WAARSCHIJNLIJK 160 OPVARENDEN VAN GRIEKS SCHIP JLAK0NIA" OMGEKOMEN Redders durfden schip niet dicht te naderen Ami 41 v Akkoord in Brussel - „algemene tevredenheid" bij de ministers Herverkavelingsakte Schouwen gepasseerd Kerstfeest in Berlijn ELF LANDEN PROTESTEREN TEGEN SCHEEPVAARTP0LITIEK VAN V.S. I Kerstgroet aan de invaliden van Hiroshima Kerstnummer P uit vrees voor explosie olietanks Margarineprijs in Nederland voorlopig niet omhoog 206e jaargang - no. 302 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Eenden naar de kerk GEEN TEKEN VAN LEVEN MEER AAN BOORD 876 geredden worden naar Madeira en Casablanca gebracht DRIE DODEN DOOR KOLENDAMPVERGIFTIGING Maatschappijen geen documenten overleggen KERSTVIERING NIET DE KONINKLIJKE FAMILIE lA'KjtÈh» pT v.'f MINISTER LUNS „E.E.G. aanmerkelijk versterkt" J^ahtlijn Zuivel AFSLUITING AGRARISCHE RECONSTRUCTIE EILAND Uit chaos 1953 naar een modern landbouwgebied Nieuwe helikopters voor landmacht Drie woorden Kerstdagen winters PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: P^van de Velde. F. B. den Boer en W de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 67 cent per week, ƒ8,70 per kw.; franco per post ƒ8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vllssingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. •2911. Zienkzee red. tel. 2425, adm. tel. 2094 Adv. pr. 30 ct p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med. 3* tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Dinsdag 24 december '63 Pagina 2 Het aantal slachtoffers van de ramp met het Griekse schip „Lakonia" staat nog niet vast, maar- gevreesd wordt, dat 160 mensen zijn omgekomen. Gisteren waren tegen de avond 876 van de 1036 opvarenden, onder wie een bemanning van ongeveer 400 koppen, gered en 24 stoffelijke overschotten geborgen. Het schip stond toen op de achtersteven na geheel in brand. Omstreeks het middaguur bevonden zich vijf schepen in de buurt van de „Lakonia". Een groot aantal men sen lag in zee. De Utrechtse recherche heeft gistermid dag een schippersgezin, man, vrouw en kind, levenloos in hun schip de „Elna", dat gemeerd lag aan de Keulsekade in Utrecht aangetroffen. Uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat zij in de nacht van zaterdog op zondag aan kolendamp vergiftiging zijn overleden. Het zijn de 34-jarige Amsterdamse schipper W. J. Verwoerd, zijn 40-jarige vrouw, P. Ver woerd-van Deutekom, en hun tweeja rig zoontje Wilhelmus. „Eisen Maritieme Commission inbreuk op soevereiniteit" In een memorandum, dat de gevolmach tigd minister van de Nederlandse am bassade in de Verenigde Staten, mr. E. L. C. Schiff, heeft overhandigd aan de Amerikaanse staatssecretaris voor eco nomische zaken van het ministerie van buitenlandse zaken, Triffith Johnson, hebben elf grote zeevarende landen de Verenigde Staten gisteren meegedeeld, dat zij hun scheepvaartmaatschappijen niet zullen toestaan in te gaan op de eis van de Federal Maritime Commission documenten over vrachttarieven en kos ten te overleggen. De commissie gaf de scheepvaartmaat schappijen, die op de Verenigde Staten varen, onlangs opdracht als onderdeel van een onderzoek om vast te stellen of vrachttarieven discriminerend werken tegen Amerikaanse exporteurs vóór 20 januari gegevens te verstrekken over de tarieven voor vracht van en naar de Verenigde Staten. Naar vernomen wordt hebben de rege ringen van de elf landen België, Frankrijk Griekenland, Italië, Japan, Nederland, Denemarken, Zweden, Noor wegen, Groot-Brittannië en West-Duits- land hun bezorgdheid uitgesproken over: De poging van de Amerikaanse re gering eenzijdig vrachttarieven vast te stellen, die alle landen aangaan, in het belang van de eigen commer ciële interesse van de Verenigde