huyssen een enthousiast doe-het-zelver. Met enige trots laat hij zijn keuken zien, die hij helemaal zelf heeft verbouwd. ,Het was hier een donker hok en veel te klein. Toen heb ik de muur wegge broken, het aanrecht verplaatst een kast getimmerd en nog wat kleine voorzieningen aange bracht. Alleen voor het zetten van de tegels en het afstrijk- werk heb ik hulp nodig. Maar dat is logisch. Ut ken trouwens wel ziende mensen, die geen te gels kunnen zetten'. Behalve de zorg voor zijn gezin (vrouw en drie kinderen), zijn man denmakerij en zijn winkel heeft de heer Huyssen de zorg over het secre tariaat van de afdeling Zeeland van de Nederlandse Blindenoond. ,In Zeeland heeft de Nederlandse Blindenbond 32 leden. En dat terwijl er zo'n 130 blinden in Zeeland zijn. De mensen weten niet van het be staan van een blindenbond af. Vorige week was ik nog in Nisse bij een blinde, die nog nooit van de blinden bond had gehoord. Ik heb hem na tuurlijk toen wel het een en ander verteld en toen ik daar weg ging was er in Zeeland weer een lid bij. Maar dat is toch niet de methode. De pro paganda voor de blindenbond moet groter worden opgezet.. Tot voor twee jaar hield de propagandist Jo- han van den Berg zo'n dertig pro- paganda-avonden in Zeeland per sei zoen. Maar daar is hij twee jaar ge* leden mee opgehouden. Behalve de dorpsfilms, die alleen succes hebben voor kleine dorpen en bijna geen geld in het laatje brengen, zitten we wat de propaganda betreft nu een beetje in een leegte. En propaganda hebben we nodig om donateurs te werven. Die moeten tenslotte voor de finan ciële grondslag zorgen. Steun Dat laatste lijkt misschien in te genspraak met het gezegde van de heer Huyssen, dat een blinde allea kan, behalve zien, maar tegelij kertijd is ook de heer Huyssen er van overtuigd, dat er massa's blin den een steun in de rug nodig hebben. .Zowel financieel als mo reel. En het zijn vaak de blinden zelf, die het beste kunnen beoor delen, hoe die steun moet worden gegeven, omdat ze in dezelfde om standigheden verkeren. Ik heb hier die winkel kunnen opzetten mede dankzij steun van de blin denbond en ik heb mijn vrouw, die netvliesvertroebeling heeft ge had, via de blindenbond leren ken nen. Op m'n zeventiende begon ik blind te worden. Ik ben nu 48 en van niemand afhankelijk. Dat was ik misschien nooit geworden, als er geen blinden bond was geweest. Ik ben helemaal niets minder dan iemand, die kan zien. En er zouden heel wat meer blinden geholpen kunnen worden om zich weer volwaardig te kunnen voe len. Want dat is wel een van de be langrijkste dingen. Je moet je niet overgeven aan je handicap'. Bij het afscheid zegt de heer Huys sen met enige nadruk ,tot ziens*, De Vrouwestraat in Viissingen heefl tegenwoordig een unieke showroom. De heer P. J. Roelse heeft er na melijk een vertrekje ingericht met alle mogelijke scheepsartikelen. Op zichzelf niets bijzonders. Scheeps artikelen worden wel meer ten toon „gesteld zo hier en daar in den lan de. Maar meestal heeft dat tot doel het kooplustige publiek te interes seren. Die bedoeling heeft de heer Roelse in dit geval allerminst. Hij laat zijn unieke verzameling aan de voorbijgangers zien. Maar daar blijft het dan ook bij. Verkopen doet hij niets. Zelf kopen des te meer. En dat komt nog weieens voor. Natuurlijk bellen er regelmatig mensen aan, die de gekste prijzen willen betalen voor een of ander zeldzaam scheepslampje uit achttien honderd zoveel. Maar de heer Roelse is op dat punt niet te vermurwen. Tijdens de zomermaanden maken die scheepsattributen namelijk deel uit van de inventaris van ,Kon Tiki', het strandbedrijf van de heer Roelse bij Westduin. Jaren geleden is het begonnen met een eenvoudig lampje. Later kwamen daar stuurwielen, een complete rinkelende telegraaf, een afvuurinrichting voor een