Krediet voor verbouwing raadhuis Duiveland opnieuw te laag geraamd Havendorp: vergaarbak van puinhoop en ruïnes Rotterdams jeugdhuis in Haamsteeds duinen BILT B. en w. verdeeld over voorstel tot verhoging met ruim f 7000 GEDENKBANK VOOR ARTS IN OOSTERLAND ZEEUWSE DORUSFILM GING IN MIDDELBURG IN PREMIÈRE ALMANAK Aanvoer Zeeuwse stromen in december „Johan Vroegrijk show" Johan Vroegrijk Schrikhekken voor Goese kerk bederven klassiek foto-object Drie schepen in sluis beklemd 0p de aangekochte cambing Duinhoeve 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 4 MAART 1965 „Heet hangijzer" weer in de raad HOE langer het duurt voordat in Nieuwerkerk een begin kan wor den gemaakt met de verbouwing van het voormalige raadhuis tot de zetel van de heringedeelde ge meente Duiveland, des te hoger worden de kosten voor dit plan. In december vorig jaar bracht de raad het totale krediet voor ver bouwing en inrichting op 116.000 gulden. Inmiddels hebben Gedepu teerde Staten daarop hun fiat ge geven. Maar nu het karwei dan toch aan de uitvoering schijnt toe te komen, wijzen becijfenngr'n uit, dat er opnieuw een tekort in de raming is: f 7310. Hoe deze zaak opgelost? Het college van b, en w. komt er zelf niet uit. Er zijn drie verschillende standpunten. Voor de komende raadsvergadering (morgenavond vrijdag om half acht) wordt daarom alleen een overzicht van de stand van za ken gegeven. De heren moeten zich dan zelf maar een oordeel vormen. Het zit er in. dat de „zaak raadhuis" in Duiveland voor de zoveelste keer j een fel stukje herindelingspolitiek in Duiveland» gemeenteraad zal ople-l veren. Een paar maanden terug was i dat ook het geval. Met 6 tegen 51 stemmen (de Nieuwerkerkers plus de Ouwerkerkers tegen de Ooster- landers) kwam de vrij drastische verhoging van het krediet er toen door. Sedert 1961 is de aanwijzing van de ze tel van de heringedeelde gemeente Dui veland een heet hangijzer. En dat zal wel blijven gloeien totdat het gemeente- steeds in het raadhuis van de opgeheven gemeente Oosterland. >e verbouwing in Nieuwerkerk vergt dus naar de ramingen van eind vorig jaar ruim een ton: 116.000. Om het te specificeren: een aanneemsom van 50.419; centrale verwarming 8000; inrichting van raadzaal en burgemees terskamer 29.275 en het restant voor stoffering, inrichting kluis, architecten- honorarium etcetera. Het gemeentebe stuur heeft inmiddels diverse prijsop gaven ontvangen en wanneer b. en w. alles naast elkaar leggen, komen zij tot een verhoging van de meest recente raming met 7310. De raad kan uit het overzicht van de kosten ongeveer destilleren, waar de kostenverhogingen schuilen. De raming voor de centrale verwarming blijkt 5( Erocent te laag te zijn geweest. De des- undigen geven twee mogelijkheden aan: de bestaande c.v. aanpassen (ruim 11.000), een geheel nieuwe c.v. bou wen (ruim 13.000). Ook de raming voor de aanleg van elektrische leidin gen noemen b. en w. „slordig": in plaats van een stelpost van 1000 blijkt voor 2760 aan werkelijk kosten te moeten worden gemaakt. meer een verhoging met 7310 van het bestaande krediet aan de raad voor stellen. De werkzaamheden moeten goed en volledig worden uitgevoerd en de hoogte van het bedrag moet daarbij een ondergeschikte rol spelen, is zijn mening. Het derde lid van b. en w. wil geen verhoging van het krediet meer aan de raad voorstellen, daar al enkele malen een dergelijk voorstel moest wor den gedaan. Hij wil de geconstateerde overschrijdingen van de raming aan de raad voorleggen en geen advies geven voor een beslissing. Op de