Sta ten; Lakeien, chauffeurs, bosarbeiders maar ook hoger hofpersoneel hebben gister middag samen met de koninklijke fami lie kerstfeest gevierd. Het was een in tiem gebeuren in de met dennegroen versierde garage van de Koninklijke Ma rechaussee dicht bij het koninklijk paleis in Soestdijk. Voordat de eigenlijke kerstviering be gon, schonken de koningin en haar doch ters warme chocolademelk uit voor hun gasten en verrasten zij hen op een kren tenbol. Meer dan een half uur duurde deze chocoladevisite, waarna men zich in de garage rond een enorme kerstboom schaarde. Het paleispersoneel voerde hier samen met prinses Christine enkele spelen op, die door mej. Nora Kriez uit Amsterdam waren geschreven. Mimische uitbeeldingen van de uittocht uit Egyp te, een kerstfeest voor kinderen en de lerarende Jezus in de tempel. Deze spe len werden geïntroduceerd door prinses Irene en afgewisseld met samenzang. Het paleiskoor zong tevens enkele ge zangen. Koningin Juliana las te midden van een aantal kinderen het kerstevan gelie voor, terwijl prins Bernhard ten slotte een verhaal van Willem Brandt voordroeg, over een gebeurtenis, die zich twintig jaar geleden afspeelde in een Japans concentratiekamp. Het Argentijnse passagiersschip „Salta" pikte het grootste aantal overlevenden,uit zee op (ongeveer 500), waarmee het nu onderweg is naar Madeira. Amerikaanse militaire transportvliegtuigen, die zestien uur achtereen in de lucht kunnen blijven, en Britse toestellen, wierpen reddingsvlotten af. De zee, die bij het uitbreken van de brand zeer woelig was, werd gistermiddag rustig, wat het reddingswerk ten goede kwam. Het Britse vliegdekschip „Centaur" is op weg naar de plaats van de ramp. Het wordt daar echter pas vanmorgen verwacht. Zijn vliegtuigen en helikopters zullen echter al eerder aan het red dingswerk kunnen deelnemen. Voor het kerstnummer 1963 van de P.Z.C. schreef dr. Ok- ke Jager een overdenking ge titeld „Een kind heeft geen verleden". Op pagina 13 in de kerstbijlage. Voorts op Pag. 12: „Gewoon of verwonde ring" één onzer redacteuren st&ide verschillende mensen de vraag, hoe zij kerstfeest vieren; Pag. 13: „Een kind heeft geen verleden", overdenking van dr. Okke Jager; Pag. Ij„Berlijnse antigone", no velle van Rolf Hochhut; Pag. 15: Mensen met steun", een reportage over de stille armen in een tijd van materiële welvaart; Pag. 16: „Kerst in het gezin", vijf reportages over vijf Zeeuwse da mes wat zij maken van kerst feest, wat zij doen voor hun ge zin; Pag. 17: „Kinderspelen", een be schouwing bij een schilderij van Pieter Brueghel de Ouderen; Pag. 18: „Sporen in de sneeuw" een reportage over de sluipers van de winternacht en de kerstpuzzel een groot, gezellig spel met woor den voor het hele gezin Pag. 19: „leder een kant uit", ge sprekken met jonge mensen van verschillende kerkelijke richtin gen en levensbeschouwingen over de betekenis van Kerstmis in deze tijd Pag. 20: interviews rond muziek en musi ceren op kerstdag; Schepen en vliegtuigen zochten gister avond met zoeklichten de zee rond het brandende schip af. Aan boord van de „Lakonia" was toen geen teken van le ven te bespeuren. Men durfde echter nog niet in de buurt van het schip te komen, omdat de olietanks met 500 ton brand stof dreigden te ontploffen. De bemanning van de „Lakonia" bestaat uit Duitsers, Italianen, Grieken, Oosten rijkers en Zwitsers. Onder de 21-niet- Britse passagiers bevinden zich o.a. vier Duitsers, twee Zwitsers, een Oostenrij ker en twee passagiers uit Madeira. Het schip had twee baby's en een dertigtal kinderen onder de twaalf jaar aan boord. Het hoofdkwartier van de Ameri kaanse luchtmacht in Londen heeft meegedeeld, dat de reddingsvlotten die boven zee zijn afgeworpen voedsel en water