25 Halitran KEURIGE DAMES a O z LEES DE P.Z.C. TILROE POULE PELLI EN PINGO Z Neem van daag nog een abon- lement op de P.Z.C. ui O Olijslager bouwt „zijn" Terneuzen nauwkeurig na in reuzen-maquette FEEST voor ons FEEST voor u.... iedere 50ste koper van een bril een originele prismakijker GRATIS met lederen tas en draagriemen, geheel compleet! Onder volle garantie. BRILLENSPECIALISTEN de R is weer in de maand! daarom geef ik groot en klein weer Halitran! Grote uitgeversmaatschappij vraagt SÉ UJ C£ OS m m %v;"> Z .4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 15 OKTOBER 1964^^^ Groot ls onze blijdschap en dankbaarheid door de voor spoedige geboorte van onze dochter MARTINA P. Arendse. A. Arendse-Louwerse. Oost- en West-Souburg, 13 oktober 1964. Middelburgsestraat 13. In plaats van kaarten. Verloofd: NELLIE RAAS DIK MOL 's-Heer-Abtskerke, Baarsdorpsezandweg 1. Oudelande, Schoolstraat 12. 18 oktober 1964. Op vrijdag 16 oktober hopen onze geliefde ouders, behuwd- en grootouders, S. J. DE JONGE en E. DE JONGE- SOHIER, hun 35-jarig huwelijks feest te gedenken. Hun dankbare kinde ren, behuwd- en kleinkinderen. Receptie van 17.00 18.00 uur in het „Schei- demon tagebedryf", Pr. Hendrikweg, Vlissin- gen. Vlissingen, okt. 1964. Palingstraat 8. Heden is, in het zie kenhuis „Bethesda", nog onverwacht, van ons heengegaan, onze innig geliefde vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder MARINA HOORWEG, geb. Bil, op de leeftijd van 64 jaar. H. C. Hoorweg E. J. Mallie- Hoorweg J. Mallie A. Hoorweg C. Hoorweg- Vermeulen K. Hoorweg W. Hoorweg En kleinkinderen. Vlissingen, 14 okt. '64. Anjelierenlaan 134 Condoleantieadres Bosjeslaan 32. De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag 17 okt. a.s. om 11 uur vanaf Anje lierenlaan 134. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, in het rusthuis „Graaf Maurits", onze geliefde vader, be huwd- en grootvader, de heer JACOB JAN GEUZE, in de ouderdom van 70 jaar en 9 maanden. Zijn bedroefde kinde ren en kleinkinderen. C. Geuze-Wehrmann Jacob Jan, Leendert. H. C. Geuze, D. Geuze-Hendrikse. Jacob Jan, Adri, Martin. Middelburg, 13 oktober 1964. Koepoortstraat 2. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 16 oktober om 13.00 uur op de algemene begraafplaats te Melis- kerke. Gelegenheid tot condo leren, Nieuwe Vlissing- seweg 296 te Middel burg. des avonds van 19.00 tot 21.00 uur. Volle Evangelie Gemeente Middelburg in de Bogard- zaal, Bogardstraat, Middel burg, a.s. vrijdag 16 okt., half acht, br. VAN DER STOUWE. U bent hartelijk welkom. Langs deze weg willen w(j al onze vrienden en kennis sen dankzeggen voor hun belangstelling op onze hu welijksdag. O. van Bleijswijk. J. van Bleijswijk- PolfUet. Oostkapelle, oktober 1964. Gebruikte compressor merk „Flaco". Ketelinh.: 60 liter - 10 atm. Automatische schakeling. Nog enkele nieuwe compressoren 175 1/min. tegen speciale prijs. GUIRAN - Krabbendjjke. Tel. 01134-235. MIDDELBURG IAAR Het is feest bij brillenspecialist TILROE! Onze zaak in Middelburg bestaat 25 jaar en in Vlissingen 15 jaar, dank zij U als trouwe klant. Daarom laten wij U vanaf heden tot en met zaterdag 14 november graag meeprofiteren voor IEDERE KOPER van een bril, voor groot en klein, een aardige VERRASSING, verder VLISSINGEN MIDDELBURG WALSTRA AT 81 LANGE DELFT 8a - 8b Zorg ervoor dat uw gezin voldoende „weerstands-vitaminen" krijgt. Geef ze reeds nu dagelijks Halitran: 3 druppels voor de kleintjes - 2 capsules voor de oudere kinderen en volwassenen. Onmisbaar om uzelf, uw man en uw kinderen ook' deze winter kerngezond te houden. HALITRAN BEVAT volop natuur lijke vitaminen uit