agenda voor de raadsvergadering komt verder een voorstel voor om nieuw materiaal aan te kopen voor de gymnas tiekzaal van de openbare lagere' school in Nieuwerkerk tot een bedrag van 768.80. Van deze zaal wordt door de beide lagere scholen in het dorp een intensief gebruik gemaakt. Om op 5 mei aanstaande een viering van 20 jaar bevrijding vooral op de scholen mogelijk te maken hebben de plaatselijke Oranjeverenigingen het ge meentebestuur een subsidie verzocht. Het gaat hier om 600 leerlingen (inclu sief de kinderen van de kleuterscholen). B. en w. stellen voor om 900 beschik baar te stellen. Ter nagedachtenis aan de arts G. II. Vleugel» Schutter te Ooster land uil de familie van deze alom geziene dokter aan het gemeente bestuur van Duiveland een mo numentale stenen bank ten ge schenke doen. Het is do bedoeling, dat deze bank in het dorp Ooster land een plaats krijgt. De raad van Duiveland wordt thans voor gesteld deze schenking te aan vaarden. Er is inmiddels een plaats aangewezen voor de ge- denkbank: in het plantsoen aan het Koninginneplein. Drie jaar geleden overleed de arts Vleugels Schutter op 87-jarige leeftijd in Oosterland. Meer dan vijftig jaar had hij in dit Duive- landse dorp en verschillende tien tallen jaren ook in Ouwerkerk en Nieuwerkerk een medische prak tijk uitgeoefend. Hy stamde uit een oud artsengeslacht, dat meer dan 15ft jaar in Oosterland heeft gewoond. „Feest der herkenning" Kluis De kluis in het te verbouwen raadhuis zal moeten voldoen aan adviezen van de rijksarchivaris. Er zullen verrijdbare rekken moeten worden geplaatst. Een verhoging, die niet was voorzien. Dan blijkt er ongeveer 3000 meerwerk voor de aannemer te zijn. Ook hier: onnauw keurige raming van diverse posten, som mige zelfs geheel vergeten. Hetzelfde geldt voor de trapbekleding en de vloer bedekking in de hal en op de verdie- Eing. De post onvoorziene uitgaven heb- en b. en w. in verband met deze ver hoging al drastisch moeten besnoeien. Maar daarnaast blijft dan een verhoging van het krediet nodig. „Een en ander heeft een punt van lang durige bespreking uitgemaakt in ons college", schryven b. en w. „Daarbij kon geen overeenstemming worden be reikt". Eén lid van het college heeft zich scherp gekant tegen elke verho ging van net. thans verkregen krediet. Hij gaat ervan uit, dat eventuele over schrijdingen van sommige posten maar moeten worden opgevangen door op an dere posten te bezuinigen. Een ander lid van b. en w. wil zonder -eeuwse Lichtje Een automobiel is een voor de ge bruiker bijsonder nuttig en ple zierig voorwerp. Als die gebruiker er tenminste een beetje mee kan omgaan. Tweedehands automo bielen zijn dientengevolge vaak lastig, want meestal is het boekje met aanwijzingen allang verdwe- \Yat dat betekent ondervond een man in Sint-Jansteen, die onlangs een oud doch i.z.g.st. verkerend wagentje het zijne maakte. Dat de instructies er niet bij waren hinderde overigens niet, zei de verkoper, hij gaf ze wel even mondeling. Het ging allemaal vlot. Tot de nieuwbakken chauffeur voor het eerst in het donker reed. Hij was nauwelijks onderweg of op zijn dashbord ging alarmerend een lichtje branden. Hij bonkte op de remmen, denkend aan allerlei nare en ernstige zaken als oliedruk, dynamospanning en smeernippels. De wagen dus langs de kant. En maar wachten op een vriendelijke passant om hem naar de dichtsbij- ztjnde garage te slepen. Want dat, herinnerde hij zich nog wél, was dan hard nodig. De man had pech. Het was een stille binnenweg en laat op de avond, Pas na meer dan een uur