bevatten. Aan het reddings werk nemen Britse Shackletonvlieg- tuigen van Gibraltar en Amerikaan se toestellen van bases op de Azoren en in Engeland deel. De temperatuur van het water ter plaatse is achttien graden. De „Greek Line" heeft laten weten, dat een van haar passagiersschepen, de „Arcadio", op de terugreis uit Austra lië in de Straat van Gibraltar opdracht heeft gekregen, naar Madeira te koer sen om daar de 576 geredden van de „Lakonia" die door de „Salta" en het Amerikaanse schip „Rio Grande" zijn opgepikt, aan boord te nemen Men ver wacht, dat de „Arcadia" op eerste kerst dag op Madeira zal aankomen en vier dagen later in Londen of Southampton zal zijn. 170 overlevenden, die door drie andere schepen zijn opgepikt en nu naar Casa blanca worden gebracht, zuilen per vliegtuig naar Engeland terugkeren. De agent van de Ormos Shipping Cy Ltd in Nederland, de N.V. De Vries en Co. in Amsterdam, deelde mee, dat zich aan boord van de „Lakonia" geen Neder landse passagiers bevonden Wel was aan boord een Nederlandse elektriciën, P. J. van Kalshoven, uit Nieuwkoop. M De enige Neder lande) .uin '/oord van de „Lakonia" is de 32-jarige Piet van Kalshoven uit Nieuwkoop. PORT C' 5sa,K 1 '•MüCeirxx r.. ~=E MAROKKO &ar e SE De veelomvattende eisen van de Ma ritime Commission voor overlegging van documenten, met inbegrip van papieren die zich buiten de Verenig de Staten bevinden, welke eisen een inbreuk betekenen op de soevereini teit van de II landen, die niet over het hoofd kan worden gezien. wwwwvwwwvwwwvwwwwwwwwvwv Geurige, kleurige, verse rozen, re gelrecht uit de kassen van Aals meer zullen met Kerstmis naast de bedden pronken van Hiroshi ma's ergste slachtoffers van de atoombom, die deze Japanse stad op 8 augustus 1945 met de grond gelijk maakte. Deze verminkten worden nog steeds verpleegd in ziekenhuizen en revalidatiecentra. De Amstelveense toneelgroep Le- kento, aangesloten bij de her vormde jeugdraad en bestaande uit leerlingen van middelbare scholen, heeft voor deze actie het initiatief genomen, nadat zij di verse reacties had gehad op het stuk „Sadako wil leven" naar het op historische gegevens berusten de boek van de Oostenrijkse auteur Brückner. Sadako Sasaki was in 1945 een Japans meisje van 2 jaar, dat aanvankelijk de atoombom in Hiroshima overleef de. Dertien jaar later echter „sloeg de atoombliksem in haar leven toe". Dat was de bloedziek te leukamie, waaraan ze overleed. Nadat de grootste Japanse krant de opvoering van het stuk in Ne derland vermeld had stuurden kort na de première in november jl. 10 Japanse kinderen, die uit door de bom besmette ouders met verminkingen zijn geboren, de Amstelveense toneelgroep als be wijs van hun levensmoed ieder 1000 met de hand van papier ge vouwen kraanvogels. Het bijge loof wil nl. dat wie in Hiroshima 1000 van die vogels vouwt niet zal sterven (In Brückners boek had Sadako Sasaki er 999 bereikt toen ze de laatste adem uitblies). Lekento ontketende daarop de actie „bloemen voor Sadako". Wie wat geld stortte op girorekening 117757 ontving een gedrukte kaart met een dankbetuiging en daaraan bevestigd een van de uit goudpapier gevouwen kraanvo gels. Mede dank zij een bliksem actie op 38 scholen werd aldus in korte tijd 4000 bijeengebracht. Daarvoor zijn inmiddels 6000 bloembollen naar Japan gezon den (gladiolen, die in de plantsoe nen der ziekenhuizen zijn geplant) en gisteren vertrokken 800 prach tige rozen, verpakt in hermetisch afgesloten plastic vacuüm kokers, per K.L.M.