de verse levers van heilbot en andere arctische edelvissen. HALITRAN GEEFT extra weer- stand tegen griep, bronchitis en andere aandoeningen. Voorkomt en bestrijdt rachitis. Kwee'ct ster ke beenderen en een gaaf gebit, UW VITAMINENZEKERHEID. Het rijke vitaminen-gehalte (38.000 i.e. vitamine A en 5.100 i.e. vita mine D per gram) wordt gecon troleerd door het Rijks-Vitaminen Laboratorium van Noorwegen. ca. 60 x zoveel vitaminen als gewone levertraan VITAMINEN - ZEKERHEID Voor de zeer vele blijken van medeleveD gedurende de ziekte en de bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader, JAN C. DE KOK, betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. Uit aller naam, J. de Kok - Maas voor tijdelijke propaganda-actie in de leeftijd van 2045 jaar. De werkzaamheden bestaan uit het bezoeken van geselecteerde De vergoeding bedraagt 100,per week -f- provisie 10,per week koffiegeld en vergoeding van gemaakte reis kosten. Schrijf vandaag nog een brief onder letter A 3, bureau P.Z.C.j Vlissingen. iBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfli Kijk een» nier, zege de grapjas, blaat jij dit rubber poppetje eens op, dan heeft die Slokop een patiënt, waarmee hij geen kwaad kan uithalen! Alsjeblieft Slokop, hier heb je een zieke, die zoveel medicijnen mag hebben als jij maar geven kunt. Probeer die nu eens beter te krijgen! Ziezo, nu kan Slokop zijn gang gaan. en hebben wjj eventjes rust! We kunnen dan eens gezellig bljbrelen, zegt de grapjas tegen Polle. Eigen metingen en bouwtekeningen waren leidraad De 69-jarige heer J. (Jan) Olijslager uit Ternenzen is sinds zijn pensionering als gemeente-ontvanger in 1960 bezig zijn woonplaats tot in detail en op dc milli meter nauwkeurig na te bouwen. Welis waar duizend maal kleiner dan in wer kelijkheid, maar daarom niet minder realistisch. Ieder huis, iedere kerk, maar ook iedere boom in het huidige Terneu zen is op de reuzen-maquette van de heer Olijslager in zqn juiste proporties terug te vinden. Wat meer is, de heer Olijslager is de ontwikkeling van Ter- neuzen reeds vele jaren vooruit: op zijn maquette rijeh de woonblokken in de Serlippenspolder, die nog moet worden opgespoten met gronden uit de Kanaal- verbredlngswerkcn, zich reeds aaneen en varen zee- en binnenschepen waaronder de Statendam van de H.A.L. reeds de nieuwe sluizen binnen, die momenteel nog in aanbouw zijn in gigantische bouwputten. En ook hier is de toekomst tot op millimeters nauwkeurig weerge geven: honderden originele blauw-teke- ningen van rijkswaterstaat en van ste- debouwkundige bureaus staan daar borg voor. Het begon allemaal toen burgemeester mr. H. Rijpstra van Terneuzen ongeveer vier jaar geleden bij de geboren knutse laar Olijslager binnenwipte toen bezig \^as met het bouwen van scheepsmodel en bij die gelegenheid het maken van een maquette van Terneuzen ter sprake bracht. „Daar moet U iemand voor hebben, die de plaats door en door kent en die bovendien van het knutselen met hout zijn hobby heeft gemaakt", ad viseerde de heer Olijslager. „Zo'n man ben jij", constateerde de burgemeester daarop en de heer Olijslager kon hem daarin alleen maar gelijkgeven. T v-'^rmansoog In de daarop volgende maanden za gen de inwoners van Terneuzen hem door de oude binnenstad trek ken om met behulp van liniaal, pot lood, papier en het onmisbare „tim mermansoog" de maten van ieder afzonderlijk gebouw in kaart te brengen. Thuis werd alles in schet sen en plattegronden uitgewerkt. Op een achterkamer van het kan toorgebouw van de centrale dienst voor bouw- en woningtoezicht aan de Herengracht begon daarna het eigenlijke werk: het zagen, het schuren