verscheen in de verte de eerste auto, die bereid bleek om na pa niekerig gewuif te stoppen, De man legde zijn moeilijkheden uit. Een verward verhaal van stukken, brokken en een lichtje dat ging branden. „Wat voor kleur f" vroeg de red der in de nood. ,£lauw". ,Jïetekent dat je grote licht aan staat". Hti zei nog net geen suf ferd en scheurde weg. De ander ging ook weer rijden. Met een blauw lichtje en een rood hoofd. Zeeuws door Veere en klederdracht De Zeeuwse „Dorus"-film „De ge stolen Willem UI" is gister avond in de schouwburg te Mid delburg in première gegaan. Die eerste voorsteling werd bij gewoond door de leden van de PZEM-personeelsvereniging O. en O. welke vereniging het initiatief er toe genomen had door invités van de O. en O.- leden, alsmede door de uit Wal cheren afkomstige medewer kers aan de film. Deze „Dorus" produktie kreeg haar Zeeuwse accent doordat zij zich afspeel de tegen de historische achter grond van Veere en omdat de Zeeuwse klederdracht er bij in het middelpunt van de belang stelling was geplaatst. Het drie kwartier durende regionale amusementsfilmpje, met de door Tom Manders gecreërde Dorus als cen trale figuur, had geen enkele preten tie, vertoonde het karakter van de overbekende Dorus-kolder en ver mocht voornamelijk om de reeds eer der vermelde Zeeuwse facetten de belangstelling van de bezoekers vrij levendig te houden. Het exentriek verhaaltje, waarop de film gebaseerd is, draait om een zeld zame ongekartelde grijze Willem Hl- postzegel van 2 cent, die een baron- rechter in-ruste in zijn verzameling heeft ontdekt. Dorus wordt in hel verhaal op gezette tijden in Veere gesignaleerd, trachtend daar zijn kostje te verdienen, en hiermee bezig wordt hij op een gegeven moment zelfs van diefstal van de postzegel verdacht. Dat is natuurlijk niet waar een vriend van de baron en twee handlangers hebben het gedaan. Stadhuistorentje Op de eerste meters van de rolprent was er al een volmaakt Zeeuws ac cent met enkele beelden van Veere's ranke stadhuistorentje, dat zyn klanken via de band over het stadje laat klinken. Het verhaal Het dan weten, dat Veere de slag, die het in april 1961 trof toen de vissers vloot het haventje voorgoed moest verlaten, zo goed als te boven is. Een aantal jaehten ln de omgebouwde haven moest dat dan waar maken. Vervolgens begon in de zaal het „feest der herkennin Want daar liepen op het witte doek de vrouw van Gerard Wisse met Lou Francois uit Vrouwenpolder, daar Jo Maljers in z'n postkantoortje daar gaf Pietje Gideonse een demonstratie van de „beroemde zindelijkheid in Veere", zoals het verhaal beweert. Daar wa ren ook de dames Maas uit Domburg, die al wandelend, glazen zemend en breiend sfeer aan het geheel gaven. Raad Hulst benoemde vertegenwoordiger voor gesprek met G.S. Molthoff als vertegenwoordiger zal raan optreden in de herindelingsverga- lering met G.S. van Zeeland op vrij dag 12 maart. Op voorstel van enige raadsleden werd de heer J. H. Stolte als reserve toegevoegd. Kabelstoring zette Zaamslag in donker Ten gevolge van een kabelstoring tus sen Axel en Zaamslag heeft woensdag avond heel Zaamslag, Groenendijk er een gedeelte van Axel zonder elektrici teit gezeten. De storing begon kort na tien uur en duurde ongeveer een uur. De totale aanvoer van de Zeeuwse stro men bedroeg in december van het vorig jaar 5.340.076 kg 2.454.499). De hoe veelheid haring was 438.327 kg 122 930,— Er werd 167.610 kg 300.444,garnalen voor de con sumptie aangevoerd. De aanvoer van oesters bedroeg 3 454.059 stuks met een ;ewicht van 22.980 