-vlieg"tuig over de pool naar Tokio. „De vergaande wil om tot een compromis te komen" zoals voorzit ter Luns het gisteravond noemde heeft ten slotte in Brussel de doorslag gegeven. Na dagenlang intensieve besprekingen is de „marathonzitting" geëindigd met de goedkeuring door de ministers van de zes landen van de Europese Economi sche Gemeenschap van het compromisvoorstel van de Europese commissie, waar in de basis wordt gelegd voor de voltooiing van het gemeenschappelijke land bouwbeleid in de E.E.G. en het standpunt, dat de gemeenschap zal innemen in de komende tariefonderhandelingen in het G.A.T.T., de „Kennedyronde". „Een aanmerkelijke versterking van de gemeenschap", noemde minister Luns verder het resultaat. Hij gaf ook uit drukking aan de „algemene tevreden heid" namens zijn meer dan twintig col lega's, die sinds de vorige week vvoens- geformuleerd waarmee de E.E.G. de on derhandelingen met de Verenigde Sta ten en veertig andere landen over in ternationale tariefverlagingen gaat voe ren. dag met een onderbreking van 28 uur in het weekeinde in het congresgebouw in Brussel hebben vergaderd. Zeer tevreden toonden zich ook de minis ters Andriessen en Biesheuvel over de met succes bekroonde „marathon". Minister Andriessen toonde zich zeer voldaan over het feit, dat Nederland niet zal worden gedwongen de eerste twee jaar de margarineprijs te verho gen. De mogelijkheid bestaat, dat deze verhoging met drie jaar zal wor den uitgesteld. „Niet ontevreden", verklaarde hij te zijn over de wijze, waarop het standpunt is Erg verheugd was minister Biesheuvel met de regelingen, die in het zuivelbeleid voor ons land zijn getroffen. Daarin wordt onder meer bepaald, dat Neder land bij de export van zuivelprodukten restituties mag verlenen, die in toene mende mate door de gemeenschap zul len worden gefinancierd, waarin ook is begrepen de toeslag die in ons land voor de industriemelk wordt verstrekt. Dit betekent voor Nederland, dat per jaar ongeveer 50 miljoen gulden bij de vol ledige werking van het gemeenschappe lijke landbouwbeleid uit E.E.G.-fondsen worden gefinancierd. Anderzijds zullen tot 1970, uitgaande van een gebruik van twee miljard kilo zui velprodukten in Nederland, de prijzen (Zie slot pag. 3 kol 2) Een lezer meldt ons, dat de dagbladen naar zijn mening te veel aandacht besteden aan het bezoek van Westberlij- ners aan Oost-Berlijn. „Er zijn belang rijkere dingen in deze wereld", zo meent hij, „maar bovendien: die scheiding is tot dusver heus niet zo ernstig geweest als wat bijvoorbeeld de Duitsers de door hen destijds bezette gebieden hebben aangedaan. Het geval-Berlijn zou naar mijn mening kort afgedaan kunnen wor den, opdat meer ruimte ter beschikking zou komen voor verslagen van het Auschwitzproces in Frankfort." Met een dergelijke opmerking zitten we er weer midden in: in de discussie over onze verhouding tot de Duitsers. Een onver mijdelijk gesprek sinds 1945, een ge sprek zonder eind. X fandaag willen wij niet aan dit ge- Ni sprek deelnemen, maar wel een po ging wagen tot het benaderen van het waarom van deze berichtgeving. In de eerste plaats is Berlijn nieuws: voor het eerst sinds de dertiende augustus 1961 is het isolement tussen twee stadsde len beperkt opgeheven. Dat is van lo kale betekenis, maar heeft tevens een veel wijdere strekking, namelijk als symptoom in de verhouding tussen oost en west. Immers, Berlijn is sinds 1945 een van de gevoeligste punten geweest op het wereldpolitieke toneel, een soort ba rometer van de kou de oorlog. Zodra een situatie in de vroe gere Duitse hoofdstad werd verscherpt of verzacht, was dit in vele gevallen terug te brengen tot een activiteit in Moskou of Washington. Op gTond van deze overweging alleen al is het verantwoord uitvoerig aandacht te schenken aan de ontwikkelingen in het oude, overleefde centrum van de Duitse macht. Wij erkennen evenwel: het accent in de berichtgeving is ditmaal minder op de politieke kanten van deze gedeel telijke openstelling komen