INFORMATEUR ZET ER SPOED ACHTER Drs. Schmelzer sprak premier met nen Marij en minister Bot Busreis door V.S. teveel voor Nederlander Het Havendorp: als door een orkaan getroffen BEGIN GEMAAKT MET „TERREINVERKENNING" Moskou en Parijs willen conferentie over Vietnam ZELFS LUNS ZWEEG Verstarring „PROCES TEGEN RAJAK0WITSCH AANSLAG OP ONS RECHTSGEVOEL" 0p weg naar zijn zuster ars ^"issfen^^v™ sgsa sa,ssrras* g&gasysür Geen akkoord in Stichtingsbestuur Ratten laten zich hij herhaling zien 208e jaargang - no. 53 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 4 maart 1965 Ondergrondse kernproef I>e Sowjet-Unle heeft gisteren In het gebied van Palatinsk een ondergrondse atooniproef uitgevoerd. Aldus is op het Zweedse seismologische instituut kendgemaakt. (Van onze parlementaire redacteur) Informateur drs. W. K. N. Schmelzer heeft gistermorgen de demis sionaire minister-president, mr. V. G. M. Marijnen en de ministers van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. Th. H. Bot, voor een gesprek ontvangen. Maar de middag en avond heeft hij besteed aan „exacte terreinverkenning" door het bestuderen van de documenten, die betrekking hebben op het probleem, dat aan de orde is. Hiertoe behoren ook de op schrift vastgelegde adviezen, die in de afgelopen dagen aan de koningin zijn uitgebracht en die ter beschikking van de informateur zijn gesteld. De demissionaire minister-presi dent heeft de heer Schmelzer een kamer in zijn kabinet op Plein 1813 ter beschikking gesteld. Hier bestudeert de informateur de hem ter hand gestelde stukken en ont vangt hij degenen, die door hem voor een bezoek werden uitgeno digd. Uit de omgeving van de in formateur vernamen wij, dat drs. Schmelzer bij zijn werk vooral de nadruk legt op de woorden „spoe dige" en „geschilpunt", die voor komen in het dinsdagavond door het kabinet der koningin uitgege ven communiqué, waarin de benoe ming van de heer Schmelzer tot in formateur werd bekend gemaakt. Daarom concentreert drs. Schmelzer zich op het tot stand brengen van een spoedige oplossing van de meningsver schillen. die zich binnen het kabinet-Ma- rijnen hebben voorgedaan met betrek king tot het radio- en en tv-vraagstuk. Dit houdt echter ook in. dat de informa tieve arbeid van drs. Schmelzer begint met een „terreinverkenning". Broodjes Het gesprek met minister Bot duur de ongeveer een uur. Daarna liet de informateur broodjes aanrukken ten einde geen tijd te verliezen voor een uitgebreide lunch elders. „Heren, ik heb het druk", zei hy tegen de came- ralieden en fotografen, die hij tijdens het nuttigen van de broodjes in zijn werkkamer toeliet voor het maken van opnamen. Later op de middag maakte drs. Schmelzer een wandeling langs het zon nige strand. Een andere wandelaar, die hem herkende, zei tegen de informateur: „Het is wel goed, dat U eens een lucht je gaat scheppen". Het diner gebruikte de heer Schmelzer thuis, maar daarna keerde hij weer terug naar het Plein 1813 om zijn studies tijdens de avond- De Franse regering heeft de Russische laten weten, dat zij akkoord gaat met gemeenschappelijke actie om te ko- tot een internationale conferentie over Vietnam. Dit is meegedeeld door de Franse mi nister van voorlichting, Alain Peyrefit- te, na afloop van een kabinetsvergade ring onder voorzitterschap van de Gaul le. Peyrefitte verklaarde, dat de Franse regering van mening is, dat bijeenroe ping van een dergelijke conferentie de enige manier is om de vrede in Vietnam te herstellen. In het kabinet algemene zaken op het