kg if 1.402.991,—). Je aanvoer van consumptiemosselen be droeg 2.947.800 kg 358.157,—). De rolbeztting was overwegend toever trouwd en zij bleken dat vertrou wen waard aan een groep ama teurs, die regelmatig op de Wal- cherse toneelpodia te zien zijn of wa ren. Dat laatste geldt dan met name voor Tilly Meijeren, vroeger in Mid delburg. thans in Amsterdam wer kend, die de vrouwelijke hoofdrol voor haar rekening genomen heeft. Zij gaf een bijzonder leuke vertolking van Toosje, de huishoudster van de baron. Dan speelden mee de Veerse kapper Piet v. d. Horst als smids baas, Frans Meijer als zyn assistent, Wim do Graaf als visboer (jammer dat liy geen gelegenheid kreeg zich zelf te zijn), Miep van Hoek, als juf- fron Pekeiaar en Kees van Hoek met Engbert Wilmink, die zich ontpopten als een stel gangsters. De beroeps- acteurs Octave van Aerschot en Jo Pander namen de rollen van de baron en diens vriend waar. Zuidbevelands Tom Manders zelf voerde de regie, over het algemeen niet onverdienstelijk, hoewel enkele scènes vrij langdradig uitvielen. Met cameraman Piet ter Laag zorgde hij echter aan de andere kant voor enkele originele vondsten. We willen het Manders ten slotte be- Saald als een fout aanrekenen, dat ij de twee vrouwelijke hoofdrol speelsters weliswaar in fraaie, maar De „Zeeuwse" film was voorafgegaan door een rolprent, waarin het ont staan van de Dorus-figuur werd weergegeven; het besluit van de Do- rus-filmavond vormde zijn in Lim burg opgenomen film „De klokken van Simpelveld", waarin Limburgse amateurs aan het werk te zien zijn. Vlissingen - Britannia vrydag 5 maart a.s., 20 uur. Kaartverkoop vanaf heden bij Termeulen. Walstraat. Middelburg Stadsschouwburg zaterdag 6 maart a.s„ 20 uur. Kaartverkoop aan kassa, op maandag, woensdag en vrijdag 16.00—18.00 uur. Goes De Prins van Oranje niaandug 8 maart a.s„ 20 uur. bekend uit de T.V.-show „VOOR DE VUIST WEG" van Willem Duys, is zijn echte Hij geeft waarde voor uw geld. Ongeëvenaard op het gebied van vermaak. Het is onmogelijk deze show op het juiste niveau te plaatsen door adverteren. Daarom is de eerste avond zijn beste reclame. Een tevreden publiek is goud waard. cen lach per minuut - is een avonri'anpR schaterlach. TOEGANGSPRIJS 2,50 en 4,—. Terneuzen - Concertzaal Dinsdag 16 maart. Mill ''S%H - Lff v -> -f Dierenarts Geldof te Oostkapelle overleden Dinsdag is in het gasthuis te Middel burg op 72-jarige leeftijd overleden de heer L. J. J. Geldof, in leven dierenarts te Oostkapelle. De overledene vestigde zich na zijn studie te Utrecht in maart 1919 als dierenarts te Oostkapelle, wel ke taak hij neerlegde in augustus 1957, waarna hij zich vestigde in zijn land huis „In den Eijck" te Oostkapelle. Van oktober 1922 tot augustus 1957 was de heer Geldof tevens hoofd van de vlees keuringskring Oostkapelle. De begrafe nis zal a.s. zaterdag plaatshebben op de algemene begraafplaats te Oostkapelle. Door hel klassieke object voor filmers en amateurfotografen in liet hartje van Goes een kijkje op het stad huis met op de achtergrond de oude! toegang naar de Grote Kerk is sinds enige weken een weinig tac tische streep gehaald. Er staan na-I melyk twee foeilelijke schrikhekken voor het verkeer aan het eind van de; Korte Kerkstraat, op de hoek naar de Singelstraat. bedoeling ervan is duidelijk; het; ,'aat erom automobilisten attent 'c naken op deze dode hoek en vooral >m te voorkomen, dat daar voor de onumentale deuren van de Maria viagdalenakerk wordt geparkeerd Dat is namelijk op die hoek bijzon der gevaarlijk. Er is op de Singel