schietlijn, boordlichten, een enorme antieke zee kijker en nog veel meer dergelijke attributen bij. Ieder jaar wat. Voor volgend jaarde gasten ver wachten ieder jaar een stuntje') staat ër een grote sloep op het pro gramma. Het plan is, deze in te rich ten als bar. Er zullen 44 barkrukken omheen komen te staan. Aan de bin nenzijde zullen de koelkasten en der gelijke worden geïnstalleerd. De gas ten mogen niet worden teleurgesteld. Gedurende de wintermaanden is de familie Roelse er druk mee. Op de foto de heer Roelse temidden van zijn verzameling. Op zyn knie houdt hij een oude dulkershehn. (Foto PZO) Openbaar Kunstbezit', stichting voor esthetische vorming, door middel van de radio en televisie in woord en beeld, heeft in Zeeland bijzonder weinig abonnees. Het aantal haalt de duizend niet Het landelijk totaal bedroeg in 1965 113.000. De provincie Zeeland ligt dus ver beneden het landelijk gemiddelde- Zoals bekend start Openbaar Kunstbezit in januari van het volgend jaar met een programma, dat anders va nopzet is dan vroeger het geval wa3. Per maand zal viermaal een kunstwerk voor de radio worden besproken. De televisie komt per maand tweemaal aan de beurt. Nu is het de bedoeling, dat twee van de vier voor de radio te bespreken onderwerpen, tevens op de beeldbuis zullen worden behandeld. De heer A. L. A. Borst, directeur van de Stichting Cultuurspreiding Zeeland, vindt het helemaal niet vreemd, dat dat belangstelling voor Openbaar Kunstbezit in Zeeland zo gering is. Open baar Kunstbezit blijft een aanvullend karakter behouden. Een aanvulling op een reeds bestaande interesse voor de beeldende kunst. En hoe moet je hier in Zeeland nu direct in contact komen met de beeldende kunst? Daar is maar een middel voor: de provincie uit. Het is in Zeeland praktisch niet mogelijk interesse te kweken. We brachten het tot voor kort niet verder dan het Zeeuwse kunstmuseum in Middelburg en enkele oudheidkamers, maar die hebben geen collecties. De Beneluxtentoonstelling deze zomer was een uit zondering. Die tentoonstelling kan trouwens het begin zijn, omdat toen de Vleeshal in Middelburg als expositieruimte van kwaliteit werd geopend. We hadden tot deze zomer helemaal geen accommodatie om grote collecties naar Zeeland te nalen. En dan is het geen wonder, dat de mensen geen belang stelling voor de beeldende kunst hebben. En nu kom Ik terug op mijn uit gangspunt: Openbaar Kunstbezit is een aanvulling. Maar als er niets is aan te vullen...' Overigens ziet de heer Borst de toekomst niet zo somber in. Met de Vlees hal heeft Middelburg een behoorlijke expositieruimte gekregen en hij twij felt er niet aan, dat vooral in het seizoen de Vleeshal veelvuldig zal worden gebruikt voor het houden van grotere exposities. Hieronder geven drie abonnees van .Openbaar Kunstbezit' hun mening over de cursussen in het algemeen en de nieuwe opzet in het bijzonder. Mevrouw G. A. Stumphius-Gerritsen uit. Viissingen is evenals de twee an dere dames, die op deze pagina aan het woord komen, reeds vanaf het be gin van .Openbaar Kunstbezit' abonnee. ,In het begin volgden we de radio uitzendingen wel, maar het bezwaar is, dat ze om zeven uur 's avonds zijn. Dat is natuurlijk een bar ongelukkig tijdstip. We luisteren dan ook zelden. Bovendien is dat geen enkel bezwaar, want je krijgt de gesprokén tekst toch thuis. Het grote voordeel van .Openbaar Kunstbezit' wind ik de prachtige collectie reprodukties. Dat de'cursuS. ook voor de teléviëie wordt uitgezonden we hebben er zelf geen is voor mij helemaal niet nodig. Ik geloof, dat het artistiek gezien op achteruit gaat. Zowel de kleuren als de fijne details kunnen ze toch nooit weergeven. Als er nou kleurentelevisie was...' ,De mens raakt langzamerhand steeds meer ingesteld op audib-visuele ele menten. Vandaar, dat ik