Plein 1813, is de fractievoorzit ter van de K.V.P. in de Tweede Ka mer, tlrs. W. K. NSchmelzer. druk bezig met het nagaan van de moge tijkheden om de breuk in liet kabi net. te herstellen. Ondanks zijn drukke werkzaamheden ziet de ka binetsformateur toch wel even kans een hapje te eten. uren voort te zetten Gisteravond was voor donderdag nog geen programma voor besprekingen gemaakt. Bedoelingen Het ligt in de bedoeling van de infor mateur om, als zijn studie is afgesloten, ook gesprekken te hebben met enkele andere ministers. Het is echter nog niet bekend, welke dat zullen zijn. Daarna zaJ de informateur aan de hand van zijn ervaringen bezien hoe hij zijn taak ver der zal voortzetten. Besprekingen met fractievoorzitters z(jn nog niet aan de orde. Zij komen eerst aan de beurt als de terreinverkenning is afgesloten. Zelfs minister Luns wilde hele maal niets zeggen over de kabi netscrisis toen hij gistermiddag in ons land terugkeerde van een congres der Christen-Democrati sche Partijen uit acht Europese landen, genenden in Wenen. Wel gaf hij op Schiphol zijn voldoening te kennen over de fusie der Eu ropese gemeenschappen. „Het ini tiatief hiertoe is drie jaar geleden genomen door Nederland. Dat heb ik zelf geloof Ik Indertijd nog ge daan". Minister Luns vond dit suc ces een aardig presentje ter ge legenheid van z(jn 12'/2-jarlg ju bileum als minister. Luchtincident boven Israël chtendertlg vooraanstaande Neder- r\ landers hebben een open brief ge schreven aan minister Luns. Ze zijn het helemaal cn van harte eens met de hoofdpunten van des heren Luns' buiten lands politiek beleid. Ze vinden, dat de handhaving en versterking van het At lantisch bondgenootschap de hoeksteen moet blijven van zijn beleid en ze vre zen. dat nauwere politieke samenwer king tussen de zes E.E.G.-landen zou kunnen lelden tot ondermijning en be dreiging van dat Atlantisch bondge nootschap. Ze zijn wel geporteerd voor de eenwor ding van Europa, maar dan moet dat een eenwording zijn. die het Atlantisch bondgenootschap versterkt. De conceptie van West-Europa als derde macht tussen de Verenigde Staten en Rusland, achten zij heilloos. |De 38 Nederlanders willen geen politiek (verdrag tussen de zes EfE.G.-landen, i Engeland zou ook nu nog direct betrok- jken moeten zijn bij de Europese politic ise samenwerking. Deze Nederlanders zijn tegen het Fran se streven om Europa op militair gebied en op het gebied van de buitenlandse politiek als eenheid te organiseren, waarbij de banden met de Angelsaksi- |sche wereld losser zouden worden. at zijn dan de hoofdzaken uit de open brief aan minister Luns en wij nemen aan. dat die brief voor onze de lermissionaire minister van buitenlandse zaken zoiets ls als een pluim op zijn mi- 1213 jaar trouwe Do' Israëlische straaljagers zijn gisteren bo ven een gebied, grenzend aan de Sinai- woestijn, in gevecht geweest met w AdACU MflCUI U3 OU C Egyptische Migs. zo heeft een Israeli- nigteriële 8twk 1 sche militaire woordvoerder meegedeeld. I'l®n?t- 1 Bij het lezen van zo n brief kijkt men De Israëlische Mirage* hadden de Mig» ook naar <je namen van de onderteke- verdreven en waren daarna i hun basis teruggekeerd. EUROPA IN GREEP VAN DE WINTER Het wintert hard in verscheidene landen van Europa. West-Duits land ligt grotendeels onder twee meter sneeuw, waardoor het ver keer een chaos geworden is. In Beieren vriest het vijftien graden. De toestand In Oost-Dultsland Is nog slechter. Dresden kent alleen nog wandelaars het verkeer is geheel lam