en het schilderen, net zo lang tot er tussen een luchtfoto van Terneuzen en een foto van het Ter- neuzen-op-schaal van dc heer Olij slager geen enkel verschil meer te zien was. kende Rotterdammer de smalende op merking ontlokte: „Man, die kan niet eens in die haven van jullie". „Zeker wel", kon de heer Olijslager daarop do ceren, „het nieuwe kanaal van Terneu zen naar Gent is geschikt voor schepen tot 50.000 ton". Exact De heer Olijslager vertelt dit soort ver halen met twinkelende ogen. Over bezoe kende gemeentebestuurders, over inge nieurs van rijkswaterstaat, die de hoog teverschillen in zijn maquette met een mikro-meter na kwamen meten en geen verschil met de werkelijkheid vonden, en over architecten, die zjjn miniatuur- huizen met grote ogen aangaapten. De maquette van de oude binnenstad van Terneuzen is inmiddels met vele delen, die met behulp van klampen aan elkaar vastgemaakt kunnen worden, uitgebreid tot een vele meters beslaande realisti sche nabootsing van Terneuzen en om geving, compleet met bruggen, kranen, landerijen, wegen en kanalen. De maquette is zo groot, dat zelfs de heer Olijslager hem nog niet compleet heeft gezien. In totaal beslaat hij een terrein, dat loopt vanaf de toekomstige nieuwe brug over het verbrede kanaal bij Sluiskil tot aan de pieren in de Schelde en vanaf de eveneens toekom stige, woonwijken in de Serlippenspolder tot het industrieterrein van Dow Chemi cal in de Nieuw Neuzenpolder. „Aan die chemische fabriek begin ik binnenkort" zegt de heer Olijslager vergenoegd, „al die pijpen en leidingen zijn een heerlijk knutselkarwei". In de kast wachten fa briekshallen om neergezet te worden op plaatsen, waar in werkelijkheid nu nog koeien grazen, en in een doos liggen cen- timeters-grote jachtjes te wachten op het gereedkomen van de Terneuzense jachthaven in miniatuur. Het „echte" Terneuzen past zich in middels snel aan bjj de maquette van de heer Olijslager. ..Eerst dacht ik dat ik wel tien jaar vooruit was", zegt deze, „maar de ontwikkeling van Terneuzen ging zo snel, dat ik nu op sommige punten zelfs achter ben". In een nabije toe komst vermoedelijk reeds over een maand krijgt het deel van de ma quette, dat klaar is een voorlopige plaats in een lokaal van de uloschool aan de Walstraat. In een verdere toekomst zal de maquette zijn defi nitieve plaats krijgen in de hal van het nieuwe Terneuzense gemeente huis. „Hoeveel uren hebt U er nu aan gewerkt", wilden wjj nog van de heer Olijslager weten. „Ik weet het wel, maar ik zeg het liever niet", ant woordt hjj. „als iemand nog eens op het idee mocht komen ze uit te beta len dan zou hjj zich dood schrikken". Schepen Maar voor het zover was had de heer Olijslager onder het motto „je kunt al tijd meer leren van een ander dan van jezelf" zo hier en daar eens zijn licht opgestoken om vertrouwd te geraken met de specifieke werkwijzen bij het bouwen van maquettes. In Rotterdam kwam hjj terecht op een gemeentelijke afdeling, waar aan de lopende band ma quettes werden gemaakt van haven- en woonwijken. „Man wat waren die sche pen lelijk, die ze daar in hun havens legden. Toen ik één van mijn eigen schaalmodellen liet zien werden ze wild enthousiast: „Kom bij ons werken", zei den ze. Alleen maar ze om te plagen stuur ik zo nu en dan een foto van mijn nieuwste schip, gefotografeerd op mijn hand, zodat je goed kunt zien hoe klein het is", aldus de heer Olijslager. Die schepen schijnen de Rotterdammers toch dwars te zitten. In de (toekomsti ge) buitenhaven van Terneuzen „drijft" de piepkleine Statendam, die een bezoe- - J" .-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1964 | | pagina 4