te liggen en meer op het menselijk aspect. En dat brengt ons op de tweede grond voor een redelijke berichtgeving: er zijn dit maal heel duidelijk menselijke kanten aan de Berlijnse ontwikkeling. Het is menen wij onjuist dit menselijk as pect te negeren óp grond van de over weging dat de Duitsers vroeger afschu welijke daden jegens anderen hebben bedreven. Dat laatste geeft ons toch geen vrijbrief voorbij te gaan aan een inmiddels gewijzigde situatie, die ook leed heeft gebracht. Enige malen heb ben wij de gelegenheid gehad zowel West- als Oost-Berlijn te bezoeken, voor en na de dertiende augustus 1961. Bei de keren zijn we onder de indruk geko men van de onmiskenbare tragiek, die de Berlijnse situatie met zich meebrengt. Het is wel eens moeilijk zich dat duide lijk voor ogen te stellen. We herinneren ons hoe kort na de dertiende augustus een Engelse krant de hele toestand van Berlijn projecteerde op Londen: in een uitvoerige beschouwing bij een kaart van de Britse hoofdstad werd uiteen gezet hoe het zou zijn als dit gebied door een onverbiddelijke muur in twee- en zou worden verdeeld. Een dergelijke voorstelling van zaken heeft het voor deel dat het probleem plotseling veel reëler wordt en binnen de eigen ge zichtskring komt. Een dergelijke kaart zou men bijvoorbeeld ook kunnen maken van een stad als Utrecht met omgeving. Wanneer nu dit gebied door een meedo genloze lijn in twee stukken zou zijn verdeeld en deze toestand wordt tegen de kerstdagen wat milder, och dan zou men met diegenen die het betrof, op recht verheugd zijn. Zeker, Berlijn is Utrecht niet. Maar de mensen die er wonen hebben dezelfde verlangens, de zelfde genegenheid en liefde voor elkan der als ieder ander. Waarom daaraan voorbij te gaan? Nu het kerstfeest wordt, krijgt het menselijk aspect van de Berlijnse si tuatie even een extra accent. Velen in Oost-Berlijn hebben jarenlang geleefd in een soort getto-isolement. Een get to zowel uiterlijk ais innerlijk. Daar is thans een kort ogenblik een eind aan gekomen. Waarom zouden wij niet daar over ook een moment verheugd zijn, ge woon menselijk meelevend, omdat een grootmoeder voor het eerst haar klein kind kan zien, omdat twee zusters elk aar na iarenlang weer kunnen begroe ten, omdat... ja gewoon omdat menselij ke verhoudingen even sterker kunnen zijn dan koele, berekenende macht? Daarom, ook zonder het verleden te wil len vergeten, kan en mag men erkennen, dat voor het eerst in drie jaar in Ber lijn het „vrede op aarde" een duidelij ker gestalte heeft gekregen. MET VIJF handtekeningen is maandagmorgen in Zierikzee een enorm stuk werk bezegeld, dat Schouwen-Duiveland in tien jaar tijd agrarisch een radicale gedaan teverwisseling heeft doen onder gaan de akte van toedeling van de herverkaveling op het eiland is gepasseerd. Een ruim 600 bladzij den dik document, waarin alle rechten zijn omschreven, zoals die in het 20.600 hectare grote gebied na de herverkaveling bestaan. De toewijzing van de eigendom van 7500 kavels aan 3500 belangheb benden. Niet minder dan 1600 nieuwe pachtverhoudingen en de belangen van 1400 hypotheekhou ders zijn tegelijk vastgesteld. „Vandaag hebben we een top be reikt van een enorme berg. Om zover te komen hebben we ons niet uitgerust met pikhouweel en met spijkers beslagen schoenen. Eer der zijn we er gekomen via geduld en overredingskracht". Deze karakteristiek van de importantie van het moment gaf gistermiddag in een bijna geheel met autoriteiten en ge nodigden bezette Concertzaal van Zie rikzee de voorzitter van de herverkave lingscommissie Zeeland, mr. A. J. van der Weel. Zijn handtekening en die van mr. B. S. Sieperda, de voor het herver- kavelingsblok Schouwen-Duiveland aan gewezen rechter-commissaris represen teerden