gelegd. Sneeuwploegen hebben in Tsjecho- slowakije de wegen in de Bo heemse bergen vrijgemaakt met een straalmotor van een vliegtuig op een vrachtwagen. Voor het eerst deze winter moes ten ijsbrekers gebrutkt worden voor het ijs in de Deense wateren, dat ongeveer 43 cm dik is. De veerdiensten tussen Kopenhagen en Malmö en de eilanden zijn ge staakt. Uit Rykjavik (IJsland) wordt ge meld dat voor het eerst sinds 1918 de vaarwegen rond het eiland door pakijs z|jn afgesloten. Ter herinnering aan de uitreiking van Zweeds wittebrood, 20 jaar ge leden, heeft de burgemeester van Utrecht, jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, woensdagmiddag een wittebrood overhandigd aan de secretaris-gene raal van het Zweedse Rode Kruis, Olaf Stroh fr.j. De plechtigheid, die plaatsvond op de stoep van het Utrechtse stadhuis, stond in het teken van de Zweedse en Neder landse Rode-Kruisverenigingen. Foto: links de Zweedse ambassa deur in ons landBrynolf Eng, iri het midden de Utrechtse burge meester, rechts de Zweedse Rode- Kruisfunctionaris, Olaf Stroh. Minder werk in de landbouw In acht jaar tijd is bijna een kwart van het aantal mensen, dat in de landbouw in de E.E.G. een bestaan vond, omge zwaaid naar een ander beroep. Het grootst was de afvloeiing, alaus het maandblad „Europese Gemeenschap", in Luxemburg. Daar verminderde het aan tal arbeidskrachten in de landbouw van] 1954 op "62 met 31,3 Het laagst was dit cijfer in Nederland: 16,7 «Tc (in Bel gië 25.5 Toch werkte in de Europe- fpli„_ r-ritiok nn de se gemeenschap in 1962 nog 18.9 van Sen.s noS veel teller K^V?eK..0P alle arbeidskrachten in de landbouw (In 54 26.5 De Westdultse redering bezit nog 4600 schil derijen en tekeningen. 160 plastieken. 6000 munten en 9000 boekwerken, die de rest vor men van de uitgebreide kunstverzamelingen van Hitier en Goering. DR. L. DE JONG OP SCHIPHOL: Getuige Sijes doet verslag (Van onze Amsterdamse redacteur) „Een aanslag op het rechtsgevoel van ons gehele volk", zo kwalifi ceerde dr. L. de Jong gistermiddag op Schiphol het proces-Rajako- witsch. De directeur van het rijks instituut voor oorlogsdocumenta tie kwam tot deze uitspraak kort na de terugkeer uit Wenen van zijn medewerker, de heer B. Sijes. Deze deskundige leverde vervol gens nog veel feller krïti rechtzaak, waarvan hij alle zit tingen heeft bijgewoond. heer Sijes. „Ik moet hier aan toevoe gen, dat desondanks een belangrijk winstpunt is geboekt: voor het eerst"na melijk zijn hier deportatiebevelen straf baar gesteld, die vanachter de schrljfta- fel werden gegeven. Daarmee kan de Oostenrijkse justitie thans verder wer ken bij de voorbereiding van volgende processen". verkeerde „verzachtende omstandighe den" aangevoerd en het vonnis legt een veel te geringe straf op", verklaarde de ROTTERDAMMER IN CAUFORNIË VERDWENEN Gerechtelijke functionarissen in de diverse districten van de Amerikaanse staat Californië zijn op zoek naar de 35-jarige Rotterdamse zandstraler Simon van Es, die naar de Verenigde Staten kwam om zijn zuster op te zoeken maar onderweg zo on der de indruk raakte van de dy namiek die de nieuwe wereld kenmerkt dat hij op 2 februari :n verwarring verdween en se dertdien spoorloos is. Het laatst is hij gezien in een bus bh een halte ln een kleine woestijnstaa in het Rotsgebergte. Wanneer hij in de woestijn verdwaald is geraakt, za menen politiemannen uit het district Kern, moet voor zijn leven worden gevreesd. De zuster van Van Es, mevrouw Lynn Weeda, vertelde dat haar broer op 18 februari uit