straat, het vroegere bodeplein rond om de kerk, flink wat parkeerruim te geschapen. Ook op de Grote Markt kan een behoorlijke hoeveelheid auto's worden weggezet. Maar op drukke dagen in Goes wilde het nog wel eens voorkomen, dat automo bilisten hun wagen vlak voor de kerkdeuren zetten zonder zich er verder om te bekommeren, dat de doorgang werd geblokkeerd. .artegen nu zijn van de zQde van de gemeente met rood-wit geschilderde schrikhekken maatregelen genomen. Maar toch vraagt men zich af, of het kijkje op een monument als de- :e gotische kruiskerk van Goes nu uist met dergelijke vrij grove ver- keersaanduidirigen moest worden verminkt (Foto P.Z.C.). Steeds meer woningen in het Ha vendorp komen leeg te staan. De verlaten huizen vervallen spoedig tot ruïnes. Stukken puin, afval en glasscherven kan men op de open ruimten ontdekken. (Foto P.Z.C.) RAAD HULST HERDACHT E. TH. LOCKEFEER Bij het begin van de korte raadsverga dering van woensdag herdacht de raad van Hulst de onlangs overleden oud wethouder. de heer E. Th. Lockefeer. In een kort herdenkingswoord zei burge meester P. J. G. Molthoff onder meer dat de gemeente Hulst vooral op sociaal rebied veel aan deze energieke figuur e danken heeft gehad. „Door zelf een fabriek groot te maken was hij een sti mulans en steun voor velen", aldus de burgemeester. Met een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan de overledene werd de korte plechtigheid besloten. Toen woensdagmiddag de motorsche pen Wapiti en Hyacinthe gelijktijdig de westsluis te Wemeldinge wilden veria ten, raakten zij te zanien met het in de sluis gemeerde motorschip Esmaral-| da onwrikbaar vast. Eerst bij opkomend j water konden de vaartuigen uit hun be narde positie bevrijd worden. Alleen de Hyacinthe liep enig scheepvaartverkeer uur vertraging op. Orgelconcert op „Vrederust" Op donderdag 11 maart aanstaande zal de organist Daan Manneke uit Yerseke een concert geven op het nieuwe orgel in de kerk van „Vrederust" te Halsteren. Verder werken mee de fluitist Henk van den Vliet uit Bergen op Zoom en het Zuidbevelands Dubbelkwartet, eveneens onder leiding van Daan Manneke. Op het programma, dat bestaat uit een orgel-fluitconcert en na de pauze een koorconcert, komen werken voor van Buxtehude, Pachelbel, Bach (orgel), Te- lemann, La Barre en Ibert (fluit). Het Dubbelkwartet zingt werken van Schtitz, Palestrina, Pitoni en Bruckner. Personenauto botste achter op leswagen Op het kruispunt ScheldestraatVer- kuyl CJuakkelaarstraat te Vlissingen werden woensdagavond omstreeks ze ven uur twee personenauto's licht be schadigd bij een kop-staartbotsing. Het ongeluk gebeurde, doordat de be stuurder P. B. uit Vlissingen te laat bemerkte dat de voor hem rijdende wa- -jen, bestuurd door J. M. van der B„ uit iouburg onder toezicht van D. P. uit Bergen op Zoom. vaart verminderde om linksaf te slaan. Er werd niemand gewond. Slot van pag. 1 of andere betrokkenen soms verzui men ons te waarschuwen, want als er een klacht komt, zijn we er direct bij", zo voegde hij er aan toe. Zweren Ook is het een klacht, van mevrouw Minkiewicz, (lat. vooral in de zomer verschillende kinderen onder de zwe ren zaten „onder het ongedierte en het vuil". Een Hanvendorpbewoner, vader van vier kinderen, vertelde, dat de buitenspelende kinderen bij herhaling met snijwondjes in handen, armen en benen thuiskomen. Ver bazingwekkend is dat niet, want op sommige plaatsen liggende straten en voetpaden bezaaid met glasscher ven en ook kan men hier en daar tussen het gras gevaarlijke stukjes