de uiteindelijke akkoordbevesti ging van allen, aan wie deze totale agra rische reconstructie van het in 1953 door de watersnood in een desolate toestand achtergelaten eiland, nu met het offi ciële stuk werd overgedragen. Het gebeurde 's morgens in een beslo ten vergadering van de herverkavelings commissie ten overstaan van notaris D. v. d. Hoeven uit Renesse. Twee man nen „uit de verkaveling" signeerden de akte als getuigen: de heer B. J. Franke, hoofdingenieur van de Cultuurtechni sche Dienst en ir. W. J. J. van Lent, hoofdlandmeter van de Kadastrale Ruil- verkavelingsdienst. En in hun namen kon men terugvinden de samenwerking tussen twee overheidsorganen, die de herverkaveling op Schouwen met nog verschillende andere nieuwe methodes tot een progressief voorbeeld in den lande heeft gepromoveerd. Het was een markante afsluiting. De boeren van Schouwen-Duiveland hebben hun nieuwe land al enkele jaren in ge bruik, ze oogsten er al van. De nieuwe inrichting van het agrarische gebied „draait" op volle toeren. Het was een in grijpende gebeurtenis voor het eiland. De verkaveling is voor vele boeren een zegen, maar zij heeft anderen zorgen, moeite en soms zelfs teleurstelling ge bracht. Er zijn bezwaarschriften inge diend tegen de toedeling. De herverka velingscommissie heeft die behandeld. Waar geen overeenstemming werd be reikt moest de raad van beroep zich er- De bij de Koninklijke Landmacht in ge bruik zijnde „Hiller"-helikopters zullen worden vervangen door helikopters van het type Alouette 3 die gebouwd worden bij de Franse fabriek Sud Aviation. Een contract voor een eerste bestelling van 21 van deze helikopters is gister middag in Den HSag ondertekend door vertegenwoordigers van de Franse fa briek en van het ministerie van defen sie. De mogelijkheid om in een later stadium de bestelling uit te breiden wordt overwogen, zo hebben wij van het ministerie vernomen. De nieuwe heli kopters zijn bestemd voor de groep lich te vliegtuigen van het eerste legerkorps. over buigen. Die heeft nu zijn laatste uitspraken gedaan, de nieuwe toestand kon juridisch worden vastgelegd. De akte van toedeling passeerde. Een term van drie woorden. Maar voor Schouwen-Duiveland van enorme impor tantie. En daarom passeerde dat mo ment gistermiddag niet onopgemerkt. De Herverkavelingscommissie Zeeland zette het in een opvallend kader. „Het is een sluitstuk, de oplevering van een werkstuk, dat tien jaar heeft gevergd. Op dit rustpunt kan men stellen, dat ieder het zijne wordt gegeven. Dat is ons een grond tot vreugde en voldoe ning." Mr. Van der Weel verklaarde zo de reden, waarom voor deze gebeurte nis enkele honderden uitnodigingen wa ren verzonden aan allen met wie men in de afgelopen tien jaar op enigerlij ma nier contact had gehad. Aan het provin ciaal bestuur de waarnemend-com missaris mr. dr. A. J. J. M. Mes en ge deputeerde J. van den Bos waren aan wezig, aan rijks- en provinciale instan- Zie slot pag. 2 kol. 6) (Van onze weerkundige medewerker Na drie dagen met lichte dooi be gon het maandagnacht ook in Zeeland weer te vriezen. In noord oost Nederland vroor het de hele dag 7 graden en maandagavond al weer 12 graden. Het belooft een koude kerst te worden al zal deze in tegenstelling met het grootste deel van Nederland in Zeeland niet wit zijn. Boven de sneeuw komt in de oostelijke helft van ons land 's nachts strenge vorst voor, in on ze omgeving echter niet meer dan matige vorst. Een zeer sterk hoge- drukgebied blijft voor droog weer zorgen, al zal later de zuidenwind wat toenemen, maar ook in Frank rijk komt vorstlucht voor, zodat de kerstdagen in een groot deel van ons land tot de koudste van de laatste eeuw zullen behoren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1