Nederland in New York was aangekomen. Daar moest hij de expressbus naar Los Angeles nemen om vervolgens over te stap pen op de bus naar Modesto, dat in de San Joaquin vallei, Californië ligt. In plaats van de snelbus te nemén stapte Simon in New York op de „boemelbus" die hem van staat tot staat door de gehele V.S. voerde. Toen de reis steeds langer ging du ren raakte Simon van Ës in verwar ring, aldus mevrouw Weeda. Alpen Toen de bus echter een van Califor- nië's super-snelwegen naderde raak te de Rotterdammer geheel ln pa niek. Hii sprong van zijn zitplaats en vroeg de chauffeur in het Neder lands langzamer te gaan rijden. De chauffeur die het verzoek niet be greep bleef echter onverstoord door rijden waarop Van Es het op een an dere wijze probeerde en de chauffeur zodanig sloeg dat diens kaak later op twee plaatsen gebroken bleek. De bestuurder wist de bus in zijn macht te houden en reed in de eerst- Borgsom Toen h|j met de bus in het rotsge bergte terecht kwam dacht htf aan vankelijk dat het de Alpen waren maar zijn verontrusting en daarmee zijn verwarring steeg toen hy op een plaatsnaambord zag staan: „Indio, Californië". Hij zag dit dadelcentrum in de Californiscne woestijn aan voor het Aziatische land India. volgende halteplaats, San Bernardi no, bij het politiebureau langs waar hij de Nederlander liet arresteren. Via een tolk verklaarde hij tegen over de politie dat hij voor zijn leven vreesde toen de bus zich met grote snelheid over de drukke autoweg be woog. In San Bernardino belde hij zijn moe der in Rotterdam op en hij vertelde haar dat hij dacht nog steeds in Eu ropa te zijn. Daarna zocht de politie contact met mevrouw Weeda die een borgsom stortte en de politie ver zoent haar broer op de bus naar Mo desto te zetten. De Nederlander kwam niet verder dan Lebec, op ongeveer 130 km van Bakersfield, 450 km van Modesto. Tijdens de middagpauze van de 22e februari verdween Simon van Es in Lebec dat op 1400 meter hoogte in het Tehachapi-gebergte ligt. Mevrouw Weeda is met een aantal kennissen dit weekeinde naar Lebec getrokken om haar broer te zoeken. Van Simon van Es is echter geen spoor gevonden. föahtlljH naars. Er zijn niet minder dan tien oud- ministers bij de ondertekenaars. Het woordje „oud" komt wat te veelvul dig voor op de lijst en we zijn geneigd te denken aan een ge zelschap, dat echt wel overwegend behoort tot de ouderen in onze samenleving. Helaas gaat ouder-worden weliswaar ge woonlijk samen met verwerving van wijs heid en dieper inzicht, maar ook vaak met verstarring. Wij vinden ln de open brief, die veel te emotioneel is geschre ven en die nogal wat holle fraseologie bevat, een duidelijk element van ver starring. er feitelijk op neer, dat Nederland sedert 1949 een voortreffelijk buiten lands beleid heeft gevoerd, waarbij alle heil verwacht moest worden van het Atlantisch bondgenootschap en daar naast nog een „tweederangs" heil van de Europese samenwerking. Alles moet bij het oude blijven ook al heeft Nederland helemaal geen succes met zijn beleid en staat het op het Euro- Ml uie - dl. uit Frankrijk werden sedepojLrd naar Polen. Dat was een veelte be- 5,fILT.