zienglinsteren. Bovendien blyft veel Wethouder Smit vertelde in dit ver band, dat de werklieden van de ge meentereinigingsdienst ook vaak in het Havenaorp aan het werk zijn. Wellicht is er al heel wat opgeruimd, maar toch was er gisteren al thans van reinigingswerk weinig te zien. We hebben het al opgesomd: sommige straten zijn bezaaid met glasscherven en -splinters, kapotte planken en balken liggen verspreid, in het gras en de open plekken is allerlei afval te vinden. Overigens wijst wethouder Smit er op, dat het opruimen van balken, planken en puin de taak van de slopers is. Trage sloop Juist dat slopen is voor de bewoners en andere betrokkenen een bron van voortdurende ergernis. Mevrouw Min- geving moeten opgroeien, zegt er van: „Deze afbraak loopt verkeerd. I Zo lang er in een blok nog één wo ning bewoond wordt, blijft het hele blok staan. Het is toch vanzelfspre kend, dat kinderen dan in die leeg staande woningen gaan spelen en wel eens wat stuk maken. Aan die toestand moet een einde komen, want als de kinderen straks in een gezon de buurt terechtkomen, vinden ze zulk spel misschien al vanzelfspre kend endat is dan niet de schuld van die kinderen. Want deze omgeving van puin en verlaten huizen heeft een vreselijk slechte invloed op de opvoe ding van de kinderen". Bovendien weet ze, dat het nauwe lijks zin heeft de kinderen goed te kleden. „Door al dat puin en die an dere rommel is het er zo stoffig, dat de spelende kinderen er in vijf minu ten weer vuil uitzien", vertelt ze, „en dat is toch niet de schuld van de mensen daar". Mevrouw Minkiewicz van origine een Poolse, die ook in Zweden heeft gewoond, getrouwd met een inge nieur van de N V. Koninklijke Maat schappij „De Schelde" voegt er aan toe: „Behalve een groetelial is er geen winkel meer op het Haven dorp. Het puin bljjft er Hggen. De ruïnes blyven staan. Men moet toch meer rekening houden met de men sen, die er wonen. De onderschatting van dit probleem duurt nu al twee jaar. Het moet toch mogelyk zyn dit alles op een betere manier op te los sen. In de eerste plaats door sneller slopen en opruimen van de rommel". Afspraak Examens Mejuffrouw W. Kleinepier te Zoutelande slaagde te Breda voor costumière. PLAN IN VOORBEREIDING Rotterdam heeft het plan om op de vorig jaar door de gemeente in Haamstede aangekochte camping „Duinhoeve" een vakantiehuis voor de schooljeugd van de stad te bouwen. Dat zal dan een accom modatie van tachtig bedden moe ten krijgen. Genoeg om twee schoolklassen tegelijk onder te brengen voor de gebruikelijke driedaagse uitstapjes van de kin deren. Het is een plan van de ,Raad voor lichamelijke opvoe ding" in Rotterdam, een instelling, die de objecten voor sport en re creatie van de gemeente Rotter dam in beheer heeft. Het ziet er naar uit, dat het vakantiehuis op de „Duinhoeve' in 1967 gereali seerd zal zijn. Het gaat hier om een vakantiehuis met een volledige accommodatie, waarin van april tot oktober kinde ren voor een driedaags verblyf kun nen worden opgevangen. De heer K. van Driel (63), hoofd van de afdeling sport en recreatie van de gemeente Rotterdam, lichtte ons toe, dat voor de vakantiebcsteding van de jonge Rotterdammer in andere streken het land ook met dergelijke opvang centra wordt gewerkt. Zo heeft men in Baarn, Leersum, Ouddorp en Ryen in de zomer jeugdkampen van veer tien dagen. De eerste besprekingen voor de bouw van een definitief vakantiehuis op de „Duinhoeve" in Haamstede zijn al ach ter de rug. Op het terrein is er een plaats voor gereserveerd en het gemeen tebestuur heeft zich al