het aanvaardbaar vind, dat ook de televisie wordt benut', aldus mevrouw N. D. A. Bos-Israël, die wel televisie heeft, uit Goes. .Natuurlijk heeft de televisie bepaalde bezwaren. Maar technisch is nu een maal niet meer mogelijk. Dat nu zowel op de televisie als via de radio de zelfde kunstwerken worden besproken vind ik nogal dubbelop. Ik vermoed, dat de televisie het wel van de radio zal winnen. Overigens wordt .Openhaar Kunstbezit' zowel via radio als televisie op een ongelukkige tijd uitge zonden. (Advertentie) Mevrouw B. van Wijlt-van Oudenaarden uit Middelburg heeft ook geen tele visie. Dat wil echter niet zeggen, dat ze weet wanneer de radio-uitzendingen van .Openbaar Kunstbezit' zijn: ,Ik zou het echt niet kunnen zeggen. Ik ge loof, dat het op de televisie wel mooier is dan via de radio. Dan wordt je meer bij het kunstwerk betrokken. Hoewel het ontbreken van kleuren wel een enorm bezwaar is. .Openbaar Kunstbezit' is vrijwel de enige manier om in Zeeland nog iets van goede beeldende kunst te zien. Voor de rest ben je aangewezen op musea buiten de provincie". 8.60 per liter Vieux H@e«lpc«HolIand8é Kon jak De prijsplaat van de vorige week bracht niet veel goede oplossin gen. De foto werd gemaakt in Goes op de kade. Vele inzender: meenden er een lantaarn in hun eigen woonplaats in te herkennen Hoewel het ook wel voorkwam, dat zelfs Goesenaren dachten dal de foto bijvoorbeeld in Veere was gemaakt. Veere was trouwens bij vele inzenders de favoriete plaats. Voorts kwamen véél voor de ge meenten Koudekerke, Axel, Middelburg en Viissingen. Het weke lijkse tientje gaat ditmaal naar Maatje Koppejan, Kerkring 39, 's-Heer Arendskerke. Oplossingen van de nieuwe prijsfoto gevraagd wordt de ge meente in Zeeland, waar de foto werd gemaakt voor dinsdag 23 november per briefkaart zenden aan de redactie PZC, Wol straat, Viissingen. De naam van de winnaar wordt volgende week bij de nieuwe opgave gepubliceerd. dat de Federatie van Goese Per soneelsverenigingen Sint-Nicolaas een handje helpt, leder jaar komt de sint namelijk ook de kinderen van de vereniging Kinderzorg aan de Veerse Singel in Middelburg verras sen. Enkele duizenden werknemers van een kleine twintig Goese be drijven zorgen, dat hij dan niet met lege handen behoeft te komen. De penningmeesters van de verschil lende personeelsverenigingen zor gen, dat ze tegen de vijfde decem ber een bedragje bij elkaar hebben. Vorig jaar bracht men in Goes ruim duizend gulden bij elkaar. Aan de hand van de verlanglijstjes van de kinderen bepaalt men in Goes het bedrag, dat nodig is. Op vrijdag 3 december zal Sint-Nicolaas in het gebouw van Kinderzorg in Middel burg weer met gulle hand uitdelen. Iedere penningmeester heeft zo zijn eigen manier om geld bij elkaar te krijgen. Enkele pientere penning meesters staan bij de uitreiking van de loonzakjes klaar om wat geld los te krijgen. Dat is natuurlijk een van de beste manieren. Een groot deel van het kleine geld uit de loonzakjes komt dan ten goede aan de speel goedactie. Mevrouw N. D. A. Bos-Israël, be drijfsmaatschappelijk werkster bij wasserij ,De Zon' in Goes, is een van (Advertentie) de initiatiefneemsters van deze Sint- Nicolaasactie. Ze vertelde, dat sinds enkele jaren ook een gedeelte van het geld naar Huize Den Berg in Goes faat. Bij wasserij ,De Zonr komt de ijdrage uit het sociaal fonds van het bedrijf. Van dit fonds is ledereen lid. De directie verdubbelt het bedrag, dat van het personeel afkomstig is. Zo helpt men in Goes Sint-Nicolaas in diens eigen hoogseizoen. Het is nog niet bekend of hij op 3 decem ber bij Kinderzorg per paard zal ko men, maar dat de gezichtjes van de kinderen even blij zullen staan als die van het kindje op de foto lijdt geen twijfel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1965 | | pagina 17