^rriïS^?!r52f^vê.S.S! de Staten een andere kijk op de Noord- atlantische Verdragsorganisatie heeft dan zijn voorganger en dat die organi satie ook zonder het verwarrende op treden van de Gaulle labieler ls ge worden en voor West-Europa soms te typisch Amerikaans. autoriteiten in Oostenrijk. Rajako- witsch heeft alle Nederlandse en ook de Belgische joden in levensgevaar gebracht. Daarvoor had men deze oorlogsmisdadiger verantwoordelijk moeten stellen". eerste twee beschamende dagen heb ik contact opgenomen met de officier van justitie, Staatsanwalt Kovacs. Rajako- witsch gedroeg zich op een manier, waartegen ik wel in opstand moest ko men. Hij wurgde elke vraag en slaagde telkens weer in zijn opzet verwarring te stichten. Ik bood dr. Kovacs aan een uiteenzetting te geven over in welke samenhang alle documenten dienen te worden gezien. Dat is ook zo gebeurd. Ik doorbrak daarmee de barrière die was opgeworpen door Rajakowitsch. Wij leven ln een veranderende wereld. De Noordatlantische Verdragsorea- nisatie heeft aan bindende kracht be langrijk ingeboet en de vraag mag ge steld worden of die organisatie niet op de helling moet voor een grote ombouw. Daarnaast kan gezegd worden, dat de betekenis van West-Europa zowel in economisch als in politiek opzicht sterk is toegenomen. De verslagen volkeren hebben zich opgericht. De E.E.G. is niet alleen een concentratie van economische Uitlecering sommige I willen ontkennen. Gegeven de feiten van de politieke ver- Dr. De Jong vertelde er nog bij, dat er anderingen in de Verenigde Staten, in uit het hele laud vetontwaardJSde reac- Engelaud eh U, Wei-Europa, wijl het ties waren binnen gekomen op het rijks- instituut voor oorlogsdocumentatie Amsterdam. Het publiek stelde ook vra gen in de geest van: kunnen wij geen uitlevering vragen aan Oostenrijk? Commissaris IJ. Taconis van de ryks- 'erstarring als men steeds maar vast wil houden aan een conceptie, die niet meer met deze feiten in overeenstem ming is. Wij weten wel, dat de inzichten van de 38 mannen Jarenlang juist en ook bruik baar zijn geweest, maar wij betreuren het, dat zij minister Luns, die ook nogal recherche die ais waarnemer het pro- i aan verstarring lijdt, pogen af te hou- ces eveneens heeft bijgewoond zeilden van een heroriëntering, hierover gisteren nog op Schiphol: „Ra jakowitsch is een Oostenrijker. Geen en- P en heroriëntering, waarbij rekening kei land levert eigen onderdanen uit. Ui gehouden moet worden met de inter- We zuilen hem dus nooit krijgen, he- pretatie, welke de huidige Amerikaanse laas. Er loopt ln ons land nog steeds regering aan het Atlantisch bondgenoot een onderzoek tegen hem. Mede daarom schap geeft, voorts rekening met de heb ik dat proces bijgewoond". Het bestuur van de Stichting van Ie Arbeid is het gisteren niet eens geworden over het vraag stuk van de gelijke beloning voor mannen en vrouwen, dat het over- egorgaan van de drie vakcentra- len in een brief aan de orde had ge steld. Zoals bekend zijn de vakcentralen van oordeel, dat de overheid gebonden is aan de uit het E.E.G.-verdrag voortspruiten de verplichtingen inzake de gelijke be loning voor gelijke arbeid De werkge vers stelden gisteren voor liet beraad uit te stellen in verband met de kabi-] netscrisis en de interpellatie, die van dei zijde van de Partij van de Arbeid hier over in de Tweede Kamer is aange vraagd. De werknemers wensen even wel een spoedige en duidelijke uit spraak. Het gedeelde advies van het stichtingsbestuur is nu aan het college van riiksbemiddelaars ter beoordeling voorgelegd. Zoals te verwachten was. werd gisteren over het vraagstuk van de ongeorganiseerden en georganiseerden. daf de vakcentralen ook in een brief aan de orde haden gesteld, nog geen concreet resultaat bereikt. De sverkge- vers hebben toegezegd, dat zjj zich hierover zo spoedig mogelijk zullen be-1 raden. Eind maart zal het gesprek hier over ln het stichtingsbestuur worden i voortgezet. I SLOOP VAN VERPAUPERD, VERVUILD STADSDEEL GAAT ZEER TRAAG heel bijzondere opvatting van de Labour- regering voor wat betreft de „poli tieke samenwerking met Europese lan den". en ten slotte met de dwingende noodzaak voor de zes E.E.G.