georiënteerd op de mogelijkheden voor voorzieningen als waterleiding en elektriciteitsaansTui- tingen. Zoals men weet heeft Rotterdam de camping „Duinhoeve" aan het eind van de Jonge Jan Boeyesweg te Haamstede vorig jaar voor een bedrag van 2 mil joen gulden aangetrokken. Een kam peerterrein met moderne outillage, tot dan toe in beheer bij een naamloze ven nootschap gevormd door de Hagenaar J. S. Korteweg. De vroegere eigenaars zijn thans beheerder op de camping en zul len dus in de toekomst ook met de zor gen over dit vakantiehuis voor de school jeugd worden belast. Rotterdam heeft de 46 hectares grote camping vorig jaar aangekocht om te voorkomen, dat dit rustige terrein zou worden versnipperd b(j partiële verkopen. De transactie kwam tot stand in het kader van het gemeentelijk beleid om gronden voor re creatie van de Rotterdamse bevolking aan te trekken. In de gemeente Westerschouwen is nog een typisch Rotterdamse instel ling gevestigd: het Katendrachte Volkshuis „Eikendaal" voor het op vangen van de jeugd uit dit stads deel. Dat volkshuis is gelegen aan de weg van Burgh naar Westenschou- het afbreken van de verlaten wonin gen". De oorzaak van deze traagheid bij het slopen moet gezocht worden in een afspraak tussen gemeente en sloper. De gemeente behoeft de sloper voor zijn diensten niet te betalen. Daar staat tegenover, dat de ge meente akkoord is gegaan met de voorwaarde, dat met de sloop van een blok niet eerder wordt begonnen dan op het moment dat heel het blok staan. Wegens doorlopende daken en doorlopende leidingen zou het name lijk moeilijk zijn een lege woning naast een bewoond huis af te bre ken. In de praktijk worden echter al dan niet door de sloper zelf... stukken van de onbewoonde hui zen gesloopt. En de gemeente is er niet in geslaagd zoals het streven was de blokken stuk voor stuk te ontruimen. „Er ia maar één op lossing voor het probleem", geeft wethouder Smit aan, „het Havendorp zo spoedig mogelyk geheel ontrui men". Maar wethouder Gillissen Ver- schage, die voor de vervangende woonruimte moet zorgen, weet hoe moeilijk deze oplossing snel te verwe zenlijken is. wat betreft het vinden van vervangende woonruimte voor de Havendorpbewoners doet Vlissingen veel. Hoewel in 1964 de woningvoor raad van Vlissingen met slechts 61 woningen netto steeg (met inbegrip van Pauwenburg) konden er toch 42 gezinnen en alleenwonenden uit het Havendorp aan een andere woning worden geholpen. Grote gezinnen „En juist die gezinnen, die er nu nog wonen, geven ons de grootste pro blemen", aldus de heer Gillissen Ver- schage, „het zijn vaak grote gezin nen van vijf tot negen personen en juist voor die grote gezinnen zijn er heel weinig huizen. Bovendien moe ten we bij deze groep ook rekening houden met andere gezinnen dus niet uit het Havendorp die uit so ciaal-medisch oogpunt recht hebben op een andere woning. En dan zijn er in Pauwenburg ook gezinnen of al leenstaanden, die niet meer huur wil len betalen. Het is dus moeilijk an dere woningen te vinden". Zo langzamerhand echter wordt het bestaan van dit verpauperde, ver waarloosde, vervuilde stadsgedeelte mensonwaardig. Daarom moet het Havendorp snel verleden tyd worden, want nu is het nog een aanklacht. VERWACHT. OOSTELIJKE WIND Plaatselijk wolkenvelden maar vrywel overal droog weer. Tot niatig of vrjj krachtig toenemende wind uit oostelijke richtingen. Middagtemperaturen om het vriespunt. ZON EN MAAN. 5 maart Zon op 07.18 onder 18.27 Maan op 08.31 onder 20.50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1965 | | pagina 2