-Ianden om op welke wijze dan ook tot een vorm van politieke samenwerking te komen. Dwingende noodzaak, omdat de huidige politieke verdeeldheid in West-Europa mede een oorzaak is van onrust in de gehele wereld. „'t Is daar een ver schrikkelijke bende", be kende wethouder Smit on omwonden, toen het Ha vendorp ter sprake kwam. Vrijwel alle woordvoer ders haden de noodsitua tie in dit afgelegen stads deel aangesneden. Deze zinnen zijn gelicht uit het VTissingse gemeenteraadsver- ilag, dat we zaterdag jl. publi- :eerden. Wie zich de moeite ge- roost eens een kijkje te nemen m dit verpauperde dorp met zijn grauwe, vervallen noodwonin gen, moet toegeven, dat wet houder F. G. Smit geen woord eveel heeft gezegd. Integen- leel: „een verschrikkelijke ben Ie" is een nog onvoldoende be schrijving van dit verwaarloos de woonoord met zijn lage uni forme woonblokken. Het lijkt of een orkaan zich on langs op de woonblokken heeft gestort: half verbrijzeld han gen sommige noodwoningen te gen elkaar, puinhopen en resten half vergaan huisraad zijn een afstotende decoratie, stukgesla gen en -getrokken balken en planken liggen her en der ver spreid, voorgevels zijn wegge broken, in vrijwel alle onbe woonde woningen zijn de ramen versplinterd en op de meeste straten en voetpaden glinste ren dan ook de glasscherven. Temidden van dit alles leven nog 36 gezinnen en alleenstaan den, in totaal 109 mensen. De raadsleden hebben zonder twij fel gelijk: een noodsituatie, een onhoudbare toestand. Wie regelmatig in dit Havendorp komt, weet dat er nog onsmakelij ker gevolgen zijn van deze verpau pering dan de direct zichtbare „ver- schrikkelije bende". Zo langzamer hand wordt het misschien tijd om in het Havendorp waarschuwingsbor den in verhand met „overstekend wild" te plaatsen. Mevrouw Mlnkie- vvicz uit Vlissingen, die voor enkele kinderen uit het Havendorp gezins voogdes is en die er dan ook regel matig komt, vertelde: „Het wemelt er van de ratten. Af en toe wordt er wel eens wat tegen gedaan, maar die beesten komen steeds terug. Zelf heb ik viermaal grote ratten uit de puinhopen zien komen". Ratten en katten Vele bewoners van het Havendorp hebben ons dit bevestigd: „Als je 's avonds stil in de kamer zit, hoor je ze boven je hoofd onder het platte dak rennen. En vooral 's morgens vroeg kun je er veel tussen de huizen en de puinhopen zien scharrelen en rennen". Een bejaarde vrouw ver haalde: „Vaak hoor ik ze rennen door het huis. soms zie ik er een. Als we niet zoveel kaatten op het Have- dorp hadden, zou het helemaal een verschrikkelijke plaag worden. Er is een soort angorakat bij, zo groot als een hond, die durft ze wel te grij pen"... Zowel wethouder Smil, als wethou der Ch. J. Gillissen Verschage ver zekerden ons. dat de gemeentereini ging al verschillende pogingen heeft gedaan om deze rattenplaag de kop in te drukken. Wethouder Smit meende zelfs, dat er vrijwel geen rat ten meer in het Havendorp waren. I.Maar het kan zijn, dat de bewoners (Zie slot pag. 2 kol. 6) Het Havendorp bij Vlissingen kent zo langzamerhand vele puinhopen en ruïnes. Hier een beeld, van een E ten dele gesloopte noodwoning. (Foto P.Z.C.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1965 | | pagina 1